Click here to load reader

LỚP 7 - Trường THCS Vinh Thanh - Phú Vangthcs- · Web view 45 Luyện tập 46 6.Tính chất của phép cộng các số nguyên - Luyện tập 47, 48 16 7.Phép trừ hai

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LỚP 7 - Trường THCS Vinh Thanh - Phú Vangthcs- · Web view 45 Luyện tập 46...

LỚP 7

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN PHÚ VANG

------------------

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: TOÁN - THCS

(Áp dụng từ năm học 2013-2014)

--------------

Tháng 8/ 2013

(Lưu hành nội bộ)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN TOÁN - LỚP 6

Cả năm: 140 tiết

Số họ: 111 tiết

Hình học: 29 tiết

Học kì I:

18 tuần - 72 tiết

58 tiết

14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết.

4 tuần tiếp x 4 tiết = 16 tiết

14 tiết

14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết.

4 tuần tiếp x 0 tiết = 0 tiết.

Học kì II:

17 tuần - 68 tiết

53 tiết

15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết

2 tuần tiếp x 4 tiết = 8 tiết.

15 tiết

15 tuần đầu x 1 tiết = 15 tiết.

2 tuần tiếp x 0 tiết = 0 tiết.

PHẦN SỐ HỌC 6 - HK I

Chương

Mục

Tiết thứ

Tuần

I.Ôn tập và bổ túc về

số tự nhiên.

(39 tiết)

§1.Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

1

1

§2.Tập hợp các số tự nhiên

2

§3.Ghi số tự nhiên

3

§4.Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

4

2

Luyện tập

5

§5.Phép cộng và phép nhân - Luyện tập

6

7,8

3

§6.Phép trừ và phép chia

9

Luyện tập

10,11

4

§7.Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

12

Luyện tập

13

5

§8.Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.

14

§9.Thứ tự thực hiện các phép tính.

15

Luyện tập

16

6

Ôn tập.

17

Kiểm tra 45 phút

18

§10.Tính chất chia hết của một tổng

19

7

§11.Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Luyện tập

20, 21

§12.Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Luyện tập

22, 23

8

§13.Ước và bội.

24

§14.Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - Luyện tập

25,26

9

§15.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố -

27

Luyện tập.

28

10

§16.Ước chung và bội chung

Luyện tập.

29,30

§17.Ước chung lớn nhất - Luyện tập

31,32,33

11

§18.Bội chung nhỏ nhất - Luyện tập

34,35,36

12

Ôn tập chương I

37,38

13

Kiểm tra 45phút (Chương I)

39

II.Số nguyên

(29 tiết)

§1.Làm quen với các nguyên âm

40

14

§2.Tập hợp các số nguyên

41

§3.Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

42

Luyện tập

43

15

§4.Cộng hai số nguyên cùng dấu.

44

§5.Cộng hai số nguyên khác dấu.

45

Luyện tập

46

§6.Tính chất của phép cộng các số nguyên - Luyện tập

47, 48

16

§7.Phép trừ hai số nguyên - Luyện tập

49, 50

§8. Quy tắc dấu ngoặc – Luyện tập

51, 52

17

Ôn tập học kì I

53,54

55

18

Kiểm tra học kì I (90 phút - cả số và hình)

56,57

Trả bài kiểm tra học kì I

58

PHẦN SỐ HỌC 6 - HK II

Chương

Mục

Tiết thứ

Tuần

§9.Quy tắc chuyển vế

59

19

§10.Nhân hai số nguyên khác dấu

60

§11.Nhân hai số nguyên cùng dấu

61

Luyện tập

62

20

§12.Tính chất của phép nhân - Luyện tập.

63, 64

§13.Bội và ước của một số nguyên

65

21

Ôn tập chương II

66,67

Kiểm tra 45 phút(chương II)

68

22

III.Phân số

(43 tiết)

§1.Mở rộng khái niệm phân số.

69

§2.Phân số bằng nhau.

70

§3.Tính chất cơ bản của phân số .

71

23

§4.Rút gọn phân số - Luyện tập

72,73

74

24

§5.Quy đồng mẫu nhiều phân số - Luyện tập

75,76

§6.So sánh phân số

77

25

§7.Phép cộng phân số - Luyện tập

78,79

§8.Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Luyện tập

80,81

26

§9.Phép trừ phân số - Luyện tập

82

Luyện tập

83

27

§10.Phép nhân phân số

84

§11.Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Luyện tập

85

86

28

§12.Phép chia phân số - Luyện tập

87,88

§13.Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Luyện tập.

89

29

90

Ôn tập các phép tính về phân số và số thập phân

(với sự trợ giúp của MTCT)

91

92

30

Kiểm tra 45 phút

93

§14.Tìm giá trị phân số của một số cho trước -

Luyện tập

94

95, 96

31

§15.Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Luyện tập

97

98,99

32

§16.Tìm tỷ số của hai số - Luyện tập

100

101

33

§17. Biểu đồ phần trăm - Luyện tập

102, 103

Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của MTCT)

104

34

105

Ôn tập HKII.

106,107

108

35

Kiểm tra HKII (90 phút - cả số và hình)

109,110

Trả bài kiểm tra HKII

111

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN TOÁN - LỚP 7

Cả năm: 140 tiết

Đại số: 70 tiết

Hình học: 70 tiết

Học kì I:

18 tuần - 72 tiết

40 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết.

4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết

32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết.

4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết.

Học kì II:

17 tuần - 68 tiết

30 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết.

38 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết.

4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết.

ĐẠI SỐ 7 - HK I

Chương

Mục

Tiết thứ

Tuần

Chương I. Số hữu tỉ - Số thực

(22 tiết)

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

1

1

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

2

§3. Nhân, chia số hữu tỉ

3

2

§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân , chia số thập phân

4

Luyện tập

5

3

§5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ

6

§6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)- Luyện tập

7,8

4

§7. Tỉ lệ thức- Luyện tập

9,10

5

§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau- Luyện tập

11,12

6

Ôn tập

13

7

Kiểm tra 45 phút

14

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Luyện tập

15,16

8

§10. Làm tròn số - Luyện tập

17,18

9

§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

19

10

§12. Số thực

20

Luyện tập

21

11

Ôn tập Chương I (với sự trợ giúp của MTCT)

22

Chương II. Hàm số và đồ thị

(18 tiết)

§1. Đại lượng tỉ lệ thuận

23

12

§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

24

Luyện tập

25

13

§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

26

§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Luyện tập

27,28

14

§5. Hàm số - Luyện tập

29,30

15

Kiểm tra 45 phút

31

§6. Mặt phẳng tọa độ

32

16

Luyện tập

33

§7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Luyện tập

34

35

17

Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của MTCT)

36

Ôn tập học kỳ I

37

Kiểm tra học kỳ I: 90 phút (cả Đại số và Hình học)

Search related