Me‘unarodni Marketing prezentacija

 • View
  25

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodni Marketing prezentacija

Text of Me‘unarodni Marketing prezentacija

 • VjebeAsistent: Dajana RadoviLjetni semestar 2013/2014

 • Sadraj predmeta po sedmicama:Koncepcijsko usmjeravanje maeunarodnog marketingaMeunarodna marketinka istraivanjaMeunarodno trino targetiranje i ukljuivanjeMeunarodni instrumenti marketingaProizvod kao instrument meunarodnog marketingaCijena kao instrument meunarodnog marketingaI parcijalni ispitKanali distribucije kao instrument meunarodnog marketingaIntegralana promocija kao instrument meunarodnog marketingaMeunarodni efektivni marketingUpravljanje meunarodnom konkurentnouMeunarodni brend menadmentMeunarodni menadment i organizacija prodajeInternet marketingII parcijalni ispit

 • Test 1 ------ 15 bodovaTest 2 ------ 15 bodovaSeminarski rad ----- 15 bodovaPrisustvo nastavi ------ 5 bodova

  Zavrni ispit ------ 50 bodova

  Literatura: Branko Rakita: Meunarodni marketing, CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2009

 • ta je marketing i zato se izuava?Koja je razlika izmeu proizvodno-prodajne orijentacije i marketing orijentacije u preduzeu?Holistiki marketing podrazumijeva.....ta ini elemente marketing miksa?ta je segmentacija trita?ta je targetiranje, a ta pozicioniranje na tritu?ta je brend?Koji su to elementi promotivnog miksa koje poznajete?ta je konkurentska prednost?Tri osnovne konkurentske marketing strategije su.....ta obuhvataju postprodajne usluge?ta je globalna grana?ta obuhvata globalno marketing okruenje?Na koje sve naine moemo ui na inostrano trite?ta podrazumijeva istraivanje trita?

 • Zato se izuava meunarodni marketing, kada je metodologija marketinga jedinstvena???

  Tronivovska usklaenost na kojoj se zasniva meunarodni marketing:Makro nivo ili nivo drutvaMezo nivo, ili nivo graneMikro nivo, ili nivo preduzea

 • Pristupi definisanju meunarodnog marketinga:ambijentalnifunkcionalnistrategijskiglobalni pristup

  Definicija MM:

  Meunarodni marketing predstavlja trino usmjeravanje i koordinaciju poslovnih aktivnosti, radi to uspjenije internacionalizacije privrednih subjekata i njihovog adekvatnijeg uklapanja u inostranu sredinu.

 • KriterijumAspekti meunarodnog marketinga1. Pristup izuavanjukomparativni marketing2. Trini kriterijumInostrani marketingRegionalni marketingGlobalni marketing3. Organizacioni kriterijumIzvozni marketingKooperativni marketingMultinacionalni marketing

 • 123451.15.5Zadovoljiti potrebe ino-tritaPoslovno ponaanjeProdati proizvode ino-tritaEfekti u tekuem perioduEkonomska motivacijaEfekti u dugom perioduMatrica za ispitivanje meunarodne marketing orijentacijeProdajno-izvozna orijentacijaPrelazno stanjeMarketing orijentacija

 • DimenzijeKlasian pristup spoljnoj trgoviniMeunarodni marketingNosiociNacijePreduzeaVrijemeKratak rokDugi rokLogikaProdati proizvode vaniZadovoljiti potrebe ino tritaKonkurentnostCjenovnaCjenovna i necjenovnaTrini ciljMaksimiziranje razmjeneStabilna trina pozicijaIzvori informacijaStatistika spoljne trgovineSekundarni i primarniIstraivanje tritaRijetko i nepotpunoKontinuirano i svestranoPlaniranjeTekue, inercijaSvestrano, projekcijaAlternativeZanemarenePrisutne i vrednovaneRazvoj proizvodaUglavnom za domae triteUvaavajui zahtjeve svih potencijalnih tritaCijeneTrokovno opredjeljene i podrane domaimCiljno opredjeljene na podlozi svih faktoraKanali prodajeNezavisni, izvan kontroleDio marketing sistema i u stalnom kontaktuPromocijaRijetka, lina prodaja i posredniciKontinuirana i struna uz sve oblike

 • Internacionalizacija poslovanja pravac strategije rasta i razvoja preduzea van nacionalnih granica, koji se zasniva na uvaavanju i prihvatanju vaeih standarda meunarodnog konkurentskog ponaanja

  Rastui trend internacionalizacije (proizvodno-tehnoloki pritisak, limitiranost nacionalnog trinog prostora),Od komparativne do integralne prednosti

 • 1. Da li poslovati van nacionalnih granica?2. Gdje nastupiti u meunarodnim razmjerama?3. Na koji nain nastupiti?4. Sa kojim programom marketing aktivnosti?5. Kako organizovati meunarodne marketing aktivnosti?

 • Etnocentrina oslanja se na domae trine orijentire, pretpostavlja slinost sa meunarodnim tritem, meunarodna aktivnost je dodatna, karakteristina za mala i srednja preduzea, bez meunarodnog iskustva

  Policentrina podrazumijeva specifinost pojedinih ino-trita, potreba za prilagoavanjem potrebama klijenata, diverzifikovanje proizvodnog programa, istraivanje trita..alijanse

  Geocentrina i regiocentrina sagledavanje slinosti i razlika trita, interaktivno i sistemsko planiranje, internacionalizacija poslovanja, integralni marketing programi

 • Specifinosti meunarodnih u odnosu na domae dimenzije marketinga:

  usklaivanje ponude i tranjeposlovno okruenjemarketing programinstrumenti trgovinskog i platnog prometa

  Distanca kao mjera specifinosti MM

 • Elementi marketing okruenja:Inostrano okruenje : politike snageekonomske snagegeografske strukturedemografske strukturenauno-tehnoloki napredak i strategijemeunarodna konkurencija i kooperacijasistem distribucije

  Unutranje okruenje:dostignuti stepen razvoja nacionalne privredesistem spoljnotrgovinskih odnosafinanasijski potencijalsistem konkurencije, tj saradnje u zemlji

  Megamarketing miks: 4P + 2P ( odnosi sa javnoi i mo)

 • Efekti globalizacije na poslovanje kompanija i marketing funkciju?

  Globalno preduzee globalna industrija globalni potroa

  Globalizacija kao: izazov, interes marketinga, ansa?!

 • Efekti integrativnih procesa na meunardni marketing:

  poveavanje apsorpcione mogunosti tritarast dohotka unutar integracijebolje podmirivanje osnovnih ivotnih potrebavei interes za neizvjesnim oblicima poslovanjazaotravanje i mijenjanje karaktera konkurencijemijenjanje antitrustovskog zakonodavstva

 • Zato se reguliu elementi marketinga??

  Nacionalno pravo svake zemlje, regulie uslove korienja pojedinih instrumenata marketinga, to poveava trokove poslovanja pojedinih preduzea

  Kako ta pravila utiu na 4P?

  Problem sivog trita

 • http://www.kupac.hr/test-proizvoda/rapex-izvjesce-o-zabranjenim-proizvodima-49-2011.aspx

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih biolokih, mikrobiolokih, hemijskih i fizikih opasnosti kojima su izloene sirovine, moguih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagoen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom

  Primjena HACCP je iroko rasprostranjena u razvijenim privredama, dok je u Evropskoj uniji i zakonski obavezujua direktivom Savjeta Evrope

 • Rije Koer u izvornom (irem) znaenju se moe prevesti kao odgovarajui, u skladu, ispravan. Ujedno, to je i naziv sertifikata u industriji hrane i pia kojim se garantuje da je odreeni prehrambeni proizvod ispunio zahtjeve propisane Torahom (poznatijim kao pet Mojsijevih knjiga) i da kao takav moe biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske vjerske zajednice. Sertifikat izdat od ovlaenog Rabina garantuje da se proizvodnja obavlja u skladu sa Koer pravilima.

 • Halal na arapskom jeziku znai dozvoljeno. Kada se kae 'dozvoljeno' misli se na hranu koja je pripremljena po erijatskim zakonima i veina muslimana irom sveta primenjuje ovaj nain ishrane.

 • Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smiju se primjenjivati sljedei sastojci: svinjsko meso, krv, ivotinje mesojedi, ptice grabljivice, ivotinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne Allaha, aditivi i emulgatori (emulgator E 120).zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i elatina koji je svinjskog porijekla.

 • Promocija: kontrola korienja medija i sadrine same propagandne porukehttp://www.jutarnji.hr/nema-vise-prodaje-igracaka-zajedno-s-jelom--u-cileu-zabranjen-happy-meal-/1045383/ http://www.oslobodjenje.ba/showtime/tv/reklame-koje-su-bile-zabranjene-u-2013

  Danska, Italija, Njemaka,Kanada, Meksiko kontrola propagande lijekovaGrka kontrola propagande igraakaArapske zemlje, Koreja, Peru i Filipini protiv korienja stranih tema i ilustracija u reklami...

  Regulativa u oblasti autorskih prava i patenata?!Falsifikati - file:///D:/My%20Documents/Downloads/Brosura_falsifikovanje_i_piraterija.pdf

  Cigarete i drugi duvanski proizvodi ine 42 odsto falsifikovane robe. Na drugom mjestu su kancelarijski pribor (devet procenata), dok odjea i igrake uestvuju sa sedam odsto u otkrivenim falsifikatimaFalsifikovana roba esto stie i iz Indije, Hongkonga, Moldavije i Turske. Zbog rastue popularnostiinternet-prodaje, falsifikovana roba u Evropu sve ee dolazi potomLijekovi!!

 • Oblici falsifikata:

  Potpuno kopiranjePreokrenuti ininjering kopiranje proizvoda kao da je original, ali sa drugom markomVarljivo kopiranje ( konfekcija)......

 • Kako kultura utie na izbor trita?! industrijske vs neindustrijska zemlje instant aj u Kini?!

  Religija i marketing?? praznici, posti, preporuena hrana, familijarni biznis, uticaj religioznih institucija

  Socio-ekonomski poloaj i marketing? klasne razlike, poloaj ene u drutvu, drutveno-odgovoran marketing

  Ako hoete da upropastite poruku prevedite je!( If you want to kill a message translate it ! )

 • Ameriko udruenje mlekara je imalo fantastian uspeh s reklamom u kojoj se istie koliko je mleko dobro za nas.U toj kampanji su uestvovale i mnoge zvezde, poput Britni Spirs i Andeline oli. Meutim, na panskom govornom podruju slogan "Imate li mleka?" preveli su sa: "Dojite li?".

  vedska kompanija za proizvodnju kunih aparata kupcima je uputila poruku "Nita ne usisava kao (ime kompanije)", to je na amerikom slengu z