Kepegawaian Dan Kejurulatihan

Embed Size (px)

Text of Kepegawaian Dan Kejurulatihan

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  1/46

  TTooppiik55

  X

  AspekKepegawaian

  dan

  Kejurulatihandalam

  Kokurikulum

  HASIL PEMBELAJARAN

  Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat:

  1. Menjelaskan tumpuan bidang kepegawaian dan kejurulatihandengan tepat;

  2. Mengenal pasti aktiviti permainan tradisional dan sukan ragamdalam kegiatan kokurikulum dengan lebih terperinci;

  3. Menyenaraikan contoh-contoh permainan tradisional;

  4. Menyatakan konsep dan definisi sukan ragam; dan

  5. Mengenal pasti contoh pengelolaan kejohanan / pertandingan sukanragam.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  2/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 61

  X PENGENALAN

  Kepegawaian dan kejurulatihan adalah dua bidang tugas yang sering bersepadu

  antara satu dengan yang lain. Kedua-dua bidang tugas ini amat penting dikuasaioleh seseorang guru kerana ia akan memberikan impak yang amat mendalamdalam memperkembangkan kemahiran serta potensi diri pelajar. Seorang guru yangcekap, berkebolehan dan berkemahiran sudah pasti akan dapat memupuk bakatserta kemahiran yang ada pada diri pelajar mereka. Oleh itu, kedua-dua bidangtugas yang dinyatakan amat penting dan amat perlu dikuasai oleh setiap orangguru. Contohnya dalam aktiviti perkhemahan seseorang guru mempunyai duatugas pada satu masa yang sama. Dalam satu masa ia bertindak sebagai pegawaiyang akan memastikan keberkesanan perkhemahan dan juga sebagai jurulatihuntuk memastikan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik.

  TUMPUAN BIDANG KEPEGAWAIAN DANKEJURULATIHAN

  Subtopik ini menjelaskan tiga tumpuan utama di dalam bidang kepegawaiandan kejurulatihan iaitu:

  (a) Pasukan unit berunifom;

  (b) Sukan dan permainan; dan

  (c) Kelab dan persatuan.

  5.1.1 Bidang Kepegawaian

  Dalam aspek bidang kepegawaian, tugas seseorang guru adalah lebih tertumpukepada perancangan dan pengurusan sesuatu aktiviti kejohanan, temasya atauperkhemahan. Contohnya dalam aktiviti perkhemahan, setiap guru dalamkonteks kepegawaian perlulah memahami serta menyusun atur penglibatansetiap guru dalam jawatankuasa yang dibentuk supaya segala aktiviti yang

  dirancang dapat dijalankan dengan jayanya. Dalam aktiviti kejohanan sukanatau temasya permainan, perkara yang sama juga perlulah dilakukan. Padadasarnya setiap guru yang bertindak sebagai pegawai dalam sesuatu aktivitiperlulah membuat perancangan serta menguruskan aktiviti yang dirancangdengan baik dan tersusun. Pada kebiasaannya, terdapat dua bentuk

  jawatankuasa dalam mengendalikan sesuatu kejohanan atau pun aktiviti. Yangpertama ialah jawatankuasa induk dan kedua ialah jawatankuasa pengelola.

  Jawatankuasa induk ialah jawatankuasa utama dan penting untuk mengaturserta menentukan perbelanjaan kewangan serta kelicinan sesuatu kejohanan atau

  5.1

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  3/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM62

  aktiviti. Manakala, jawatankuasa pengelola pula adalah jawatankuasa yangsecara langsung terlibat dalam pelaksanaan setiap kejohanan atau pun aktiviti.

  Pada umumnya terdapat beberapa jawatankuasa yang diwujudkan dalammelaksanakan sesuatu kejonan ataupun aktiviti, iaitu:

  Pengarah projek;

  Timbalan pengarah projek;

  Pengelola projek (pengerusi jawatankuasa pengelola);

  Setiausaha;

  Penolong setiausaha;

  Bendahari;

  Urus setia;

  Jawatankuasa kewangan;

  Jawatankuasa teknikal alatan;

  Jawatankuasa teknik pertandingan;

  Jawatankuasa teknik kepegawaian;

  Jawatankuasa buku program;

  Jawatankuasa atur cara;

  Jawatankuasa protokol;

  Jawatankuasa jemputan;

  Jawatankuasa sambutan;

  Jawatankuasa perbarisan;

  Jawatankuasa pengacaraan;

  Jawatankuasa promosi / publisiti;

  Jawatankuasa hiasan;

  Jawatankuasa khemah peserta;

  Jawatankuasa audio dan visual;

  Jawatankuasa keceriaan / persiapan;

  Jawatankuasa kebersihan;

  Jawatankuasa disiplin dan keselamatan;

  Jawatankuasa pendaftaran peserta;

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  4/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 63

  Jawatankuasa bantu mula (first aids);

  Jawatankuasa hadiah dan cenderamata;

  Jawatankuasa jamuan/makanan; Jawatankuasa pengangkutan;

  Jawatankuasa fotografi;

  Jawatankuasa alatan;

  Jawatankuasa persembahan;

  Jawatankuasa tugas-tugas khas;

  Jawatankuasa penginapan; dan

  Lain-lain jawatankuasa yang sesuai mengikut keperluan.

  5.1.2 Bidang Kejurulatihan

  Seperti yang telah dibincangkan pada peringkat awal bahawa tugas guru bukanhanya sekadar sebagai pegawai dalam sesuatu kejohanan atau aktiviti, tetapi

  juga adalah sebagai jurulatih. Aspek kejurulatihan ini memerlukan komitmenyang tinggi daripada setiap guru. Contohnya, dalam aktiviti Unit PasukanBerunifom, sekurang-kurangnya seseorang guru itu perlulah memahami sertamenguasai kemahiran aspek kejurulatihan dalam pasukan yang mereka

  bertindak sebagai penasihat. Latihan-latihan dan kurikulum yang diberikankepada bakal guru banyak yang melibatkan aspek kejurulatihan. Setiap gurupada kebiasaanya diberikan pilihan untuk menjadi penasihat kepada salah satuunit berunifom di sekolah. Sekiranya seseorang guru itu memilih pasukanpengakap, maka aspek kejurulatihan yang berkaitan pengakap perlulah dikuasaioleh guru. Dalam aktiviti kesukanan dan permainan juga setiap guru dilatih dandidedahkan dengan aspek kejurulatihan yang berkaitan dengan kesukanan ataupun permainan. Kesemua ini adalah bertujuan memberikan peluang kepadasetiap guru untuk mendidik serta membimbing pelajar mereka dalam aktivitisukan, permainan atau pun aktiviti unit berunifom.

  Sebagai seorang jurulatih, ada beberapa aspek penting yang perlu diambilperhatian oleh guru semasa hendak melaksanakan sesuatu aktiviti sama adayang berbentuk kejohanan atau pun aktiviti biasa. Antaranya ialah:

  (a) Memahami dengan jelas tentang aspek perundangan sesuatu permainan,sukan, atau pun aktiviti yang akan dilaksanakan.

  (b) Memastikan keselamatan pelajar yang mengikuti aktiviti.

  (c) Memastikan keselamatan alatan-alatan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  5/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM64

  (d) Memastikan keselamatan lokasi atau tempat aktiviti.

  (e) Memastikan prosedur menjalankan aktiviti diikuti dengan betul.

  (f) Memastikan kakitangan yang terlibat berkelayakan.(g) Memastikan kesediaan pelajar sebelum aktiviti atau kejohanan dijalankan.

  (h) Memastikan setiap pelajar telah dilindungi insuran.

  (i) Memastikan keadaan cuaca.

  (j) Memastikan keadaan fizikal pelajar.

  AKTIVITI PERMAINAN TRADISIONAL DAN

  SUKAN RAGAM DALAM KEGIATANKOKURIKULUM

  Subtopik ini akan membincangkan antara aktiviti permainan tradisional dansukan ragam dalam kegiatan kokurikulum dengan lebih lanjut.

  5.2.1 Permainan Tradisional

  Permainan tradisional merupakan permainan yang diwarisi dari generasi terdahulu.Permainan ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain.

  Permainan tradisional berkaitan dengan adat resam dan kebudayaan sesuatubangsa. Tujuan permainan tradisional adalah untuk mengisi masa lapang,merayakan sesuatu pesta atau perayaan dan meningkatkan ukhuwah antarapeserta. Permainan tradisional dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dankecergasan di kalangan peserta. Tiada undang-undang dan sistempertandingan yang piawai dalam pertandingan permainan tradisional.Undang-undang dan sistem pertandingan yang di guna pakai bergantungkepada keadaan dan tempat pertandingan.

  5.2.2 Pengurusan dan Pengelolaan PermainanTradisional

  Permainan tradisional atau sukan tradisional adalah merupakan sebahagiandaripada aktiviti rekreasi. Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dipilihsecara sukarela tanpa paksaan atau tekanan. Permainan tradisional dimainkan

  bertujuan bagi mendapat keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan

  5.2

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  6/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 65

  badan. Dalam aktiviti permainan tradisional biasanya tiada peraturan piawaitertentu yang digunakan.

  Peraturan permainan tradisional bergantung kepada persetujuan pemain. Oleh ituperaturannya berbeza dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga dari satugenerasi ke satu generasi yang lain. Permainan tradisional juga boleh dijalankan dandiberhentikan pada bila-bila masa serta wujud dalam bentuk sejagat. Dalam erti katalain, permainan tradisional tidak mempunyai masa yang piawai. Permainantradisional adalah kehidupan di luar rutin harian dan memberi kesan yang positifterhadap aspek jasmani emosi, rohani dan intelektual.

  Permainan tradisional merupakan permainan yang di warisi dari generasiterdahulu. Permainan ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang

  lain. Biasanya, adalah sukar bagi kita hendak menjawab persoalan yangberkaitan dengan sejarah permainan tradisional seperti dari mana asalpermainan tradisional, siapa pelopor permainan ini, di manakah permainan inimula diperkenalkan dan pelbagai lagi. Ini disebabkan permainan tradisionaldisebar dari mulut ke mulut dan tiada dokumen atau rujukan khas yang bolehkita rujuk atau buat semakan.

  Kebanyakan permainan tradisional dicetuskan dari pengalaman kehidupansesuatu bangsa seperti berdasarkan pekerjaan, sumber ekonomi dan kehidupansosial sesuatu bangsa atau keturunan. Bahan atau sumber yang digunakan dalampermainan tradisional biasanya berada di sekitaran atau alam sekeliling.Kebanyakan permainan tradisional di Malaysia tidak memerlukan alat yangkhusus. Biasanya alatan yang digunakan dalam permainan ini mudah di perolehsama ada dalam bentuk bahan tempatan yang mudah dan murah diperolehi atau

  bahan kitar semula.

  5.2.3 Tujuan Pertandingan Permainan Tradisional

  Terdapat pelbagai tujuan permainan tradisional. Antaranya ialah:

  (a) Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dirancang bagi memenuhimasa lapang.

  (b) Permainan tradisional seperti permainan dam dan congkak adalahpermainan yang meminta pemainnya berfikir. Oleh itu mendorongpemainnya menggunakan fikiran dalam menyelesaikan masalah.

  (c) Permainan tradisional seperti permainan wau membolehkan pemainnyamenggunakan kreativiti dalam membina wau.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  7/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM66

  (d) Permainan tradisional yang menggunakan fizikal dapat membantu kitamembina kecergasan berasaskan kesihatan dan kemahiran seperti:

  (i) Kekuatan kardiovaskular;(ii) Kelenturan;

  (iii) Daya tahan otot;

  (iv) Kekuatan otot;

  (v) Ketangkasan;

  (vi) Imbangan;

  (vii) Koordinasi;

  (viii) Kuasa;(ix) Masa tindak balas; dan

  (x) Kelajuan.

  5.2.4 Kebaikan Permainan Tradisional

  Permainan tradisional bukanlah sesuatu pertandingan ke arah permainanprofesional, sebaliknya konsep permainan tradisional adalah untuk berlipur danmemenuhi masa lapang. Di sini, dapatlah dirumuskan bahawa permainan

  tradisional lebih bersifat permainan daripada pertandingan.

  Oleh kerana sifat permainan tradisional ini sebagai permainan untuk beriadah. Iadilihat berupaya menangani masalah tekanan hidup harian pengamalnya danmembentuk kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu, permainan tradisional dilihat

  berupaya membentuk kesihatan emosi yang baik.

  Permainan tradisional sebagai medan yang baik untuk membentuk komunikasiyang berkesan antara permain sepasukan dan pemain lawan yang seterusnyaakan merangsang ukhuwah.

  Sosiologi atau pemasyarakatan merupakan satu proses sepanjang hayat yangperlu dilalui oleh seseorang individu. Permainan tradisional dapat akanmemudahkan individu untuk menerapkan kebudayaan, nilai, sikap dan sahsiahsesuatu bangsa atau masyarakat. Oleh kerana sifat permainan tradisional yanglebih menekankan persahabatan dan kebudayaan permainan tradisionalmerupakan alat yang baik dalam proses sosiologi.

  Seperti permainan yang lain, permainan tradisional juga dilihat dapatmembentuk kecergasan fizikal dan mental buat pemainnya. Permainan

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  8/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 67

  tradisional dapat membentuk kemahiran motor yang berguna dan bermaknakepada pengamalnya. Dengan kata lain, permainan tradisional memberi peluangyang terbaik kepada pengamalnya untuk membina dan mengekalkan tahap

  kesihatan fizikal.

  Permainan tradisional yang melibatkan aktiviti fizikal dilihat dapat membentukkecekapan dalam menguruskan badan pengurusan, merujuk kepada kebolehanmengawal anggota dalam pelbagai situasi pergerakan dan konteks persekitaranyang pelbagai. Badan pengurus merangkumi:

  (a) Penjagaan postur yang betul;

  (b) Pengawalan dan perimbangan tubuh dalam satu situasi;

  (c) Pengaruh ritma dalam pendalian pergerakan badan;

  (d) Koordinasi pergerakan yang cekap;

  (e) Pergerakan merentasi lantai; dan

  (f) Ruang.

  5.2.5 Jenis Permainan Tradisional

  Oleh kerana permainan tradisional lahir daripada budaya dan sosiologimasyarakat, maka permainan tradisional wujud dalam pelbagai variasi

  pertandingan. Permainan tradisional dipertandingkan dalam dua jenis, sama adadalam bentuk individu (dipertandingkan antara individu dengan individu yanglain) atau pun berkumpulan (di pertandingan lebih dari seorang dalamsekumpulan). Jadual 5.1 menyenaraikan antara jenis-jenis permainan tradisionalmengikut permainan secara individu berseorangan dan yang berkumpulan.

  Jadual 5.1: Jenis Permainan TradisionalIndividu BerkumpulanCongkak

  Dam

  Wau

  Gasing

  Laga Ayam

  Usung balak

  Galah panjang

  Tating lawi

  Sorong kereta

  Sepak raga bulatan

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  9/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM68

  5.2.6 Kategori Pertandingan

  Permainan tradisional terbahagi kepada dua iaitu pertandingan anjung dan

  pertandingan laman, sila rujuk Jadual 5.2.

  Jadual 5.2: Ciri-ciri Kategori Permainan TradisionalPermainan Anjung Permainan Berpasukan

  Kawasan permainan di dalam ruanganrumah contohnya di anjung rumah.

  Kawasan permainan di luar rumah ataudi kawasan lapang contohnya dipadang.

  Tempat permainan dileparan simenatau lantai kayu.

  Tempat permainan di ruang tanah,rumput atau simen.

  Tempat permainan melibatkan kawasanyang tidak luas. Tempat permainan melibatkan kawasanpermainan yang luas.

  Melibatkan bilangan permain yangtidak ramai.

  Melibatkan permain yang ramai danbiasanya dalam bentuk kumpulan.

  Sistem PertandinganOleh kerana permainan tradisional tidak mempunyai peraturan khas yangtermaktub sebagai undang-undang piawai, maka sistem pertandinganpermainan tradisional bergantung kepada peserta yang mengambil bahagian.

  Namun dewasa ini, sejak permainan tradisional telah mula mendapat perhatiandaripada Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kebudayaan danWarisan, sistem pertandingan permainan tradisional mula di piawaikan tetapimengikut keadaan pertandingan.

  Permainan tradisional biasanya dipertandingkan dalam bentuk individu,berpasangan atau berkumpulan. Bagi pertandingan permainan tradisional yangmempunyai penyertaan individu yang ramai, contohnya pertandingan gasingsistem, yang dipertandingkan sesuai dalam bentuk kalah mati. Namun bagipertandingan yang terdiri dari kumpulan yang kurang daripada 10 penyertaan

  adalah di cadangkan sistem pertandingan secara liga.

  SISTEM UNDIAN DALAM PERMAINANTRADISIONAL

  Sebelum memulakan permainan tradisional, biasanya undian dilakukan bagimenentukan bagaimana untuk menentukan atau memulakan pertandingan.Undian dilakukan bagi membolehkan permainan menjadi lancar tanpa bantahan

  5.3

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  10/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 69

  serta memberi keadilan kepada pemain. Tujuan undian dilakukan dalampermainan tradisional ialah:

  (a) Memilih ahli kumpulan atau pasangan;

  (b) Memilih ketua kumpulan atau memilih peranan yang di mainkan olehpemain;

  (c) Menentukan giliran bermain dengan menentukan pasukan dan pemainmana yang akan mulakan pertandingan; dan

  (d) Menentukan tempat permainan.

  Terdapat pelbagai cara undian dilakukan dalam permainan tradisional. Ini akandibincangkan di dalam subtopik berikutnya.

  5.3.1 Tepuk Daun

  Undian tepuk daun biasanya digunakan bagi menentukan kumpulan ataupemain yang memulakan pertandingan. Undian ini melibatkan dua orang danalat yang digunakan dalam permainan ini ialah sehelai daun. Pemain akanmemilih bahagian daun yang di kehendaki. Contohnya A akan memilih

  belakang daun dan B akan memilih hadapan daun.

  Cara membuat undian ini ialah:

  (a) Pemain perlu meletakan daun di tapak tangan;

  (b) Pemain perlu duduk berhadapan dengan sebelah tangan pemain diangkatseparas bahu atau lebih;

  (c) Aras kedudukan tangan perlulah sama tinggi;

  (d) Salah seorang daripada pemain melekatkan daun pada tapak tangan;

  (e) Secara serentak kedua-dua pemain hendaklah menepuk tangan; dan

  (f) Daun akan di biarkan jatuh ke tanah.

  Jika bahagian daun tengadah ke atas maka pemain B memenangi undian itubegitu juga sebaliknya.

  5.3.2 Berbisik

  Undian ini biasanya dilakukan bagi menentukan ahli kumpulan kerana berbisikdilakukan secara berpasangan. Sebelum proses ini dilakukan, ketua kumpulan

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  11/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM70

  akan di lantik. Biasanya pemain yang hendak berbisik akan memilih pasanganyang sama padan dari segi saiz dan umur.

  Cara membuat undian ini adalah:(a) Ketua kumpulan akan mengambil kata putus bagi menentukan perkara

  yang hendak di bisikan contohnya kapal terbang ke kapal laut;

  (b) Pemain bersama pasangan mereka akan melaksanakan proses berbisik;

  (c) Pasangan yang berbisik biasanya akan mengelak daripada didengari olehketua kumpulan. Katakan hasil bisikan A memilih kapal terbang, manakalaB memilih kapal laut;

  (d) Selesai mengambil keputusan A dan B akan berjumpa dengan ketuakumpulan. Katakan ketua kumpulan harimau memilih kapal laut maka Badalah ahli kumpulan harimau. A akan masuk dalam kumpulan yang lain;dan

  (e) Ketua kumpulan akan memilih secara bergilir-gilir.

  Kaedah berbisik ini di lakukan bagi memberi keadilan kepada kumpulan dalammemilih ahli kumpulan.

  5.3.3 Cabut Bilah Lidi

  Undian cabut bilah lidi dilakukan bertujuan untuk menentukan kumpulan ataupemain yang memulakan permainan, memulakan giliran bermain ataumembahagi kumpulan. Alat undian yang digunakan boleh terdiri daripada lidipenyapu, ranting kayu kecil atau lalang.

  Cara membuat undian ini ialah:

  (a) Undian di lakukan dengan cara salah seorang pemain menggenggam alattersebut;

  (b) Setiap alat undian mempunyai panjang yang berlainan;

  (c) Bahagian atas alat undian perlulah sama dan dapat dilihat bagimemudahkan pemain mencabut;

  (d) Bahagian bawah hendaklah di lindungi; dan

  (e) Tujuan, sila rujuk Jadual 5.3:

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  12/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 71

  Jadual 5.3: Tujuan Undian Cabut Bilah LidiTujuan Penerangan

  Bagi menentukan kumpulanyang memulakan permainan Ketua kumpulan akan mencabut bilah lidi salah satudari dua bilah lidi. Sekiranya bilah lidi pendek di cabutmaka kumpulan yang diwakilinya akan memulakanpermainan (bergantung persetujuan awal).

  Bagi menentukan pemainyang memulakan permainan

  Semua pemain dikehendaki mencabut lidi, setelahcabutan dilakukan semua pemain akan mengukurpanjang atau pendek lidi yang di cabut. Pemain yangmendapat lidi terpanjang atau terpendek (bergantungpersetujuan awal) akan memulakan pertandingan.

  Bagi menentukan kumpulan Terdapat dua bentuk lidi sahaja yang di sediakan sama

  ada lidi panjang atau pendek. Semua pemaindikehendaki mencabut lidi, setelah cabutan dilakukansemua pemain akan mengukur panjang atau pendeklidi yang di cabut. Pemain yang mendapat lidi panjang

  berada dalam satu kumpulan dan yang pendek satukumpulan.

  5.3.4 Ram-ram Rip

  Undian ini biasanya dilakukan untuk memilih tukang jadi atau memilih pemain

  yang memulakan permainan. Ram-ram rip merupakan sejenis undian yangmenggunakan anggota tangan. Selain daripada cara undian, ram-ram rip jugamerupakan sejenis permainan.

  Cara membuat undian adalah:

  (a) Seorang ketua dilantik sebagai ketua untuk membuat pengundian ini;

  (b) Ketua akan menghulurkan tangan ke hadapan;

  (c) Kesemua pemain akan membuat bulatan kecil mengelilingi tangan yangdihulur;

  (d) Pemain akan meletakkan jari telunjuk pada tapak tangan ketua;

  (e) Ketua akan menyebut ram-ram rip dan dengan serentak ketua akanmenggenggam tapak tangannya pemain lain akan cuba menarik jarinyasesiapa yang tertangkap pemain tersebut akan menjadi tukang jadi;

  (f) Dalam keadaan terdapat lebih satu jari tertangkap undian seterusnyadilakukan kepada hanya pemain yang jarinya tertangkap sahaja; dan

  (g) Undian akan dilakukan sekiranya semua pemain berjaya melepaskanjarinya daripada ditangkap.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  13/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM72

  5.3.5 Melambung Benda atau Alatan Benda atauAlatan Permainan

  Undian ini biasanya di lakukan untuk menentukan giliran pemain dalam satupermainan. Antara permainan tradisional yang menggunakan permainan iniialah guli, tuju getah, gelek para dan lambung getah bulat.

  Cara membuat undian ialah:

  (a) Untuk memulakan pengundian terdapat dua garis perlu dibina satu garismelambung dan satu garis sasaran;

  (b) Pemain di kehendaki berdiri dan melambungkan benda atau alatanpermainan di garis melambung ke garis sasaran;

  (c) Alatan atau benda yang jatuh akan di ukur jaraknya dari garisan sasaran;dan

  (d) Giliran pemain dalam satu permainan bergantung kepada jarak alatanyang di lambung dengan garis sasaran. Jarak yang paling dekat akanmemulakan pertandingan.

  5.3.6 Meneka Benda dalam Genggaman

  Undian ini biasanya di lakukan bagi menentukan pasukan mana yangmemulakan permainan. Permainan ini melibatkan seorang yang berkecuali.

  Cara membuat undian adalah:

  (a) Orang yang berkecuali akan menggenggam objek yang di pilih, proses inidilakukan secara bersembunyi dan tidak diketahui oleh kedua-dua pemain;

  (b) Setiap ketua pasukan akan meneka tangan yang menggenggam objektersebut sama ada tangan kiri atau kanan. (Sekiranya ketua pasukan Amemilih kanan ketua pasukan B akan memilih kiri pilihan tidak bolehsama); dan

  (c) Wakil pasukan yang membuat tekaan yang betul akan memulakanpertandingan.

  5.3.7 Lambung Duit

  Undian ini juga biasanya digunakan untuk menentukan pasukan yang akanmemulakan pertandingan. Alat undian yang di gunakan ialah duit syiling.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  14/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 73

  Cara membuat undian ialah:

  (a) Wakil pasukan akan memilih permukaan duit syiling;

  (b) Lambungan dalam bentuk pusingan ke atas akan dilakukan oleh orangyang berkecuali atau pengadil;

  (c) Bila duit jatuh wakil pasukan dan pengadil akan melihat hasil lambangduit syiling yang tengadah ke atas; dan

  (d) Pemain yang membuat tekaan pada duit syiling yang tengadah ke atasdikira sebagai pemenang undian.

  5.3.8 Mencabut Nombor atau Perkataan

  Undian ini biasanya dilakukan bagi menentukan kumpulan atau giliran pemain.

  Cara membuat undian adalah:

  (a) Kepingan kertas di potong berdasarkan bilangan pemain;

  (b) Jika undian ini di lakukan bagi menentukan ahli kumpulan, nombor ditulisadalah mengikut kumpulan;

  (c) Tetapi sekiranya undian dilakukan untuk menentukan giliran, nomborditulis dalam sistem menaik mengikut jumlah ahli;

  (d) Kepingan kertas yang di tulis nombor akan di gulung dengan kemas dan diisi ke dalam kotak serta di kocak;

  (e) Setiap pemain boleh mengambil satu gulungan kertas sahaja; dan

  (f) Nombor yang tercatat akan menentukan giliran atau kumpulan pemain.

  5.3.9 Wan Tu Zum

  Undian ini dilakukan bagi menentukan pasukan mana yang akan memulakanpermainan.

  Cara membuat undian ialah:

  (a) Dua orang wakil kumpulan akan menujukan lambang-lambang yang telahditetapkan secara serentak dengan tangan;

  (b) Terdapat tiga lambang tradisi yang boleh dibentuk iaitu air, gelas dan batu;

  (c) Air di lambangkan dengan tapak tangan menghala ke atas, gelasdilambangkan dengan kelima-lima jari di kucup menghala ke atas dan batudilambangkan dengan pemain mengepal kelima-lima jarinya;

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  15/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM74

  (d) Bagi memulakan undian pemain duduk atau berdiri berhadapan. Keduapemain akan menyembunyikan tangan ke belakang untuk membentuklambang;

  (e) Wakil kumpulan akan menyebut wan tu zum secara serentak dan akanmenghulur tangan yang di lambangkan ke hadapan;

  (f) Kemenangan di tentukan melalui tafsiran, sila rujuk Jadual 5.4:

  Jadual 5.4: Tafsiran Kemenangan Wan Tu ZumAlatan Tafsiran Kem enangan

  Air dan Gelas akan menang kerana gelas mencedok air

  Air dengan batu Air akan menang sebab air boleh menenggelamkan batu

  Gelas dengan batu Batu akan menang serba ia boleh menenggelamkan batu* Undian wan tu zum boleh dilakukan lebih dari sekali bergantung kepadapersetujuan kedua-dua pihak

  5.3.10 Lai Lai Li Tham Plom

  Undian ini biasanya di gunakan untuk mencari tukang jadi atau menentukangiliran pemain. Dalam undian ini pemain akan menggunakan tapak tangan dan

  bahagian belakang tangan.

  Cara membuat undian adalah:

  (a) Pemain membentuk satu bulatan dalam keadaan berdiri dan menghadapantara satu sama lain;

  (b) Pemain akan bersama menyanyi lagu Lai lai li tham Plom;

  (c) Pemain menyembunyikan tangan di belakang sambil menyanyi danmenghulurkan tangan serentak apabila menyebut perkataan plom;

  (d) Selain daripada itu terdapat juga pemain menyanyi sambil menterbalikkantapak tangan dan berhenti apabila menyebut perkataan plom; dan

  (e) Pemain yang melambangkan tangannya berlainan dengan pemain-pemainlain akan menjadi tukang jadi.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  16/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 75

  CONTOH-CONTOH PERMAINANTRADISIONAL

  Terdapat berbagai jenis permainan tradisional atau sukan tradisional diMalaysia. Antara contoh-contoh permainan tradisional akan dijelaskan di dalamsubtopik berikutnya.

  5.4.1 ACI Sorok

  Permainan ini juga di kenali sebagai main sorok-sorok, permainan ini amatdigemari oleh kanak-kanak. Jumlah pemain yang mengambil bahagian dalampermainan ini tidak terhad. Permainan ini juga amat mudah di mainkan dan

  tidak mempunyai undang-undang yang sukar. Aci sorok merupakan sejenispermainan luar rumah dan memerlukan kawasan permainan yang luas.Persekitaran rumah merupakan kawasan yang sesuai untuk dijadikangelanggang permainan. Biasanya sebatang pokok atau tiang akan dijadikan ibuatau rumah iaitu induk untuk pemain yang akan mencari rakan mereka yangmenyorok.

  Cara BermainSebelum permainan dijalankan, seorang pemain dipilih sebagai pencari dengan

  undian. Undian jenis lai lai li tam plong selalu dilakukan bagi memilih pemainini. Setelah undian dilakukan, pencari hendaklah berdiri dengan menutupmatanya di rumah induk. Kiraan akan dibuat 1 hingga 100 atau kurang secarakuat di lakukan oleh pencari. Setelah selesai kiraan dibuat, pencari akan mulamencari rakan pemain lain yang menyorok di sekitar kawasan yang telahditetapkan. Sekiranya terdapat pemain yang menyorok di luar kawasan yangtelah ditetapkan, maka pemain tersebut akan didenda dan akan mengambilperanan sebagi pencari pulak.

  Sekiranya pencari telah menjumpai salah seorang dari pemain, pencari

  hendaklah menyebut dengan kuat nama pemain tersebut dan dituruti dengansebutan ibu. Dalam masa yang sama pencari hendaklah berlari ke rumah indukserta mencuit induk, dengan tujuan mematikan pemain yang ditemui agarpemain itu tidak boleh mencuit induk pula. Pencarian ini akan dilakukan

  berterusan hingga kesemua pemain yang menyorok ditemui.

  Setelah kesemua pemain yang menyorok ditemui dan tiada seorang pun yangdapat membantu membatalkan cuitan pencari ke rumah induk, maka pemainyang mula-mula ditemui itu akan jadi pencari pula. Seandainya pemain yang

  5.4

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  17/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM76

  ditemui itu sempat mencuit terlebih dahulu rumah induk, maka pencari ini akanjadi semula sebagai pencari dan permainan dimulakan semula.

  5.4.2 Congkak

  Permainan ini juga dikenali Jongkok di utara semenanjung. Permainan congkaktelah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Namun asal usulpermainan congkak tidak dapat dipastikan dengan jelas. Pemain congkakdimainkan di dalam rumah iaitu daripada jenis permainan anjung.

  Peralatan yang digunakan untuk bermain congkak biasanya diperbuat daripadabatang pokok kayu bersaiz besar dan diukir seperti perahu atau punmenggunakan lubang digali di atas tanah, dan kemudian diletak tempurung

  kelapa supaya tangan tidak kotor terkena tanah. Hujung papan congkak yangdibuat dari kayu biasanya diukir dalam bentuk kepala pelbagai haiwan seperti

  burung manakala di bahagian badan papan diukir dengan pelbagai ukiranMelayu. Buah congkak terdiri daripada biji congkak, biji getah dan biji guli.

  Lubang-lubang congkak dibuat dalam dua barisan selari antara satu sama lainyang disebut kampung. Pada penghujung kampung terdapat sebuah lubang

  besar dan dalam yang dinamakan rumah. Jumlah kampung yang biasa terdapatpada papan congkak ialah lima, tujuh atau sembilan sebaris. Kampung-kampungini diisikan dengan buah congkak sama banyak.

  Cara BermainDua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak, dimulakandengan kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masingdan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung denganpergerakan dari kanan ke kiri hingga ke rumah dan kampung lawan.

  Gerakan ini diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkandalam kampung kosong sama ada di kawasan sendiri atau lawan. Sekiranya

  buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri, permainan perlulah dihentikan.Pemain itu boleh menembak kampung lawan yang setentang dengankampungnya iaitu mengaut kesemua buah (jika ada) di dalam kampungtersebut.

  Selepas itu pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan hinggabuahnya mati. Pemain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buahyang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Setelah tamat pusinganpertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jikaada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar. Kampung ini tidak

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  18/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 77

  boleh diisi buah apabila bermain pada pusingan yang kedua, ketiga danseterusnya hingga pihak lawan mengaku kalah.

  5.4.3 Galah Panjang

  Permainan ini antara permainan tradisional yang agak terkenal. Galah panjangbiasanya di jadikan pertunjukan di pesta-pesta kebudayaan kadangkaladipertontonkan untuk pelancong oleh golongan dewasa. Permainan tradisionalini dimainkan di luar rumah.

  Kawasan permainan yang sederhana luas diperlukan, sama ada di atas tanah,kawasan bertar atau bersimen dan di atas padang. Tiada ukuran khas penetapanyang perlu dipatuhi, anggaran luas gelanggang antara enam hingga lapan meter

  lebar dan jarak bagi setiap garisan lintang gelanggang antara tiga hingga empatmeter. Jumlah garisan lintang bagi awak-awak tidak terhad, ia mengikut jumlahpemain bagi setiap pasukan. Penanda garisan, biasanya menggunakan tepungatau tali jika dimainkan di atas padang. Sekiranya gelanggang simen digunakancat biasanya digunakan. Tetapi kebanyakan kanak-kanak akan melorek garisantersebut di atas tanah sahaja.

  Cara BermainPermainan ini dimainkan secara berkumpulan terdapat dua kumpulan dalam

  satu permainan satu kumpulan akan bertindak sebagai kumpulan penyerangdan satu kumpulan bertindak sebagai kumpulan bertahan. Setiap kumpulanakan mempunyai pemain tidak kurang dari empat orang dan biasanya terdiridari sepuluh pemain sahaja.

  Sebelum permainan dimulakan undian secara wan tu zum dijalankan olehkedua-dua ketua pasukan. Siapa yang menang akan menjadi pasukanpenyerang. Penetapan pengiraan mematikan pasukan sama ada hanya dengancuitan ke badan pemain atau dengan menangkap pemain akan ditentukanterlebih dahulu.

  Salah seorang dari ahli kumpulan itu akan dilantik sebagai ketua dan lainnyaadalah sebagai awak-awak. Sejurus sebelum permainan dimulakan, ketuapasukan penyerang akan menepuk tangan ketua pasukan bertahan di petakkepala gelanggang. Ini menandakan permainan sudah dimulakan dan awak-awak boleh mula menyerang, sama ada secara individu atau beramai-ramai.

  Setiap pemain hendaklah melepasi semua garisan hingga ke garisan belakangsekali dan kembali semula hingga ke garisan hadapan tanpa dapat dicuit ataudicuit oleh pasukan bertahan. Pasukan bertahan adalah cuba menghalang

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  19/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM78

  (mencuit atau menangkap) setiap penyerang di sepanjang garisan permulaandan garisan jagaannya Jika salah seorang pasukan penyerang dapat dicuit olehpasukan bertahan maka pasukan itu dikira mati. Pertukaran kedudukan akan

  dilakukan iaitu pasukan yang bertahan akan jadi pasukan penyerang dansebaliknya.

  Peraturan PermainanKesemua pemain pasukan penyerang akan dikira mati jika salah seorang darimereka dihalang oleh pemain pasukan bertahan. Pemain pasukan penyerangtidak boleh berundur ke belakang setelah melepasi garisan gelanggang, ia dikiramati jika melakukan demikian. Pasukan penyerang juga dikira mati jika terdapatpemainnya terkeluar dari garisan gelanggang.

  Pasukan penyerang dikira menang jika salah seorang dari pemainnya dapatmelepasi kesemua garisan hingga kembali ke garisan permulaan. Satu matadiberikan kepada pasukan ini dan permainan akan dijalankan semula. Mana-mana pasukan yang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira memenangiperlawanan tersebut.

  5.4.4 Konda Kondi

  Konda-kondi yang juga dikenali sebagai Perik Mata di kawasan-kawasan

  tertentu memerlukan fikiran yang tajam dan kekuatan pemain. Pemain perlumemikirkan arah yang selamat untuk menguis kayu dan mengejar kayu yangdikuis untuk mematikan pihak lawan.

  Permainan ini memerlukan kawasan lapang. Peralatan yang diperlukan adalahterdiri daripada dua batang kayu kecil berukuran, l5cm dan 30cm panjang.Kedua-dua batang kayu ini berbentuk bulat dan berukuran 2cm garis pusat.Kayu yang pendek dipanggil anak dan yang panjang dipanggil ibu. Lubangsedalam 15cm juga dikorek bagi meletakkan kayu panjang. Undian secara wan tozum dijalankan bagi membentuk pasukan dan menetapkan pasukan mana yang

  harus memainkan terlebih dahulu.

  (a) Permainan PertamaPemain pertama memulakan permainan dengan meletakkan kayu pendekmelintang lubang. Kayu panjang digunakan untuk menguis kayu pendekuntuk melambungkannya ke udara, setelah itu kayu panjang diletakkansemula melintang lubang. Sementara itu, ahli pasukan lawan akan cubamenyambut kayu pendek yang dikuis oleh pemain itu sebelum jatuh ketanah. Jika pasukan lawan berjaya berbuat demikian, semua pemaindaripada kumpulan yang sedang bermain itu dikira mati dengan itu

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  20/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 79

  permainan akan diambil alih pula oleh pasukan lawan. Jika pasukan lawangagal menyambutnya, mana-mana ahli pasukan lawan hendaklahmembaling kayu pendek masuk ke dalam lubang ataupun mengena kayu

  panjang.

  Jika kayu itu masuk ke dalam lubang atau pun terkena kayu panjang yangdiletakkan melintang tadi, cuma pemain itu sahaja yang dikira mati.Sebaliknya, jika kayu yang dibaling oleh pemain lawan itu tidak mengenailubang atau kayu panjang itu, pemain tersebut boleh mendapatkan matadengan mengira jarak kayu itu jatuh dari lubang. Satu jarak kayu panjangdikira satu mata.

  (b) Permainan K eduaPemain penyerang akan mengambil kayu pendek dan melambungkan keudara, kemudian memukulnya kuat dengan kayu panjang. Pemain ini akandiberi peluang sebanyak tiga kali jika pukulan pertama atau keduanyatidak kuat. Untuk mematikan pasukan penyerang pemain lawan akan cubamenyambut kayu tadi. Jika tidak berjaya. Pemain tadi boleh mendapatmata, mata yang diperoleh akan di campur dengan mata daripadapermainan pertama tadi.

  (c) Permainan KetigaSeterusnya, pemain beralih kepada permainan ketiga yang dipanggil patukular. Pemain menyandarkan kayu pendek di tepi lubang, kemudianmengetuk hujung kayu pendek itu dengan kayu panjang. Jika pukulandibuat dengan baik, kayu pendek akan melentik ke udara. Pemain ituhendaklah bersedia untuk memukul kayu pendek itu sebelum jatuh ketanah, dengan menggunakan kayu panjang. Tempat kayu pendek itu jatuhdikira mata, iaitu mengiranya dengan menggunakan kayu panjang.Pasukan yang mempunyai mata tertinggi memenangi perlawanan ini.

  5.4.5 Bulu Ayam

  Permainan ini dikenali juga sebagai sepak bulu ayam, sebuyam atau chaptehbergantung kepada tempat. Bulu ayam dimainkan di luar rumah oleh kanak-kanak lelaki yang melibatkan seramai dua atau lebih pemain. Jika terdapat ramaiorang yang bermain, beberapa kumpulan akan dibentuk. Permainan ini adalahseperti permainan sepak raga, tetapi bola yang digunakan adalah dari bulu ayamyang telah dibentuk seperti sejambak bunga.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  21/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM80

  Membuat BolaBeberapa bahan asas diperlukan bagi membuat bola bulu ayam ini. Beberapa

  helai bulu ayam yang terdapat pada ekor atau kepak ayam (tidak kurang daritiga helai). Sebatang paku sederhana besar, kepingan tiub tayar yang telahdibentuk bulat berukuran antara 4sm garis pusat dan getah skrap atau getahgelang sebagai pengikat. Beberapa keping getah tiub yang telah dibentuk bulathendaklah dicucuk paku menembusi di tengah-tengahnya. Lima helai bulu ayamsama panjang dilekatkan di sekeliling paku tadi dan diikat dengan getah skrapatau getah gelang dengan kemas. Untuk kekemasan bola tersebut sejenis gamyang kuat boleh digunakan sebelum ikatan dibuat.

  Cara BermainSebelum permainan dimulakan undian dijalankan terlebih dahulu bagimenentukan giliran. Undian yang biasa dilakukan ialah secara lai lai li tam plonguntuk semua pemain bagi menentukan siapa yang perlu memulakan terlebihdahulu permainan serta mengikut gilirannya. Penentuan mata sama ada jumlahtimbangan terbanyak atau penetapan jumlah mata tertentu juga harusdipersetujui oleh pemain terlebih dahulu sebelum permainan bermula.

  Pemain disyaratkan menimbang bola bulu ayam tersebut dengan menggunakantepi tumit kaki (tepi kaki sebelah dalam) sahaja atau juga dengan lutut. Sepakantidak dibenarkan, jika sepakan dilakukan oleh pemain giliran dikira mati dangiliran pemain seterusnya mengambil alih pula. Permainan juga dikira matisekiranya bola jatuh ke tanah.

  Mata dikira dengan cara, pemain mestilah menimbang bola tanpa henti ataumati dengan seberapa banyak timbangan yang dapat dilakukan. Pemain yangmendapat mata terendah jumlah timbangan dikira kalah, dan ia akan dikenakandenda. Pemain yang kalah dikehendaki melambungkan bola kepada pemenang,dan pemenang pula mestilah menimbang bola sebanyak tiga kali, sekiranyapemenang gagal berbuat demikian maka denda terhadap pemain yang kalahakan dikira tamat.

  Pusingan seterusnya boleh dilakukan beberapa kali, pemain yang memenangi disetiap pusingan atau jumlah kemenangan banyak kali dan melebihi dari yanglainnya dikira juara.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  22/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 81

  5.4.6 Cari Cucu

  Permainan Mencari Cucu merupakan permainan tradisional yang biasa

  dimainkan oleh kanak-kanak di luar rumah. Permainan ini boleh dimainkandalam jumlah pemain yang ramai. Halaman rumah atau tempat lapangmerupakan gelanggang yang sering digunakan dalam permainan ini. Peralatanyang digunakan dalam permainan ini ialah sehelai sapu tangan atau kain untukmenutup mata dan sebatang kayu tongkat diperlukan sebagai alat. Terdapat dua

  buah lagu khas yang didendangkan dalam permainan ini.

  (a) Menentukan NenekSebelum permainan dimulakan seorang dari mereka haruslah menjadinenek. Bagi menentukan nenek maka undian secara lai lai li tam plong

  perlu dijalankan. Siapa di kalangan mereka yang kalah dalam undiantersebut maka akan ditutup matanya dengan sapu tangan atau kain untukdijadikan nenek. Sebatang tongkat diberikan untuk dipegang dan

  berperlakuan seperti nenek tua yang buta.

  (b) Permainan Cari CucuPada peringkat permulaan kesemua pemain membuat satu bulatanmengelilingi nenek dengan berpegangan tangan diantara satu sama lain.Sebuah dendangan dinyanyikan oleh cucu secara beramai-ramai.

  (c) Nyanyian Cucu

  Ketika cucu bernyanyi berpusing-pusing mengelilingi nenek, maka pelakonnenek seperti orang buta terbongkok-bongkok dengan menggunakantongkat mencari jalan.

  Setelah cucu tamat mendendangkan nyanyian, maka nenek pulamengambil giliran mendendangkan nyanyiannya.

  Nenek, nenek,si bongkok tiga.

  Siang mengantuk,malam berjaga.Mencari cucu

  di mana berada.Nenek kahwin

  dengan anak raja.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  23/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM82

  (d) Nyanyian Nenek

  Setelah selesai dendangan nenek semua cucu duduk mencangkung denganmendiamkan diri dengan harapan nenek tidak mengetahui kedudukan

  mereka. Dengan menggunakan tongkat nenek mencari-cari cucu yangmendiamkan diri di sekelilingnya. Setelah berjaya menangkap seorangcucu, nenek perlu meneka nama cucu tersebut dengan betul.

  Sekiranya tekaan nenek itu betul maka pemain tersebut akan menjadinenek menggantikan tempatnya. Seandainya tekaan itu tidak tepat makawatak nenek masih menjadi miliknya dan permainan diteruskan.

  5.4.7 Gasing

  Gasing adalah permainan yang popular di semenanjung terutama di Kelantan.Ada berbagai jenis gasing yang terdapat di Malaysia antaranya ialah gasing

  jantung, gasing piring atau leper, gasing kelamar, gasing telur, gasingberembang, gasing Melayu, gasing Cina, gasing buku benang dan gasing pinang.

  Membuat G asingGasing perlu dibuat dari kayu yang tahan kepada hentakan mudah dilarik tetapitidak mudah serpih, contohnya dari spesies merbau, seperti merbau tanduk,

  merbau darah, merbau johol dan merbau keradah. Selain itu kayu leban tanduk,limau, bakau, koran, sepan, penaga, keranji juga menjadi pilihan. Jenis kayuyang mudah didapati seperti manggis, jambu batu, ciku atau asam jawa seringdigunakan untuk membuat gasing.

  Kayu yang hendak di buat gasing akan dilarik menggunakan alat pelarik,mengikut saiz dan bentuk gasing yang telah ditetapkan. Sebelum kerja melarikdimulakan besi paksi dibenamkan ke dalam kayu tersebut.

  Cucu, cucutak dapat lari.

  Nenek tuabanyak sakti.

  Sekarang neneknak cari ganti.

  Siapa yang kena,dia menjadi..

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  24/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 83

  Setelah gasing disiapkan kerja-kerja seperti melilitkan timah pada kepak gasingbagi menambah berat lagi gasing itu hingga seberat lima kilogram danmelindung gasing dari serpih. Bagi menambahkan keindahan rupa paras gasing

  maka tanduk kerbau dipasangkan di bahagian kepala gasing selepas itudikilatkan dengan varnis. Ciri Ini terdapat pada gasing leper atau untuk gasinguri sahaja.

  Cara BermainGasing dimainkan dengan dua cara, iaitu sebagai gasing pangkah atau gasinguri. Gasing pangkah, dimainkan dengan cara kita melemparkannya supayamengetuk gasing lawan. Gasing uri pula dipertandingkan untuk mengujiketahanannya berpusing. Untuk memusingkan gasing, tali setebal 1.75 cm dan

  sepanjang 3 hingga 5 meter dililitkan pada jambulnya hingga meliputi seluruhpermukaan gasing. Kemudian gasing itu dilemparkan ke atas tanah dan serentakdengan itu tali yang melilit jambulnya direnggut.

  Pertandingan GasingPertandingan gasing uri berbeza dengan gasing pangkah. Gasing uri lebih

  bersifat individual, manakala gasing pangkah bersifat kumpulan.

  (i) Gasing UriDua orang pembantu diperlukan dalam pertandingan gasing uri seorangmemegang cokok dan seorang lagi memegang lopok. Gasing yang

  berpusing dipindahkan oleh jong (juru) cokok ke atas lopok yang telahdicacakkan di atas tanah. Gasing yang berpusing paling lama dikirapemenang pertandingan. Biasanya gasing uri berupaya berpusing lebihdaripada satu jam.

  Cokok diperbuat daripada kayu dan berbentuk leper seperti sudip, kira-kira 60 cm panjang. Lopok juga diperbuat daripada kayu berbentuk torakatau pun seperti pancang, 45 cm panjang. Di hujung lopok itu dilekatkanlogam bergaris pusat 4-5 cm.

  Tempat permainan atau arena gasing dipanggil bong. Bong berbentukbulat, bergaris pusat kira-kira 3.25 meter, dan dibuat di atas tanah yangkeras.

  (ii) Gasing Pangkah Gasing jenis ini dimainkan secara berkumpulan. Setiap pasukan terdiridaripada dua hingga lima orang. Untuk menentukan pasukan menanti dan

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  25/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM84

  pasukan memangkah, peraduan uri diadakan, antara gasing-gasing yangmewakili pasukan-pasukan yang mengambil bahagian.

  Pasukan yang gasingnya paling lama berpusing menjadi pasukanmemangkah pertama. Permainan dimulakan dengan pasukan menantimelemparkan gasing mereka ke tengah-tengah bong. Kemudian pasukanmemangkah pula memangkah gasing mereka. Tiap-tiap gasing, pasukanmemangkah mesti mengetuk salah satu gasing pasukan menanti.Tujuannya ialah sama ada memecahkan gasing lawan ataupun sekurang-kurangnya menjejaskan keseimbangan pergerakannya supaya cepat

  berhenti berpusing.

  Dalam perlawanan gasing ini, setiap pasukan mempunyai cokok. Selesai

  pemangkahan, gasing-gasing di dalam bong itu dicokokkan dandipindahkan ke atas lopok, seperti dalam pertandingan gasing uri. Jikasalah satu gasing pihak menanti berpusing lebih lama, pihak itu tidakdiberi markah tetapi ditukarkan menjadi pemangkah. Pasukan yangmemangkah tadi kini menjadi pasukan menanti pula.

  5.4.8 Sepak Raga

  Permainan sepak raga telah wujud sejak 600 tahun lalu. Permainan sepak ragatelah di mainkan oleh golongan bangsawan sehingga ke rakyat jelata pada

  zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah Melayu juga ada menceritakantentang permainan sepak raga. Raja Muhammad, putera Sultan Mansor ShahMuhammad tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga tendangan Tun Besar.Bola sepak raga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat sepertiraga sebesar isi buah kelapa dua atau tiga lapis.

  Cara BermainUntuk memulakan permainan sepak raga, beberapa pemain berdiri danmembentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang

  pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akanmenimang bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali, sebelummenendangnya ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuklingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-giliran menimang bola itu danmengawalnya supaya tidak jatuh ke bumi. Jika bola itu jatuh, permainan dalampusingan tersebut ditamatkan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  26/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 85

  Menimang BolaPermainan ini memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman

  mata untuk mengukur pergerakan. Matlamat setiap pemain ialah memantapkankemahiran menerima hantaran bola raga dan menimangnya dengan selesaselama yang mungkin. Jangka masa permainan tidak ditentukan kecuali dalampertandingan yang lazimnya dianjurkan sebagai acara berpasukan. Pasukanyang berjaya membuat timangan paling banyak dalam suatu tempoh yangditetapkan, dikira menang.

  5.4.9 Wau

  Bentuk teraju tiga sememangnya sinonim dengan wau. Wau juga dikenali

  sebagai layang-layang di negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung.Permainan wau merupakan permainan bagi memenuhi masa lapang bagikalangan rakyat biasa dan golongan istana. Wau telah di mainkan oleh orangMelayu sejak sekitar kurun kelima belas. Mereka telah mempercayai ada kaitandi antara semangat angin dan langit.

  Jenis W auWau dicipta bergantung kepada kreativiti pembinanya, oleh itu terdapatpelbagai jenis nama dan bentuk wau. Contohnya wau burung, wau pari, wau

  katak, wau bayan, wau merak, wau kucing, wau jala budi, wau lenggangkebayan, wau sewah, wau barat dan yang sangat digemari oleh orang Melayuialah wau bulan.

  Wau juga biasanya di hiasi oleh corak yang bermotifkan awan larat yang dihasilkandengan berwarna-warni. Kelantan dan Terengganu sehingga kini masihmengekalkan tradisi pembuatan wau yang menarik, selain dijadikan untukpermainan ianya juga di jadikan sebagai hasil kraf tangan dan hiasan dinding.

  Membuat WauPembuatan sesebuah wau agak rumit dan memakan masa, bermula dari kerja-kerja meraut buluh untuk dijadikan rangka, mengimbang stabilkan kepaksehingga melekatkan kertas pada rangka wau. Masa yang diambil untukmembuat wau biasanya mengambil masa lebih kurang dua minggu untuk siap.

  Cara BermainPada kebiasaannya wau akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akanmemegang wau dan seorang lagi dipanggil juru anjung yang memegang tali.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  27/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM86

  Apabila angin bertiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan caramenghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di udara. Kilauancahaya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias berwarna-warni.

  SUKAN RAGAM

  Subtopik ini akan membincangkan perihal suka ragam dengan lebih terperinci.

  5.5.1 Pengenalan

  Pengalaman lepas sukan ragam merupakan aktiviti-aktiviti permainan yangmelibatkan kemahiran asas. Kemahiran yang di pertandingan dalam sukanragam terdiri daripada kemahiran yang telah diajar oleh guru. Contohnya dalampermainan bola sepak, kemahiran menghantar, menahan, menyepak danmengelecek yang dipertandingkan dalam bentuk sukan setelah guru mengajarkemahiran asas. Dalam sukan ragam, skor bagi setiap acara diberikan kepadakebolehan dan keupayaan ahli pasukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, markah akan di berikan berdasarkan prestasi pesertadalam sesuatu kemahiran. Pelajar akan di bahagikan kepada kumpulan. Setiappeserta akan menyumbangkan mata untuk kumpulan masing-masing

  berdasarkan prestasinya. Pasukan yang mengumpul mata tertinggi di pilihsebagai pemenang.

  5.5.2 Konsep Dan Definisi Sukan Ragam

  Sukan bermaksud kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau tenaga yangdilakukan secara pertandingan untuk merehatkan badan. Ragam bermaksudpelbagai bentuk atau kemahiran. Oleh itu sukan ragam bermaksud kemahiranasas yang pelbagai dalam satu atau lebih disiplin sukan dipertandingkan antarakumpulan untuk mencari pemenang. Pasukan yang mempunyai ahli yang dapatmenguasai gabungan kemahiran dengan baik akan memungut mata yang tinggi

  dan di isytihar sebagai pemenang. Dalam erti kata lain, sukan ragam ialahkegiatan atau aktiviti kemahiran asas sukan yang mempertandingkan.

  Sukan ragam bukanlah sesuatu perkara baru dalam mata pelajaran pendidikanjasmani. Sukan ragam telah di perkenalkan dalam sukatan pendidikan jasmanisejak awal tahun 1960an lagi. Oleh kurang kesedaran dan pendedahan dikalangan guru pendidikan jasmani terhadap sukan ragam, sukan ini gagalmendapat tempat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Mungkin jugaterdapat guru pendidikan jasmani merasakan mengelolakan sukan ragam adalahperkara yang agak rumit. Namun hakikat yang sebenarnya sukan ragam

  5.5

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  28/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 87

  bukanlah rumit sekiranya kita mengetahui cara pengendalian yang sebenar.Guru-guru pendidikan jasmani seharusnya di dedahkan dengan carapengendalian sukan ragam yang sebenar.

  Sukan ragam lebih membawa kebaikan kepada pelajar-pelajar kita, jika kitamelaksanakan dengan baik. Sukan ragam yang dibina dalam keadaanpertandingan dilihat dapat membina keseronokan, kepuasan, pengalaman dankemahiran di kalangan pelajar kita. Menyedari hakikat ini, sebagai gurupendidikan jasmani, kita perlu memperuntukkan sekurang-kurang satu waktudalam setiap penggal persekolahan untuk acara sukan ragam.

  Objektif sukan ragam ialah:

  (a) Sukan ragam akan memberi peluang kepada pelajar untuk merasa seronok

  dan puas ketika menjalankan aktiviti pertandingan.

  (b) Sukan ragam berkonsep mempelbagaikan aktiviti pendidikan jasmanidengan cara ini pelajar tidak akan merasa bosan mempelajari satukemahiran tanpa pertandingan.

  (c) Sukan ragam akan memberi peluang kepada semua pelajar melibatkan diridi dalam pertandingan tanpa mengira kebolehan yang di miliki oleh pelajardengan itu pelajar tidak akan merasa terasing.

  (d) Sukan ragam merupakan alat pengukuhan setelah mempelajari kemahiran-kemahiran asas dalam kelas pendidikan jasmani.

  (e) Sukan ragam membolehkan pelajar mempraktikkan kemahiran-kemahiranasas yang telah di pelajari di dalam kelas.

  (f) Sukan ragam akan memberi peluang kepada pelajar merasa kepentingandiri sebagai ahli kumpulan. Pelajar akan mencuba sedaya upaya untukmenyumbangkan mata kepada kumpulan masing-masing.

  (g) Sukan ragam dapat memupuk semangat kerjasama sepasukan.

  (h) Sukan ragam berupaya memupuk bakat dan kreativiti guru dalammelaksanakan aktiviti pertandingan.

  Sukan ragam adalah pertandingan atau permainan yang berkonsepkan kepadakemahiran asas. Sukan ragam melibatkan aktiviti-aktiviti permainan danpertandingan yang melibatkan kemahiran asas. Sebagai contohnya dalam sukanragam bertema kemahiran asas permainan hoki, kemahiran yangdipertandingkan dalam sukan ragam ialah memukul, menolak, menguis,mencedok, mengelecek dan lain-lain. Sukan ragam akan membolehkan kitamenilai keupayaan pelajar dalam menguasai kemahiran asas di sampingmemotivasikan pelajar untuk bersungguh-sungguh menguasai kemahiran asas.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  29/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM88

  Dalam pengelolaan pelajar, sukan ragam pelajar akan di bahagikan kepadakumpulan dan setiap peserta perlu menyumbangkan mata untuk kumpulanmasing-masing. Skor bagi setiap acara diberikan kepada kebolehan dan keupayaan

  peserta. Markah akan di berikan berdasarkan prestasi peserta dalam sesuatukemahiran. Pemenang di pilih daripada pasukan yang mengumpul mata tertinggi.

  5.5.3 Faedah Sukan Ragam

  Sukan ragam dalam pendidikan jasmani membawa banyak faedah kepadapelajar. Antaranya ialah:

  (a) Sukan ragam akan melibatkan sepenuhnya komitmen pelajar dalammengambil bahagian.

  (b) Sukan ragam mampu melibatkan semua aktiviti kemahiran asaspendidikan jasmani.

  (c) Sukan ragam akan memberikan peluang kepada pelajar mengambilbahagian secara aktif dengan menyumbang mata kepada kumpulan.

  (d) Sukan ragam membolehkan setiap pelajar merasa terharga kerana segalaaktiviti yang dilakukan pelajar akan menyumbangkan markah.

  (e) Sukan ragam terbina daripada pelbagai kemahiran yang dipertandingkan.Ini akan membuatkan pelajar merasa seronok dan terharga dalammenjalankan aktiviti ini.

  (f) Sukan ragam memberi mata berdasarkan kebolehan pelajar. Keadaan iniakan merangsang setiap pelajar untuk memperoleh mata bagi pasukannya.

  (g) Sukan ragam dilihat dapat menanamkan semangat berpasukan, kesukanandan kepimpinan di kalangan pelajar.

  (h) Sukan ragam dapat mengelakkan rasa kebosanan di kalangan pelajardalam mempelajari kemahiran.

  (i) Sukan ragam tidak memerlukan peralatan khas yang mahal dan biasanyamenggunakan alatan yang di gunakan dalam aktiviti pendidikan jasmani.

  (j) Sukan ragam tidak memerlukan ruang, gelanggang atau padang yang luasuntuk menjalankan aktiviti.

  (k) Sukan ragam membolehkan guru membuat penilaian dan mengukurpencapaian pelajar dalam kemahiran tertentu.

  (l) Sukan ragam boleh bertindak sebagai maklum balas kepada pengajarandan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  30/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 89

  PENGURUSAN DAN PENGELOLAANSUKAN RAGAM

  Sukan ragam seperti juga aktiviti pertandingan lain perlu di urus dan dikelolakan dengan perancangan yang rapi dan berpengetahuan. Sebelummelaksanakan sukan ragam, terdapat pelbagai perkara perlu kita sebagai gurupendidikan jasmani fikir dan putuskan. Sebelum melaksanakan sukan ragam,kita perlu mengetahui apakah prinsip-prinsip, langkah-langkah pengelolaansukan ragam dan amali pengelolaan kejohanan.

  5.6.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Sukan Ragam

  Berikut dinyatakan prinsip-prinsip pengelolaan sukan ragam.

  (a) Sukan ragam perlu di kendalikan secara berpasukan selaras denganobjektif am yang di gariskan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani.

  (b) Guru perlu mengelakkan keputusan yang berat sebelah contohnya darisegi pembahagian pelajar ke dalam kumpulan. Guru perlu membahagikanpelajar secara seimbang dari segi kebolehan dan keupayaan pelajar dalamkelas pendidikan jasmani.

  (c) Ketua pasukan perlulah di lantik bagi membantu guru mengendalikan danmemimpin pasukan.

  (d) Pencatat serta pegawai pertandingan perlulah dilantik dari kalanganpelajar yang tidak boleh mengambil bahagian kerana sesuatu sebab.

  (e) Bilangan ahli dalam sesuatu kumpulan dalam sebaiknya perlulah samasupaya pertandingan berjalan dengan lancar dan adil.

  (f) Keupayaan sesuatu acara perlulah berdasarkan keupayaan murid. Oleh itu,guru perlu mengetahui keupayaan murid sebenarnya sebelum menentukankriteria pembahagian markah.

  (g) Pembahagian markah minimum perlulah berdasarkan keupayaan

  minimum pelajar supaya murid merasa lebih bermotivasi untuk menyertaisukan ini.

  (h) Sistem pemberian markah serta arahan perlulah mudah difahami olehpeserta dan pegawai kejohanan.

  (i) Peraturan yang di bina bagi setiap acara perlulah ringkas dan mudahdifahami.

  (j) Acara dalam sukan ragam perlulah pelbagai supaya kita dapat mengujikeupayaan pelajar yang berbeza-beza.

  5.6

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  31/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM90

  (k) Pilih tema sukan ragam, sekiranya tema sukan ragam bertemakan sesuatupermainan, guru pendidikan jasmani perlu memilih acara dari permainanyang menjadi tema.

  (l) Ketika mengatur stesen bagi setiap acara selang selitkan acara yang mudahdan sukar.

  (m) Semua acara perlu berjalan dengan serentak dengan itu guru perlumerancang supaya acara di tamatkan dalam masa yang hampir sama.

  (n) Dalam merancang sukan ragam, guru juga perlu memikirkan peralatanyang tersedia di sekolah.

  5.6.2 Langkah-langkah Pengelolaan Sukan Ragam

  Seperti juga dalam mengendalikan pertandingan atau sukan lain, terdapat tigafasa pengelolaan sukan ragam iaitu:

  (a) Peringkat Pra Pertandingan Dalam peringkat pra pertandingan, antara langkah-langkah yang perludiambil ialah:

  (i) Guru perlu memilih dan menetap tarikh yang sesuai untukmengendalikan sukan ragam.

  (ii) Guru perlu merancang dan memilih acara untuk pertandingan sukanragam. Kegiatan yang dipilih perlulah mempunyai jaminankeselamatan yang tinggi, menarik dan bersesuaian dengankeupayaan pelajar.

  (iii) Menetapkan sempadan kegiatan sukan ragam dengan meletakantanda atau garis tertentu.

  (iv) Memastikan peralatan yang digunakan dalam sukan ragammencukupi dan dalam keadaan baik.

  (v) Guru pendidikan jasmani perlulah menyediakan borang

  pertandingan yang akan memudahkan pegawai pertandingan.(vi) Maklumkan kepada pelajar mengenai peraturan serta sistem

  pemberian markah dalam sukan ragam ini.

  (vii) Gunakan kedah tunjuk cara ketika memberi arahan pertandingan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  32/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 91

  (b) Peringkat Semasa PertandinganDalam peringkat pra pertandingan antara langkah yang perlu diambilialah:

  (i) Pelajar dibahagikan kepada pasukan tertentu mengikut keupayaan.

  (ii) Setiap pasukan dibahagikan mengikut stesen permulaan yangberlainan.

  (iii) Setiap stesen diduduki oleh satu pasukan.

  (iv) Pertukaran stesen perlu bersistem contohnya mengikut arah jam,melawan arah jam atau mengikut nombor.

  (v) Pelajar mengambil bahagian mengikut giliran dalam kumpulangiliran boleh susun mengikut barisan atau melalui undian.

  (vi) Ketua pasukan akan membantu guru menjaga disiplin ahlikumpulannya.

  (vii) Arahan acara yang dipertandingkan perlu diberikan semasapertandingan bentuk penyampaian bergantung kepada keadaancontohnya guru memberi arahan secara ringkas dan jelas ataupun dicatat dalam kad dan diserahkan kepada ketua pasukan.

  (viii) Sekiranya terdapat pilihan percubaan lebih daripada satu, pencatatperlu mencatat semua percubaan yang dilakukan tetapi memilih skoryang terbaik sahaja.

  (c) Peringkat Pos Pertandingan Dalam peringkat pos pertandingan, antara langkah yang perlu diambilialah:

  (i) Menyusun balik peralatan yang digunakan disusun dengan rapi distor sukan.

  (ii) Guru dan pencatat akan mengira markah yang diperolehi bagi setiapkumpulan.

  (iii) Dalam keadaan kumpulan yang mempunyai ahli yang tidak samajumlahnya pemenang dikira pada purata pungutan markah.

  (iv) Guru mengumumkan keputusan serta analisis yang diperolehi olehsetiap kumpulan.

  (v) Prestasi pelajar direkodkan di dalam buku rekod sebagai rujukan.

  (vi) Post mortem dilakukan terhadap acara yang dipertandingkan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  33/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM92

  CONTOH PENGELOLAAN KEJOHANAN /PERTANDINGAN SUKAN RAGAM

  Tema: Kem ahiran Manupulatif AlatTahun 3Terdapat tiga stesen disediakan untuk sukan ragam ini iaitu:

  (a) Meleretkan bola kecil ke atas tin minuman;

  (b) Menendang bola ke sasaran; dan

  (c) Memukul bola ke dalam lubang.

  Stesen Pengelolaan CatatanMeleretkan bola kecil keatas tin minuman

  Arahan Stesen 1

  Terdapat 11 tin disusunsecara piramid

  Tin perlu dibaling darijarak 3 meter (kawasanyang X di tanda)

  Pelajar diberi peluanguntuk membaling bola ke

  arah tin sebanyak 3 kaliMarkah akan di beri

  berdasarkan jatuhan tin

  Pelajar akan dapatmenjatuhkan tin melaluisatu percubaan sahaja akandiberi tambahan bonussebanyak 10 markah.

  Pelajar menggunakankemahiran meleret bola(manipulatif alat)

  Stesen Pengelolaan Catatan

  5.7

  Susunantin

  X

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  34/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 93

  Meleretkan

  bolakecilke

  atastin

  minuman

  ArahanStesen1

  Terdapat 11 tin disusun secara

  piramid

  Tin perlu dibaling dari jarak 3

  meter(kawasanyangXditanda)

  Pelajar diberi peluang untuk

  membaling bola ke arah tin

  sebanyak3kali

  Markah akan di beri berdasarkan

  jatuhantin

  Pelajar akan dapat menjatuhkan

  tin melalui satu percubaan sahaja

  akan diberi tambahan bonus

  sebanyak10markah.

  Pelajar menggunakan kemahiran

  meleretbola(manipulatifalat)

  X

  Susunantin

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  35/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM94

  NamaKumpulanSaujana1

  JumlahAhli=5

  MARKAHBil Nama

  Cubaan1 Cubaan2 Cubaan3 Jumlah

  1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  JumlahMarkahPurata

  *Tambahan10markahkepadapesertayangbolehmenjatuhkan10tindengansekali

  percubaan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  36/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 95

  Stesen Pengelolaan CatatanMenendang

  bola kesasaran

  Arahan Stesen 2

  Minta pelajar menendang bolake arah gol hoki

  Tendangan dalam keadaanstatik dari kawasan x yang telahdi bina oleh guru

  Setiap peserta akan di beri tigakali percubaan untukmenendang bola

  Mata akan dikira berdasarkan

  kawasan di mana bola ditendang masukA = 6 MarkahB = 10 markahC = 6 markah

  Letak tiang bendera bagi

  memisahkan sempadan A, B dan C.Minta pelajar menendang bola kesasaran

  Gunakan bendera gol bahagikankepada tiga kawasan (A,B dan C)

  Borang MarkahNama Kumpulan Saujana

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata* A dan C = 6 m, B = 10m

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  37/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM96

  Stesen Pengelolaan CatatanMemukul bolake dalamlubang

  Arahan Stesen 3

  Minta pelajar memukul bola hokidengan menggunakan kayu hokike dalam lubang

  Pukul bola dari kawasan A yangtelah di tanda oleh guru

  Setiap peserta akan di beri tiga kalipercubaan untuk memukul bola

  Mata akan dikira berdasarkanlubang di mana bola di pukul

  masuk

  1 = 3 Markah

  2 = 6 markah

  3 = 10 markah

  Buat 3 lubang iaitu 1, 2 dan 3.Minta pelajar memukul bola kedalam lubang (rajah)

  Borang MarkahNama Kumpulan Saujana

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata* A dan C = 6 m, B = 10m

  1

  3

  A

  2

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  38/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 97

  Contoh Kaw asan PengelolaanContoh kawasan pengelolaan sukan ragam di padang hoki

  Sukan RagamTema: Kemahiran Asas Permainan HokiTahun 4Terdapat empat stesen disediakan untuk sukan ragam ini iaitu:

  (a) Memukul ke arah sasaran;

  (b) Menguis ke arah sasaran;

  (c) Menguji jarak jauh mencedok; dan

  (d) Menguji ketepatan mencedok.

  Memukulke arahsasaran

  Stesen 1Terdapat 3 tin atau botol susun botolatau tin minuman dalam bentuksusunan pin bowling

  Pukul perlu dilakukan pada jarak 3meter (kawasan yang di tanda A)

  Pelajar diberi peluang untukmemukul bola ke arah tin sebanyak 3kali

  Markah akan di beri berdasarkanjatuhan tin

  Pelajar akan dapat menjatuhkan tinmelalui satu percubaan sahaja akandiberi tambahan bonus sebanyak 3markah.

  A XSasaran

  Pelajar di minta memukul ke

  arah sasaran (X) dari kawasanA.

  Aktiviti pertandingan dalamkumpulan akan memberimotivasi kepada belajar untukmencapai kemenangan danmelakukan yang terbaik

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  39/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM98

  Borang Markah

  Nama Kumpulan Saujana 1Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata* tambahan 3 markah kepada peserta yang boleh menjatuhkan 3 tin dengan sekalipercubaan.

  Menguiskesasaran

  Arahan Stesen 2Minta pelajar menguis bola ke arahgol hoki

  Kuisan dalam keadaan statik darikawasan x (yang telah di bina olehguru)

  Setiap peserta akan di beri tiga kalipercubaan untuk menguis bola

  Mata akan dikira berdasarkankawasan di mana bola di kuis masuk

  A = 6 MarkahB = 10 markahC = 6 markah

  Letak tiang bendera bagimemisahkan sempadan A, B danC. Minta pelajar menguis bola kesasaran

  Gunakan bendera gol bahagikankepada tiga kawasan (A,B dan C)

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  40/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 99

  Mengujijauh jarak

  mencedok

  Arahan Stesen 3Minta pelajar mencedok bolake arah kawasan

  Kuisan dalam keadaan statikdari kawasan x (yang telah di

  bina oleh guru)

  Setiap peserta akan di beritiga kali percubaan untukmencedok bola

  Mata akan dikira berdasarkankawasan jatuhan pertama

  bola di ceduk masuk

  Kawasan jatuhan di berimengikut grid yang telahditetapkan

  Guru mesti memastikan aspekkeselamatan pelajar ketika aktiviti ini

  Borang MarkahNamaKumpulanSaujana

  JumlahAhli=5

  MARKAHBil Nama

  Cubaan1 Cubaan2 Cubaan3 Jumlah

  1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  JumlahMarkah

  Purata

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  41/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM100

  Mengujiketepatanmencedok

  Arahan Stesen 4Minta pelajar mencedok bola kearah sasaran

  Kuisan dalam keadaan statik darikawasan x (yang telah di tandaoleh guru)

  Setiap peserta akan di beri tigakali percubaan untuk mencedok

  bola

  Mata akan dikira berdasarkanketepatan pelajar mencedok bolake dalam bekas

  Setiap bekas mempunyai markahtersendiri yang telahditetapkan

  Guru mesti memastikan aspekkeselamatan pelajar ketika aktiviti ini

  Borang MarkahNama Kumpulan Saujanaa

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  42/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 101

  Gabungangelecek

  longar,rapat danindia

  Arahan Stesen 5

  Minta pelajar melengkapkangabungan gelecek bola

  Seorang pelajar saja perlu beradadalam litar

  Masa pelajar berada di dalam litardiambil kira( masa permulaan diambil ketika pelajar mula menyentuh

  bola dan tamat ketika telahmenyempurnakan pusingan)

  Mata akan dikira berdasarkan masayang diambil oleh pelajar. Setiapmasa yang diambil akan mempunyaimarkah yang telah ditetapkan

  Variasi ini membantumempelbagaikan cara gelecek

  ketika pertandingan.

  Borang MarkahNama Kumpulan Saujanaa

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  43/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM102

  Sukan RagamTema: Kem ahiran Asas OlahragaTahun 6Terdapat tiga stesen disediakan untuk sukan ragam ini, iaitu:

  (a) Lari Pecut 10 saat;

  (b) Menendang bola ke arah gol; dan

  (c) meleret bola ke arah botol plastik.

  Lari Pecut 10saat

  Stesen 1Pelajar diminta berlari

  pecutSelepas 10 saat wisel akandibunyikan pelajardiminta berhenti

  Pelajar di minta berhentiberlari serta merta selepaswisel dibunyikan.

  Setiap seorang pelajardiberi dua kali percubaan

  Mata adalah berdasarkankepada jarak larian dalam10 saat

  Borang MarkahNama Kumpulan Mawar Berduri

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata* tambahan 10 markah kepada peserta yang boleh menjatuhkan 10 tin dengan sekalipercubaan.

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  44/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 103

  Larimelangkah

  batangrotan 5saat

  Stesen 2Pelajar diminta berlarimelangkah rotan yangditinggikan sebagaipenghalang

  Selepas 5 saat wisel akandibunyikan pelajar diminta

  berhenti

  Pelajar di minta berhentiberlari serta merta selepas

  wisel dibunyikan.

  Setiap seorang pelajardiberi dua kali percubaan

  Mata dikira berdasarkanjumlah batang rotan yangdilangkah oleh pelajar

  Borang Markah Nama Kumpulan Mawar Berduri

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  45/46

  X TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM104

  Lari berganti-ganti

  mengelilingiskital

  Stesen 2

  Pelajar diminta beradadalam kumpulan

  Peserta pertama akan berlarimembawa batonmengelilingi skital

  Baton akan di beri kepadapeserta kedua danmengulangi larianmengelilingi skital

  Baton akan di beri kepadapeserta kedua danmengulangi larianmengelilingi skital

  Mata dikira berdasarkanmasa yang diambil olehpasukan dalammenamatkan perlumbaan

  Borang MarkahNama Kumpulan Saujana

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata

 • 7/28/2019 Kepegawaian Dan Kejurulatihan

  46/46

  TOPIK 5 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN KEJURULATIHAN DALAM KOKURIKULUM W 105

  Lariberganti-

  ganti 30meter

  Stesen 2Pelajar diminta berada dalamformasi di bawah

  Peserta pertama akan berlarimembawa baton kemudiandiberikan kepada pesertakedua dan seterusnya ketigadan keempat

  Mata dikira berdasarkanmasa yang diambil oleh

  pasukan dalam menamatkanperlumbaan

  Borang MarkahNama Kumpulan Mawar Berduri

  Jumlah Ahli = 5

  MARKAHBil Nama Cubaan 1 Cubaan 2 Cubaan 3 Jumlah1 Aiman

  2 Ariff

  3 Albab

  4 Muharam

  5 Syawal

  Jumlah MarkahPurata* tambahan 10 markah kepada peserta yang boleh menjatuhkan 10 tin dengan sekalipercubaan.