Click here to load reader

Më ®Çu - Website Trường THCS Lê Lợi, Vinh, Nghệ Anthcsleloi-vinh.edu.vn/uploads/news/2012_12/skkn-ngo-thi... · Web view Më ®Çu - Website Trường THCS Lê Lợi, Vinh,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Më ®Çu - Website Trường THCS Lê Lợi, Vinh, Nghệ...

Më ®Çu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Ở TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ VINH

A- §Æt vÊn ®Ò

1. Lý do chọn đề tài

1.1 . Về lý luận:

Ch­¬ng tr×nh H§GDNGLL vµo kÕ ho¹ch gi¸o dôc cña tr­êng phæ th«ng lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn râ nhÊt cña sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc theo nghÞ quyÕt 40 cña Quèc héi.

Trong tr­êng phæ th«ng, l©u nay chóng ta quan t©m chñ yÕu ®Õn kÕ ho¹ch d¹y häc, ch­a quan t©m tho¶ ®¸ng ®Õn kÕ ho¹ch gi¸o dôc. Ch­¬ng tr×nh H§GDNGLL thùc chÊt lµ mét phÇn rÊt c¬ b¶n, rÊt quan träng cña kÕ ho¹ch gi¸o dôc v× nã t¹o ra ®iÒu kiÖn, m«i tr­êng thèng nhÊt víi qu¸ tr×nh d¹y häc, qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®Ó tiÒm n¨ng cña mçi c¸ nh©n häc sinh cã c¬ héi béc lé nh»m ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt n¨ng lùc.

Xuất phát từ mục tiêu trên, trong nhà trường hiện nay, ngoài việc giáo dục kiến thức văn hoá cho học sinh thì một hoạt động không thể thiếu được là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nó đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành nhân cách, đạo đức lối sống của thế hệ trẻ, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cã môc ®Ých gi¸o dục, th× míi cã thÓ ph¸t triÓn cñng cè, hÖ thèng th¸i ®é, h×nh thµnh t×nh c¶m, niÒm tin thÈm mü ®¹o ®øc còng nh­ ph¸t triÓn hÖ thèng n¨ng lùc cña con ng­êi thêi kú CNH, H§H nh­ chóng ta ®ang mong ®îi vµ nhÊt ®Þnh ph¶i rÌn luyÖn ®Ó ®¹t ®­îc.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, thì ngoài việc chỉ đạo của ban giám hiệu, của ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường, thì sự chỉ đạo định hướng hoạt động của bộ phận hoạt động ngoài giờ lên lớp của phòng GD&§T đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo xuyên suốt, sự định hướng sáng tạo đúng đắn, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh và năng lực hoạt động của từng địa phương.

1.2 Về thực tiễn :

- Thực tÕ hoạt động GDNGLL hiện nay ở trường THCS đã cã những bước chuyển biến tốt, cã kế hoạch, cã chương trình hoạt động cụ thể.

- Việc thực hiện các tiết sinh hoạt NGLL chưa thống nhất về nội dung, chương trình hoạt động cho từng tiết; Việc soạn giảng của giáo viên trong một khối chưa thống nhất các hoạt động lên lớp. Cùng một tiết hoạt động GDNGLL mà lớp này soạn nội dung này, lớp khác soạn nội dung khác.

-Việc chuyển tải 4 nội dung hoạt động trong một tháng theo sách hướng dẫn của giáo viên thực hiện không đảm bảo, có khi còn cắt xén chương trình.

-Việc tổ chức các tiết HĐGDNGLL như: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần còn đơn điệu, chưa đổi mới, chưa đưa nội dung tù chọn vào nội dung sinh hoạt.

Hoạt động GDNGLL có tầm quan trọng trong việc góp phần giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Song hoạt động GDNGLL chiếm rất nhiều thời gian của người làm công tác chủ nhiệm, nó đòi hỏi người làm công tác chủ nhiệm phải có sự đầu tư, sáng tạo, có hiểu biết, tìm tòi trong lĩnh vực đời sống xã hội, trong lĩnh vực chuyên môn. Có như vậy mới tổ chức thành công hoạt động GDNGLL.

Như vậy chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña hoạt động GDNGLL phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc gi¸o viªn vËn dông, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tr­êng m×nh. Qua ®ã gióp c¸c em ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, linh ho¹t trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.

Lµ mét gi¸o viªn cèt c¸n ®­îc së GD&§T cho ®i tiÕp thu vµ gi¶ng d¹y bé m«n nµy. Từ những việc làm thùc tÕ, kinh nghiệm của bản thân, tôi mạnh dạn viết ®Ò tµi “Một số biện pháp đạt hiệu quả trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Thành phố Vinh”

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

2.1 Mục đích nghiên cứu:

- Giúp giáo viên hiểu được định hướng chung về phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, những yêu cầu và biết được một số phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm HS THCS.

- Biết vận dụng một số phương pháp tổ chức HĐGDNGLL vào thực tế ở lớp và trường mình.

- Linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong việc vận dụng các phương pháp tổ chức HĐGDNGLL.

- Bám sát mục tiêu của HĐGD NGLL ở trường THCS.

- Phù hợp với nội dung hoạt động cụ thể.

- Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh THCS.

- Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Phù hợp với việc đổi mới đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.

- Tăng cường sử dụng các TBDH, PTDH các môn học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của CN thông tin.

- Định hướng chung về đổi mới phương pháp dạy học đã được quy định trong Luật giáo dục, đó là : “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

2.2 . Nhiệm vụ nghiên cứu

Chương trình HĐGDNGLL gồm có 2 phần: Phần bắt buộc và phần tự chọn:

- Về phần bắt buộc: Nội dung phần này thể hiện ở các chủ điểm giáo dục theo từng tháng như theo quy định trong nội dung sách hoạt động GDNGLL, mỗi tháng có một chủ điểm, mỗi chủ điểm có 4 nội dung hoạt động.

- Về phần tự chọn: Hoạt động này nhằm giúp cho các em tích luỹ kinh nghiệm hoạt động cho bản thân. Hoạt động tự chọn nên đưa vào các tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp dưới cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần.

Trong 2 phần trên, trong sách hướng dẫn ®· nêu rất cụ thể. Điều tôi cÇn nói ở đây là: Giáo viên chủ nhiệm khi triển khai các hoạt hoạt động cần phải biết khai thác những hiểu biết kiến thức, những tiềm năng tích cực, sáng tạo của học sinh và của các lực lượng khác trong nhµ tr­êng, để đạt được hiệu quả giáo dục cao. Qua ®ã gióp học sinh phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia và điều khiển các hoạt động của tập thể, đồng thời phát huy được khả năng, sáng tạo trong hoạt động của học sinh nhằm thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

2.3. Đối tượng nghiên cứu:

Lứa tuổi học sinh trong các trường THCS gồm những đối trượng tứ 12 đến 15 tuổi. Đây là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Sự chuyển tiếp này đã làm thay đổi, hình thành những cấu tạo về chất trong tất cả mọi mặt. Do vậy việc tổ chức HĐGDNGLL ở mỗi nhà trường cần thay đổi các phương thức hoạt động để ®¸p ứng nhu cầu sinh hoạt cho các em.

Yếu tố đầu tiên là tính tích cực xã hội của học sinh. Chính tính tích cực xã hội này đã giúp cho các em xây dựng những mối quan hệ đúng mực với những người xung quanh, tao điều kiện để phát triển tính chủ động sáng tạo trong HĐGDNGLL, trong cuộc sống, trong học tập và rèn luyện hàng ngày.

2.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung thể hiện công tác quản lý HĐGDNGLL ở trường THCS năm học 2009-2010 cụ thể như:

- Công tác quản lí, chỉ đạo, kế hoạch, hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức hạnh kiểm, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất…

- Quản lý chỉ đạo thực hiện tiết HĐGDNGLL theo chương trình thay sách giáo khoa, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động Đoàn - Đội , công tác chủ nhiệm lớp, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, các hoạt động ngoại khoá…

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

Hàng năm thực hiện chương trình HĐGDNGLL của cấp trên theo từng chủ đề, chủ điểm, theo từng mốc lich sử trong năm học, ban HĐGDNGLL được thành lập và tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động xã hội, các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường cũng như xây dựng được nề nếp, tác phong và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Theo t

Search related