Click here to load reader

Mga Kaurian ng mga Mitolohikal na Nilalang ng mga Pilipino

  • View
    646

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mga Kaurian ng mga Mitolohikal na Nilalang ng mga Pilipino

  • 1. Mga Kaurianng mgaNilalangsaMitolohiyangPilipino

2. BAMPIRO- nabubuhay sapaninipsip ng dugong tao. Karaniwansila aymagagandanglalaki o babae namapang-akit, kungkayat madalisilang makakuhang biktima. 3. BRUHA-naninirahan bilangordinaryong tao sa mgapayak na pamayanan.Kadalasan sila ay mgamatatandang babae namay karaniwangkaanyuan ngubit maykakaibang kakayahanna magpalit ng anyo,lumipad, magingimbisibol o makasanhing malubhang sakitkapag ginalit. 4. DEMONYO-nananakot onanggugulo ng mga taosa pamamagitan ngmasasamang panaginip,sakit o kamalasan.Karaniwan silangnaninirahan sa mgamalalaking puno, gubat,kuweba o lugar nawalang tao.Nagpapakita sila sagabi o hatinggabi atnaglalaho sa pagsikatng araw. 5. DRAGON- may katawang mala-isdao reptilyo. Ito aymay ulo at paa ng isangmabangis na hayop oibon. Karaniwan aymalaki atnakapagbubuga ngapoy. 6. HIGANTE-Malaki at ang anyoymaaaring mala-tao,mala-halimaw o mala-ibon.Maaaring mabaitsa mga tao, o maaariding kumakain nglamang ng mga nilalangdepende sa uri. 7. DUWENDE-may dalawang uri. Anguna ay maliit atdepormado angkatawan. Kasingliit ngisang tatlong taonggulang na bata ngunitmukhang matanda namay malaking bibig atmahabang balbas. Silaay mapaghiganti sakanilang mga kaaway atnagbibigay ng sakit atkamalasan. Mahihilig sapagdukot mgagandangbata at dilag 8. DUWENDE-ang ikalawang uri aybata, may maamongmukha at karaniwaymababait. Silaytinatawag na lamanglupa dahil sila aynananahan sa ilalim nglupa sa mga bundok,burol kuweba kungnasaan naroroon angkanilang malalakingtahanan. Sila ay galanteat matulungin sa mgataong kanilangnapupusuan. 9. MULTO- pinaniniwalaangkaluluwa ng mganamatay na mortal.Maaaring imbisibol,mala-ulap o may anyongtao. Nagpaparamdamsa pamamagitan ngpag-iingay, paggalaw ngmga abgay, paglabas ngmalakas na amoy, obiglaang pag-ihip ngsimoy ng hangin. 10. GHOULS-karaniwangnaninirahan sa mgasementeryo at nag-aabangng mga bagonglibing na bangkay/patay.Minsan ay kumakain dinng mga buhay na bata. 11. VISCERASUCKERS-karaniwang may anyong magandang babaesa araw at nagiginghalimaw na maypakpak at nahahati angkatawan sa gabi.Nabubuhay sapaninipsip ng lamangloob, bilig at dura ngtaong may sakit. 12. OGRO-kahindik hindik nahalimaw na may hawigsa tao. Karaniwanginilalarawan na maymalaking ulo, malagongbuhok at balbas,matakaw at maymalakas na katawan.Kadalasan ay maymasamang pag-uugalingunit dahil sila aymangmang madalisilang malinang. 13. MERFOLK-Kalahating tao at isda,at naninirahan sa tubig.Minsay galante sakanilang kayamanan atkaalaman sa mahika.Minsan ay sinasagipnila ang mga taongsakay ng mga tumaobna bapor o bangka sadagat, ngunitnanlulunod din sila ngmga taongnakapagpagalit sakanila. 14. WEREBEASTS-nagpapalit ng anyo atnagiging mabangis nahalimaw sa gabi. Kapagbilog na bilog angbuwan silasumasalakay atnangangain ng lamangng tao.

Search related