123
Geografi Tingkatan 1 1

koleksi soalan tingkatan 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GEOGRAFI

Citation preview

Page 1: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

1

Page 2: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

1 Apakah yang dimaksudkan dengan titik

persilangan?

A Tanda yang saling berkait sesuatu

dengan

sesuatu yang lain

B Tanda yang dijadikan asas untuk

diteliti

C Tempat pertemuan dua garisan atau

lebih

D Tempat atau letaknya sesuatu

Kedudukan di tempat setiap lajur dan

baris itu bertemu atau bersilang

2 Maklumat di atas berkaitan dengan

A koordinat C titik rujukan

B kedudukan relatif D

garisan

3 Kedudukan relatif dapat ditentukan

dengan

menggunakan

A titik rujukan C baris

B lajur D koordinat

4 Antara berikut, yang manakah

merupakan

pernyataan yang benar mengenai

lajur?

I Susunan atau deret lurus dari kiri ke

kanan

II Susunan atau deret lurus dari hadapan

ke

belakang

III Menegak

IV Melintang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

5 Apakah kelebihan menyatakan kedudukan

sesuatu tempat berdasarkan koordinat?

A Berubah-ubah C Mudah

ditentukan

B Lebih tepat D Mudah

disebut

Soalan 6 hingga Soalan 9 berdasarkan rajah di

bawah.

6 Apakah koordinat bagi tempat duduk

Man?

A 0204 C 0405

B 0402 D 0505

7 Koordinat 0306 ialah tempat duduk

A Aril C Alif

B Niza D Izati

8 Siapakah yang berada pada lajur 03?

2

Page 3: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

I Zali III Aril

II Andy IV Lee

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

9 Tempat duduk Niza dan Wong terletak

pada baris

A 04 C 06

B 05 D 07

Soalan 10 hingga Soalan 13 berdasarkan rajah di

bawah.

10 Zarin tinggal di Kampung Seri Inai.

Jika dia ingin ke Pekan Maju, dia harus

menuju ke koordinat

A 0844 C 0547

B 0746 D 0749

11 Apakah kedudukan lajur Tasik

Permai?

A 06 C 45

B 44 D 05

12 Antara berikut, yang manakah terletak

di lajur 09?

I Kampung Seri Inai

II Tasik Permai

III Bukit Lagenda

IV Hutan simpan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

13 Rumah Muhaimin terletak pada

koordinat 0944.

Di manakah Muhaimin tinggal?

A Kampung Harmoni

B Kampung Seri Inai

C Pekan Maju

D Bukit Lagenda

14 Bagaimanakah pengembara dan

pelayar zaman dahulu menentukan arah?

A Berpandukan matahari dan bintang-

bintang

B Berpandukan tiupan angin monsun

C Merujuk kepada daya tarikan magnet

D Menggunakan kompas moden

15Antara berikut, yang manakah merupakan arah

mata angin utama?

I Utara III Barat

II Timur IV Tenggara

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

3

Page 4: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Soalan 16 dan Soalan 17 berdasarkan rajah di

bawah.

16 Arah mata angin X terletak antara

timur dan ____.

A utara C timur laut

B barat D selatan

17 Apakah nama bagi arah mata angin Y?

A Tenggara C Utara

B Barat D Barat laut

18 Mata angin timur menghadap ke arah

A matahari terbenam

B bintang berkelip

C matahari terbit

D bulan muncul

19 Bagaimanakah untuk mendapatkan bacaan

yang tepat apabila menggunakan kompas

magnetik?

I Lindungi kompas daripada sinaran

matahari

II Letakkan kompas pada permukaan

yang rata

III Jauhkan kompas daripada objek besi

IV Gunakan kompas di kawasan lapang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 20 hingga Soalan 24 berdasarkan peta di bawah.

4

Page 5: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

20 Padang bola terletak di bahagian

A utara C barat daya

B timur D barat

21 __________ terletak di selatan Pangsapuri

Baiduri.

A Tasik Irama C Bengkel

B Wisma Prima D Masjid

22Apakah arah Pangsapuri Baiduri dari Wisma

Prima?

A Barat daya C Timur laut

B Barat laut D Tenggara

23Antara berikut, yang manakah merupakan

tempat-tempat yang terletak di bahagian utara

peta?

I Klinik III Bank

II Padang bola IV Balai bomba

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

24 Medan selera terletak di bahagian

tenggara

A pasar C stesen minyak

B lampu isyarat D SMK

Cempaka

• Ukuran jauh antara dua tempat

• Diukur dalam unit meter, kilometer, masa

dan kos

25 Maklumat di atas berkaitan dengan

A jarak C arah

B skala D bearing

5

Page 6: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

26 Antara berikut, yang manakah jenis-

jenis jarak?

I Jarak nisbah

II Jarak mutlak

III Jarak relatif

IV Jarak mudah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

27 Antara berikut, yang manakah

merupakan alatan

yang digunakan untuk mengukur jarak

lurus?

A Pembaris C Sejalur kertas

B Jangka tolok D Jangka sudut

28 Apakah yang dimaksudkan dengan

skala?

A Nisbah atau kadar jarak dalam peta

atau pelan sebagai ganti atau mewakili

jarak sebenar di

permukaan bumi

B Ukuran jauh antara dua tempat

C Perbandingan dari segi kadar

D Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu

tempat

Soalan 29 berdasarkan skala di bawah.

29 Rajah di atas menunjukkan

A skala lurus mudah

B skala lurus penuh

C skala selang seli

D skala penyata

30Antara berikut, yang manakah menunjukkan

skala 1 cm mewakili 10 kilometer?

A

B

C

D

31 Jarak rumah Khalid ke Kota Bharu ialah 12

kilometer.Tambang bagi setiap 2

kilometer ialah

RM 1.50. Berapakah yang perlu

dibayar oleh

Khalid jika dia hendak ke Kota

Bharu?

A RM 8.00

B RM 7.50

C RM 9.00

D RM 9.50

6

Page 7: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

32 Jarak relatif diukur dari segi

I kos III meter

II masa IV kilometer

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 33 hingga Soalan 37 berdasarkan pelan di bawah.

33 Berapakah jarak mutlak dari lampu isyarat

ke

perpustakaan?

A 2.5 km C 4 km

B 5 km D 1.5 km

34 Amira tinggal di Pangsapuri Mia yang

terletak 5

kilometer dari Taman Tasik Rekreasi.

Berapa

lamakah masa yang diambil oleh

Amira jika dia

hendak pergi ke Taman Tasik

Rekreasi dengan

menaiki bas?

A 28 minit C 30 minit

B 21 minit D 15 minit

35 Jika tambang bas dari perpustakaan ke

pasar mini

ialah RM 3.30, berapakah jarak

mutlak

perpustakaan ke pasar mini?

7

Page 8: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

A 12 km C 14 km

B 11 km D 15 km

36 Berapakah tambang bas dari rumah

Amira ke

perpustakaan?

A RM 3.00 C RM 1.95

B RM 1.50 D RM 2.10

37Amira bersama ibunya pergi ke pasar mini

dengan menaiki kereta. Ibu Amira memandu

kereta dengan kelajuan 500 meter per minit.

Berapakah jarak relatif Pangsapuri Mia ke pasar

mini?

A 35 minit C 10 minit

B 53 minit D 41 minit

38 Apakah kaedah untuk mengumpul

maklumat bagi membina graf?

I Menonton televisyen

II Pemerhatian

III Soal selidik

IV Bancian

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

39 Apakah kelemahan kedudukan relatif

untuk

menyatakan arah sesuatu tempat?

I Kurang tepat

II Sukar difahami

III Sukar dinyatakan

IV Dinyatakan secara perbandingan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

40Apakah tujuan maklumat disampaikan melalui

graf?

I Memudahkan pemahaman

II Memudahkan membuat perbandingan

III Mempersembahkan maklumat dengan

jelas

IV Menjimatkan masa

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

41Apakah langkah-langkah untuk menghasilkan

graf?

I Mengumpul maklumat

II Merekod data

III Beli buku graf

IV Menyusun data dalam jadual

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

42Graf garisan sesuai digunakan untuk

menunjukkan purata

A suhu bulanan C jenis

pekerjaan

B jumlah penduduk D

bilangan pelajar

8

Page 9: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Soalan 43 hingga Soalan 45 berdasarkan graf di

bawah.

43Apakah pekerjaan utama penduduk Puchong

Prima?

A Peniaga

B Pekerja kilang

C Kakitangan kerajaan

D Bekerja sendiri

44 Berapakah jumlah kakitangan kerajaan

yang tinggal di Puchong Prima?

A 850 orang C 650 orang

B 500 orang D 550 orang

45 550 orang penduduk Puchong Prima bekerja

sebagai __________.

A kakitangan kerajaan

B pekerja kilang

C bekerja sendiri

D peniaga

46 Apakah perkara asas yang diperlukan

untuk

membentuk jadual?

A Tajuk C Petunjuk

B Data D Skala

Lukisan sebahagian

permukaan bumi

yang dilihat dari aras yang

tinggi

47 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

A skala C graf

B arah D peta

48 Apakah ciri-ciri peta yang lengkap?

I Mempunyai tajuk

II Mempunyai arah mata angin

III Mempunyai warna yang cantik

IV Mempunyai skala

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

49 Simbol grafik dan singkatan

digunakan di dalam peta untuk

menunjukkan

I paras laut III ciri budaya

II ciri fizikal IV jenis tanah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9

Page 10: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

50 Antara berikut, yang manakah

merupakan contoh ciri budaya di dalam

peta?

I Masjid III Jeti

II Rumah IV Paya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

51Antara berikut, simbol yang manakah

menunjukkan tanaman kelapa sawit?

A C

B D

52 Simbol-simbol di atas mewakili

A pertanian C saliran

B pengangkutan D bangunan

53 Sek. adalah singkatan bagi

A sekolah C pejabat daerah

B sungai D hospital

54 Pilih pernyataan yang betul.

I

II

III

IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

10

Page 11: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Soalan 55 hingga Soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

55 Apakah pekerjaan utama penduduk di

kawasan peta?

I Nelayan III Peladang

II Petani IV Pekerja kilang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

56 Berdasarkan skala, berapakah jarak

mutlak dari Pekan Selising ke balai polis?

A 4 km C 6.2 km

B 2 km D 5 km

57 Sungai Tenang mengalir ke arah

A tenggara C barat laut

B barat daya D timur laut

58 Apakah arah Kampung Aman dari

Pantai Indah?

A Utara C Barat

B Timur D Selatan

• Mempunyai kemudahan pendidikan

• Petempatan berpusat

59 Maklumat di sebelah menerangkan

tentang

A Pekan Selising

B Kampung Putih

C Kampung Malibu

D Pekan Bayu

60Jarak mutlak bagi Kampung Aman ke Pekan

Bayu ialah 6.5 kilometer. Firdee tinggal di

11

Page 12: koleksi soalan tingkatan 1

Geografi Tingkatan 1

Kampung Aman dan bekerja di Pekan Bayu.

Berapa lamakah masa yang diambil oleh Firdee

untuk sampai ke Pekan Bayu sekiranya dia

memandu dengan kelajuan 500 meter per minit?

A 18 minit C 13 minit

B 20 minit D 28 minit

12

Page 13: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah.

1 Siapakah yang tinggal selajur dengan

sekolah?

A Aril C Henry

B Rania D Chua

2 Berapakah koordinat taman

permainan?

A 5463 C 5264

B 5765 D 5368

3 Apakah objek yang terletak pada

koordinat 5566?

A Masjid C Kedai

B SK Kepas D Tasik

4 Jika Rania ingin ke rumah Aril, dia harus

menuju ke koordinat

A 5366 C 5463

B 5663 D 5768

5 Antara berikut, yang manakah benar tentang

kedudukan objek-objek berikut berdasarkan

rajah?

I Tasik - 5267

II Rumah Henry - 5663

III Taman permainan - 5665

IV Masjid - 5264

Page 14: koleksi soalan tingkatan 1

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

6 Antara berikut, yang manakah benar tentang

mata angin timur?

I Mempunyai nilai 90o

II Terletak di antara arah timur laut

dengan tenggara

III Tepat di Kutub Utara

IV Arah mata angin perantaraan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Syaiful duduk di sebelah kiri

Aiza, Aiza pula duduk di hadapan

Nizam dan belakang Henry

7 Siapakah titik rujukan bagi menyatakan

kedudukan Syaiful?

A Aiza C Henry

B Nizam D Syaiful

8 Apakah yang dimaksudkan dengan titik

rujukan?

A Tanda yang dijadikan asas untuk

diteliti

B Tempat pertemuan dua garisan atau

lebih

C Susunan atau deret lurus dari hadapan

ke

belakang

D Cara atau peraturan untuk membuat

sesuatu

9 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai koordinat?

A Kedudukan berdasarkan jarak sesuatu

tempat dari tempat asal

B Dapat menentukan arah sesuatu

tempat

C Merupakan titik persilangan lajur dan

baris

D Merupakan kedudukan yang

ditentukan

berdasarkan titik rujukan

Soalan 10 hingga Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah.

Page 15: koleksi soalan tingkatan 1

10 Siapakah yang duduk di sebelah kiri

Amer?

A Shuib C Shane

B Nizam D Farah

11 Nizam duduk di hadapan

A Adila C Julia

B Vanaja D Mia

12 Berapakah koordinat bagi tempat

duduk Alex?

A 0304 C 0503

B 0403 D 0706

13 Siapakah yang duduk di koordinat

0505?

A Nicky C Aril

B Wong D Firdee

14Antara berikut, tempat duduk siapakah yang

terletak di baris 04?

I Firdee III Alex

II Mia IV Vanesa

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

15 Pilih pasangan yang betul tentang

bacaan sudut arah mata angin di bawah.

I

II

III

IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

16 Bagaimanakah cara untuk menentukan

arah?

I Melihat arah matahari terbit dan

terbenam

II Melihat kedudukan bintang-bintang

pada waktu malam

III Arah tiupan angin monsun

IV Melihat arah mata angin pada kompas

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah.

17 Berdasarkan rajah di atas, X merujuk

kepada

A utara C selatan

B timur D barat

18 Apakah alat yang digunakan untuk

menentukan arah mata angin dengan tepat?

Page 16: koleksi soalan tingkatan 1

A Termometer C Higrometer

B Anemometer D Kompas

magnetik

19 Mengapakah jarum kompas magnetik

sentiasa menghala ke arah utara?

A Tarikan magnetik dari kutub utara

bumi

B Diperbuat daripada magnet

C Jisim kompas memberat ke arah utara

D Kerana darjah bermula dengan 0o

Soalan 20 hingga Soalan 24 berdasarkan rajah di

bawah.

20 Dusun Ecopark terletak di bahagian

__________.

A utara C selatan

B timur D barat

21Setelah bermandi-manda di air terjun, Aril

ingin ke taman rama-rama. Dia harus menuju ke

arah ________dari air terjun.

A selatan C barat

B timur D utara

22 Apakah arah muzium dari kedai

cenderahati?

A Tenggara

B Barat daya

C Barat

D Timur

23 Apakah arah taman bunga dari hutan

simpan?

A Barat daya C Tenggara

B Selatan D Timur laut

24 Jika Aril berada di pondok dan dia

menuju ke arah timur laut, Aril akan

sampai ke ________.

A air terjun C taman rama-

rama

B tasik D muzium

25 Apakah fungsi skala?

I Membolehkan jarak di antara dua

tempat dikira

II Memudahkan membuat perbandingan

III Mengukur ketinggian bentuk muka

bumi

IV Memudahkan pengiraan luas kawasan

dalam peta

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 26 berdasarkan skala di bawah.

26 Apakah nisbah bagi skala lurus penuh

di atas?

A 1 cm : 21 km C 1 cm : 3 km

Page 17: koleksi soalan tingkatan 1

B 1 cm : 2 km D 1 cm : 3 m

27 Ciri geografi yang manakah di bawah

sesuai

ditunjukkan dalam peta topografi?

A Min suhu bulanan

B Jumlah penduduk

C Taburan hujan

D Pola petempatan

Soalan 28 hingga Soalan 30 berdasarkan maklumat di

bawah.

• Jarak antara rumah Shahrul ke taman

rekreasi

ialah 12 kilometer

• Tambang bas ialah 40 sen bagi

sekilometer

28 Berdasarkan maklumat di atas,

berapakah

tambang yang perlu dibayar oleh Shahrul jika dia

ke taman rekreasi dengan menaiki bas?

A RM 4.00

B RM 12.00

C RM 4.80

D RM 14.20

29Pemandu bas memandu dengan kadar kelajuan

500 meter per minit, pada pukul berapakah

Shahrul akan sampai ke taman rekreasi jika dia

bertolak dari rumahnya pada pukul 3.25 petang?

A 4.00 petang

B 3.49 petang

C 3.25 petang

D 4.10 petang

30Sekiranya Shahrul memandu ke taman rekreasi

dari Pekan Baru dan mengambil masa selama 36

minit dengan kelajuan yang sama dengan

pemandu bas, berapakah jarak taman rekreasi

dari Pekan Baru?

A 12 km

B 14 km

C 16 km

D 18 km

31 Semasa menggunakan kompas untuk

menentukan

arah sesuatu tempat, pastikan anda

berjauhan

daripada

I pagar besi

II tiang kayu

III mangkuk kaca

IV pencawang elektrik

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 32 hingga Soalan 36 berdasarkan peta di

bawah.

Page 18: koleksi soalan tingkatan 1

32 Berapakah jarak mutlak masjid

Kampung Teman dari sekolah?

A 3.0 km

B 4.0 km

C 2 km

D 4.5 km

33Rizal tinggal di Kampung Bendang dan dia

ingin ke Pekan Jauhari dengan menaiki bas.

Berapakah tambang yang perlu dibayar oleh

Rizal untuk ke Pekan Jauhari?

A RM 2.80

B RM 4.00

C RM 1.40

D RM 3.90

34Shuib tinggal di Kampung Teman yang

terletak kira-kira 3 km dari sekolah. Dia

berbasikal ke sekolah dengan kelajuan 200 meter

per minit.

Jika Shuib bertolak dari rumahnya pada pukul

7.10 pagi, pada pukul berapakah Shuib akan tiba

di sekolahnya?

A 7.40 pagi

B 8.20 pagi

C 7.25 pagi

D 7.30 malam

35Aiman ingin pergi ke Resort Pantai Indah.

Berapa lamakah masa yang akan diambil oleh

Aiman jika dia bertolak dari Pekan Jauhari

dengan menaiki bas?

A 6 minit

B 24 minit

C 10 minit

D 16 minit

36Jarak mutlak dari Pekan Jauhari ke jambatan

ialah

A 3 km

B 1.5 km

C 1 km

D 4 km

Soalan 37 hingga Soalan 40 berdasarkan rajah di

bawah.

Page 19: koleksi soalan tingkatan 1

37 Bilakah Bandar Mentari mengalami

suhu yang

paling tinggi?

A September

B Januari

C Mac

D Disember

38Berapakah suhu terendah yang pernah dialami

oleh Bandar Mentari?

A 35 oC

B 30 oC

C 29 oC

D 23 oC

39Berapakah perbezaan suhu antara bulan

Januari dan Mac?

A 2 o C C 7 o C

B 5 o C D 10 o C

40 Pilih pernyataan yang benar

mengenai graf garis

di atas.

I Suhu di Bandar

Mentari mengalami perubahan yang ketara

dari bulan September hingga bulan

Disember.

II Suhu di Bandar Mentari

rendah pada bulan Mac, Ogos, dan

September.

III Suhu di Bandar Mentari pada bulan

Januari ialah 20 oC.

IV Suhu bulanan di Bandar Mentari

tidak berubah pada bulan November dan

Disember.

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

41 Apakah yang dimaksudkan dengan

data?

A Jumlah atau bilangan

B Maklumat atau fakta yang

dikumpulkan

C Huraian atau penerangan

D Soalan untuk digunakan sebagai

kajian

42 Antara berikut, yang manakah

merupakan kaedah mengumpul data?

I Temu bual

II Tinjauan ke kilang

III Melukis gambar rajah

IV Rujukan perpustakaan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 43 hingga Soalan 46 berdasarkan jadual di

bawah.

Hobi Pelajar Tingkatan 1

Rekacipta

43Berdasarkan jadual di atas, bilangan pelajar X

ialah

A 10 orang C 8 orang

B 9 orang D 7 orang

44 Data dalam jadual di atas boleh

digambarkan dalam bentuk

Page 20: koleksi soalan tingkatan 1

A peta

B pelan

C graf garisan

D graf bar mudah

45 Pelajar Tingkatan 1 Rekacipta lebih

gemar _____

daripada membaca.

A mengumpul setem

B berbasikal

C bersukan

D memancing

46 Hobi yang paling tidak diminati oleh

pelajar

Tingkatan 1 Rekacipta ialah

A berbasikal

B mengumpul setem

C membaca

D memancing

47Apakah keistimewaan menggambarkan data

dalam bentuk graf?

I Mudah difahami

II Mudah ditafsir

III Lebih menarik

IV Mudah dilukis

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

48 Ciri-ciri budaya dan ciri-ciri fizikal

sesuatu kawasan di dalam peta ditunjukkan

melalui

I simbol III garisan

II singkatan IV warna

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

49 Antara berikut, yang manakah

merupakan ciri- ciri fizikal yang biasanya

terdapat di dalam peta?

I Paya air masin III Rumput

II Bukit IV Tali air

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 50 hingga Soalan 55 berdasarkan peta di bawah

.

Page 21: koleksi soalan tingkatan 1

50 Sungai Kelikir mengalir ke arah

A timur

B tenggara

C selatan

D barat daya

51 Apakah ciri budaya yang terdapat di

dalam peta?

I Pantai III Sekolah

II Masjid IV Jambatan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

52 Berapakah jarak mutlak dari Kampung Pinggir

Laut ke simpang empat Pekan Damai?

A 7 km C 4.5 km

B 5.5 km D 9 km

53Apakah jenis tanaman yang terdapat di dalam

peta?

I Kopi III Getah

II Kelapa sawit IV Padi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

54 Pada pendapat anda, kawasan yang

manakah

berpotensi untuk dimajukan sebagai

kawasan

pelancongan?

A Kampung Sawah

B Kampung Pinggir Laut

C Kampung Sagu

D Pekan Damai

55 Apakah kegiatan ekonomi utama bagi

penduduk di dalam peta?

A Pertanian

B Perlombongan

C Pelancongan

D Penternakan

56 Antara berikut, manakah simbol yang

mewakili bangunan?

I III

II IV

Page 22: koleksi soalan tingkatan 1

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 57 berdasarkan gambar di bawah.

57 Simbol di atas mewakili

A sungai C paya bakau

B kolam D sawah padi

58 Susunkan langkah-langkah melukis

peta lakar mengikut urutan yang betul.

I Pilih simbol dan singkatan yang sesuai

II Gunakan warna yang sesuai

III Masukkan petunjuk peta

IV Lukiskan skala lurus yang sesuai

V Masukkan arah mata angin

A I, II, III, IV, V

B I, V, II, IV, III

C I, II, V, IV, III

D V, IV, III, II, I

59Antara berikut, singkatan yang manakah

mewakili ciri fizikal?

I Bt. III Sg.

II Hosp. IV G.

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

60Jarak rumah Fahmi dari masjid ialah 8 km. Dia

berbasikal ke masjid dengan kelajuan satu

kilometer bagi setiap 5 minit. Pukul berapakah

Fahmi akan tiba di masjid jika dia bertolak dari

rumahnya pada pukul 12.10 tengah hari?

A 12.30 tengah hari

B 1 tengah hari

C 12.45 tengah hari

D 12.50 tengah hari

Page 23: koleksi soalan tingkatan 1

1 Pilih pernyataan yang benar mengenai

kedudukan Malaysia.

I Malaysia terletak di selatan Benua

Asia

II Kedudukan Malaysia ialah

antara garis lintang 1 oU hingga 7 oU dan

menganjur dari garis bujur 100 oT hingga

120 oT

III Semenanjung Malaysia

merupakan sambungan daripada tanah besar

Asia

IV Sabah dan Sarawak terletak di Pulau

Borneo

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

2 Banjaran apakah yang terpanjang di

Malaysia?

A Banjaran Kapuas Hulu

B Banjaran Tahan

C Banjaran Crocker

D Banjaran Titiwangsa

• Merupakan gunung yang tertinggi di

Malaysia

• Terletak di Banjaran Tahan

3 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

ketinggian gunung tersebut?

A 2187 m

B 4095 m

C 1276 m

D 2425 m

4 Apakah bentuk muka bumi di kawasan

tanah pamah?

I Dataran

II Lembah

III Delta

IV Banjaran

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 5 hingga Soalan 7 berdasarkan rajah di

bawah.

5 Berdasarkan rajah di atas, apakah X?

A Batu sisa C Tanjung

B Gerbang laut D Tebing tinggi

6 Bagaimanakah tebing tinggi

terbentuk?

A Terbentuk apabila terdapat

tebing batu-batan yang curam di pinggir

laut yang terdiri

daripada batuan keras yang tahan hakisan

B Terbentuk kesan daripada hakisan

ombak

terhadap batuan lembut di pinggir

pantai

Tebing tinggi

y

X

Page 24: koleksi soalan tingkatan 1

C Terbentuk hasil daripada runtuhan

gerbang laut

D Terbentuk apabila hakisan giat berlaku

di

kawasan gua

7 Y terbentuk kesan daripada hakisan

ombak yang berterusan di bahagian

________.

A batu tunggul C gua

B teluk D tebing tinggi

8 Antara berikut, yang manakah tidak

benar

mengenai sungai di Malaysia?

A Sungai Rajang merupakan sungai

terpanjang di Malaysia

B Sungai Golok menjadi sempadan

antarabangsa antara Malaysia dengan

Indonesia

C Sungai Bernam merupakan sempadan

negeri antara Selangor dengan Perak

D Sungai Muda berperanan mengairi

kawasan penanaman padi di Dataran

Kedah-Perlis

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

9 Berdasarkan rajah di atas, di peringkat

manakah perubahan-perubahan tersebut

berlaku?

A Tengah sungai C Hulu sungai

B Hilir sungai D Muara sungai

10 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan pola saliran darat?

A C

B D

11 Antara berikut, tanah tinggi yang

manakah

dimajukan untuk pertanian?

I Tanah Tinggi Genting

II Tanah Tinggi Cameron

III Tanah Tinggi Kundasang

IV Bukit Tinggi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

12 Apakah potensi kawasan pinggir laut

Malaysia?

I Sumber kayu bakau

II Pelabuhan

III Pertanian

IV Pusat perikanan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

13 Apakah faktor yang menggalakkan

kegiatan

perikanan di kawasan pinggir laut

Malaysia?

I Kawasan pinggir lautnya berteluk dan

terlindung

Page 25: koleksi soalan tingkatan 1

II Kawasan pinggir lautnya rendah dan

rata

III Kawasan pinggir lautnya berpenduduk

padat

IV Kawasan pinggir lautnya panjang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

14 Apakah persamaan antara Tanah

Tinggi Cameron dengan Pergunungan

Alps di Switzerland?

A Banjaran yang mempunyai salji pada

musim sejuk

B Mempunyai kepentingan sebagai

kawasan pelancongan

C Kawasan pertanian utama bagi kedua-

dua

negara

D Mempunyai pulau tercantik di dunia

15 Antara berikut, yang manakah boleh

dikaitkan

denganTasik Tonle Sap di

Kampuchea?

I Jumlah ikan bertambah selepas musim

hujan

II Saiz Tasik Tonle Sap bertambah pada

musim hujan membantu pembiakan

ikan

III Tasik Tonle Sap menghasilkan

separuh daripada jumlah tangkapan ikan di

Kampuchea

IV Penanaman padi pada musim kering

menjejaskan penangkapan ikan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

16 ‘Pasar apung’ yang terkenal di

Thailand terletak di

A Sungai Mekong

B Sungai Nam Chi

C Sungai Menam Chao Phraya

D Sungai Nam Mun

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah.

17Berdasarkan gambar di atas, di manakah

kaedah penanaman tersebut dijalankan?

I Grinderlwald

II Pulau Jawa

III Tanah Tinggi Cameron

IV Delta Mekong

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

18 Apakah halangan bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia?

I Tanah pamah - kawasan berpaya

II Pinggir pantai - hutan tebal

III Sungai - beraliran deras di bahagian

hulu IV Tanah tinggi - cerun curam

A I, II, dan III

B I, II dan IV

C I, III, dan IV

D II, III dan IV

Soalan 19 dan Soalan 20 berdasarkan peta di bawah.

Page 26: koleksi soalan tingkatan 1

• Kawasan ini terdiri daripada gua

batu kapur

• Pusat pelancongan

• Terdapat sarang burung layang-

layang

19 Maklumat di atas menerangkan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

20 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai kawasan bertanda I?

A Pusat penanaman teh dan tanaman

hawa

sederhana

B Pusat pengumpulan sumber-sumber

hutan

C Berpotensi sebagai tapak penjanaan

kuasa

hidroelektrik

D Berperanan sebagai pusat pentadbiran

negeri

21 Persamaan cara hidup antara puak Exenks di

Siberia dengan puak Inuit di Greenland ialah

I mereka menangkap ikan pada musim

panas

II mereka suka berpindah mengikut

musim

III mereka tinggal di dalam khemah

IV mereka menggunakan binatang untuk

mengangkut muatan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

22Antara berikut, yang manakah iklim yang

tergolong dalam zon sederhana sejuk?

I Iklim jenis Sudan

II Iklim jenis Steppe

III Iklim jenis Siberia

IV Iklim jenis Laurentia

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

23Antara berikut, yang manakah merupakan

langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar?

I Penanaman semula

II Penggunaan kaedah biologi dalam

pertanian

III Pembinaan jalan raya

IV Pemeliharaan cerun tinggi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

24Apakah kesan daripada pemendapan air

berlumpur di dasar sungai?

I Mencetekkan dasar sungai

II Air sungai akan tercemar

III Suhu permukaan bumi meningkat

IV Banjir mudah berlaku

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

25 Bagaimanakah cara untuk mengatasi hakisan

tanah?

I Menggunakan baja organik

II Penggunaan kaedah biologi

Page 27: koleksi soalan tingkatan 1

III Melandaikan cerun

IV Membuat tarahan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

26 Apakah kesan peredaran bumi?

A Matahari terbit di timur dan terbenam

di barat

B Kejadian siang dan malam

C Berlakunya air pasang dan surut setiap

hari

D Kejadian empat musim yang nyata

27 Bilakah ekuinoks musim luruh

berlaku?

A 21 Jun

B 22 Disember

C 23 September

D 24 November

• Bahagian di Garisan Jadi berada

tepat

menghadap matahari

• Hemisfera Selatan mengalami waktu

siang

yang lebih panjang daripada waktu

malamnya

28 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan

A solstis musim panas

B solstis musim sejuk

C ekuinoks musim bunga

D ekuinoks musim luruh

Soalan 29 hingga Soalan 31 berdasarkan peta di

bawah.

29 Bilakah Angin Sumatera bertiup?

A April hingga Mei

B Mei hingga September

C September hingga Disember

D November hingga Mac

30 Apakah ciri-ciri Angin Sumatera?

I Dikenali sebagai skual

II Bertiup dengan kencang secara tiba-

tiba pada

waktu malam hingga subuh

III Membawa hujan bukit yang lebat ke

kawasan

yang berhampiran Laut China Selatan

IV Hujan lebat disertai dengan petir dan

kilat

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

31 Apakah angin X?

A Angin Monsun Barat Daya

B Angin Monsun Timur Laut

C Angin Sumatera

D Angin Pulau Jawa

32 Berapakah min suhu tahunan

Malaysia?

A 25 oC C 30 oC

B 27 oC D 32 oC

Page 28: koleksi soalan tingkatan 1

33 Apakah faktor yang menyebabkan suhu di

Kuala Lumpur lebih tinggi daripada suhu di

Tanah

Tinggi Cameron?

A Pancaran matahari C

Taburan hujan

B Arah tiupan angin D

Ketinggian

Soalan 34 dan Soalan 35 berdasarkan rajah di bawah.

34 Rajah di atas menunjukkan pembentukan

A hujan perolakan C bayu darat

B hujan bukit D bayu laut

35Antara berikut, yang manakah kawasan

lindungan angin yang menyebabkan taburan

hujannya kurang?

I Jelebu

II Kuala Terengganu

III Kuching

IV Kuala Pilah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

36 Bilakah Malaysia menerima hujan

maksimum?

A Musim tiupan angin Monsun Timur

Laut

B Musim tiupan angin Monsun Barat

Daya

C Musim perantaraan monsun

D Musim tiupan Angin Sumatera

37 Mengapakah Malaysia mengalami suhu

yang tinggi sepanjang tahun?

A Kedudukannya di tengah-tengah

Benua Asia

B Kedudukannya di luar kawasan tiupan

angin siklon

C Kedudukannya yang berhampiran

dengan

Garisan Khatulistiwa

D Kedudukannya di laluan angin

monsun

38 Berapakah julat suhu tahunan di

Jacobabad,

Pakistan?

A 14 oC C 10 oC

B 23 oC D 33 oC

• Mengalami iklim Tundra

• Terletak di zon sejuk

• Mengalami dua musim yang nyata

iaitu musim panas dan musim sejuk

39 Maklumat di atas berkaitan dengan

A Malaysia C Siberia

B Greenland D Gurun Thar

40 Antara berikut, pernyataan yang

manakah tidak

benar mengenai pengaruh cuaca dan

iklim terhadap ekonomi Malaysia?

I Kegiatan pembalakan terganggu pada

musim kemarau

Page 29: koleksi soalan tingkatan 1

II Suhu rendah di kawasan tanah tinggi

menggalakkan penanaman tanaman

hawa

sederhana

III Perikanan di pantai timur

Semenanjung Malaysia terjejas pada musim

tengkujuh

IV Pelbagai jenis kegiatan ekonomi dapat

dijalankan sepanjang tahun

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

41Apakah kawasan yang merupakan petempatan

dan pertanian kekal di Gurun Thar?

A Oasis C Tasik

B Kolam ais D Laut

42Antara berikut, yang manakah persamaan cara

hidup antara penduduk di Siberia dengan

penduduk di Malaysia?

A Menebang pokok pada musim sejuk

B Menjalankan kegiatan pertanian pada

musim sejuk

C Melombong petroleum dan gas asli

D Memburu binatang pada musim panas

• Hujan tahunan rendah, kurang

daripada 250 mm

• Ribut pasir sering berlaku pada bulan

Mei

dan Jun

43Maklumat di atas berkaitan dengan ciri-ciri

iklim di

A Malaysia C Gurun Thar

B Greenland D Siberia

44Antara berikut, yang manakah merupakan

tumbuhan yang terdapat di Siberia?

I Birch III Meranti

II Pain IV Cedar

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

45 Apakah ciri-ciri iklim di Greenland?

I Mengalami iklim Artik atau Tundra

II Musim bunga dan musim luruh sangat

singkat

III Ribut salji membawa angin sejuk dari

Kutub Utara

IV Permukaan bumi dan sungai beku

selama 8 bulan semasa musim sejuk

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Teh • Bunga-bungaan • Sayur-

sayuran

46 Maklumat di atas adalah jenis tanaman

yang

terdapat di kawasan

A pinggir pantai C tanah tinggi

B delta D lembangan sungai

47 Zon panas terletak di antara

A 0o hingga 30o U/S

B 30o U/S hingga 45o U/S

C 45o U/S hingga 65o U/S

D 65o U/S hingga 90o U/S

48 Apakah faktor yang mempengaruhi

kegiatan

memburu dan menangkap ikan di

Greenland?

Page 30: koleksi soalan tingkatan 1

A Kesukaran menjalankan kegiatan

pertanian

B Banyak permintaan sumber protein

daripada orang ramai

C Banyak tempat untuk berburu dan

membiakkan haiwan

D Tiada permintaan terhadap sumber-

sumber

pertanian

Membaiki pukat dan bot

pada bulan

November hingga Mac

49 Maklumat di atas berkaitan dengan

aktiviti

nelayan di Malaysia pada musim

A sejuk C panas

B kemarau D tengkujuh

50Apakah faktor-faktor yang menyebabkan julat

suhu tahunan Malaysia kecil?

I Kebanyakan kawasan di Malaysia

ialah

kawasan tanah tinggi

II Litupan tumbuhan semula jadinya

banyak

III Mempunyai litupan awan yang banyak

IV Malaysia di kelilingi oleh laut

A I, II dan III C I, III, dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

51 Apakah faktor yang menyebabkan

terdapat

perbezaan zon iklim?

I Perbezaan garis lintang

II Jarak dari laut

III Jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza

IV Kepelbagaian bentuk muka bumi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

52 Mengapakah kawasan Siberia

mempunyai

kepadatan penduduk yang rendah?

A Berada dalam kawasan lingkaran

gunung berapi

B Keadaan iklim yang melampau

C Kekurangan kemudahan asas

D Tanih yang gondol

53Apakah kesan kegiatan pembalakan haram

terhadap alam sekitar?

A Penipisan lapisan ozon

B Hujan asid

C Hakisan tanah

D Jerebu

54 Antara berikut, yang manakah

merupakan bahan-

bahan yang membebaskan CFC?

I Penyembur aerosol

II Pendingin hawa

III Tong kitar semula

IV Peti sejuk

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

55 Apakah kesan hujan asid terhadap

alam sekitar?

I Tanih bertambah subur

II Hidupan air terancam

III Tumbuhan pupus

IV Udara tercemar

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 31: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 56 dan Soalan 57 berdasarkan gambar di

bawah.

56 Apakah kesan daripada aktiviti di atas

terhadap alam sekitar?

A Pembentukan pulau haba

B Meningkatkan kandungan gas rumah

hijau di udara

C Kejadian hakisan tanah

D Risiko untuk mengalami banjir lumpur

adalah tinggi

57 Gas apakah yang dibebaskan oleh asap

kenderaan?

I Klorofluorokarbon III

Karbon dioksida

II Nitrus oksida IV Metana

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Sakit buah pinggang

• Sakit dada

• Penyakit Alzheimer

58 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kesan

A jerebu

B kemarau

C hujan asid

D penipisan lapisan ozon

59 Apakah yang menyebabkan

peningkatan suhu di bumi?

I Penipisan lapisan ozon

II Pulau haba

III Kesan rumah hijau

IV Hujan asid

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

60 Apakah kesan daripada penipisan

lapisan ozon?

I Penyakit barah kulit

II Berlakunya banjir

III Hasil pertanian meningkat

IV Peningkatan suhu dunia

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 32: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 1 hingga Soalan 4 berdasarkan peta di bawah.

1 Apakah banjaran yang bertanda d?

A Banjaran Titiwangsa

B Banjaran Keledang

C Banjaran Kedah-Singgora

D Banjaran Tahan

2 Pilih

pernyataan yang benar mengenai gunung yang

bertanda a.

I Mempunyai ketinggian sebanyak 2187

meter

II Merupakan gunung yang tertinggi di

Semenanjung Malaysia

III Terletak di Banjaran Titiwangsa

IV Terletak di negeri Kelantan

Page 33: koleksi soalan tingkatan 1

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

3 Berapakah ketinggian gunung yang

bertanda b?

A 2187 meter C 2425 meter

B 4095 meter D 2644 meter

4 Banjaran yang bertanda C ialah

A Banjaran Crocker

B Banjaran Kelingkang

C Banjaran Tama Abu

D Banjaran Kapuas Hulu

5 Mengapakah kedudukan Malaysia

dikatakan

strategik?

A Terletak di persimpangan jalan laut

dan laluan udara antarabangsa

B Terletak di bahagian selatan Benua

Asia

C Terletak di dalam Lingkaran Api

Pasifik

D Di kelilingi oleh laut

6 Gunung Kinabalu terletak di

A Banjaran Kapuas Hulu

B Banjaran Brassey

C Banjaran Crocker

D Banjaran Tama Abu

• Terkenal sebagai sistem Gunung Indo-

Malaya

• Bermula dari Dataran Tinggi Yunnan

di negeri China dan berakhir di Banjaran

Titiwangsa di Malaysia

7 Maklumat di atas berkaitan dengan

A sistem gunung lipat muda

B sistem gunung lipat tua

C proses pemampatan kerak bumi

D kedudukan banjaran di Malaysia

8 Apakah kepentingan tanah pamah di

Malaysia?

I Petempatan

II Pertanian

III Jaringan pengangkutan

IV Perikanan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

9 Malaysia di kelilingi laut yang cetek kerana

terletak di atas

A pentas sutera C Pentas Sunda

B pentas sulu D pentas

samudera

Soalan 10 hingga Soalan 12 berdasarkan rajah di

bawah.

10 Apakah bentuk muka bumi pinggir

laut yang bertanda X?

A Tanjung C Batu tunggul

Page 34: koleksi soalan tingkatan 1

B Tebing tinggi D Lagun

11 Bagaimanakah bentuk muka bumi

pinggir laut Y terbentuk?

A Pemendapan pasir dan kelikir di

hadapan teluk dan muara sungai dengan

sebahagiannya

bercantum dengan pantai

B Sambungan beting pasir dengan

kawasan pulau

C Serpihan daratan yang terpisah dengan

tanah besar oleh laut

D Hakisan ombak terhadap batuan keras

di

kawasan pinggir laut

12 Pilih pernyataan yang benar bagi

menerangkan bentuk muka bumi Z.

A Kawasan perairan yang dilindungi

anak tanjung

B Beting pasir yang menghubungkan

daratan

dengan pulau

C Dataran yang di kelilingi oleh laut

D Terbentuk daripada timbunan pasir

yang

berhampiran dengan pantai

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

13 Kawasan yang bertanda X merupakan

kawasan

A paling banyak terjadinya lembapan

B paling kurang tiupan angin monsun

C paling kurang menerima hujan

D paling banyak menerima hujan

14 Antara berikut, yang manakah

merupakan bentuk muka bumi di

bahagian hulu sungai?

I Lurah berbentuk V III Tasik

ladam

II Air terjun IV Jeram

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

15 Apakah fungsi Sungai Rajang?

I Kawasan perkelahan

II Sumber pengairan

III Mengangkut barangan pukal

IV Jalan air pedalaman

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Tanah Tinggi Genting

• Tanah Tinggi Cameron

• Bukit Fraser

16 Apakah potensi kawasan-kawasan

seperti maklumat di atas?

A Pusat pentadbiran negara

B Kawasan pembalakan

C Pusat rekreasi dan eko-pelancongan

D Kawasan pelabuhan dan perikanan

17 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai potensi saliran di Malaysia?

I Pusat eko-pelancongan - Sungai

Ceralak,

Terengganu

Page 35: koleksi soalan tingkatan 1

II Pusat penternakan ikan air tawar -

Tanjung

Dawai, Kedah

III Kawasan pertanian - Dataran Johor

IV Kemudahan sukan air - Sungai

Rajang, Sarawak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Mengairi sawah padi

• Mengangkut penumpang

• Penjanaan kuasa

hidroelektrik

18 Maklumat di atas berkaitan dengan

peranan

A Sungai Rajang

B Sungai Kelantan

C Sungai Perak

D Sungai Ceralak

19 Pilih padanan yang betul mengenai

kegiatan

pelancongan di Switzerland.

I Pusat peranginan kesihatan - St.

Moritz

II Pusat meluncur salji - Pergunungan

Gstaad

III Aktiviti berperahu - Tasik Brienz

IV Aktiviti perkhemahan - Staubbach

Falls

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

20 Di manakah lokasi di Malaysia yang

mempunyai persamaan dengan fungsi

Staubbach Falls di Switzerland?

A Batu Feringgi, Pulau Pinang

B Tasik Dayang Bunting, Langkawi

C Pulau Pangkor, Perak

D Air Terjun Parit, Cameron Highland

21 Mengapakah jalan air penting bagi

negara Thailand?

A Tiada kemajuan dalam pembinaan

jalan raya

B Mempunyai sungai-sungai yang

panjang dan dalam

C Pengangkutan darat terhad

D Bentuk muka bumi yang rata

Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

22 Berdasarkan maklumat di atas, apakah

X?

A Bangkok

B Penom Penh

C Rantau Panjang

D Sungai Mekong

23 Tasik Tonle Sap juga dikenali sebagai

A Tasik luas

B Tasik kecil

C Tasik Besar

D Tasik semula jadi

24Berapakah saiz Tasik Tonle Sap pada musim

kering?

Page 36: koleksi soalan tingkatan 1

A 4700 km2

B 6150 km2

C 1600 km2

D 1200 km2

• Empangan Pedu

• Empangan Muda

25 Apakah fungsi kedua-dua empangan

di atas?

A Mengairi kawasan sawah padi

B Pusat perikanan

C Mengangkut penumpang

D Menghubungkan kawasan pedalaman

dengan bandar

26 Jenis tanaman yang manakah biasanya

ditanam di kawasan cerun-cerun bukit di

Malaysia?

I Kopi

II Teh

III Getah

IV Kelapa sawit

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 27 dan Soalan 28 berdasarkan gambar di

bawah.

27 Apakah kesan daripada aktiviti seperti

gambar di atas terhadap alam sekitar?

I Hakisan tanah

II Suhu meningkat

III Keasidan tanah meningkat

IV Kepupusan flora dan fauna

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

28Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah

yang disebabkan oleh aktiviti seperti gambar di

atas?

A Penanaman semula hutan

B Kempen kitar semula

C Penggunaan baja organik

D Penggunaan kaedah biologi

29Antara berikut, yang manakah kesan

penerokaan di kawasan tanah tinggi?

A Pulau haba

B Hujan asid

C Gelongsoran tanih

D Banjir kilat

30 Apakah tujuan tembok konkrit dibina di

kawasan cerun bukit yang ditarah di sepanjang

lebuh raya

di Malaysia?

A Mencantikkan pemandangan

B Mengelakkan kejadian tanah runtuh

C Memudahkan pengaliran air hujan

D Menstabilkan kedudukan lebuh raya

31 Berapakah lama masa yang diambil

oleh bumi

Page 37: koleksi soalan tingkatan 1

untuk melengkapkan satu edaran

mengelilingi

matahari?

A 24 jam

B 365 hari

C 356 hari

D 48 jam

• Kejadian siang dan malam

• Kejadian air pasang dan

surut

• Matahari terbit di timur dan terbenam di

barat

32 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan

A putaran bumi pada paksinya

B peredaran bumi mengelilingi matahari

C kejadian empat musim yang nyata

D perbezaan ketinggian matahari

Soalan 33 dan Soalan 34 berdasarkan rajah di

bawah.

33 Rajah di atas menunjukkan kejadian

A solstis musim panas

B solstis musim sejuk

C ekuinoks musim luruh

D ekuinoks musim bunga

34 Bilakah kejadian ini berlaku?

A 21 Jun

B 22 Disember

C 23 September

D 24 November

• Garisan Khatulistiwa berada tepat

menghadap matahari

• Semua kawasan bumi mengalami 12

jam siang dan 12 jam malam

• Berlaku pada 21 Mac

35 Maklumat di sebelah adalah berkaitan

dengan

A solstis musim sejuk

B solstis musim panas

C ekuinoks musim bunga

D ekuinoks musim luruh

36 Apakah ciri-ciri iklim di Malaysia?

I Min suhu tahunan ialah 27 oC

II Angin Monsun Barat Daya bertiup

dari Mei hingga September

III Angin Monsun Timur Laut bertiup

antara bulan Mei hingga September

IV Taburan hujan tidak sekata sepanjang

tahun

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 37 hingga Soalan 39 berdasarkan rajah di

bawah.

Page 38: koleksi soalan tingkatan 1

37 Rajah di atas menunjukkan

pembentukan

A hujan relief

B hujan perolakan

C bayu darat

D bayu laut

38 Bagaimanakah keadaan udara di

permukaan laut apabila berlaku tekanan

tinggi?

A Lebih sejuk

B Lebih panas

C Sederhana sejuk

D Sederhana panas

39 Pada waktu malam, permukaan yang

manakah

menjadi lebih sejuk?

A Awan C Langit

B Laut D Bumi

40 Berapakah jumlah hujan tahunan di

Malaysia?

A 6200 mm

B 2600 mm

C 2060 mm

D 6020 mm

41 Apakah faktor-faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim di

Malaysia?

I Angin monsun

II Ketinggian

III Kepulauan

IV Jenis tanih

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Kawasan paling lembap di Malaysia

• Menerima 4216 mm hujan setahun

42 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan

A Bukit Larut

B Daerah Jelebu

C Tanah Tinggi Cameron

D Kuala Lumpur

43 Pilih pernyataan yang benar mengenai

pengaruh angin monsun terhadap taburan hujan

di

Malaysia.

I Angin Monsun Timur Laut membawa

hujan bukit yang lebat ke pantai

barat Semenanjung Malaysia

II Angin Monsun Barat Daya membawa

hujan bukit yang lebat ke Bukit

Larut di Banjaran

Bintang

III Daerah Kuala Pilah menerima hujan

kurang daripada 750 mm kerana terletak di

kawasan lindungan hujan

IV Pedalaman Sabah kurang menerima

hujan pada bulan November hingga Mac

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 39: koleksi soalan tingkatan 1

44Zon manakah yang mengalami empat musim

yang nyata?

A Zon sejuk

B Zon panas

C Zon sederhana

D Zon gurun

45 Apakah iklim yang terdapat dalam zon

sederhana

panas?

I Jenis Mediterranean

II Jenis Monsun tropika

III Jenis Steppe

IV Jenis China

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

• Panas dan kering sepanjang

tahun

• Kegiatan penternakan dan

pertanian secara terhad

• Hujan tahunan 100 mm

46 Maklumat di atas adalah ciri-ciri iklim

A Khatulistiwa

B gurun panas

C Siberia

D Tundra

47 Apakah fungsi Umiak yang digunakan

oleh orang Eskimo di Greenland?

A Memburu binatang

B Memanaskan badan

C Memasak

D Menarik andur salji

48 Mengapakah penduduk di Gurun Thar

hidup

berpindah-randah bersama-sama binatang

ternakan mereka?

A Kemarau berpanjangan

B Mencari sumber makanan dan air

untuk haiwan ternakan

C Mengelakkan diri daripada banjir kilat

D Tiada tempat tinggal yang tetap

Soalan 49 hingga Soalan 51 berdasarkan peta di

bawah.

49 Apakah nama kawasan yang bertanda

I?

A Gurun Thar

B Siberia

C Greenland

D Sri Lanka

50 Apakah iklim yang dialami di

kawasan IV?

A Iklim Laurentia

B Iklim British

C Iklim Steppe

D Iklim Khatulistiwa

• Mempunyai dua musim yang

nyata

Page 40: koleksi soalan tingkatan 1

• Mengalami iklim Artik atau

Tundra

• Permukaan bumi dan sungai

beku pada

musim sejuk

51Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri

iklim

di kawasan

A IV C II

B III D I

52 Antara berikut, yang manakah

menerangkan

mengenai kepentingan sungai?

I Membekalkan air untuk kegunaan

domestik

II Menjana kuasa hidroelektrik

III Mengairi kawasan tanaman

IV Mengangkut barangan pukal utama

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

53 Mengapakah kapal terbang supersonik

dikatakan mengancam lapisan ozon?

A Membebaskan gas nitrogen oksida

yang

menipiskan lapisan ozon

B Mempunyai CFC yang

mempercepatkan

penghakisan lapisan ozon

C Kapal terbang supersonik

menggunakan baja nitrogen sebagai

bahan bakar

D Membebaskan gas sulfur dioksida

yang menyebabkan hujan asid

54 Pulau haba biasanya berlaku di

kawasan

A pinggir bandar

B pulau

C pedalaman

D pusat bandar

55 Apakah faktor-faktor yang

menyebabkan

meningkatnya gas-gas rumah hijau?

I Pelupusan sampah

II Pembalakan dan pembakaran hutan

III Penanaman semula hutan

IV Pengeluaran asap dari kenderaan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 56 dan Soalan 57 berdasarkan rajah di

bawah.

56 Apakah kesan daripada aktiviti

manusia seperti dalam rajah di atas?

I Keadaan berjerebu

II Peningkatan suhu

III Hujan berkurangan

IV Proses fotosintesis terjejas

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

Page 41: koleksi soalan tingkatan 1

D II, III dan IV

57 Apakah kesan hujan asid terhadap

kesihatan

manusia?

I Barah otak

II Sakit dada

III Sakit buah pinggang

IV Penyakit Alzheimer

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

58 Fenomena El Nino boleh

menyebabkan kejadian

A hujan lebat

B kemarau

C tsunami

D tanah runtuh

• Pencairan ais di kutub

• Banjir di kawasan rendah

• Musim sejuk singkat dan lembap

59 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kesan

A peningkatan suhu dunia

B hujan asid

C kesan rumah hijau

D penipisan lapisan ozon

• Pembakaran terbuka

• Industri perkilangan

60Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan

kejadian

I jerebu

II hujan asid

III kemarau

IV tanah runtuh

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

1 Bearing jambatan (RG 274140) dari simpang

jalan raya (RG 260128) ialah

Page 42: koleksi soalan tingkatan 1

A 50o C 175o

B 165o D 205o

2 Antara berikut, bahagian yang manakah

merupakan kawasan yang paling rendah dalam

peta?

A Utara C Selatan

B Barat D Tenggara

3 Sekiranya kawasan paya bakau diteroka dan

ditebus guna, kawasan ini mungkin sesuai untuk

A penanaman padi

B penanaman getah

C penternakan ikan

D penanaman kelapa sawit

4 Berapakah panjang benteng dalam

peta di atas?

A 12 km

B 14 km

C 11 km

D 16 km

5 Antara berikut, pernyataan yang

manakah tidak benar?

A Tanaman padi banyak di tanam di

bahagian

selatan peta

B Pola petempatan berpusat terletak di

persimpangan jalan

C Bahagian timur terdapat tanaman

getah

D Keseluruhan peta

menunjukkan kawasan tanah tinggi

6 Antara berikut, manakah faktor yang

mempengaruhi penanaman kelapa sawit dan

getah di kawasan peta?

I Mencegah hakisan tanah

II Sistem saliran yang baik

III Bentuk muka bumi beralun

IV Mempunyai pasaran yang luas

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

7 Bagaimanakah kedudukan relatif

ditentukan?

A Merujuk kepada sesuatu titik rujukan

B Berdasarkan titik persilangan antara

lajur dan baris

C Melalui perbandingan antara

kedudukan relatif dengan koordinat

D Melalui lokasi sesuatu tempat atau

objek

8 Antara berikut, yang manakah benar

tentang

koordinat?

A Dinyatakan dengan dua angka

Page 43: koleksi soalan tingkatan 1

B Merupakan titik persilangan antara

lajur dan baris

C Merupakan titik rujukan

D Merupakan arah mata angin

perantaraan

Terletak di antara barat dan utara

9 Antara berikut, arah mata angin yang

manakah

berkaitan dengan pernyataan di atas?

A Timur C Tenggara

B Selatan D Barat laut

10Antara berikut, yang manakah merupakan arah

mata angin perantaraan?

I Timur laut III Selatan

II Tenggara IV Barat daya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 11 hingga Soalan 13 berdasarkan rajah di

bawah.

11 Apakah koordinat bagi SMK Baiduri?

A 5463

B 5763

C 5665

D 5363

12 Jika Chong Wei ingin ke SMK

Baiduri, dia perlu

menuju ke arah

A timur laut

B tenggara

C barat laut

D barat daya

13 Antara berikut, yang manakah

terletak di lajur 54?

I Taman rama-rama

II Kolam mutiara

III Hospital

IV Rumah Aril

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

14Skala lurus yang manakah mewakili 1 cm pada

peta bersamaan 6 km pada permukaan bumi?

A

B

C

D

• Kadar tambang bas ialah RM

0.50

bagi setiap kilometer

15Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

jarak dari lokasi A ke lokasi B jika harga

tambangnya ialah RM 5.50?

A 11 km

B 10 km

C 12 km

D 14 km

Page 44: koleksi soalan tingkatan 1

16 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar mengenai jarak

relatif?

A Jarak sebenar antara dua tempat

B Nisbah antara jarak yang dilukis

dalam peta dengan jarak sebenar di

permukaan bumi

C Jarak yang diukur mengikut masa dan

kos

perjalanan

D Kedudukan sesuatu tempat dengan

tempat yang lain

• Disempadani oleh kawasan tanah

tinggi

• Kawasan kurang daripada 180 meter

tingginya

di lembah sungai

17 Antara berikut, bentuk muka bumi

yang manakah boleh dikaitkan dengan

pernyataan di atas?

A Delta

B Dataran

C Tanah pamah

D Lembangan sungai

Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah.

18 Antara berikut, yang manakah

mempengaruhi

pembentukan muka bumi di atas?

I Tiupan angin yang kencang

II Aliran sungai yang perlahan

III Dasar laut yang cetek

IV Bahan mendapan yang banyak

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

19 Apakah cara yang sesuai untuk menyusun

data yang telah dikumpul?

A Melalui bentuk peta

B Melalui bentuk carta pai

C Melalui bentuk jadual

D Melalui bentuk graf

20 Apakah kegiatan ekonomi yang utama

di

Pergunungan Alps, Switzerland?

A Pembalakan

B Pelancongan

C Pertanian

D Perikanan

21 Apakah tujuan penebangan pokok

secara besar-

besaran dilakukan?

I Pembinaan taman negara

II Perindustrian

III Pembalakan

IV Pembinaan petempatan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

Page 45: koleksi soalan tingkatan 1

22 Mengapakah tempat di atas menerima

hujan

tahunan yang kurang daripada 2000

mm?

A Kerana terlindung daripada angin

taufan

B Kerana berhutan tebal

C Kerana terletak di kawasan lindungan

hujan

D Kerana kedudukannya yang jauh dari

laut

23 Kawasan yang sering mengalami

masalah jerebu ialah

A kampung

B pusat perindustrian

C hutan

D puncak gunung

24Apakah faktor utama yang menyebabkan

kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

I Perindustrian

II Jerebu

III Pertanian pindah

IV Pembalakan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

25 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar menerangkan tentang

banjaran gunung lipat tua?

I Kawasan yang stabil

II Terdapat gunung berapi

III Terletak di Lingkaran Api Pasifik

IV Terbentuk 250 juta tahun dahulu

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

26 Antara berikut, simbol yang manakah

mewakili pertanian?

I III

II IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

27Kombinasi yang manakah benar tentang

banjaran dan gunung yang terdapat di

Malaysia?

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 28 hingga Soalan 30 berdasarkan graf di

bawah.

Page 46: koleksi soalan tingkatan 1

28 Berapakah jumlah pelajar Tingkatan 1

Cempaka?

A 30 orang C 40 orang

B 44 orang D 45 orang

29Cara kedatangan pelajar Tingkatan 1 Cempaka

yang paling sedikit ialah

I menaiki bas

II menaiki basikal

III menaiki motosikal

IV menaiki kereta

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

30 Berapakah peratus pelajar Tingkatan 1

Cempaka yang menaiki kereta ke

sekolah?

A 15.2% C 27.2%

B 22.6% D 30.4%

31 Apakah benua yang terbesar di dunia?

A Benua Asia C Benua

Amerika

B Benua Afrika D Benua

Australia

• Banjaran tertinggi di Malaysia

•Terdapatnya Gunung Tambuyukon

dan

Gunung Kinabalu di bahagian utara

32 Maklumat di atas merujuk kepada

A Banjaran Titiwangsa

B Banjaran Crocker

C Banjaran Kelingkang

D Banjaran Tama Abu

Kawasan daratan yang menganjur

ke laut di pinggir pantai

33 Antara berikut, yang manakah dapat

dikaitkan

dengan pernyataan di atas?

A Teluk C Gerbang laut

B Tanjung D Batu sisa

Soalan 34 berdasarkan peta di bawah.

• Mengalir ke Teluk Siam

• Sungai yang panjang dan luas

• Merupakan jalan perhubungan

penting

34Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan

kawasan bertanda

A I C III

Page 47: koleksi soalan tingkatan 1

B II D IV

35 Antara berikut, yang manakah

merupakan bentuk

muka bumi yang terhasil oleh tindakan

hakisan ombak?

I Teluk III Permatang

II Tanjung IV Batu tunggul

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Terbentuk apabila sungai mengalir dengan

derasnya melalui batuan yang berselang

keras dan lembut

36 Maklumat di atas merujuk kepada

pembentukan

A tasik ladam

B air terjun

C jeram

D likuan sungai

37Apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat di gua

batu kapur?

I Stalaktit

II Stalagmit

III Batu sisa

IV Lagun

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

38 Jaringan pengangkutan serta rangkaian

jalan raya berpotensi dimajukan di

kawasan

A tanah tinggi

B tanah pamah

C pinggir laut

D saliran

39 Mengapakah pertanian di cerun bukit

dijalankan secara meluas di Pulau Jawa,

Indonesia?

I Pokok getah dan kelapa sawit lebih

sesuai

ditanam di kawasan cerun

bukit

II Kekurangan kawasan tanah pamah

III Cerun bukit yang bertanih

lava bes subur dan sesuai untuk

penanaman padi

IV Kawasan cerun bukit mempunyai suhu

yang nyaman

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

40 Apakah kesan daripada aktiviti seperti

gambar di sebelah terhadap alam sekitar?

I Keasidan tanah meningkat

II Kesuburan tanah merosot

III Gelongsoran tanah

Page 48: koleksi soalan tingkatan 1

IV Sungai tercemar oleh bahan toksik

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 41 berdasarkan peta di bawah.

41 Kawasan yang berlorek dalam peta

berpotensi

menjadi bahan mentah untuk

pengeluaran

A baja

B kaca

C tembikar

D simen

• Mengikut lawan pusingan jam

• Mengambil masa 365 1/2 hari untuk

melengkapkan satu edaran

42 Maklumat di atas merujuk kepada

A putaran bumi

B peredaran bumi

C perubahan musim

D pengaruh cuaca dan iklim

43 Apakah ciri-ciri utama iklim

Khatulistiwa?

I Panas dan kering sepanjang tahun

II Suhu tinggi dan seragam sepanjang

tahun

III Min suhu tahunan yang tinggi iaitu 27 oC

IV Julat suhu tahunan adalah kecil iaitu

antara 1oC hingga 3oC

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

44 Antara berikut, yang manakah

merupakan ciri ekuinoks musim luruh?

I Berlaku pada 23 September

II Matahari berada tegak di atas kepala

di Garisan Khatulistiwa pada waktu tengah

hari

III Waktu malamnya lebih panjang

daripada waktu siang

IV Kawasan Hemisfera Selatan

mengalami musim bunga

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

• Berasal dari Benua Asia

• Bertiup antara bulan November

hingga Mac

45 Maklumat di atas merujuk kepada

A Angin Sumatera

B bayu darat

C Angin Monsun Barat Daya

D Angin Monsun Timur Laut

46 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai cuaca dan iklim di Malaysia?

I Angin monsun membawa hujan yang

banyak di cerun yang menghadap angin

II Kawasan tanah tinggi mengalami suhu

yang rendah

Page 49: koleksi soalan tingkatan 1

III Terletak di laluan angin monsun dan

berhampiran Garisan Khatulistiwa

IV Suhu kawasan pinggir laut dipanaskan

oleh laut

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 47 dan Soalan 48 berdasarkan peta di bawah.

47Kawasan manakah yang mempunyai jumlah

hujan tahunan sebanyak 3904 mm?

A I C III

B II D IV

48 Apakah faktor yang membezakan

suhu bagi

kawasan I dengan kawasan II?

A Pengaruh ketinggian

B Pengaruh kelautan dan kepulauan

C Bebas daripada taufan dan kemarau

panjang

D Pengaruh angin monsun

49 Apakah kesan yang mungkin berlaku akibat

fenomena pemanasan sedunia?

I Aras laut meningkat

II Ais di kawasan kutub mencair

III Berlaku hujan asid

IV Berlaku banjir lumpur

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah.

• Langit cerah dan tidak berawan

• Julat suhu harian besar

50Pernyataan di sebelah menerangkan keadaan

iklim di kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Terletak di antara 30oU dan

45oU,

30oS dan 45oS

51 Iklim jenis yang manakah dialami oleh

kawasan-

kawasan seperti maklumat di atas?

I Sudan III China

II Mediterranean IV Steppe

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

52Apakah faedah pembinaan rancangan

pengairan di Malaysia?

I Padi dapat ditanam dua kali setahun

II Kawasan tanaman padi lebih luas

diusahakan

Page 50: koleksi soalan tingkatan 1

III Penyakit tanaman padi dapat

dihapuskan

IV Padi yang dihasilkan lebih bermutu

tinggi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

53 Antara berikut, yang manakah

merupakan jenis

pengangkutan yang terdapat di

Greenland?

I Kereta api

II Kayak

III Andur salji

IV Kereta salji berenjin

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

54Antara berikut, aktiviti yang manakah

mengeluarkan gas nitrus oksida?

I Loji tenaga dan bahan bakar dari

kilang

II Penyembur aerosol dan peti sejuk

III Asap dari kenderaan

IV Pelupusan sampah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 55 hingga Soalan 57 berdasarkan peta di

bawah.

55 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar menerangkan

kawasan IV?

I Sumber industri kertas

II Binatang diburu untuk bulunya

III Perikanan ialah pekerjaan utama

IV Musim penanamannya tidak melebihi

tiga bulan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

56 Berapakah julat suhu tahunan di

kawasan I?

A 22 oC

B 25 oC

C 27 oC

D 30 oC

57 Kawasan yang mengalami ciri iklim

panas dan

lembap sepanjang tahun ialah kawasan

A I C III

B II D IV

58 Antara berikut, yang manakah kesan

penggunaan

Page 51: koleksi soalan tingkatan 1

racun rumpai dan racun serangga

terhadap alam

sekitar dan manusia?

I Menimbulkan masalah pernafasan

II Berlakunya pencemaran udara

III Berlakunya pencemaran bunyi

IV Pencemaran sungai yang berhampiran

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

59 Apakah yang boleh menyebabkan

penyakit asma, konjuntivitis dan radang paru-

paru?

A Hujan asid

B Penipisan lapisan ozon

C Kemarau

D Jerebu

60 Pembalakan dan pembakaran hutan

akan

menyebabkan pembebasan gas

I metana

II karbon dioksida

III nitrus oksida

IV klorofluorokarbon

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 52: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1 Di bahagian manakah dalam peta

terletaknya

kawasan paya?

A Selatan C Timur

B Barat laut D Barat daya

2 Sungai Buaya mengalir ke arah

A utara C timur laut

B tenggara D barat

3 Apakah kegiatan yang mungkin

dijalankan oleh

kilang di Kg. Senang?

A Mengilang padi

B Membuat tilam

C Memproses hasil tangkapan ikan

D Mengetin nanas dan menghasilkan

minyak

masak

4 Apakah tujuan benteng dibina di

kawasan sawah padi?

A Supaya peta kelihatan lebih kemas

B Menghalang kemasukan air

masin ke kawasan sawah padi

C Menghalang kemasukan haiwan

perosak

ke kawasan sawah

Page 53: koleksi soalan tingkatan 1

D Memudahkan usaha untuk

mengangkut hasil padi

5 Antara berikut, ciri fizikal manakah yang

terdapat di bahagian timur laut peta?

A Sungai C Paya

B Laut D Sawah padi

6 Apakah kegiatan utama penduduk Kg.

Awin? A Menangkap ikan

B Menanam padi

C Menoreh getah

D Menebang balak

7 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar

tentang kaedah koordinat untuk

menentukan kedudukan?

I Nilai lajur dinyatakan terlebih dahulu

II Perlu merujuk kepada sebuah titik

rujukan

III Dinyatakan dengan empat angka

IV Titik persilangan lajur dan baris

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

8 Apakah kelebihan menggunakan

kompas untuk menentukan arah sesuatu

tempat?

A Mudah disimpan dan dikendalikan

B Harganya amat murah

C Mudah dan ringan digunakan

D Menunjukkan arah dengan tepat

• Cerun dijadikan kawasan pertanian

• Ketinggian mencapai 4000 meter

9 Antara berikut, banjaran yang manakah

mempunyai ciri-ciri seperti maklumat di atas?

A Banjaran Tahan

B Banjaran Crocker

C Banjaran Kapuas Hulu

D Banjaran Titiwangsa

10Antara berikut, ciri manakah yang terbentuk

akibat pemendapan ombak?

I Gerbang laut III Beting pasir

II Tebing tinggi IV Anak tanjung

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

11 Antara alatan berikut, yang manakah

digunakan untuk menentukan arah mata

angin?

A C

B D

• Arah matahari terbit

12 Maklumat di atas merujuk kepada arah

A utara C selatan

B timur D barat

Perjalanan Hafiz ke sekolah dengan

menaiki bas

Page 54: koleksi soalan tingkatan 1

mengambil masa 30 minit dengan

kadar RM 1

13 Berdasarkan maklumat di atas, jarak

yang diukur

ialah

A Skala lurus mudah

B Jarak relatif

C Jarak mutlak

D Skala lurus penuh

Nisbah antara jarak dalam peta dengan

jarak sebenar di permukaan bumi

14 Maklumat di atas merujuk kepada

A skala C kedudukan

B jarak D arah mata angin

Soalan 15 berdasarkan skala di bawah.

15Jika panjang sebatang sungai di atas peta ialah

8 cm,apakah panjang sebenar sungai tersebut jika

mengikut skala di atas?

A 24 km

B 30 km

C 32 km

D 40 km

• Kadar kelajuan bas ialah 500 meter per minit

16Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

jarak dari lokasi A ke lokasi B jika tempoh

perjalanan

mengambil masa selama 50 minit?

A 10 km C 25 km

B 15 km D 35 km

17Antara berikut, pernyataan manakah benar

tentang iklim di Malaysia?

A Jumlah hujan tahunan kurang daripada

2000 mm

B Julat suhu harian antara 3oC hingga

5oC

C Hujan maksimum dalam musim

peralihan

monsun

D Mengalami musim kering yang nyata

18 Bentuk muka bumi yang manakah

terdapat di

peringkat hilir sungai?

A C

B D

19Antara berikut, yang manakah merupakan

usaha

utama yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia

bagi memulihara hutan yang telah ditebang?

A Menggunakan kaedah biologi

B Menggalakkan penghutanan semula

C Menghadkan kawasan pembalakan

D Penanaman tumbuhan tutup bumi

Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.

Page 55: koleksi soalan tingkatan 1

20Apakah tarikan pelancong ke pulau-pulau

seperti di atas?

A Kekayaan hutan semula jadi

B Kepelbagaian bentuk muka bumi

C Keindahan batu karang

D Keunikan gua batu kapur

21 Mengapakah perikanan merupakan

kegiatan

ekonomi yang penting di Kampuchea?

A Kerana mempunyai banyak sistem

saliran B Kerana mempunyai saiz tasik yang

besar

C Kerana saiz tasik berubah mengikut

musim D Kerana terdapat bilangan ikan yang

banyak

22 Antara berikut, yang manakah tempat

peranginan yang terletak di Banjaran

Titiwangsa?

I Bukit Fraser

II Tanah Tinggi Cameron

III Tanah Tinggi Genting

IV Bukit Larut

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

23 Antara berikut, yang manakah

merupakan

sumbangan Pulau Pangkor kepada

penduduk

Malaysia?

I Pelabuhan perikanan

II Pelancongan

III Kawasan petempatan

IV Kawasan pembinaan kapal

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

24Apakah ciri geografi yang dapat ditunjukkan

dalam peta topografi?

A Min suhu bulanan

B Taburan hujan

C Pola petempatan

D Jumlah penduduk

25Antara berikut, yang manakah padanan yang

betul mengenai simbol peta lakar?

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 26 hingga Soalan 28 berdasarkan jadual di

bawah.

Page 56: koleksi soalan tingkatan 1

Keputusan Peperiksaan PMR

Darius

26 Data dalam jadual di atas paling sesuai

dipersembahkan dalam bentuk

A carta pai

B graf bar mudah

C graf garis

D graf bar berganda

27 Darius mendapat markah tertinggi

dalam

mata pelajaran

A Sains C Geografi

B Matematik D Bahasa

Inggeris

28 Peratus bagi jumlah markah Darius

bagi mata

pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa

Inggeris ialah

A 39.4% C 41.9%

B 40.8% D 42.6%

29Jumlah penduduk sesuatu kawasan dapat

ditentukan melalui kaedah

A anggaran C pemerhatian

B rumusan D bancian

30Apakah keistimewaan menggambarkan data

dalam bentuk graf?

I Lebih menarik III Mudah

difahami

II Mudah ditafsir IV Mudah

dilakar

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Banjaran gunung terpanjang

dan tertinggi di dunia

31 Maklumat di atas merujuk kepada

A Banjaran Tien Shan

B Banjaran Himalaya

C Banjaran Crocker

D Banjaran Kunlun Shan

32Antara berikut, yang manakah merupakan

tanah pamah yang terdapat di pantai barat

Semenanjung Malaysia?

I Dataran hilir Sungai Perak

II Dataran pinggir laut Selangor

III Dataran Kedah

IV Dataran Pahang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

33 Mengapakah kejadian letusan gunung

berapi dan gempa bumi tidak berlaku di

Malaysia?

A Dipenuhi dengan hutan hujan tropika

B Mengalami iklim Khatulistiwa

Page 57: koleksi soalan tingkatan 1

C Malaysia terletak di luar kawasan

Lingkaran Api Pasifik

D Bentuk muka bumi Malaysia

yang bergunung-ganang

• Terletak di Banjaran Himalaya

• Gunung tertinggi di dunia

34 Maklumat di sebelah merujuk kepada

A Gunung Kinabalu

B Gunung Everest

C Gunung K2

D Gunung Mayon

Soalan 35 dan Soalan 36 berdasarkan rajah di

bawah.

35Apakah nama bentuk muka bumi yang

bertanda Y?

A Gua C Batu tunggul

B Gerbang laut D Batu sisa

36 Runtuhan gerbang laut akan

membentuk

A batu tunggul C gua

B batu sisa D teluk

37 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai Tasik Tonle Sap?

I Terkenal dengan panggilan sebagai

‘Venice Timur’

II Pusat ternakan ikan air tawar

III Kawasan tasik yang kering

ditanam dengan padi

IV Terletak di bahagian barat negara

Kampuchea

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

38Apakah aktiviti yang dilakukan pada musim

sejuk di Pergunungan Alps di Switzerland?

A Mengusahakan tanaman hawa dingin

B Menternak dan memburu binatang

C Meluncur salji

D Berkhemah

39Antara berikut, yang manakah merupakan

aktiviti di Sungai Menam Chao Phraya?

A C

B D

Tasik semula jadi yang terbesar

di Malaysia

Page 58: koleksi soalan tingkatan 1

40 Maklumat di atas merujuk kepada

A Tasik Bera C Tasik Perdana

B Tasik Titiwangsa D Tasik

Chini

41Mengapakah kebanyakan jalan darat di

Malaysia dibina di kawasan tanah pamah dan

dataran pantai?

I Kos rendah

II Keselamatan terjamin

III Terlindung daripada tiupan angin

IV Tumpuan penduduk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

42Antara berikut, yang manakah merupakan

halangan terhadap pembinaan petempatan di

kawasan tanah tinggi?

I Kos tinggi

II Batuan besar dan keras

III Risiko hakisan tanah

IV Cerun curam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

43 Apakah kepentingan sungai di

Malaysia?

I Mengairi kawasan pertanian

II Membekalkan air untuk kegunaan

harian

III Menjana kuasa hidroelektrik

IV Mengawal keasidan tanah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

44 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai putaran bumi pada

paksinya?

I Menyebabkan matahari terbit di timur

dan

terbenam di barat

II Berputar pada orbitnya

III Mengakibatkan pembiasan arus lautan

IV Mengambil masa selama setahun

untuk

membuat satu putaran lengkap

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 45 dan Soalan 46 berdasarkan rajah di

bawah.

45Kedudukan bumi di tempat bertanda I

menunjukkan kejadian

A ekuinoks musim bunga

B ekuinoks musim luruh

C solstis musim panas

D solstis musim sejuk

• Hemisfera Selatan mengalami waktu

siang

yang lebih panjang daripada waktu

malamnya

• Hemisfera utara mengalami musim

sejuk

• Waktu malamnya lebih panjang

daripada

waktu siang

Page 59: koleksi soalan tingkatan 1

46 Maklumat di atas dapat dikaitkan

dengan

kedudukan bumi yang bertanda

A IV C II

B III D I

• Wujud 35 juta tahun dahulu

• Kawasan kasap dan tidak

stabil

47 Antara berikut, yang manakah boleh

dikaitkan

dengan banjaran gunung lipat muda

yang

mempunyai ciri di atas?

I Banjaran Benom

II Banjaran Andes

III Banjaran Rocky

IV Banjaran Himalaya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

48 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan arah tiupan angin lazim di

Asia Tenggara?

I III

II IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

49 Apakah jenis iklim yang terletak di

zon panas?

A Iklim Sudan

B Iklim Tundra

C Iklim Mediterranean

D Iklim British

• Hanya pokok berharga dibiarkan tumbuh

• Pokok tidak bernilai ditebang

50 Istilah yang sesuai untuk kaedah di

atas ialah

A hortikultur C akuakultur

B silvikultur D kaedah

biologi

• Sejuk dan kering sepanjang

tahun

• Jenis hujan utama ialah

hujan perolakan

51Maklumat di atas merujuk kepada iklim di

kawasan

A Malaysia C Siberia

B Gurun Thar D Greenland

52Antara berikut, yang manakah merupakan ciri

iklim dan kehidupan penduduk di Malaysia?

I Julat suhu tahunan ialah 1-3 oC

II Menjalankan kegiatan ekonomi seperti

perkilangan, pertanian, perlombongan

dan

perikanan

III Mengalami ciri iklim yang panas dan

kering sepanjang tahun

IV LRT, kereta api, kereta dan bas

merupakan jenis pengangkutan utama

Page 60: koleksi soalan tingkatan 1

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

53 Apakah ciri-ciri iklim di Gurun Thar?

I Hujan tahunannya kurang daripada

250 mm

II Min suhu tahunan melebihi 30 oC

III Menerima hujan maksimum dua kali

setahun

IV Panas dan kering sepanjang tahun

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

54 Apakah persamaan ciri iklim di

Malaysia dengan kawasan Siberia?

A Jumlah hujan tahunan

B Jenis hujan utama

C Julat suhu tahunan

D Min suhu tahunan

• Aktiviti perikanan terpenting

• Menghasilkan 80% daripada jumlah

pendapatan eksport Greenland

55 Maklumat di atas merujuk kepada

aktiviti

penangkapan

A ketam salji

B halibut

C salmon

D udang

56 Antara berikut, yang manakah

merupakan punca pencemaran air?

I Tumpahan minyak dari kapal

II Pembuangan sisa toksik ke dalam

sungai

III Penggunaan baja organik

IV Penggunaan racun rumpai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 57 dan Soalan 58 berdasarkan rajah di

bawah.

57 Berdasarkan rajah di atas, apakah

faktor yang menyebabkan suhu di

kawasan X lebih panas?

I Peratus habuk terampai tinggi

II Kekurangan litupan pokok

III Pertambahan jumlah kenderaan

IV Banyak bangunan tinggi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

58 Kawasan X mengalami

A hujan asid

B kemarau

C pulau haba

D penipisan lapisan ozon

59Apakah yang dapat dikaitkan dengan kesan

jerebu?

A Kadar pencemaran udara menurun

B Sinaran matahari bertambah

C Jarak penglihatan terhad

Page 61: koleksi soalan tingkatan 1

D Kadar penyakit kulit bertambah

60 Apakah faktor yang menyebabkan

berlakunya

penipisan lapisan ozon?

I Penggunaan baja nitrogen

II Pembebasan gas nitrogen oksida

III Pelepasan gas metana

IV Pelepasan gas klorofluorokarbon

(CFC)

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

1 Antara berikut, hutan manakah yang

terdapat di Malaysia?

I Hutan pokok tirus

II Hutan gunung

III Hutan hujan tropika

IV Hutan pantai

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

2 Apakah ciri-ciri hutan hujan tropika?

I Berkayu keras

II Meluruhkan daun pada musim kering

III Batangnya lurus dan tinggi

IV Daunnya lebar

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

3 Berapakah keluasan hutan hujan tropika di

seluruh kawasan Malaysia?

A 46 juta hektar

B 31 juta hektar

C 23 juta hektar

D 19 juta hektar

• Musang • Lotong • Tupai pinang

4 Maklumat di atas merujuk kepada

haiwan yang terdapat di bahagian _______

hutan hujan tropika.

A lantai hutan

B lapisan tengah

C kanopi

D renjong

Soalan 5 dan Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

5 Rajah di atas menunjukkan struktur

hutan

A paya air masin

B paya air tawar

C pantai

D gunung

6 Apakah ciri-ciri hutan seperti rajah di

atas?

I Tidak mempunyai lantai hutan

Page 62: koleksi soalan tingkatan 1

II Bertangga besar, lurus dan tinggi

III Daunnya lebar dan liat

IV Malar hijau

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

7 Antara berikut, tumbuhan yang

manakah terdapat di hutan gunung?

I III

II IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

8 Mengapakah batang tumbuh-

tumbuhan di lapisan renjong hutan hujan

tropika lurus dan tinggi?

A Untuk mendapatkan cahaya matahari

B Untuk mendapatkan mineral daripada

pokok- pokok lain

C Ingin menumpang di atas pokok lain

D Melindungi hutan daripada cahaya

matahari

9 Antara berikut, haiwan yang manakah

boleh

didapati di kawasan hutan paya air

masin?

I Ikan belacak

II Ketam uca

III Lotong

IV Umang-umang

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

10Antara berikut, yang manakah merupakan

hidupan liar yang terdapat di lapisan kanopi

hutan hujan tropika?

I Kera III Kelawar

II Tupai terbang IV Kongkang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Mengkuang • Bebaru • Ru • Kelapa

11 Maklumat di sebelah adalah mengenai

jenis-jenis

tumbuhan yang terdapat di kawasan

A hutan gunung

B hutan hujan tropika

C hutan paya air tawar

D hutan pantai

12Kawasan hutan gunung yang tingginya antara

1800 hingga 2900 meter ditumbuhi

A tumbuhan hampir alpain

B hutan hujan tropika

C hutan montane atas

D hutan montane bawah

13Antara berikut, faktor manakah yang

mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan

semula jadi di Malaysia?

I Bentuk muka bumi

II Saliran

Page 63: koleksi soalan tingkatan 1

III Cuaca

IV Tanih

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkan rajah di

bawah.

14 Berapakah suhu di bahagian X?

A 8 oC C 17 oC

B 10 oC D 28 oC

15Apakah jenis tumbuhan yang terdapat di

bahagian Y?

I Orkid

II Semak samun renek

III Hutan daun luruh

IV Gelam gunung

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

16Berdasarkan rajah di atas, di manakah habitat

bagi hidupan liar tersebut?

A Siberia C Gurun Sahara

B Turki D Thailand

17 Apakah ciri-ciri hutan di kawasan

Mediterranean?

I Pokok tumbuh rendah dan jarang

II Hutan malar hijau

III Di kawasan lebih kering terdapat

semak-samun dan rumput

IV Akar tidak menjalar ke dalam tanah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Daun berbentuk jarum, berkilat,

berbulu

dan batang liat

• Akar panjang menjalar untuk

mencari air

18 Maklumat di atas merujuk kepada ciri

tumbuhan yang terdapat di kawasan

A monsun tropika C Khatulistiwa

B

gurun panas

D

Tundra

Page 64: koleksi soalan tingkatan 1

19Pilih padanan yang betul mengenai pengaruh

tanih terhadap jenis tumbuhan semula jadi di

bawah.

• Mengalami musim panas yang

kering

• Mempunyai suhu kira-kira 21 oC

hingga

24 oC pada musim panas

20 Berdasarkan maklumat di atas,

hidupan liar yang manakah boleh

didapati di kawasan tersebut?

I Helang III Marmut

II Cockchafer IV Arnab beever

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

21 Mengapakah pokok-pokok di kawasan

tundra

berbentuk kon?

A Untuk mendapatkan cahaya matahari

B Banyak menerima hujan

C Mengelakkan timbunan salji

D Mendapatkan mineral dari tumbuhan

lain

• Hujan tahunan 1000 hingga 2000

mm

• Panas sepanjang tahun (21 oC - 31 oC)

22 Berdasarkan maklumat di atas, apakah

ciri-ciri

tumbuhan semula jadi yang terdapat di

kawasan tersebut?

I Tumbuhan bawah padat

II Akar panjang untuk mencari air

III Daun-daun gugur semasa musim

kering

IV Pokok-pokok tumbuh agak jarang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

23 Apakah ciri persamaan tumbuhan

hutan hujan tropika dengan hutan monsun

tropika?

A Malar hijau

B Berakar panjang

C Kayu keras

D Tumbuhan bawahnya jarang

• Tumbuhan lantai padat

• Banyak buluh dan rotan

24 Apakah faktor-faktor yang

mempengaruhi

tumbuhan semula jadi seperti

maklumat di atas?

I Hujan tahunan 1800 mm

II Musim sejuknya singkat dan sejuk

III Hujan maksimum pada musim kering

IV Panas dan lembap sepanjang tahun

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

25 Apakah kepentingan hutan paya air

masin di

Malaysia?

I Kawasan tadahan

II Sumber bahan binaan

III Penghalang hakisan

IV Habitat hidupan air

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 65: koleksi soalan tingkatan 1

26 Antara berikut, negeri yang manakah

merupakan pengeluar utama kayu balak di

Malaysia?

A Pahang C Sarawak

B Johor D Sabah

• Halia liar

• Cekur

• Tongkat ali

27 Apakah kepentingan tumbuhan semula

jadi seperti senarai di atas?

A Sumber nutrien

B Sumber perubatan

C Kawasan tadahan hujan

D Kawasan eko-pelancongan

28 Antara berikut, ciri manakah

membolehkan

tumbuhan hidup di kawasan gurun

panas?

I Bijih benih berkulit tebal

II Berakar panjang

III Daun yang lebar

IV Batang berlendair

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

29 Tumbuhan semula jadi yang terdapat

di kawasan

hutan paya pantai barat Semenanjung

Malaysia penting untuk membuat

I kayu arang III papan lapis

II perabot IV cerucuk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

30Apakah persamaan Taman Negara Kinabalu

dengan Taman Negara Gunung Mulu?

A Kawasan pemuliharaan dan

pemeliharaan Orang Utan

B Kawasan pertanian pindah

C Pusat penyelidikan perubatan

D Kawasan eko-pelancongan

Tempat perlindungan yang diwujudkan

khusus bagi perlindungan seladang

dan burung

31 Maklumat di atas merujuk kepada

I Hutan Perlindungan Hidupan Liar di

Krau,

Pahang

II Hutan Simpan Kuala Gandah,

Temerloh

III Hutan Simpan Semanggok, Sarawak

IV Kawasan Perlindungan di Kuala Gula,

Perak

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

32 Antara berikut, yang manakah

merupakan

kepentingan tumbuhan semula jadi di

kawasan tanah tinggi?

I Menyamankan suhu

II Menggalakkan petempatan

III Kawasan tadahan hujan

IV Mencegah hakisan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Meranti • Cengal

Page 66: koleksi soalan tingkatan 1

33 Tumbuhan di atas digunakan dalam

industri

membuat

A perabot C perubatan

B kertas D kayu arang

34 Mengapakah keluasan hutan di

Malaysia semakin berkurangan?

I Kegiatan perlombongan

II Pembinaan rel bersepadu

III Kegiatan pertanian

IV Pembinaan empangan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

35Hidupan liar manakah yang menghadapi

kepupusan akibat pemusnahan habitat?

A C

B D

36 Apakah tujuan kegiatan pemburuan

haram

dilakukan?

I Digunakan dalam perubatan

tradisional

II Bulu dan kulit dijadikan pakaian dan

beg

III Menternak secara dagangan

IV Memperoleh daging

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

37 Apakah kesan pembakaran hutan

terhadap alam sekitar?

A Gondolan bukit C Jerebu

B Hujan asid D Tsunami

Keseimbangan ekosistem terjejas

38 Maklumat di atas dikaitkan dengan

A kesan penebangan hutan yang

mengurangkan

sumber makanan dan habitat semula

jadi hidupan liar

B kesan daripada pencemaran udara dan

jerebu

C kesan hujan asid yang meningkatkan

keasidan tanah

D kesan penipisan lapisan ozon

39 Antara berikut, sungai manakah yang

mengalami pencemaran disebabkan

kegiatan perlombongan?

I Sungai GombakIII Sungai Klang

II Sungai Pahang IV Sungai Kinta

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

40Apakah faktor-faktor yang menyebabkan

kepupusan flora dan fauna?

I Penanaman semula hutan

II Penebangan hutan

III Pertanian

IV Pembalakan haram

A I, II dan III

Page 67: koleksi soalan tingkatan 1

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

41Apakah kesan penebangan hutan di kawasan

cerun bukit?

I Pembentukan humus

II Hakisan tanih

III Banjir lumpur

IV Kejadian jerebu

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Habitat ditenggelami air

• Kehilangan sumber kayu berharga

42 Maklumat di atas merupakan kesan

A peningkatan suhu bumi

B penipisan lapisan ozon

C pembinaan empangan

D kemarau

43 Antara berikut, yang manakah

merupakan

kepentingan hutan hujan tropika?

I Sumber kayu keras

II Habitat flora dan fauna

III Kawasan tadahan hujan

IV Sumber protein

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

44 Apakah yang boleh dikaitkan dengan

rawatan

silvikultur?

I Tumbuhan dan pokok yang tidak

bernilai

ditebas, diracuni dan dipotong

II Tindakan undang-undang

dapat diambil dan hukuman

dikenakan terhadap pembalak haram

III Dijalankan di ladang-ladang hutan

IV Pokok-pokok yang berharga diberi

peluang

tumbuh

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

45 Apakah yang diperlukan oleh

tumbuhan untuk melakukan proses

fotosintesis?

I Tanah III Udara

II Air IV Karbohidrat

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

46 Berapakah spesis rama-rama yang

terdapat di

Malaysia?

A 140 C 600

B 165 D 1000

47Apakah peranan akar jangkang yang terdapat

pada pokok bakau?

A Mengurangkan hakisan ombak

B Memecahkan butiran hujan

C Mencegah tanah runtuh

D Mengelakkan timbunan salji

• Pokok jati • Penaga

• Cendana • Buluh

48 Maklumat di atas merujuk kepada

jenis-jenis

Page 68: koleksi soalan tingkatan 1

tumbuhan yang terdapat di kawasan

A hutan paya air masin

B hutan paya air tawar

C hutan monsun tropika

D hutan pantai

49 Apakah tugas Jabatan Perhutanan

Malaysia dalam usaha pemeliharaan

hutan?

I Penanaman semula hutan

II Penyelidikan

III Mengawal pemburuan haram

IV Mewartakan hutan simpan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

50 Apakah langkah yang dijalankan bagi

mengekalkan sumber perhutanan?

I Mengurangkan eksport hasil hutan

II Menambahkan lesen membalak

III Mewujudkan hutan simpan

IV Menjalankan rawatan silvikultur

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

• Hutan Simpan Kabili, Sepilok:

Orang Utan

• Hutan Simpan Endau-Rompin:

Badak

sumbu

• Hutan Simpan Kuala Gandah: Gajah

51 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan

A penternakan spesis-spesis haiwan

tersebut

B membuat pameran mengenai haiwan-

haiwan tersebut

C melindungi spesis haiwan berkenaan

D menghapuskan haiwan-haiwan yang

terancam

52 Antara berikut, yang manakah

merupakan tujuan

usaha penghutanan semula yang

dijalankan di

Malaysia?

I Mengekalkan keseimbangan

ekosistem

II Mengawal kualiti tanih

III Mengawal hakisan tanih

IV Mengekalkan keasidan tanah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 53 hingga Soalan 55 berdasarkan peta di

bawah.

53 Di manakah letaknya Taman Negara

Similajau?

A I C III

B II D IV

Page 69: koleksi soalan tingkatan 1

54 Antara berikut, yang manakah

berkaitan dengan kawasan yang

berlorek I?

I Pusat perlindungan badak sumbu

II Terletak di sempadan tiga negeri

III Kawasan eko-pelancongan

IV Diwartakan sejak tahun 1938

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

55 Antara berikut, binatang apakah yang

diberi

perlindungan di kawasan berlorek II?

A Burung C Badak sumbu

B Gajah D Seladang

56 Antara berikut, agensi manakah yang

mengadakan kempen

kesedaran menjaga hutan?

I FRIM III WWF

II MNS IV RELA

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

57 Apakah aktiviti yang dapat

memelihara dan

memulihara hidupan liar di Malaysia?

I Menggalakkan penebangan pokok

yang matang sahaja

II Mewartakan lebih banyak taman

negara

III Membuka pusat perlindungan bagi

haiwan yang terancam

IV Mengusahakan lebih banyak kawasan

ladang hutan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

58 Mengapakah kegiatan pembalakan

akan

menyebabkan peningkatan suhu?

I Aliran air di permukaan bumi yang

perlahan

II Kekurangan proses perpeluhan

III Peningkatan kandungan karbon

dioksida

IV Tiupan angin yang kuat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Pertanian pindah

• Pembalakan

59 Apakah kesan daripada aktiviti di

atas?

A Kehabisan sumber tanih

B Peningkatan hasil negara

C Kepupusan flora dan fauna

D Peningkatan kualiti dan alam sekitar

60 Apakah kesan transformasi dari kawasan

perkampungan kepada kawasan

perindustrian

terhadap alam sekitar?

I Kepupusan flora dan fauna

II Banjir kilat di kawasan rendah

III Kesegaran dan kebersihan udara

IV Kemerosotan sumber perhutanan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 70: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1 Apakah pekerjaan utama penduduk

Kampung

Beras?

I Pesawah padi III Nelayan

II Penoreh getah IV Pembalak

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

2 Berapakah koordinat bagi kedudukan

masjid

Kampung Beras?

A 2606 C 2206

B 0622 D 2806

Page 71: koleksi soalan tingkatan 1

3 Apakah arah Bukit Larut dari

Kampung Bayu?

A Utara C Tenggara

B Timur D Barat daya

• Pusat pendidikan

• Pusat pentadbiran peringkat daerah

4 Maklumat di atas merujuk kepada

A Kampung Melawi

B Kampung Bayu

C Pekan Wira

D Kampung Beras

5 Berapakah jarak mutlak Kampung Bayu dari

Pekan Wira?

A 4 km C 6 km

B 7.5 km D 5.5 km

6 Apakah ciri fizikal bagi kawasan X?

A Gerbang laut C Tasik ladam

B Lagun D Air terjun

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

7 Pola saliran dalam rajah di atas dikenali

sebagai

A pola saliran bersirat

B pola saliran jejari

C pola saliran bawah tanah

D pola saliran sejajar

8 Bagaimanakah bentuk muka bumi

boleh menjadi penghalang terhadap

pembangunan negara?

I Mempunyai pinggir laut berpaya

II Cerun yang curam

III Adanya dataran mendap

IV Mempunyai pantai berpasir

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9 Apakah kesan kegiatan perindustrian terhadap

alam sekitar?

I Berlakunya pencemaran udara

II Berlakunya pencemaran air

III Penebangan pokok untuk membina

kilang

IV Pelepasan haba akibat kuari

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

10 Antara berikut, yang manakah benar

tentang

koordinat?

A Kedudukan yang merujuk

kepada titik rujukan

B Arah mata angin perantaraan

C Kedudukan di tempat lajur dan baris

bersilang

D Kedudukan lajur sesuatu tempat

11Apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan

pinggir laut Malaysia?

A Perlombongan emas

B Pembalakan

Page 72: koleksi soalan tingkatan 1

C Penternakan

D Perikanan

12 Pandang darat fizikal yang terbentuk

daripada

hakisan ombak ialah

I gua III batu tunggul

II gerbang laut IV tasik ladam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Tanah pamah atau delta yang paling

penting di Sarawak

• Diliputi tanih aluvium yang subur

untuk tanaman

13 Maklumat di atas merujuk kepada

A delta Rajang C delta Segama

B delta Labuk D dataran

Baram

14 Antara berikut, padanan yang

manakah benar?

I Banjaran Crocker - Gunung Kinabalu

II Banjaran Titiwangsa - Gunung Korbu

III Banjaran Tahan - Gunung Chamah

IV Banjaran Trus Madi - Gunung Trus

Madi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

15 Antara berikut, yang manakah

merupakan pola saliran sejajar?

A

B

C

D

16 Apakah tujuan pertanian berteres

dijalankan di

Pulau Jawa?

I Mengatasi masalah kekurangan air

II Menambahkan kesuburan tanah

III Mengelakkan hakisan tanah

IV Meluaskan kawasan penanaman

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Terdiri daripada batu kapur dan batu granit

17 Maklumat di atas merujuk kepada ciri-

ciri di

kawasan

A tanah pamah C pinggir laut

B tanah tinggi D saliran

Page 73: koleksi soalan tingkatan 1

18 Antara berikut, pandang darat fizikal

yang

manakah terbentuk di peringkat hilir

sungai?

I Tasik ladam

II Likuan sungai

III Liku terpenggal

IV Delta

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

19 Tanaman apakah yang ditanam di

Lembah Utara dan dataran tengah Menam

Chao Phraya?

A Koko C Padi

B Teh D Kelapa

• Sungai Rajang

• Sungai Kinabatangan

• Sungai Menam Chao Phraya

20 Apakah fungsi utama sungai-sungai

yang

dinyatakan di atas?

I Jalan pengangkutan

II Pelancongan

III Sempadan antarabangsa

IV Sumber protein

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

21 Apakah kesan pembinaan lebuh raya

terhadap alam sekitar?

I Kepupusan flora dan fauna

II Hujan asid

III Pencemaran udara

IV Perubahan landskap

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 22 dan Soalan 23 berdasarkan peta di bawah.

Kawasan ini menerima hujan paling sedikit

22 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

23 Berapakah jumlah hujan tahunan di

kawasan yang bertanda IV?

A 2854 mm C 4216 mm

B 1190 mm D 2413 mm

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah.

Page 74: koleksi soalan tingkatan 1

24 Persamaan bagi ketiga-tiga tasik di

atas ialah

I sebagai tempat perikanan air tawar

II merupakan kawasan rekreasi

III menjadi tempat penjanaan kuasa

hidroelektrik

IV sebagai sumber pengairan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

25 Apakah kesan yang akan timbul jika

alam sekitar tidak dipelihara?

I Bekalan oksigen akan berkurangan

II Berlakunya kemerosotan landskap

III Kesuburan tanih akan berkekalan

IV Kawasan habitat hidupan liar akan

musnah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah.

26Di manakah kegiatan seperti dalam gambar di

sebelah dijalankan?

A Sungai Kinabatangan

B Sungai Menam Chao Phraya

C Sungai Mekong

D Sungai Rajang

27 Apakah ciri-ciri Angin Sumatera?

I Bertiup antara bulan April hingga Mei

dan antara bulan September hingga

Oktober

II Bertiup pada lewat petang

III Disertai kilat dan petir

IV Menyebabkan kerosakan kawasan

pertanian

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

28 Antara berikut, yang manakah kesan

penerokaan di kawasan tanah tinggi?

I Pulau haba

II Hakisan

III Gelongsoran tanih

IV Banjir kilat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Matahari tegak di Garisan Jadi pada

22

Disember dan di Garisan Sartan pada

21 Jun

29Perubahan kedudukan matahari seperti

maklumat di atas boleh dikaitkan dengan

A pembiasan angin

B kejadian siang dan malam

C perubahan musim

D perbezaan kedudukan longitud

Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah.

30 Apakah kejadian dalam rajah di

sebelah?

A Hujan bukit C Hujan

perolakan

Page 75: koleksi soalan tingkatan 1

B Hujan panas D Hujan siklon

Kawasan yang lebih tinggi mengalami

suhu rendah manakala kawasan yang

lebih

rendah mengalami suhu yang lebih

tinggi

31 Mengapakah keadaan seperti di atas

berlaku?

A Air laut menyerap haba pada waktu

siang

B Tiupan Angin Monsun Timur Laut

C Haba tertumpu di kawasan yang lebih

kecil

D Lapisan udara di kawasan rendah dan dekat

dengan bumi banyak dipanaskan oleh haba

dari bumi

32 Mengapakah gurun panas mengalami

julat suhu

harian yang besar?

I Suhu waktu malam turun dengan cepat

II Kekurangan awan di kawasan gurun

III Mengalami iklim sejuk sederhana

kebenuaan

IV Terletak berhampiran dengan Kutub

Utara

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

33Antara berikut, yang manakah benar

mengenai ciri iklim dan kegiatan ekonomi

penduduk di kawasan Dataran Kelantan?

I Menjadi tumpuan penduduk

kerana tanih

yang subur

II Hujan maksimum turun pada

bulan November dan Disember

III Julat suhu harian besar

IV Aktiviti utama ialah pertanian

dan menangkap ikan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Antara berikut, manakah tanah pamah

di pantai barat Semenanjung Malaysia?

I Delta Selangor III Dataran

Kedah

II Dataran Kelantan IV

Lembah Hilir Perak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

35 Di manakah orang Eskimo tinggal

pada musim panas?

A Igloo C Gua

B Pondok D Tupik

Iklim di kawasan tanah rendah

yang panas

dan lembap serta hujan

sepanjang tahun

menggalakkan penanaman

tanaman seperti

padi, getah, kelapa sawit dan

koko

36Maklumat di atas menunjukkan pengaruh

cuaca dan iklim di

A Pakistan C Rusia

B Malaysia D Greenland

Page 76: koleksi soalan tingkatan 1

37 Antara berikut, yang manakah

merupakan kesan daripada peningkatan

suhu dunia?

I Hasil tanaman bertambah

II Musim sejuk singkat dan lembap

III Banjir di kawasan rendah

IV Pencairan ais di kawasan kutub

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Kepupusan hidupan akuatik

• Barangan besi berkarat

• Suhu bumi meningkat

38 Maklumat di atas merujuk kepada

kesan kejadian

A jerebu C kemarau

B hujan asid D rumah hijau

39Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan

iklim di Malaysia?

I Jenis tanih III Angin

monsun

II Ketinggian IV Kedudukan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

40 Apakah punca-punca fenomena jerebu

dan hujan asid?

I Penggunaan baja nitrogen

II Penebangan hutan

III Pembakaran terbuka

IV Kegiatan perindustrian

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

41Antara berikut, yang manakah merupakan gas-

gas rumah hijau?

I Karbon dioksida III

Hidrogen

II Metana IV Nitrus oksida

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

42 Agen yang bertindak sebagai penapis

sinaran ultra ungu ialah

A lapisan ozon C langit

B awan D pelangi

• Lembangan Amazon, Amerika

Selatan

• Lembangan Zaire, Afrika

• Sebahagian Asia Tenggara

43 Apakah jenis hutan utama di kawasan-

kawasan di atas?

A Hutan pantai

B Hutan gunung

C Hutan paya air masin

D Hutan hujan tropika

Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

44Lapisan hutan hujan tropika yang manakah

menjadi habitat hidupan dalam rajah di atas?

A Emergen C Lapisan

tengah

B Silara D Lantai hutan

45Antara berikut, yang manakah merupakan

kawasan hutan paya air masin yang terdapat di

Malaysia?

Page 77: koleksi soalan tingkatan 1

I Larut Matang, Perak

II Bahagian Delta Labuk - Sugut, Sabah

III Tasik Bera, Pahang

IV Pantai Samarahan, Sarawak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

46 Pilih pernyataan yang betul tentang

kegunaan

sumber hutan di Malaysia.

I

II

III

IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

47Antara berikut, tumbuhan yang manakah

terdapat di kawasan hutan gunung?

A C

B D

• Terdiri daripada tiga lapisan

utama

• Tumbuh di kawasan bertanih

gambut

• Terdapat di kawasan

pedalaman yang

bersaliran buruk

48 Maklumat di atas merujuk kepada

A hutan monsun tropika

B hutan hujan tropika

C hutan paya air tawar

D hutan paya air masin

49 Mengapakah lapisan lantai di hutan-

hutan hujan tropika jarang?

A Berakar banir C Lapisan

kanopi

B Malar hijau D Pokok tinggi

50Apakah jenis hutan yang terdapat di kawasan

yang bersaliran baik?

I Hutan paya III Hutan pantai

II Hutan gunung IV Hutan hujan

tropika

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

51Antara berikut, yang manakah merupakan

tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan

Gurun Sahara?

I Akasia bantut

II Kaktus prickly pear

III Wood cranesbill

IV Rumput esparto

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

52 Bagaimanakah tumbuhan hutan

monsun tropika menyesuaikan diri semasa

musim kering?

Page 78: koleksi soalan tingkatan 1

A Menggugurkan daun-daun untuk

mengurangkan kehilangan air melalui

transpirasi

B Mempunyai sistem akar dan daun

berlilin

C Pokok berbentuk kon dan berkulit

tebal

D Berdaun kecil dan liat

• Malar hijau dan tahan kemarau

• Daun berkilat dan berbulu

• Akar panjang dan menjalar

53 Maklumat di atas merujuk kepada ciri-

ciri

tumbuhan yang terdapat di

A Thailand C Siberia

B Turki D Malaysia

54 Antara berikut, padanan yang

manakah benar?

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 55 berdasarkan rajah di bawah.

55 Di manakah letaknya tempat

perlindungan bagi hidupan liar di atas?

A Hutan Simpan Kabili, Sepilok di

Sabah

B Hutan Simpan Endau-Rompin di

Johor

C Hutan Simpan Kuala Gandah di

Pahang

D Hutan Perlindungan Hidupan Liar,

Krau

di Pahang

56 Antara berikut, padanan yang

manakah tidak

benar?

57Apakah faktor utama yang menyebabkan

kepupusan hidupan liar di Malaysia?

A Pencemaran udara

B Pewartaan hutan simpan

C Pembalakan tidak terkawal

D Peningkatan suhu

Hutan Simpan Kabili, Sepilok di

Sabah

Page 79: koleksi soalan tingkatan 1

58 Maklumat di atas merujuk kepada

kawasan

perlindungan

A orang utan C burung

B badak sumbu D gajah

59 Agensi yang manakah menjalankan

penyelidikan baka tumbuhan untuk ditanam

semula?

A MNS C PERHILITAN

B FRIM D WWF

60 Apakah cadangan untuk langkah

lanjutan

pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di Malaysia?

I Kitar semula kertas

II Mewujudkan ladang jati

III Undang-undang perlindungan flora

IV Perladangan berkelompok

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 80: koleksi soalan tingkatan 1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1 Rumah Azreen terletak pada koordinat

3975.

Di manakah Azreen tinggal?

A Kg. Rumbia

B Kg. Kuala

C Pekan Melur

D Taman Sri Andalas

2 Sungai Kuala mengalir ke arah

A timur laut C barat laut

B tenggara D barat daya

3 Berapakah jarak mutlak dari Kg.

Rumbia ke

Pekan Melur?

A 4 km C 6 km

B 5 km D 3 km

4 Apakah ciri budaya yang terdapat di

Pekan Melur?

I SekolahIII Balai polis

II Pejabat pos IV Masjid

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Tambang bas ialah 20 sen sekilometer

5 Berapakah tambang bas yang perlu

dibayar oleh

Adrian yang tinggal di Kg. Tebing untuk

pergi ke Taman Seri Andalas?

A RM 2.60 C RM 3.00

Page 81: koleksi soalan tingkatan 1

B RM 2.00 D RM 2.40

Kadar kelajuan bas: 6 minit sekilometer

6 Berapa lamakah masa yang diambil oleh

Chua yang tinggal di Taman Seri

Andalas untuk pergi ke Pekan Melur

dengan menaiki bas?

A 20 minit

B 54 minit

C 28 minit

D 36 minit

7 Apakah tujuan penghutanan semula

dilakukan?

I Bagi mengekalkan pembangunan tanah

II Untuk memelihara kesuburan tanih

III Untuk memastikan spesies pokok tidak

pupus

IV Untuk mengekalkan keseimbangan

ekosistem

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

8 Apakah kepentingan tanah tinggi kepada

pembangunan negara?

I Sebagai sumber bekalan air

II Merupakan sumber pendapatan asing

Page 82: koleksi soalan tingkatan 1

III Menjadi tapak penjanaan kuasa

hidroelektrik

IV Menjadi kawasan perindustrian

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah.

9 Banjaran gunung yang berlorek dalam

peta di

sebelah dapat dikaitkan dengan

A banjaran gunung lipat muda

B sungai terdalam di Malaysia

C pusat penapisan petroleum

D gunung tertinggi di Malaysia

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10 Ketiga-tiga tempat tersebut dapat

dikaitkan dengan

kegiatan

A pelancongan C perindustrian

B perlombongan D pembalakan

11

Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia

terbentuk hasil daripada proses

A gempa bumi C lipatan

B pemendapan D hakisan

Soalan 12 dan Soalan 13 berdasarkan graf di bawah.

Suhu dan Hujan Bulanan di Bandar Suria

12 Bandar Suria mengalami iklim

A sejuk dan kering sepanjang tahun

B panas dan lembap sepanjang tahun

C panas dan kering sepanjang tahun

D sejuk dan lembap sepanjang tahun

13 Antara berikut, yang manakah

merupakan

pernyataan yang benar mengenai graf di

atas?

Page 83: koleksi soalan tingkatan 1

I Suhu Bandar Suria rendah sepanjang

tahun

II Jumlah hujan paling banyak ialah pada

bulan

Januari, November dan

Disember

III Suhu Bandar Suria sekata sepanjang

tahun

IV Taburan hujan kurang pada

bulan Mac dan April

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

14 Apakah kepentingan sungai-sungai

utama di

Semenanjung Malaysia?

I Membekalkan air untuk kegunaan

harian

II Diempang untuk menjana kuasa

hidroelektrik

III Mengairi kawasan tanaman padi

IV Mengangkut barangan pukal

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Tanah pamah

• Tanih aluvium

• Projek pengairan

15 Maklumat di atas dapat dikaitkan

dengan

kawasan

I Delta Kelantan III Delta Rajang

II Delta Labuk IV Dataran Kedah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

16 Di peringkat manakah pembentukan di atas

berlaku?

A Hulu sungai C Hilir sungai

B Tengah sungai D Muara sungai

17 Apakah peranan Sungai Perak?

I Mengairi sawah padi

II Penjanaan kuasa hidroelektrik

III Menghanyutkan kayu balak

IV Mengangkut penumpang

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

18 Mengapakah Malaysia mempunyai potensi

yang baik dalam projek penjanaan

tenaga hidroelektrik?

A Menerima pancaran matahari sepanjang

tahun

Page 84: koleksi soalan tingkatan 1

B Menerima tiupan angin monsun yang

kuat

C Terdapat banyak sungai yang

bersaliran deras di bahagian hulu

D Terletak berhampiran Garisan

Khatulistiwa

Soalan 19 dan Soalan 20 berdasarkan peta di bawah.

19 Antara berikut, yang manakah benar

tentang

kawasan yang bertanda P dalam peta di

atas?

I Menghasilkan 25% daripada jumlah

pengeluaran padi negara

II Terkenal dengan nama jolokan

“Jelapang Padi Malaysia”

III Sumber pengairan dari Sungai Muda

IV Disaliri oleh Sungai Kedah dan Sungai

Perlis

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Menanam sayur-sayuran hawa

sederhana

• Menanam bunga-bungaan

20 Maklumat di atas dapat dikaitkan

dengan kawasan

A P C R

B Q D S

21 Apakah fungsi utama Sungai Rajang dan

Sungai

Kinabatangan?

I Jalan pengangkutan

II Sumber protein

III Sempadan antarabangsa

IV Dijadikan kawasan rekreasi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

22 Apakah persamaan Tanah Tinggi

Cameron dengan Pulau Jawa di

Indonesia?

A Pelancongan C Pembalakan

B Perikanan D Pertanian

23 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai Tasik Tonle Sap?

I Tasik air tawar terbesar di Asia

Tenggara

II Kawasan eko-pelancongan

III Kawasan kegiatan perikanan penting

IV Menjadi empangan semula jadi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Pusat peranginan kesihatan yang

dimajukan kerana terdapat mata air

panas yang mempunyai nilai perubatan

Page 85: koleksi soalan tingkatan 1

24 Maklumat di atas merujuk kepada

A Tanah Tinggi Genting, Malaysia

B St. Moritz, Switzerland

C Pulau Jawa, Indonesia

D Tasik Tonle Sap, Kampuchea

25Apakah persamaan fungsi sungai-sungai di

Sabah dan Sarawak dengan Sungai Menam Chao

Phraya

di Thailand?

A Mengangkut penumpang dan kayu balak

B Membekalkan air ke kawasan

perindustrian

C Sumber protein utama penduduk

D Kegiatan ‘pasar apung’

26 Apakah kesan kegiatan pertanian pindah

terhadap alam sekitar?

A Penebangan hutan secara terancang

B Menambahkan hasil tanaman

C Tanah terdedah kepada hakisan

D Dapat mengekalkan kesuburan tanah

27 Antara berikut, yang manakah

merupakan langkah- langkah untuk

memelihara cerun bukit?

I Tarahan cerun di lebuh raya

II Penanaman rumput

III Rawatan silvikultur

IV Membina dinding penahan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

28 Berdasarkan kaedah biologi, apakah

yang

digunakan untuk memusnahkan

serangga perosak

di ladang kelapa sawit?

A Burung helang C Burung kecil

B Burung hantu D Burung merak

29 Antara berikut, kegiatan ekonomi yang

manakah dipengaruhi oleh faktor

cuaca dan iklim?

I Menangkap ikan di Kemaman

II Menoreh getah di Kuala Lipis

III Memetik daun tembakau di Dataran

Kelantan

IV Kilang membuat barangan elektronik di

Shah Alam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah.

30 Antara berikut, yang manakah benar

tentang rajah di atas?

I Matahari tegak di atas kepala Garisan

Jadi

II Kejadian ini berlaku pada 21 Jun

III Hemisfera Utara mengalami waktu

siang yang panjang

IV Hemisfera Selatan

mengalami waktu siang

yang lebih panjang

Page 86: koleksi soalan tingkatan 1

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Lumut • Liken • Rusiga

31 Tumbuh-tumbuhan di atas boleh

dikaitkan dengan

A utara Thailand

B Gurun Sahara

C pinggir pantai Turki

D pantai utara Siberia

32 Antara berikut, yang manakah

merupakan ciri-ciri suhu di

Malaysia?

I Tinggi sepanjang tahun

II Julat suhu tahunan kecil

III Hampir sekata sepanjang tahun

IV Min suhu tahunan rendah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

33 Mengapakah Daerah Jelebu menerima

hujan yang kurang?

A Langit tidak berawan

B Terletak di kawasan lindungan angin

C Kedudukannya hampir dengan laut

D Menghadap angin lembap

34 Kebanyakan hujan di Malaysia turun

dalam bentuk hujan

A panas C perolakan

B relief D batu

• Berasal dari Benua Australia

• Bertiup dari bulan Mei hingga

September

35 Maklumat di sebelah merujuk kepada

angin

A Monsun Barat Daya

B Monsun Timur Laut

C Sumatera

D Siklon

Soalan 36 berdasarkan rajah di bawah.

36 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai kejadian di atas?

A Permukaan bumi mengalami tekanan

udara

rendah

B Permukaan bumi lebih sejuk

C Membawa hujan yang lebat

D Terjadi pada musim tengkujuh

37 Mengapakah julat suhu tahunan

Malaysia kecil?

I Menerima hujan lebat sepanjang tahun

II Menerima pancaran matahari sepanjang

tahun

III Mengalami kelembapan udara yang

rendah

IV Di kelilingi laut yang luas

A I, II dan III C I, III dan IV

Page 87: koleksi soalan tingkatan 1

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 38 berdasarkan peta di bawah.

38 Pilih pernyataan yang benar tentang

kawasan

berlorek dalam peta di atas.

I Kaya dengan gunung berapi

II Kawasan tanah tinggi

III Terdapat pusat peranginan utama

IV Kawasan berpenduduk padat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Jenis Khatulistiwa

• Monsun Tropika

• Jenis Sudan

39 Maklumat di atas merujuk kepada jenis-

jenis iklim di kawasan

A zon sejuk C zon panas

B zon sederhana D zon beku

Soalan 40 hingga Soalan 42 berdasarkan peta di

bawah.

40 Apakah ciri iklim bagi kawasan

bertanda I?

I Hujan tahunan 100 mm

II Julat suhu tahunan 27 oC

III Min suhu tahunan -8.3 oC

IV Sejuk dan kering sepanjang tahun

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

41 Mengapakah kawasan II mempunyai

penduduk berkepadatan rendah?

A Sering mengalami gempa bumi dan ribut

pasir

B Bentuk muka bumi yang bergunung-

ganang

C Sejuk dan bersalji hampir sepanjang

tahun

D Kekurangan tanah untuk bercucuk

tanam

• Penduduknya jarang

• Menerima hujan yang sedikit

• Penternakan secara nomad

42 Maklumat di atas merujuk kepada

kawasan yang bertanda

A IV C II

B III D I

43 Antara berikut, yang manakah

merupakan cara hidup penduduk

di Greenland?

Page 88: koleksi soalan tingkatan 1

I Andur salji digunakan untuk memburu

II Kerja-kerja membalak dijalankan pada

musim panas

III Memburu anjing laut melalui lubang ais

IV Perikanan adalah pekerjaan utama

penduduk

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Kuala Lumpur - malam: udara panas

Jacobabad - malam: udara sejuk

44 Apakah faktor yang menyebabkan

berlakunya

keadaan di atas?

A Ketinggian C Jarak dari laut

B Garis lintang D Litupan awan

45 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai

pengaruh iklim terhadap kegiatan

ekonomi di

Malaysia?

I Menggalakkan pertumbuhan hutan

monsun tropika

II Kegiatan pelancongan dapat dijalankan

sepanjang tahun

III Iklim tidak menjejaskan kegiatan

perkilangan

IV Hasil tangkapan nelayan meningkat

pada bulan November dan

Disember

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 46 berdasarkan gambar di bawah.

46 Keadaan di atas dapat dikaitkan dengan

fenomena

A jerebu C El Nino

B La NinaD hujan asid

47 Antara berikut, yang manakah

merupakan punca- punca kesan

rumah hijau?

I III

II IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

48 Apakah kesan hujan asid?

I Kemusnahan hidupan akuatik

II Tindakan penyahutanan

III Penyakit kulit

IV Kerosakan struktur bangunan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Mempunyai kira-kira 15000 jenis

tumbuhan semula jadi

Page 89: koleksi soalan tingkatan 1

• Meliputi kira-kira 70% daripada

jumlah

kawasan hutan Malaysia

49 Maklumat di sebelah merujuk kepada

A hutan monsun tropika

B hutan hujan tropika

C hutan pantai

D hutan gunung

50 Apakah fungsi utama akar ceracak bagi

hutan paya air masin?

I Membolehkan pokok bakau bernafas

II Melindungi pokok daripada ombak kuat

III Memudahkan proses fotosintesis

IV Mengelakkan pokok tumbang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

51 Antara berikut, hidupan liar yang

manakah terdapat di kawasan hutan

pantai?

A C

B D

52 Mengapakah tumbuhan lantai di

kawasan hutan hujan tropika jarang?

A Tanih kurang subur

B Hujan yang tidak lebat

C Menyesuaikan diri dengan musim

kering

D Cahaya matahari tidak dapat menembusi

ke lantai hutan

53 Apakah jenis tumbuhan yang terdapat

pada

ketinggian melebihi 3500 meter di hutan

gunung?

I Orkid III Rumput

II Rhododendron IV Red Sanicle

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Batang berongga atau berlendair

• Pokok sistem dua akar

54 Maklumat di atas merujuk kepada ciri-

ciri

tumbuhan yang terdapat di kawasan

A Tundra C Mediterranean

B gurun panas D monsun tropika

55 Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan

untuk

menjalankan proses fotosintesis?

A Nitrogen C Nitrus oksida

B Karbon dioksida D

Oksigen

56 Antara berikut, yang manakah

merupakan lokasi eko-

pelancongan?

I Taman Negara di Pahang

II Taman Negara Kinabalu di Sabah

III Hutan Simpan Belum, Perak

Page 90: koleksi soalan tingkatan 1

IV Taman Negara Bako di Sarawak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Kemusnahan kesuburan tanih

57 Apakah yang dapat dikaitkan dengan

keadaan

di atas?

A Aktiviti perlombongan

B Rawatan silvikultur

C Peningkatan suhu bumi

D Kegiatan eko-pelancongan

58 Agensi-agensi manakah yang terlibat

dengan

pengurusan sumber hutan dan hidupan

liar di

Malaysia?

I FRIM

II FELCRA

III PERHILITAN

IV Universiti Putra Malaysia

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

59 Antara berikut, yang manakah

merupakan langkah

yang diambil untuk memelihara dan

memulihara

kawasan hutan Malaysia?

I Penyelidikan baka tumbuhan

II Rawatan silvikultur

III Penubuhan ladang hutan

IV Pembinaan jalan raya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Akta Perhutanan Negara

• Enakmen Industri Berasaskan Kayu

60 Maklumat di atas berkaitan dengan

A penyelidikan baka tumbuhan

B penanaman semula pokok

C pengawalan pembalakan hutan

D rawatan silvikultur

UJIAN 1

1 C 2 A 3 A 4 B5 B 6 B 7 A 8 C9 A 10 D 11 A 12 C13 A 14 A 15 A 16 D17 B 18 C 19 B 20 C21 D 22 A 23 C 24 C25 A 26 B 27 A 28 A29 B 30 D 31 C 32 A33 A 34 D 35 B 36 C37 C 38 D 39 D 40 A41 B 42 A 43 B 44 B

45 D 46 B 47 D 48 B49 B 50 A 51 C 52 B53 A 54 C 55 A 56 B 57 C 58 D 59

D 60 CUJIAN 4

1 D 2 B 3 C 4 C5 B 6 A 7 A 8 A9 C 10 A 11 D 12 A

Page 91: koleksi soalan tingkatan 1

13 C 14 A 15 D 16 B17 C 18 D 19 A 20 B21 A 22 C 23 A 24 A25 D 26 C 27 D 28 C29 B 30 D 31 D 32 B33 C 34 C 35 C 36 B37 A 38 D 39 B 40 D41 B 42 B 43 D 44 D45 B 46 B 47 A 48 B49 A 50 B 51 D 52 B53 D 54 B 55 A 56 B57 C 58 C 59

C 60 D

UJIAN 7

1 D 2 D 3 A 4 A5 C 6 A 7 C 8 B9 B 10 C 11 B 12 B13 D 14 B 15 A 16 C17 B 18 C 19 D 20 C21 C 22 C 23 B 24 B25 C 26 D 27 C 28 B29 A 30 B 31 B 32 B33 D 34 B 35 D 36 C37 C 38 B 39 B 40 D41 A 42 C 43 C 44 B45 C 46 C 47 A 48 A49 D 50 C 51 A 52 B53 C 54 B 55 B 56 B 57 B 58 C 59

A 60 B

UJIAN 2

1 C 2 A 3 B 4 D5 A 6 C 7 B 8 A9 C 10 D 11 A 12 D13 D 14 B 15 D 16 C17 B 18 C 19 A 20 D21 C 22 A 23 C 24 C25 A 26 D 27 B 28 A29 C 30 B 31 B 32 A33 A 34 A 35 C 36 B37 D 38 A 39 D 40 B41 A 42 A 43 D 44 C45 C 46 B 47 D 48 B49 A 50 D 51 B 52 A53 A 54 D 55 B 56 B 57 D 58 B 59 A

60 A

UJIAN 5

1 A 2 C 3 A 4 C5 D 6 B 7 A 8 B9 D 10 B 11 B 12 A13 D 14 D 15 A 16 C17 C 18 D 19 C 20 B21 D 22 C 23 B 24 C25 D 26 D 27 B 28 B29 B 30 C 31 A 32 B33 B 34 C 35 B 36 C

37 A 38 B 39 B 40 B41 A 42 B 43 D 44 B45 D 46 A 47 C 48 B49 A 50 B 51 D 52 A53 D 54 C 55 A 56 C 57 B 58 B 59

D 60 B

UJIAN 8

1 D 2 C 3 A 4 B5 B 6 A 7 C 8 D9 D 10 C 11 C 12 B13 B 14 A 15 C 16 C17 C 18 B 19 B 20 C21 B 22 A 23 A 24 C25 D 26 B 27 C 28 C29 D 30 B 31 B 32 A33 C 34 B 35 B 36 A37 D 38 C 39 C 40 A41 D 42 C 43 A 44 A45 A 46 C 47 A 48 B49 A 50 B 51 C 52 B53 C 54 B 55 D 56 B 57 D 58 C 59

C 60 B

UJIAN 3

1 D 2 C 3 D 4 B5 A 6 C 7 B 8 A9 A 10 B 11 D 12 C13 B 14 C 15 A 16 C17 A 18 B 19 B 20 B21 C 22 C 23 C 24 D25 D 26 D 27 B 28 B29 D 30 D 31 D 32 C33 A 34 C 35 D 36 B37 C 38 A 39 C 40 D41 B 42 C 43 A 44 C45 A 46 D 47 A 48 C49 D 50 C 51 C 52 A53 C 54 D 55 C 56 A 57 B 58 B 59

C 60 B

UJIAN 6

1 A 2 C 3 A 4 C5 D 6 C 7 C 8 A9 A 10 C 11 D 12 A13 A 14 B 15 C 16 C17 B 18 C 19 C 20 D21 D 22 B 23 A 24 A25 B 26 B 27 C 28 B29 C 30 A 31 D 32 A33 B 34 C 35 D 36 B37 D 38 B 39 D 40 C41 B 42 A 43 D 44 A

45 B 46 B 47 C 48 C49 A 50 D 51 B 52 A53 B 54 B 55 B 56 C 57 C 58 A 59

B 60 A

Ujian 9

1 D 2 D 3 C 4 A5 A 6 D 7 C 8 A9 D 10 A 11 C 12 C13 D 14 A 15 D 16 A17 B 18 C 19 A 20 B21 A 22 D 23 C 24 B25 A 26 C 27 B 28 C29 A 30 D 31 D 32 A33 B 34 C 35 A 36 B37 B 38 B 39 C 40 D41 C 42 B 43 C 44 D45 B 46 C 47 D 48 C49 B 50 A 51 B 52 D53 A 54 B 55 B 56 B 57 A 58 C 59

A 60 C