Click here to load reader

Strategija Regionalnog Razvoja 2010 - 2013 - arda- · PDF fileGEOGRAFSKI POLOŽAJ REGIONA I NJEGOVI PRIRODNI RESURSI ... LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA ... obrazovanje i obuku i

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Strategija Regionalnog Razvoja 2010 - 2013 - arda- · PDF fileGEOGRAFSKI POLOŽAJ REGIONA I...

 • ZZaappaaddnnoo KKoossoovvoo DDaa rraaddiimmoo zzaajjeeddnnoo

  zzaa bboolljjuu bbuudduunnoosstt

  SSttrraatteeggiijjaa RReeggiioonnaallnnoogg RRaazzvvoojjaa 22001100 -- 22001133

  PPooddrrsskkaa EEUU zzaa RReeggiioonnaallnnii EEkkoonnoommsskkii RRaazzvvoojj

  An EU founded project managed by European Commission Liaison Office

 • PPrreeddggoovvoorr

  OOvvaajj ddookkuummeenntt ddeeffiinniiee ssttrraatteeggiijjuu kkoojjoomm ssee pprriimmiiee vviizziijjii ZZaappaaddnnoogg KKoossoovvaa kkaaoo

  iinnkklluuzziivvnnoojj ii iinnoovvaattiivvnnoojj oobbllaassttii ggddee ee lljjuuddii eelleettii ddaa iivvee,, rraaddee,, ooppuuttaajjuu ssee ii

  uullaauu zzaa bbuudduunnoosstt..

  NNaaii rreeggiioonnaallnnii aakktteerrii ssuu rraaddiillii zzaajjeeddnnoo ssaa ttiimmoomm iizz AAggeenncciijjee zzaa rreeggiioonnaallnnii rraazzvvoojj

  ii uuzz ppoommoo ppooddrrkkee TTeehhnniikkee ppoommooii ssaa EEUURREEDD pprroojjeekkttaa,, kkoojjii ffiinnaannssiirraa

  KKaanncceellaarriijjaa zzaa VVeezzuu EEvvrrooppsskkee KKoommiissiijjee nnaa KKoossoovvuu,, nnaa ssttvvaarraannjjuu oovvee ssttrraatteeggiijjee,,

  ttoo jjee pprrvvii kkoorraakk uu kkoooorrddiinniissaannoojj oobbnnoovvii eesstt ooppttiinnaa kkoojjee iinnee oovvaajj rreeggiioonn.. TTiimm

  nnaassttaavvlljjaa ddaa rraaddii nnaa IImmpplleemmeennttaacciioonnoomm ppllaannuu zzaa ppeerriioodd oodd 22001111.. ddoo 22001133.. nnaa

  oossnnoovvuu oovvee SSttrraatteeggiijjee kkoojjaa ee bbiittii zzaavvrreennaa ddoo kkrraajjaa 22001100..

  KKaaoo GGrraaddoonnaaeellnniikk ooppttiinnee PPee ii PPrreeddsseeddaavvaajjuuii UUpprraavvnnoogg ooddbboorraa aaggeenncciijjee,,

  eelliioo bbiihh ddaa ssee zzaahhvvaalliimm ssvviimmaa kkoojjii ssuu ddoopprriinneellii oovvoommee ii ppooeelliimm iimm jjoo vviiee

  uussppeehhaa uu bbuudduunnoossttii..

  AAggeenncciijjaa zzaa RReeggiioonnaallnnii RRaazzvvoojj((AARRRR)) jjee nnaassttaallaa uu jjuulluu 22000099..,, ppoottppiissiivvaannjjeemm

  mmeeuuooppttiinnsskkoogg ssppoorraazzuummaa iizzmmeeuu ppeett oodd eesstt ooppttiinnaa ZZaappaaddnnoogg KKoossoovvaa.. TTiimm

  aaggeenncciijjee jjee rraaddiioo ssaa aakktteerriimmaa iizz ssvviihh eesstt ooppttiinnaa nnaa rraazzvvoojjuu ssttrraatteeggiijjee kkoojjaa sslluuii

  kkaaoo oossnnoovvaa zzaa kkoohheerreennttnnuu pprriimmeennuu pprreeddllooggaa zzaa ppeerriioodd oodd 22001111..--22001133..,, kkoojjii

  ttrreebbaa ddaa ssee rraazzvviijjee kkaassnniijjee oovvee ggooddiinnee.. KKaaoo IIzzvvrrnnii ddiirreekkttoorr AARRRR ZZaappaaddnnoogg

  KKoossoovvaa eelleeoo bbiihh ddaa ssee lliinnoo zzaahhvvaalliimm ssvviimm nnaaiimm ppaarrttnneerriimmaa kkoojjii ssuu nnaappoorrnnoo

  rraaddiillii kkaakkoo bbii oossiigguurraallii ddaa oovvaajj ddookkuummeenntt ooddrraazzii uurraavvnnootteeeenn ii ooddrriivv ppoogglleedd nnaa

  ppoottrreebbee zzaa oobbnnoovvuu ZZaappaaddnnoogg KKoossoovvaa..RRaadduujjeemm ssee eeffiikkaassnnoomm sspprroovvooeennjjuu

  IImmpplleemmeennttaacciioonnoogg ppllaannaa uu ppeerriioodduu oodd 22001111.. ddoo 22001133.. NNaaddoovveezzuujjuuii ssee nnaa oovvoo

  uu bbuudduunnoossttii,, KKoossoovvoo ee bbiittii uu ssttaannjjuu ddaa ssee uusskkllaaddii ssaa CCiikklluussoomm zzaa

  pprrooggrraammiirraannjjee EEUU ii ddaa ppoonnee ssaa rraazzvvoojjeemm NNaacciioonnaallnnoogg rreeffeerreennttnnoogg ookkvviirraa ii

  RRaazzvvoojjnnoogg PPllaannaa zzaa ppeerriioodd oodd 22001144.. ddoo 22002200..,, kkaaoo ddeeoo pprriibblliiaavvaannjjaa

  iinntteeggrraacciijjaammaa EEUU..

 • i

  Sadraj 1. Kratak pregled ................................................................................................................................. 3

  2. Pozadina .......................................................................................................................................... 6

  2.1. Kako Regionalna politika funkcionie u EU ......................................................................... 6

  2.2. Evropska regionalnia politika pristup za zemlje van EU - Primena principa, deljenje pouka, razmena iskustva ..................................................................................................................... 7

  2.3. Pristup koji se koristi u zapadnom regionu Kosova ............................................................ 9

  2.4. Struktura dokumenta ........................................................................................................ 11

  2.5. Preporuka .......................................................................................................................... 12

  3. Socio-ekonomske informacije za Zapadno Kosovo ....................................................................... 13

  3.1. Regionalni Profil ....................................................................................................................... 13

  3.1.1. GEOGRAFSKI POLOAJ REGIONA I NJEGOVI PRIRODNI RESURSI ...................................... 14

  3.1.2. KLIMA ................................................................................................................................ 17

  3.1.3. DEMOGRAFIJA ................................................................................................................... 18

  3.1.4. STANOVNITVO, LJUDSKI RESURSI I TRITE RADA .......................................................... 19

  3.1.5. OBRAZOVANJE .................................................................................................................. 20

  3.1.6. ZDRAVSTVO ....................................................................................................................... 20

  3.1.7. EKONOMIJA I USLOVI ZA POSLOVANJE ............................................................................. 21

  3.2. Analiza socio-ekonomskih informacija Zapadnog Kosova ....................................................... 28

  1. Strateka pitanja .......................................................................................................................... 28

  3.2.1. 28

  2. Prednosti, slabosti, mogudnosti i pretnje ........................................................................ 31

  4. Strategija za odrzivi ekonomski razvoj Zapadnog Kosova ............................................................. 44

  4.1. Uvod ......................................................................................................................................... 44

  4.2. Vizija Zapadnog Kosova ............................................................................................................ 44

  4.3. Pregled Strategije ..................................................................................................................... 45

  4.4. Strateski prioriteti za Zapadno Kosovo .................................................................................... 47

  4.5. Operativni prioriteti za Zapadno Kosovo ................................................................................. 47

  4.6. Zakljucak .................................................................................................................................. 48

  5. Prioriteti za Zapadno Kosovo od 2011. do 2013. .......................................................................... 49

  5.1. Pregled .............................................................................................................................. 49

  5.2. Lista Prioritet 1 Stvaranje uslova za odrzivi ekonomski rast .......................................... 52

  5.3. Lista Prioritet 2 Stvaranje bogatstva i zaposlenosti .................................................... 55

  5.4. Lista Prioritet 3 Stvaranje radne snage koja se moze zaposliti ................................... 57

  5.5. Lista Prioritet 4 Podsticanje razvoja zajednice ............................................................ 59

  5.6. Lista Prioritet 5 Tehnicka pomoc ................................................................................. 61

  6. Slededa faza Planiranje implementacije..................................................................................... 66

  ANEKSI ................................................................................................................................................... 67

 • ii

 • 3

  1. Kratak pregled

  ARR Zapadno Kosovo je dobila odreenu nadlenost, uz podrku

  Tehnike pomodi EU regionalnom ekonomskom razvoju (EURED),

  da pripremi prvu Strategiju za Ekonomsku zonu zapadnog Kosova

  (est optina akovicu, Junik, Deane, Ped, Klinu i Istok) do juna

  2010. kao osnovu za usmereni Implementacioni plan do kraja 2010,

  kako bi poeo proces EU za regionalnu politiku na Kosovu.

  Cilj i plan ove strategije je bio da se bolje usmeri ulaganje EU u

  razvoj u bududnosti i na taj nain stvori vedi uticaj. Tim se ne moe -

  a svakao i ne sme - pokuati da se zameni demokratski mandat

  Vlade Kosova ili podvede pod optine i njihove pojedinane

  Planove optinskog razvoja.

  Drugi deo ovog dokumenta gleda pozadinu razvoja strategije, a

  naroito odreuje kako se oekuje da Regionalna politika EU deluje

  unutar EU i kako bi se to moglo primeniti izvan EU. Zatim se ide na

  utvrivanje da je pristup prilagoen kontekstu Zapadnog Kosova,

  ukljuujudi integrisanje