Barn- och utbildningsn£¤mnden Sveriges Ridgymnasium AB Beslut Bidragsbelopp till huvudman f£¶r Sveriges

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barn- och utbildningsn£¤mnden Sveriges Ridgymnasium AB Beslut Bidragsbelopp till...

 • 1

  Vetlanda Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

  Plats och tid

  Beslutande

  Övriga deltagare

  Utses att justera

  Justeringens plats och tid

  Underskrifter

  2019-04-02

  Stadshuset, 2 april 2019 kl. 13.30 till 17.50

  Mikael Hahn (S) Agneta Lindberg (S) gick 16.17 §§ 32–33, 38–39 Madelene Kohut (S) Douglas Thor (M) Andreas Elamsson (C) Patrik Karlsson (VF) Malin Brihall (VF) gick 16.17 §§ 32–33, 38–39 Ingemar Sturesson (KD) Pia Fälth (SD)

  Mikael Engström (S) gick 16.17 Emma Eriksson (S) gick 14.45 Veronika Larsdotter Ek (S) tjänstgörande ersättare §§ 34–37, 40–58 Carina Wall (M) Anna Sognefur (VF) tjänstgörande ersättare §§ 34–37, 40–58 Jonna Andreasen (SD) gick 16.17 Viveka Jarflod (V)

  Henrik Wågesson, skolchef Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare Anders Blomqvist, ekonom §§ 38–55 Patrik Karlsson

  Barn- och utbildningskansliet

  Sekreterare Paragrafer 32–58

  Jonas Gunnarsson

  Ordförande

  Mikael Hahn

  Justeringsperson

  Patrik Karlsson

  Just sign Utdragsbestyrkan

 • 2

  Vetlanda Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Anslag av protokollet Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

  Anslaget: 2019-04-08

  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-04-28

  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet

  Föredragningslista Utbildning om elevhälsans verksamhet

  § 32 Val av justerare 4

  § 33 Fastställande av dagordning 5

  § 34 Meddelanden 6

  § 35 Rapport från kontaktpolitiker 7

  § 36 Information från förvaltningen 8

  § 37 Rapport Vetlanda 2018 KKIK 2019/552 9

  § 38 Investeringsbudget 2019 2019/562 10

  § 39 Bokslutsprognos per mars 2019 2019/563 11

  § 40 Interkommunal prislista 2019 för gymnasiet samt 2019/542 12 bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

  § 41 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola 2019/688 13 Hagströmska gymnasiet AB

  § 42 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola 2019/689 14 Eksjö Fordonsutbildning AB

  § 43 Bidragsbelopp till enskild huvudman för Ljud och 2019/690 15 Bildskolan LBS AB

  § 44 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola 2019/691 16 Acadamy of Music & Business Education AB

  Just sign Utdragsbestyrkan

 • 3

  Vetlanda Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  § 45 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Ansgarskolorna AB

  § 46 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Fria Läroverken i Sverige AB

  § 47 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Sveriges Ridgymnasium AB

  § 48 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB NTI

  § 49 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Lillerudsgymnasiet AB

  § 50 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Skanskaskolan i Växjö AB

  § 51 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Bollerups Lantbruksinstitut

  § 52 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola Hushållningssällskapet

  § 53 Bidragsbelopp till enskild huvudman för gymnasieskola ProCivitas Privata Gymnasium AB

  § 54 Redovisning av intern kontroll 2018

  § 55 Intern kontrollplan för 2019

  § 56 Granskning av besökssäkerheten och skalskydd inom skolan och förskolan utförd av KPMG

  § 57 Revidering av riktlinjer för skolval.

  § 58 Remissyttrande av måltidspolicy

  § 59 Avstängning av elev på Njudungsgymnasiet

  2019/692 17

  2019/695 18

  2019/698 19

  2019/700 20

  2019/702 21

  2019/704 22

  2019/706 23

  2019/707 24

  2019/708 25

  2019/544 26

  2019/546 27

  2019/545 28

  2019/547 29

  2019/448 30

  2019/782

  Just sign Utdragsbestyrkan

 • Vetlanda

  § 32

  Val av justerare

  Beslut Patrik Karlsson (VF) väljs till justerare.

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr Dnr

  4

 • Vetlanda Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  § 33 Ärendenr Dnr

  Fastställande av dagordning

  Beslut Dagordningen fastställs med följande ändring:

  Ärende gällande avstängning av elev tillkommer.

  Just sign Utdragsbestyrkan

  5

 • Vetlanda

  § 34

  Meddelanden

  Beslut Redovisningen av meddelanden och delgivning godkänns.

  Ärendebeskrivning Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen.

  Delegationsbeslut Beslut om skolskjuts: Ärendenr: 2019/740, 2019/739, 2019/710, 2019/709, 2019/705, 2019/504, 2019/525, 2019/524, 2019/523, 2019/522, 2019/521, 2019/679, 2019/680.

  Beslut om placering: 2019/749, 2019/748, 2019/747, 2019/684, 2019/683, 2019/685, 2019/729, 2019/529, 2019/515, 2019/693, 2019/694, 2019/696, 2019/518, 2019/517, 2019/516, 2019/697, 2019/699, 2019/701, 2019/532, 2019/531, 2019/530.

  Beslut tillförordnad förskolechef: Ärendenr: 2019/682

  Övriga meddelanden

  2019/510, 2019/507, 2019/542, 2019/738, 2019/724, 2019/723, 2019/722, 2019/718, 2019/717, 2019/716, 2019/715, 2019/714, 2019/713, 2019/712, 2019/519, 2019/526, 2019/535, 2019/534, 2019/533, 2019/536, 2019/536.

  Utredning av kränkande behandling: Ärendenr: 2019/536, 2019/533, 2019/722, 2019/721, 2019/723, 2019/724, 2019/728, 2019/727, 2019/725, 2019/506, 2019/508, 2019/509, 2019/510, 2019/511.

  Avsägelse av uppdrag i barn- och utbildningsnämnden: Ärendenr: 2019/842

  Anmälan om elev med hög frånvaro: Ärendenr: 2019/726, 2019/514

  Beslut från Skolinspektionen: Ärendenr: 2019/538

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr Dnr

  Anmälan till huvudman om kränkande behandling: Ärendenr: 2019/513, 2019/512, 2019/511,

  6

 • Vetlanda

  § 35

  Rapport från kontaktpolitiker

  Andreas Elamsson (C) redovisar från verksamhetsbesök på Skede förskola.

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr Dnr

  7

 • Vetlanda

  § 36

  Information från förvaltningen

  Skolchef Henrik Wågesson redogör för handläggning gällande två skolinspektionsärenden.

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr Dnr

  8

 • Vetlanda

  § 37

  Rapport Vetlanda 2018 KKIK

  Beslut Informationen läggs till protokollet

  Ärendebeskrivning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner, projektet drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr 2019/552

  9

 • Vetlanda

  § 38

  Investeringsbudget 2019

  Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner den presenterade investeringsbudgeten för 2019. Med tillägget att den centrala reserven höjs från 232 tkr till 450 tkr för att täcka investeringens kostnader för införandet av det nya elevsystemet.

  Ärendebeskrivning Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av investeringsbudgeten för 2019. Barn- och utbildningsnämnden beviljades en investeringsbudget på 5 000 tkr.

  Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Investeringsbudget 2019

  Förslag till investeringsbudget 2019

  Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden godkänner den presenterade investeringsbudgeten för 2019. Med tillägget att den centrala reserven höjs från 232 tkr till 450 tkr för att täcka investeringens kostnader för införandet av det nya elevsystemet.

  Beslutet skickas till Ekonom

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr 2019/562

  10

 • Vetlanda

  § 39

  Bokslutsprognos per mars 2019

  Beslut Bokslutsprognos per februari 2019 godkänns.

  Ärendebeskrivning Bokslutsprognosen per februari 2019 visar på ett underskott på – 3 022 tkr.

  Större avvikelser finns inom grundskolan på – 2 244 tkr och på gymnasiet på – 1 518 tkr

  Beslutsunderlag Prognos per februari

  Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Bokslutsprognos per februari 2019 godkänns

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

  Ärendenr 2019/563

  1