Click here to load reader

Trans Komunikacja Program Strategiczny Transport i Komunikacja

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Trans Komunikacja Program Strategiczny Transport i Komunikacja

 • 1

  Zacznik do uchway Nr 1462/16 Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego z dnia 4 padziernika 2016r.

  Trans Komunikacja

  Departament Transportu i Komunikacji

  Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego

  Program Strategiczny Transport i Komunikacja

 • 2

  SPIS TRECI

  1. WPROWADZENIE ...................................................................................................... 7

  1.1. Cel dokumentu ............................................................................................................................ 8

  1.2. Uwarunkowania wewntrzne ..................................................................................................... 9

  1.3. Uwarunkowania zewntrzne .................................................................................................... 12

  2. DIAGNOZA ................................................................................................................ 20

  2.1. Transport drogowy .................................................................................................................... 21

  2.2. Transport kolejowy.................................................................................................................... 26

  2.3. Transport lotniczy ...................................................................................................................... 34

  2.4. Transport wodny rdldowy ................................................................................................... 35

  2.5. Transport publiczny ................................................................................................................... 36

  3. ANALIZA STRATEGICZNA .................................................................................... 39

  3.1. Analiza SWOT rozwoju systemu transportowego Maopolski .................................................. 39

  3.2. Podsumowanie analizy SWOT ................................................................................................... 47

  4. ZAOENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ................................................. 49

  4.1. Stan i gwne kierunki rozwoju systemu transportu wojewdztwa ......................................... 49

  4.2. Wkad w jednolity europejski system transportowy ................................................................. 50

  4.3. Kierunki rozwoju sieci transportowej........................................................................................ 50

  5. CEL GWNY I CELE STRATEGICZNE SYSTEMU TRANSPORTU ORAZ DLA

  POSZCZEGLNYCH GAZI TRANSPORTU .................................................... 52

  6. ANALIZA POPYTU NA TRANSPORT ................................................................. 61

  6.1. Metoda analizy .......................................................................................................................... 61

  6.2. Badania zachowa komunikacyjnych mieszkacw wojewdztwa .......................................... 61

  6.3. Oceny uytkownikw systemu transportu publicznego dokonane przez mieszkacw

  wojewdztwa maopolskiego ........................................................................................................ 65

  6.4. Model podry i ruchu .............................................................................................................. 68

  6.5. Zakres analiz modelowych ........................................................................................................ 70

  6.6. Wyniki rozkadw ruchu w sieci transportowej ........................................................................ 71

  6.7. Podsumowanie wynikw analiz popytu na transport ............................................................... 84

  7. PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE WYMIAR KRAJOWY I REGIONALNY

  POZA WARUNKOWOCI EX ANTE ................................................................. 86

  7.1 Karty przedsiwzi ..................................................................................................................... 86

  7.2 Tabela finansowa przedsiwzi nieobjtych warunkowoci ex ante. ................................... 102

 • 3

  8. PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE WYMIAR REGIONALNY W RAMACH

  WARUNKOWOCI EX - ANTE. ........................................................................... 106

  8.1. Gwne kierunki interwencji rodkw UE w latach 2014-2020 .............................................. 106

  8.2. Kryteria selekcji projektw ...................................................................................................... 109

  8.3. Zdolno instytucjonalna do przygotowania i realizacji projektw ........................................ 113

  8.3.1 System instytucjonalny w ukadzie intermodalnym........................................................... 113

  8.3.2 Dziaania majce na celu zapewnienie zdolnoci instytucji poredniczcych i beneficjentw

  do realizacji projektw ........................................................................................................... 116

  System instytucjonalny dla RPO WM 2014-2020 ........................................................................ 118

  8.3.3 System instytucjonalny w sektorze drogowym .................................................................. 119

  8.3.4 System instytucjonalny w sektorze kolejowym ................................................................. 123

  8.4. Kryteria doboru projektw ...................................................................................................... 127

  8.4.1 Projekty drogowe ............................................................................................................... 127

  8.4.2 Projekty kolejowe ............................................................................................................... 127

  8.5. Priorytetyzacja projektw wg. kryteriw ................................................................................ 129

  8.5.1 Listy projektw drogowych ................................................................................................ 129

  8.5.2 Listy projektw kolejowych ................................................................................................ 130

  8.6. Powizania transgraniczne ...................................................................................................... 130

  8.7. Karty przedsiwzi ................................................................................................................. 131

  8.8 Tabela finansowa przedsiwzi objtych warunkowoci ex ante. ........................................ 148

  9. EFEKTY REALIZACJI PROJEKTW.................................................................. 152

  9.1 Wskaniki rezultatu ................................................................................................................... 152

  9.2 Wskaniki produktu dla przedsiwzi finansowanych ze rodkw krajowych ....................... 154

  9.3 Wskaniki produktu dla przedsiwzi finansowanych ze rodkw regionalnych ................... 156

  10. PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PO

  2020 ROKU. ........................................................................................................... 159

  10.1 Karty przedsiwzi ................................................................................................................. 159

  10.2 Tabela finansowa przedsiwzi planowanych do realizacji po 2020 roku ............................ 167

  11. Analiza wraliwoci i ryzyka ........................................................................... 169

  11.1 Analiza wraliwoci.................................................................................................................. 169

  11.2 Analiza ryzyka .......................................................................................................................... 170

  12. SYSTEM WDRAANIA I MONITOROWANIA PROGRAMU

  STRATEGICZNEGO ............................................................................................... 175

 • 4

  13. PODSUMOWANIE OCENY ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO ........... 179

  13.1 Zasady oglne i procedury ...................................................................................................... 179

  13.2.Przegld wynikw strategicznych ocen oddziaywania na rodowisko dla dokumentw

  strategicznych .............................................................................................................................. 180

  13.3 Gwne wnioski ze strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko Programu TiK ........... 185

  Zacznik do Programu Strategicznego Transport i Komunikacja ........... 187

  Mapy sieci transportowej i rozkadw ruchu .................................................. 187

  Tabele zada inwestycyjnych ......................................................................................... 207

  SPIS TABEL

  Tabela 1: Wskanik stanu technicznego linii kolejowych w Maopolsce. ................................................ 27

  Tabela 2: Autobusy szynowe .................................................................................................................... 30

  Tabela 3: Elektryczne Zespoy Trakcyjne .................................................................................................. 31

  Tabela 4: Wyniki analiz popytu dane o ruchu transportem zbiorowym i samochodowym, dzie

  roboczy ...............................................................................................................