of 11 /11
Obnova raspela Vatrogasna vježba UnatoĆ recesiji grad Lepoglava uspješno kraju priveo 2011. godinu str. 4, 5 Vatrogasci potvrdili spremnost za sve vrste intervencija str. 12 U Žarovnici obnovljeno raspelo, simbol vjere i tradicije str. 8 Gradu Lepoglavi pohvale predsjednika Ive Josipoviþa PREDSJEDNIK IVO JOSIPOVIû POSJETIO LEPOGLAVU str. 2, 3 Razvoj turizma Proraþun za 2012. Gradski proraĆun za 2012. godinu 21,461.500 kuna str. 9 str. 6 Raznovrsnim programom proslavljen Dan grada i Dan župe str. 10, 11 Još 18 potpora za najmlaāe sugraāane str. 9 GRADSKE POTPORE DAN GRADA I DAN ŽUPE Realiziran još jedan projekt Ànanciran sredstvima Europske unije Razgovor s gradonaþelnikom

LEPOGLAVSKI GRADSKI LIST - 12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pred Vama se nalazi blagdansko izdanje lepoglavskih gradskih novina kao savršeno štivo za zaključivanje 2011. godine. Blagdansko izdanje nudi pregršt informacija od listopada do prosinca koje ilustriraju razna događanja i manifestacije.

Text of LEPOGLAVSKI GRADSKI LIST - 12

 • Obnova raspelaVatrogasna vjeba

  Unato recesijigrad Lepoglavauspjeno kraju priveo 2011. godinu

  str. 4, 5

  Vatrogasci potvrdili spremnost za sve vrste intervencija

  str. 12

  U arovnici obnovljeno raspelo, simbol vjere i tradicije

  str. 8

  Gradu Lepoglavi pohvale predsjednika Ive Josipovia

  PREDSJEDNIK IVO JOSIPOVI POSJETIO LEPOGLAVU

  str. 2, 3

  Razvoj turizma

  Proraun za 2012.

  Gradski proraun za 2012. godinu 21,461.500 kuna

  str. 9

  str. 6

  Raznovrsnim programom proslavljen Dan grada i Dan upe

  str. 10, 11 Jo 18 potpora zanajmlae sugraane

  str. 9

  GRADSKE POTPOREDAN GRADA I DAN UPE

  Realiziran jo jedan projekt nanciran sredstvima Europske unije

  Razgovor s gradonaelnikom

 • 2I z d a v a n o v i n a :

  G r a d L e p o g l a v a

  U l i c a A n t u n a M i h a n o v i a 1 2 ,

  t e l . ( 0 4 2 ) 7 7 0 - 4 1 0

  U r e i v a k i o d b o r :

  M a r i j a n k v a r i i A l o j z G r e d e l j

  N o v i n a r i :

  M a r i n a M a r k o v i , H r v o j e K o v a ,

  D r a e n H o u r a k , K a t a r i n a

  D u b o v e a k

  S u r a d n i c i :

  M a r i o u l i e k

  F o t o g r a j e :

  B o j a n M i g a , A r h i v a T K I C , A r h i v a G r a d

  L e p o g l a v a , A r h i v a S P K D i r e k t

  L e k t u r a :

  S i l v i j a K o e c

  G r a k a o b r a d a :

  D r a e n H o u r a k i K r u n o s l a v

  J a k o p i e k

  G l a v n i i o d g o v o r n i u r e d n i k :

  D r a e n H o u r a k

  T i s a k :

  G r a f o p r o m L e p o g l a v a

  w w w . l e p o g l a v a . h r

  I z a s l a n s t v o s l o v e n s k e o p i n e

  P o d e t r t e k p r e d v o e n o n a e l n i k o m

  P e t e r o m M i s j o m b o r a v i l o j e u g r a d u

  L e p o g l a v i . R a z l o g p o s j e t a b i o j e

  d o g o v o r o s u r a d n j i n a z a j e d n i k i m

  p r o j e k t i m a k o j e e o v e d v i j e

  j e d i n i c e l o k a l n e s a m o u p r a v e i z

  d v i j u s u s j e d n i h d r a v a u p r o l j e e

  i d u e g o d i n e p r i j a v i t i n a n a t j e a j e

  e u r o p s k i h f o n d o v a . O t o m e s u u i m e

  g r a d a L e p o g l a v e , V a r a d i n s k e

  u p a n i j e i P r o j e k t n o - r a z v o j n o g

  u r e d a s g o s t i m a i z S l o v e n i j e r a z g o -

  v a r a l i l e p o g l a v s k i g r a d o n a e l n i k

  M a r i j a n k v a r i , n j e g o v z a m j e n i k

  A l o j z G r e d e l j , d o u p a n V a r a d i n s k e

  u p a n i j e M i l a n P a v l e k o v i i v o d i t e l j

  P r o j e k t n o - r a z v o j n o g u r e d a E m i l

  T k a l e c .

  G r a d L e p o g l a v u i o p i n u

  P o d e t r t e k p o v e z u j u p a v l i n i k o j i s u

  u p o v i j e s t i i v j e l i i d j e l o v a l i n a t i m

  p r o s t o r i m a i r e i i s t o v j e t n u p a v -

  l i n s k u k u l t u r u k o j u d a n a s b a t i n e

  o b j e s r e d i n e . T a s n a n a p o v e z n i c a

  b i t e t e m e l j s u r a d n j e u o k v i r u k o j e

  e s e i z r a d i t i z a j e d n i k i p r o j e k t

  u s m j e r e n r a z v o j u k u l t u r e i v l j e n j a i

  t u r i z m a v r i j e d a n i z m e u 5 0 0 . 0 0 0 i

  6 0 0 . 0 0 0 e u r a .

  B u d u i d a u s v o j o j s r e d i n i

  e l e i z g r a d i t i i u f u n k c i j u s t a v i t i

  i s t o v j e t n i o b j e k t , i z a s l a n s t v o o p i n e

  P o d e t r t e k z a v r i j e m e b o r a v k a u

  L e p o g l a v i r a z g l e d a l o j e T u r i s t i k o -

  k u l t u r n o i n f o r m a t i v n i c e n t a r t e s e

  u p o z n a l o s p r o j e k t o m T C I C . ( d h )

  S U R A D N J A

  Z a j e d n i k i p r e m a

  e u r o p s k i m

  f o n d o v i m a

  G r a d L e p o g l a v a i O p i n a

  P o d e t r t e k p l a n i r a j u i z r a d i t i

  z a j e d n i k i p r o j e k t u s m j e r e n

  r a z v o j u k u l t u r e i v l j e n j a i t u r -

  i z m a v r i j e d a n i z m e u 5 0 0 . 0 0 0 i

  6 0 0 . 0 0 0 e u r a .

  P R E D S J E D N I K D R . I V O J O S I P O V I U L E P O G L A V I

  D r a g o m i j e t o s v a k i p u t k a d d o e m

  u L e p o g l a v u v i d i m v e l i k n a p r e d a k

  P r e d s j e d n i k R e p u b l i k e H r v a t s k e d r . I v o J o s i p o v i b o r a v i o j e u L e p o g l a v i p o s j e t i v i p r i t o m K a z n i o n i c u , O A n t e

  S t a r e v i a , D o m k u l t u r e i u p n u c r k v u g d j e j e n j e m u u a s t o d r a n k r a t a k k o n c e r t n a o r g u l j a m a .

  P r e d s j e d n i k R e p u b l i k e H r v a t s k e

  d r . I v o J o s i p o v i b o r a v i o j e 1 0 .

  s t u d e n o g u L e p o g l a v i . S a d r a j n o

  b o g a t p o s j e t z a p o e o j e o b i l a s k o m

  l e p o g l a v s k e K a z n i o n i c e u k o j o j

  j e o d r a o s a s t a n a k s U p r a v o m t e

  m i n i s t r o m p r a v o s u a D r a e n o m

  B o n j a k o v i e m . R a z g o v a r a o j e i s a

  z a t v o r e n i c i m a n a k o n e g a j e i z j a v i o

  k a k o s u h r v a t s k i z a t v o r i , p a t a k o i

  z a t v o r u L e p o g l a v i , p r e t r p a n i t e d a

  i z n e n a u j e d a u l e p o g l a v s k o m z a t -

  v o r u n e m a v e i h i n c i d e n a t a i p r i t u b i

  z a t v o r e n i k a s o b z i r o m n a b r o j z a t -

  v o r e n i k a k o j i j e v e i o d k a p a c i t e t a .

  N a k o n K a z n i o n i c e p r e d s j e d -

  n i k J o s i p o v i p o s j e t i o j e i O

  A n t e S t a r e v i a . N a k o n o b r a a n j a

  g r a d o n a e l n i k a M a r i j a n a k v a r i a ,

  u p a n a P r e d r a g a t r o m a r a , d r a v n o g

  P r e d s j e d n i k R e p u b l i k e H r v a t s k e d r . I v o J o s i p o v i s a s v o j i m j e d o m a i n o m g r a d o n a e l n i k o m M a r i j a n o m k v a r i e m p r o e t a o L e p o g l a v o m

  U K a z n i o n i c i u L e p o g l a v i P r e d s j e d n i k j e o d r a o s a s t a n a k s U p r a v o m

  K a z n i o n i c e t e r a z g o v a r a o s a z a t v o r e n i c i m a

  t a j n i k a M i n i s t a r s t v a p r o s v j e t e ,

  z n a n o s t i i p o r t a e l i m i r a J a n j i a

  i p r e d s j e d n i k a I v e J o s i p o v i a o k u -

  p l j e n i m a , p u t a n j e m b a l o n a i s p i s a n i h

  p o r u k a m a m i r a o z n a e n j e z a v r e t a k

  m i l i j u n i 3 0 0 t i s u a k u n a v r i j e d n i h

  r a d o v a n a o b n o v i k o l s k e z g r a d e

  z a t o s u s r e d s t v a o s i g u r a n a p r e k o

  M i n i s t a r s t v a r e g i o n a l n o g r a z v o j a ,

  u m a r s t v a i v o d n o g g o s p o d a r s t v a t e

  i z u p a n i j s k o g i g r a d s k o g p r o r a u n a .

  P r e d s j e d n i k j e r a z g l e d a o o b n o v l j e n u

  k o l s k u z g r a d u i p r a t i o p r i r e d b u k o -

  j o m s u m u u e n i c i i d j e l a t n i c i k o l e

  p o e l j e l i d o b r o d o l i c u .

  P r e d s j e d n i k s e s a s t a o i s p r e d -

  s t a v n i c i m a g r a d s k e i u p a n i j s k e

  v l a s t i p r e d v o e n i m a l e p o g l a v s -

  k i m g r a d o n a e l n i k o m M a r i j a n o m

  k v a r i e m i v a r a d i n s k i m u p a n o m

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  L E P O G L A V A O b n o v l j e n a z g r a d a O A n t e S t a r e v i a

  L j e p o t i c a u c e n t r u g r a d a

  H r v a t s k i p r e d s j e d n i k I v o

  J o s i p o v i o z n a i o j e z a v r e t a k r a d o v a

  n a o b n o v i k o l s k e z g r a d e O A n t e

  S t a r e v i a u L e p o g l a v i . R a d o v i n a

  o b n o v i k o l s k e z g r a d e t r a j a l i s u

  t i j e k o m l j e t n i h p r a z n i k a k a d a j e n a

  k o l s k o j z g r a d i o b n o v l j e n o k r o v i t e ,

  p o s t a v l j e n a n o v a s t o l a r i j a t e u r e e n a

  f a s a d a z a k o j u s u b o j u o d a b r a l i

  u e n i c i . O b n o v a j e k o t a l a 1 , 3 0 0 . 0 0 0

  k u n a o d e g a j e p r e k o p r o g r a m a E I B

  I I M i n i s t a r s t v o r e g i o n a l n o g r a z v o j a ,

  u m a r s t v a i v o d n o g g o s p o d a r s t v a

  o s i g u r a l o 8 0 p o s t o p o t r e b n i h

  s r e d s t a v a , a o s t a t a k V a r a d i n s k a

  u p a n i j a i G r a d L e p o g l a v a . ( d h )

  O b n o v l j e n a k o l s k a z g r a d a O A n t e S t a r e v i a u L e p o g l a v i p r a v a j e l j e p o t i c a

  P r i r e d b a z a P r e d s j e d n i k a

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  P R E D S J E D N I K A P O T P O R A

  P r e d s j e d n i k d a o p o d r k u m l a d i m a i p r o j e k t u A d r e n a l i n s k i p a r k

  P r e d s j e d n i k I v o J o s i p o v i z a s v o g j e b o r a v k a u L e p o g l a v i o t v o r i o C e n t a r z a m l a d e .

  P r e d s j e d n i k u j e d a r o v a n p r i m j e -

  r a k B e l o s t e n e v a G a z o p h y l a c i -

  u m a

  P r e d s j e d n i k I v o J o s i p o v i i g r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i s m l a d i m a p r i l i k o m o t v a r a n j a C e n t r a z a m l a d e

  L e p o g l a v a s e k a o s r e d i n a k o j a

  p r e d n j a i u r a d u m l a d i h i s m l a d i m a

  p o t v r d i l a i n e d a v n i m o s n i v a n j e m

  C e n t r a z a m l a d e , p r v i m n a p o d r u j u

  V a r a d i n s k e u p a n i j e .

  S c i l j e m z a g o v a r a n j a i p r o m i c a n j a

  i n t e r e s a i d o b r o b i t i m l a d i h , i n i c i j a t i v u

  z a o s n i v a n j e C e n t r a d a l i s u N e z a v i s n a

  u d r u g a m l a d i h , V i n j i k a u d r u g a

  m l a d i h , O d r e d i z v i a a L e p o g l a v a ,

  G l a z b e n a u d r u g a g r a d a L e p o g l a v e i

  U d r u g a z a s p o r t i r e k r e a c i j u S p o r t

  z a s v e L e p o g l a v a . P o t p o r u o v o m

  p r o j e k t u k o j i e m l a d i m a o m o g u i t i

  d a n a j e d n o m m j e s t u p r o n a u

  i n f o r m a c i j e , p o m o i s a d r a j e

  p o t r e b n e z a s v o j d r u t v e n i r a z v o j d a l i

  s u M i n i s t a r s t v o o b i t e l j i , b r a n i t e l j a i

  P r e d r a g o m t r o m a r o m . S a s t a n a k j e

  o d r a n u D o m u k u l t u r e ( Tu r i s t i k o -

  k u l t u r n o i n f o r m a t i v n o m c e n t r u )

  i m e j e P r e d s j e d n i k u s k r e n u t a p o z o r -

  n o s t n a b r o j n e g r a d s k e p r o j e k t e o d

  k o j i h s u n e k i , p o p u t C e n t r a u k o j e m

  j e s a s t a n a k o d r a n , r e a l i z i r a n i s r e d s t -

  v i m a E u r o p s k e u n i j e , a u e m u g r a d

  L e p o g l a v a p r e d n j a i u o d n o s u n a

  b r o j n e j e d i n i c e l o k a l n e s a m o u p r a v e

  u H r v a t s k o j . T o m m u j e p r i l i k o m

  G r a d d a r o v a o B e l o s t e n e v G a z o -

  p h y l a c i u m k a o p o d s j e t n i k n a b o -

  g a t u k u l t u r n o - z n a n s t v e n u b a t i n u

  L e p o g l a v e . P r e d s j e d n i k s e u C e n t r u

  s u s r e o s m l a d i m a t e o t v o r i o C e n t a r z a

  m l a d e p r u i v i p r i t o m p o t p o r u p r e d -

  s t a v l j e n o m p r o j e k t u P a r k a m l a d i h u

  L e p o g l a v i .

  - V r l o s a m e s t o u L e p o g l a v i i

  s v a k i p u t k a d d o e m v i d i m n e k i n a -

  p r e d a k , i t o n e m a l i . Z a t o e s t i t a m

  g r a a n k a m a , g r a a n i m a i g r a d s k o j

  u p r a v i n a s v e m u t o s e o v d j e r a d i . V i -

  d i m d a j e o r i j e n t a c i j a p r e m a z n a n j u ,

  m l a d i m a i i n o v a c i j a m a . P o s t o j e b r o -

  j n i r a z v o j n i p l a n o v i , a t o j e n e t o t o

  j e j a k o d o b r o k o m e n t i r a o j e s v o j

  b o r a v a k u L e p o g l a v i p r e d s j e d n i k I v o

  J o s i p o v i .

  Z a b o r a v k a u L e p o g l a v i , k o j i j e

  v e i m d i j e l o m b i o u z n a k u m l a d i h

  i n j i h o v a o b r a z o v a n j a , P r e d s j e d n i k

  j e d a o p o t p o r u n a m j e r i o s n i v a n j a

  S v e u i l i t a u V a r a d i n u :

  - S v e u i l i t e j e u v i j e k d o b r o d o l o .

  M i s l i m d a S v e u i l i t e S j e v e r , k a k o b i

  s e t r e b a l o z v a t i , i m a s v o j u b u d u n o s t i

  p e r s p e k t i v u , a l i n a j v a n i j e j e d a z d r a v a

  a m b i c i j a d a s e o s n u j e s v e u i l i t e b u d e

  p o p r a e n a i o d g o v a r a j u o m i n f r a -

  s t r u k t u r o m i o n i m t o j e n a j v a n i j e ,

  i t o j e b i t s v e u i l i t a , o d g o v a r a j u i m

  n a s t a v n i m k a d r o m . V i d j e v i i k a k o s e

  r a d i u L e p o g l a v i i c i j e l o j V a r a d i n s k o j

  u p a n i j i , n e s u m n j a m d a e s e u

  d o g l e d n o v r i j e m e s t e i s v i u v j e t i z a

  n j e g o v o o s n i v a n j e .

  B o r a v a k h r v a t s k o g p r e d s j e d n i k a

  k o m e n t i r a o j e i n j e g o v d o m a i n ,

  l e p o g l a v s k i g r a d o n a e l n i k M a r i j a n

  k v a r i : P o s j e t o m P r e d s j e d n i k a h t j e l i

  s m o p o s l a t i p o r u k u d a g r a d L e p o -

  g l a v a s v o j u b u d u n o s t t e m e l j i n a

  m l a d i m i o b r a z o v a n i m l j u d i m a . T o

  n a s o b v e z u j e d a u l a e m o u u s t a n o v e

  k o j e e m l a d i m l j u d i m a o m o g u i t i

  s t j e c a n j e z n a n j a . Z a t o j e o v o m p r i -

  U e n i c i m a O A n t e S t a r e v i a P r e d s j e d n i k j e d o n i o s l a t k i e

  l i k o m u p r i l i e n o s v e a n o o t v a r a n j e

  o b n o v l j e n o g k o l s k o g p r o s t o r a k o j i

  e u e n i c i m a p r u i t i v i i o b r a z o v n i

  s t a n d a r d . P r e d s j e d n i k u s m o h t j e l i

  p o k a z a t i d a j e L e p o g l a v a g r a d p r o -

  j e k a t a . Z n a m o t o e l i m o i k o j i s u

  n a m c i l j e v i , a s o b z i r o m n a t o d a

  i m a m o l j u d e , p r i j e s v e g a m l a d e ,

  i m a m o g a r a n c i j u d a e m o z a c r t a n o i

  o s t v a r i t i .

  B o r a v a k u L e p o g l a v i h r v a t s k i j e

  p r e d s j e d n i k z a k l j u i o p o s j e t o m l e p o -

  g l a v s k o j u p n o j c r k v i . N a k o n r a z g l e -

  d a c r k v e , P r e d s j e d n i k u u a s t , p r o f e -

  m e u g e n e r a c i j s k e s o l i d a r n o s t i , G r a d

  L e p o g l a v a i V a r a d i n s k a u p a n i j a .

  C e n t a r z a m l a d e , s m j e t e n u

  l e p o g l a v s k o m D o m u k u l t u r e , z a

  b o r a v k a u L e p o g l a v i u z n a z o n o s t

  p r e d s t a v n i k a g r a d s k e i u p a n i j s k e

  v l a s t i o t v o r i o j e h r v a t s k i p r e d s j e d n i k

  d r . I v o J o s i p o v i . T o m s u p r i l i k o m

  m l a d i P r e d s j e d n i k u p r e d s t a v i l i i

  j e d a n o d s v o j i h p r o j e k a t a P a r k

  m l a d i h u L e p o g l a v i k o j i m e m l a d i

  e l e n e i s k o r i t e n p r o s t o r u v l a s n i t v u

  K a z n i o n i c e , u c e n t r u L e p o g l a v e ,

  p r e t v o r i t i u a d r e n a l i n s k i p a r k s

  i n f r a s t r u k t u r o m k o j a b i d j e c i ,

  m l a d i m a i o s t a l i m g r a a n i m a p r u i l a

  m o g u n o s t a k t i v n o g o d m o r a i

  o p u t a n j a , k v a l i t e t n o g k o r i t e n j a

  s l o b o d n o g v r e m e n a t e d r u e n j e i

  s o c i j a l i z a c i j u .

  T o m p r i l i k o m P r e d s j e d n i k j e d a o

  a p s o l u t n u p o d r k u p r o j e k t u P a r k a

  m l a d i h .

  - N a d a m s e d a e V l a d a i m a t i

  r a z u m i j e v a n j a z a o v a j p r o j e k t z a

  k o j i u s e i o s o b n o z a l o i t i t r a e i

  o d g o v a r a j u e r j e e n j e z a n j e g o v u

  K o n c e r t n a o r g u l j a m a i j u j e r e p l i k u s v i r a l a P r e d s j e d n i k p o k l o n i o P a p i

  N a s a s t a n a k u i t a o n i c i D o m a k u l t u r e g r a d s k e i u p a n i j s k e v l a s t i u p o z n a l e s u P r e d s j e d n i k a s b r o j n i m p r o -

  j e k t i m a k o j i s e p r o v o d e n a o v o m p o d r u j u

  U p i s i v a n j e u k n j i g u d o j m o v a u

  u p n o j c r k v i u L e p o g l a v i

  O t v a r a n j e C e n t r a z a m l a d e u

  l e p o g l a v s k o m D o m u k u l t u r e

  r e a l i z a c i j u i s t a k n u o j e p r e d s j e d n i k

  J o s i p o v i .

  S v o j u i n v e n t i v n o s t , z n a n j e i

  t a l e n t m l a d i L e p o g l a v e p o k a z a l i

  s u g l a z b e n i m n a s t u p o m p r i l i k o m

  o t v a r a n j a C e n t r a z a m l a d e . ( d h )

  s o r Z d e n k o K u e r o d r a o j e k o n c e r t

  n a o r g u l j a m a . K o n c e r t j e o d r a n n a

  o r g u l j a m a i j u j e r e p l i k u s v i r a l a P r e d -

  s j e d n i k p o k l o n i o p a p i B e n e d i k t u

  X V I z a n j e g o v a p o s l j e d n j e g p o s j e t a

  H r v a t s k o j . ( d h )

  3

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

 • U n a t o p r i s u t n o j g l o b a l n o j k r i z i n a s t a v i l i s m o s

  k o n t i n u i r a n i m r a z v o j e m g r a d a L e p o g l a v e

  R A Z G O V O R G r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i

  G r a d L e p o g l a v a t i j e k o m 2 0 1 1 . g o d i n e n a s t a v i o j e k o n t i n u i r a n o r a z v i j a t i t r i s e g m e n t a v a n a z a r a z v o j g r a d a - k o m u n a l n i , g o s p o d a r s k i i

  d r u t v e n i . U k o m u n a l n o m d i j e l u o d k a p i t a l n i h p r o j e k a t a i z g r a e n j e s p o r t s k i c e n t a r u L e p o g l a v s k o j V e s i , s a n i r a n o j e k l i z i t e u K a m e n i k o m

  P o d g o r j u , p r e d z a v r e t k o m j e g r a d n j a k a n a l i z a c i j s k o g s u s t a v a u K a m e n i c i t e j e i z g r a e n l i j e v i s k r e t a u U l i c u k a r d i n a l a A l o j z i j a S t e p i n c a .

  N a k r a j u s v a k e g o d i n e u o b i a j e n o

  j e p o d v u i c r t u i n a p r a v i t i r e z i m e

  p r o t e k l o g j e d n o g o d i n j e g r a z d o -

  b l j a . D a t o u i n i z a g r a d L e p o g l a v u ,

  z a m o l i l i s m o n j e g o v a p r v o g o v j e k a ,

  g r a d o n a e l n i k a M a r i j a n a k v a r i a .

  t o j e s v e o s t v a r e n o u g r a d u

  L e p o g l a v i u 2 0 1 1 . g o d i n i k o j a j e

  z b o g o p e s v j e t s k e g o s p o d a r s k e k r i z e

  b i l a s v e s a m o n e l a k a , n a j b o l j e z n a

  g r a d o n a e l n i k k o j i j e z a j e d n o s g r a d -

  s k i m s l u b a m a i G r a d s k i m v i j e e m

  d o n o s i o i p r o v o d i o o d l u k e v a n e z a

  r a z v o j g r a d a L e p o g l a v e .

  I s t i e t e d a j e g r a d L e p o g l a v a

  g r a d p r o j e k a t a i m l a d i h . O d n o s i l i

  s e t o i n a 2 0 1 1 . g o d i n u ?

  A p s o l u t n o ! M o d a b i t u r e e n i c u

  t r e b a l o p r o i r i t i s g r a d u s p j e n o r e -

  a l i z i r a n i h p r o j e k a t a o e m u s v j e d o i

  i e s t p r o j e k a t a fi n a n c i r a n i h s r e d -

  s t v i m a i z f o n d o v a E u r o p s k e u n i j e

  k o j e j e G r a d u n a z a d n e k o l i k o g o d i n a

  u s p j e n o r e a l i z i r a o , a p o e m u s m o

  p r v i m e u j e d i n i c a m a l o k a l n e s a -

  m o u p r a v e u V a r a d i n s k o j u p a n i j i i

  m e u v o d e i m a u H r v a t s k o j . I u o v o j

  j e g o d i n i r e a l i z i r a n j e d a n t a k a v p r o -

  j e k t M a r i j a n s k i h o d o a s n i k i p u t .

  S v e t o o s t v a r i l i s m o z a h v a l j u j u i v l a s -

  t i t o m z n a n j u i k a p a c i t e t i m a k o j e z n a -

  m o k o r i s t i t i . J e d a n o d t i h k a p a c i t e t a

  s u i m l a d i z a k o j e u v i j e k i s t i e m d a

  s u n a a b u d u n o s t , a l i i s a d a n j o s t . Z a

  n a s t o n i j e s a m o p a r o l a v e i n j e n i c a

  j e r k o n t i n u i r a n o , a t o s m o i n i l i i u

  2 0 1 1 . g o d i n i , b r o j n i m g r a d s k i m p r o -

  j e k t i m a i p r o g r a m i m a u s m j e r e n i m a

  r a z v o j u g r a d a L e p o g l a v e , i t o u s v i m

  s e g m e n t i m a - o d k o m u n a l n o g d o

  d r u t v e n o g , s t v a r a m o o k r u e n j e z a

  k v a l i t e t a n i v o t , k a k o m l a d i h t a k o i

  s v i h n a i h g r a a n a .

  S p o m e n u l i s t e u s m j e r e n o s t r a z -

  v o j u g r a d a u s v i m s e g m e n t i m a , o d

  k o m u n a l n o g d o d r u t v e n o g . t o j e

  u 2 0 1 1 . g o d i n i u i n j e n o k a d j e r i j e

  o k o m u n a l n i m d j e l a t n o s t i m a ?

  K o n t i n u i r a n o r a d i m o n a i z g r a d -

  n j i k o m u n a l n e i n f r a s t r u k t u r e p o

  e m u n i 2 0 1 1 . n i j e b i l a i z n i m k a .

  K r a j u p r i v o d i m o r a d o v e n a i z g r a d -

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  4

  S a n i r a n o j e k l i z i t e u K a m e n i k o m P o d g o r j u

  U K a m e n i c i j e u z a v r n o j f a z i

  p r o j e k t g r a d n j e k a n a l i z a c i j s k o g

  s u s t a v a i n o g o s t u p a

  n j i k a n a l i z a c i j s k o g s u s t a v a z a n a s e l j e

  K a m e n i c u . Z a v r e n a j e p r v a f a z a t o g

  p r o j e k t a k o j a j e o b u h v a t i l a i z g r a d n j u

  k a n a l i z a c i j s k e m r e e i o d v o d n j e . S l i -

  j e d i d r u g a f a z a , i z g r a d n j a n o g o s t u p a ,

  a o n a e o v i s i t i o v r e m e n s k i m p r i -

  l i k a m a . S a n i r a l i s m o v e l i k o k l i z i t e

  u K a m e n i k o m P o d g o r j u i m e s m o

  t o m p o d r u j u o m o g u i l i p o n o v n o

  n e s m e t a n o k o r i t e n j e c e s t a i p u t o v a

  k o j e s m o r a n i j e i z g r a d i l i , a k o j i s u b i l i

  o t e e n i e l e m e n t a r n i m n e p o g o d a m a .

  P r e d z a v r e t k o m j e g r a d n j a l i j e v o g

  s k r e t a a i z l e p o g l a v s k e z a o b i l a z n i c e

  u U l i c u k a r d i n a l a A l o j z i j a S t -

  e p i n c a . S v a k a k o m o r a m

  i s t a k n u t i d a s m o

  i z g r a d i l i s p o r t s k i

  c e n t a r u L e p o g l a v s -

  k o j V e s i i m e n a s -

  t a v l j a m o p r o j e k t

  k o j i m b i s v a k i

  g r a d s k i m j e s n i

  o d b o r d o b i o

  i g r a l i t e n a k o -

  j e m e s e g r a a n i

  m o i r e k r e i r a t i ,

  d r u i t i i z a b a v l -

  j a t i . I z g r a d i l i s m o

  n o g o s t u p u a r o v n i c i ,

  o d k o l e d o r o t o r a , i

  p r e d z a v r e t k o m j e o n a j u

  S t e p i n e v o j u l i c i .

  U 2 0 1 1 . g o d i n i u r e d i l i s m o o k o

  p e t k i l o m e t a r a n e r a z v r s t a n i h c e s t a

  i m e s m o d o s t u p n i m a u i n i l i m n o g a

  g r a d s k a p o d r u j a .

  P r o j e k t n o s m o p r i p r e m i l i n a j v e i

  k o m u n a l n i p r o j e k t g r a d n j u s u s t a v a

  o d v o d n j e z a c e n t a r i o k o l i c u g r a d a

  L e p o g l a v e . P r o j e k t j e g o t o v i p r i j a v -

  l j e n n a o t v o r e n e n a t j e a j e f o n d o v a

  t a k o d a e u r a z d o b l j u k o j e d o l a z i

  k r e n u t i n j e g o v a r e a l i z a c i j a k o j a e

  z n a i t i i d a l j n j e r j e a v a n j e k o m u n a l -

  n i h p r o b l e m a .

  O d r a e n e s u p o j e d i n e r e k o n -

  s t r u k c i j e n i s k o n a p o n s k i h m r e a .

  e l j e l i b i s m o d a i h j e v i e , a l i r e k o n -

  s t r u k c i j a o v i s i o p l a n u k o j i d o n o s i

  H r v a t s k a e l e k t r o p r i v r e d a , a u k o j i

  s v a k e g o d i n e e l i m p r o g u r a t i t o

  v i e r e k o n s t r u k c i j s k i h z a h v a t a n a

  n a e m p o d r u j u .

  M o r a m i s t a k n u t i d a p r i t o m u n a j -

  m a n j o j m o g u o j m j e r i o p t e r e u j e m o

  g r a a n e . K o m u n a l n i d o p r i n o s k o j i

  g r a a n i m o r a j u p l a a t i z a n e m a r i v j e u

  o d n o s u n a o n o t o s e s v e g r a d i i t o j e

  p o t r e b n o z a o d r a v a n j e v i s o k -

  o g k o m u n a l n o g s t a n d a r d a

  k o j i s m o p o s t i g l i .

  P r i m j e r i c e , c j e l o k -

  u p n i i z n o s k o m u -

  n a l n o g d o p r i n o s a

  u p l a e n o g n a r a -

  z i n i c i j e l o g g r a d -

  s k o g p o d r u j a

  u j e d n o j g o d i n i

  n i j e d o s t a t a n

  z a p o k r i v a n j e

  t r o k o v a j a v n e r a s -

  v j e t e . T o d o v o l j n o

  g o v o r i o t o m e k o -

  l i k e n a p o r e u l a e m o

  d a r a z n i m p r o j e k t i m a i

  p r o g r a m i m a o s i g u r a m o s r e d -

  s t v a z a d a l j n j i r a z v o j k o m u n a l n e i n -

  f r a s t r u k t u r e n a g r a d s k o m p o d r u j u .

  Z a h v a l j u j u i d o b r i m p r o j e k t i m a

  i d o b r o j s u r a d n j i , p r i m j e r i c e s a

  u p a n i j s k o m u p r a v o m z a c e s t e , t o

  u s p i j e v a m o i t o j e v e l i k u s p j e h o v e

  g r a d s k e u p r a v e .

  U s p r k o s g o s p o d a r s k o j k r i z i , n a

  p o d r u j u g r a d a L e p o g l a v e u 2 0 1 1 .

  g o d i n i d o g o d i l i s u s e z n a a j n i k o -

  r a c i u r a z v o j u g o s p o d a r s t v a . t o j e

  u i n j e n o u t o m p r a v c u ?

  U 2 0 1 1 .

  g o d i n i r e a l -

  i z i r a l i s m o j o j e d a n

  p r o j e k t s r e d s t v i m a

  d o b i v e n i m a i z E u r o p s k e

  u n i j e - M a r i j a n s k i

  h o d o a s n i k i p u t .

  T o j e v e e s t i p r o j e k t

  k o j i j e G r a d L e p o g l a -

  v a r e a l i z i r a o n a

  t a j n a i n .

  G o s p o d a r s t v o j e v a a n s e g -

  m e n t u r a z v o j u g r a d a . U g o d i n i n a

  i z m a k u u g r a d u s u s e z a h v a l j u j u i ,

  n a z o v i m o g a , p r i j a t e l j s k o m g o s p o -

  d a r s k o m o k r u e n j u k o j e s t v a r a m o ,

  d o g o d i l a p o d u z e t n i k a u l a g a n j a k o j a

  d o n o s e n o v a r a d n a m j e s t a . V e l i k i

  k o m p l e k s b i v e C i g l a n e r e t u

  L e p o g l a v i d o b i o j e n o v o g v l a s n i k a ,

  t v r t k u D r v o d j e l a c k o j a j e k u p i l a t u

  b i v u t v o r n i c u o p e k a r s k i h p r o i z v o d a

  i u n j o j p o k r e e d r v o p r e r a i v a k u

  p r o i z v o d n j u . P o s a o u r e t u e , k a d

  t v o r n i c a p r o r a d i p u n i m k a p a c -

  i t e t o m , n a i 6 0 r a d n i k a

  k o j i e p r o i z v o d i t i r o b u

  z a p o t r e b e a z i j s k o g

  t r i t a .

  P r o i z -

  v o d n i p o g o n i

  n e k a d a n j e L e p e

  t a k o e r s u d o b i l i

  n o v o g v l a s n i k a .

  N a k o n p r o v e -

  d e n o g s t e a j n o g

  p o s t u p k a k u p i l a

  i h j e t v r t k a L a r i x

  k o j a e u n j i m a

  n a p r a v i t i e l e k t r a n u

  n a b i o m a s u , a l i i n a s t a v -

  i t i s p r o i z v o d n j o m s t o l i c a .

  Z a p o l j a v a n j e e o v i s i t i o p o t r a n j i

  n a t r i t u , a l i v j e r u j e s e d a e p o s l a

  b i t i z a s t o t i n j a k l j u d i . N o v a r a d n a

  m j e s t a o t v o r e n a s u i u c e n t r u L e p o -

  g l a v e g d j e j e i n v e s t i t o r F u n d a d . o . o

  i z g r a d i o p o s l o v n o - s t a m b e n i p r o s t o r u

  k o j e m s u z a s a d a s m j e t e n i t r g o v i n a

  i k a fi , n o o e k u j e s e p o p u n j a v a n j e

  i p r e o s t a l i h s l o b o d n i h k v a d r a t a p o -

  s l o v n i h p r o s t o r a i o t v a r a n j e d o d a t n i h

  r a d n i h m j e s t a .

  V e l i k a d u t u r a z v o j u g o s p o d a r s t -

  v a j e i n a a P o d u z e t n i k a z o n a u i j e

  j e o p r e m a n j e G r a d u t r o i o o k o 1 5

  m i l i j u n a k u n a . N e d a v n o s u j a v n i m

  n a t j e a j e m p o n u e n e i p r o d a n e p r v e

  p o t p u n o k o m u n a l n o u r e e n e p a r -

  c e l e . Z a n e t o v i e o d 1 . 5 m i l i j u n a

  k u n a t v r t k e S K A L A i K L A S A k u p i l e

  s u e s t p a r c e l a u k u p n e p o v r i n e 2 . 2

  h e k t r a n a k o j i m a e g r a d i t i s o l a r n u

  e l e k t r a n u k a p a c i t e t a j e d a n m e g a v a t

  e l e k t r i n e e n e r g i j e .

  P r o d a n e p a r c e l e p o t p u n o s u k o -

  m u n a l n o o p r e m l j e n e i s p r e m n e z a

  p r o i z v o d n j u k a o i p r e o s t a l i h 1 1 p a r -

  c e l a i z F a z e I k o j e e u s k o r o , t a k o e r

  n a t j e a j e m , b i t i p o n u e n e u l a g a i m a .

  S r e d s t v a d o b i v e n a o d p r o d a j e p a r -

  c e l a n e e m o n e n a m j e n s k i t r o i t i ,

  v e e m o i n v e s t i r a t i u d a l j n j e i r e n j e

  Z o n e i s t v a r a n j e u v j e t a z a d a l j n j a

  g o s p o d a r s k a u l a g a n j a n a g r a d s k o m

  p o d r u j u .

  D a s m o u s p j e n o o d r a d i l i

  d o s a d a n j i d i o p o s l a u r a z v o j u n a e

  P o d u z e t n i k e z o n e , p o t v r d i l o j e

  d o b i v a n j e 5 0 0 . 0 0 0 k u n a i z d r a v n o g

  P r o g r a m a p o t i c a n j a m a l o g i s r e d n j e g

  p o d u z e t n i t v a z a d a l j n j i r a z v o j Z o n e

  t e c e r t i fi k a t a k o j i P o d u z e t n i k u

  z o n u u L e p o g l a v i s v r s t a v a

  u z o n e u k o j e s e m o e

  u l a g a t i . Z a h v a l j u j u i

  t o m c e r t i fi k a t u , k o j i

  s u u V a r a d i n s k o j

  u p a n i j i d o -

  b i l e j o s a m o

  P o d u z e t n i k e

  z o n e u K n e g i n c u

  i J a l a b e t u , n a o j

  j e Z o n i d o d i j e l j e -

  n a o z n a k a k o j a i n -

  v e s t i t o r i m a j a m i

  d a j e o n a s p r e m n a z a

  u l a g a n j e , o d n o s n o d a

  i m a u r e e n u s v u p o t r e b -

  n u i n f r a s t r u k t u r u i d a j e u l a -

  g a n j e u n j u t r e n u t n o m o g u e . U z

  s i g u r n o s t k o j a i m s e n u d i , u l a g a e u

  L e p o g l a v u p r i v l a e i i d r u g e p r e d n o s t i

  k a o t o s u p o v o l j a n g e o g r a f s k i p o l o a j

  i p r o m e t n a p o v e z a n o s t t e o l a k i c e k o d

  p l a a n j a k o m u n a l n o g d o p r i n o s a k o j i

  j e s i g u r n o m e u n a j n i i m a u d r a v i

  i i z n o s i 2 1 k u n u p o e t v o r n o m e

  m e t r u . M e u t i m , o n e u l a g a e k o j i

  z a p o s l e v i e o d d e v e t l j u d i p o t p u n o

  o s l o b a a m o k o m u n a l n o g d o p r i n o s a ,

  a p r v e g o d i n e i k o m u n a l n e n a k n a d e .

  U d r u g o j g o d i n i o s l o b a a m o i h k o -

  m u n a l n e n a k n a d e u v i s i n i o d 7 5 p o s -

  t o , a u t r e o j 5 0 p o s t o .

  Z a d a l j n j e p o t i c a n j e r a z v o j a

  p o d u z e t n i t v a n a g r a d s k o m p o d r u j u

  s a Z a g r e b a k o m i V a r a d i n s k o m

  b a n k o m p o k r e n u l i s m o k r e d i t n u l i n -

  i j u P o d u z e t n i k k o j o m p o d u z e t n i c i i

  o b r t n i c i k o j i i m a j u t v r t k e r e g i s t r i r a n e

  n a p o d r u j u g r a d a L e p o g l a v e m o g u

  r e a l i z i r a t i s v o j e p o s l o v n e p l a n o v e

  u z p o v o l j n i j e u v j e t e fi n a n c i r a n j a p r i

  e m u G r a d L e p o g l a v a s u b v e n c i o n i r a

  k a m a t n u s t o p u u v i s i n i o d 1 p o s t o t -

  n o g p o e n a z a u s l u n e i s l i n e d j e l a t -

  N a

  p o d r u j u G r a d a

  o t v a r a j u s e n o v a

  r a d n a m j e s t a .

  G o s p o d a r s t v e n i c i s u

  p r e p o z n a l i p o g o d n o s t i

  k o j e i m n u d i m o z a u l a g -

  a n j a .

  P r i v l a i i h i n a a

  P o d u z e t n i k a

  z o n a .

  5

  S c i l j e m d e n i r a n j a s m j e r n i c a

  v l a s t i t o g r a z v o j a , g r a d L e p o g l a v a

  k r e e u i z r a d u G r a d s k o g o p e r a -

  t i v n o g p l a n a .

  - K a k o b i s m o d e n i r a l i r a z v o j

  g r a d a L e p o g l a v e , p o t r e b n a n a m j e

  v i z i j a t o e l i m o i k a k o t o o s t v a r i t i .

  T o n a j u i n k o v i t i j e m o e m o p o s t i i

  n a i m s t r a t e k i m c i l j e v i m a i

  d o k u m e n t i m a k o j i h g r a d L e p o -

  g l a v a i m a v e n e k o l i k o . R i j e j e o

  P r o j e k t u u k u p n o g r a z v o j a , S t r a t e g i j i

  g o s p o d a r s k o g r a z v o j a , S t r a t e g i j i

  r a z v o j a t u r i z m a i Z e l e n o j a g e n d i .

  N a m j e r a n a m j e s v e t e s t r a t e g i j e

  s p o j i t i u j e d a n s t r a t e k i d o k u m e n t

  g r a d a L e p o g l a v e , a t o j e G r a d -

  s k i o p e r a t i v n i p l a n i s t a k n u o j e

  l e p o g l a v s k i g r a d o n a e l n i k M a r i j a n

  k v a r i 1 5 . s t u d e n o g u L e p o g l a v i

  p r i l i k o m p r e d s t a v l j a n j a A k c i j s k o g

  p l a n a i z r a d e G r a d s k o g o p e r a t i v n o g

  p l a n a .

  A k c i j s k i p l a n i z r a d e G O P - a

  p r e d s t a v i o j e E m i l T k a l e c , v o d i t e l j

  P r o j e k t n o - r a z v o j n o g u r e d a ,

  p o z v a v i p r i t o m n a z o n e g r a a n e ,

  p r e d s t a v n i k e u s t a n o v a , g o s p o -

  d a r s k o g s e k t o r a i c i v i l n o g d r u t v a

  s p o d r u j a g r a d a L e p o g l a v e d a

  s e u d r u t v e n o j r a s p r a v i u k l j u e

  u k r e i r a n j e G r a d s k o g o p e r a t i v n o g

  p l a n a i z n o s e i s v o j e p r i j e d l o g e k o j i

  e u n j e g a b i t i u g r a e n i .

  - S v i p r o g r a m i i p r o j e k t i

  k o j e u g r a d i m o u n a G r a d -

  s k i o p e r a t i v n i p l a n k o r i s t i t e

  s e u i z r a d i p r o r a u n a i b i t e

  p o d l o g a z a d o b i v a n j e s r e d s t a v a i z

  f o n d o v a E u r o p s k e u n i j e d o d a o j e

  g r a d o n a e l n i k k v a r i .

  G R A D L E P O G L A V A

  G r a d s k i o p e r a t i v n i

  p l a n

  P r e d s t a v l j e n

  a k c i j s k i p l a n

  i z r a d e G O P - a

  G O P e s v e p o s t o j e e g r a d s k e

  s t r a t e g i j e o b j e d i n i t i u j e d a n

  s t r a t e k i d o k u m e n t g r a d a

  L e p o g l a v e .

  Z a h v a l j u j u i p o s t o j e i m g r a d s -

  k i m s t r a t e k i m d o k u m e n t i m a i z r a d a

  G O P - a n e e k r e n u t i o d n u l e , v e

  e s e p o s t o j e i d o k u m e n t i n a d o g r a -

  d i t i n o v i m v i z i j a m a i p o d a c i m a , p r i j e

  s v e g a o n i m a d o b i v e n i m a p o s l j e d n -

  j i m p o p i s o m s t a n o v n i t v a . S v o j e e

  i d e j e i v i z i j e g r a a n i , p r e d s t a v n i c i

  u s t a n o v a , g o s p o d a r s k o g s e k t o r a i

  c i v i l n o g d r u t v a s p o d r u j a g r a d a

  L e p o g l a v e m o i p r e d l a g a t i n a

  p a r t n e r s k i m o d b o r i m a k o j i e , k a k o

  b i p o t a k n u l i d r u t v e n u r a s p r a v u , b i t i

  o r g a n i z i r a n i u r a z d o b l j u k o j e s l i j e d i .

  P a r t n e r i g r a d u L e p o g l a v i u

  i z r a d i G r a d s k o g o p e r a t i v n o g p r o -

  g r a m a b i t e V a r a d i n s k a u p a n i j a

  i A g e n c i j a z a r a z v o j V a r a d i n s k e

  u p a n i j e . ( d h )

  U P o d u z e t n i k o j z o n i z a i n t e r e s i r a n i m u l a g a i m a p r o d a n e s u p r v e p a r -

  c e l e i j a s e p r o d a j a n a s t a v l j a p o f a z a m a

  I z g r a d n j o m l i j e v o g s k r e t a a s a z a o b i l a z n i c e u U l i c u k a r d i n a l a A l o j z i j a

  S t e p i n c a L e p o g l a v a j e d o b i l a j o j e d a n s i g u r a n u l a z u c e n t a r g r a d a

  I z g r a d n j o m s p o r t s k o g c e n t r a u L e p o g l a v s k o j V e s i n a s t a v l j e n j e p r o j e k t

  i z g r a d n j e s p o r t s k i h i g r a l i t a u s v i m g r a d s k i m m j e s n i m o d b o r i m a

  n o s t i , a 2 p o s t o t n a p o e n a z a p r o i z -

  v o d n e d j e l a t n o s t i .

  N i u 2 0 1 1 . g o d i n i n i s u i z o s t a l e

  g r a d s k e p o t p o r e .

  T a k o j e . P o s e b n o n a s

  v e s e l i k a d a i z P r o r a u n a

  m o r a m o i z d v o j i t i t o

  v i e s r e d s t a v a z a

  p o t p o r e o b i t e l j i m a

  s n o v o r o e n o m

  d j e c o m . t o j e

  v i e d j e c e , t o

  n a m j e s i g u r n i j a

  b u d u n o s t . T i -

  j e k o m 2 0 1 1 .

  o r g a n i z i r a l i s m o

  t r i p o d j e l e j e d -

  n o k r a t n e n o v a n e

  p o t p o r e z a u k u p n o

  5 6 o b i t e l j i k o j e s u

  t i j e k o m g o d i n e d o b i l e

  p r i n o v e . P o t p o r e s e k r e u

  o d 1 0 0 0 k u n a z a p r v o r o e n o d i -

  j e t e , 1 5 0 0 k u n a z a d r u g o r o e n o d i -

  j e t e u o b i t e l j i d o 2 0 0 0 k u n a z a t r e e

  i s v a k o d a l j n j e r o e n o d i j e t e . G r a d

  fi n a n c i r a i n a b a v u d j e j e h r a n e z a d i -

  j e t e u d o b i d o e s t m j e s e c i , a p r e m a

  r e c e p t u n a d l e n o g l i j e n i k a .

  O v e s m o g o d i n e i z d v o j i l i 5 0 . 0 0 0

  k u n a p o t p o r e p o l j o p r i v r e d n i c i m a .

  R i j e j e o b e s p o v r a t n o j g r a d s k o j

  p o m o i z a k a p i t a l n a u l a g a n j a u p o l -

  j o p r i v r e d i k o j u j e p r i m i l o s e d a m

  p o l j o p r i v r e d n i h g o s p o d a r s t a v a k o j a

  e d o b i v e n a s r e d s t v a u g l a v n o m

  u p o t r i j e b i t i z a a d a p t a c i j u i g r a d n j u

  p o l j o p r i v r e d n i h o b j e k a t a k o j i e i h

  p r i b l i i t i s t a n d a r d i m a E u r o p s k e u n i -

  j e .

  V e l i k a p a n j a G r a d a u s m j e r e n a

  j e o b r a z o v a n j u .

  V e l i k u p a n j u p r i d a j e m o o b r a -

  z o v a n j u j e r s u m l a d i o b r a z o v a n i l j u d i

  n a a b u d u n o s t . I o v e s m o s e g o -

  d i n e u k l j u i l i u s u fi n a n c i r a n j e

  p r i j e v o z a s r e d n j o k o l a c a .

  S t u d e n t i m a p o m a e m o

  d a j u i i m g r a d s k e

  s t i p e n d i j e , d o k

  o s n o v n o k o l c i m a

  fi n a n c i r a m o b r o j n e

  a k t i v n o s t i i z n a d

  k o l s k o g o b r a -

  z o v n o g s t a n d a r d a

  k o l u p l i v a n j a

  i s t r a n i h j e z i k a ,

  f o l k l o r i g l a z b e n u

  k o l u . P r v i s m o g r a d

  u k o j e m s v e t r i g r a d -

  s k e o s n o v n e k o l e n a s -

  t a v u o d r a v a j u u j e d n o j

  s m j e n i i s v e i m a j u s p o r t s k e

  d v o r a n e . U s p j e l i s m o t o r e a l i z i r a t i ,

  n a z a d o v o l j s t v o n a i h k o l a r a c a ,

  u k l j u i v a n j e m u p r o g r a m j a v n o g

  p r i v a t n o g p a r t n e r s t v a . S v e u e n i k e

  K o m u -

  n a l n i d o p r i n o s

  k o j i g r a a n i m o r a -

  j u p l a a t i z a n e m a r i v

  j e u o d n o s u n a o n o

  t o s e s v e g r a d i i t o j e

  p o t r e b n o z a o d r a v a n j e

  v i s o k o g k o m u n a l n o g

  s t a n d a r d a k o j i s m o

  p o s t i g l i .

  i n j i h o v e m e n t o r e n a g r a u j e m o

  z a s u d j e l o v a n j e n a u p a n i j s k i m i

  d r a v n i m n a t j e c a n j i m a , p o s e b i c e o n e

  k o j i p r i t o m p o s t i g n u u s p j e h .

  O v e g o d i n e s u d j e l o v a l i s m o u

  o b n o v i z g r a d e O A n t e S t a r e v i a u

  L e p o g l a v i , a k o j u j e o b n o v l j e n u o t v o -

  r i o h r v a t s k i p r e d s j e d n i k I v o J o s i p o v i .

  P r i p r e m a m o i p r o j e k t p r o i r e n j a o s -

  n o v n e k o l e u K a m e n i c i k o j i m e o v o

  b u d u e s v e u i l i n o s e l o d o b i t i v e u

  s p o r t s k u d v o r a n u .

  S o b z i r o m n a t o d a j e u L e p o g l a v i

  o s n o v a n a p r v a g i m n a z i j a i s v e u i l i t e ,

  u s k o r o j b u d u n o s t i p l a n i r a m o i t a j

  s e g m e n t o b r a z o v a n j a d o v e s t i u L e p o -

  g l a v u .

  N e s m i j e m o i z o s t a v i t i n i D j e j i

  v r t i L e p o g l a v a i j i r a d t a k o e r fi n a n -

  c i r a G r a d L e p o g l a v a .

  U g r a d u L e p o g l a v i

  d j e l u j u b r o j n e u d r u -

  g e i d r u t v a k o j a s u ,

  i u o v o j g o d i n i n a

  i z m a k u , d o b i l a

  z n a a j n u g r a d -

  s k u p o d r k u .

  K a d j e o

  d r u t v e n o m s e k -

  t o r u r i j e , m o g u

  b e z l a n e s k r o m -

  n o s t i u s t v r d i t i d a

  j e o n n a p o d r u j u

  g r a d a L e p o g l a v e

  n a v r l o v i s o k o j r a -

  z i n i z a h v a l j u j u i G r a d u

  k o j i p r u a s v u p o t r e b n u

  p o d r k u i fi n a n c i j s k u p o m o u d r u -

  g a m a i d r u t v i m a t e i n i c i j a t i v a m a

  g r a a n a . D o k a z u j u t o b r o j n e u d r u g e

  k o j e k o n t i n u i r a n o p r o v o d e b r o j n e

  d r u t v e n e a k t i v n o s t i , o d s p o r t s k i h d o

  k u l t u r n i h , t e m l a d i k o j i s u p o k r e t a i

  b r o j n i h i n i c i j a t i v a k o j e d a j u d o d a t n u

  k v a l i t e t u i v l j e n j u n a p o d r u j u g r a d a

  L e p o g l a v e . U o v o j j e g o d i n i t a k o u

  L e p o g l a v i o s n o v a n i C e n t a r z a m l a d e ,

  p r v i u V a r a d i n s k o j u p a n i j i . N a j v e e

  g r a d s k o u l a g a n j e u t z v . d r u t v e n i s e k -

  t o r u o v o j g o d i n i j e k u p n j a n a v a l n o g

  v a t r o g a s n o g v o z i l a z a p o t r e b e D V D - a

  V i n j i c a . V o z i l o j e v r i j e d n o p o l a m i l i -

  j u n a k u n a , a k u p i l i s m o g a k a k o b i s -

  m o s t u p a n j z a t i t e i s i g u r n o s t i , k a d a

  j e r i j e o e l e m e n t a r n i m n e p o g o d a m a ,

  p o d i g l i n a n a j v i u r a z i n u .

  t o s e d r u t v e n o g i v o t a t i e ,

  t r e b a s p o m e n u t i i b r o j n e

  m a n i f e s t a c i j e k o j e s e

  o d r a v a j u n a g r a d s k o m

  p o d r u j u . P r i j e s v i h

  t u j e M e u n a r o d n i

  f e s t i v a l i p k e k o j i

  j e u 2 0 1 1 . g o d i n i

  d o i v i o s v o j e 1 5 .

  i z d a n j e . L e p o -

  g l a v s k i d a n i m a n -

  i f e s t a c i j a j e k o j o m

  p r e d s t a v l j a m o

  s v e n a e g r a d s k e

  p o t e n c i j a l e i k o j a

  s e o d r a v a u z g r a d -

  s k u p o m o . U V i n j i c i

  p o d u p i r e m o m a n i f e s t a c -

  i j u D a n i s p o r t a , z a b a v e i

  k u l t u r e , u L e p o g l a v i J a z z f e s t i v a l i

  m a g N U M , f e s t i v a l m l a d i h . J o j e t u

  d o s t a m a n j i h d r u t v e n i h d o g a a n j a

  k o j a s u u 2 0 1 1 . g o d i n i o r g a n i z i r a n a

  u z p o m o G r a d a L e p o g l a v e .

  N a k r a j u s l i j e d i e s t i t k a ?

  S v i m g r a a n k a m a i g r a a n i m a

  g r a d a L e p o g l a v e e l i m s r e t a n i b l a g o -

  s l o v l j e n B o i i u s p j e n u n o v u 2 0 1 2 .

  g o d i n u u k o j o j e m o , v j e r u j e m , i

  d a l j e z a j e d n o r a d i t i n a r a z v o j u n a e g a

  g r a d a . ( d h )

  P r o j e k t n o

  s m o p r i p r e m i l i

  n a j v e i k o m u n a l n i

  p r o j e k t g r a d n j u s u s -

  t a v a o d v o d n j e z a c e n t a r

  i o k o l i c u g r a d a L e p o -

  g l a v e . P r o j e k t j e g o t o v i

  p r i j a v l j e n n a o t v o r e n e

  n a t j e a j e t a k o d a e u

  r a z d o b l j u k o j e d o l a z i

  k r e n u t i n j e g o v a

  r e a l i z a c i j a .

  L e p o g l a v a j e d o b i l a n o v e

  s m j e t a j n e k a p a c i t e t e . U n e d a v n o

  i z g r a e n o m p o s l o v n o m o b j e k t u

  s m j e t e n o m u c e n t r u L e p o g l a v e

  v l a s n i k i z g r a e n o g o b j e k t a , t v r t k a

  F u n d a d . o . o . , z a s m j e t a j j e p o n u -

  d i o s e d a m p r o s t r a n i h i u d o b n i h

  d v o k r e v e t n i h s o b a o p r e m l j e n i h

  t e l e v i z o r o m s m o g u n o u p r a e n j a

  s a t e l i t s k i h t e l e v i z i j s k i h p r o g r a m a ,

  t e l e f o n o m , i n t e r n e t o m , W C - o m ,

  t u e m , s u i l o m z a k o s u , k l i m a -

  t i z a c i j s k i m u r e a j i m a i c e n t r a l n i m

  g r i j a n j e m . U t r i p r o s t r a n e s o b e n a -

  l a z i s e i p o j e d a n d o d a t n i l e a j .

  - I z u z e t n o j e v a n o z a r a z v o j t u r -

  i z m a d a s e n a g r a d s k o m p o d r u j u

  p o v e a v a j u s m j e t a j n i k a p a c i t e t i

  k o j i t u r i s t i m a o m o g u a v a j u d u i

  b o r a v a k n a g r a d s k o m p o d r u j u .

  O v o j e p r i m j e r k a k o j e p r i v a t n a

  i n i c i j a t i v a u g r a d u L e p o g l a v i p r e -

  p o z n a l a s r e d i n u p o g o d n u i i s p l a t i v u

  z a u l a g a n j e r e k a o j e g r a d o n a e l n i k

  M a r i j a n k v a r i o b i l a z e i o b j e k t

  s k o j i m s u u L e p o g l a v i o t v o r e n a i

  n o v a r a d n a m j e s t a . I n a e , c i j e n a

  n o e n j a j e 3 5 0 k u n a z a d v i j e o s o b e ,

  o d n o s n o 2 2 0 k u n a z a j e d n u o s o b u .

  D o 7 . s i j e n j a v r i j e d i p o p u s t o d 1 5

  p o s t o p o v o d o m o t v a r a n j a . ( d h )

  N o v i s m j e t a j n i k a p a c i t e t i

  G r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i r a z g l e d a o j e s o b e s g r a d s k i m t u r i s t i -

  k i m d j e l a t n i c a m a

  G r a d L e p o g l a v a j e z a p o t r e b e D V D - a V i n j i c a k u p i o n o v o s r e d n j e n a -

  v a l n o v a t r o g a s n o v o z i l o

 • 6G R A D S K O V I J E E 2 5 . s j e d n i c a

  G r a d s k i p r o r a u n z a 2 0 1 2 . g o d i n u

  t e a k 2 1 , 4 6 1 . 5 0 0 k u n a

  F i n a n c i j s k a p r e r a s p o d j e l a i z v r e n a j e u k o r i s t o s t v a r i v a n j a p r o g r a m a o n i h k o r i s n i k a

  k o j i e i m a t i i l i i m a j u n a j v e i u t j e c a j n a r a z v i t a k c i j e l o g i l i p o j e d i n o g s e g m e n t a u n u t a r

  g r a d a , v o d e i r a u n a o t o m e d a j e t o o s t v a r e n o u z a k o n s k o m o k v i r u .

  P r o r a u n g r a d a L e p o g l a v e z a

  2 0 1 2 . g o d i n u i z n o s i t e 2 1 , 4 6 1 . 5 0 0

  k u n a . I z n o s j e t o u k o j e m s e u

  2 0 1 2 . g o d i n i p l a n i r a j u u k u p n i g r a d -

  s k i p r i h o d i i r a s h o d i . T a k a v p r i j e d l o g

  P r o r a u n a p r i h v a e n j e n a s j e d n i c i

  G r a d s k o g v i j e a o d r a n o j 1 5 . p r o s -

  i n c a s j e d n i m s u z d r a n i m g l a s o m .

  P r i l i k o m p r e d s t a v l j a n j a P r o r a u n a

  v i j e n i c i m a g r a d o n a e l n i k M a r i j a n

  k v a r i i s t a k n u o j e d a s u t e m e l j n e

  o d r e d n i c e p r i h o d a i r a s h o d a z a n a -

  r e d n o p l a n s k o r a z d o b l j e o d 2 0 1 2 .

  d o 2 0 1 4 . g o d i n e u v j e t o v a n e r a z d o -

  b l j e m u k o j e m e r e c e s i j s k e m j e r e

  j o u v i j e k i m a t i z n a a j a n u t j e c a j n a

  P r o r a u n . K a k o s u fi n a n c i j s k a s r e d -

  s t v a P r o r a u n a o g r a n i e n a fi s k a l n i m

  m o g u n o s t i m a , a p o s e b n o j e r s e

  P r o r a u n j e d n i m d i j e l o m o s t v a r u j e

  p o t p o r a m a i z D r a v n o g p r o r a u n a

  z b o g b r d s k o - p l a n i n s k o g s t a t u s a

  g r a d a , m o g u i o p s e g P r o r a u n a t e

  fi n a n c i j s k i h p l a n o v a p r o r a u n s k i h

  k o r i s n i k a l i m i t i r a n j e . G r a d o n a e l n i k

  k v a r i i s t a k n u o j e d a j e u t a k v i m

  G R A D S K O V I J E E

  2 3 . i 2 4 . s j e d n i c a

  N a 2 3 . s j e d n i c i G r a d s k o g

  v i j e a p r e v l a d a v a l e s u k o m u n a l n e

  t e m e . U z d o n o e n j e o d l u k a v a n i h

  z a r a z v o j g r a d a , v i j e n i k a A l o j z a

  p i k a z a n i m a l o j e k a d a e b i t i

  u r e e n a k o m u n a l n a i n f r a s t r u k t u r a

  u n a s e l j u S e s t r a n e c .

  - U r e e n j e p o t o k a i p r e a s f a l t i -

  r a n j e c e s t e u S e s t r a n c u j e u p l a n u ,

  a r e a l i z i r a t e s e k a d a k r e n e p r o j e k t

  i z g r a d n j e k a n a l i z a c i j s k o g s u s t a v a

  z a i r i c e n t a r g r a d a L e p o g l a v e -

  o b j a s n i o j e g r a d o n a e l n i k M a r i j a n

  k v a r i d o d a v i d a j e t a j p r o j e k t

  i z r a e n i k a n d i d i r a n z a d o b i v a n j e

  s r e d s t a v a k o j a e o m o g u i t i n j e g -

  o v u r e a l i z a c i j u .

  - P r o j e k t s m o k a n d i d i r a l i p r e m a

  H r v a t s k i m v o d a m a , I P A R D f o n d u

  E u r o p s k e u n i j e i r e s o r n o m m i n i -

  s t a r s t v u , a d o b i l i s m o i o b e a n j e d a

  e g a H r v a t s k e v o d e k a n d i d i r a t i n a

  n a t j e a j I P A , o d n o s n o E I B I I f o n d a

  E u r o p s k e u n i j e . P r o j e k t j e u p o t -

  p u n o s t i s p r e m a n z a k a n d i d a t u r u i

  z a n j e g a j e d o b i v e n a i g r a e v i n s k a

  d o z v o l a . V j e r u j e m o d a e m o i d u e

  g o d i n e k r e n u t i u n j e g o v u r e a l i z a c i j u

  i m e e s e p o k r e n u t i d a l j n j i r a z v o j

  g r a d a L e p o g l a v e , p r i j e s v e g a u

  g o s p o d a r s k o m d i j e l u . N j e g o v o m

  r e a l i z a c i j o m i d a l j e e m o p o d i z a t i

  s t a n d a r d z a t i t e o k o l i a , a b i t e

  n a m o m o g u e n o r e a l i z i r a n j e i

  o s t a l i h p r o j e k a t a p o v e z a n i h s

  u r e e n j e m i g r a d n j o m k o m u n a l n e

  i n f r a s t r u k t u r e , p a t a k o i n a p o d r u j u

  S e s t r a n c a r e k a o j e g r a d o n a e l n i k

  k v a r i .

  V i j e n i c i s u t i j e k o m s j e d n i c e

  p r i h v a t i l i i z v j e e o r a d u P r o j e k t n o -

  r a z v o j n o g u r e d a k o j i j e t i j e k o m o v e

  g o d i n e n a r a z n e f o n d o v e i n a t j e a j e

  p r i j a v i o 2 3 p r o j e k t a u k u p n o v r i j e d n a

  1 6 m i l i j u n a k u n a , k o o r d i n i r a o j e

  o d r a v a n j e s j e d n i c a L o k a l n e a k c i -

  j s k e g r u p e , i z r a d i o j e A k c i j s k i p l a n

  i z r a d e G r a d s k e r a z v o j n e s t r a t e g i j e ,

  p r o v o d i o s a v j e t o d a v n e a k t i v n o s t i

  i o s n o v a o U d r u g u E k o m u z e j

  L e p o g l a v a . Z a n j e g o v s u r a d d o

  k r a j a g o d i n e v i j e n i c i o d o b r i l i n o v a

  s r e d s t v a u v i s i n i o d g o t o v o 6 0 . 0 0 0

  k u n a .

  N a s j e d n i c i j e d o n e s e n a o d l u k a

  d a G r a d s 5 0 . 0 0 0 k u n a i n t e r v e n t n i h

  s r e d s t a v a m o e r e a g i r a t i u s l u a j u

  p o j a v e k l i z i t a k o j a u g r o a v a j u

  s t a m b e n e o b j e k t e n a g r a d s k o m

  p o d r u j u . T i m e s e G r a d p r i p r e m a

  z a k i n o r a z d o b l j e k o j e d o l a z i , a s

  k o j i m s u s e r e d o v i t o n a g r a d s k o m

  p o d r u j u d o g a a l a k l i z a n j a t l a

  k o j a s u e s t o u n i t a v a l a c e s t o v n u

  i n f r a s t r u k t u r u , a u p o j e d i n i m

  s l u a j e v i m a u g r o a v a l a i s t a m b e n e

  o b j e k t e .

  N a 2 4 . s j e d n i c i G r a d s k o g

  v i j e a , i z m e u s t a l i h , d o n e s e n a

  j e O d l u k a o r a s p i s i v a n j u j a v n o g

  n a t j e a j a z a p r o d a j u n o v i h d v i j u

  p a r c e l a p o v r i n e 3 5 0 0 e t v o r n i h

  m e t a r a u P o d u z e t n i k o j z o n i

  L e p o g l a v a t e o d l u k a d a d o r a s p i -

  s i v a n j a n o v o g n a t j e a j a f u n k c i j u

  v . d . r a v n a t e l j i c e G r a d s k e k n j i i c e

  o b a v l j a d o s a d a n j a v . d . r a v n a t e l j i c a

  K a r m e l a G e e k . ( d h )

  K o m u n a l n a

  p r o b l e m a t i k a

  n a j z a n i m l j i v i j a

  v i j e n i c i m a

  N a t e m e l j u l a n k a 8 1 . Z a k o n a o p r o s t o r n o m u r e e n j u i

  g r a d n j i ( N a r o d n e n o v i n e b r o j 7 6 / 0 7 , 3 8 / 0 9 , 5 5 / 1 1 i 9 0 / 1 1 ) ,

  J e d i n s t v e n i u p r a v n i o d j e l g r a d a L e p o g l a v e u p u u j e

  P O Z I V

  Z A P R I K U P L J A N J E P R I J E D L O G A Z A I Z R A D U

  I Z M J E N A I D O P U N A VA E E G P R O S T O R N O G

  P L A N A U R E E N J A G R A D A L E P O G L AV E

  1 . P o z i v a j u s e s v i z a i n t e r e s i r a n i g r a a n i , p r i v a t n i i p r a v n i s u b j e k t i d a ,

  s u k l a d n o l a n k u 5 5 . s t a v a k 3 . i l a n k u 8 1 . Z a k o n a o p r o s t o r n o m u r e e n j u

  i g r a d n j i ( N a r o d n e n o v i n e b r o j 7 6 / 0 7 , 3 8 / 0 9 , 5 5 / 1 1 i 9 0 / 1 1 ) , d o s t a v e

  P R I J E D L O G z a i z r a d u i z m j e n a i d o p u n a P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j a g r a d a

  L e p o g l a v e k o j i j e n a s n a z i n a p o d r u j u g r a d a L e p o g l a v e .

  2 . P r i j e d l o z i s e p o d n o s e u p i s m e n o m o b l i k u J e d i n s t v e n o m u p r a v n o m

  o d j e l u g r a d a L e p o g l a v e , A n t u n a M i h a n o v i a 1 2 , 4 2 2 5 0 L e p o g l a v a .

  3 . P r i j e d l o g i z t o k e 2 . o v o g p o z i v a m o r a b i t i o b r a z l o e n i d o k u m e n t i -

  r a n t e u z p o d a t k e o p o d n o s i t e l j u p r i j e d l o g a m o r a s a d r a v a t i s l j e d e e :

  - p r e s l i k u k a t a s t a r s k o g p l a n a s o z n a e n i m o b u h v a t o m i u c r t a n i m

  p r i j e d l o g o m

  - o b r a z l o e n j e p r i j e d l o g a s o p i s o m c i l j e v a k o j i s e i s t i m e l e

  p o s t i i .

  4 . O v a j p o z i v z a p o d n o e n j e p r i j e d l o g a z a i z m j e n u i d o p u n u p r o s t o r -

  n o g p l a n a u r e e n j a g r a d a L e p o g l a v e t r a j n o j e o t v o r e n d o o p o z i v a .

  5 . O s v i m o b r a z l o e n i m i d o k u m e n t i r a n i m p r i j e d l o z i m a d o s t a v l j e n i m

  d o z a k l j u n o 3 1 . s i j e n j a 2 0 1 2 . g o d i n e r a s p r a v i t e n a d l e n a t i j e l a g r a d a

  L e p o g l a v e n a t e m e l j u e g a e G r a d s k o v i j e e d o n i j e t i o d l u k u o p o k r e t a n j u

  i z m j e n a i d o p u n a p o s t o j e e g P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j a g r a d a L e p o g l a v e u

  p r o r a u n s k o j 2 0 1 2 . g o d i n i .

  J E D I N S T V E N I U P R AV N I O D J E L

  o k o l n o s t i m a b i l o p o t r e b n o o p s e g

  fi n a n c i j s k i h p l a n o v a u s k l a d i t i u

  n a j v e o j m o g u o j m j e r i t a k o d a s e

  r a z i n a r a s h o d a z a d r a v a n a r a z i n i i z

  2 0 1 1 . g o d i n e s t e n d e n c i j o m p o j e -

  d i n i h s t r u k t u r n i h s m a n j e n j a .

  - P r o r a u n j e t e m e l j n i d o k u -

  m e n t r a z v o j a g r a d a , a u j e d n o i

  p l a n s k i d o k u m e n t k o j i s a d r i s v e

  o n o t o t i j e k o m g o d i n e e l i m o r e a l -

  i z i r a t i . P r i j e d l o g P r o r a u n a z a 2 0 1 2 .

  g o d i n u u r a v n o t e e n j e t a k o d a u k u -

  p n i p r i h o d i i p r i m i c i p o k r i v a j u u k u -

  p n e r a s h o d e i i z d a t k e . S v i p r i h o d i i

  p r i m i c i t e s v i r a s h o d i i i z d a c i i s k a z a n i

  s u u p u n o m i z n o s u , o d n o s n o p r e m a

  b r u t o - n a e l u i r a s p o r e e n i s u p o

  p r o g r a m i m a i a k t i v n o s t i m a p r e m a

  o r g a n i z a c i j s k o j s t r u k t u r i s n a v e d e n i m

  i z v o r i m a fi n a n c i r a n j a . U o v o r e c e s i -

  j s k o v r i j e m e t e k o j e b i l o i s p l a n i r a t i

  p r i h o d o v n u s t r a n u P r o r a u n a j e r j e

  u o v i m u v j e t i m a g o t o v o n e m o g u e

  p r e d v i d j e t i g o s p o d a r s k a k r e t a n j a z a

  k o j a s e v e e z a p o l j a v a n j e , a z n a m o

  d a s u z a p o s l e n i g r a a n i t i k o j i p u n e

  P r o r a u n . U t o m k o n t e k s t u t e k o

  j e p r e d v i d j e t i i k a p i t a l n e p o t p o r e s

  d r a v n e r a z i n e , n o o e k u j e m o d a

  o n e n e b i s m j e l e i z o s t a t i z a h v a l j u j u i

  g r a d s k i m p r o j e k t i m a k o j i s u d o b r o

  p r i p r e m l j e n i i e k a j u r e a l i z a c i j u . Tu

  j e , n a p r i m j e r , n a n a j v e i k o m u -

  n a l n i p r o j e k t p r o j e k t o d v o d n j e . U

  g o s p o d a r s k o m d i j e l u n a s t a v l j a m o s

  r a z v o j e m P o d u z e t n i k e z o n e , r a z v i -

  j a t e m o t u r i z a m , a u t o m k o n t e k s t u

  i p r o j e k t E k o m u z e j a k o j i m e l i m o

  n a s t a v i t i b r e n d i r a n j e g r a d a L e p o g l a v e

  k a o g r a d a i p k e i i p k a r s t v a k o j e

  n a m j e d o n i j e l o i s t a t u s U N E S C O -

  v a g r a d a . D i o s r e d s t a v a , v j e r u j e m ,

  o s i g u r a t e m o i i z f o n d o v a E u r o p s k e

  u n i j e t o e b i t i n a s t a v a k p r o v e d b e

  p r o j e k a t a i z p r e t p r i s t u p n i h f o n d o v a .

  D a s m o s p r e m n i i d a z n a m o p o v u i

  t a s r e d s t v a , d o k a z a l i s m o k r o z v e e s t

  p r o j e k a t a r e a l i z i r a n i h n a t a j n a i n .

  K o d p l a n i r a n j a P r o r a u n a v o d i l i s m o

  r a u n a o s v i m p r o r a u n s k i m k o r i s n i c -

  i m a , p r i j e s v e g a o s o c i j a l n o u g r o e n i m

  i t e l j i m a n a e g a g r a d a , u s t a n o v a m a u

  g r a d s k o m v l a s n i t v u , v a t r o g a s t v u i

  O d l u k a o p r i k l j u e n j u n a

  k o m u n a l n e v o d n e g r a e v i n e , u z

  d o n o e n j e P r o r a u n a , b i l a j e j e d n a

  o d z a n i m l j i v i j i h t o a k a d n e v n o g

  r e d a 2 5 . s j e d n i c e G r a d s k o g v i j e a .

  R i j e j e o O d l u c i k o j o m s e s u k l a d n o

  o d r e d b i Z a k o n a o v o d a m a , i z m e u

  o s t a l o g , r e g u l i r a p o s t u p a k i u v j e t i

  p r i k l j u e n j a g r a e v i n a i d r u g i h

  n e k r e t n i n a n a k o m u n a l n e v o d n e

  g r a e v i n e , o b v e z a p r i k l j u e n j a t e

  n a k n a d a i r o k o v i z a p r i k l j u e n j e .

  N a i m e , k a o t o Z a k o n o v o d a m a

  n a l a e , g r a e v i n e , o d n o s n o d r u g e

  n e k r e t n i n e m o r a t e s e p r i k l j u i t i

  n a k o m u n a l n e v o d n e g r a e v i n e ,

  o d n o s n o j a v n i s u s t a v v o d o o p s k r b e i

  j a v n i s u s t a v o d v o d n j e . T o z n a i d a e

  g r a a n i k o j i n i s u p r i k l j u e n i n a t a k a v

  s u s t a v t o m o r a t i u i n i t i k a d s e z a t o

  s t e k n u u v j e t i . U s k l a d u s n a v e d e n i m

  Z a k o n o m , G r a d s k o v i j e e d o n i j e l o j e

  O d l u k u o p r i k l j u e n j u n a k o m u n a l n e

  v o d n e g r a e v i n e . U n j o j s e n a v o d i

  d a s u v l a s n i c i p o s t o j e i h g r a e v i n a ,

  o d n o s n o d r u g i h n e k r e t n i n a i l i o n i h

  k o j e e s e t e k i z g r a d i t i n a p o d r u j u

  g r a d a L e p o g l a v e , d u n i p r i k l j u i t i

  s v o j u g r a e v i n u i l i d r u g u n e k r e t n i n u

  n a k o m u n a l n e v o d n e g r a e v i n e

  z a j a v n u v o d o o p s k r b u , o d n o s n o

  j a v n u o d v o d n j u k a d a j e t a k a v s u s t a v

  i z g r a e n u n a s e l j u , t j . u d i j e l u

  n a s e l j a u k o j e m s e g r a e v i n a n a l a z i i

  k a d a s u o s i g u r a n i u v j e t i z a t o .

  O d l u k o m k o j u j e d o n i j e l o

  G r a d s k o v i j e e v l a s n i c i

  g r a e v i n e i l i d r u g e n e k r e t n i n e

  k o j i s u s u d j e l o v a l i u g r a d n j i i l i

  fi n a n c i r a n j u g r a d n j e k o m u n a l n e

  v o d n e g r a e v i n e n a k o j u s e e l e

  p r i k l j u i t i ( s a m o d o p r i n o s , u g o v o r

  o u d j e l u i d r . ) b i t e o s l o b o e n i

  p l a a n j a n a k n a d e z a p r i k l j u e n j e ,

  n o t r o k o v e p r i k l j u e n j a m o r a t e

  p l a t i t i . ( d h )

  O p s k r b a v o d o m

  p o Z a k o n u

  o s t a l i m i m b e n i c i m a r a z v o j a g r a d a

  L e p o g l a v e . N a s t a v i t e m o s a s t i p e n -

  d i r a n j e m s t u d e n a t a , s u l a g a n j i m a

  u o b r a z o v a n j e i p r o j e k t o m j a v n i h

  r a d o v a o b j a s n i o j e g r a d o n a e l n i k

  M a r i j a n k v a r i d o d a j u i d a j e fi n a n -

  c i j s k a p r e r a s p o d j e l a i z v r e n a u k o r i s t

  o s t v a r i v a n j a p r o g r a m a o n i h k o r i s n i k a

  k o j i e i m a t i i l i i m a j u n a j v e i u t j e c a j

  n a r a z v i t a k c i j e l o g i l i p o j e d i n o g s e g -

  m e n t a u n u t a r g r a d a , v o d e i r a u n a

  o t o m e d a j e t o o s t v a r e n o u z a k o n -

  s k o m o k v i r u , u s k l a d u s a Z a k o n o m

  o p r o r a u n u i Z a k o n o m o fi s k a l n o j

  p o l i t i c i .

  T i j e k o m g o d i n e p r a t i t e s e k r e -

  t a n j e p r i h o d o v n e s t r a n e P r o r a u n a i

  u o d n o s u n a n j u k o r i g i r a t i r a s h o d o v -

  n a s t r a n a , t a k o e r j e n a g l a e n o n a

  s j e d n i c i . ( d h )

  P r o r a u n z a 2 0 1 2 . g o d i n u p r i h v a e n j e u z j e d a n s u z d r a n g l a s

  V i j e n i c i s u d o n i j e l i O d l u k u o

  p r i k l j u e n j u n a k o m u n a l n e v o d n e

  g a e v i n e

  foto

  : arh

  iva

  Gra

  d Le

  pogl

  ava

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  7

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  L A G S J E V E R O Z A P A D

  P r i k u p l j a n j e i a n a l i z a

  p r o j e k t n i h i d e j a i p r i j e d l o g a

  N a r a d i o n i c a m a p a r t n e r s k i h o d b o r a s u d i o n i c i s e u p o z n a j u s L A G - o m t e s e d e n i r a j u

  p r o j e k t n i p r i j e d l o z i .

  T e m a z a k o j u u p o s l j e d n j e v r i -

  j e m e h r v a t s k i g r a a n i p o k a z u j u v e l i k

  i n t e r e s p r o v e d b a j e Z a k o n a o p o s t u -

  p a n j u s n e z a k o n i t o i z g r a e n i m z g r a d -

  a m a . R i j e j e o Z a k o n u k o j i e b r o j n e

  g r a a n e n a t j e r a t i n a l e g a l i z a c i j u s v o -

  j i h n e z a k o n i t o i z g r a e n i h o b j e k a t a

  u k o l i k o n e e l e d a o n i u p r o t i v n o m

  b u d u s r u e n i .

  B u d u i d a s e k o d g r a a n a , v e -

  z a n o z a n a v e d e n i Z a k o n , p o j a v l j u j u

  b r o j n e n e d o u m i c e , z b o g b o l j e i n -

  f o r m i r a n o s t i o n a i n u n j e g o v e p r i m -

  j e n e , u j e d n o i s c i l j e m d a v a n j a s m j e r -

  n i c a o n a i n u p r o v e d b e p o s t u p k a

  l e g a l i z a c i j e , u L e p o g l a v i j e 1 4 . s t u d e -

  n o g o d r a n o p r e d a v a n j e n a k o j e m j e

  b r o j n i m z a i n t e r e s i r a n i m g r a a n i m a

  o Z a k o n u g o v o r i o D a n i j e l M e t r i ,

  p r o e l n i k U p r a v n o g o d j e l a z a p r o s -

  t o r n o u r e e n j e , g r a d i t e l j s t v o i z a t i t u

  o k o l i a V a r a d i n s k e u p a n i j e .

  - O v i m Z a k o n o m o b u h v a e n e

  s u a p s o l u t n o s v e z g r a d e k o j e s u

  i z g r a e n e b e z a k t a k o j i m s e o d o b r a v a

  g r a e n j e , i z u z e v k o m u n a l n e i n f r a -

  s t r u k t u r e k o j a s e n e s m a t r a z g r a d a m a .

  K a k o s e Z a k o n o m n e b i p o t i c a l a

  n a k n a d n a n e z a k o n i t a i z g r a d n j a , Z a -

  k o n s e o d n o s i s a m o n a o n e z g r a d e ,

  o d n o s n o o b j e k t e i z g r a e n e d o 2 1 . 6 .

  2 0 1 1 . T o s u z g r a d e v i d l j i v e n a o r t o -

  L E P O G L A V A P r e d a v a n j e o l e g a l i z a c i j i o b j e k a t a

  K r a j n j i r o k z a p o d n o e n j e z a h t j e v a z a l e g a l i z a c i j u

  n e z a k o n i t o i z g r a e n e z g r a d e j e 3 1 . p r o s i n c a 2 0 1 2 .

  P r e d a v a n j e s u s a z a n i m a n j e m p r a t i l i z a i n t e r e s i r a n i g r a a n i

  L o k a l n a a k c i j s k a g r u p a S j e v e r o z a -

  p a d , k o j a s c i l j e m z a j e d n i k o g r a z v o j a

  o b j e d i n j u j e d e v e t o p i n a i d v a g r a d a

  s p o d r u j a V a r a d i n s k e u p a n i j e , i n -

  t e n z i v i r a a k t i v n o s t i n u n e z a i z r a d u

  v l a s t i t e S t r a t e g i j e r a z v o j a , d o k u m e n t a

  n u n o g z a d o b i v a n j e m o g u n o s t i

  c r p l j e n j a s r e d s t a v a i z I P A R D p r e t -

  p r i s t u p n o g p r o g r a m a E u r o p s k e u n i j e

  u 2 0 1 2 . g o d i n i .

  K a k o b i s e z a d o v o l j i l e s m j e r n i c e

  L E A D E R p r i s t u p a n a k o j e m L A G

  p o i v a , a k o j i j e s c i l j e m r a z v o j a r u -

  r a l n i h p o d r u j a p o k r e n u l a E u r o p s k a

  u n i j a , o s n o v a n i s u p a r t n e r s k i o d b o r i

  z a g o s p o d a r s t v o , j e d i n i c e l o k a l n e s a -

  m o u p r a v e i c i v i l n o d r u t v o k o j i m a

  e s e l o k a l n a z a j e d n i c a u k l j u i t i u

  k r e i r a n j e p o l i t i k e r a z v o j a L A G - a .

  S u d j e l u j u i u r a d u p a r t n e r s k i h o d -

  b o r a p r e d s t a v n i c i n a v e d e n i h s k u p i n a

  u p o z n a j u s e s d j e l o v a n j e m L A G - a ,

  u t v r u j u s m j e r n i c e d a l j n j e g r a z v o j a

  t e p r i j a v l j u j u p r o j e k t n e i d e j e k o j e e

  u i u S t r a t e g i j u r a z v o j a , d o k u m e n t a

  n e o p h o d n o g z a k a n d i d i r a n j e p r o -

  P a r t n e r s k i o d b o r L A G - a z a j e d i n i c e l o k a l n e s a m o u p r a v e

  f o t o k a r t i n a p r a v l j e n o j n a t a j d a t u m .

  S a m o o n e m o g u b i t i p r e d m e t l e g a l -

  i z a c i j e , d o k k a s n i j e i z g r a e n e z g r a d e

  n e e b i t i v i d l j i v e n a k a r t i , i u k o l i k o

  s u b e s p r a v n o i z g r a e n e , n e e m o i

  b i t i p r e d m e t l e g a l i z a c i j e u o k v i r u

  Z a k o n a o p o s t u p a n j u s n e z a k o n i t o

  i z g r a e n i m z g r a d a m a o b j a s n i o j e

  o k u p l j e n i m a D a n i j e l M e t r i .

  K r a j n j i r o k z a p o d n o e n j e

  z a h t j e v a z a l e g a l i z a c i j u n e z a k o n i t o

  i z g r a e n e z g r a d e j e 3 1 . p r o s i n c a

  2 0 1 2 . N e z a k o n i t o i z g r a e n e z g r a d e z a

  k o j e d o t o g d a t u m a n e e b i t i p o d n e -

  s e n z a h t j e v z a l e g a l i z a c i j u n e e m o i

  b i t i l e g a l i z i r a n e t e i h o e k u j e r u e n j e .

  Z a l e g a l i z a c i j u o b j e k a t a i z g r a e n i h

  p r i j e 1 5 . v e l j a e 1 9 6 8 . g o d i n e p r i m -

  j e n j u j e s e d r u k i j i p o s t u p a k o d o n o g

  p r e d v i e n o g Z a k o n o m o p o s t u p a n j u

  s n e z a k o n i t o i z g r a e n i m z g r a d a m a .

  - Z a s v e o b j e k t e z a k o j e i m a m o

  s p o z n a j e i z a k o j e s e m o e d o k a z a t i

  d a s u i z g r a e n i d o 1 5 . v e l j a e 1 9 6 8 .

  g o d i n e , l e g a l i z a c i j a n e i d e p o Z a -

  k o n u o p o s t u p a n j u s n e z a k o n i t o

  i z g r a e n i m z g r a d a m a , v e p o Z a k o n u

  o p r o s t o r n o m u r e e n j u i g r a d n j i u

  o k v i r u k o j e g s e b r z i m i j e d n o s t a v n i m

  p o s t u p k o m k o j i k o t a o k o t i s u u

  k u n a m o e l e g a l i z i r a t i t a k a v o b j e k t

  d o d a j e M e t r i . ( d h )

  L e g a l i z a c i j a i l i r u e n j e

  j e k a t a p r e m a e u r o p s k i m i d o m a i m

  f o n d o v i m a , a s v e s c i l j e m o s i g u r a -

  v a n j a s r e d s t a v a p o t r e b n i h z a n j i h o v u

  r e a l i z a c i j u .

  J e d n a o d r a d i o n i c a p a r t n e r s k o g

  o d b o r a o d r a n a j e u

  M a r u e v c u i t o z a

  p r e d s t a v n i k e j e -

  d i n i c a l o k a l n e

  s a m o u p r a v e

  s p o d r u j a

  g r a d o v a

  L e p o g l a v e

  i I v a n c a

  t e o p i n a

  B e d n j e ,

  M a r u e v c a ,

  D o n j e V o e

  i K l e n o v n i k a .

  R i j e j e o j e -

  d i n i c a m a l o k a l n e

  s a m o u p r a v e k o j e u z

  o p i n e P e t r i j a n e c , C e s t i c a ,

  V i n i c a , V i d o v e c i S r a i n e c i n e L A G

  S j e v e r o z a p a d .

  - U o k v i r u i z r a d e S t r a t e g i j e i m a t

  e m o 1 9 p a r t n e r s k i h o d b o r a . O d t o g a

  j e 1 8 p a r t n e r s k i h o d b o r a z a c i v i l n o

  d r u t v o , j e d i n i c e l o k a l n e s a m o u p r a v e

  i g o s p o d a r s t v e n i k e g d j e o n i s a m i d a j u

  s v o j e p r o j e k t n e i d e j e t e r e v i d i r a j u

  o s n o v n u a n a l i z u s t a n j a u s v o j i m g r a -

  d o v i m a i o p i n a m a n a t e m e l j u e g a

  d a j u s v o j e v i z i j e i m i l j e n j a o p r i o r -

  i t e t i m a i c i l j e v i m a r a z v o j a . T o z n a i

  d a d o k u m e n t k o j i e m o n a k r a j u

  d o b i t i n i j e r a d i l a t v r t k a i l i j e d n a o s o -

  b a , v e v e l i k a s k u p i n a l j u d i k o j a j e u

  n j e g a u g r a d i l a s v o j a m i l j e n j a , z n a n j a

  i e k s p e r t i z e - o b j a s n i o j e E m i l T k a l e c ,

  t a j n i k L A G - a S j e v e r o z a p a d .

  D o s a d s u o d r a n a e t i r i p a r t n e r -

  s k a o d b o r a , p o d v a z a g o s p o d a r s t -

  v e n i k e i z a c i v i l n o d r u t v o . N j i h o v o

  o d r a v a n j e r e z u l t i r a l o j e s d o s a d 4 8

  p r o j e k t n i h p r i j e d l o g a n a t e m e l j u

  k o j i h e s e d e fi n i r a t i v i z i j a r a z v o j a

  L A G - a .

  - C i l j n a m j e d e fi n i r a t i

  z a j e d n i k u S t r a t e g i j u k o j a e o b j e d i n -

  i t i z a j e d n i k e i n t e r e s e l a n i c a L A G - a .

  U j e d n o , r e g i o n a l n o u d r u e n i

  i m a m o v e e a n s e z a

  d o b i v a n j e n o v a n e

  p o t p o r e z a k a n d i -

  d i r a n e p r o j e k t e .

  K o d d o n o e n j a

  v i z i j e r a z -

  v o j a L A G - a

  S j e v e r o z a -

  p a d e l j e l i

  b i s m o p r o s t o r

  L A G - a d e fi n i -

  r a t i k a o p r o s t o r

  u g o d a n z a b o r a -

  v a k , k a k o o n i m a

  k o j i n a t o m p r o s t o r u

  i v e t a k o i o n i m a k o j i e

  n a n a e m p r o s t o r u b o r a v i t i k a o

  t u r i s t i - i s t a k n u o j e t o p r e d s j e d n i k

  L A G - a S j e v e r o z a p a d , l e p o g l a v s k i

  g r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i . ( d h )

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

  O d a n a p o a s t p o g i n u l i m a

  u o b r a n i g r a d a h e r o j a

  D A N S J E A N J A G r a d s k o i z a s l a n s t v o u V u k o v a r u

  L e p o g l a v s k i g r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i i n j e g o v z a m j e n i k A l o j z G r e d e l j t e

  p r e d s t a v n i c i b r a n i t e l j a s u d j e l o v a l i u K o l o n i s j e a n j a i u p a l i l i s v i j e e k o d s p o m e n -

  o b i l j e j a n a T r p i n j s k o j c e s t i , B o r o v u i M e m o r i j a l n o m g r o b l j u .

  D v a d e s e t u g o d i n j i c u v u k o v a r -

  s k e t r a g e d i j e u V u k o v a r u s u o d a j u i

  p o a s t s v i m h r a b r i m b r a n i t e l j i m a

  V u k o v a r a , a p o s e b i c e b r a n i t e l j i m a i z

  V a r a d i n s k e u p a n i j e i s p o d r u j a

  g r a d a L e p o g l a v e , o b i l j e i l i p r e d -

  s t a v n i c i g r a d a L e p o g l a v e t e l a n o v i

  l e p o g l a v s k e p o d r u n i c e U d r u g e b r a -

  n i t e l j a H r v a t s k e i n j e n o g v i n j i k o g

  o g r a n k a .

  L e p o g l a v s k i g r a d o n a e l n i k M a r i -

  j a n k v a r i i n j e g o v z a m j e n i k A l o j z

  G r e d e l j t e p r e d s t a v n i c i b r a n i t e l j a

  u p a l i l i s u s v i j e e n a Tr p i n j s k o j c e s t i

  p o r e d s p o m e n - p l o e s i m e n i m a 3 1

  p o g i n u l o g i n e s t a l o g h r v a t s k o g b r a n -

  i t e l j a p r i p a d n i k a P o l i c i j s k e u p r a v e

  v a r a d i n s k e i m e i m u r s k e k o j i s u

  s u d j e l o v a l i u o b r a n i V u k o v a r a i B o -

  r o v a N a s e l j a .

  S v i j e e s u u p a l j e n e i u k o m p l e k -

  s u t v o r n i c e B o r o v o .

  I z a s l a n s t v o g r a d a L e p o g l a v e i

  l a n o v i U d r u g e b r a n i t e l j a H r v a t s k e

  p r i d r u i l i s u s e K o l o n i s j e a n j a i h o d u

  o d v u k o v a r s k e b o l n i c e d o M e m o r i -

  j a l n o g g r o b l j a r t a v a i z D o m o v i n s k o g

  r a t a . G r a d s k o i z a s l a n s t v o n a g r o b l j u

  j e k o d c e n t r a l n o g s p o m e n - o b i l j e j a

  p o l o i l o v i j e n c e u s j e a n j e n a s v e

  p o g i n u l e u h e r o j s k o j o b r a n i V u k -

  o v a r a . ( d h )

  O d a v a n j e p o a s t i n a T r p i n j s k o j c e s t i

  I z a s l a n s t v o b r a n i t e l j a

  G r a d s k o i z a s l a n s t v o

  S j e a n j e n a

  h e r o j e

  D A N M R T V I H

  U o i D a n a m r t v i h u g r a d u

  L e p o g l a v i p r i s j e t i l i s u s e h e r o j a k o j i

  s u s v o j e i v o t e u t k a l i u s t v a r a n j e

  n e o v i s n e i s l o b o d n e H r v a t s k e .

  K o d s p o m e n - o b i l j e j a i n a

  g r o b o v e b r a n i t e l j a u L e p o g l a v i , K a -

  m e n i c i i V i n j i c i i z a s l a n s t v a g r a d a

  L e p o g l a v e , b r a n i t e l j s k i h u d r u g a i

  l a n o v i o b i t e l j i p o g i n u l i h b r a n i t e l j a

  p o l o i l i s u v i j e n c e i u p a l i l i s v i j e e

  o d a j u i j o j e d n o m p o a s t r t v i

  k o j u s u o v i h r a b r i l j u d i d a l i u o b r a n i

  d o m o v i n e .

  U s j e a n j e n a s v e h r v a t s k e

  b r a n i t e l j e , m o l i t v o m i m i n u t o m

  u t n j e p o a s t j e n a g r o b l j u u

  L e p o g l a v i o d a n a M a r i j a n u M a t i i u ,

  D r a g u t i n u G o d i n i u , V i n k u

  A n d r i j a n i u , J o s i p u t e f a n c u ,

  M a r k u L e d i n a k u , S l a v k u K o s u ,

  D r a g u t i n u N a g l a u i V l a d i k a l c u ;

  u K a m e n i c i T o m i J a m b o r u , J o s i p u

  K a p u s t i u i S t j e p a n u V u s i u , a u

  V i n j i c i S t j e p a n u K r i a n c u . ( d h )

  foto

  : arh

  iva

  TKIC

 • A R O V N I C A

  O b n o v l j e n o r a s p e l o

  8

  U n a s t o j a n j u d a p o s t o j e e g r a d s k e

  p o t e n c i j a l e u i n i d o s t u p n i m a , G r a d

  L e p o g l a v a n a s t a v l j a s p r o g r a m o m

  u r e e n j a l o k a l n i h n e r a z v r s t a n i h

  c e s t a . T a k o j e n a p o d r u j u M j e s n o g

  o d b o r a O u r a m a k a d a m s k i u r e e n a

  c e s t a u d u i n i o d o k o 7 0 0 m e t a r a

  i m e j e n e k a d n e p r i s t u p a n o

  p o d r u j e p o s t a l o d o s t u p n o i o s o b n i m

  a u t