1 LJUDSKI RESURSI

  • View
    24

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija profesora Milovancevica sa Masinskog fakulteta

Text of 1 LJUDSKI RESURSI

PowerPoint Presentation

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAUVOD U MENADMENT LJUDSKIH RESURSAMAINSKI FAKULTET U NIUDOC. DR MILO MILOVANEVIUPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAUpravljanje je izraz nunosti koja proistie iz grupnog naina ivota i rada. Odnosi u grupi kroz istoriju stalno su se menjali i usavravali, a zajedno sa tim promenama razvijao se i proces upravljanja.Upravljanje posebno dobija na znaaju nakon industrijske revolucije.UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMATrini uslovi privreivanja posebno afirmiu kadrove, kao jedine resurse preduzea sa polivalentnom ulogom jer su oni kreatori novih reenja,stvaraoci novih vrednosti i odnosa i upravljai procesom rada i razvojem preduzea.UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAJedna od oblasti upravljanja koja se proteklih decenija najvie razvijala jeste oblast upravljanja ljudskim resursima. Upravljanje zaposlenima kao najznaajnijim resursima organizacije veoma je sloen i viedimenzionalan proces. Proces tranzicije u kome se nalazimo, ukljuivanje u svetske trgovinske tokove, strana ulaganja i drugo, zahtevaju drugaiji pristup fenomenu upravljanja ljudskim resursima.UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAU literaturi i svakodnevnoj komunikaciji najei nazivi za upravljanje ljudskim resursima su:menadment ljudskih resursa; upravljanje ljudskim resursima; menadment ljudskih potencijala; upravljanje ljudskim potencijalima; menadment kadrova;upravljanje kadrovskim potencijalima i slino.ta su ljudski resursi?Menaderi i ekonomisti tradicionalno gledaju na menadment ljudskih resursa kao na neophodan troak, pre nego izvor vrednosti u organizaciji

Ljudski resursi= kadrovi= zaposleni u organizaciji i njihove karakteristike koje mogu da donesu ekonomsku vrednost organizaciji

Zakon o radu RS definie zaposlenog kao fiziko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, a poslodavca kao pravno ili fiziko lice koje zapoljava, odnosno radno angauje, jedno ili vie lica

Koje vrednosti ljudski resursi donose organizaciji?Ljudski resursi stvaraju odrivu konkurentsku prednost kompanije zato to su:Vredni resursiRetki resursiNe mogu se kopiratiNe mogu se zameniti

POJAM MENADMENTA LJUDSKIH RESURSAMenadment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi prouavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.

POJAM MENADMENTA LJUDSKIH RESURSAS obzirom na predmet izuavanja, nauna oblast menadmenta ljudskih resursa nije se razvijala izolovano, ve u irem kontekstu industrijskih promena i ekonomskog razvoja i ukazuje na njeno prilagoavanje burnim i kontinuiranim promenama koje je industrijalizacija imala na drutvo u celini, a posebno na ljudski rad.

POJAM MENADMENTA LJUDSKIH RESURSAPristup upravljanju koji je nazvan menadment ljudskih resursa (human resource management) u teoriji (pre svega amerikoj) se pojavljuje osamdesetih godina prolog veka. POJAM MENADMENTA LJUDSKIH RESURSADo tada se uglavnom govorilo o personalnom menadmentu. Promena naziva je sutinski oznaila i kvalitativno novu fazu u razvoju ove discipline teite se pomera sa kontrole trokova rada na shvatanje linosti zaposlenih i njihovih sposobnosti kao vanog resursa u organizaciji i davanje stratekog znaaja i uloge upravljanja tim resursima u organizaciji.Menadment ljudskih resursa-definicija-Menadment ljudskih resursa (Human Resource Management) = kadrovski menadment = upravljanje ljudskim resursimaSkup aktivnosti usmeren na efektivnu upotrebu ljudskih resursa u organizacijiMenadment ljudskih resursa ine politike, praksa, i sistemi koji utiu na ponaanje, stavove i rad zaposlenih

12Menadment ljudskih resursaNajznaajniji uticaj, na razvoj menadmenta ljudskih resursa, kao naune discipline, ali i prakse u sferi rada, imali su sledei vani momenti:Kolektivno pregovaranjeNauno upravljanjeRazvoj industrijske psihologijeTeorija meuljudskih odnosaBihejvioristike nauke

13Hronoloki tok promene fokusa istraivaa u ovoj oblastiVremenskiperiodPrimarni fokusPercepcije poslodavaca o tome ta je zaposlenima potrebnoOblasti interesovanjaDo 1900.Proizvodne tehnologijePotrebe zaposlenih nisu vaneDisciplina1900-1910.Uslovi radaBezbedni radni usloviProgrami sigurnosti1910-1920.EfikasnostVisoke plate za visoku produktivnostStudije pokreta i vremena1920-1930.Individualne razlikeIspitati razlike izmeu zaposlenih

Psiholoki. testovi, savetovalita za zaposlene1930-1940.Sindikalno rganizovanje,ProduktivnostZaposleni su protivnici. Grupne performanse utiu na produktivnost.Programi komunikacije sa zaposlenima. Stvaranje uslova za grupni rad1940-1950.Ekonomska sigurnost Materijalna zatitaPlanovi penzijskog, zdravstvenog osiguranja, posebne beneficije 1950-1960.Meuljudski odnosiZnaajan stepen nadzora i pomoi od strane neposrednih rukovodilacaProgrami obuke rukovodilaca (igranje uloga, trening osetljivosti)1960-1970.Participacija, Zakoni uoblasti rada i radnih odn.Potrebno je zaposlene ukljuiti u proces odluivanja . Zaposleni iz razliitih grupa treba da budu jednako tretirani Tehnike participativnog menadmenta Jednake mogunosti za .sve.programi afirmacije1970-1980.Izazovnost posla i kvalitet ivota na poslu Posao koji je izazovan i koji odgovara individualnim sposobnostima Obogaenje poslova, timski rad 1980-1990.Smanjenje zaposlenostiPosao koji su izgubili usled recesije, meunarodne konkurencije i tehnolokih promena Prekvalifikacija, orijentacijana potroaa, menadmenttotalnog kvaliteta 1990-2000.Produktivnost kvalitet iprilagodljivostStvoriti uslove da se pravi razlika izmeu rada i nerada i da zaposleni doprinose organizaciji Usklaivanje potreba biznisa sa obukom zaposlenih, globalizacijom, etikom, diversifikovanou ljudskih resursa: programi prilagoavanja zaposlenih Karakteristike menadmenta ljudskih resursaPragmatinost - inicijalno nastala kao profesija i ostala u vrstoj sprezi sa praksom;Multidisciplinarnost - izrastala na saznanjima drugih disciplina, kao to su: nauno upravljanje, industrijska psihologija, socijalna psihologija, organizaciono ponaanje itd., koje su na njen razvoj izvrile najvei uticaj;Nepostojanje jedinstvenog konceptualnog okvira - to je rezultat pragmatinog neteorijskog konteksta nastanka discipline, teita na pojedinanim aktivnosti i snanog oslanjanja na druge naune discipline.

15Uticaj na nastanak i razvoj upravljanja ljudskim resursima

POJAM MENADMENTA LJUDSKIH RESURSAVeina autora pod menadmentom ljudskim resursima podrazumeva mere i aktivnosti koje u procesu, odnosno postupku planiranja, regrutovanja, selekcije, socijalizacije, obuke i usavravanja, ocenjivanja performansi, nagraivanja, motivisanja, zatite zaposlenih i primenjivanja ravnopravnih propisa, preduzima menadment organizacije, radi obezbeivanja kadrova potrebnih sposobnosti, kvaliteta i potencijala i njihovog adekvatnog sposobljavanja i motivisanja za postizanje oekivanih rezultata i ostvarivanja organizacionih i linih ciljeva.17Definisanje funkcije menadmentaljudskim resursima u organizacijiAktivnosti menadmenta, odnosno personalni menadment i podrazumeva vanu poslovnu funkciju koja obuhvata niz raznovrsnih procesa, odnosno poslova i zadataka, kao to su: planiranje ponude i tranje za ljudskim resursima, analiza poslova, zapoljavanje kroz proces regrutovanja, selekcije i socijalizacije, obuka i razvoj zaposlenih, i dr.Oznaava odreen pristup upravljanju ljudima i podrazumeva deo funkcije upravljanja u celokupnom sistemu upravljanja u organizaciji.18Definisanje funkcije menadmentaljudskim resursima u organizacijiMoe se definisati kao sistem koji obuhvata sve menadment odluke, strategije, politike i aktivnosti koje direktno utiu na zaposlene u organizaciji - njihovo ponaanje, stavove, vrednosti i motivaciju i dr.Nosioci funkcije MLJR u organizaciji,pored slube ljudskih resursa su svi nivoi menadmenta u organizaciji - strateki, srednji i operativni. 19Definisanje funkcije menadmentaljudskim resursima u organizacijiDa bi se razumela priroda, domen i efekti menadmenta ljudskih resursa, potrebno je objasniti i razumeti ciljeve koji se ostvaruju pomenutim funkcijama, faktore koji uslovljavaju MLJR, kao i aktivnosti MLJR u organizaciji.20Upravljanje ljudskim resursima - poslovna fukcija Aktivnosti personalnog menadmenta sprovode organizacione jedinice za ljudske resurse, ili pojedinci odreeni za tu poslovnu funkciju, koje treba da dostignu odreene ciljeve u ime organizacije i to:Ciljeve koji se odnose na zaposleneCiljeve koji se odnose na radCiljeve koji se odnose na menadment promenaAdministrativne ciljeve21Ciljevi koji se odnose na zaposleneOstvarivanje tih ciljeva podrazumeva: utvrivanje organizacionih struktura, utvrivanje tipova ugovora pod kojima e raditi zaposleni, odabir i razvoj kadrova. Neophodno je zapoljavanje i zadravanje najbolje radne snage, zadravanje nivoa sposobnosti zaposlenog koji se trai i otputanje onih za koje se oceni da vie nemaju ulogu u organizaciji.22Ciljevi koji se odnose na radSpecijalisti za ljudske resurse moraju voditi rauna o tome da pojedinci budu motivisani i posveeni poslu. Za dostizanje ovih ciljeva bitni su: obuavanje i razvoj, sistem nagraivanja, disciplina zaposlenih, individualno ponaanje, postizanje i zadravanje visokih radnih standarda, inicijative zaposlenih i ukljuivanje u razvoj novih ideja.23Ciljevi koji se odnose na menadment promenaU savremenim organizacijama promene ne nastaju kao posledica nekog spoljanjeg uticaja, ve su one stalne i pokreu se potrebom za inovacijama, kao i pritiscima okruenja. Dostizanje ovih ciljeva postie se angaovanjem i razvojem ljudi koji su sposobni da pokreu proces promena i zapoljavanjem agenata za promene koji utiu na prihvatanje promena.Zaposleni koji su uestvovali u kreiranju promena, podravae ih u veoj meri. 24Administrativni ciljeviOvi ciljevi podrazumevaju voenje preciznih podataka o zaposlenima, rezultatima rada i obuavanja, kao i poslovanje u skladu sa zakonom i jasno navedenim mesenim isplatama za zaposlene.Neophodno je uskladiti poreze i doprinose, praenje zdravstvene zatite, sistema zatite na radu, zakljuivanje kolektivnih ugo

Search related