Click here to load reader

Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga ... ... ng mga pagpapalit ng mga tripulante bunga ng pagsiklab ng coronavirus (COVID-19). Dahil sa nagpapatuloy na mga COVID-19

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga ... ... ng mga pagpapalit ng mga tripulante...

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 1 ng 27

  COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Ang patnubay na ito ay para sa lahat ng mga ahente ng barko ng New Zealand at iba pang nagpaplano ng mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga barko sa New Zealand sa panahon ng COVID-19

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 2 ng 27

  COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Huling naisapanahon: 29 Setyembre 2020 Ang dokumentong ito ay hindi na kontrolado kung naimprenta na. Mangyaring sumangguni sa website ng

  Maritime New Zealand para sa pinakabagong bersyon.

  Nasa gabay na ito

  1. Panimula 4

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand 6

  Impormasyon para sa mga may-ari ng barko, mga ahente ng tripulante at mga ahente ng barko ng NZ

  2.1 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga dayuhang barko na paalis ng New Zealand 6

  2.2 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga dayuhang barko na hindi paalis ng New Zealand 9

  3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko 12

  4. Mga Komunikasyon 15

  5. Mga tungkulin at responsibilidad sa pagpapalit ng mga tripulante 17

  6. Makipag-ugnay sa amin para sa tulong 20

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 3 ng 27

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino 21 7.1 Direktang transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko 21

  7.2 Transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko na may pansamantalang pananatili sa isang Pinamamahalaang Pasilidad sa Pagbubukod (Managed Isolation Facility) 23

  8. Apendiks 2: Ang tugon ng New Zealand sa COVID-19 25 8.1 Ano ang COVID-19? 25

  8.2 Paghihigpit ng pagpasok sa hangganan (border) 25

  8.3 Estratehiya ng New Zealand 27

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 4 ng 27

  1. Panimula Hindi lingid sa kaalaman ng Pamahalaang New Zealand ang malalaking hamon na kinakaharap ng pandaigdigang industriya ng pagbabarko na dahilan upang magsagawa ng mga pagpapalit ng mga tripulante bunga ng pagsiklab ng coronavirus (COVID-19). Dahil sa nagpapatuloy na mga COVID-19 na paghihigpit, malaking bilang ng mga marino ang kinakailangang magpalawig ng kanilang serbisyo sa barko matapos ang maraming buwan sa dagat, na hindi mahalinhan pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilingkod (tours of duty) o maibalik sa kanilang sariling mga bansa sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid.

  Ang pagbabarko ay mahalaga sa supply chain ng New Zealand. Labis na nag-aalala ang New Zealand tungkol sa mga negatibong epekto ng COVID-19 na mga paghihigpit sa kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante at ligtas na pagpapatakbo ng kalakal sa dagat. Kailangang ilipat ang mga marino sa at mula sa mga barkong pinagtatrabahuhan nila upang matiyak ang pagsunod sa mga kahingian (requirements) sa pandaigdigang kasunduan sa dagat.

  Ang patnubay na ito ay umaayon sa mga rekomendasyon ng International Maritime Organization (IMO).

  Pagtatanggi

  Binuo ng Maritime NZ ang patnubay na ito sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng Pamahalaan, industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo).

  Habang patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at nagsisikap na panatilihing napapanahon ang patnubay na ito sa kasalukuyang mga patakaran at batas na nakatalaga, hindi ito palaging posible dahil sa mabilis magbagong sitwasyon na ganito, kaya't ang patnubay na ito ay maaaring magbago nang walang abiso. Ang patnubay na ito ay hindi kumakatawan bilang ligal na payo at hindi humahalili sa anumang binanggit na batas, mga pagsusog sa mga ito, o anumang mga ligal na instrumento na maaaring nakatalaga sa ngayon, o sa hinaharap na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito.

  Ang mga link sa pinakabagong mga instrumento ng batas na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito ay matatagpuan sa webpage ng Unite Against COVID-19 dito.

  Tinatanggihan ng Pamahalaang NZ at hindi isinasama (excludes) ang lahat ng pananagutan para sa anumang paghahabol (claim), pagkawala, kahilingan o pinsala na may anumang uri (kasama ang para sa kapabayaan) na nagmumula o may kaugnayan sa paggamit ng patnubay na ito o ng impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link dito.

  https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/legislation-and-key-documents/

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 5 ng 27

  Kung kailangan mo ng payo ng propesyonal, kasama ang payo tungkol sa iyong mga ligal na obligasyon, dapat kang makipagkita sa isang propesyonal na tagapayo at huwag umasa sa impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link nito.

  Patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at kasama ng iba pang mga ahensya ng Pamahalaan at industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo), ay isasapanahon ang patnubay na ito ayon sa pag- unlad ng tugon.

  maritimenz.govt.nz/covid

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 6 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand

  Impormasyon para sa mga may-ari ng barko, mga ahente ng tripulante at mga ahente ng barko ng NZ Ang hangganan ng dagat (maritime border) ng New Zealand ay mananatiling sarado sa pamamagitan ng COVID-19 Public Health Response (Maritime Border) Order (No 2) 2020, magmula sa Linggo, ika-6 ng Setyembre 2020.

  Ang Kautusan ay maglalaan para sa mga barkong pang-kargamento (cargo ships), barkong pangisda, mga barko ng banyagang Estado at iba pang mga barkong binigyan ng pahintulot ng Director-General Health na tumawid sa hangganang pandagat (maritime border) ng NZ. Ang mga pagpapalit ng mga tripulante ay maaaring isagawa sa New Zealand kung naaprubahan nang maaga ng aming mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang mga hakbang na susundin:

  2.1 Mga pagpapalit ng mga tripulanteng sakay ng mga dayuhang barko na paalis sa New Zealand

  1. Kumpirmahin na makakapasok ang mga tripulante sa New Zealand Pinapayagan ang mga dayuhang marino na pumasok sa NZ at sumama sa isang komersyal na barko ng kargamento (cargo ship) kung susundin ang prosesong ito. Basahin ang patnubay ng Immigration New Zealand dito.

  2. Kumuha ng mga pag-apruba • Ang mga may-ari ng barko ay dapat makipagtulungan sa kanilang mga ahente sa NZ upang

  makabuo ng isang plano sa pagpapalit ng mga tripulante sa lalong madaling panahon. Ang dalawang linggo bago ang pagdating ay sapat na ngunit mas mabuti kung mas marami ang oras ng pamahalaan para pag-aralan ang isang plano ng pagpapalit ng mga tripulante.

  • Huwag maghintay sa pinakahuling sandali dahil maaaring maging dahilan ito upang matanggihan ang pagpapalit ng mga tripulante.

  • Ang kahilingan para sa paglalakbay ay dapat isumite sa Immigration NZ dito. Kung matagumpay, ang Imigrasyon ay maglalabas ng isang paanyaya na mag-aplay para sa isang visa, na dapat ding dumaan sa isang proseso ng pag-apruba.

  • Kapag nakuha ang mga pag-apruba ng Imigrasyon para sa paparating at papaalis na mga tripulante, ang plano sa pagpapalit ng mga tripulante at ang mga liham ng pag-apruba ay dapat isumite sa Managed Isolation and Quarantine (MIQ) sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] Ang linya ng paksa ng kahilingan sa email para sa MIQ ay dapat maglaman ng salitang "MARITIME" na sinusundan ng pangalan ng barko.

  • May napakahalagang papel na ginagampanan ang ahente ng pagbabarko sa pagitan ng mga operator ng barko at MIQ. Dapat laging ipaalam sa kanila ang lahat ng mga plano at paggalaw ng barko.

  https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions https://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 7 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)

  3. Paghahanda para sa pagdating • Dapat laging ipinapaalam ng mga operator at ahente ng barko sa MIQ ang mga iskedyul ng

  pagdating at anumang mga pagbabago na makakaapekto sa plano ng pagpapalit ng mga tripulante.

  • Kapag ang mga pag-apruba ng Imigrasyon at MIQ ay nakatalaga na, ang mga operator ng barko ay maaari nang mag-book ng papasok (inbound) at papalabas (outbound) na mga tiket ng eroplano para sa kanilang mga tripulante. Ang passenger name record (PNR) ng eroplano ay ipapadala ng airline sa NZ Customs, na mag-a-update sa plano ng pagpapalit ng mga tripulante sa pamamagitan ng mga ahente ng barko at MIQ.

  • Susuriin at aaprubahan ng MIQ ang plano ng pagpapalit ng mga tripulante, at makikipagtulungan sa ahente ng barko upang ayusin ang transportasyon sa lupa at mga akomodasyon (kung kinakailangan) sa isang pasilidad ng pagbubukod.

  • Ang mga master ng barko ay dapat magsumite ng Extended Notice of Arrival (ENA) na hindi kukulangin sa 168 oras (7 araw) bago ang pagdating mal