Click here to load reader

PhÇn 1: PhÇn më ®Çu

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PhÇn 1: PhÇn më ®Çu

PhÇn 1: PhÇn më ®ÇuQuy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 1
MC LC
1.1. Lý do và mc tiêu lp quy hoch ......................................................................... 4
1.1.1. Lý do lp quy hoch ........................................................................................... 4 1.1.2. Mc tiêu lp quy hoch ...................................................................................... 4
1.2. C s lp quy hoch ............................................................................................. 5
1.2.1. C s pháp lý ..................................................................................................... 5 1.2.2. C s v quy chun, tiêu chun. ........................................................................ 5
1.2.3. C s tài liu và s liu ...................................................................................... 6 1.2.4. Các c s bn ................................................................................................ 6
2. C IM T NHIÊN VÀ HIN TRNG KHU T ................................................ 7
2.1. V trí và c im iu kin t nhiên .................................................................. 7
2.1.1. V trí gii hn khu t ........................................................................................ 7 2.1.2. a hình a mo ................................................................................................ 7 2.1.3. Khí hu , thy vn .............................................................................................. 7 2.1.4. a cht công trình ............................................................................................. 7
2.1.5. Cnh quan thiên nhiên ....................................................................................... 8
2.2. Hin trng khu vc quy hoch.............................................................................. 8
2.2.1. Hin trng dân c ............................................................................................... 8
2.2.2. Hin trng lao ng ............................................................................................ 8 2.2.3. Hin trng s dng t ....................................................................................... 8
2.2.4. Hin trng công trình kin trúc .......................................................................... 8 2.2.5. Hin trng h tng xã hi ................................................................................... 9
2.2.6. Hin trng h tng k thut ................................................................................ 9
2.3. Các d án chun b u t có liên quan .............................................................. 10
3. CÁC CH TIÊU KINH T K THUT ........................................................................ 11
3.1. Các d báo v quy mô ........................................................................................ 11
3.2. Các ch tiêu kinh t k thut chính ..................................................................... 11
4. QUY HOCH KIN TRÚC ............................................................................................ 13
4.1. Phân khu chc nng ............................................................................................ 13
4.2. Các phng án quy hoch .................................................................................. 14
4.2.1. Phng án 1: .................................................................................................... 14 4.2.2. Phng án 2: .................................................................................................... 15
4.2.3. Phng án 3: .................................................................................................... 15
4.3. Quy hoch s dng t ai ................................................................................. 15
4.3.1. t công cng .................................................................................................. 15 4.3.2. t giáo dc, ào to ....................................................................................... 16 4.3.3. t ................................................................................................................. 16 4.3.4. t cây xanh .................................................................................................... 17
4.3.5. t giao thông, h tng k thut u mi ........................................................ 18 4.3.6. Cân bng s dng t ....................................................................................... 18
4.4. T chc không gian kin trúc cnh quan ........................................................... 19
4.4.1. T chc không gian kin trúc toàn khu ........................................................... 19 4.4.2. T chc không gian các khu vc trng tâm ..................................................... 19 4.4.3. Các yêu cu v t chc và bo v cnh quan ................................................... 19
5. QUY HOCH H TNG K THUT ......................................................................... 20
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 2
5.1. Quy hoch chun b k thut .............................................................................. 20
5.1.1. Nguyên tc thit k .......................................................................................... 20 5.1.2. Gii pháp thit k h thng thoát nc ma .................................................... 20
5.1.3. Gii pháp san nn ............................................................................................. 20
5.2. Quy hoch giao thông ......................................................................................... 23
5.2.1. Nguyên tc thit k .......................................................................................... 23 5.2.2. Quy hoch mng li giao thông ..................................................................... 23 5.2.3. Các ch tiêu giao thông chính .......................................................................... 25 5.2.4. Tng hp ng dây ng ng k thut ........................................................ 25
5.2.5. Khi lng và kinh phí u t ......................................................................... 26
5.3. Quy hoch cp in, thông tin liên lc ............................................................... 27
5.3.1. Nhu cu ph ti ................................................................................................ 27 5.3.2. Ngun in ....................................................................................................... 27
5.3.3. Quy hoch mng li cp in ........................................................................ 27 5.3.4. H thng tip a và óng ct bo v ............................................................... 28 5.3.5. Khi lng và kinh phí h thng cp in ....................................................... 28
5.4. Quy hoch cp nc ........................................................................................... 29
5.4.1. Nhu cu dùng nc .......................................................................................... 29
5.4.2. Ngun cp nc ............................................................................................... 29 5.4.3. Quy hoch mng li cp nc ....................................................................... 29
5.4.4. Khi lng ....................................................................................................... 30
5.5. Quy hoch thoát nc thi và v sinh môi trng ............................................. 31
5.5.1. Nhu cu thoát nc bn và v sinh môi trng ............................................... 31 5.5.2. Quy hoch mng li thu gom và x lý nc thi .......................................... 31
5.5.3. Quy hoch h thng thu gom và x lý cht thi rn ........................................ 32
5.5.4. Bng tng hp Khi lng .............................................................................. 32
6. QUY NH QUN LÝ QUY HOCH KIN TRÚC ................................................... 34
6.1. Phân vùng qun lý kin trúc cnh quan .............................................................. 34
6.2. Quy nh v kin trúc công trình ........................................................................ 34
6.2.1. Công trình im nhn, trc không gian ........................................................... 34
6.2.2. Quy nh tng cao công trình, khong lùi công trình ...................................... 34 6.2.3. Quy nh v hình thái kin trúc, cnh quan ô th ........................................... 35 6.2.4. Quy nh v các công trình tin ích ô th ....................................................... 36
6.3. Các quy nh khác. ............................................................................................. 36
7. ÁNH GIÁ MÔI TRNG CHIN LC ................................................................. 37
7.1. Mc ích ánh giá tác ng môi trng ............................................................ 37
7.2. D báo và ánh giá các tác ng môi trng ..................................................... 37
7.2.1. Tác ng ca d án i vi môi trng t nhiên............................................. 37 7.2.2. Tác ng ca d án i vi môi trng xã hi ................................................ 37
7.2.3. Hiu qu ca án ........................................................................................... 37
7.3. Các gii pháp khng ch và gim thiu ô nhim ................................................ 37
7.3.1. i vi h thng h tng k thut h tng ....................................................... 37 7.3.2. Gii pháp khng ch ô nhim môi trng t ................................................. 38 7.3.3. Gii pháp khng ch ô nhim môi trng nc .............................................. 38 7.3.4. Gii pháp khng ch ô nhim môi trng không khí ...................................... 38 7.3.5. Gim thiu tác ng ca ting n và chn ng .............................................. 38
7.3.6. Giám sát môi trng ........................................................................................ 38
8. BI THNG GII PHÓNG MT BNG ................................................................. 40
8.1. Yêu cu ............................................................................................................... 40
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 3
8.2. Nguyên tc bi thng ....................................................................................... 40
9. KT LUN - KIN NGH .............................................................................................. 40
9.1 Kt lun .............................................................................................................. 40
9.2 Kin ngh ............................................................................................................ 40
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 4
1. PHN M U
1.1.1. Lý do lp quy hoch
Khu kinh t Nghi Sn là trng im kinh t phía nam tnh Thanh Hóa, nm
trong vùng kinh t Nam Thanh - Bc Ngh, là khu vc có cng nc sâu, có
ng st, ng quc l i qua. Ti ây có iu kin xây dng khu kinh t
to ng lc thúc y phát trin kinh t xã hi trong vùng, hòa nhp vi s phát
trin chung ca t nc.
Quy hoch chung xây dng Khu kinh t Nghi Sn n nm 2025 ã c Th
tng Chính ph phê duyt ti Quyt nh s 1364/Q - TTg ngày 10 tháng 10
nm 2007. Theo nh hng phát trin ô th ca quy hoch chung ã xác nh
ây là khu vc ô th hóa nhanh vi quy mô dân s n nm 230.000 ngi.
Trên c s Quy hoch c phê duyt, UBND Tnh ã thc hin chng trình
thu hút u t, n nay ã nhn c ng ký thc hin ca nhiu d án u t
có quy mô ln. thc hin các d án u t này cn thit phi b trí mt bng
thc hin d án, các khu dân c và h tng xã hi cho nhân dân và lao ng
trong Khu kinh t.
Khu dân c Tân Trng nm phía Tây ca Khu kinh t, thuc xã Tân Trng
có các tuyn ng quan trng chy qua nh ng cao tc Bc Nam d kin,
ng Nghi Sn - Bãi Trành, ng st Bc Nam. Vi v trí thun li và iu
kin t nhiên hin có xác nh khu dân c Tân Trng là khu vc mang c
trng sinh thái và thu hút nhu cu v nhà ca dân c Khu kinh t trong tng
lai.
áp ng nhu cu phát trin và tng bc c th hóa ni dung Quy hoch
chung ã c Th tng Chính ph phê duyt, cn phi lp án Quy hoch
chi tit xây dng khu dân c Tân Trng t l 1/2000 làm c s cho UBND
Tnh và Ban qun lý khu kinh t Nghi Sn qun lý u t, xây dng và to iu
kin thun li cho các nhà u t thc hin các d án u t có hiu qu.
1.1.2. Mc tiêu lp quy hoch
C th hóa Quy hoch tng th phát trin kinh t xã hi tnh Thanh Hóa ã
c Th tng Chính ph phê duyt ti Quyt nh s 847/1996/ Q -
TTg ngày 30 tháng 8 nm 1996 và Quyt nh s 24/2002/Q - TTg ngày 1
tháng 2 nm 2002.
C th hóa Quy hoch chung xây dng Khu kinh t Nghi Sn ã c Th
tng Chính ph phê duyt ti Quyt nh s 1364/Q - TTG ngày 10
tháng 10 nm 2007.
To lp trung tâm dch v h tr cho khu vc phía tây Khu kinh t.
To lp khu ô th vn minh hin i, môi trng sng hp dn theo xu
hng phát trin bn vng.
Kt ni không gian và kt cu h tng vi không gian ô th Khu kinh t
to thành ô th thng nht và hài hòa vi cnh quan xung quanh.
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 5
Khai thác hiu qu qu t áp ng các nhu cu s dng, góp phn m
bo hiu qu kinh t trong u t.
Làm c s pháp lý lp d án u t và qun lý xây dng theo quy hoch.
1.2. C s lp quy hoch
1.2.1. C s pháp lý
Cn c Lut xây dng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 nm 2003
Cn c Ngh nh s 37/2010/N - CP ngày 07 tháng 04 nm 2010 ca
Chính ph v lp, thm nh, phê duyt và qun lý Quy hoch ô th.
Cn c Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 7 tháng 2 nm 2005 v qun lý
u t xây dng công trình.
Thông t s 10/2010/TT – BXD ngày 11 tháng 08 nm 2010 ca B Xây
dng Quy nh h s ca tng loi quy hoch ô th.
Cn c Quyt nh s 21/2005/Q - BXD ngày 22 tháng 7 nm 2005 ca
B trng B Xây dng v vic ban hành quy nh h thng ký hiu bn v
trong các án quy hoch xây dng.
Cn c Quyt nh s 1364/Q - TTg ngày 10 tháng 10 nm 2007 ca Th
tng Chính ph phê duyt Quy hoch chung xây dng Khu kinh t Nghi
Sn n nm 2025.
Cn c Thông báo s 84/2009/ TB - VPTU ngày 24 tháng 2 nm 2009 ca
Tnh y v vic Thông báo ý kin ch o ca ng chí Bí th Tnh y ti
bui làm vic vi Lãnh o Ban qun lý Khu kinh t Nghi Sn.
Cn c Quyt nh s 1938/Q-UBND ngày 25 tháng 06 nm 2009 ca
UBND tnh Thanh Hóa v vic Phê duyt nhim v, d toán lp quy hoch
chi tit xây dng khu dân c Tân Trng;
Cn c Thông báo s 174/TB-UBND ngày 19 tháng 11 nm 2014 ca
UBND Tnh Thanh Hóa v Kt lun ca Phó ch tch Nguyn Ngc Hi ti
cuc hp nghe báo cáo iu chnh Quy hoch chung th trn Quan Sn,
huyn Quan Sn và Quy hoch chi tit xây dng t l 1/2000 Khu dân c
Tân Trng, Khu kinh t Nghi Sn, Tnh Thanh Hóa;
Cn c Thông báo s 69/TB-UBND ngày 20 tháng 5 nm 2015 ca UBND
Tnh Thanh Hóa v Kt lun ca Ch tch UBND Tnh Nguyn ình Xng
ti cuc hp nghe báo cáo Quy hoch chi tit xây dng t l 1/2000 o
Mê theo hng kt hp quc phòng vi phát trin kinh t xã hi; Quy
hoch chi tit xây dng t l 1/2000 Khu dân c Tân Trng; Khu du lch
sinh thái rng Trng Lâm, Khu Kinh t Nghi Sn, Tnh Thanh Hóa.
1.2.2. C s v quy chun, tiêu chun.
Quy chun xây dng Vit Nam (Quyt nh s 682/BXD - CSXD)
Quy hoch xây dng ô th. Tiêu chun thit k: TCVN 4449 – 87
Công trình công cng. Nguyên tc c bn thit k: TCXDVN 276 –
2003
Công trình TDTT, các sân th thao. Tiêu chun thit k TCVN 4205 – 86
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 6
Tr s c quan. Tiêu chun thit k TCVN 4601 – 1988
Nhà : Tiêu chun thit k
Khách sn: Tiêu chun thit k
Tiêu chun thit k ng ô th
Và các tiêu chun xây dng khác có liên quan.
1.2.3. C s tài liu và s liu
Quy hoch chung xây dng Khu kinh t Nghi Sn n nm 2025.
Các d án u t hin có trên a bàn xã Tân Trng.
Kt qu iu tra kho sát, và các s liu, tài liu v khí tng, thu vn, a
cht, hin trng và các s liu khác có liên quan.
Quy chun và tiêu chun Vit Nam ã ban hành.
1.2.4. Các c s bn
Bn kho sát a hình khu vc thit k _ t l 1/5000.
Bn kho sát a hình khu vc thit k _ t l 1/2000
Báo cáo a cht, thy vn có liên quan
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 7
2. C IM T NHIÊN VÀ HIN TRNG KHU T
2.1. V trí và c im iu kin t nhiên
2.1.1. V trí gii hn khu t
Khu vc lp Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Trng, t l 1/2.000
có quy mô 291,85 ha. Có v trí phía Tây Khu kinh t Nghi Sn thuc a gii
hành chính ca xã Tân Trng c gii hn nh sau:
Phía Bc giáp khu sân GOLF theo d kin quy hoch.
Phía Nam giáp núi Gò Trng.
Phía ông giáp khu cây xanh theo d kin quy hoch.
Phía Tây giáp núi Gò Trng.
2.1.2. a hình a mo
Phn ln din tích khu t nghiên cu quy hoch là t canh tác nông nghip
bao gm các cánh ng lúa cùng h thng kênh, ngòi, mng máng ti tiêu
thu li. a hình khu vc dc t Tây sang ông, không bng phng, cao
nn hin trng t 8,0m - 20,0m, dc thp, ch yu chênh cos do tn ti các
ao h trong khu vc thit k.
Khu vc phía Tây có cao trung bình 17m
Khu vc phía ông có cao trung bình 10 m
Nhìn chung c im a hình a mo ca khu vc thun li cho công tác quy
hoch và xây dng ô th.
2.1.3. Khí hu , thy vn
Nhit trung bình nm 23,40C
m tng i trung bình nm 85-86%
Lng ma trung bình nm là: 1.833mm
Gió Nam và gió ông Nam, tc gió mùa trung bình là 2m/s.
Bão: sc gió ti cp 12, tc gió ln nht nhiu nm là 40m/s.
Nng:S ngày nng bình quân nm 277 ngày
Bc x nhit: Tng bc x nhit 124,1 kcal
Sng mù: Trung bình c nm có 9-11 ngày
2.1.4. a cht công trình
Khu vc hin cha có khoan kho sát a cht công trình, tuy nhiên do c
im vùng trng, t thu có lng t sình ly khá ln và có lp b mt
không thun li cho xây dng
Trong quá trình u t d án cn bóc lp b mt và có bin pháp k thut
phù hp
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 8
2.1.5. Cnh quan thiên nhiên
Khu vc nm trong h thng núi non sông h mt nc to nên khung cnh
thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên h thng khung cnh này s b bin i nhiu
do quá trình u t xây dng khu kinh t Nghi Sn.
2.2. Hin trng khu vc quy hoch
2.2.1. Hin trng dân c
Dân c sng ch yu tp trung phía bc và phía ông khu vc.
Toàn xã Tân Trng có 7572 ngi, 1595 h, tp trung thành 14 thôn.
Khu vc QH có 741 h thuc các thôn 3, 7, 8, 13 và thôn Tân Phúc, vi dân
s khong 3.500 ngi.
2.2.2. Hin trng lao ng
Trong khu vc nghiên cu quy hoch có mt s ít lao ng sinh sng, ch yu
là lao ng nông nghip. Do ó trong quá trình phát trin ô th cn có k hoch
chuyn i c cu ngành ngh cho các lao ng sn xut nông nghip sang làm
dch v ô th trên a bàn thành ph, nhm n nh cuc sng ngi dân.
Các lao ng trong khu vc s c h tr chuyn i ngành ngh thông qua
các qu t dch v ã c b trí trong quy hoch tng th.
2.2.3. Hin trng s dng t
Tng din tích t khu vc thit k 291.85 ha
t nông nghip chim phn ln din tích quy hoch - cn có chi phí và c ch
n bù tho áng do vic Chính Ph hn ch ly t nông nghip. Vì vy cn
phi u t mt khu ô th có cht lng cao, ng b thì mi có hiu qu.
Bng1: Hin trng s dng t:
STT Loi t Din tích (m2) T l (%)
1 t dân c 33638 1,15
2 t giao thông 28892 0,99
3 t trng lúa 1160816 39,77
4 t trng hoa màu 921236 31,56
5 t ao h, mt nc 133297 4,57
6 t i núi 299126 10,25
7 t trng 341562 11,70
Tng cng 2918567 100,00
2.2.4. Hin trng công trình kin trúc
Trong khu vc ch yu là nhà nông thôn ca ngi dân, d kin di di gii
ta b trí mt bng xây dng d án.
Phân loi nhà.
Quy hoch chi tit xây dng Khu dân c Tân Tròng, Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Hoá
Thuyt minh tóm tt trang 9
o Nhà tm: 5%
o Nhà kiên c: 65%
Din tích nh: 50-70 m2
Tng cao: ch yu là 1 tng
Mt xây dng: thp
Hình thc KT: mái dc, mái bng và kt hp; có sân trc.
Ngoài ra có 3 nhà vn hoá thôn cht lng trung bình, nhà 1 tng bán kiên
c.
2.2.5. Hin trng h tng xã hi
Khu vc QH s dng h thng h tng xã hi ca xã Tân Trng nm k cn
phía ông Bc ca khu nh Nhà vn hóa thôn, Trm y t, trng tiu hc Tân
Trng, trng THCS Tân Trng, trng mm non Tân Trng, UBND xã
Tân Trng, Ch xã và 1 s c s kinh doanh dch v ca ngi dân. iu kin
h tng xã hi nhìn chung là thp và xung cp, ng thi 1 s công trình nm
trong hành lang an toàn ca tuyn ng Cao tc Bc – Nam cn phI di
chuyn sang v trí mi. Do ó không iu kin áp ng nhu cu…

Search related