Click here to load reader

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et ... Utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Adresse PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et ... Utgitt av Nordisk institutt...

 • Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte?

  Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

  Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz og Frøydis Hertzberg

  Rapport 20/2012

 • Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte?

  Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

  Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz og Frøydis Hertzberg

  Rapport 20/2012

 • Rapport 20/2012

  Utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Adresse PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

  Oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet Adresse Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo

  Trykk Link Grafisk

  ISBN 978-82-7218-834-3 ISSN 1892-2597

  www.nifu.no

 • 3

  Forord

  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO fikk i desember 2006 i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre et prosjekt under evalueringen av reformen Kunnskapsløftet. Reformen ble stegvis iverksatt fra 2006. Evalueringen har fulgt reformimplementeringen gjennom 5 år. NIFU har hatt det formelle ansvaret for evalueringen. Prosjektleder har vært Petter Aasen. Evalueringen har vært basert på avtale og arbeidsdeling med ILS, der Jorunn Møller har vært prosjektleder. Aasen og Møller har sammen ledet gjennomføringen av prosjektet. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra prosjektet.

  NIFU og ILS har hatt som oppdrag å evaluere Kunnskapsløftet som styringsreform og forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. Et nytt styrings- og forvaltningssystem er en sentral del av og en forutsetning for utdanningsreformen. Hovedformålet med prosjektet har vært å belyse om styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

  NIFU har hatt hovedansvaret for studiene av nasjonalt og regionalt statlig nivå og for skoleeiernivået. Tine S. Prøitz og Ellen Rye har vært prosjektmedarbeidere. Nina Sandberg var med i forskergruppen fram til september 2011. Ved NIFU har dessuten Mari Wigum Frøseth, Terje Næss og Synnøve Brandt bidratt med å tilrettelegge det kvantitative og kvalitative materialet. ILS har hatt hovedansvaret for studiene som er gjennomført på skolenivå. Frøydis Hertzberg og Eli Ottesen har vært prosjektmedarbeidere.

  Hele forskergruppen har bidratt til foreliggende sluttrapport, men hovedansvaret for å føre analysene i pennen har vært fordelt mellom forskerne. Aasen og Møller har hatt hovedansvar for kapittel 1 og 2, Aasen, Rye og Prøitz har hatt hovedansvaret for kapittel 3, 4 og 5. Møller har hatt hovedansvar for kapittel 6 og har samarbeidet med Ottesen om kapittel 8, mens kapittel 7 er ført i pennen av Hertzberg og Ottesen. Aasen har hatt hovedansvar for kapittel 10. Kapittel 9 oppsummerer evalueringens hovedfunn.

  Det er tidligere publisert tre delrapporter fra prosjektet (Sandberg & Aasen, 2008; Møller, Prøitz & Aasen (red.), 2009; Ottesen & Møller (red.), 2010).

  Oslo, 29. mai 2012

  Sveinung Skule Vibeke Opheim Direktør Forskningsleder

 • 4

 • 5

  Innhold English summary ................................................................................................................... 7

  Sammendrag ......................................................................................................................... 17

  DEL I INTRODUKSJON ....................................................................................................... 25

  1 Evalueringens formål, problemstillinger, data og metode ................................... 27 1.1 Prosjektets formål og problemstillinger ..................................................................................................... 27 1.2 Datakilder ................................................................................................................................................. 29 1.3 Analyser av datamaterialet ....................................................................................................................... 37 1.4 Rapportens disposisjon ............................................................................................................................ 40

  2 Perspektiver på utdanningsreformer og endring i skolen ................................... 41 2.1 Systemiske utdanningsreformer ............................................................................................................... 41 2.2 Perspektiver på reformimplementering ..................................................................................................... 42 2.3 Perspektiver på endring i skolen som organisasjon .................................................................................. 49 2.4 Oppsummering......................................................................................................................................... 56

  DEL II REFORMENS INTENSJONER ................................................................................. 57

  3 Kunnskapsløftet som styringsreform .................................................................... 58 3.1 Reformens begrunnelse og politiske kontekst........................................................................................... 59 3.2 Sentrale elementer i Kunnskapsløftet som styringsreform ........................................................................ 67 3.3 Den politiske oppfølgingen av reformen ................................................................................................... 69 3.4 Oppsummering......................................................................................................................................... 80

  DEL III DET NASJONALE STYRINGSNIVÅET ................................................................... 83

  4 Det nasjonale og regionale styrings- og forvaltningsnivåets forventninger, vurderinger og oppfølging ...................................................................................... 84

  4.1 Det nasjonale styrings- og forvaltningsnivåets forventninger og vurderinger i den tidlige reformperioden ......................................................................................................................................... 84

  4.2 Implementeringsstrategier og administrativ oppfølging fra sentralt statlig nivå .......................................... 87 4.3 Det nasjonale styrings- og forvaltningsnivåets vurderinger av og erfaringer med reformen etter 5 år ...... 103 4.4 Oppsummering: Det nasjonale styrings- og forvaltningsnivåets vurdering av reformimplementering ....... 117 4.5 Det regionale forvaltningsnivåets vurderinger av og erfaringer med reformen......................................... 119 4.6 Oppsummering: Fylkesmannens vurderinger av endringer i løpet av reformperioden ............................. 135 4.7 Diskusjon: Nasjonal og regional stats rolle i reformimplementeringen ..................................................... 137

  DEL IV SKOLEEIER SOM STYRINGSNIVÅ...................................................................... 143

  5 Kommunesektorens forventninger, vurderinger og oppfølging ....................... 145 5.1 Kommunesektorens forventninger tidlig i reformperioden ....................................................................... 145 5.2 Kommunesektorens generelle vurderinger av og erfaringer med reformen etter 5 år .............................. 150 5.3 Styring og handlingsrom, roller og ansvar ............................................................................................... 157 5.4 Planarbeid og implementeringskompetanse ........................................................................................... 179 5.5 Arbeid med grunnleggende ferdigheter, individuell vurdering og kvalitetsvurdering ................................ 193 5.6 Diskusjon: Skoleeiers styring av skolen i en reformtid ............................................................................ 207

  Del V SKOLEN SOM STYRINGS- OG FORVALTNINGSNIVÅ ........................................ 213

  6 Rektorer og læreres/instruktørers forventninger, vurderinger og oppfølging ............................................................................................................... 215

  6.1 Lokal styring og handlingsrom ................................................................................................................ 215 6.2 Roller og ansvarsdeling .......................................................................................................................... 220 6.3 Vurderinger av skoleeiers bidrag til reformgjennomføring ....................................................................... 223 6.4 Vurderinger av kompetanseutviklingens relevans og strategi ................................................................. 229 6.5 Lokal ledelse av reformarbeidet .............................................................................................................. 232 6.6 Fag- og yrkesopplæringen ...................................................................................................................... 236 6.7 Oppsummering................................................................................................................

Search related