Click here to load reader

· PDF file mabilis na impormasyon tungkol sa mga patakaran at kaugalian ng mga Hapon. Sa dahilang ito, noong Disyembre 2018, sa “Conference of Relevant Cabinet Ministers on Acceptance

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file mabilis na impormasyon tungkol sa mga patakaran at kaugalian ng mga Hapon. Sa...

 • Introduksiyon

  Umabot sa mga 2.73 milyon (hanggang noong katapusan ng Disyembre

  2018) ang mga dayuhang nakatira sa Japan, at mula noong Abril 2019, may bagong

  visa para sa dayuhan, para tumira sa Japan. Inaasahan din na patuloy na dadami

  ang mga dayuhang maninirahan dito sa Japan sa mga susunod na taon.

  Para magkaroon ng isang lipunan kung saan mapayapang mamumuhay ang

  mga Hapon at dayuhan, mahalaga para sa mga dayuhang magkaroon ng tama at

  mabilis na impormasyon tungkol sa mga patakaran at kaugalian ng mga Hapon.

  Sa dahilang ito, noong Disyembre 2018, sa “Conference of Relevant Cabinet

  Ministers on Acceptance and Coexistence of Foreign Nationals”, napagpasyahan

  ang paggawa ng isang “Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho”, sa isang

  intergovernmental project para magbigay sa mga dayuhan ng mga impormasyong

  kailangan para mamuhay at magtrabaho nang ligtas at maayos sa Japan.

  Bilang karagdagan, gumawa ang Ministry of Justice ng isang website para

  suportahan ang pamumuhay ng mga dayuhan, at nag-publish ng guidebook

  na ito sa Japanese, Inggles, at Vietnamese. Pero ngayon, sa tulong ng mga iba't

  ibang agency at ministry, inayos ang nilalaman ng guidebook at ginawa ang 2nd

  edition na ito.

  Hinihiling namin sa lahat ng dayuhan na gamitin ang mga impormasyong

  nakasulat sa guidebook na ito at umaasa kaming magiging maayos ang pamumuhay

  ninyo sa Japan.

  Oktubre 2019

  Immigration Services Agency

  Ginawa ang guidebook na ito ng mga sumusunod na ministry at agency, sa tulong

  ng Tokyo University of Foreign Studies.

 • Listahan ng mga Ministry at Agency

  Cabinet Secretariat

  Cabinet Office

  National Police Agency

  Financial Services Agency

  Consumer Affairs Agency

  Ministry of Internal Affairs and Communications

  Ministry of Justice

  Ministry of Foreign Affairs

  Ministry of Finance

  Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

  Ministry of Health, Labor and Welfare

  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

  Ministry of Economy, Trade and Industry

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

  Ministry of the Environment

 • Introduksiyon Chapter 1: Mga Paraan sa Pagpasok sa Bansa at Paninirahan………………… 1 1 Ang Residence Card………………………………………………………………1

  1 - 1 Pag-iisyu ng Residence Card……..................................................................1

  1 - 2 Pagrereport ng adres at tirahan (pagrereport ng paglipat ng tirahan)………..2

  1 - 3 Pagkawala ng Residence Card…………………………………………………...3

  1 - 4 Pagsasauli ng Residence Card…………………………………………………...3

  2 Mga Paraan Tungkol sa Visa………………………………………………………4

  2 – 1 Pag-eextend ng visa (kapag gustong magpa-extend ng visa)………………...4

  2 – 2 Pagpapalit ng visa (kapag magpapalit ng visa sa Japan)………………………4

  2 – 3 Pahintulot para sa permanent visa...................................................................5

  2 – 4 Pagkuha ng visa (kapag ipinanganak ang bata sa Japan)...............................5

  2 – 5 Pagkuha ng pahintulot na gumawa ng ibang gawaing hindi saklaw

  sa hawak na visa…………………………………………………………………....6

  2 – 6 Pagrereport sa regional immigration office……………………………………….7

  (1) Pagrereport tungkol sa organisasyon

  (2) Pagrereport tungkol sa contracting agency

  (3) Pagrereport tungkol sa asawa

  3 Pahintulot Para sa Reentry Permit (Muling Pagpasok sa Japan sa Visang

  Hawak)……………………………………………………………………………….9

  (1) Special reentry permit (kung babalik sa Japan sa loob ng isang taon)

  (2) Reentry permit (kung wala sa Japan nang higit sa isang taon)

  4 Paraan Para Kilalanin Bilang Refugee……………………………………………9

  4 - 1 Ano ang “refugee”………………………………………………………………….10

  4 - 2 Tungkol sa pag-aapply bilang refugee……………………………………….….10

  4 – 3 Paghiling ng administrative review…………………………………………...….10

  5 Paraan ng Deportasyon at Iba pa……………………………………….……….11

  5 – 1 Pangunahing dahilan ng deportasyon…………………………………….…….11

  5 – 2 Kung idineport na…………………………………………………………….……11

  Mga Nilalaman

 • 5 – 3 Departure Order System…………………………………………………….……11

  5 – 4 Espesyal na pahintulot na tumira sa Japan (Special Permission to stay in

  Japan)……………………………………………………………………………….12

  6 Contact Information Para sa Mga Paraan sa Immigration, Visa at Iba pa.....12

  Chapter 2: Mga Paraan sa Ward Office o City Hall…………………………………14 1 Mga Kailangang Ireport………………………………………………………..….14

  1 – 1 Pagrereport ng adres………………………………………………………...……14

  (1) Kapag pumasok sa Japan na may bagong landing permit

  (2) Kapag lilipat ng tirahan

  1 – 2 Pagrereport ng kasal……………………………………………….……………..15

  (1) Mga kailangan sa pagrereport ng kasal

  (2) Validity sa sariling bansa

  1 – 3 Pagrereport ng pagkamatay…………………………………………………..….16

  (1) Mga kailangan sa pagrereport ng pagkamatay

  (2) Pagsasauli ng Residence Card

  1 – 4 Pagrerehistro ng seal……………………………………………………….……..16

  (1) Paraan ng pagrerehistro ng seal

  (2) Certificate ng pagrerehistro ng seal

  2 Ang Sistema ng My Number……………………………………………………...17

  2 – 1 Ano ang sistema ng My Number………………………………………….……..17

  2 – 2 My Number card……………………………………………………………..…….18

  (1) Mga nakasulat sa card

  (2) Kailan gagamitiin ang My Number card

  (3) Paraan ng pag-a-apply

  (4) Paraan ng pagtanggap ng My Number

  2 – 3 Mga dapat ingatan sa paggamit ng My Number card………………..………..19

  2 – 4 Mga iba pang bagay......................................................................................20

  Chapter 3: Pagtatrabaho........................................................................................21 1 Mga Pangunahing Kaalaman Bago Magtrabaho………………………………21

  1 – 1 Visa (Status of Residence)……………………………………………………….21

  1 – 2 Mga klase ng trabaho……………………………………………………..………21

 • (1) Dispatched worker (dispatched employee)

  (2) Contract employee (mga empleyadong may fixed-term contract)

  (3) Part-time worker

  (4) Temporary worker

  1 – 3 Kontrata sa Pagtatrabaho…………………………………………………….…..23

  (1) Mga saklaw ng “manggagawa” (worker)

  (2) Paglilinaw ng mga kondisyon sa pagtatrabaho

  1 – 4 Suweldo/Sahod………………………………………………………………….…26

  (1) Ano ang minimum wage

  (2) Mga katangian ng minimum wage

  (3) Leave allowance

  2 Mga Patakaran Habang Nagtatrabaho...........................................................26

  2 – 1 Paraan ng pagbabayad ng suweldo/sahod....................................................26

  2 – 2 Oras ng pagtatrabaho, breaktime at mga bakasyon…………………………..27

  (1) Oras ng pagtatrabaho

  (2) Breaktime

  (3) Mga bakasyon

  (4) Obligasyon tungkol sa pagpapasya ng kondisyon ng pagtatrabaho ng

  dispatched worker

  2 – 3 Overtime at pagtatrabaho kung bakasyon………………………………..…….29

  (1) Overtime at pagtatrabaho kung bakasyon

  (2) Dagdag na sahod

  2 – 4 Maternity leave, leave para mag-alaga ng anak, leave para mag-alaga ng

  kapamilya ……………………………………………………………………….....30

  (1) Kapag nabuntis

  (2) Maternity leave bago at pagkatapos ng panganganak

  (3) Leave para mag-alaga ng anak

  (4) Leave para mag-alaga ng kapamilya

  2 – 5 Pagreresign, pagpapaalis sa trabaho.............................................................32

  (1) Pagreresign

  (2) Pagpapaalis sa trabaho

  (3) Pagkabankrupt ng kompanya

  (4) Employment insurance (basic allowance)

  3 Kalusugan at Kaligtasan (Safety)……………………………

Search related