Click here to load reader

Ljudski resursi - opcina- resursi.pdf · PDF fileLjudski resursi Općine Tešanj sručna služba STRUĈNA SLUŢBA VIJEĆA I NAĈELNIKA Brkić Arijana, struĉni saradn ik za normativno-pravne

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Ljudski resursi - opcina- resursi.pdf · PDF fileLjudski resursi Općine Tešanj...

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  60,67

  58,68

  50,79

  49,74

  47,03

  46,87

  43,97

  34,23

  Mehinovi Nizah

  Agi Nedada

  Mustafi Ferid

  Jabandi Ermina

  Hojkuri Hamzalija

  Handi Nerminka

  Medari Nadir

  Huski Suad

  U naem timu

  svako je

  potreban-ali niko nije neophodan!

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Husein Galijaevi Izudin Ahmetli Alija Ogri Izudin Turke Ismar Alagi

  Biti od koristi

  zajednici -ne znai odmah i primati plau!

  Savjetnik za upravljanjem stratekim razvojem

  Savjetnik za ekonomiju

  Savjetnik za sigurnost

  Savjetnik za saobraaj

  Savjetnik za pristup EU fondovima

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  srun

  aslu

  ba

  STRUNA SLUBA VIJEA I NAELNIKA

  Brki Arijana, struni saradn ik za normativno-pravne

  poslove

  Ibrahimkadi Zahir, vii referent za admin poslove

  Sejmenovi Munevera, vii referent za admin poslove

  Ali Abaz, voza (i odravanje vozila)

  Kadui Edina, struni saradnik odnosi sa javnou

  Jaarevi Edin, administrator sistema

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  VSS3

  50%

  SSS2

  33%

  KV1

  17%

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  INSPEKCIJA

  Ramovi Mirsada, sanitarni inspektor

  Aliehaji Sedad, graevisnki inspektor

  Tahirovi Nurudin, komunalni vodoprivredni inspektor

  Karahodi emsudin, eko-policajac

  URBANIZAM

  Mahmutovi Milada, struni savjetnik za prostorno planiranje

  Osmanovi Rifat, struni savjetnik za prostorno planiranje

  Rami Milenija, vii struni suradnik za prostor planiranje

  Hajdi Munira, vii referent za poslove graevine

  Handi Nerminka, struni suradnik za upravne poslove

  RAZVOJ

  Sejmenovi Selvedina, vii samostalni referent za projekte

  Bukvi Air, vii samostalni referent za projekte

  Subai Hajrudin, referent za projekte

  Spahi Zijad, referent za javne nabavke

  Korajli Sead (penzija), referent za projekte

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  3 3

  2

  1

  2

  3

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Inspekcija

  Urb

  aniz

  am

  Razvoj

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  GEODEZIJA

  Hasanievi Ismeta, vii saomost.referent za posl.katast.zemlj

  Smajlbegovi Fatima vii samos.refer.za harmoniz.podataka

  Brka Zijada vii referent za odrav.katast.zemlji.

  Mahmutovi Senad vii referent za odrav.katast.zemlji.

  Buljubai Amil vii referent za odrav.katast.zemlji.

  Smajlbegovi Besim vii referent za rad sa strankama

  Krliavi Rajfa vii referent za katastarske poslove

  Hasani Sakib vii referent za katastarske poslove

  Saraevi Majida vii referent za AO katastar.podataka

  Handi Nedad vii referent za AO katastar.podataka

  ADMINISTRATIVNO-PRAVNI POSLOVI

  Begi-Hondo Alma struni savjet.za imov.pravn.poslove

  Begi Edina struni suradnik za imov.pravn.poslove

  Mehulji Husejin vii referent za administ.tehn.poslove

  KATASTAR

  Bearevi Enes

  Omerbai Fatima

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  31

  2

  8

  2

  1

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  GE

  OD

  EZ

  IJA

  AD

  MIN

  -PR

  AV

  NI

  PO

  SLO

  VI

  KA

  TA

  ST

  AR

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  OPA UPRAVA

  Muslija Azra, Struni savjetnik za pruanje pravne pomoi i javne nabavke

  Sofi Hamid vii samostalni referent za rad i radne odnose

  Kruko Husein vii referent za rad na infopultu

  Terzi Smajl vii referent za ovjeru potpisa prepisa i rukopisa

  Ahmi Emina vii referent za ovjeru potpisa prepisa i rukopisa

  Hrvi Almir vii referent centralne pisarnice

  Fejzi Suljo referent za arhivu i pisarnicu

  Demirovi ahza vii referent-matiar

  Ajanovi Nermin vii referent-matiar

  Roa azim vii referent-matiar

  Agi Devad vii referent-matiar

  ehaji Samija vii referent-matiar

  Roa Devad vii referent za admin.-teh posl i logistiku

  Hanki Sulejman kurir

  DRUTVENE DJELATNOSTI

  Risti oro vii samostalni referent za povratak raseljenih i izbjeglih lica

  Hadimehi Alija vii referent za drutvene djelatnosti

  Roa Sinan vii referent za rad sa mjesnim zajednicama

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  ZAJEDNIKI POSLOVI

  Bekri Enes, referent

  Adi Esad portir-domar

  Subai Sabahudin portir-domar

  Bai Zumreta odravanje istoe

  Dolami Nusreta odravanje istoe

  Softi Samira odravanje istoe

  Mujakovi Nihad telefonista

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  FINANSIJE

  Brka Samir ef odjeljenja za finansije

  RAUNOVODSTVO

  Kruko Hakija ef odjeljenja za raunovodstvo

  Mei Selma struni suradnik za raunovods.poslove

  Biloni Ilija vii samost.referent za knjigov.stalnih sredst.zaliha mater. i roba

  Nuhbegovi Milena vii referent za knjigovod.poslove

  Starevi Naila vii referent za poslove likvidature

  Srkalovi ahza vii referent za blagajniko poslovanje

  KOMUNALNI PSOLOVI

  Hundur Haka, struni savjetnik za privredu i komunalne poslove

  Turki Tamara, viim str.sarad.za poljopr.ekolog.turiz.i stat.

  Gredelj Kanita, str.suradnik za obra.rente i upravne postup.

  Hadismajlovi Nihad, vii samostalni referent za saobr.i komun.posl.

  Ibri Jasminka, vii referent za obrtnitvo i radne odnose

  Navrboc Elvedina, referent za admin.tehn.poslove

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  1 1

  32

  1

  32

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  FIN

  AN

  SIJ

  E

  RA

  U

  NO

  VO

  DS

  TV

  O

  KO

  MU

  LA

  NI

  PO

  SLO

  VI

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Imamovi Elvira vii refeent za evidenciju i statistiku porodica

  poginulih boraca

  oli Amra, vii referent za evidenciju i statistiku ratnih i

  mirovnih vojnih invalida

  Unki Nedad, vii referent za AOP, socijalne i administrativno

  tehnike poslove

  Salki Almasa, vii referent za AOP, socijalne i administrativno

  tehnike poslove

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  CIVILNA ZATITA

  kapur Fahrudin stru.sar.za pop.i mob.ljudst.MTS i obuku struktura CZ i

  graana

  Noi Bahrudin vii refer.za prikup.i analizu pod.u operat.centru

  PVJ

  CZ eman Hasan ef odjeljenja

  Salibai Jasmin vii refer.za administr.tehn.poslove

  Hujdur Muharem vatrogasac-voa smjene

  Jahi Huso vatrogasac-voa smjene Kamievi Besim vatrogasac-voa smjene

  Subai (K) Sabahudin vatrogasac-voa smjene

  Kadi Samir vatrogasac-voa smjene

  Meinovi Rezak vatrogasac-serviser vatr.aparata

  Dervi Rasim vatrogasac-serviser vatr.aparata

  Halilovi Mujo vatrogasac

  kapur Armin vatrogasac

  Hadan Elvelin vatrogasac

  Brki Nedad vatrogasac

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  11

  1

  1

  0

  4

  8

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  VS

  S

  V

  S

  SS

  S

  KV

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Klepi Sajda, referent

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

  26,97; 3

  35; 23

  44,63; 39

  54,04; 29

  60,87; 5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  26,97 35 44,63 54,04 60,87

  26,97; 3; 3%

  35; 23; 23%

  44,63; 39; 39%

  54,04; 29; 29%

  60,87; 5; 5%

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  0 1 2 3 4 5 6

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Tehholoke promjene

  Strukturalne promjene

  Promjene uposlenih

  Promjene usluga

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi

 • Ljudski resursi Opine Teanj

  Uspostavljanje ciljeva,

  Periodini monitoring nad

  rezultatima,

  Povratno informisanje radi praenja

  efikasnosti i efektivnosti procedura,

  Poduzimanje mjera u sluaju da

  stvari ne idu kako je planirano

  Fuad ii Ferid Mustafi Ermina Jabandi Nadir Medari Suad Huski Hamzalija Hojkuri Nerminka Handi Nizah Mehinovi Nedada Agi