Click here to load reader

Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna – · PDF filetauron-dystrybucja.pl Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna – poziomy zakłóceń w sieci

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna – · PDF...

tauron-dystrybucja.pl

Komunikacja PLC vs. kompatybilno elektromagnetyczna

poziomy zakce w sieci OSD

Dowiadczenia TD S.A. podczas realizacji Projektu AMIplu s SCW

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Spis treci

Zmiany w zakresie podziau czstotliwoci 2-150kHz Stanowisko TAURON 77A/915/DC Wprowadzenie Dowiadczenia wasne Wnioski

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

1. Kwestionariusz International ElectrotechnicalCommision (IEC) 2014-04-25

Zmiany w zakresie podziau czstotliwo ci 2-150kHz

Podzia pasma 2-150kHz na dwa zakresy:a) 2-30kHz dla dopuszczenia wikszej emisji

zakce w dBb) 30-150kHz pozostawiono ograniczenie emisji

zakce w dB w tym przedziale pracuj systemy AMI

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Zmiany w zakresie podziau czstotliwo ci 2-150kHz

W Europie CENELEC poprzez norm EN 59965-1:2012 zdefiniowa zakres niskich czstotliwoci dla PLC

A-band (3-95kHz) OSD

B-band (95-125kHz) inne zastosowania

C-band (125-140kHz) HAN

D-band (140-148.5kHz) systemy bezpieczestwa

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Zmiany w zakresie podziau czstotliwo ci 2-150kHz

CISPR (fr. Comit International Spcial des Perturbations Radiolectriques, tum.. Specjalny Midzynarodowy Komitet do spraw Zakce Radioelektrycznych) midzynarodowy komitet techniczny, stanowicy cz International Electrotechnical Commission (IEC)

CISP EMC STANDARD

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

2. Kwestionariusz International Electrotechnical Commision (IEC) 77A/915/DC z dnia2015-11-06

Zmiany w zakresie podziau czstotliwo ci 2-150kHz

Dopuszczenie poziomu kompatybilnoci:a) Wariant A dopuszczenie wyszego poziomu

emisji zakce dla sytemu AMI,b) Wariant B dopuszczenie niszego poziomu

emisji zakce dla systemu AMI.

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Zmiany w zakresie podziau czstotliwo ci 2-150kHz

Standard komunikacji PRIME

Technologia OFDM

Liczba czstotliwoci nonych 96

Pasmo czstotliwoci 42 89 kHz

Standard komunikacji OSGP

Technologia BPSK

Liczba czstotliwoci nonych 2

Pasmo czstotliwoci 86 i 75 kHz

Standard komunikacji G3

Technologia OFDM

Liczba czstotliwoci nonych 36

Pasmo czstotliwoci 36 90 kHz

Standard komunikacji IDIS

Technologia S-FSK

Liczba czstotliwoci nonych 2

Pasmo czstotliwoci 63 i 74 kHz

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Wariant B rekomendowany

Stanowisko TAURON Dystrybucja S.A.w zakresie 77A/915/DC

Daje szans na realizacj projektw AMIz zachowaniem wysokiej efektywnoci komunikacji PLC,

Prowadzi do mniejszych zakce przebiegu napicia (mniejszy udzia harmonicznych),

Producenci urzdze domowych musz dbao zachowanie waciwego poziomu EMC.

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Wprowadzenie

Poprawnie realizowana komunikacja PLCpomi dzy licznikami AMI a koncentratorem danych (DCN)uzaleniona jest m. in.: od tumienno ci sygnau PLC w sieci elektroenergetycznej sucej jako

medium przesyowe dla sygnau PLC (wpywa ma to rodzaj siecielektroenergetycznej - kablowa, napowietrzna lub mieszana orazzastosowanych przekrojw przewodw) pomidzy DCN a pierwszymlicznikiem AMI.

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Wprowadzeni cd. od konfiguracja sieci elektroenergetycznej (m. in. ilo ZK,

zaciskw, rozgazie)

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Wprowadzenie cd.

od ilo ci realizowanych hopw pomi dzy liczniki AMI a DCN

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Wprowadzenie cd.

od poziomu szumu w sieci elektroenergetycznej tj SNR [dB](ang. Signal-to-Noise Ratio tlum. stosunek szumu do sygnau), ktryodpowiada w duej mierze za poprawno komunikacji

SNR (dB) = SYGNA (dB 3.5Vpp) SZUM (dB 3.5Vpp) jeeli ~9dB SNR to wwczas wyst puje niski wska nik b dw

w przesyle danych pakietowych (

Wprowadzenie cd.Pomiar na stacji SN\nn praca DCN w kanale komunikac yjnym 86 kHzwidmo FFT amplituda napi cia w zakresie cz stotliwo ci ~30100 kHz.

Wprowadzenie cd.Pomiar na stacji SN\nn praca DCN w kanale komunikac yjnym 75 kHzwidmo FFT amplituda napi cia w zakresie cz stotliwo ci ~30100 kHz.

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

od synchronizacji w czasie wystpienia zakcenia z prowadzon w tymsamym czasie transmisj danych w technologii komunikacyjnej PLC.

Wprowadzenie cd.

Wprowadzenie cd.

Pomiar na stacji SN\nn zakcenia widmo FFT ampli tuda napi cia w zakresie cz stotliwo ci ~30100 kHz.

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek pierwszy w statusie zako czony

W dniu 11 wrzenia 2015r.nastpia zmiana konfiguracjipodziau sieci nN dla ZK-3aBiaowieska 20A obecniezasilane jest ze stacji R-3537(byo zasilane ze stacji R-3535,ktra jest w odlegoci okoo150m od ZK-3aBiaowieska 20A),

Potwierdzono pomiarowowprowadzanie zakcenia przeurzdzenia wentylacji budynkuzasilanych ze stacji R-3537,co uniemoliwia komunikacjPLC sporzdzono raportz pomiarw z dnia 13.08.br.

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

Schemat zasilania energetycznego nN i SN wraz z zaznaczenie m pod czonym WLZ-tem z ZK-3a/24A/I do TG-16 (zaznaczono kolorem czerwonym)

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City WrocawRozmieszczenie aparatury i urz dze elektrycznych w rozdzielnicy nN

TG16 oraz pogl dowy jednokreskowy schemat elektryczny

ZK 3a\24a\Iprzy

ul. Biaowieskiej 24a

TL

LPP

Ly 5x1x70mm2

REZERWA

Zasilanie tablic bezpiecznikowych

garau na poziomach:0" i -1"

Ly 5x1x10mm2

YK

Y 5

x7

0m

m2

M M M M

Obwody

sterownicze

YD

Y 4

x2

,5m

m2

YD

Y 4

x2

,5m

m2

YD

Y 4

x2

,5m

m2

YD

Y 4

x2

,5m

m2

Wycznik gwny

DPX 250A LEGRAND

250/5 A/A

Sn=5VA, kl.0,5

4 x RBK 00 160A

RB 63A

FR 100A

PE L1 L2 L3 N

4 x RB NH00 20A

3f silniki energii elektryczne zainstalowane

w instalacji wentylacyjnej garay

4 x przemienniki czstotliwoci

typu SVO40iG5A-4

2x S301

B10A

TekstTekstTekst

Szczegy

przedstawiono

na rysunku nr 6

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City WrocawWyniki pomiarw: wy czone i za czonymi przemienniki cz stotliwo ci -

widmo harmonicznych pr du w fazie L1

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

Wyniki pomiarw: wy czone i za czonymi przemienniki cz stotliwo ci -przebieg oscyloskopowy napi L1 - L2 - L3

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

Wyniki pomiarw: wy czone przemienniki cz stotliwo ci widmo FFT amplituda napi cia w zakresie cz stotliwo ci ~30100 kHz

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City WrocawWyniki pomiarw: za czone przemienniki cz stotliwo ci widmo FFT amplituda napi cia w zakresie cz stotliwo ci ~30100 kHz

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City WrocawNa podstawie opracowanego raportu przez TD S.A. oraz przekazan egopisma do Klienta w sprawie zabudowy filtrw dla zainstalowany chfalownikw cz stotliwo ci, nast pia zabudowa filtrw w dniu05-11-2015r. Komunikacja PLC pomi dzy licznikami AMI a DCN jestpoprawna.

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek drugi w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek drugi w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek drugi w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek drugi w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji zakcenia do sieci elektroenergetycznej wprowadza arwka

LED o mocy 5W, 230V, PF=0,8

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw

- przypadek trzeci w statusie w realizacji

Dowiadczenia wasne TD S.A. w Projekcie Smart City Wrocaw- przypadek trzeci w statusie w realizacjiWykres skuteczno ci odczytw ze stacji xxxx-T1 (NDC150000xxx)

Warszawa, 2016-01-26 Bartosz Marczyski, Mariusz Jurczyk tauron-dystrybucja.pl

WNIOSKI do dyskusji