Click here to load reader

Kallelse - old.gavle.seold.gavle.se/PageFiles/223259/Kallelse Utbildningsnämnden 2014-03-05... · PDF file Bestämmelser om pedagogisk omsorg infördes i skollagen den 1 juli 2009

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kallelse - old.gavle.seold.gavle.se/PageFiles/223259/Kallelse Utbildningsnämnden...

 • Gävle kommun Box 603 Växel 026-179200

  Kallelse

  Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2014-03-05

  Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27 den 5 mars 2014 kl.13.30

  Gruppmöte Kl. 12.30 Symfonin (majoriteten) Kl. 12.30 Fagotten (oppositionen)

  Presskonferens Kl. 09.15 den 6 mars i Martin Vadelius arbetsrum, Skolkontoret plan 3½

  Ordförande Martin Vadelius (S)

  Förhinder anmäls till Nämndsekreterare Helena Johansson, 026-17 92 30 E-post: [email protected]

  1. Upprop och val av justerare Förslag på justerare: Kari Axelsson, justeringsdatum den 12 mars

  2. Fastställande av föredragningslistan

 • Sid 2 (7)

  Informationsärenden

  3 a) Förvaltningschefen informerar - Samverkan på förvaltningsnivå - Förskoleplatser - Likvärdig skola med hög kvalitet - Skolverkets aktualitetskonferens

  b) Årsredovisning år 2013 för barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Handling dnr 14UN72 Muntlig föredragning - Sinikka Pisilä, kvalitetschef

  c) Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden Muntlig rapport för feb mån - Ronny Sjögren, vik ekonomichef

  d) Rapport – Betyg hösten 2013 Handling dnr 14UN23

  e) Rapport – Uppdragspedagoger för fritidshem Handling dnr 14UN23

  f) Stratsys - Ett system för verksamhetsplanering och uppföljning Genomgång av hur nämndens ledamöter får tillgång till systemet - Sinikka Pisilä, kvalitetschef

  g) Rapport från förtroendeuppdrag

  h) Kurser/konferenser

  4. Anmälan av delegationsbeslut i utbildningsnämnden år 2014 Dnr 14UN16

  5. Redovisning av anmälningsärenden i utbildningsnämnden år 2014 Dnr 14UN15

  Kommande beslut

  6. Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för Lugna daghemmet Dnr 14UN77

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås godkänna ansökan om rätt till bidrag för den enskilt bedrivna verksamheten Lugna daghemmet.

  Ärendebeskrivning Mohanad Mohsen har som huvudman inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för att bedriva Lugna Daghemmet. Verksamheten är pedagogisk omsorg i enskild regi. I verksamheten kommer hans hustru att arbeta direkt med barnen. Mohanad Mohsen kommer också att delat i verksamheten på eftermiddagar. Verksamheten kommer att vara lokaliserad till Lugna gatan 33 i Gävle. I verksamheten beräknas man ta hand om 5-6 barn.

 • Sid 3 (7)

  7. Ansökan från Gefle Montessoriskola AB om godkännande för utökning av verksamhet åk 7-9 vid fristående grundskola, Gefle Montessoriskola Dnr 14UN84

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Gefle Montessoriskola AB om godkännande som huvudman för grundskola åk 7-9

  Ärendebeskrivning Gefle Montessoriskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola åk 7- 9 i Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Ansökan innebär en utökning av den nuvarande verksamheten som omfattar förskoleklass - åk 6. En etablering av Gefle Montessoriskola AB som huvudman för grundskola åk 7 - 9 i Gävle kommer att få organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för grundskolan i kommunen.

  8. Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola, Erlaskolan Dnr 14UN85

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola 1-9

  Ärendebeskrivning Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1- 9 i Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. En etablering av Lärande i Sverige AB (Erlaskolan) som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1 - 9 i Gävle kommer att få organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för grundskolan i kommunen.

  9. Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande av utökning av verksamhet vid fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, Dnr 14UN95

  10. Ansökan från Thoren Innovation School om godkännande för en fristående gymnasieskola Dnr 14UN96

  11. Medborgarförslag - Mer vegetarisk mat i skolan samt ställa krav vid upphandlingar att maten ska vara ekologisk och närproducerad Dnr 14UN99

 • Sid 4 (7)

  12. Mål och riktlinjer för anmälan och placering i förskola Dnr 14UN75

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar förslag till Mål och riktlinjer för anmälan och placering i förskola.

  Ärendebeskrivning I Skollagen finns anvisningar för prioritering vid placering av barn i förskolan. I nuvarande mål och riktlinjer för anmälan och placering av barn i förskola och pedagogisk omsorg har barn- och ungdomsnämnden beslutat om lokala riktlinjer för prioritering vid placering av barn i förskolan. På grund av ny nämndsomorganisation bör riktlinjerna antas av utbildningsnämnden, som numera ansvarar för förskola. Skollagen har ingen anvisning för placering i pedagogisk omsorg. Förslag till mål och riktlinjer för anmälan och placering gäller inte för pedagogisk omsorg utan enbart förskola. Vid handläggning av anmälan och placering till pedagogisk omsorg tillämpas i möjligast mån samma riktlinjer som vid anmälan och placering i förskola.

  13. Mål och riktlinjer för pedagogisk omsorg Dnr 14UN76

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar mål och riktlinjer för pedagogisk omsorg.

  Ärendebeskrivning Bestämmelser om pedagogisk omsorg infördes i skollagen den 1 juli 2009. Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, ska vara vägledande för arbetet i familjedaghemmet. Dessutom finns Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg.

  14. Riktlinjer för placering vid en skolenhet Dnr 14UN74

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar anta föreslagna urvalskriterier för placering vid en skolenhet

  Ärendebeskrivning En elev ska i möjligaste mån placeras vi den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att elev ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elev, som har berörd skola som placeringsskola (tillhör skolans geografiska placeringsområde) inte får plats, placeras eleven vid annan skolenhet. Varje skolenhet försöker inför varje läsår tillgodose vårdnadshavares önskemål av skola. Om en skola får fler sökande än den har plats behövs urvalskriterier för placering vid skolenhet. På grund av ny nämndsomorganisation bör riktlinjerna antas av utbildningsnämnden, som numera ansvarar för grundskola.

  Beslutsärenden

  15. Internbudget år 2014 för utbildningsnämnden Dnr 14UN31

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget 2014.

  Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 om ”Reviderad Kommunplan med årsbudget 2014 och utblick 2015-2017”.

 • Sid 5 (7)

  Utbildningsnämnden har i uppdrag att fastställa internbudget för 2014 i mars 2014.

  16. Interkommunala ersättningsbelopp för gymnasieutbildningar år 2014 Dnr 14UN79

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås godkänna bilagda förslag till interkommunala ersättningsbelopp för 2014.

  Ärendebeskrivning Interkommunala ersättningsbelopp för gymnasieutbildningar i Gävle kommun ska fastställas för 2014 utifrån Skollagen 5 kap 53-55 §§. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har upprättat samverkansavtal med Ockelbo och Älvkarleby kommuner kring gymnasieutbildning där den ekonomiska ersättningen grunder sig på beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

  17. Delegationsordning år 2014 för utbildningsnämnden Dnr 14UN1

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar tillägg till delegationsordningen enligt förslag från förvaltningen.

  Ärendebeskrivning Delegationsordning fastställdes vid nämndens sammanträde 2014-01-07. Delegationsordningen kompletteras med följande tillägg: Elev- och skolgångsärenden

  Lagrum Delegat

  Utbildningarnas utformning och innehåll, utbildningarnas längd

  16 kap 15 § Sl, 9 kap 7 §, 13 kap 8 § Gf

  Förvaltnings chef

  Elevresor SFS 1991:1110 SFS 1991:1120

  Förvaltningschef

  Fördelning av elever på inriktningar i högre årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits

  7 kap 6 § Gf Förvaltningschef

  Mottagande av elever från utlandet 29 kap 2-5 §§ Sl, 12 kap 11 § Gf

  Förvaltningschef

  18. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Utbildning Gävle Dnr 14UN70

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer förslag till uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för Utbildning Gävle

  Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för att arbetsmiljölagen följs inom nämndens verksamhetsområden. Arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen, som i det dagliga arbetet fattar beslut, efter uppgiftsfördelning från nämnden. Detta förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter är framtaget av kommunledningskontoret. Avsikten med förslaget är att kommunen ska ha ett dokument som är anpassat för alla nämnder i kommunen.

 • Sid 6 (7)

  19. Strategi för IKT i lärandet Dnr 14UN28

  Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar f

Search related