KALLELSE ... 2012/05/10 ¢  KALLELSE UTBILDNINGSN£â€‍MNDEN 2012-05-10 Tid och plats 19.00 B£¤llstarummet

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KALLELSE ... 2012/05/10 ¢  KALLELSE UTBILDNINGSN£â€‍MNDEN 2012-05-10...

 • KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-05-10

  Tid och plats 19.00 Bällstarummet

  Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling Susanne de Bourg Hodder, HR-konsult Britt-Marie Lövquist, skolexpert Emelie Hallin, nämndsekreterare

  Förmöten: kl 18.30 Kragstarummet respektive Ormstarummet

  Vallentuna den 2 maj 2012

  Björn Furugren Beselin Ordförande

  Emelie Hallin Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  FÖREDRAGNINGSLISTA

  Ärende Sidan 1. Val av justerare och justeringsdag ...........................................................................................3

  2. Fastställande av dagordning.......................................................................................................4

  3. Informationsärende: Lärarlegitimationen och Vallentuna gymnasium............................5

  4. Återrapport: hur många som läser kursen Entreprenörskap samt hur kursen erbjuds eleverna ...........................................................................................................................................6

  5. Remissvar detaljplan Haga 3 (UN 2011.188).........................................................................7

  6. Beslutsattestanter fr.o.m. juni 2012 (UN 2011.209)...........................................................8

  7. Remissvar plansamråd Bällstaberg 4 (UN 2012.068)..........................................................9

  8. Anmälningslista (2012-04-17 – 2012-05-01) ......................................................................10

  Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  1. Val av justerare och justeringsdag

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  2. Fastställande av dagordning

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  3. Informationsärende: Lärarlegitimationen och Vallentuna gymnasium

  Ärendet i korthet Britt-Marie Lövquist, skolexpert på Barn- och ungdomsförvaltningen, och Susanne de Bourg Hodder, HR-konsult på kommunledningskontoret, berättar om lärarlegitimationen (regelverket och lärarutbildningen), och hur det ser ut i nuläget på Vallentuna gymnasium.

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  4. Återrapport: hur många som läser kursen Entreprenörskap samt hur kursen erbjuds

  eleverna

  Ärendet i korthet Rektor Helena Henrikson informerar om hur marknadsföringen av kursen Entreprenörskap sett ut, enligt nämndens önskemål om återrapport. Den har marknadsförts av de lärare som håller i kursen: pratar med klasser och håller ”öppet hus”-förmiddag, på samma sätt som de andra kurserna inom individuellt val.

  I år kommer kursen inte kunna ges på grund av för lågt ansökningsantal enligt rektorn.

  Utbildningsnämnden beslutade att ålägga förvaltningen att återrapportera hur kursen erbjudits eleverna till nämnden 2012-05-15.

  Arbetsutskottet noterade informationen (2012-04-25).

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  5. Remissvar detaljplan Haga 3 (UN 2011.188)

  Beslut

  Utbildningsnämnden lämnar detaljplanen utan erinran.

  Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer ut detaljplan för Haga 3 fram till 28 maj 2012.

  Haga 3 är beläget i östra Ormsta och har en areal om ca 8 ha. Syftet med detaljplanen är att utveckla området Haga 3 till ett trivsamt bostadsområde. Detaljplanen berör inte utbildningsnämndens verksamhetsområde.

  Ärendets tidigare behandling Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-31 § 38 Utbildningsnämnden 2011-09-15 § 74 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-25 § 45

  Arbetsutskottet noterar informationen.

  Handlingar

  1. Utställning av detaljplan för Haga 3 - Plankarta 2. Remissvar detaljplan Haga 3

  Expedieras till Akt Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  6. Beslutsattestanter fr.o.m. juni 2012 (UN 2011.209)

  Beslut

  Utbildningsnämnden fastställer beslutsattestanter fr.o.m. juni 2012.

  Ärendet i korthet Beslutsattestanter för 2012 behöver utökas med ytterligare en ersättare. Det handlar främst om att ha beslutsattestanter i tjänst under hela semesterperioden.

  Ärendets tidigare behandling Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-16 § 60 Utbildningsnämnden 2011-12-08 § 95 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-25 § 43

  Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fastställer Beslutsattestanter 2012, att gälla från och med juni, i enlighet med förvaltningens förslag.

  Handlingar 1. Beslutsattestanter Utbildningsnämnden ( juni 2012)

  Expedieras till

  Akten KLK Ekonomiavdelning Samtliga enheter inom BUF

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  7. Remissvar plansamråd Bällstaberg 4 (UN 2012.068)

  Beslut

  Utbildningsnämnden lämnar planförslaget utan erinran.

  Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har sänt detaljplan för Bällstaberg 4 på plansamråd. Planförslaget innebär att 50 småhus får uppföras. Gång- och cykelförbindelser säkerställs i planförslaget, och den allmänna tillgängligheten till service såsom skolor, förskolor, busshållplatser och Roslagsbanan stärks, vilket även inkluderar säkra skolvägar.

  Ärendets tidigare behandling Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-25 § 44

  Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden lämnar planförslaget utan erinran.

  Handlingar

  1. Plankarta - plansamråd Bällstaberg 4 2. Remissvar plansamråd Bällstaberg 4

  Expedieras till Akt Samhällsbyggnadsförvaltningen

  8. Anmälningslista (2012-04-17 – 2012-05-01)

 • VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (10) Utbildningsnämnden 2012-05-10

  Beslut

  Utbildningsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

  Protokoll:

  - Samverkansprotokoll inför Utbildningsnämnden

  - Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-04-25

  Delegationsbeslut:

  Datum DiarieNr Titel Avsändare 2012-04-23 UN 2012.060-3 Delegationsbeslut: Antagning av elever

  till vuxenutbildningen, daterad 2012-04- 18

  Roland Beijer (Vallentuna kommun)

  Skrivelser för kännedom:

  Datum Diarienummer Avsändare Titel 2012- 04-25

  Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun)

  Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012- 04-16 § 63: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

  2012- 05-02

  Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun)

  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2012-04- 23, § 35 - årsredovisning

  2012- 05-02

  Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun)

  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2012-04- 23, § 33 - Verksamhetsberättelser

  2012- 04-25

  UN 2012.042-5 Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun)

  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2012-04-16 § 69 Månadsuppföljning februari 2012

  2012- 04-25

  Kommunstyrelsen Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012- 04-16 § 63: Verksamhetsbaserad arkivredovisning

  2012- 04-25

  UN 2012.042-5 Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun)

  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2012-04-16 § 69 Månadsuppföljning februari 2012

 • Handlingar

 • Ärende 5

 • VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-04-24

  DNR UN 2011.188 AGNETA BRÄNDSTRÖM SID 1/2 UTREDARE 08-58 78 52 19 AGNETA.BRANDSTROM@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

  · 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

  WWW.VALLENTUNA.SE

  Tjänsteskrivelse Remissvar detaljplan Haga 3

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar detaljplanen utan erinran.

  Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer ut detaljplan för Haga 3 fram till 28 maj 2012.

  Haga 3 är beläget i östra Ormsta och har en areal om ca 8 ha. Syftet med detaljplanen

  är att utveckla området Haga 3 till ett trivsamt bostadsområde. Detaljplanen berör

  inte utbildningsnämndens verksamhetsområde.

  Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer ut detaljplan för Haga 3 under perioden 25

  april till 28 maj 2012.

  Haga 3 är beläget i östra Ormsta och har en areal om ca 8 ha. Området avgränsas i

  väster av Lindholmsvägen och Disavägen, i norr av Ekvägen och en gång- och

  cykelväg, i öster av en gång- och cykelväg samt i söder av befintlig bebyggelse vid

  Karlavägen. Syftet med detaljplanen är att utveckla området Haga 3 till ett trivsamt

  bostadsområde. Området ska bebyggas med friliggande bostäder. Äldre bebyggelse

  och vegetation ger karaktär åt området.

  Det planeras enligt detaljplanen för gång- och cykelvägar som underlättar säker

  skolväg för ungdomar. Exempelvis förbättras tillgängligheten till en plan

Recommended

View more >