Click here to load reader

Ključne oblasti: Etos, Resursi, Podrška uč · PDF fileKljučna oblast Resursi sadrži četri područja vrednovanja: 1. Ljudski resursi 2. Materijalno-tehnički resursi 3. Finansijski

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ključne oblasti: Etos, Resursi, Podrška uč · PDF fileKljučna oblast Resursi sadrži...

 • ______________________________________________________________________________________

  KOLSKI RAZVOJNI PLAN

  -Akcioni plan 2016/2017

  Kljune oblasti:

  Etos, Resursi, Podrka uenicima

 • Ni, septembar 2016.

  1. LINA KARTA KOLE

  Naziv kole Muzika kola Ni

  Adresa: Prvomajska br. 6, 18 000 Ni

  Telefon: 018/524- 464, 527 - 885

  Faks: 018/524-464

  E-mail / web: [email protected]

  www.muzickanis.org

  Matini broj kole: 7174624 12

  Od kada kola postoji: Oktobar 1947. godine.

  kolski prostor:

  1.195 m2. kola ima 31 uionicu, 1 sveanu salu, 1

  nastavniku kancelariju, 3 kancelarije za administraciju. Nema

  dvorite i fiskulturnu salu.

  Broj uenika,

  broj odeljenja,

  broj odseka/smerova:

  OMO ima ukupno 521 uenika na etiri odseka:

  klavirskom - 256 uenika

  gudakom - 113 uenika

  duvakom - 89 uenika

  odseku solo-pevanja -10 uenika

  odseku gitare - 25 uenika

  odseku harmonike - 28 uenika SM ima uenika, dva smera, 8 odeljenja, po 4 na svakom

  smeru.

  Instrumentalni smer - 79 uenika

  Teoretski smer - 80 uenika

  Kadrovska struktura:

  kola ima 105 radnika. Od toga:

  59 profesora individualne nastave

  19 profesora muzikih predmeta

  14 profesora opteobrazovnih predmeta

  13 radnika - nenastavno osoblje

  mailto:[email protected]

 • 2. ANALIZA STANJA U KOLI

  Analiza aktuelnog stanja u koli uraena je tokom avgusta-septembra 2016. pregledom

  relevantne kolske dokumentacije, primedbi i ideja svih uesnika obrazovno-vaspitnog

  procesa iznetih tokom godine (sastanci, neformalni razgovori, analize) i samoevaluacijom uz

  pomo ponuenih instrumenata iz prirunika (upitnici, ek liste). Tada su predloene oblasti

  koje treba ukljuiti u RP, Etos, Resursi i Podrka uenicima.

  Kljuna oblast Etos sadri tri podruja vrednovanja:

  1. Ugled i promocija kole 2. Atmosfera i meuljudski odnosi i 3. Partnerstvo s roditeljima, kolskim odborom i lokalnom zajednicom.

  Kljuna oblast Resursi sadri etri podruja vrednovanja:

  1. Ljudski resursi 2. Materijalno-tehniki resursi 3. Finansijski resursi i 4. Resursi lokalne zajednice. Svako od etri podruja vrednovanja procenjivano je uvidom u

  kolsku dokumentaciju i obezbeivanjem neophodnih pokazatelja/dokaza

  navedenih u Priruniku.

  Kljuna oblast Podrka uencima ima etiri podruja vrednovanja:

  1. Briga o uenicima 2. Podrka uenju 3. Lini i socijalni razvoj 4. Profesionalna orijentacija

  Svi prikupljeni podaci sistematizovani su i interpretirani na osnovu provere stanja u

  koli, lista za ekiranje, procenta pozitivnih/negativnih odgovora ispitanika na pitanja iz

  upitnika. To nam je omoguilo da na kraju sve dobijene podatke izrazimo u formi opisa nivoa

  ostvarenosti (od nivoa 1 do nivoa 4) iji je detaljniji opis ponuen u Priruniku. Na osnovu

  dobijenih rezultata, Struni aktiv za samoevaluaciju odluio je da se u RP iz oblasti Etos

  ukljue podruja vrednovanja 1 i 3, iz oblasti Resursi podruja vrednovanja 2 i 4, a iz oblasti

  Podrka uenicima podruja 1 i 2.

  Izraen je RP za ciklus od 4 godine i za svaku godinu radi se Akcioni plan realizacije,

  koji je pratei dokument Razvojnog plana. Aktivnosti realizovane u prethodne dve godine

  nisu ukljuene u ovogodinji Akcioni plan mada su prisutne u tabelama radi preglednosti.

  OCENA TRENUTNOG STANJA U KOLI

  Na osnovu analize stanja u ispitivanim oblastima (pregledom dokumentacije,

  razgovorima s kolegama, zakljucima i diskusijama na aktivima nastavnika) nakon dve

  godine realizovanja RP, doli smo do sledeih zakljuaka:

  U oblasti Etos, u odabranim podrujima ostvaren je izvestan napredak. Intenziviran je

  rad na promociji ostvarenih rezultata kole u okruenju, povean broj javnih nastupa,

  koncerata, promocija u zajednici, uenici nae kole uestvovali su u brojnim takmienjima u

  zemlji i inostranstvu na svim nivoima i samo u toku jedne godine osvojili ogroman broj

  nagrada, oko 50 prvih, drugih i trecih nagrada na medjunarodnim i republickim

  takmicenjima.

 • Uspeh uenika je veoma dobar a jedan od krunskih dokaza je i veliki broj uenika koji

  svake godine dobija novanu nagradu za postignute rezultate u uenju od Skuptine Grada i

  GO Medijana.

  REZULTATI SA NAJZNAAJNIJIH TAKMIENJA 2015/16.

  FESTIVAL MUZIKIH KOLA

  SRBIJE Zajear Violina - Jelena Stamenkovi I nagrada,

  kl.Milena Stevanovi

  Solo pevanje Lazar Lazarevi I nagrada, kl.Gordana Miloevi

  Harmonika Petar Markovi I nagrada, kl.Predrag Jovanovi

  Klarinet II nagrada, kl.Vitomir Miti

  MEUNARODNO TAKMIENJE

  Banja Luka

  Danica Ignjatovi II nagrada, kl.Vladimir Gliovi

  Teodora Lukovi III nagrada, kl.Vladimir Gliovi

  TAKMIENJE MLADI VIRTOUZ

  Petar Konjovi Beograd Milica Barali I OMO, I nagrada, Kl.

  Vladimir Gliovi

  Lana iri I OMO, I nagrada, Kl. Vladimir Gliovi

  Anela urkovi III OMO, II nagrada, Kl. Vladimir Gliovi

  Luka Luki, I OMO, III nagrada, Kl. Vladimir Gliovi

  Emilija Stojkovi I OMO, III nagrada, Kl. Vladimir Gliovi

  MEUNARODNO TAKMIENJE

  Lazar Jovanovi- Beograd

  Solo pevanje

  Anastasija Dini II nagrada, kl.Anita Ferle Erakovi

  Bogdan Najdanovi III nagrada, kl.Gordana Miloevi

  Jelena Jovanovi III nagrada, kl.Gordana Miloevi

  MEUNARODNO TAKMIENJE

  Mita Topalovi- Beograd

  Solo pevanje

  Pavle Ranelovi I nagrada, kl.Gordana Miloevi

  Marija Antunovi II nagrada, kl.Anita Ferle Erakovi

  MEUNARODNI memorijal Milo

  Petrovi Jagodina Hristina Jovanovi I nagrada, kl.Elena

  Deni

  REPUBLIKO TAKMIENJE

  BEOGRAD Jovana Goci , I nagrada, klasa Ivana Jovi

  Lazar Mutavdi, II nagrada, kl.Milena Stevanovi

 • Violina

  Tadija Mutavdi, II nagrada, kl.Milena Stevanovi

  REPUBLIKO TAKMIENJE

  BEOGRAD

  Solfeo

  Mina Milenkovi, I nagrada, kl.Dragana Kosti

  Nikola Fehir I nagrada, kl.Ivan Stevanovi

  Jelena Filipovi II nagrada, kl.Ivan Stevanovi

  Marija Staji II nagrada, kl.Jadranka Luki

  Jakov Molutinovi II nagrada, kl.Jadranka Luki

  MEUNARODNO TAKMIENJE

  SOLFEA - BEOGRAD

  Mina Milenkovi I nagrada, kl.Dragana Kosti

  Marija Staji II nagrada, kl.Jadranka Luki

  XIV MEUNARODNO

  TAKMIENJE MLADIH

  PIJANNISTA - Ni

  OMO

  I nagrada

  Vera Paji, klasa Vanja Jeli

  Marija Jovanovi, klasa Vanja Jeli

  Angelina Gaji, klasa Nataa Petrovi

  II nagrada

  Hristina Jovanovi,klasa Elena Deni

  Veljko Ili,klasa Spomenka piri

  Petar ivi,kl.Jelena Kostadinovi

  Teodora Lukovi,kl.Vladimir Gliovi

  Vukain Momilovi,kl.Petar Mladenovi

  III nagrada

  Anela Momilov, kl.Neda Mijalkovi

  Danica Ignjatovi, kl.Vladimir Gliovi

  Lana Dimitrijevi, kl. Elena Deni

  Elena Stanojevi, kl. Vanja Jeli Stevan Ivanovi,kl.Petar Mladenovi

  Andrej Savi, kl.Vladimir Gliovi

  Mina Stojanovi, kl.Zorica Miri

  Sofija Vuki, kl. Vanja Jeli

  Klavirski duo Sara ivljak - Ana Mojaevi, kl. Spomenka piri

 • SM

  I nagrada

  Vladimir Aimovi, LUREAT, kl. Suzana Novakovi

  Anastasija Sreti, kl. Suzana Novakovi Kristjan Vukovi, kl. Borivoje Mladenovi

  Marija Stankovi, kl. Vanja Jeli

  Nikola Fehir, kl. Petar Mladenovi

  II nagrada

  Irina Petkovi, kl. Vanja Jeli

  Nina Dragievi, kl. Petar Mladenovi

  Milo Ceki, kl. Spomenka piri

  III nagrada

  Anela Bogdanovi, kl. Nataa Petrovi

  REGIONALNO TAKMIENJE

  SOLFEA I TEORIJE MUZIKE- Ni

  SOLFEO

  OMO

  I nagrada

  Ekatarina Karali V, kl.Duan Milenkovi

  Mina ljivi V, kl.Duan Milenkovi

  Ilija Nikoli IV , kl.Duan Milenkovi

  Danica Velikovi VI, kl.Aleksandar Petkovi

  Eva Markovi IV, kl.Aleksandar Petkovi

  II nagrada

  Anastasija Petrovi V, kl.Duan Milenkovi

  Bojana Risti IV, kl.Duan Milenkovi

  Jana Krsti VI, kl. Aleksandar Petkovi

  III nagrada

  Aleksa Eftimovski IV , kl. Duan Milenkovi

  SM

  I nagrada

  Anastasija Sreti I, Jakov Milutinovi I, Bogdan Najdanovi I, Marija Staji IV, kl.

 • TEORIJA MUZIKE

  Jadranaka Luki

  David Bogdanovi I , Mina Milenkovi II, Aleksa Nei II, Anja Ranelovi II,

  kl.Dragana Kosti

  Valenina Lukovi I raz Avramovi Aleksandra II raz, Anastasija Kokovi II raz,

  Nina Dragievi II raz, Filipovi Jelena, II

  raz, kl.Ivan Stevanovi

  II nagrada

  Tijana Mileti I, kl. Jadranaka Luki Emilija Ranelovi II, Kristina Savi II,

  kl.Dragana Kosti

  Aleksa Simi II, Irina Petkovi II, Nikola Mihailovi II , Marta Zlatkovi II, kl.Ivan

  Stevanovi

  SM

  I nagrada

  Tijana Mileti, Nikola Ranelovi, Aleksa Spasi Staji, kl. Jadranaka Luki

  III nagrada

  Bogdan Najdanovi, kl. Jadranaka Luki

  MEUNARODNO TAKMIENJE

  GUDAA Zlatne stepenice

  Valjevo

  Petra Anti I nagrada, kl.Ljiljana Kiti

  Lazar Mutavdi I nagrada, kl.Milena Stevanovi

  Tadija Mutavdi II nagrada, kl.Milena Stevanovi

  TAKMIENJE UENIKA

  OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA

  HARMONIKE U KNJAEVCU

  Petar Markovi, laureat, kl.Predrag Jovanovi

  TAKMIENJE MALIH PIJANISTA

  Vranje

  Mina Stojanovi II nagrada, kl.Zorica Miri

  Janko Vasi II nagrada, Adrijana Prole III nagrada, kl.Milena Peji

  Dani