29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

 • Upload
  sjaprun

 • View
  296

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  1/31

  SEJARAH 940/1 STPM SEJARAH TAMADUN DUNIAHINGGA TAHUN 1800

  BAHAGIAN A SEJARAHTAMADUN DUNIA

  SOALAN-SOALAN TEMA 1

  ( Manusia Dan Masyarakat )

  Tahun

  So

  1998

  madun awal seperti Mesir, Mesopotamia, Mohenjo-Daro dan China.

  1999

  yaan Neolitik dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

  2000

  n ciri-ciri utama masyarakat bertamadun dengan merujuk kepada tamadun-tamadun awal seper

  2001

  2002

  t pada zaman Neolitik.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  2/31

  2003

  masyarakat Mesir dengan Mesopotamia.

  2004

  man Neolitik.

  2005

  petempatan?petempatan kekal yang berkembang pesat dan menjadi bandar". Berdasarkan pen

  2006

  aikan tujuh faktor yang membawa kepada kemunculan tamadun manusia.

  2007

  onomi tamadun Mesir Awal. Bandingkan corak kehidupan masyarakat prasejarah antara zaman

  2008

  enjodaro dan Harappa.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  3/31

  SOALAN-SOALAN TEMA 2

  ( Pemerintahan dan Pentadbiran )

  Tahun

  1998

  ezaan antara Sparta dengan Athens. Dengan merujuk kepada sistem pemerintahan empayar di

  1999

  ga ke?13 masihi ) dan kesan-kesannya terhadap masyarakat Eropah. Bandingkan peranan aga

  2000

  apat mempertahankan empayar masing-masing.

  2001

  n sistem politik negara kota tersebut.

  2002

  a pemerintahan khalifah Harun al-Rashid.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  4/31

  2003

  aruhi kedudukan dan kekuasaan pemerintah beraja di England dan di Perancis.

  2004

  ada tamadun manusia, huraikan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar.

  2005

  sep ketuhanan raja (divine kingship) dan peranannya dalam pemerintahan. Bincangkan perkem

  2006

  epada pengukuhan empayar Maurya.

  2007

  Srivijaya. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom dalam usaha meng

  2008

  ebuah empayar yang dominan di alam Melayu daro awal abad ke?7 hingga abad ke-13Masehi.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  5/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN TEMA 3

  ( Ketahanan dan Petahanan )

  Tahun

  So

  1998

  1999

  stian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat. Bincangkan kesan peperanganitu terhada

  2000

  nusia.

  2001

  Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyah telah banyak mencetuskan p

  2002

  2003

  kekuatan organisasi ketenteraannya.

  2004

  ada berlakunya peperangan dalam tamadun awal manusia.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  6/31

  2005

  raikan objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom.

  2006

  ncangkan strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu.

  2007

  ada.

  2008

  ncangkan idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince tentang cara pemerintahmengukuhk

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  7/31

  SOALAN-SOALAN TEMA 4

  ( Ekonomi )

  Tahun

  So

  1998

  ra rantau Mediteranean dengan Timur jauh pada Zaman Empayar Graeco-Roman. Huraikan cir

  1999

  2000

  tem barter kepada sistem kapitalisme yang berlaku di Eropah.

  2001

  embangan sistem kapitalisme di Eropah dari tahun 1400 hingga tahun 1700 masihi.

  2002

  . Bandingkan peranan dan kepentingan pelabuhan Venice di Eropah dengan pelabuhanMelaka

  2003

  pesat menjelang abad pertama masihi.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  8/31

  2004

  an empayar Rom dari zaman republik hingga kurun ke-2 Masihi Jelaskan faktor-faktor yang men

  2005

  2006

  ehadiran kuasa Barat.

  2007

  h Barat dari abad ke-12 hingga abad ke-16 Masihi.

  2008

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  9/31

  SOALAN-SOALAN TEMA 5

  ( Pendidikan )

  Tahun

  So

  1998

  an yang formal seperti tempat ibdat, rumah, guru, sekolah, kolej dan universitiuntuk tujuan p

  1999

  2000

  tusi pendidikan formal.

  2001

  an contoh?contoh daripada tamadun manusia.

  2002

  taan ini.

  2003

  2004

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  10/31

  2005

  2006

  2007

  gembangkan pengajian Islam dalam tamadun Melayu.

  2008

  erkaitan, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dal

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  11/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN TEMA 6

  ( Intelektual )

  Tahun

  So

  1998

  s pada kurun ke-5 SM adalah berkait rapat dengan arus perkembangan politik" . Bincangkan p

  1999

  Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman humanisme dan tunjukkan bagaimana aliranpem

  2000

  2001

  h tamadun manusia.

  2002

  ti Ching.

  2003

  t dari abad ke?11 hingga abad ke-17 masihi dengan tamadun Islam pada zaman Abbasiyyah. B

  2004

  tangan Islam.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  12/31

  2005

  h di India. Huraikan sumbangan Herodotus dan Ibnu Khaldun kepada perkembangan ilmu pens

  2006

  perubatan. Bincangkan pencapaian tamadun India dan tamadun Islam dalam bidang astronom

  2007

  2008

  dunia Barat pada zaman Renaisans dan di dunia Islam pada zaman Abbasiyah. Bincangkan sum

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  13/31

  SOALAN-SOALAN TEMA 7

  ( Penjelajahan dan Penerokaan )

  Tahun

  So

  1998

  an Ibnu Khaldun kepada perkembangan tamadun manusia.

  1999

  2000

  n dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan dan Vasco Da Gammakepada

  2001

  n penerokaan antara tamadun China dengan tamadun Islam.

  2002

  orong orang Mesir terlibat dalam penjelajahaan dan penerokaan pada zaman tamadunawal.

  2003

  alam sejarah dunia yang berpunca daripada pencapaian peneroka-peneroka Sepanyoldan Portu

  2004

  an dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi.

  2005

  endorong orang China melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad pe

  rtama Ma

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  14/31

  2006

  jahan dan penerokaan. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan bentuk inter

  2007

  n tamadun Islam.

  2008

  man klasik.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  15/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN TEMA 8

  ( Keseniaan dan Kebudayaan )

  Tahun

  n :1998

  a.1999

  a.2000

  skan perbezaan antara kesenian China tradisional dengan kesenian Islam.

  2001

  dingkan lima ciri utama antara seni bina Rom pada zaman empayar dengan seni binaIslam dal

  2002

  a

  2003

  a

  2004

  a

  2005

  skan tentang prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam.

  2006

  a

  2007

  angkan pencapaian bidang keseniaan dalam tamadun Rom.

  2008

  a

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  16/31

  SEJARAH 940/1 STPM SEJARAH TAMADUN DUNIAHINGGA TAHUN 1800

  BAHAGIAN B SEJARAHTAMADUN ISLAM

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 1

  ( Manusia Dan Masyarakat )

  Tahun

  So

  1998

  dinah, dan jelaskan bagaimana nabi Muhammad s.a.w menyatukan pelbagai golongan masyara

  1999

  2000

  h selepas kelahiran Islam.

  2001

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  17/31

  2002

  Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan tamadun-tam

  2003

  aripada pelbagai golongan. Huraikan.

  2004

  asyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w di Madinah.

  2005

  ah. Huraikan bagaimana Nabi Muhammad s.a.w menangani masalah yang ditimbulkan oleh kau

  2006

  ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.

  2007

  alam menyatupadukan masyarakat di Madinah.

  2008

  onomi dan politik pada zaman Jahiliah

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  18/31

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 2

  ( Pemerintaha dan Pentadbiran )

  Tahun

  1998

  n kepentingan piagam tersebut.

  1999

  i. "Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya al-Mamun adalah diantara khalifah kerajaan Abbasiy2000

  emerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.

  2001

  2002

  g terdapat dalam Sahifah Madinah.

  2003

  tama. Bandingkan dasar pemerintahan khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan BaniUmaiyy

  2004

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  19/31

  2005

  aan Bani Abbasiyah. Bandingkan sistem pemerintahan antara negara Rom pada zamanAugustu

  2006

  ah dari zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hingga zaman pemerintahan Khalifah Harun

  2007

  han Khulafa al-Rasyidin.

  2008

  emerintahan Islam di Madinah. Bandingkan peranan antara ketua kerajaan dalam empayar kes

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  20/31

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 3

  ( Ketahanan dan Pertahanan )

  Tahun

  So

  1998

  dan keamanan negara pada abad pertama Hijrah.

  1999

  2000

  2001

  s.a.w. Penaklukan Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyahtelah banya2002

  n utama yang terlibat dalam peperangan tersebut.

  2003

  tan ketenteraan Islam pada zamannya.

  2004

  a tamadun Islam dengan tamadun Eropah.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  21/31

  2005

  an Pattani pada abad ke-17 Masihi.

  2006

  . ketika menghadapi peperangan. Bincangkan kesan peperangan Salib terhadap duniaIslam d

  2007

  ri zaman Nabi Muhammad s.a.w hingg zaman Khulafa al-Rasyidin Huraikan struktur dan pentad

  2008

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  22/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 4

  ( Ekonomi )

  Tahun

  So

  1998

  sistem percukaian yang dilaksanakan pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab( 13H-23

  1999

  ekonomi Islam.

  2000

  onomi Islam. Jelaskan fungsi dan perlaksaan zakat pada zaman Khalifah Abu Bakaral-Siddiq da

  2001

  Khalifah Umar Bin al-Khattab.

  2002

  fa al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Jelaskan perbezaan antara sistem ek

  2003

  2004

  nya kepada masyarakat ada zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w.

  2005

  tahan kerajaan Islam di Melaka.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  23/31

  2006

  Jizyah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bincangkan kesan peperangan Salibterhada

  2007

  tor kemunculam Acheh sebagai pusat perdagagan di Asia Tenggara pada abad ke-16.

  2008

  ekonomi dalam tamadun Islam.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  24/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 5

  ( Pendidikan )

  Tahun

  1998

  amat dan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta huraikan sejarah perkembangan sistem pendid

  1999

  halaqah, madrasah dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam.

  2000

  pendidikan Islam di Timur Tengah terhadap sistem pendidiak Islam di Alam Melayu.

  2001

  i dan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah.

  2002

  2003

  2004

  bangan pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah.

  2005

  endidikan Islam di Andalusia pada abad ke-10 Masihi.

  2006

  2007

  amat pendidikan formal antara tamadun Rom dengan tamadun Islam.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  25/31

  2008

  ikan dan intelektual pada zaman Sultan Iskandar Mahkota Alam. Huraikan peranan pelbagai

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  26/31

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 6

  ( Intelektual )

  Tahun

  1998

  ng tokoh daripada kedua-dua tamadun berkenaan.

  1999

  enjadi pusat penyebaran Islam yang utama di nusantara pada abad ke?16 hingga ke-18 ". Binc

  2000

  tamadun Islam dengan Barat. Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pa

  ndanga

  2001

  ah jauh lebih daripada zaman Charlemage di Eropah Barat.

  2002

  sumber ilmu. Pertemuan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah telah memberikan su

  2003

  al Islam di Asia Tenggara pada abad ke-16 Masihi hingga abad ke-17 Masihi. Bincangkan sumb

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  27/31

  2004

  adun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah.

  2005

  ains dalam tamadun Islam dan tamadun Barat dengan mengemukakan tiga tokoh ilmu sains ya

  2006

  ng menyumbang kepada kegemilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pad

  a zama

  2007

  m bidang sains dan matematik pada zaman Abbasiyah.

  2008

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  28/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008Weblog Jumalihttp://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 7

  ( Penjelajahan dan Penerokaan )

  Tahun19981999

  dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke?10 hingga abad ke-14 masihi d

  2000

  m tamadun Islam. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam

  .

  2001

  2002

  angan tamadun manusia.

  2003

  2004

  dan geografi.

  2005

  2006

  an dalam bidang sejarah dan geografi.

  2007

  eografi.

  2008

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  29/31

  Koleksi Soalan STPM 1998-2008

  Weblog Jumali

  http://fastnote.wordpress.com

  SOALAN-SOALAN STPM TEMA 8

  ( Kesenian dan Kebudayaan )

  Tahun

  oalan :

  1998

  iada.

  1999

  uraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyatakan perbezaan antara ked

  2000

  iada.

  2001

  iada.

  2002

  iada.

  2003

  ilaikan pencapaian dalam bidang seni bina pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah.

  2004

  iada.

  2005

  iada.

  2006

  iada.

  2007

  iada

  2008

  uraikan motif penghasilan seni dalam tamadun Islam.

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  30/31

 • 8/6/2019 29381540 Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

  31/31