Click here to load reader

Gradski vodic za zene

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Gradski vodic za zene

 • Izdava

  a izdava

  Z a

  Urednica

  Priredile

  Grafiko oblikovanje

  Tisak

  enska udIZVOR ruga

  Mirjana Herceg

  Mirjana Herceg

  Nikolina ZecMirjana Herceg

  Ypsilon d.o.o.

  Grafika d.o.o.

  Osijek, 2010.

  Impressum

  GRAD OSIJEK

  www.osijek.hr

  Priprema i tisak ovog vodia omoguena je temeljem financijske potpore Grada Osijeka u skladu s Ugovorom okoritenju sredstava iz Prorauna Grada Osijeka za 2010. godinu.ISBN 978-953-99681-2-8

 • Gradski vodi za ene prvenstveno je namijenjen enama koje su izloene obiteljskom nasilju i/ili psiholokom nasilju naradnome mjestu i slabog su imovnog stanja, to nadalje daje mogunost ostvarivanja prava razliitih oblika socijalne pomoi,poput pitanja stanovanja, zdravstvenog osiguranja, zapoljavanja, obrazovanja, te besplatne pravne pomoi. Zbog toga uVodiu dajemo kratke upute o istim pravima, uvjetima, nainu ostvarivanja i tijelima nadlenim za provoenje postupka.

  Zbog lakeg pronalaska lokacija i vee dostupnosti nadlenih institucija graankama, ureena je karta Grada Osijeka na kojoj suoznaena nadlena dravna tijela za rjeavanje zahtjeva i adresar s informacijama za kontakt (adresa / telefon / e-mail)nadlenih dravnih tijela i nevladinih udruga koje djeluju na tom podruju i pruaju razliite oblike pomoi enama.

  Svrha Vodia je informiranje i ohrabrivanje ena da pravovremeno zatrae pomo i zatite svoje dostojanstvo.

  Priprema Vodia zavrena je 30. srpnja 2010. i u njemu su sadrana prava i opisan postupak do tada vaeihpozitivnopravnih propisa.

  Zahvaljujemo svim lanovima/icama i volonterima/kama Izvorana desetogodinjoj podrci radnom timu u provedbi aktivnosti Udruge,

  kao i na pripremi izdavanja ovog vodia.

  Posebne zahvale za izniman doprinos razvoju i voenju Udruge upuujemoMariji Stupalo i Margiti Stracenski.

  Zahvala

 • Obiteljsko nasilje .................................................................................................................................................. 5

  Stanovanje ........................................................................................................................................................... 5

  Pomo za ogrjev socijalno ugroenim osobama ................................................................................................. 6

  Pomo za roenje djeteta .................................................................................................................................... 6

  Ljetovanje djece iz socijalno ugroenih obitelji .................................................................................................... 7

  Prihvat i zbrinjavanje beskunika ......................................................................................................................... 7

  Pomo za smjetaj i prihvat starijih i nemonih osoba ........................................................................................ 7

  Pokrie trokova pogreba graana iz socijalno ugroenih obitelji i nepoznatih osoba ........................................ 7

  Sufinanciranje trokova javnog gradskog prijevoza za osobe s invaliditetom (kombi bus) .................................. 8

  Jednokratne potpore graanima koji se nau u tekom socijalnom stanju zbog bolesti,

  elementarne nepogode i drugih situacija .............................................................................................................. 8

  Obrazovanje ......................................................................................................................................................... 8

  Zapoljavanje ....................................................................................................................................................... 9

  Mobbing .............................................................................................................................................................. 10

  Zdravstvo ............................................................................................................................................................. 11

  Dopunsko zdravstveno osiguranje ...................................................................................................................... 14

  Socijalna skrb ...................................................................................................................................................... 17

  Besplatna pravna pomo ..................................................................................................................................... 20

  Adresar ............................................................................................................................................................... 21

  Sadraj

 • OBITELJSKO NASILJE

  STANOVANJE

  Nalazite li se sada u vezi u kojoj ste izloeni nasilju, ili ste bili izloeni nekim od oblika nasilja? U tom sluaju: nazovite policiju

  bratite se Centru za socijalnu skrbbratite se svome obiteljskom lijeniku/cibratite se odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj dijete pohaa kolubratite se enskim nevladinim udrugamabratite se sudovima (Prekrajnom sudu, Opinskom sudu)

  etaljno ispriajte okolnosti nasilnikog ponaanjaavedite eventualne ranije sluajeve nasilnikog ponaanja u obitelji

  Posebno naglasite ako su djeca bila prisutna nasilnikom dogaajuatraite od policije da vas upozna s vaim pravima

  U Gradu Osijeku na vie se naina moe zatraiti pomo zbog pitanja nasilja u obitelji, i to putem: SOS telefona enske udrugeIzvor (0800 200 151), putem Udruge Sunce, pruanjem psiho-socijalne pomoi (Zajednica MIR), prijavom Centru za socijalnuskrb, te traenjem smjetaja u sklonitu za zlostavljane lanove obitelji u Osijeku.

  Ako zbog nasilja morate napustiti svoj dom, a nemate kamo otii, razmislite o odlasku u jedan od smjetaja (sklonita) za enekoje su preivjele partnersko nasilje. Ovakav oblik smjetaja moe vam pruiti prijeko potrebnu zatitu, emocionalnu i praktinupotporu, pravnu i psiholoku pomo te openito podrku u izlasku iz nasilne situacije, te u svim postupcima vezanim uz zatituvas i vae djece, ako ih imate. U Osijeku i okolici postoje dva sklonita za ene rtve obiteljskog nasilja.

  U okviru sklonita za rtve obiteljskog nasilja radi savjetovalite. Prijam stranaka u sklonite je mogu od 00.00 do 24.00 sata.Smjetaj se moe osigurati dolaskom u Centar nakon telefonskog razgovora, posredovanjem nadlenog Centra za socijalnuskrb ili policije.

  Sklonite za ene i djecu, rtve obiteljskog nasilja u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, koje su osnovale enska grupa B.a.B.e. izZagreba i Vukovarsko-srijemska upanija. Kapacitet smjetaja je 20 osoba. Smjetaj se moe osigurati dolaskom u Udrugu uzprethodni kontakt telefonom, te posredovanjem nadlenog Centra za socijalnu skrb ili policije.Ako se nalazite u tijeku postupka razvoda braka, ili razmiljate da pokrenete postupak te vam je potreban savjet, a rtva steobiteljskog nasilja - obratite se nekoj od nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u obitelji i koje vam mogu pruitipravnu i psihosocijalnu pomo (enska udruga Izvor, Sunce - Drutvo za psiholoku pomo, Udruga ena Dalj) ili institucija(Centar za socijalnu skrb).

  Ukoliko imate u vlasnitvu nekretninu, stanujete s roditeljima ili obitelji nakon to ste napustili nasilnog partnera ili iznajmljujetestan, a nalazite se u tekoj financijskoj situaciji, tada moda moete ostvariti pravo na pomo Grada Osijeka za podmirenjetrokova stanovanja.Tu pomo trebate zatraiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

  Osobe s prebivalitem na podruju Grada Osijeka koje ispunjavaju uvjete prema Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluci o socijalnojskrbi i drugim propisima Grada Osijeka imat e pravo na pomo za podmirenje trokova stanovanja (najamninu, elektrinuenergiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, priuvu i druge trokove stanovanja u skladu s posebnim propisima), koje pravo eutvrivati Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka.

  o o o o o

  po dolasku policije zatraite lijeniku pomo ako je potrebna d n z zatraite od policije da vas izvijesti o daljnjem postupku s poiniteljem nasilja

  Savjeti pri susretu s policijom

  Kako se u Osijeku rjeava pitanje nasilja u obitelji?

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekSklonite za rtve obiteljskog nasilja

  Sigurna kua u Vukovaru

  Pravo na podnoenje zahtjeva za podmirenje trokova stanovanja imaju:

  5

 • Uz zahtjev je potrebno je priloiti sljedee isprave:

  1. DOKAZ O DRAVLJANSTVU I PREBIVALITU

  za malodobne osobe rodni list (Matini ured, upanijska 4, Osijek ili drugi ured - ovisno o mjestu roenja)

  uvjerenje o prebivalitu (PU osjeko-baranjska)

  2. DOKAZ O BRANOM STATUSUvjenani list, rodni list ili presuda o razvodu brakaza udovce: izvadak iz matice umrlih za pokojnika ili rodni list (novi, ne stariji od 6 mjeseci)

  3. DOKAZ O IMOVNOM STANJUpotvrda o imovnom stanju (Porezna uprava, upanijska 4)za osobe koje nemaju nekretninu u vlasnitvu: potvrda Zemljino-knjinog odjela Opinskog suda da podnositeljizahtjeva i lanovi domainstva nisu upisani kao vlasnici nekretnina (Osijek, Europske avenije 7)za vlasnike i suvlasnike nekretnina izvadak iz zemljine knjige Opinskog suda (Osijek, Europske avenije 7)

  4. POTVRDASTANARSKOG STATUSA(mora biti vidljiva kvadratura stambenog prostora)

  izjava od strane najmodavca s dokazom o vlasnitvu

  5. DOKAZ O VISINI I VRSTI PRIHODApotvrda o visini dohotka za sve lanove domainstva (Porezna uprava, upanijska 4)za osobe u radnom odnosu: potvrda poslodavca o prihodima za prethodna tri mjesecaprije mjeseca u kojem se podnosi zahtjevza nezaposlene: uvjerenje Zavoda za zapoljavanjeza umirovljenike: odrezak od posljednje tri mirovineukoliko osoba ne prima mirovi