kallelse BuN 2015-11-16 - Lindesberg M£¥ndagen den 16 november kl 13.00 ska barn- och utbildningsn£¤mnden

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of kallelse BuN 2015-11-16 - Lindesberg M£¥ndagen den 16 november kl 13.00 ska barn- och...

 • Barn- och utbildningsnämnden

  KALLELSE

  till barn- och utbildningsnämndens sammanträde

  Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg.

  Kallade ledamöter Ersättare Linda Svahn (S) ordförande - Linda Andersson (S) Moa Fohlin (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Thomas Klockars (M) Zaki Habib (S) Margareta Skalin (S) Pamela Hopkins (SD) Mats Seijboldt (SD) Kent Wanberg (S) Mona Westerlund (S) Bengt Evertsson (MP) Sven Öberg (KD) Anders Persson (C) vice ordförande Liesel Zetterlund (C) Jenny Larsson (C) Robert Robsson (C) Birgitta Duell (SD) Andreas Funk (SD) Agneta Lindkvist (V) Dan Waltersson (S)

  Tjänstemän Personalföreträdare Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Jessica Andersson, ekonom Klas Friman, TCO Sofia Liodden, ers Peter Lundell, verksamhetschef grundskola Britt-Marie Lindberg LO Wilma Luth, ers Lars Speziali, rektor Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, nämndsekreterare

  Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

  OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

  Varje sammanträde inleds med en halvtimmes frågestund för allmänheten.

  Ärenden Sid

  1. Val av justerare

  2. Tid och plats för justering Förslag: Måndagen den 23 november år 2015, kommunhuset

  3. Budgetuppföljning oktober år 2015

  4. Lindeskolans budget 2016

  Handl på bordet

  3

  1

 • 2 5. Remiss – Tillfällig parkering vid Lindeskolan

  6. Förskola Frövi

  7. Återkoppling av beslut om lärarlegitimation

  8. Plan avseende frånvaro

  9. Svar till Skolinspektionen

  10. Tidigare resurser för stöd

  11. Kriterier för pedagogiska priset läsåret 2015/2016

  12. Sammanträdestider år 2016

  5

  -

  9

  X

  13

  -

  21

  13. Information om organisationen

  14. Återkoppling kvalitetsdagar 5-6 november år 2015

  15. Information goda exempel

  16. Delegationsbeslut

  17. Meddelanden

  18. Meddelanden om kränkande behandling

  19. Övriga frågor

  23

  Muntlig info

  -

  -

  24*

  24*

  24*

  Välkomna! Linda Svahn Ordförande

  ______________

  Från 1 oktober kommer parkeringstillstånd att behövas när du parkerar vid kommunhuset. Parkeringstillstånd gäller för alla bilar. Parkeringstillstånden finns att hämta i receptionen på kommunhuset.

  FOTOGRAFERING AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

  Måndagen den 16 november kl 13.00 ska barn- och utbildningsnämnden fotograferas i Lindesbergs kommunhus.

  2

  * redovisas i pärm

 • Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015

  711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

  TJÄNSTESKRIVELSE

  2015-11-02 Dnr

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Jessica I Andersson

  0581-811 80

  jessica.i.andersson@lindesberg.se Barn- och utbildningsnämnden

  Budgetansvarig för all budget inom verksamhet

  gymnasieskola

  Förslag till beslut

  Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta

   Att under verksamhetschef gymnasieskola samlas all budget

  för intäkter och kostnader inom gymnasieskola

   Att beslutet gäller från 1/1 2016

   Att förvaltningschefen får i uppdrag att omfördela budget

  mellan verksamheterna utifrån angiven budgetram

  Ärendebeskrivning

  Idag har verksamhetschef gymnasieskola budget för Lindeskolans

  verksamhet med undantag av vissa kostnadsposter som hyra, städ och

  kapitalkostnader.

  Vidare finns interkommunala ersättningar, bidrag till fristående

  huvudman samt vissa administrativa budgetposter under

  förvaltningschefen.

  Förslaget innebär att verksamhetschef gymnasieskola får alla

  budgetposter som hör till gymnasieskola flyttade från förvaltningen till

  verksamhetschef. 2015 är budgeten hos förvaltningschefen strax över 38

  miljoner kronor. Till detta budgetbeloppet tillkommer vissa

  övergripande funktioner som verksamhetschef, som finns under annan

  verksamhet. Eftersom det är nettobudget är budgetposterna av betydande

  storlek. Kostnad för gymnasieskola hos annan huvudman 2014 uppgick

  till ca 30 miljoner kronor.

  I dagsläget är alla interkommunala kostnader och intäkter samt hyror,

  städ, kapitalkostnader och internränta oavsett verksamhet under

  förvaltningschefen. Detta förslag är att endast gymnasieskola bryts ut.

  Ärendets beredning

  Förslaget presenterades på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  i oktober 2015.

  Konsekvenser

   Budgetansvaret för verksamhetschef gymnasiet ökar

  4

  3

 • 2

   Budget mellan verksamheter inom gymnasieskola kan

  flyttas och finansiera underskott mot budget

   Intäkter kan finansiera utökade kostnader och

  budgetavvikelser. Omfördelning av budget under innevarande

  år innebär att alla budgetavvikelser inte redovisas till

  förvaltning och barn- och utbildningsnämnden

   Nettokostnaden kan påverkas. Att finansiera ökade kostnader

  med budget sänker inte nettokostnaden i och med att

  budgetavvikelsen förändras.

   Idag är ett uppdrag mer renodlat för gymnsiechefen: Att ha en

  budget i balans. Förändringen gör det lättare utan

  kostnadsminskningar ha en budget i balans om intäkter har ett

  överskott mot budget, vilket påverkar nyckeltal. Uppdraget

  blir att finansiera alla kostnader inom befintlig budget. Ökar

  intäkterna mot budget finns ett utrymme att utöka

  kostnaderna. Nackdelen är att ingen övergripande analys

  genomförs om satsningen istället skulle genomföras i en

  annan verksamhet, exempelvis förskola eller grundskola.

   Beslutsvägarna blir längre att under innevarande år omfördela

  budget och finansiera oförutsedda kostnader inom

  förvaltningen totalt

   Principen att förvaltningschefen har ett budgetansvar för

  interkommunala delar, hyra och bidrag till fristående

  huvudman förändras till att gälla alla verksamheter utom

  gymnasieskola

   Förvaltningen gör olika beroende på verksamhet

   Att finansiera budgetunderskott inom exempelvis bidrag till

  fristående huvudman mellan verksamheter som hör till

  förändrat barn- och elevantal blir en fråga mellan

  budgetansvariga, verksamhetschef gymnasieskola och

  förvaltningschef

   Delegerat ansvar för hyreskostnader inom gymnasieskola

  Henrik Arenvang Jessica Andersson

  Förvaltningschef Ekonom

  Meddelas för åtgärd:

  Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomienheten, verksamhetschefer

  4

 • 5

  5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 7

  9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 9

  13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • FÖRSLAG

  2015-10-08

  Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang 0581-811 86 henrik.arenvang@lindesberg.se

  Förslag / utkast till Pedagogiska priset 2015-2016 Mål finns i skollag, läroplaner, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten.

  Olika pedagogers sätt att arbeta kan passa olika barn/elever olika bra och olika pedagoger kan vara framgångsrika på olika sätt. Sannolikt måste därför den framgångsrike pedagogen ha en flexibel undervisningsstrategi som möjliggör för barn/eleverna att lära sig på olika sätt.

  Det pedagogiska priset för läsåret 2015-2016 kommer att tilldelas den pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver framgångsrik undervisning som leder till maximal kunskapsutveckling för barnet/eleven. Önskvärt är att man kan koppla sina undervisningsstrategier till aktuell forskning och att man tydligt kan påvisa goda resultat.

  Henrik Arenvang Förvaltningschef

  p. 2015.1484 Dnr 2015/235 11

  21

  tel:20152016 tel:20152016

 • 22

 • Sammanträdestider 2016 – Barn- och utbildningsnämnd, gemensamt AU med socialnämnden Måndagar Torsdagar Måndagar tisdagar

  Beslutande+b eredande nämnd

  Gemensamt au med

  socialnämnd

  Utskick till beredande

  Utskick till gemensam au

  Samverkan

  Januari 18 11 12 Februari 15 4 8 26-jan 9 Mars 14 7 8 April 11 4 5 Maj 16 4 9 26-apr 10 Juni 13 7(tis) 7 Juli Augusti 15 8 10 September 12 1 5 23-aug 6 Oktober 10 3 4 November 14 10 7 01-nov 8 December 12 5 6

  Starttider Kl. 09.00 Kl. 8.30 kl 14.00

  Måna

Recommended

View more >