of 14 /14
-185- Para sa magandang kapaligiran ng Tsurumi ward, ipapasiyasat namin para sa ganoon malaman naming ang iniisip at gustong mangyari ng mga tao ng Tsurumi ward. Sa Tsurumi ward, maraming mga banyaga ang nakatira at sakanila rin umaasa kaming makakuha ng impormasyon. Pasensya na sa mga istorbong nagawa at inaasahan naming ang tulong at kooperasyon. January, 2008 Takashi Kobori Mayor of TsurumiWard ~Sa panimula~ Nag bakasakali kaming pumili sa mga edad na dalawang po pataas na naninirahan sa Tsurumi ward. Ang mga katanungan at naging sagot ay lihim at pinagkakatiwalaan. Pagtitiwala ay asahan ninyo sa amin. Ang malilikom aming kasagutan ay sa Homepage ninyo makikita at ipapaalam naming sa lalong madaling panahon. (1)Ang na sa Address na pangalan ang siyang sasagot. (2)Pitong wika ang nasa loob ng envelop. Piliin lamang ang Isang wika na isasagot. (3)Sa pag sagot maari bilugan ang numero o isulat ang numero sa gusto mo isagot. At maari din isulat sa Tagalog. (4)Sa pag bibliog ng sagot maaring isa o mahigit. Basahin lamang ang katanungan. Sa tingin mo wala kang gusto isagot, bilugan ang “At iba pa”at isulat ang tamang dahilan Pagkatapos masagutan ang lahat, ilagay sa return envelope ang sinagutan mo na wika (Isa lang) at ipadala hindi lalagpas ng January, 28 , 2008 (Hindi na kailangan ang Stamp ito) Para sa lalong kaalaman, tumawag lamang sa Tsurumi ward office Kusei-suishin-ka Kikaku-chosei-gakari Watanabe or Ito TEL:510-1676 FAX:510-1889 Mail Address:[email protected] Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa Tsurumi ward タガログ語

Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

  • Upload
    halien

  • View
    288

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

Page 1: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-185-

Para sa magandang kapaligiran ng Tsurumi ward, ipapasiyasat namin para sa

ganoon malaman naming ang iniisip at gustong mangyari ng mga tao ng Tsurumi

ward. Sa Tsurumi ward, maraming mga banyaga ang nakatira at sakanila rin umaasa

kaming makakuha ng impormasyon.

Pasensya na sa mga istorbong nagawa at inaasahan naming ang tulong at

kooperasyon.

January, 2008 Takashi Kobori Mayor of TsurumiWard

~Sa panimula~

Nag bakasakali kaming pumili sa mga edad na dalawang po pataas na naninirahan sa Tsurumi

ward.

Ang mga katanungan at naging sagot ay lihim at pinagkakatiwalaan. Pagtitiwala ay asahan

ninyo sa amin.

Ang malilikom aming kasagutan ay sa Homepage ninyo makikita at ipapaalam naming sa

lalong madaling panahon.

(1)Ang na sa Address na pangalan ang siyang sasagot.

(2)Pitong wika ang nasa loob ng envelop. Piliin lamang ang Isang wika na

isasagot.

(3)Sa pag sagot maari bilugan ang numero o isulat ang numero sa gusto mo isagot.

At maari din isulat sa Tagalog.

(4)Sa pag bibliog ng sagot maaring isa o mahigit. Basahin lamang ang katanungan.

Sa tingin mo wala kang gusto isagot, bilugan ang “At iba pa”at isulat ang

tamang dahilan

Pagkatapos masagutan ang lahat, ilagay sa return envelope ang

sinagutan mo na wika (Isa lang) at ipadala hindi lalagpas ng

January, 28 , 2008

(Hindi na kailangan ang Stamp ito)

Para sa lalong kaalaman, tumawag lamang sa

Tsurumi ward office Kusei-suishin-ka Kikaku-chosei-gakari

Watanabe or Ito

TEL:510-1676 FAX:510-1889

Mail Address:[email protected]

Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol

sa mga nanirahan sa Tsurumi ward

タガログ語

Page 2: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-186-

Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol

sa mga nanirahan sa Tsurumi ward Ang mga tanungin tungkol sa Tsurumi ward Q 1 Ano sa inyo ang image o pagkakakilanlan ng Tsurumi ward. Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero

(①~⑭)sa loob ng □.

① Ang lugar na may magandang ilog, ang Tsurumi river.

② Ang lugar na maburol na lugar at tahimik na tirahan.

③ Datirati na dagat at sa modernong pamamaraan, nagging industriyang lugar.

④ ang lugar na may mataas na uri ng teknolohiya.

⑤ Lugar nga maraming mga banyagang naninirahan galling sa ibatibang bansa.

⑥ Aktibong bayan na mas nakakarami ang mga kabataan.

⑦ Madaling tirahan na bayan para sa mga bata , matanda at sa may mga kapansanan.

⑧ Maraming pamilihan bayan sa paligid kaya ang mamuhay ay madali.

⑨ Madali ang transportasiyo na hindi mahirap bumiyahe.

⑩ Ligtas na bayan.

⑪ Ma aktibo sa pag-recycle at sa pagbabawas ng basura.

⑫ Aktibo sa pagporma ng asosasyon.

⑬ Nasa isang lugar ang lumang bayan, industriya, at ang pangangalakal.

⑭ At iba pa( )

Q 2 Ano ang pangarap mo para sa hinaharap ng Tsurumi ward. Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero (①~⑭)sa loob ng □.

① Maraming sariling kalikasan at katangian at kasaysayan.

② Tahimik na lugar.

③ Maaktibong industriyang lugar.

④ Mataas na uri ng teknolohiya.

⑤ Lugar nga maraming mga banyagang naninirahan galling sa ibatibang bansa.

⑥ Aktibong bayan na mas nakakarami ang mga kabataan.

⑦ Madaling tirahan na bayan para sa mga bata , matanda at sa may mga kapansanan.

⑧ Maraming pamilihan bayan at shopping center.

⑨ Madali ang transportasiyo na hindi mahirap bumiyahe.

⑩ Ligtas na bayan.

⑪ Aktibo sa pag-recycle at sa pagbabawas ng basura.

⑫ Aktibo sa pagporma ng asosasyon.

⑬ Nasa isang lugar ang lumang bayan, industriya, at ang pangangalakal.

⑭ At iba pa.( )

Q 3 Sa iyong palagay para sa iyo, maginhawa ba ang pamumuhay dito sa Tsurumi ward. (Isa lang ang bibilugin)

1 Opo, maginhawa po. 2 Medyo maginhawa po. 3 Medyo hindi maginhawa po.

4 Hindi maginhawa po. 5 Hindi ko masabi ang alinman.

Q 4 Malapit ba sa puso mo ang Tsurumi ward? (Isa lang ang bibilugin)

1 Opo, gusto ko po. 2 Malapit po sa puso ko. 3 Hindi po masyado.

4 Hindi ko po gusto. 5 Hindi ko masabi ang alinman.

Page 3: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-187-

Ang mga katanungan tungkol sa halaga at kasiyahan ng mga serbiyong pang

panlipunan Q 5 Sa mga katanungan sa ibaba,

【1】Para sa iyo, gaano kahalaga ito

【2】Sa ngayon, gaano binibigyan kasiyahan ito (Satisfaction) (Isa ang bilugin sa bawat katanungan)

【3】Ihangbing noon, ano ang pagbabago napansin mo ngayon

【1】 Ang halaga 【2】 Satisfaction ninyo

【3】 Ihangbing noon

Impo

rtante

Medyo

im

portan

te

Hin

di ko

maisabi

Hin

di masyado

im

portan

te

Hin

di im

portan

te

Satisfie

d ako

Medyo

satisfie

d ako

Hin

di ko

masabi

Hin

di masyado

satisfie

d ako

Hin

di ako

satisfied

Hin

di ko alan

Gum

anda

Walan

g pagkaiba

pum

angit

Hin

di ko alam

① Pag gagamit ng Bus o Train 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

② Pag aayos ng mga daanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

③ Mga action para pumigil ang maling pagpaparada ng mga sasakyan at maayos na trapiko

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

④ Maayos na kapaligiran sa mga istasyon 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑤ Maayos at malinis na kapaligiran sa paligid ng pinamahayan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑥ Ang kakataas ng pamilihang bayan at mga kompania

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑦ Pangangalaga ng kalikasan,park at ilog 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑧ Ang pagbubukod at pagre-recycle ng basura at pag sasaayos sa bayan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑨ Paghahanda para sa darating na malaking kapahamakan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑩ Pag hahanda para hindi makaranas ng mga krimen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑪ Pagsusuporta sa nag aalaga ng bata 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑫ Sa pagpapabuti ng education para sa kabataan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑬ Maayos na paglilingkod ng mga ospital at kagipitang panglunas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑭ Pagpapagawa ng daanan na walang sa gabal

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑮ Kapakanan ng mga may edad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑯ Kapakanan ng mga may kapansanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑰ Paggagawa ng ibatibang pang publikong institusyon o paturuan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑱ Pagpapagawa ang anunsyo para sa kaalaman ng mga taong bayan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑲ Pagkakaroon ng sangguniang bayan sa kapaligiran

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

⑳ Kasiyahan sa pamumuhay sa kapaligiran 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

Page 4: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-188-

Mga katanungan tungkol sa aktibo sa mga samahan

Q 6 Paano ka at ang iyong pamilya sumasali sa mga samahan ng mga kalipunan.(Isa lang ang bilugin)

Membro kami sa mga Neigborhood Association (Jichi-kai, Chonai-kai)

1 Membro kami, pero hindi kami sumasama. 2 Sumasali kami kapag mayroon events o fiesta (Omatsuri). 3 May hinahawakan kaming posisyon sa Neigborhood Association namin, at aktibo kami.

Hindi kami membro sa mga Neigborhood Association (Jichi-kai, Chonai-kai)

4 Hindi kami membro 5 Hindi kami membro pero sumasali kami kapag may events o fiesta (Omatsuri)

Hindi ko alam

6 Hindi ko alam

Q 7 Nakapag sali ka na ba sa mga gawain na ginaganap sa kapaligiran ninyo (Bilugin kahit ilan man)

Aktibo para sa kultura at sa sports

1 Libangan tulad ng fiesta, bon-odori at sports festival 2 Samahan ng mga guro at mga magulang (PTA) 3 Kalinganang panayam tulad ng musiko, pintahan, pagluluto o pagaaral ng linguahe

Kapakanan, pagaalaga ng bata

4 Aktibo para sa kapakanan tulad ng pagtutulong sa mga may edad at sa may mga kamansanan 5 Samahan ng mga kabataan, housewife at matatanda 6 Grupo ng mga inang may mga maliliit na bata

Pangangalaga ng likas na kayamanan at kapaligiran

7 Aktibo para sa pangangalaga ng likas na kayamanan, parks, at ilog 8 Aktibo sa paglilinis ng park o ang kapaligiran ng mga tirahan 9 Mga gawaing pangangalap gaya ng pagkokolekta ng lumang damit o pagsasali sa flee market

Aktibo para sa kaalaman sa kapaligiran

10 Pagsusuporta sa mga banyagang naninirahan sa Japan 11 Pagtutulungan sa pamimili (COOP, Groop buying) 12 Pangungumbida ng kapitbahay para sa isang salosalo(Home party)

Iba pa

13 Aktibo para maging ligtas ang bayan 14 Ang pagpapatupad ng tamang pagpapagawa ng gusali at para sa pagpapaganda ng bayan 15 At iba pa ( ) 16 Hindi ako aktibo

Q 7-1 Sa katanungan Q 7 na ang sagot ay “16 Hindi ako aktibo” ito. Ano an dahilan na bakit hindi kayo sumasali sa mga gawain na ginaganap sa kapaligiran ninyo (BIlugin ang numero kahit ilan man)

1 Busy ako sa aking hanapbuhay 2 Busy ako sa ibang aktibo 3 Gusto ko man sumali, wala akong panahon 4 Sa palagay ko wala akong makukuhang benepisyo sa pagsasali 5 Parepareho ang mga na sa posisyon kaya hindi ako interisado 6 Hindi ako marunong makisama sa kapitbahay 7 Hindi ako aktibo sa mga gawain 8 Walang nagyaya sa akin sumali 9 at iba pa ( ) 10 Walang magandang kadahilan

Page 5: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-189-

Q 8 Ano sa palagay mo sa pakikisama sa iyong kapitbahay (Isa lang ang bilugin)

1 Maginhawa mamuhay dahil hindi nagiistorbo ang mga kapitbahay namin 2 Malungkot mamuhay dahil hindi marunong makisama ang mga kapitahay namin 3 Maginhaw mamuhay dahil malapit kami ng mga kapitbahay naming at palagi kaming nag tutulungan 4 Hindi ko gusto dahil masyadong malapit ang relasyon ng mga kapitbahay namin 5 Hindi ko alam 6 At iba pa ( )

Mga katanunga tungkol sa paghahanda para sa darating na kapahamakan Q 9 Ano ang mga darating na kapahamakan ang pinag-alala mo (Bilugin ang numero kahit ilan man)

1 Lindol 2 Sunog 3 Bagyo o pagbabaha 4 Aksidente ng mga malalaking sasakyan 5 Ang malaking kapahamakan sa mga malaking bansa tulad ng Teror 6 Polusyon sa paligid 7 Sakit na nakakahawa 8 At iba pa ( ) 9 Hindi ako nagaalala

Q 10 Ano nag pinag-aalala ninyong malaking kapahamakan na maaring mangyari sa iyong lugar na tinitirahan

Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero (①~⑬)sa loob ng □.

① Pagkalat ng sunog ② Mga gusaling na napinsala ③ Pagbabaha dahil sa pagaapaw ng ilog ④ Hindi ko alam ang mararanasan naming pinsala kapag mayroon malakas

na lindol o pagbabaha (Wala akong nalalaman tungkol sa Hazard Map) ⑤ Ang pupuntahan naming lugar ng paglikas kapag nagkaroon ng

kapahamakan ⑥ Pagguho ng lupa ⑦ Masikip na trapiko ⑧ Ang pagsingaw ng mga kimiko o gas na nakakalason ⑨ Tulungan ng mga magkapitbahay ⑩ Mahirap makahingi ng tulong pang medical ⑪ Pagkakaroon ng tamang impormasyon ⑫ At iba pa ( ) ⑬ Hindi ako nagaalala

Q 11 Ano ang hinahanda mo lagi para sa darating na malaking kapahamakan. (Bilugin kahit ilan man)

1 Paghahanda ng radio at flush light 2 Paghahanda ng tubig at dapat kainin 3 Paghahanda ng pangpatay ng sunog 4 Nag uusap kami ng mga kapitbahay namin sa paghahanda ng malaking kapahamakan 5 May tiyak na lugar kami sa paglikas 6 Palaging puno ang tubig ng bath tub namin 7 May handa kami ng portable toilets 8 Inayos namin ang mga aparador at ref naming para hindi tumumba 9 May usapan kami ng pamilya ko para makipag ugnayan sa isat-isa 10 Para sa mabilis na paglikas, linalagay namin sa isang lalagyan ang mga

importanteng bagay o papeles 11 Para sa mabilis na paglikas, linalagay namin sa isang lalagyan ang pang-arawaraw

na gamit 12 Para sa mabilis na paglikas, linalagay namin sa isang lalagyan ang palaging iniinom

na gamot at salamin sa mata 13 Pinatibay o matibay ang bahay namin sa lindol 14 Hindi kami handa

Page 6: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-190-

Ang mga katanungan tungkol sa paghahadlang ng krimen Q 12 Nag aalala ka ba na makaranas ka o ang pamilya mo ng krimen. (3,440 na krimen ang nangyari sa loob

ng Tsurumi ward sa year 2007) (Isa lang ang bibilugin)

1 Opo, nagaalala po ako➭Tuloy sa Q12-1 2 Hindi po ako nagaalala➭Tuloy sa Q13 3 Hindi ko po mapili sa alinman o Hindi ko po alam➭Tuloy sa Q13

Q12-1 Sa mga sumagot ng “Opo, nagaalala po ako”sa Q12 . Anong klase na krimen ang pinagalala mo na makaranas。Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero (①~⑬)sa loob ng □.

① Pagaagaw at biglang pananakit sa daanan ② Pagnanakaw ng mga sasakyan o bisikleta ③ Pagpapasok ng magnanakaw sa loob ng bahay ④ Pagpapasok ng magnanakaw sa loob ng opisina o tindahan(Omise) ⑤ Pagnanakaw ng mga gamit sa loob ng sasakyan ⑥ Dilikadong pagmamaneho ng mga lasing at mga grupong kabataan na

nag momotorsiklo. ⑦ Krimen sa mga kabataan tulad ng Kidnapping ⑧ Stalking at rape ⑨ Pananakot o pagbabayolente ⑩ panloloko sa telepono o ang panlilinlang ⑪ Maling pagtatapon ng malalaking basura ⑫ Ang pagsira ng tamang proseso sa computer at internet ⑬ At iba pa ( )

Q13 Ano ang mga dapat gawin ng mga taong bayan at ang pangasiwaan para sa proteksyon ng krimen.Isa

lang ang pagpipilian at sulatin ang numero sa loob ng □.

Ang mga dapat gawin ng mga taong bayan ① Patrol sa paghadlang ng krimen ② Patrol paratignan ang kaligtasan ng mga magaaral ③ Pagbibigay aral o kaalaman tungkol sa paghadlang ng krimen ④ Bigyan pansin ang mga lugar na dilikado sa krimen ⑤ Aktibo para sa maayos na trapiko ⑥ Bigyan pansin sa maling pagtatapon ng malaking basura o

pagbubura ng mga sumulat ng padalosdalos sa mga pader ⑦ At iba pa ( )

Ang mga dapat gawin ng pangasiwaan ① Pagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar na may krimen ② Pagbibigay ng panayam sa mga paaralan at hanggang sa pinakamagagang

antas ③ Pagbibigay impormasyon sa mga taong nagdaraan ④ paggagawa ng aklat at video ⑤ Pagporma ng grupo para makaiwas ng krimen o pagbibigay ng panayam

sa namumuno ng grupo ⑥ Pagbibigay aralin para maging alisto sa krimen ⑦ Ang pagkakabit ng mga alarma para sa paligid para sa pag-iwas ng krimen ⑧ Ang pagtutustos ng mga kakailanganing gamit ng mga nag pa-patrol ⑨ At iba pa ( )

Page 7: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-191-

Ang mga katanungan para maging malusog na pangangatawqn

Q 14 Anong paraan ang ginagawa mo para maging malusog ang iyong pangangatawan(Bilugin kahit ilan man)

1 Binibigyan pansin ko ang pagkain at nutrisyon

2 Nag e-excersise ako

3 Umiinom ako ng Vitamines at ibang suplimento

4 Nag me-medical checkup ako palagi

5 Lagi tsi-ni-check ko ang tingbang at presyo ng dugo ko

6 Nag papatingin ako sa duktor pag masama ang pakiramdam ko

7 Hininto ko ang panigarilyo (Binawasan ko ang panigarilyo)

8 Hindi ako masyadong umiinom ng alak

9 Nag papahinga at may sapat na tulog

10 Nagbabasa ako sa mga babasahin at nanunuod ako sa TV tungkol sa kalusugan

11 Mayroon akong libangan

12 Basta tungkol sa katawan, sinusunod ko ang lahat

13 Iniimportante ko ang pakikisama

14 Wala akong ginagawa

15 At iba pa ( )

Q 15 Anong gusto mo mangyari para mapanatili ang iyong kalusugan (Bilugin kahit ilan man)

1 Impormasyon ng kalorya ng pagkain na kakainin sa mga restaurant

2 Maraming gulay na iluluto sa mga restaurant

3 Maraming mga kagamitang pang exercise na pwedeng gamitin sa mga park

4 Pagtuturo ng madaling exercise

5 Lugar na pang sports na pwedeng maglaro kahit umaga man o gabi

6 Pagtuturo ng impormasyon tungkol sa kalusugan galing sa internet

7 Ang mga restaurant o lugar na bawal manigarilyo

8 Ospital na nagbibigay payo sa paraan paghihinto ng paninigarilyo

9 Mga grupo na may namumuno sa para maging malusog

10 Suportadong tao para sa mga grupong aktibo sa kalusugan

11 Lugar para sa nangangailangan ng payo tungkol sa kalusugan

12 Wala

13 At iba pa ( )

Q 16 Naka medical checkup ka naba (Isa lang ang bibilugin)

1 Taontaon akong nag me-medical checkup 2 Tuwing ikalawa o tatlong taon

3 Tuwing ikaapat o limang taon 4 Anim na taon nang walang checkup

Q 17 Nag aalala ka ba sa kalusugan mo (Bilugin kahit ilan man)

1 Kulang ako sa exercise

2 Ako ay Metabolic syndrome (Palagay ko ako ay Metabolic syndrome)

3 Hindi balanse ang pagkain ko

4 Nag aalala ako sa dami ng paninigarilyo ko

5 Nag aalala ako sa dami ng pag-iinom ng alak

6 Kulang sa tulog

7 Hindi ako nagaalala

Page 8: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-192-

Ang mga katanungan tungkol sa pagaalaga ng mga bata Q 18 Mayroon ka bang anak na hinki pa sumasapit sa edad na bago maging Elementarya (Isa lang ang

bibilugin)

1 Mayroon po➭Tuloy sa Q 19 2 Wala po➭Tuloy sa Q 21

Q 19 Mayroon ka bang problema sa pagaalaga ng bata (Bilugin kahit ilan man)

1 Karamdaman at paglaki

2 Pagkain at sustansya

3 Hindi alam kung papaano ang pagaalaga

4 Hindi ko alam kung papaano magaasikaso ng bata

5 Kulang sa oras para tignan ang bata

6 Walang tao na mahihingian ng payo

7 Kalusugan ng magulang ng bata

8 Walang ligtas na lugar para sa paglalaroan

9 Edukasyon ng bata

10 Pagkakaibigan

11 Pagpapatala sa nursery o kindergarten

12 Ayaw ng bata pumasok sa nursery o kindergarten

13 Hindi ko magawa ang gusto ko at ang pag trabaho

14 Walang lugar para mag sama ang mga magulang at bata

15 Walang kooperasyon ang asawa ko sa pagaalaga ng bata

16 Magastos at nakakaalala

17 At iba pa ( )

Q 20 Gumagawa ang Tsurumi ward ng lugar para mag sama ang mga magulang at bata

“Lugar sa mga mag-ina (Tsurumi Furatto room)” Ano ang inaasahan mo sa lugar na ito

(Bilugin kahit ilan man)

(Ang lugar na ito ay para sa mga mag-ina na nangangailangan ng kaibigan at ligtas na paglalaroan ng

mga bata)

1 Palaroan ng bata

2 Mayroon taga tingin sa bata

3 Tiwala ng magulang

4 Pagtitipon ng mga magulang

5 Pareho ng nakakapag laro ng masaya

6 Nakakahinging payo sa sanay na katiwala

7 Maaring makahingi ng impormasyon tungkol sa pagaalaga

8 May panahon magsamasama sa paligid

9 At iba pa ( )

10 Wala akong maaring asahan

Page 9: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-193-

Ang mga katanungan tungkol sa paghahanap ninyo ng impormasyon Q 21 Saan kayo humahanap ng impormasyon tungkol sa mga balita at libangan ninyo

(Bilugin kahit ilan man)

Ang media na naghahatid ng impormasyon Mga balita at libangan Pamamahala ng

gobyerno

①Internet sa computer 1 1

②Internet sa cell phone 2 2

③Mga babasahin na natatanggap sa computer 3 3

④Mga babasahin na natatanggap sa cell phone 4 4

⑤TV 5 5

⑥Cable TV 6 6

⑦Radio 7 7

⑧Diyario 8 8

⑨Libreng mga babasahin (Free paper) 9 9

⑩Pamphlet 10 10

⑪Buwang babasahin galing sa City hall 11 11

⑫Booklet ng Yokohama Living Guide 12 12

⑬Mga babasahin na nakasulat sa ibatibang wika 13 13

⑭Binabahaybahay na impormasyon 14 14

⑮Tawagan sa telepono ng City hall 15 15

⑯Magtanong sa mga kaibigan 16 16

⑰At iba pa ( ) 17 17

⑱Hindi ako humihingi ng impormasyon 18 18

Q 22 Ano ang gusto mong idagdag na impormasyon sa buwang babasahin galing sa City hall

(Bilugin kahit ilan man)

1 Mga plano sa hinaharap ng Tsurumi ward

2 Pagbabalita tungkol sa mga bagay na kapakipakinabang

3 Aktibong impormasyon tungkol sa nangyayari kapaligiran

4 Pagbabalita tungkol sa mangyayaring panayam o pagaaral

5 Pagbabalita sa sakaling may pangyayari sa lugar

6 At iba pa ( )

Ang mga katanungan tungkol sa pakikitungo sa mga dayuhan

Q 23 Maganda ba ang relasyon ninyo ng kapitbahay ninyong hapon (Isa lang ang bibilugan)

1 Nagbabatian kami pag nagkita 2 Nag tsi-tsismisan kami pag nagkita 3 Nag a-aktibo kami sa mga gawain kasama ang hapon 4 Walang magandang pinagsamahan para sa hapon

Q 24 Mayroon bang malamig na pakikitungo sa mga banyaga sa lugar ninyo (Isa lang ang bibilugan)

1 Sa palagay ko, mayroon 2 Paminsan minsan, mayroon

3 Wala akong napapansin 4 Hindi ko alam

Page 10: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-194-

Q 25 Kung may events sa Tsurumi, ano ang gusto mo salihan (Bilugin kahit ilan man)

1 Fiesta na may ibatibang pagkain ng bansa at may palabas 2 Ibatibang kaalaman tungkol sa pagkain, kultura, sports 3 Pagaaral ng salitang Nihong-go 4 Kaalaman tungkol sa kultura at pamumuhay ng hapon 5 Gusto ko mamuno o maging leader sa darating ng events 6 Aktibo na magturo ng sariling wika sa mga hapon 7 Taga pag salin wika 8 Aktibo sa pagsusuporta at pagtulong sa mga gawain na masanay sa pamumuhay sa Japan ang

mga banyaga 9 Maging membro sa mga samahan ng mga kalipunan 10 Maging aktibo sa pagpapakilala ng sariling pagkain at kultura ng bansa 11 Mag bukas ng negosyo gaya ng Philippine sarisari store, restaurant o pagtuturo ng wika. 12 At iba pa ( ) 13 Wala akong gusto na salihan

Q26 Ano ang importante sa iyo para maka pag-intindihan at mag bigay respeto ang bawat isa.

Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero (①~⑩)sa loob ng □.

① Maging masanay sa komunikasyon sa salitang hapon ② Sumunod sa mga kautusan lalona ang pagtatapon ng basura

at pagiiwas ng sobrang ingay ③ Gawaing madali suamli ang mga banyaga sa mga samahan ng mga

kalipunan ④ Dagdagan ang mga karatula o tanda para sa lalong madaling maintindi

ng mga banyaga ⑤ Magbigay ng madaling maintindihan impormasyon sa mga banyaga ⑥ Iwasan ang maling akala ⑦ Laging magkaroon ng aralin tungkol sa kultura bawat isa ⑧ Tumulong sa pag-promote ng ibatibang kultura sa mga lugar na maraming banyagang nakatira gaya ng China town o Korea town sa Kawasaki ⑨ At iba pa ( ) ⑩ Wala

Q27 Sakaling makatanggap ka ng impormasyon galing sa gobyerno, ano ang mabuting paraan sa iyo.

Tatlo ang pagpipilian at sulatin ang numero (①~⑨)sa loob ng □.

① Homepage ng computer ② Homepage ng cell phone ③ Mga babasahin na natatanggap sa computer ④ Mga babasahin na natatanggap sa cell phone ⑤ Mga babasahin na nakasulat sa ibatibang wika ⑥ Mga libreng babasain na nasa mga restaurant ⑦ Radio na naghahandan ng impormasyon sa ibatibang wika ⑧ Telebisyon na naghahandan ng impormasyon sa ibatibang wika ⑨ At iba pa ( )

Q28 Sa papaanong paraan nagkakaroon o nagbibigay kayo ng impormasyon sa sariling wika. Kung may alam

kayong Internet site o Magazine, kung may maari, ipagbigay alam (Paki sulat lamang)

Page 11: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-195-

Q29 Gaano kalawak ang nalalaman mo sa pagsasalita ng Nihong-go (Bilugin kahit ilan man)

1 Nakakapagbasa, sulat at salita ako. 2 Kaya ko basahin kapag mayroon Hiragana sa itaas ng Kanji 3 Kaya ko basahin kapag mayroon Hiragana sa itaas ng Kanji, Pero hindi ko masyado nauunawaan 4 Hindi ako nahihirapan sa pagsasalita 5 Hindi ako marunong mag Nihong-go 6 Nihong-go ang sariling wika ko

Ang mga katanungin tungkol sa mga gawain ng gobyernong Tsurumi

Q 30 Alam mo ba ang mga ginagawa ng gobyerno ng Tsurumi ward

(Isa lang ang pagpilian sa bawat katanungan)

Ang mga gawain ng Tsurumi ward Alam ko Hindi ko alam

①Kusei-unei-houshin(Ang pagbibigay alam sa pamamalakad at patakaran ng gobyerno ng Tsurumi ward)

1 2

②Tsurumi・Ai-net(Plan para sa kabutihan at kapakanan ng mga tao sa Tsurumi ward)

1 2

③Ang pagbubukas ng sangay opisina ng Tsurumi sard sa araw at sabado

1 2

④Ang pagbabago ng regulasyon sa pagtatapon basura na taong darating (February, 2008)

1 2

⑤Ang bibigay aralin tungkol sa karapatang pangtao 1 2 ⑥Kumin-kasudo-center (Lugar para sa mga nag a-aktibo sa mga

samahan ng kalipunan <Na sa 2nd floor ng Tsurumi ward office> 1 2

⑦Tsurumi-ku fukushi katsudo center (Ang lugar para sa kabutihan at kapakanan ng mga tao )

1 2

⑧Tsurumi furatto room(Lugar para sa mag-ina *Tignan ang Q20) 1 2 ⑨Hot net hiroba SaKu×2(Impormasyon para sa mga kabataan) 1 2 ⑩Chiiki-care-center(Ang lugar para sa mga matatanda, kabataan

at mga kapansanan) 1 2

⑪”Local disaster preparedness center” Paglilikasang lugar kapag mayroon baha

1 2

⑫”Local disaster preparedness center” Paglilikasang lugar kapag mayroon malaking lindol

1 2

⑬”Tsurumi miyage” Ang kilalang prudukto ng Tsurumi 1 2 ⑭ ”Tsurumi midokoro 80” Ang magagandang lugar para sa

pagliliwaliw ng Tsurumi 1 2

⑮Ang babasahin na nakasulat sa ibatibang wika “Hand in hand, Tsurumi”

1 2

⑯Ang year 2007 ay 80 years aniversary ng Tsurumi ward 1 2 ⑰Ang year 2009 ay 150 yeard aniversary opening ng Port of

Yokohama 1 2

Page 12: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-196-

Ang mga katanungan tungkol sa paninigarilyo

Q 31 Ikaw ba ay naninigarilyo? (Isa lang ang bibilugin)

1 Opo 2 Hindi po Q 32 Kapag ang paligid ng Tsurumi Station ay magbabawal na sa paninigarilyo, ano sa palagay mo

(Isa lang ang bibilugin) (Sa pag uumpisa ng taon ng 2008 (January, 2008) mangongolekta na ng 2000 Yen sa mga naninigarilyo sa lugar na pinagbabawalan manigarilyo gaya ng Yokohama Station, Minato Mirai 21 at Kannai)

1 Payag ako sa pag babawal sa Tsurumi Station manigarilyo 2 Hindi kailangan mangolekta ng pera, sa halik turuan pa ng westong asal ang mga

taong naninigarilyo 3 Hindi ako payag sa pag babawal manigarilyo sa Tsurumi Station 4 At iba pa ( )

Q 33 Ano ang magandang paraan para maging maayos ang paninigarilyo sa paligid ng Tsurumi Station

(Isa lang ang bibilugin)

1 Gumawa ng regulasyon na dapat ipatupad ang paninigarilyo habang naglalakad o pagtatapon ng upos

2 Ang pag gawa ng lugar para sa paninigarilyo 3 Gumawa ng mga poster na nag sasaad ng karatulang pag papaayos ng paninigarilyo 4 Mga lupon ng samahan na aktibo sa pagpapasaayos sa paninigarilyo 5 At iba pa ( )

Q 34 Kung mayroon kang gustong imongkahi o payo, paki sulat lamang

Page 13: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-197-

Ang mga katanungin tungkol sa sarili mo

F1 Isa lang ang bibilugin

1 Ako ay lalake 2 Ako ay babae

F2 Ano ang edad mo (Isa lang ang bibilubgin)

1 Mga 20 taon hanggang 29 2 Mga 30 taon hanggang 39 3 Mga 40 taon hanggang 49 4 Mga 50 taon hanggang 59 5 Mga 60 taon hanggang 69 6 Mga 70 taon hanggang 79 7 Lagpas ng 80 na taon

F3 Saan kayo nakatira (Isa lang ang bibilubin)

A 1 Asahi-cho 1-chome 2 Asahi-cho 2-chome 3 Anzen-cho 1-chome 4 Anzen-cho 2-chome

B 5 Baba 1-chome 6 Baba 2-chome 7 Baba 3-chome 8 Baba 4-chome 9 Baba 5-chome 10 Baba 6-chome 11 Baba 7-chome 12 Benten-cho

D 13 Daikoku-cho 14 Daito-cho 15 Daikoku-futo E 16 Egasaki-cho H 17 Hama-cho 1-chome 18 Hama-cho 2-chome 19 Heian-cho 1-chome

20 Heian-cho 2-chome 21 Higashiterao 1-chome 22 Higashiterao 2-chome 23 Higashiterao 3-chome 24 Higashiterao 4-chome 25 Higashiterao 5-chome 26 Higashiterao 6-chome 27 Higashiterao Kita-dai 28 Higashiterao Naka-dai 29 Higashiterao higashi-dai 30 Honcho-dori 1-chome 31 Honcho-dori 2-chome 32 Honcho-dori 3-chome 33 Honcho-dori 4-chome

I 34 Ichiba-kamicho 35 Ichiba-shimocho 36 Ichiba-nishinakacho 37 Ichiba-higashinakacho 38 Ichiba-fujimicho 39 Ichiba-yamatocho

K 40 Kajiyama 1-chome 41 Kajiyama 2-chome 42 Kami-sueyoshi 1-chome 43 Kami-sueyoshi 2-chome 44 Kami-sueyoshi 3-chome 45 Kami-sueyoshi 4-chome 46 Kami-sueyoshi 5-chome 47 Kaminomiya 1-chome 48 Kaminomiya 2-chome 49 Kansei-cho 50 Kishiya 1-chome 51 Kishiya 2-chome 52 Kishiya 3-chome 53 Kishiya 4-chome 54 Kitaterao 1-chome 55 Kitatarao 2-chome 56 Kitaterao 3-chome 57 Kitatetao 4-chome 58 Kitaterao 5-chome 59 Kitatarao 6-chome 60 Kitatetao 7-chome

61 Komaoka 1-chome 62 Komaoka 2-chome 63 Komaoka 3-chome 64 Komaoka 4-chome 65 Komaoka 5-chome

M 66 Motomiya 1-chome 67 Motomiya 2-chome 68 Mukai-cho 1-chome 69 Mukai-cho 2-chome 70 Mukai-cho 3-chome 71 Mukai-cho 4-chome

N 72 Naka-dori 1-chome 73 Naka-dori 2-chome 74 Naka-dori 3-chome 75 Namamugi 1-chome 76 Namamugi 2-chome 77 Namamugi 3-chome 78 Namamugi 4-chome 79 Namamugi 5-chome

O 80 Ono-cho 81 Ogishima S 82 Sakaecho-dori 1-chome 83 Sakaecho-dori 2-chome 84 Sakaecho-dori 3-chome

85 Sakaecho-dori 4-chome 86 Shimo-sueyoshi 1-chome 87 Shimo-sueyoshi 2-chome 88 Shimo-sueyoshi 3-chome 89 Shimo-sueyoshi 4-chome 90 Shimo-sueyoshi 5-chome 91 Shimo-sueyoshi 6-chome 92 Shioiri-cho 1-chome 93 Shioiri-cho 2-chome 94 Shioiri-cho 3-chome 95 Shishigaya 1-chome 96 Shishigaya 2-chome 97 Shishigaya 3-chome 98 Shitanoya-cho 1-chome 99 Shitanoya-cho 2-chome

100 Shitanoya-cho 3-chome 101 Shitanoya-cho 4-chome 102 Shitte 1-chome 103 Shitte 2-chome 104 Shitte 3-chome 105 Suehiro-cho 1-chome 106 Suehiro-cho 2-chome 107 Sugasawa-cho 108 Suwazaka

T 109 Teraya 1-chome 110 Teraya 2-chome 111 Toyooka-cho 112 Tsukuno-cho 113 Tsurumi 1-chome 114 Tsurumi 2-chome

115 Tsurumi-chuo 1-chome 116 Tsurumi-chuo 2-chome 117 Tsurumi-chuo 3-chome 118 Tsurumi-chuo 4-chome 119 Tsurumi-chuo 5-chome

U 120 Ushioda-cho 1-chome 121 Ushioda-cho 2-chome 122 Ushioda-cho 3-chome 123 Ushioda-cho 4-chome

Y 124 Yako 1-chome 125 Yako 2-chome 126 Yako 3-chome 127 Yako 4-chome 128 Yako 5-chome 129 Yako 6-chome

Page 14: Ang mga pagsisiyasat at alamin tungkol sa mga nanirahan sa

-198-

F4 Kailan kayo lumipat sa Tsurumi ward (Isa lang ang bibilugin)

1 Bago maging 1945 2 1945~1954 3 1955~1964 4 1965~1974 5 1975~1984 6 1985~1994 7 1995~2004 8 After ng 2005

F5 Sa ngayon, may balak ka bang tumira na matagal sa Tsurumi ward (Isa lang ang bibilugin)

1 Opo, balak namin tumira ng matagal 2 Siguro, titira kami ng matagal 3 Lilipat kami siguro 4 Lilipat kami 5 Hindi ko alam

F6 Ilang membro kayo sa pamilya(Isa lang ang bibilubin)

1 Mag isa lang ako 2 Kami lang mag asawa 3 Mag asawa at mga bata 4 Mag asawa, bata, at magulang 5 At iba pa

F7 Mayroon ba sa pamilya ninyo na isa sa nakasulat sa ibaba (Isa lang ang bibilugin sa bawat katanugnan)

Pamila na kasama ninyo Mayroon Wala

① Bata na ang edad na bago maging elementariya 1 2

② Edad na 65 pataas 1 2

③ Nangangailangan ng tulong o taga pag alaga 1 2

F8 Ano ang bahay na tinitirahan ninyo (Isa lang ang bibilugin)

1 Sa bahay namin na may House and lot 2 Bahay namin na sa Codominium (Mansion) 3 Umuupa kami ng House and lot 4 Umuupa kami ng Apartmet o Condominium (Mansion) 5 Housing ng Kompania 6 At iba pa

F9 Ano ang hinahanap buhay ninyo (Isa lang ang bibilugin)

1 Employee ng Kumpanya 2 May negosyo kami (Abogado,Mangingisda,at iba pa) 3 Estudyante 4 Part time job 5 House wife 6 Wala akong trabaho

F10 Saan ang lugar ng pinagtratrabaho ninyo o ang eskwelahan (Isa lang ang bibilugin)

1 Tsurumi ward 2 Kohoku ward, Kanagawa ward 3 Sa mga ibang Ward ng Yokohama city 4 Kawasaki city Saiwai ward, Kawasaki ward 5 Sa mga ibang Ward ng Kawasaki city 6 Sa mga ibang City ng Kanagawa Prefecture 7 Tokyo 8 Sa mga ibang Prefecture 9 Hindi ako nag tatrabaho o nagaaral 10 At iba pa ( )

F11 Alin ditong Station ang palagi ninyong ginagamit (Isa lang ang bibilugin)

1 Namamugi Station 2 Kagetsuen-mae Station 3 JR Tsurumi ・KQ Tsurumi Station 4 Tsurumi ichiba Station 5 Shitte Station 6 Yako Station 7 Ang ibang Staion sa Tsurumi ward 8 Ang ibang Station sa labas ng Tsurumi ward tulad ng Kawasaki Station

F12 Paano kayong pumupunta sa Station (Isa lang ang bibilugin)

1 Lumalakad ako 2 bisikleta 3 Motorsiklo 4 Bus 5 Kotse namin F13 Ano ang Natinality ninyo

F14 Ilan taon na kayo dito sa Japan

Maraming salapat po sa kooperasyon ninyo. Pagkatapos masagutan ang lahat, ilagay sa return envelope ang sinagutan mo at ipadala hindi lalagpas ng 、JANUARY 28 Maraming salamat po.