KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSN£â€‍MNDEN 2020. 8. 6.¢  KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSN£â€‍MNDEN

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSN£â€‍MNDEN 2020. 8. 6.¢  KALLELSE...

 • KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

  Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medBarn- och utbildningsnämnden, Måndag den 10 augusti 2020, kl. 9:00,Näset, Lindesbergs kommunhus.

  Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

  Linda Svahn Rouzbeh Isa

  Ordförande Sekreterare

  Ledamöter

  LindaSvahn, ordförande (S)

  Joacim Hermansson (S)

  Zaki Habib (S)

  Magnus Storm, v ordförande (C)

  Maud Segerstedt (C)

  Anders Blank (V)

  Pär-Ove Lindqvist (M)

  Tomas Klockars (M)

  Ingrid Rörick Richter ((L))

  Mats Seijboldt

  Fredrik Rosenbecker (SD)

  Ersättare

  Kent Wanberg (S)

  Farhia Ahmed Shekh (S)

  Intisar Alansari (S)

  Liesel Ivarsson (C)

  Emmanuel Hakizimana (C)

  Agnetha Lindkvist (V)

  Lillemor Bodman (M)

  Helene Lundin (KD)

  Stefan Andersson (MP)

  Jari Mehtäläinen (SD)

 • Föredragningslista

  Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

  Val av justerare

  Beslutsärenden

  1. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av covid-19, tillika Coronaviruset

  BUN 2020/22

  Thomas Lindberg

  2. Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden

  BUN 2020/3

  3. Plan för introduktionsprogram BUN 2020/48

  4. Familjecentralens verksamhetsberättelse år 2019 och verksamhetsplan år 2020

  BUN 2020/58

  5. Nattviolens verksamhet regelverk BUN 2020/59

  6. Delrapport Vedevågs skola BUN 2020/15

  7. Uppföljning av visstidsanställning för studenter på barn- och fritidsprogrammet

  BUN 2020/61

  8. Goda exempel

  9. Delegationsärenden

  10. Meddelanden

  11. Informationsärenden

  12. Övriga frågor

 • TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

  2020-08-03 BUN 2020/22

  Barn- och utbildningsförvaltningen Ebba Jansson 0581-812 09 ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se

  Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se

  711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134

  Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av

  covid-19, tillika Coronaviruset

  Förslag till beslut

  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

  Ärendebeskrivning

  Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin.

  Thomas Lindberg Ebba Birgitta Jansson Förvaltningschef Handläggare

 • TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

  2020-06-08 BUN 2020/3

  Barn- och utbildningsförvaltningen Ebba Jansson

  ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se

  Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se

  711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134

  Barn- och utbildningsnämnden

  Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden

  Förslag till beslut

  Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta Anta förslag till reviderad delegationsförordning för barn- och utbildningsnämnden daterad den 8 juni 2020.

  Ärendebeskrivning

  Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska personuppgiftslagen att gälla.

  Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig myndighet.

  De nya rättigheterna för de registrerade medför att varje myndighet måste fatta beslut i en rad olika frågor om den registrerade begär ett registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet (överföring) eller att myndigheten inte behandlar personuppgifter efter invändning. Därtill måste personuppgiftsansvarig fatta beslut om t.ex. en personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen, om en konsekvensbedömning ska göras vid behandling av personuppgifter, att anta förteckning över myndighetens behandling av personuppgifter m.m.

  Thomas Lindberg Förvaltningschef

  Ebba Jansson Handläggare

  För kännedom:

  Förvaltningschef Verksamhetschefer Utvecklingsstrateg Bilagor:

  Delegationsordning

 • Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

  Strategi Plan/program ›› Riktlinje Regler och instruktioner

 • 2

  Fastställt av: Barn- och utbildningsnämnden Datum: För revidering ansvarar: Utvecklingsstrateg För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumentet gäller till och med: Revideras vid behov

  Ebba Jansson Ska ändras

 • 3

  INNEHÅLL

  Delegering av ärenden inom en nämnd ............................................................................................................... 4 Förkortningar ...................................................................................................................................................... 5

  VERKSAMHETSBESLUT .................................................................................................................................. 6 Förskola ............................................................................................................................................................... 6 Förskoleklass ....................................................................................................................................................... 6 Fritidshem ........................................................................................................................................................... 6 Grundskola .......................................................................................................................................................... 6 Grundsärskola ..................................................................................................................................................... 6 Gymnasieskola .................................................................................................................................................... 7 Gymnasiesärskola ............................................................................................................................................... 8

  INDIVIDBESLUT ................................................................................................................................................. 9 Förskola ............................................................................................................................................................... 9 Förskoleklass ......................................................................................................................................................10 Fritidshem ..........................................................................................................................................................10 Grundskola .........................................................................................................................................................11 Grundsärskola ....................................................................................................................................................12 Gymnasieskola ...................................................................................................................................................12 Gymnasiesärskola ..............................................................................................................................................14

  SKOLSKJUTSAR ................................................................................................................................................14 EKONOMI ...........................................................................................................................................................14 ÖVERKLAGANDE .............................................................................................................................................16 PERSONAL ..........................................................................................................................................................16 ÖVRIGT ...............................................................................................................................................................18 INTERN ARBETSORDNING FÖR PERSONALÄRENDEN ........................................................................19 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)……………………………………………………………….…21

 • 4

  Delegering av ärenden inom en nämnd

  Kommunallagen 6 kap, §§ 37–39

  37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

  38 § Beslutand