of 27 /27
COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Ang patnubay na ito ay para sa lahat ng mga ahente ng barko ng New Zealand at iba pang nagpaplano ng mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga barko sa New Zealand sa panahon ng COVID-19

Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga ......ng mga pagpapalit ng mga tripulante bunga ng pagsiklab ng coronavirus (COVID-19). Dahil sa nagpapatuloy na mga COVID-19

 • Upload
  others

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga ......ng mga pagpapalit ng mga tripulante...

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 1 ng 27

  COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Ang patnubay na ito ay para sa lahat ng mga ahente ng barko ng New Zealand at iba pang nagpaplano ng mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga barko sa New Zealand sa panahon ng COVID-19

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 2 ng 27

  COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Huling naisapanahon: 29 Setyembre 2020 Ang dokumentong ito ay hindi na kontrolado kung naimprenta na. Mangyaring sumangguni sa website ng

  Maritime New Zealand para sa pinakabagong bersyon.

  Nasa gabay na ito

  1. Panimula 4

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand 6

  Impormasyon para sa mga may-ari ng barko, mga ahente ng tripulante at mga ahente ng barko ng NZ

  2.1 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga dayuhang barko na paalis ng New Zealand 6

  2.2 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga dayuhang barko na hindi paalis ng New Zealand 9

  3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko 12

  4. Mga Komunikasyon 15

  5. Mga tungkulin at responsibilidad sa pagpapalit ng mga tripulante 17

  6. Makipag-ugnay sa amin para sa tulong 20

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 3 ng 27

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino 21 7.1 Direktang transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko 21

  7.2 Transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko na may pansamantalang pananatili sa isang Pinamamahalaang Pasilidad sa Pagbubukod (Managed Isolation Facility) 23

  8. Apendiks 2: Ang tugon ng New Zealand sa COVID-19 25 8.1 Ano ang COVID-19? 25

  8.2 Paghihigpit ng pagpasok sa hangganan (border) 25

  8.3 Estratehiya ng New Zealand 27

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 4 ng 27

  1. Panimula Hindi lingid sa kaalaman ng Pamahalaang New Zealand ang malalaking hamon na kinakaharap ng pandaigdigang industriya ng pagbabarko na dahilan upang magsagawa ng mga pagpapalit ng mga tripulante bunga ng pagsiklab ng coronavirus (COVID-19). Dahil sa nagpapatuloy na mga COVID-19 na paghihigpit, malaking bilang ng mga marino ang kinakailangang magpalawig ng kanilang serbisyo sa barko matapos ang maraming buwan sa dagat, na hindi mahalinhan pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilingkod (tours of duty) o maibalik sa kanilang sariling mga bansa sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid.

  Ang pagbabarko ay mahalaga sa supply chain ng New Zealand. Labis na nag-aalala ang New Zealand tungkol sa mga negatibong epekto ng COVID-19 na mga paghihigpit sa kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante at ligtas na pagpapatakbo ng kalakal sa dagat. Kailangang ilipat ang mga marino sa at mula sa mga barkong pinagtatrabahuhan nila upang matiyak ang pagsunod sa mga kahingian (requirements) sa pandaigdigang kasunduan sa dagat.

  Ang patnubay na ito ay umaayon sa mga rekomendasyon ng International Maritime Organization (IMO).

  Pagtatanggi

  Binuo ng Maritime NZ ang patnubay na ito sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng Pamahalaan, industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo).

  Habang patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at nagsisikap na panatilihing napapanahon ang patnubay na ito sa kasalukuyang mga patakaran at batas na nakatalaga, hindi ito palaging posible dahil sa mabilis magbagong sitwasyon na ganito, kaya't ang patnubay na ito ay maaaring magbago nang walang abiso. Ang patnubay na ito ay hindi kumakatawan bilang ligal na payo at hindi humahalili sa anumang binanggit na batas, mga pagsusog sa mga ito, o anumang mga ligal na instrumento na maaaring nakatalaga sa ngayon, o sa hinaharap na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito.

  Ang mga link sa pinakabagong mga instrumento ng batas na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito ay matatagpuan sa webpage ng Unite Against COVID-19 dito.

  Tinatanggihan ng Pamahalaang NZ at hindi isinasama (excludes) ang lahat ng pananagutan para sa anumang paghahabol (claim), pagkawala, kahilingan o pinsala na may anumang uri (kasama ang para sa kapabayaan) na nagmumula o may kaugnayan sa paggamit ng patnubay na ito o ng impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link dito.

  https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/legislation-and-key-documents/

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 5 ng 27

  Kung kailangan mo ng payo ng propesyonal, kasama ang payo tungkol sa iyong mga ligal na obligasyon, dapat kang makipagkita sa isang propesyonal na tagapayo at huwag umasa sa impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link nito.

  Patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at kasama ng iba pang mga ahensya ng Pamahalaan at industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo), ay isasapanahon ang patnubay na ito ayon sa pag-unlad ng tugon.

  maritimenz.govt.nz/covid

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 6 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand

  Impormasyon para sa mga may-ari ng barko, mga ahente ng tripulante at mga ahente ng barko ng NZ Ang hangganan ng dagat (maritime border) ng New Zealand ay mananatiling sarado sa pamamagitan ng COVID-19 Public Health Response (Maritime Border) Order (No 2) 2020, magmula sa Linggo, ika-6 ng Setyembre 2020.

  Ang Kautusan ay maglalaan para sa mga barkong pang-kargamento (cargo ships), barkong pangisda, mga barko ng banyagang Estado at iba pang mga barkong binigyan ng pahintulot ng Director-General Health na tumawid sa hangganang pandagat (maritime border) ng NZ. Ang mga pagpapalit ng mga tripulante ay maaaring isagawa sa New Zealand kung naaprubahan nang maaga ng aming mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang mga hakbang na susundin:

  2.1 Mga pagpapalit ng mga tripulanteng sakay ng mga dayuhang barko na paalis sa New Zealand

  1. Kumpirmahin na makakapasok ang mga tripulante sa New Zealand Pinapayagan ang mga dayuhang marino na pumasok sa NZ at sumama sa isang komersyal na barko ng kargamento (cargo ship) kung susundin ang prosesong ito. Basahin ang patnubay ng Immigration New Zealand dito.

  2. Kumuha ng mga pag-apruba • Ang mga may-ari ng barko ay dapat makipagtulungan sa kanilang mga ahente sa NZ upang

  makabuo ng isang plano sa pagpapalit ng mga tripulante sa lalong madaling panahon. Ang dalawang linggo bago ang pagdating ay sapat na ngunit mas mabuti kung mas marami ang oras ng pamahalaan para pag-aralan ang isang plano ng pagpapalit ng mga tripulante.

  • Huwag maghintay sa pinakahuling sandali dahil maaaring maging dahilan ito upang matanggihan ang pagpapalit ng mga tripulante.

  • Ang kahilingan para sa paglalakbay ay dapat isumite sa Immigration NZ dito. Kung matagumpay, ang Imigrasyon ay maglalabas ng isang paanyaya na mag-aplay para sa isang visa, na dapat ding dumaan sa isang proseso ng pag-apruba.

  • Kapag nakuha ang mga pag-apruba ng Imigrasyon para sa paparating at papaalis na mga tripulante, ang plano sa pagpapalit ng mga tripulante at ang mga liham ng pag-apruba ay dapat isumite sa Managed Isolation and Quarantine (MIQ) sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected]. Ang linya ng paksa ng kahilingan sa email para sa MIQ ay dapat maglaman ng salitang "MARITIME" na sinusundan ng pangalan ng barko.

  • May napakahalagang papel na ginagampanan ang ahente ng pagbabarko sa pagitan ng mga operator ng barko at MIQ. Dapat laging ipaalam sa kanila ang lahat ng mga plano at paggalaw ng barko.

  https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptionshttps://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 7 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)

  3. Paghahanda para sa pagdating • Dapat laging ipinapaalam ng mga operator at ahente ng barko sa MIQ ang mga iskedyul ng

  pagdating at anumang mga pagbabago na makakaapekto sa plano ng pagpapalit ng mga tripulante.

  • Kapag ang mga pag-apruba ng Imigrasyon at MIQ ay nakatalaga na, ang mga operator ng barko ay maaari nang mag-book ng papasok (inbound) at papalabas (outbound) na mga tiket ng eroplano para sa kanilang mga tripulante. Ang passenger name record (PNR) ng eroplano ay ipapadala ng airline sa NZ Customs, na mag-a-update sa plano ng pagpapalit ng mga tripulante sa pamamagitan ng mga ahente ng barko at MIQ.

  • Susuriin at aaprubahan ng MIQ ang plano ng pagpapalit ng mga tripulante, at makikipagtulungan sa ahente ng barko upang ayusin ang transportasyon sa lupa at mga akomodasyon (kung kinakailangan) sa isang pasilidad ng pagbubukod.

  • Ang mga master ng barko ay dapat magsumite ng Extended Notice of Arrival (ENA) na hindi kukulangin sa 168 oras (7 araw) bago ang pagdating maliban kung ang paglalayag sa New Zealand mula sa huling daungan ay mas mababa sa 168 na oras. Sa kasong ganito, isumite ang ENA sa lalong madaling panahon. Dapat i-email ang ENA [email protected].

  • Kinakailangan pa ring magsumite ang mga master ng barko ng Advance Notice of Arrival (ANA) 48 oras bago ang pagdating sa New Zealand.

  • Ang karagdagang impormasyon sa pagdating at mga kahingian (requirements) ay matatagpuan sa website ng Customs ng NZ.

  • Aayusin ng MIQ ang transportasyon sa lupa sa pagitan ng mga barko at paliparan. Ang mga tagubilin para sa pagdating at pag-alis ng mga tripulante ay dapat sundin nang eksakto. Kung ang mga tripulante ay naglalakbay bilang isang grupo, isaalang-alang ang pagtatalaga ng isang senior na miyembro ng tripulante na mamamahala sa grupo.

  • Ang mga iskedyul ng flight ay maaaring hindi naka-ayon sa mga iskedyul ng pagdating ng barko. Kung ang mga paglilipat ng mga tripulante sa parehong araw ay hindi maisagawa, ang mga papasok at papalabas na mga tripulante ay kailangang manatili sa isang pasilidad ng pagbubukod nang hanggang 72 oras bago sumakay sa kanilang barko o eroplano.

  • Aayusin ng MIQ ang mga pananatili sa isang pasilidad ng pagbubukod kung kinakailangan. Ang kapasidad sa mga pasilidad ng pagbubukod ay limitado sa NZ. Ang impormasyon tungkol sa pananatili sa isang pasilidad ay matatagpuan dito.

  • Kung kinakailangan ng akomodasyon, aaprubahan o tatanggihan ng MIQ ang kahilingan depende kung may makukuhang akomodasyon.

  • Kung naaprubahan, aabisuhan ng MIQ ang isang naaprubahang operator ng transportasyon sa lupa (na kasalukuyan ay Johnston’s Transport) na makikipagtulungan sa ahente ng pagbabarko para sa pagbuo ng plano sa transportasyon.

  https://www.customs.govt.nz/business/import/commercial-ships-and-cruise-liners/https://www.miq.govt.nz/being-in-managed-isolation/

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 8 ng 27

  • Kapag ang plano sa pagpapalit ng mga tripulante ay naaprubahan ng MIQ, pahihintulutan ng MIQ ang ahente ng pagbabarko na direktang makipagtulungan sa isang naaprubahang operator ng transportasyon sa lupa (na kasalukuyan ay Johnston's).

  • Makikipagtulungan ang Johnston's sa ahente ng pagbabarko upang bumuo ng plano sa transportasyon (gamit ang isang template form) na ipapadala sa pamamagitan ng email sa MIQ sa [email protected] para sa pag-apruba.

  4. Isapanahon ang plano • Dapat ipaalam ng ahente ng pagbabarko sa MIQ ang anumang mga pagbabago sa plano

  kapag nangyari ito sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] . Kasama rito ang mga napalampas na mga flight, mga pagkagambala sa mga iskedyul ng flight at mga isyu sa lugar ng paglisan (point of departure) mula sa ibang bansa.

  • Kung ang mga pagbabago ay ginagawa sa loob ng 48 oras ng nakaplanong pagkilos, dapat ipagbigay-alam ito ng ahente ng pagbabarko sa MIQ Duty Ops sa pamamagitan ng pagtawag sa +64 21 930 507 na siyang magbibigay-alam at makikipagtulungan sa Johnston's at iba pang mga kaugnay na ahensya.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 9 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)

  • Anumang mga pagbabago na kinakailangan sa anumang naaprubahang plano sa transportasyon (mga oras o lokasyon at iba pa) ay dapat muling-maaprubahan ng MIQ.

  5. Pagdating ng barko • Siguraduhin na ang papasok (inbound) at papalabas (outbound) na mga marino ay nabigyan

  ng kumpletong impormasyon. Ang impormasyon ay matatagpuan sa website ng MIQ at sa Apendiks 1 ng patnubay na ito.

  • Dapat lisanin ng outbound (papaalis) na mga tripulante o mga tripulanteng kumuha ng bakasyon sa baybayin (shore leave) ang sasakyang-dagat bago sumakay sa barko ang inbound ng mga tripulante.

  • Ang paparating at papaalis na mga tripulante ay hindi dapat makihalubilo sa isa't isa sa pantalan (wharf).

  • Ang mga paglilipat (handover) sa pagitan ng paparating at papaalis na mga tripulante ay nauunawaan na mahalaga. Gayunpaman, inirerekumenda na ang paglilipat (handover) na tao-sa-tao ay dapat iwasan.

  • Kapag ang inbound na mga tripulante ay dumating at sumakay sa kanilang barko, ang buong barko at ang mga tripulante nito ay dapat muling-simulan ang 14 na araw na pagbubukod at kuwarentena. Hindi papayagan ang shore leave sa oras na ito.

  2.2 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga barko na hindi paalis sa New Zealand

  Ang ilang mga barko ay hindi naglalayong umalis sa New Zealand para pumunta sa isang banyagang pantalan kasunod ng pagpapalit ng mga tripulante at sa halip ay mananatili sa dagat o sa paligid ng dagat ng New Zealand. Kasama rito ang mga sasakyang-dagat na pangisda at iba pang uri ng mga barko na naka-flag sa New Zealand.

  • Ang mga pagpapalit ng mga tripulante para sa mga barko na nasa mga kategoryang ito ay kinakailangang maaprubahan sa ilalim ng iba't ibang mga kundisyon; na naiiba sa mga barkong naglalayong umalis sa New Zealand sa lalong madaling panahon kasunod ng pagpapalit ng mga tripulante.

  • Para sa mga dayuhang tripulante na parating mula sa ibang bansa upang magsagawa ng relyebo (relief) sa barko na naglalagi sa New Zealand o sa paligid nito, nang hindi naglalakbay sa isang daungan o iba pang lugar sa labas ng New Zealand, dapat kumpletuhin ng mga ito ang 14-araw na pagbubukod.

  • Ang pagbubukod ay maaaring mangyari sa barko kung ang isang plano ng pagbubukod, kasama ang isang aplikasyon para sa pagpapalit ng mga tripulante, ay isinumite at naaprubahan ng Ministro ng Kalusugan. Kung hindi man ay dapat matugunan ng mga tripulante ang mga kahingian (requirements) sa pamamagitan ng pananatili sa isang pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod.

  https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 10 ng 27

  • Kung naaprubahan ang pagbubukod sa barko, ang pagdating ng mga relyebong tripulante (relief crew) ay muling-magtatakda ng oras ng pagbubukod para sa buong barko at mga tripulante. Hindi papayagan ang shore leave habang ang barko at mga tripulante ay nakabukod.

  • Ang kahilingan para sa akomodasyon sa isang pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod ay maaaring isumite sa MIQ ng operator ng barko, ngunit dahil sa mga limitasyon sa kapasidad, posibleng matanggihan ang aplikasyon.

  • Ang proseso para sa pag-book ng parating ng mga tripulante sa isang pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod ay magsisimula sa pagsusumite ng isang kahilingan sa pag-book sa [email protected]. Dapat bigyan ng kopya ang MIQ ng kahilingan: [email protected].

  • Tulad ng proseso sa itaas (tingnan ang Seksyon 2.1), ang MIQ ay may kontrol sa paggalaw ng mga tao sa pagitan ng mga paliparan, pinamamahalaang pagbubukod at mga barko. Ang kanilang mga tagubilin at patnubay ay dapat sundin nang kumpleto.

  mailto:[email protected]

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 11 ng 27

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)

  • Upang manatiling sakay ng barko sa karagatan ng New Zealand, dapat ding matugunan ng mga tripulante ang mga karagdagang kahingian (requirements) sa imigrasyon ng New Zealand. Ito ay naiiba sa kahingian para sa mga tripulante na aalis kaagad sa New Zealand pagkatapos sumali sa kanilang barko.

  • Ang mga paghihigpit at mga kahingian sa hangganan (border) at imigrasyon ay matatagpuan sa mga link na ito:

  www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-border-controls

  www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions

  https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/covid-19-information-for-employers.

  • Ang mga partikular na karagdagang patnubay para sa parating na mga marino ay matatagpuan sa patnubay na ito. Tingnan ang Seksyon 7, Apendiks 1.

  http://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-border-controlshttp://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-border-controlshttp://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptionshttps://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/covid-19-information-for-employers

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 12 ng 27

  3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko

  Ang patnubay na ito ay sumasalamin sa papel na ginagampanan ng Maritime NZ bilang punong tagapamahala ng ugnayan sa pagitan ng Pamahalaang New Zealand at ng industriyang pandagat. Ang Maritime NZ rin ang teknikal na tagapayong pandagat para sa iba pang mga ahensya at industriya ng pamahalaan.

  Dahil sa pagiging malala ng pandemyang COVID-19, ang Pamahalaang New Zealand ay nagpatibay ng isang patakaran na zero tolerance para sa peligro ng impeksyon at pagkalat. Nangangahulugan ito na hindi maaaring tanggapin ng pamahalaan at hindi isasaalang-alang ang anumang mga sertipiko ng kalusugan na inisyu ng mga banyagang pamahalaan, samahan o awtoridad sa ngalan ng isang marino. Ang Ministri ng Kalusugan ng New Zealand ang tanging ahensya na magbibigay ng pagpapasiya sa kalusugan ng mga marino sa NZ.

  • Ang Maritime NZ ay may isang kawani sa loob ng MIQ maritime cell na tutulong sa pagkoordina ng impormasyon.

  • Ang Pamahalaang New Zealand ay nagtalaga ng COVID-19 Public Health Response (Maritime Border) Order (No 2) 2020 na dapat sundin kapag nag-aasikaso at namamahala ng mga ligtas na pagpapalit ng mga tripulante at paglilipat ng mga tripulante. Ang patnubay kung paano ilalapat ang Maritime Border Order ay makukuha sa website ng Ministri ng Kalusugan dito kasama ang 'mga sitwasyon na makatutulong sa pagbubukod o proseso ng kuwarentena sa maritime border'.

  • Ang oras ng pagmamaneho ng transportasyon sa lupa (ground transport) sa pagitan ng mga daungan at paliparan ay isang pangunahing salik. Kadalasan ay nililimitahan ang mga drayber ng limang oras sa pagmamaneho kung walang relyebo dahil sa kalusugan at kaligtasan. Ang ilang mga operator ng ground transport ay maaaring magpalit ng mga drayber sa biyahe, na isasaalang-alang ng MIQ kapag sinusuri ang mga plano.

  • Anim na pantalan sa buong NZ ang pinakamainam para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa oras na ito: Whangarei, Auckland, Tauranga, New Plymouth, Lyttelton at Timaru. Lahat sila ay hindi lalampas sa limang oras na pagmamaneho sa pinamamahalaang managed isolation facilities (MIF) at mga internasyonal na air hub sa Auckland at Christchurch.

  • Ang pitong iba pang mga daungan ay higit sa limang oras sa pinakamalapit na air hub: Napier, Gisborne, Wellington, Nelson, Picton, Dunedin at Bluff. Dapat itong isaalang-alang ng mga kumpanya na nagpaplano ng mga pagpapalit ng mga tripulante kapag gumagawa ng aplikasyon.

  • Mahigpit na inirerekomenda ng MIQ na tuklasin ng mga ahente mula sa kanilang mga kliyente hangga't maaga bago ang pagdating ng barko kung pinaplano o nilalayon ang pagpapalit ng mga tripulante at simulan na ang proseso.

  • Bilang pangkalahatang prinsipyo, kung mas marami ang oras ng MIQ upang makapaghanda para sa mga pagpapalit ng mga tripulante, mas kaunti ang mga problemang kakaharapin.

  http://legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0240/latest/LMS403466.html#d10390270e3145http://legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0240/latest/LMS403466.html#d10390270e3145https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sector

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 13 ng 27

  • Kailangang bigyan ng abiso ang MIQ na may minimum na 96 na oras bago sumakay ng eroplano ang isang marino patungo sa New Zealand, upang makakuha at maasikaso ang akomodasyon at transportasyon para sa mga pagpapalit ng mga tripulanteng marino. Limitado lang ang bilang ng mga silid na magagamit para sa mga paglilipat ng mga marino. Kung ang time frame na ito ay hindi sinunod, hindi magagagarantiya ng MIQ ang pagkakaroon ng silid sa MIF. Kung dumating ang isang marino sa pamamagitan ng eroplano at walang nakumpirmang akomodasyon at transportasyon bago lisanin ang pinagmulan, hindi makakapag-transit ang marino sa NZ Customs.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 14 ng 27

  3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko (nagpapatuloy)

  • Ang Managed Isolation and Quarantine (MIQ) ay isang grupo ng negosyo sa loob ng Ministry for Business, Innovation and Employment (MBIE). Aaprubahan at pangangasiwaan ng MIQ ang lahat ng paggalaw ng transportasyon sa pagitan ng mga pantalan (himpapawid o dagat) at pinamahalaang pagbubukod. Isasagawa ito gamit lamang ang naaprubahang transportasyon ng MIQ (na kasalukuyan ay Johnston's). Makikipag-usap ang MIQ sa lokal na District Health Board (DHB) at Customs sa sandaling napagpasyahan na ang transportasyon.

  • Ang mga ahente ng mga barko sa New Zealand ay hinihikayat na payuhan ang kanilang mga kliyente na tiyakin na ang mga plano sa paglalakbay ay tumutugon sa mga kahingian (requirements) ng papaalis na mga eroplano. Dapat isaalang-alang ng mga may-ari ng barko ang mga kahingian ng papaalis na mga eroplano at mga patutunguhang pamahalaan sa kanilang mga plano sa pagpapalit ng mga tripulante.

  • Sa panahon ng paglathala, ang Johnston's ang tanging naaprubahang provider ng transportasyon sa lupa (ground transport).

  • Kapag naaprubahan na ang pagpapalit ng tripulante, inaasahang bubuo ang mga ahente ng pagbabarko ng mga plano sa transportasyon na nakaayon sa Johnston's. Kapag nagpaplano kasama ang Johnston's, walang miyembro ng mga tripulante ang dapat dumating sa isang paliparan bago ang oras ng pagbubukas sa Customs para magpapasok.

  • Ibababa lamang ang tripulante sa mga paliparan kapag bukas na ang pag-check-in para sa kanilang eroplano. Babawasan nito ang oras na gugugulin sa mga paliparan. Kung ang sitwasyong ito ay mangailangan ng panandaliang 'araw' na pananatili (day stay) sa pinamamahalaang pagbubukod, ito ay isasaayos sa panahon ng proseso ng pagpaplano. Ang karagdagang 'day stay' na ito ay babayaran ng halaga para sa isang buong araw.

  • Ang tripulante ay dapat tagubilinan na sumunod sa lahat ng mga tagubilin mula sa mga opisyal ng pamahalaan sa buong proseso ng papasok (inbound)at papalabas (outbound) na pagpapalit ng mga tripulante. Hindi papayagan ang hindi awtorisadong paglihis o hindi pagsunod.

  • Palalabasin lamang ang mga tripulante mula sa isang sasakyan kapag may isang kasama (escort) na naghihintay upang salubungin sila.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 15 ng 27

  4. Mga Komunikasyon Upang matiyak ang isang maayos na daloy ng impormasyon sa pagitan ng MIQ, Maritime NZ, mga ahente at mga operator ng barko, ilang mga pangunahing rekomendasyon ang ginawa dito.

  Limitahan ang impormasyong nakapaloob sa mga email sa kung ano lamang ang kinakailangan ng MIQ. Maaaring matakpan ng mga hindi mahahalagang datos ang impormasyong tunay na kinakailangan ng MIQ at maaaksaya ang mahalagang oras. Ang mga kritikal na punto ng komunikasyon ay:

  Pinamamahalaang pagbubukod? • Kung kinakailangan ang pananatili sa isang managed isolation facility (MIF), ang ahente ng

  pagbabarko ay dapat mag-book sa pamamagitan ng email address ng Essential Workers: [email protected].

  • Ang linya ng paksa ay dapat maglaman ng salitang "MARITIME" at ng pangalan ng barko. Ang tanging naka-CC na padadalhan ng email (addressee) ay ang [email protected]. Walang ibang mga addressee ang dapat isama sa kahilingan ng akomodasyon.

  • Ang mga detalye ng ahente ng pagbabarko ay dapat ipadala sa email address ng MBIE sa oras ng pag-book.

  • Sa unang pakikipag-ugnay sa MIQ, magbibigay ang MIQ ng mga detalye kung anong impormasyon ang kinakailangan.

  • Mangyaring tandaan na ang aplikasyon ay maaari pa ring tanggihan depende sa kapasidad ng MIF.

  • Tukuyin ang isang punto ng pakikipag-ugnay (point of contact) para sa bawat isa sa may-ari ng barko o sa tagapamahala ng tripulante at sa ahensya ng pagbabarko ng NZ. Ang maramihang mga email address, mahabang listahan ng mga tatanggap ng email at mahabang mga thread ng email ay mabilis makalito at muli, magsasayang ng oras.

  Akomodasyon • Ang ahente sa pagbabarko ay aabisuhan kapag naaprubahan (o tinanggihan) ang kahilingan

  para sa mga akomodasyon. Ang detalyadong pagpaplano ng transportasyon ay maaaring magsimula sa sandaling makuha ang pag-apruba.

  • May ilang napiling mga silid ang MIQ sa mga hotel sa Auckland, Rotorua at Christchurch na ilalaan sa mga Tripulanteng Pandagat. Ang bilang ng mga silid na ito ay hindi napakarami.

  • Ang lokasyon kung saan mananatili ang isang miyembro ng mga tripulante ay hindi maaaring piliin ng ahente ng pagbabarko. Kukumpirmahin ito ng MIQ at laging depende kung may makukuha.

  • Ang halaga ng MIF ay ipapasa sa Ahente ng Pagbabarko (Shipping Agent) pagkatapos makumpleto ng mga tripulante ang kanilang pananatili, na karaniwan ay sa loob ng 48 oras.

  mailto:[email protected]

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 16 ng 27

  Pagpaplano ng transportasyon • Kapag ang akomodasyon ay naaprubahan na, pahihintulutan ng MIQ ang ahente ng

  pagbabarko na direktang makipagtulungan sa isang naaprubahang operator ng transportasyon sa lupa (na kasalukuyan ay Johnston's). Ang contact email address ng Johnston's para sa pagpaplano ng transportasyon ay COVID19transp[email protected] kasama sa CC: [email protected].

  • Tandaan na ang plano ay hindi pa aprubado hangga't hindi pa nagbibigay ng pag-apruba ang [email protected]. nz. Bahagi ng proseso ng pag-apruba na ito ay ang kahingian (requirement) para sa MIQ na makipag-ugnay sa mga nauugnay na ahensya upang matiyak ang mabisang escort, pag-apruba ng Customs, at pag-apruba sa kalusugan sa pamamagitan ng lokal na DHB.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 17 ng 27

  5. Mga tungkulin at responsibilidad ng pagpapalit ng mga tripulante

  Mga may-ari ng barko at mga tagapamahala ng barko

  Ang mga may-ari ng barko at mga tagapamahala ng barko ay responsable sa pagtiyak na ang mga patakaran at pamamaraan ng pagpapalit ng tripulante sa dokumentong ito ay sinusunod, na may partikular na pagsasaalang-alang sa mga kahingian ng Maritime Labor Convention.

  Ang proseso para sa pagsasagawa ng pagpapalit ng mga tripulante sa NZ ay nakadetalye sa Seksyon 2 sa itaas.

  Ang mga may-ari/tagapamahala ay responsable rin na simulan ang proseso ng pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand sa pamamagitan ng kanilang mga ahente sa lalong madaling panahon.

  Mga ahente ng barko sa NZ

  Ang mga ahente ng barko sa NZ ay kailangang makipag-usap sa MIQ sa lalong madaling panahon kapag pinaplano ang paglilipat ng mga tripulante at humingi ng pag-apruba ng konsepto mula sa MIQ. Dapat silang patuloy na mag-update at makipag-usap sa MIQ sa buong proseso ng pagpaplano at kumpirmasyon habang ipinaparating ang plano at mga hakbang ng paghihigpit sa kapitan at mga tripulante ng barko na nagnanais bumaba sa NZ.

  Inaasahan pa ring bubuo ang mga ahente ng barko (para sa pag-apruba) ng mga plano ng transportasyon kasama ang Johnston's, habang katrabaho nang malapitan ang MIQ. Kasama rito ang pakikipag-komunikasyon ng anumang mga pagbabago para sa muling pag-apruba ng MIQ.

  Managed Isolation and Quarantine (MIQ)

  Ang MIQ ay responsable sa Pamahalaang New Zealand para sa kontroladong paggalaw ng mga tripulanteng pandagat sa pagitan ng mga daungan ng pagpasok at mga daungan ng pag-alis (himpapawid o dagat) at anumang mga kahingian (requirements) sa pinamamahalaang pagbubukod. Aaprubahan ng MIQ ang mga plano sa transportasyon para sa paggalaw ng mga tripulante sa pagitan ng mga daungan at mga pasilidad ng pagbubukod na gumagamit lamang ng naaprubahang transportasyon.

  Makikipagtulungan ang MIQ sa mga ahente ng mga barko upang matiyak na ang mga pagpapalit ng mga tripulante ay pinamamahalaan nang ligtas at sa napapanahong paraan. Bukod pa rito, responsable ang MIQ sa pagtiyak na ang kapasidad ng pinamamahalaang pagbubukod ay pinananatiling naaangkop at hindi lumalampas sa pambuong bansa. May ilang mga salik (factors) na lampas sa sektor ng maritime na nakakaimpluwensya sa pagkakaroon ng kapasidad sa pagbubukod.

  Maglalaan ang MIQ ng akomodasyon kung ang paglipat (transfer) sa daungan ng paglisan (port of departure) ay hindi magagawa sa parehong araw at sisikaping mag-book ng contingency na akomodasyon kung ang mga transfer ay maantala. Ang anumang pananatili sa isang pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod, ay magkakaroon ng gastos kahit na mas mababa sa 24 na oras.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 18 ng 27

  Ang kapasidad ay napakahalaga, samakatuwid importante na ang mga ahente ng mga barko ay nakikipagtulungan sa MIQ, may nakaplano mang parehong araw na transfer o wala. Bagaman ang karamihan ng pinamamahalaang pagbubukod ay nasa rehiyon ng AUCKLAND, maaaring may mga opsiyon na kumpletuhin ang pagbubukod sa ROTORUA o CHRISTCHURCH depende sa sitwasyon sa rehiyon.

  New Zealand Customs Service (NZ Customs)

  Ang NZ Customs ang lupong nagkokoordina (coordinating body) para sa iba pang mga ahensya ng hangganan (border) tulad ng Ministry of Health, Maritime New Zealand at Immigration New Zealand. Bilang naitalagang mga opisyal ng pagpapatupad sa ilalim ng COVID-19 Public Health Response Act 2020, responsable ang NZ Customs sa pagtiyak na nasusunod ang Maritime Border Order sa loob ng mga daungan at marina ng New Zealand.

  http://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0012/latest/LMS344134.htmlhttp://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0012/latest/LMS344134.html

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 19 ng 27

  5. Mga tungkulin at responsibilidad ng pagpapalit ng mga tripulante (nagpapatuloy)

  Immigration New Zealand (Immigration NZ)

  Pinag-aaralan ng Immigration NZ ang mga aplikasyon para sa mga kahilingan na maglakbay sa New Zealand habang ipinapatupad ang mga COVID-19 na paghihigpit sa hangganan (border). Kung ang isang kahilingan para maglakbay ay naaprubahan, ang Immigration NZ ay maglalabas ng isang paanyaya upang mag-aplay para sa visa, o naiibang mga kundisyon ng visa, na sasailalim din sa pag-apruba o pagtanggi ng Immigration NZ.

  Ministry of Health (MoH)

  Ang MOH ang nangungunang ahensya sa pagtugon sa COVID-19 ng New Zealand, at nagkokoordina sa mga aktibidad ng District Health Boards at Public Health Units. Ang Ministro ng Kalusugan at ang Direktor-Heneral ng Kalusugan ay maaaring mag-isyu ng COVID-19 na mga Kautusan alinsunod sa kanilang awtoridad sa ilalim ng COVID-19 Public Health Response Act 2020. Ang isang kasintulad na Kautusan ay ang Maritime Border Order, na nabanggit sa itaas ng patnubay na ito. Sa ilalim ng Maritime Border Order, pinag-aaralan ng Direktor-Heneral ng Kalusugan ang mga aplikasyon para sa mga exemption sa paghihigpit sa mga barko at maaaring magbigay ng pahintulot para sa mga barko na makarating sa New Zealand kung nasisiyahan ito na ang ilang mga kahingian (requirements) ay natugunan.

  Maritime New Zealand (Maritime NZ)

  Ang Maritime NZ ang nangungunang ahensya ng pamahalaan para sa pakikipag-ugnayan ng stakeholder sa industriyang pandagat at nagbibigay ng teknikal na patnubay, suporta at payo sa mga ahensyang kasosyo. Kinokontrol ng Maritime NZ ang mga dayuhan at domestikong barko upang matiyak ang pagsunod sa batas sa kaligtasan sa dagat at proteksyon sa kapaligirang pandagat, mga alituntunin, mga regulasyon at mga patnubay. Ang Maritime New Zealand ay regulator din ng New Zealand sa kalusugan at kaligtasan ng trabaho sa mga barko at sa mga barko bilang mga lugar ng trabaho.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 20 ng 27

  6. Makipag-ugnay sa amin para sa tulong

  Patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon at isasapanahon (update) ang patnubay na ito kung naaangkop.

  Mangyaring makipag-ugnay nang direkta sa Maritime NZ para sa anumang mga katanungan o komento tungkol sa patnubay na ito o tungkol sa proseso ng pagpapalit ng mga tripulante.

  [email protected]

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 21 ng 27

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino

  Ligtas na paglalakbay sa iyong barko Upang matulungan kang maglakbay nang ligtas sa iyong bagong barko, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

  7.1 Direktang transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko

  Bago ka lumipad sa New Zealand Mangyaring tiyakin na hawak mo ang iyong pasaporte at lahat ng dokumentong kinakailangan ng NZ Customs at Immigration NZ upang payagan kang makapasok sa bansa. Papayuhan ka ng ahente ng daungan na namamahala sa iyong paglipat (transfer) kung ano ang kailangan mong dalhin sa iyong paglalakbay.

  Sa iyong pagdating sa paliparan Sundin ang lahat ng mga tagubilin ng opisyal ng NZ Customs o awtorisadong ahente. Titiyakin nito na makapaglalakbay ka nang mabilis at ligtas sa paliparan, makakadaan sa Immigration NZ at NZ Customs, makukumpleto ang mga kinakailangang pagsusuri sa kalusugan, makukuha ang iyong bagahe at makakalabas sa terminal. Kakailanganin mong magsuot ng tamang Personal na Kagamitan sa Proteksyon (PPE - Personal Protection Equipment) at panatilihin ang pisikal na distansiya sa lahat ng mga yugto hanggang sa ligtas kang makasakay sa iyong barko o makarating sa hotel.

  Sa lugar na pagkikitaan (meeting point) Sa meeting point ay ipapaubaya ka sa drayber ng van o bus na magdadala sa iyo sa iyong barko. Mula sa puntong ito ay dapat mong sundin ang lahat ng mga tagubilin ng drayber upang matiyak na maisasakay mo ang iyong bagahe at ligtas na makakabiyahe sa bus.

  Sa partikular, mangyaring sundin ang mga tagubilin ng drayber kaugnay sa pagkakarga at paghawak ng iyong bagahe, pag-akyat at pagbaba sa sasakyan, saan ka uupo upang masiguro ang tamang pisikal na pagdistansya at pagsuot ng naaangkop na kagamitang pamproteksiyon tulad ng mga mask at guwantes.

  Mangyaring umupo lamang kung saan sinabi sa iyo.

  Ang iyong drayber ay mayroong naaprubahang plano sa transportasyon at makikipagkoordina sa mga awtoridad sa daungan at sa barko upang ipaalam sa kanila ang inaasahang oras ng iyong pagdating.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 22 ng 27

  Kung sa anumang yugto ay nabigo kang tugunan ang kinakailangang mga pagsusuri sa

  kalusugan o nagpapakita ka ng anumang mga sintomas ng COVID-19, ikaw ay hindi

  makakapaglakbay nang direkta sa barko.

  Dadalhin ka sa kalapit na Managed Isolation at Quarantine Facility kung saan ikaw ay

  irerehistro, dadalhin sa iyong silid at tuturuan kung paano pamamahalaan ang panahon

  ng iyong kuwarentena.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 23 ng 27

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino (nagpapatuloy)

  Sa barko Sa daungan, susuriin ang iyong sasakyan upang direkta kang maihatid kung saan nakaangkla ang barko. Huwag lalabas sa sasakyan hangga't hindi sinasabihan ng drayber. Pagkatapos ay ibibigay ka sa isang opisyal mula sa barkong responsable upang samahan ka sa pagsakay sa barko.

  7.2 Transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko na may pansamantalang pananatili sa isang Managed Isolation Facility (MIF)

  Bago ka lumipad sa New Zealand Mangyaring tiyakin na hawak mo ang iyong pasaporte at lahat ng dokumentong kinakailangan ng NZ Customs at Immigration NZ upang payagan kang makapasok sa bansa. Papayuhan ka ng ahente ng daungan na namamahala sa iyong paglipat (transfer) kung ano ang kailangan mong dalhin sa iyong paglalakbay.

  Sa iyong pagdating sa paliparan Sundin ang lahat ng mga tagubilin ng opisyal ng NZ Customs o awtorisadong ahente. Titiyakin nito na makapaglalakbay ka nang mabilis at ligtas sa paliparan, makakadaan sa NZ Customs, makukumpleto ang mga kinakailangang pagsusuri sa kalusugan, makukuha ang iyong bagahe at makakalabas sa terminal.

  Sa AUCKLAND AIRPORT maaaring mananatili ka sa isang lokal na hotel sa paliparan. Sasamahan kang maglakad ng opisyal ng NZ Customs o awtorisadong ahente sa bulwagan (reception) ng hotel.

  Sa lugar na pagkikitaan (meeting point) Kung naglalakbay ka sa isang MIF na hindi matatagpuan sa paliparan ikaw ay sasamahan sa meeting point ng paliparan kung saan ka ipapaubaya sa drayber ng van o bus na magdadala sa iyo patungo sa MIF. Sa puntong ito ay dapat mong sundin ang lahat ng mga tagubilin ng drayber upang matiyak na maikakarga mo ang iyong bagahe at makakabiyahe ka sa bus nang ligtas.

  Sa partikular, mangyaring sundin ang mga tagubilin ng drayber kaugnay sa pagkakarga at paghawak ng iyong bagahe, pag-akyat at pagbaba sa sasakyan, saan ka uupo upang masiguro ang tamang pisikal na pagdistansya at pagsuot ang naaangkop na kagamitang pamproteksiyon tulad ng mga mask at guwantes.

  Mangyaring umupo lamang kung saan sinabi sa iyo.

  Sa MIF Huwag lalabas sa sasakyan hangga't hindi sinasabihan ng drayber. Pagkatapos ay ipapaubaya ka sa isang miyembro ng pangkat na nagpapatakbo ng MIF at irerehistro, dadalhin sa iyong silid at tuturuan kung paano pamamahalaan ang panahon ng iyong pagbubukod. Isang hiwalay na tagubilin ang ibibigay sa iyo sa MIF.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 24 ng 27

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino (nagpapatuloy)

  Patuloy na transportasyon sa barko Kapag dumating ang petsa ng iyong paglalakbay sa barko, sundin ang mga tagubilin mula sa pangkat ng pamamahala ng MIF at pumunta sa meeting point ng MIF para maipasa (handover) sa drayber na magdadala sa iyo sa barko. Muli, sundin ang lahat ng tagubilin ng drayber upang matiyak na magagawa mong ikarga ang iyong bagahe at makabiyahe nang ligtas.

  Ang iyong drayber ay mayroong naaprubahang plano sa transportasyon at makikipagkoordina sa mga awtoridad sa daungan at sa barko upang ipaalam sa kanila ang inaasahang oras ng iyong pagdating.

  Sa barko Sa daungan, susuriin ang iyong sasakyan upang direkta kang maihatid kung saan nakaangkla ng barko. Huwag lalabas sa sasakyan hangga't hindi sinasabihan ng drayber. Pagkatapos ay ipapasa ka sa isang opisyal mula sa barkong responsable upang samahan ka sa barko.

  Kung sa anumang yugto ay nabigo kang tugunan ang kinakailangang mga pagsusuri sa

  kalusugan o nagpapakita ka ng anumang mga sintomas ng COVID-19, ikaw ay hindi

  makakapaglakbay nang direkta sa barko.

  Dadalhin ka sa kalapit na Managed Isolation at Quarantine Facility kung saan ikaw ay

  irerehistro, dadalhin sa iyong silid at tuturuan kung paano pamamahalaan ang panahon

  ng iyong kuwarentena.

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 25 ng 27

  8. Apendiks 2: Ang tugon ng New Zealand sa COVID-19

  8.1 Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 ay unang naiulat noong Disyembre 2019 sa Wuhan, China at mula noon ay kumalat sa halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sa karamihan ng mga kaso, ang COVID-19 ay isang banayad, kusang gumagaling na karamdaman. Sa ilang mga kaso, maaari itong maging sanhi ng mas matinding karamdaman kabilang ang pulmonya at maaaring humantong sa kamatayan. Ang panahon mula sa unang kontak sa virus hanggang magkaroon ng mga sintomas ay karaniwang 5 hanggang 7 araw bagaman maaari itong umabot sa 14 na araw. Sa mga mas malubhang kaso, ang mga sintomas ay karaniwang lumalala nang dahan-dahan matapos unang lumitaw ang mga ito.

  Walang bakuna o partikular na gamot ang kasalukuyang magagamit, at ang tinututukan ng mga pampublikong awtoridad sa kalusugan sa buong mundo ay ang pigilan ang virus sa pamamagitan ng mga hakbang sa pag-iwas, upang limitahan at pabagalin ang pagkalat ng pagkahawa.

  Ang pagkahawa ay nangyayari sa pamamagitan ng mga tilamsik ng patak (aerosolized droplet) at kontak sa ibabaw ng mga bagay. Ang mga panloob na espasyo na may mga grupo ng mga tao ay natukoy bilang mga kapaligiran na may potensyal ng mataas na panganib.

  Ang malaking hamon na ito sa pampublikong kalusugan ay nangangailangan ng malapit na kooperasyon sa pagitan ng flag at port States, mga kumpanya ng pagbabarko at iba pang mga provider ng serbisyong pandagat upang maprotektahan ang kalusugan ng mga marino at mga tauhan ng daungan at pati na rin ang pangkalahatang publiko.

  8.2 Paghihigpit ng pagpasok sa hangganan (border) Ang mga dayuhang manlalakbay mula sa lahat ng mga bansa ay hindi maaaring pumasok sa New Zealand. Ang mga mamamayan ng New Zealand at mga permanenteng residente (at ang kanilang malapit na pamilya) at mga mamamayan ng Australya na nakatira sa New Zealand ay maaaring maglakbay sa New Zealand.

  Ang mga dayuhang barkong pangkargamento ay exempted at maaaring pumasok sa New Zealand.

  Ang mga internasyonal na tripulanteng pandagat na sakay ng mga komersyal na barkong pangkargamento na pumapasok sa New Zealand upang mangalakal ay hindi kailangang mag-aplay para sa isang visa o exemption.

  Ang mga papasok (inbound) na relyebong tripulante na darating sa pamamagitan ng hangganang panghimpapawid (air border) ay dapat mayroong kahilingan para sa paglalakbay na inaprubahan ng Immigration NZ, nabigyan ng visa at dapat kasama sa isang naaprubahang plano sa transportasyon bago sila makapasok sa New Zealand upang maging relyebo ng iba pang mga miyembro ng tripulante. Tingnan ang Seksyon 2 sa itaas para sa higit pang mga detalye tungkol sa prosesong ito.

  Dapat matugunan ng mga tripulante na bababa mula sa mga komersyal na barko ang mahigpit na

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 26 ng 27

  mga kahingian sa pagbubukod at kuwarentena.

  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sector

  Ang lahat ng aktibidad ng internasyonal na cruise ship ay nakasuspinde sa New Zealand nang walang katiyakan.

  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sectorhttps://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sector

 • COVID-19 na Patnubay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante ng mga barko sa New Zealand Pahina 27 ng 27

  8. Apendiks 2: Tugon ng New Zealand sa COVID-19

  8.3 Estratehiya ng New Zealand Sa New Zealand ang aming estratehiya sa pagpuksa sa COVID-19 virus ay isang napapanatiling pamamaraan na pigilan itong makapasok, hanapin ito at puksain ito.

  Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng:

  • paghihigpit ng pagpasok sa hangganan (border)

  • pagsubaybay sa sakit

  • pisikal na pagdistansya at mga hakbang sa kalinisan

  • pagpapasuri at pagsubaybay (tracing) sa lahat ng mga potensyal na kaso

  • pagbubukod ng mga kaso at kanilang malapit na mga kontak

  • mas malawak na mga paghihigpit sa pampublikong kalusugan depende sa antas ng alerto na kinalalagyan natin.

  Ang aming pambansang estratehiya ay makikita sa:

  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealand.

  Ipinahayag ng Pamahalaang New Zealand ang mga hakbang upang palakasin ang hangganang pandagat (maritime border). Ang COVID-19 Public Health Response (Maritime Border) Order (No 2) 2020 ay mababasa dito.

  Tandaan na ang naipong impormasyong pandagat ng Ministri ng Kalusugan (MoH) ay maaari na ngayong mabasa dito.

  Ang mga paghihigpit ng pamahalaan sa mga tripulanteng pandagat na bababa ng barko ay hindi ligal na pinipigilan ang mga stevedore at iba pang mahahalagang manggagawa sa pagsakay sa mga internasyonal na barko, hangga't nagsasagawa ng mga naaangkop na hakbang upang pamahalaan ang kalusugan at kaligtasan at pagsunod sa mga patnubay ng Ministro ng Kalusugan.

  Gayundin, ang paglitaw ng COVID-19 at pagtugon dito ay hindi nakakaapekto sa mga karapatan ng lahat ng mga manggagawa sa barko na tumigil o tumanggi na magsagawa ng hindi ligtas na gawain tulad ng nakadetalye sa seksyon 83 ng Health and Safety at Work Act 2015 (HSWA).

  https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealandhttps://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealandhttp://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0240/latest/LMS403466.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_COVID-19+Public+Health+Response+(Maritime+Border)+Order+(No+2)+2020_resel_25_a&p=1https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sector

  Nasa gabay na ito1. PanimulaPagtatanggi Binuo ng Maritime NZ ang patnubay na ito sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng Pamahalaan, industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo). Habang patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at nagsisikap na panatilihing napapanahon ang patnubay na ito sa kasalukuyang mga patakaran at batas na nakatalaga, hindi ito palaging posible dahil sa mabilis magbagong sitwasyon na ganito, kaya't ang patnubay na ito ay maaaring magbago nang walang abiso. Ang patnubay na ito ay hindi kumakatawan bilang ligal na payo at hindi humahalili sa anumang binanggit na batas, mga pagsusog sa mga ito, o anumang mga ligal na instrumento na maaaring nakatalaga sa ngayon, o sa hinaharap na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito. Ang mga link sa pinakabagong mga instrumento ng batas na nauugnay sa ngayon, o maaaring maging nauugnay sa patnubay na ito ay matatagpuan sa webpage ng Unite Against COVID-19 dito.Tinatanggihan ng Pamahalaang NZ at hindi isinasama (excludes) ang lahat ng pananagutan para sa anumang paghahabol (claim), pagkawala, kahilingan o pinsala na may anumang uri (kasama ang para sa kapabayaan) na nagmumula o may kaugnayan sa paggamit ng patnubay na ito o ng impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link dito.Kung kailangan mo ng payo ng propesyonal, kasama ang payo tungkol sa iyong mga ligal na obligasyon, dapat kang makipagkita sa isang propesyonal na tagapayo at huwag umasa sa impormasyon, nilalaman o mga materyal na kasama sa patnubay na ito o sa anumang website na naka-link nito. Patuloy na sinusubaybayan ng Maritime NZ ang sitwasyon ng COVID-19 at kasama ng iba pang mga ahensya ng Pamahalaan at industriya (kabilang ang mga samahan ng manggagawa at tagapag-empleyo), ay isasapanahon ang patnubay na ito ayon sa pag-unlad ng tugon.2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New ZealandImpormasyon para sa mga may-ari ng barko, mga ahente ng tripulante at mga ahente ng barko ng NZ2.1 Mga pagpapalit ng mga tripulanteng sakay ng mga dayuhang barko na paalis sa New Zealand1. Kumpirmahin na makakapasok ang mga tripulante sa New Zealand2. Kumuha ng mga pag-apruba

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)3. Paghahanda para sa pagdating4. Isapanahon ang plano

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)5. Pagdating ng barko2.2 Mga pagpapalit ng mga tripulante sa mga barko na hindi paalis sa New Zealand

  2. Hakbang-hakbang na gabay para sa mga pagpapalit ng mga tripulante sa New Zealand (nagpapatuloy)3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko3. Karagdagang patnubay para sa mga ahente ng barko (nagpapatuloy)4. Mga KomunikasyonPinamamahalaang pagbubukod?AkomodasyonPagpaplano ng transportasyon

  5. Mga tungkulin at responsibilidad ng pagpapalit ng mga tripulanteMga may-ari ng barko at mga tagapamahala ng barkoMga ahente ng barko sa NZManaged Isolation and Quarantine (MIQ)New Zealand Customs Service (NZ Customs)

  5. Mga tungkulin at responsibilidad ng pagpapalit ng mga tripulante (nagpapatuloy)Immigration New Zealand (Immigration NZ)Ministry of Health (MoH)Maritime New Zealand (Maritime NZ)

  6. Makipag-ugnay sa amin para sa tulong7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marinoLigtas na paglalakbay sa iyong barko7.1 Direktang transportasyon mula sa paliparan patungo sa barkoBago ka lumipad sa New ZealandSa iyong pagdating sa paliparanSa lugar na pagkikitaan (meeting point)

  Kung sa anumang yugto ay nabigo kang tugunan ang kinakailangang mga pagsusuri sa kalusugan o nagpapakita ka ng anumang mga sintomas ng COVID-19, ikaw ay hindi makakapaglakbay nang direkta sa barko. Dadalhin ka sa kalapit na Managed Isolation at Quarantine Facility kung saan ikaw ay irerehistro, dadalhin sa iyong silid at tuturuan kung paano pamamahalaan ang panahon ng iyong kuwarentena.7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino (nagpapatuloy)Sa barko7.2 Transportasyon mula sa paliparan patungo sa barko na may pansamantalang pananatili sa isang Managed Isolation Facility (MIF)Bago ka lumipad sa New ZealandSa iyong pagdating sa paliparanSa lugar na pagkikitaan (meeting point)Sa MIF

  7. Apendiks 1: Impormasyon para sa darating na mga marino (nagpapatuloy)Patuloy na transportasyon sa barkoSa barko

  Kung sa anumang yugto ay nabigo kang tugunan ang kinakailangang mga pagsusuri sa kalusugan o nagpapakita ka ng anumang mga sintomas ng COVID-19, ikaw ay hindi makakapaglakbay nang direkta sa barko. Dadalhin ka sa kalapit na Managed Isolation at Quarantine Facility kung saan ikaw ay irerehistro, dadalhin sa iyong silid at tuturuan kung paano pamamahalaan ang panahon ng iyong kuwarentena.8. Apendiks 2: Ang tugon ng New Zealand sa COVID-198.1 Ano ang COVID-19?8.2 Paghihigpit ng pagpasok sa hangganan (border)

  8. Apendiks 2: Tugon ng New Zealand sa COVID-198.3 Estratehiya ng New Zealand