Click here to load reader

ljudskih potencijala Bjelovarsko-lpz-bbz.com.hr/.../strategija_razvoja_ljudskih_potencijala_bjelovarsko... · PDF file 3.1.2. Stanovništvo i ljudski resursi Prema Popisu stanovništva

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ljudskih potencijala...

 • PROSINAC 2015.

  Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko- bilogorske županije 2015. – 2020.

 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije

  1

  POPIS KRATICA

  ARKOD Sustav identifikacije zemljišnih parcela APPRRR Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju BDP Bruto domaći proizvod BBŽ Bjelovarsko-bilogorska županija DZS Državni zavod za statistiku EU Europska unija ESF Europski socijalni fond Ha hektar = 10.000 m2 HGK Hrvatska gospodarska komora HGK ŽK Bjelovar Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Bjelovar HOK Hrvatska obrtnička komora HZMO Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje HZZ Hrvatski zavod za zapošljavanje HZZ PU Bjelovar Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Bjelovar IKT Informacijske i komunikacijske tehnologije IPA Instrument pretpristupne pomoći JLS Jedinica lokalne samouprave LPZ Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LPZ BBŽ Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije NN Narodne novine NUTS Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku OIE Obnovljivi izvori energije OK BBŽ Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije OP Operativni program OPG Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo POU Pučko otvoreno učilište PG PP PRR

  Poljoprivredno gospodarstvo Park prirode Program ruralnog razvoja 2014-2020

  RH Republika Hrvatska SC Strateški cilj SRLJP Strategija razvoja ljudskih potencijala SRLJP BBŽ Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije UO Udruženje obrtnika VTŠ Bjelovar Visoka tehnička škola Bjelovar

 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije

  2

  SADRŽAJ

  1. UVOD .................................................................................................................................................................. 3

  2. SAŽETAK ............................................................................................................................................................ 4

  3. SOCIO EKONOMSKA ANALIZA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ................................................... 5

  3.1. Regionalni profil ........................................................................................................................................... 5

  3.1.1. Zemljopisni položaj............................................................................................................................... 5

  3.1.2. Stanovništvo i ljudski resursi ................................................................................................................ 6

  3.1.3. Gospodarstvo ....................................................................................................................................... 9

  3.2. Obrazovanje .............................................................................................................................................. 18

  3.2.1. Ključne karakteristike ......................................................................................................................... 18

  3.2.2. Redovno obrazovanje ........................................................................................................................ 18

  3.2.3. Kvaliteta redovnog obrazovanja ......................................................................................................... 22

  3.2.4. Cjeloživotno učenje ............................................................................................................................ 25

  3.3. Analiza tržišta rada .................................................................................................................................... 28

  3.3.1. Obrazovna struktura stanovništva ...................................................................................................... 28

  3.3.2. Mobilnost radne snage ....................................................................................................................... 29

  3.3.3. Plaće .................................................................................................................................................. 30

  3.3.4. Razina ekonomske aktivnosti stanovništva ........................................................................................ 31

  3.3.5. Zaposlenost ....................................................................................................................................... 32

  3.3.6. Nezaposlenost ................................................................................................................................... 34

  3.3.7. Potrebe lokalnih poslodavaca ............................................................................................................ 38

  3.3.8. Aktivna politika tržišta rada ................................................................................................................ 41

  3.3.9. Uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ........................................................................................ 44

  3.3.10. Uloga Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije .............................. 47

  3.3.11. Rodna ravnopravnost ....................................................................................................................... 57

  3.3.12. Rizične skupine za socijalnu uključenost ......................................................................................... 59

  4. SWOT ANALIZA ................................................................................................................................................ 63

  5. RAZVOJNA VIZIJA I CILJEVI............................................................................................................................ 70

  6. RAZRADA PRIORITETA I MJERA .................................................................................................................... 71

  7. USKLAĐENOST STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE S EUROPSKIM, NACIONALNIM I REGIONALNIM STRATEŠKIM DOKUMENTIMA ......................... 84

  8. FINANCIJSKI OKVIR ........................................................................................................................................ 88

  9. INSTITUCIONALNI OKVIR PROVEDBE STRATEGIJE.................................................................................... 92

  10. IZVJEŠTAVANJE I PRAĆENJE ...................................................................................................................... 94

  Popis tablica, grafikona i slika: .............................................................................................................................. 96

 • Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije

  3

  1. UVOD

  Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala usmjerene su na lokalna pitanja i potrebe, analiziraju stanje i

  trendove na tržištu rada uzimajući u obzir lokalne prednosti i slabosti, dostupnu institucionalnu podršku, relevantne

  dionike itd., i provode sve to kroz posebne mjere i postupke. Pristup odozdo prema gore (bottom up) u razvoju

  strateškog okvira potreban je jer donosi dodanu vrijednost u smislu ispunjavanja konkretnih potreba i uvjeta na

  mikrorazini. Uloga lokalnih partnerstava za zapošljavanje jest poticanje razrade lokalnih strategija, u skladu s

  priznatim trenutnim potrebama nekog područja i podacima o situaciji na terenu, što omogućuje točnije usmjeravanje

  aktivnosti i usluga.

  Lokalna partnerstva za zapošljavanje dopunjuju nacionalnu politiku zapošljavanja prilagođavajući je regionalnim

  potrebama tržišta rada i njihovim posebnostima. Oni okupljaju dionike iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora, i

  podržavaju komunikaciju, razmjenu i suradnju na lokalnoj razini.

  Proces izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala možemo sažeti kako slijedi:

  Ljudski potencijali imaju važnu specifičnost u odnosu na druge resurse: ljudi su, za razliku od strojeva, resurs koji

  ima neograničenu mogućnost kumuliranja znanja, vještina i njihova razvoja, usavršavanja s dugoročnim pozitivnim

  posljedicama na sve sfere društvenog života: od produktivnosti do kvalitete života. Koliko god razvoj znanja,

  vještina i kompetencija traži sustavnost, postupnost i samostalnost, jednako su tako smjerovi razvoja ljudskih

  potencijala pod utjecajem najraznovrsnijih čimbenika: konkurencije na tržištu, ekonomske i financijske situacije u

  zemlji, inventivnosti novih proizvoda, opsega proizvodnje i uvođenja novih tehnologija... Razvoj ljudskih potencijala

  ima svoju unutarnju mjeru i ritam, ali razložnost smjera njegova razvoja nikad nije određivala samodostatnost i

  samosvrha ni individue koja se kroz usvojena znanja i vještine izgrađuje, ni institucija koje znanja i vještine promiču

  i razvijaju.

  Razvoj ljudskih kapaciteta

  1. Uključivanje dionika

  2. Analiza postojećih

  kapaciteta i definiranje

  potreba

  3. Formuliranje mogućnosti i prilika

  kao odgovor na definirane potrebe

  4. Implementacija definiranih

  mo