Kinetoterapia in Romanaia (1)

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kinetoterapia in Romanaia (1)

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  1/57

  Kinetoterapia n Romnia legisla ie i context

  Profesor ndrumtor:Conf. Dr. VERONICA POPESCU

  Studeni:BURL VALEN!IN

  CORNEA !UDOR"CLAUDIUDIACONU ANDREICONS!AN!IN

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  2/57

  Kinetoterapia

  #inetoter$%i$ %ro&ine din 're(es(u) kinesis ($rense$mn mi*($re *i therapeia ($re nse$mntr$t$ment+ semni,(-nd ter$%i$ %rin mi*($re.

  Conform di(ion$ru)ui e%)i($ti& $) )im/iirom-ne+ %u/)i($t n $nu) 0112+ kinetoterapiare%re3int $ns$m/)u) de tr$t$mente %entrured$re$ fun(iei unor %ri $)e (or%u)ui %rin

  mo/i)i3$re+ )$ %erso$ne)e $((ident$te s$u/o)n$&e.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  3/57

  #inetoter$%i$ se de,ne4te+ ($ ter$%ie %rin mi4($re

  efe(tu$t %rin %ro'r$me de re(u%er$re medi($)+($re urmres( ref$(ere$ unor fun(5ii diminu$te s$u(re4tere$ ni&e)u)ui fun(5ion$) n di&erse suferin5e.

  #inetoter$%i$ este o form ter$%euti(indi&idu$)i3$t+ ($re+ %)e(-nd de )$ %ro'r$me deeer(i5ii ,3i(e st$ti(e 4i din$mi(e+ se %o$te fo)osi n%ro'r$me)e ter$%euti(e %ro,)$(ti(e 6de %re&enire7+(ur$ti&e 4i de re(u%er$re.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  4/57

  Ro)u) 8inetoter$%iei este de $ re(-*ti'$ *i%str$ ($)it$te$ &ieii+ %rin re(u%er$re$ (-t m$i

  de%)in $ ($%$(iti)or funion$)e $)eindi&idu)ui. !o(m$i de $(ee$+ e$ nu tre/uie

  %ri&it ($ o &$ri$nt o%ion$)+ (i ($ one(esit$te+ $&-nd n &edere ($ ori(e $fe(iunenetr$t$t s$u nere(u%er$t )$ tim% se %o$te

  $'r$&$+ uneori (om%romi-nd ire&ersi/i) st$re$de snt$te *i e(9i)i/ru $ ,inei um$ne.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  5/57

  Fizioterapia

  Conform di(ion$ru)ui e%)i($ti& $))im/ii rom-ne+ %u/)i($t n $nu) 0112+

  ,3ioter$%i$ re%re3it metod$ detr$t$ment medi($) (u $utoru)

  $'eni)or ,3i(i 6$er+ )umin+ $%+e)e(tri(it$te et(.7.

  ;i3ioter$%i$ este *tiin$ (e studi$3 me($nisme)e de $(iune$)e f$(tori)or ,3i(i+ (um sunt m$s$u)+ eer(iiu) ,3i(+

  m%$(9etri)e+ $%$+ )umin$+ ()dur$+ e)e(tri(it$te$+ *i

  uti)i3$re$ $(estor$ (u s(o% de tr$t$re+ re(u%er$re *i %ro,)$ien tr$t$re$ $fe(iuni)or or'$nismu)ui um$n.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  6/57

  Balneofizioterapia

  Conform m$re)ui di(ion$r deneo)o'isme+ %u/)i($t n $nu) 0111+

  /$)neo",3ioter$%i$ re%re3it

  tr$t$mentu) unor /o)i %rin ,3ioter$%ien mediu) /$)ne$r.

  B$)neo",3ioter$%i$ este dis(i%)in$ medi($) ($re

  fo)ose*te $'enii ,3i(i n$tur$)i s$u $rti,(i$)i n s(o%ter$%euti(.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  7/57

  Asociaiile profesionale de kinetoterapie

  Cum s-au creat asociaiile profesionale de kinetoterapie?

  + un 'ru% de 8inetoter$%eu5i din Ameri($6%9?si($) t9er$%ists7 $u so)i(it$t o nt-)nire $

  s%e(i$)isti)or domeniu)ui din Rom-ni$+ nt-)nire (e $$&ut )o( )$ C)u"N$%o($+ unde $u fost %re3en5i C;@"isti

  din to$t 5$r$ 6Bu(ure*ti+ C)u" N$%o($+ Or$de$+!imiso$r$+ B$(u+ I$si et(.7

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  8/57

  U)terior s"$ form$t )$ Bu(ure*ti Aso(i$5i$Profesion$) $ #inetoter$%eu5i)or @unteni$6AP# @unteni$7+ $&-nd"o ($ %rot$'onist%e do$mn$ C;@ %rin(i%$) E)en$ C(iu)$n+

  ($re u)terior *i"$ sus5inut do(tor$tu) ns%e(i$)it$te. A%oi $ $%rut Aso(i$5i$ C;@"isti)or *i #inetoter$%eu5i)or @o)do&$ dinI$si+ %rot$'onist ,ind+ %rintre $)5ii+ Leonid$

  !/($ru.

  Imedi$t du% $(ee$ $ fost (re$t )$ Or$de$ ;und$5i$Uni&ersit$r %entru #inetoter$%ie Or$de$ 6;U#O7+ $%oi$so(i$5i$ C;@"isti)or din Bu(ure*ti+ $&-ndu") %rot$'onist %ere'ret$tu) eor'e Andrei5.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  9/57

  Asocia iile kinetoterapeutice din Romnia

  =.AP# @unteni$ Bu(ure*ti+

  0.Aso(i$i$ #INE!O LI;E BACU"A;J B$(u+.;und$i$ Uni&ersit$r %entru #inetoter$%ie ;U#O Or$de$ Or$de$F.Aso(i$i$ Profesion$) $ #inetoter$%eui)or @o)do&$ I$*i+>.Aso(i$i$ studeni)or 8inetoter$%eui din O)teni$ 6AS#O7 Cr$io&$+

  G.Aso(i$5i$ 8inetoter$%eu5i)or din Bu(o&in$ A#B Su(e$&$.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  10/57

  Cum s-a creat Federaia Romn a Asociaiilor de Kinetoterapie?

  + ;U#O $ $((es$t *i $ deru)$t %roie(tu) EU"PHARE+intitu)$t #inetoter$%eut $st3i n Rom-ni$ #AR+ %roie(t(u s%riinu) (rui$ $ $&ut )o(+ n =22G+ %rim$ Conferin5N$5ion$) de #inetoter$%ie+ *i $%oi+ n =22+ %rimu)Con'res N$5ion$) de #inetoter$%ie+ )$ Bi)e ;e)i. Cu

  $(e$st o($3ie $ fost $%ro/$t Curri(u)um N$5ion$)+ d$r *ist$tutu) 8inetoter$%eutu)ui n Rom-ni$ *i (odu) sudeonto)o'i(.

  S"$u $do%t$t $tun(i *i or'$ne)e de (ondu(ere $)e$so(i$5ii)or de 8inetoter$%ie+ (onstituindu"se;eder$5i$ Rom-n $ Aso(i$5ii)or de #inetoter$%ie

  6;RA#7. ;RA#+ st$/i)indu"*i un re'u)$ment%ro%riu+ *i"$ %ro%us n mod deose/it %romo&$re$%e to$te (i)e $ 8inetoter$%iei n Rom-ni$.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  11/57

  Integrarea kinetoterapeutului n

  cabinetele de liber practic

  Care este rolul kinetoterapeutului ntr-un cabinet medical derecuperare?

  #inetoter$%eutu) e&$)ue$3 fun(ion$) %$(ientu)+st$/i)e*te un %ro'r$m indi&idu$) de re(u%er$refun(ion$)+ $%)i( un %ro'r$m de re(u%er$refun(ion$)+ i$r n re(u%er$re$ fun(ion$) uti)i3e$3%ro(edee ($:J @$s$u)K

  J #inetoter$%i$K

  J E)e(troter$%i$KJ Crio!ermoter$%i$

  J L$serter$%i$KJ ;ototer$%i$K

  J @e($noter$%i$KJ !e9ni(i B$)neo6

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  12/57

  Ce i dorete angajatorul de la un kinetoterapeut?

  #inetoter$%eutu) tre/uie s *tie:

  J S e&$)ue3e fun(5ion$) 4i s ee(ute msurtori

  de s%e(i$)it$teKJ S inte're3e di$'nosti(u) ()ini( 4i im$'isti( ne&$)u$re$ fun(5ion$)KJ S (ree3e un %)$n de tr$t$mentKJ S $)e$' mio$(e)e ne(es$re indi&idu$)i3riitr$t$mentu)uiK

  J S ee(ute s$u s su%r$&e'9e3e re$)i3$re$tr$t$mentu)uiKJ S monitori3e3e e&o)u5i$ %$(ientu)uiK

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  13/57

  J S i4i modi,(e o/ie(ti&e)e 4i mi)o$(e)e fo)osite nfun(5ie de e&o)u5i$ %$(ientu)uiKJ S ree&$)ue3e %$(ientu) )$ ,n$) de tr$t$mentKJ S (om%)ete3e ,4$ %$(ientu)ui 6(u $n$mne3 4i

  msurtori de s%e(i$)it$te7KJ S note3e n ,4$ de tr$t$ment e&o)u5i$ %$(ientu)ui 4ire3u)t$te)e o/5inuteKJ S ,e res%ons$/i) %entru to$t $(ti&it$te$KJ S $i/ o (omuni($re /un (u %$(ientu) 4i s%$rti(i%e )$ %ro'r$mu) $dministr$ti& $) ($/inetu)ui.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  14/57

  Ce i dore te un kinetoterapeut?

  Kinetoterapeutul i dore te:

  J S ,e remuner$t %entru mun($ )uiKJ S ,e res%e(t$tK

  J S $i/ un )o( unde s i4i desf4o$re $(ti&it$te$(onform %re'tirii )ui %rofesion$)eKJ S $i/ un %ro'r$m de )u(ru norm$)KJ S desf4o$re (ursuri de edu($5ie %rofesion$)(ontinu %rin institu5ii $utori3$te (u (erti,($tere(unos(ute )$ ni&e) n$5ion$)K

  J Con(edii.

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  15/57

  Facultile de

  Kinetoterapie dinRomnia

  -statistic-

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  16/57

  1. Facultatea de KinetoterapieUniversitatea Naional De Educaie Fizic i Sport dinBucureti

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  17/57

  2. Facultatea de MedicinUMF !uliu "aie#anu$ din %lu&'Napoca

  Specializarea( Balneo')zio*inetoterapie

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  18/57

  +. Universitatea Ba,e-'Bolai$ din %lu&'

  NapocaFacultatea de Educa/ie Fizic -i SportSpecializarea( Kinetoterapie i 0otricitatespecial

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  19/57

  . Universitatea vra0 !ancu$ din %lu&'

  NapocaFacultatea de Educa/ie Fizic -i SportSpecializarea( Kinetoterapie -i 0otricitatespecial

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  20/57

  5. Universitatea tefan cel Mare din Suceava

  Specializarea: Balneo-fiziokinetoterapie i Recuperare

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  21/57

  3. Facultatea de MedicinUniversitatea de Medicin -i Far0acie din 45r#u'Mure-Specializarea( Balneo')zio*inetoterapie

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  22/57

  6. Universitatea de Medicin -i Far0acie din

  4i0i-oaraSpecialiatea( Balneo')zio*inetoterapie -i7ecuperare

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  23/57

  8. Universitatea 9asile lecsandri$ din Bacu

  Facultatea de :tiin/e ale Mi-crii; Sportului -iSnt/iiFacultatea de Kinetoterapie -i Motricitate Special

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  24/57

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  25/57

  1=. Universitatea din >radeaFaculatea de ?eo#ra)e; 4uris0 -i Sport

  Specializarea( Kinetoterapie -i Motricitate Special

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  26/57

  11. Universitatea >vidius$ din %onstan/aFacultatea de Educa/ie Fizic -i Sport

  Specializarea( Kinetoterapie -i MotricitateSpecial

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  27/57

  12. Universitatea de 9est din 4i0i-oaraFacultatea de Educa/ie Fizic -i Sport

  Departa0entul de Kinetoterapie -i MotricitateSpecial

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  28/57

  1+. Universitatea de Medicin -i Far0acie ?r. 4.@opa$ din !a-i

  Facultatea de Bioin#inerie MedicalSpecializarea( Balneo')zio*inetoterapie -i7ecuperare

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Romanaia (1)

  29/57

  1. Universitatea leAandru !oan %uza$ din !a-iFacultatea de Educa/ie Fizic -i Sport

  Specializarea( Kinetoterapie -i Motricitate Special

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in