of 53 /53
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Jure Krasić Učinci vazodilatacijskih i antikoagulacijskih lijekova na oksidativni stres u mozgu štakora Diplomski rad Zagreb, 2015.

Jure Krasić Učinci vazodilatacijskih i antikoagulacijskih ... · Reakcija reaktivnih radikala i lipidne membrane uzrokuje lipidnu peroksidaciju, koja rezultira formiranjem lipidnog

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jure Krasić Učinci vazodilatacijskih i antikoagulacijskih ... · Reakcija reaktivnih radikala i...

 • Sveučilište u Zagrebu

  Prirodoslovno-matematički fakultet

  Biološki odsjek

  Jure Krasić

  Učinci vazodilatacijskih i antikoagulacijskih lijekova na

  oksidativni stres u mozgu štakora

  Diplomski rad

  Zagreb, 2015.

 • Ovaj rad je izrađen na Zavodu za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Domagoja Đikića, Rad je predan na

  ocjenu Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi

  stjecanja zvanja magistra eksperimentalne biologije.

 • TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

  Sveučilište u Zagrebu

  Prirodoslovno-matematički fakultet

  Biološki odsjek Diplomski rad

  Učinci vazodilatacijskih i antikoagulacijskih lijekova na oksidativni

  stres u mozgu štakora

  Jure Krasić

  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

  Prethodna toksikološka istraţivanja ukazuju da su krvno moţdana barijera i cirkulacija

  središnjeg ţivčanog sustava vrlo osjetljivi na učinke lijekova s vazodilatacijskim ili

  antikoagulativnim svojstvima. Na staničnoj razini, dobro su opisani štetni učinci oksidativnog

  stresa uzrokovanog lijekovima uobičajenima u domaćinstvu, koji se uzimaju bez recepta

  (acetilsalicilna kiselina) te biljnih lijekova i tableta (npr. ginko) ili lijekova na recept s

  antikoagulativnim svojstvima (varfarin). Mnogo manje se zna o međusobnim interakcijama

  navedenih tvari na razine oksidativnog stresa, osobito u mozgu. U okviru ovog rada štakori

  soja Y59 tretirani su dnevno s odgovarajućim preporučenim dozama kombinacija

  acetilsalicilne kiseline, ginka i varfarina, tijekom 15 dana. Razina oksidativnog stresa

  procijenjena je mjerenjem četiri markera oksidativnog stresa; superoksid dismutaze (SOD),

  katalaze (CAT), glutationa (GSH) i malondialdehida (MDA) u različitim regijama mozga.

  Rezultati su pokazali promijenjene razine oksidacijskog stresa u prefrontalnom korteksu,

  kortikalnoj regiji i malom mozgu izloţenih ţivotinja. Ove promjene ukazuju na sinergistički

  toksični potencijal izazvan simultanim uzimanjem navedenih lijekova.

  (47 stranica, 4 tablice, 22 slike, 35 literaturna navoda, jezik izvornika: Hrvatski)

  Rad je pohranjen u Središnjoj biološkoj knjiţnici

  Ključne riječi: aspirin, varfarin, ginko (Ginkgo biloba), Centella asiatica,

  oksidativni stres, mozak

  Voditelj: izv. prof. dr. sc. Domagoj Đikić,

  Ocjenitelji:

  Rad prihvaćen:

 • BASIC DOCUMENTATION CARD

  University of Zagreb

  Faculty of Science

  Division of Biology Graduation Thesis

  The effects of vasodilators and anticoagulants on the oxidative stress

  levels of the rat brain

  Jure Krasić

  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb, Croatia

  Previous toxicological research showed that blood brain barrier and brain vascular system are

  highly susceptible to the effects of pharmaceuticals with vasodilatation or anticoagulative

  properties. The adverse effects on cellular oxidative stress caused by over the counter (OTC)

  household drugs (acetylsalicylic acid), herbal remedies and pills (for example ginkgo) or

  prescription drugs (warfarin) are well described. Much less is known about mutual interaction

  between these substances on oxidative stress levels especially in the brain. Within this study

  Y59 rats were treated daily with corresponding recommended doses and combinations of

  acetylsalicylic acid, ginkgo and warfarine during 15 days. Four markers of oxidative stress

  were assessed; superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), gluthathione (GSH) and

  malondialdehyde (MDA) in various brain regions. The results have shown changes of

  oxidative stress levels in prefrontal cortex, cortical regions and cerebellum of exposed

  animals. These changes implicate synergistic and potentiated toxic potential of combinations

  of named drugs.

  (47 pages, 4 tables, 22 figures, 35 references, original in: Croatian)

  Thesis deposited in the Central Biological Library

  Key words: aspirin, warfarine, ginkgo (Ginkgo biloba), Centella asiatica,

  oxidative stress, brain

  Supervisor: Dr. Domagoj Đikić, Assoc. Prof.

  Reviewers:

  Thesis accepted:

 • Sadržaj:

  1 Uvod

  1.1 Oksidativni stres 1

  1.1.1 Superoksid dismutaza (SOD 4

  1.1.2 Katalaza 5

  1.1.3 Glutation peroksidaza (GPx) 6

  1.2 Mozak 7

  1.3 Klasični lijekovi 9

  1.3.1 Acetilsalicilna kiselina 9

  1.3.2 Varfarin 11

  1.4 Biljni pripravci 13

  1.4.1 Regulacija biljnih pripravaka u Europskoj Uniji 13

  1.4.2 Ginko 14

  1.4.3 Gotu kola 16

  1.4.4 Borovnica 17

  1.4.5 Vulkan 17

  1.5 Interakcije klasičnih lijekova i biljnih pripravaka 17

  1.5.1 Ginko i varfarin 18

  1.5.2 Ginko i acetilsalicilna kiselina 18

  1.6 Cilj istraţivanja 18

  2 Materijali i metode 19

  2.1 Materijali 19

  2.2 Metode 20

  2.2.1 Tretman ţivotinja 20

  2.2.2 Izolacija organa i obrada tkiva 22

  2.2.3 Određivanje proteina metodom po Lowryju 22

  2.2.4 Količina ukupnog glutationa (GSH) 23

  2.2.5 Mjerenje enzimske aktivnosti superoksid dismutaze (SOD) 24

  2.2.6 Mjerenje enzimske aktivnosti katalaze 24

  2.2.7 Mjerenje količine lipidne peroksidacije 24

  2.2.8 Statistička analiza podataka 25

  3 Rezultati 26

  3.1 Aktivnost katalaze 26

  3.2 Aktivnost SOD 29

  3.3 Koncentracija GSH 32

  3.4 Koncentracija MDA 35

  3.5 Saţeti prikaz promjena u uzorcima 38

  4 Rasprava 40

  5 Zaključak 43

  6 Popis literature 44

 • 1. Uvod

  1.1 Oksidativni stres

  Neravnoteţa između oksidansa i antioksidansa (u korist oksidansa) se naziva oksidativnim

  stresom. Oksidativni stres uzrokuje štetne događaje poput lipidne peroksidacije i oksidativnog

  oštećenja DNA, ali i regulira fiziološke procese i unutarstanični prijenos signala. Oksidansima

  nazivamo molekule i ione koji imaju nesparene elektrone pa su zbog toga reaktivniji i

  nestabilniji. Najčešći oksidansi su reaktivni kisikovi radikali (ROS) i reaktivni dušikovi

  radikali (RNS) (Yoshikawa i Naito 2002). Oksidansi nastaju endogenim metaboličkim

  reakcijama, kao posljedica ionizirajućeg zračenja, hiperoksije, izloţenosti ozonu i dimu te u

  reakcijama s teškim metalima (Birben i sur. 2012).

  Slika 1. Prikaz ravnoteţe i neravnoteţe sustava oksidativnog stresa (Preuzeto od -

  http://jmas.in/2ndissue/JMAS%202nd%20issue%20PDF%20for%20Print/Free%20radicals,%

  20oxidative%20stress%20and%20importance%20of%20antioxidants%20in%20human%20he

  alth.pdf )

  ROS (eng. Reactive oxygen species) su najprisutniji izvor oksidativnog stresa u stanicama, a u

  njih ubrajamo superoksidni radikal (O2-), hidroksilni radikal (

  .OH) koji je najreaktivniji,

  peroksilni radikal (R.O2), alkoksilni radikal (RO

  .), hipokloritnu kiselinu (HClO), ozon (O3),

  singletni kisik (1∆gO2) i vodikov peroksid (H2O2) (Slika 2.) (Birben i sur. 2012).

  http://jmas.in/2ndissue/JMAS%202nd%20issue%20PDF%20for%20Print/Free%20radicals,%20oxidative%20stress%20and%20importance%20of%20antioxidants%20in%20human%20health.pdfhttp://jmas.in/2ndissue/JMAS%202nd%20issue%20PDF%20for%20Print/Free%20radicals,%20oxidative%20stress%20and%20importance%20of%20antioxidants%20in%20human%20health.pdfhttp://jmas.in/2ndissue/JMAS%202nd%20issue%20PDF%20for%20Print/Free%20radicals,%20oxidative%20stress%20and%20importance%20of%20antioxidants%20in%20human%20health.pdf

 • Slika 2. Najčešći kisikovi radikali i reakcije koje ih proizvode (Preuzeto s -

  http://www.waojournal.org/content/pdf/1939-4551-5-1-9.pdf)

  ROS-ovi nastaju neezimatski, Fentonovom i Haberovom reakcijom (Slika 3.) i enzimatski

  (monoamin oksidazom u mitohondrijima u procesu nastanka ATP-a, NADPH

  oksidazom/oksidativnim praskom, ksantin oksidoreduktazom, mijeloperoksidazom u

  eozinofilima i neutrofilima, u procesu stvaranja hipoklorične kiseline itd.). Funkcija ROS-ova

  u stanicama je raznolika: posreduju fagocitozu, apoptozu, reakcije detoksifikacije, sudjeluju u

  inflamatornim procesima, uključeni su u signalne puteve odrţavanja stanične homeostaze itd.

  ROS-ovi reguliraju razne metaboličke i stanične procese uključujući proliferaciju i migraciju

  stanica, ekspresiju gena, imunost i zacjeljivanje. Glavna mjesta nastanka ROS-ova u

  stanicama su mitohondriji i endoplazmatski retikulum (Birben i sur. 2012).

  Slika 3. Fentonova i Haber-Weissova reakcija (Preuzeto s -

  http://www.waojournal.org/content/pdf/1939-4551-5-1-9.pdf)

  Oksidativni stres je povezan s patogenezom brojnih bolesti poput astme (disfunckija

  mitohondrija), ateroskleroze (oksidativna modifikacija LDL-a), Alzheimerove i Parkinsonove

  bolesti (Noori 2012). Stanične membrane lako oksidiraju u prisutnosti reaktivnih radikala

  zbog velike koncentracije nezasićenih masnih kiselina u membranama. Reakcija reaktivnih

  radikala i lipidne membrane uzrokuje lipidnu peroksidaciju, koja rezultira formiranjem

  lipidnog hidroperoksida, koji se moţe dalje razgraditi u aldehid poput malonaldehida ili 4-

  hidroksi-nonenala. Posljedice lipidne peroksidacije su promijenjena membranska fluidnost,

  „cross-linking“ membranskih proteina te nastajanje lipid-protein i lipid-DNA udruţivanja koji

  mogu oteţavati funkcioniranje stanice. Proteini mogu biti direktno i indirektno oštećeni u

  interakciji s reaktivnim radikalima, što rezultira peroksidacijom, promjenama u tercijarnoj

 • strukturi, proteolitičkom degradacijom i fragmentacijama. DNA, unatoč tome što je stabilna i

  dobro zaštićena molekula, moţe doći u interakciju s reaktivnim radikalima i proći razna

  oštećenja, poput modifikacije DNA baza, jednolančanih i dvolančanih lomova DNA, gubitka

  purina, oštećenja na deoksiriboznim šećerima i oštećenja sustava popravka DNA. Posljedica

  oštećenja DNA je modifikacija genetskog materijala koja rezultira staničnom smrti,

  mutacijama, karcinogenezom i starenjem (Kunwar i Priyadarsini, 2011).

  Nekontrolirana proizvodnja reaktivnih radikala moţe dovesti do njihove akumulacije i

  uzrokovati oksidativni stres u stanicama. Zbog toga su stanice evolucijski stekle brojne

  obrambene mehanizme (Kunwar i Priyadarsini 2011). Prva linija obrane je prevencija

  stvaranja reaktivnih radikala, bilo izbjegavanjem sunčevog zračenja traţenjem zaklona ili

  pakiranjem DNA u kromatin da bi se zaštitio genetski materijal. Kelacija metala je bitan

  faktor u kontroli lipidne peroksidacije i fragmentacije DNA, tako da su metal-vezujući

  proteini (feritin, transferin itd.) bitni u prevenciji oštećenja. Također postoje i enzimatski

  sustavi, poput glutation-S-transferaze, koji sprječavaju formiranja reaktivnih radikala

  katalizom stvaranja tioetera iz tiola i glutationa djelovanjem citokroma P450. Druga linija

  obrane je presretanje postojećih reaktivnih radikala koje moţe biti posredovano neezimatskim

  antioksidansima ili enzimatskim antioksidansima. Neenzimatsko presretanje uključuje

  prijenos od osjetljivijih dijelova stanice do specijalnih kompartimenata gdje se reaktivni

  radikali prevode u nereaktivne i neradikalne metabolite - tu spadaju vitamini C i E, glutation

  itd.. Sve stanice eukariotskih organizama sadrţe jake antioksidativne enzime. Tri glavne

  skupine tih enzima su superoksid dismutaze (SOD), katalaze i glutation peroksidaze (GPx).

  Zadnji korak obrane je faza popravka staničnim mehanizmima (Slika 4.) (Sies 1997).

 • Slika 4. Shematski prikaz enzimatskog i neenzimatskog antioksidativnog sustava (Preuzeto s -

  http://www.intechopen.com/books/oxidative-stress-and-chronic-degenerative-diseases-a-role-

  for-antioxidants/oxidative-stress-in-diabetes-mellitus-and-the-role-of-vitamins-with-

  antioxidant-actions )

  1.1.1 Superoksid dismutaza (SOD)

  Superoksid dismutaza je najvaţniji antioksidativni enzim za sve tipove stanice jer je

  superoksid najčešći ROS proizveden iz raznih izvora. SOD ima tri oblika, CuZn-SOD, Mn-

  SOD i EC-SOD koji su široko rasprostranjeni u svim tkivima čovjeka. Mn-SOD je lokaliziran

  u mitohondrijskom matriksu. EC-SOD je primarno lokaliziran u ekstracelularnom matriksu,

  osobito u područjima koja sadrţe velike količine kolagenih vlakana tipa I i oko plućnih i

  sistemskih ţila. Općenito, CuZn-SOD i Mn-SOD se smatraju glavnim presretačima

  superoksidnih radikala. SOD prevodi superoksidne radikale nastale aerobnim metabolizmom

  u manje reaktivne vrste (kisik i vodikov peroksid) (Slika 5.), čija se redukcija dalje nastavlja s

  katalazom i glutation peroksidazom (Birben i sur., 2012).

  http://www.intechopen.com/books/oxidative-stress-and-chronic-degenerative-diseases-a-role-for-antioxidants/oxidative-stress-in-diabetes-mellitus-and-the-role-of-vitamins-with-antioxidant-actionshttp://www.intechopen.com/books/oxidative-stress-and-chronic-degenerative-diseases-a-role-for-antioxidants/oxidative-stress-in-diabetes-mellitus-and-the-role-of-vitamins-with-antioxidant-actionshttp://www.intechopen.com/books/oxidative-stress-and-chronic-degenerative-diseases-a-role-for-antioxidants/oxidative-stress-in-diabetes-mellitus-and-the-role-of-vitamins-with-antioxidant-actions

 • Slika 5. Shema djelovanja SOD-a u mitohondrijima (Preuzeto s -

  http://www.trevigen.com/item/5/25/0/636/HT_Superoxide_Dismutase_Assay_Kit/)

  1.1.2 Katalaza

  Katalaza je tetramerni enzim koji se sastoji od četiri identične podjedinice, od kojih svaka

  sadrţi jednu hem grupu. Pri visokim koncentracijama vodikovog peroksida u stanici katalizira

  reakciju dvije molekule vodikovog peroksida u dvije molekule vode i molekularni kisik. Pri

  niskim koncentracijama vodikovog peroksida, uz prisutnost donora vodika, djeluje

  peroksidativno, uklanja vodikov peroksid uz oksidaciju supstrata (Slika 6.). Katalaza štiti

  stanice od endogeno proizvedenog vodikovog peroksida. Iako katalaza nije esencijalna za sve

  tipove stanica u standardnim uvjetima, igra vaţnu ulogu u stjecanju tolerancije na oksidatvni

  stres u adaptivnom odgovoru stanica. Stopa preţivljavanja štakora izloţenih 100% kisiku je

  povećana kad su se liposomi koji sadrţe SOD i katalazu ubrizgali intravenozno prije i za

  vrijeme izloţenosti 100% kisiku (Mates i sur. 1999). Katalaza veţe NADPH radi sprječavanja

  oksidativne inaktivacije vodikovim peroksidom dok ga reducira u vodu (Birben i sur., 2012).

  http://www.trevigen.com/item/5/25/0/636/HT_Superoxide_Dismutase_Assay_Kit/

 • Slika 6. Reakcije katalizirane katalazom (Preuzeto s - http://www.science-

  projects.com/catalasekinetics.htm)

  1.1.3 Glutation peroksidaza (GPx)

  Glutation peroksidaza je glikoprotein koji sadrţi seleno-cisteinski ostatak u svakoj od svoje

  četiri podjedinice i esencijalan je za enzimsku aktivnost. Glutation peroksidaza katalizira

  redukciju hidroperoksida pomoću glutationa, štiteći time stanice sisavaca od oksidativnog

  oštećenja. Metabolizam glutationa je jedan od esencijalnih antioksidativnih obrambenih

  mehanizama. Kod sisavaca postoji pet izoenzima GPX, koji su prisutni u svim stanicama i

  tkivima i čija razina ovisi o tipu tkiva. Glutation peroksidaza reducira lipidne hidroperokside i

  vodikov peroksid u odgovarajuće alkohole i vodu, koristeći glutation kao donor elektrona koji

  se oksidira do glutationdisulfida (GSSG) (Slika 7.). Iako GPX i katalaza oboje kataliziraju

  redukciju vodikovog peroksida, samo GPX moţe reducirati lipidne i druge organske

  hidroperokside koji su glavni uzrok niskih razina oksidativnog stresa (Mates i sur. 1999).

  Slika 7. Shema djelovanja glutation peroksidaze (Preuzeto s -

  http://cancerres.aacrjournals.org/content/60/14/3927.figures-only)

  http://www.science-projects.com/catalasekinetics.htmhttp://www.science-projects.com/catalasekinetics.htmhttp://cancerres.aacrjournals.org/content/60/14/3927.figures-only

 • 1.2 Mozak

  Mozak je središnji organ ţivčanog sustava kod svih kraljeţnjaka i većine beskraljeţnjaka.

  Mozak se nalazi u glavi, smješten blizu primarnih senzoričkih organa i najkompleksniji je

  organ u kraljeţnjaka. Fiziološka funkcija mozga je ispoljavanje centralizirane kontrole nad

  organima tijela, što omogućuje brze i koordinirane odgovore na promjene u okolišu. Osnovni

  tipovi odgovora, poput refleksa, mogu biti posredovani leđnom moţdinom ili periferalnim

  ganglijima, ali sofisticirana usmjerena kontrola ponašanja, zasnovana na kompleksnim

  senzoričkim ulaznim signalima, zahtijeva sposobnosti integriranja informacija kakve ima

  centralizirani mozak (Pelvig i sur. 2008).

  Mozak se primarno sastoji od dvije skupine stanica - neurona i glija stanica. Glija stanice

  sluţe za strukturalnu potporu, metaboličke funkcije, izolaciju, obranu, usmjeravanje razvoja i

  popravak, dok neuroni imaju jedinstvenu sposobnost slanja signala specifičnim stanicama

  preko velikih udaljenosti. Signali putuju preko aksona (mijelinizirano tanko protoplazmičko

  vlakno neurona) u obliku elektrokemijskih izboja (akcijskog potencijala), a podraţuju druge

  neurone preko sinapsi (specijalizirane pukotine). Akcijski potencijal putuje niz akson, dolazi

  do sinapse, potiče lučenje neurotransmitera u sinapsu, koji se veţu na receptorne molekule u

  membrani ciljne stanice (Kandel i sur. 2000).

  Eksperimentalno, studijama oksidativne ravnoteţe se pristupa na dva načina: genetskom

  eliminacijom antioksidativnog mehanizma i augmentacijom antioksidativne obrane. Prvim

  načinom je pokazano kako je utišavanje Cu/Zn SOD u miševa povezano s povećanom stopom

  neuronalnih oštećenja i smrti. Eliminacija mitohondrijskog SOD-a je pokazala drastičnije

  učinke, koji su letalni u neonatalnom periodu. Miševi bez ekspresije Mn-SOD, uz zatajenje

  srca, pate od poremećaja u CNS-u poput mitohondrijske vakuolizacije i oksidacije lipidnih

  zaliha. Miševi s niskim razinama glutation peroksidaze su osjetljiviji na ishemiju i

  neurotoksine. Miševi deficijentni u transportnom proteinu vitamina E razvijaju ataksiju i

  neurodegenerativne bolesti, dok je povećan unos vitamina E pokazao da usporava progresiju

  Alzheimerove bolesti (Browne i sur. 1999).

  Povećana koncentracija metala (poput bakra i cinka) ubrzava nakupljanje amiloida. Za redoks

  aktivne metale (poput bakra i ţeljeza) se pretpostavlja da sudjeluju u raznim oksidativnim

  procesima, poput oksidacije proteina inducirane Aβ peptidom i inaktivacije antioksidativnih

  mehanizama poput hem oksigenaze. Kelacija bakra Clioquinolom je pokazala da usporava

  nakupljanje amiloidnih naslaga u Alzheimereovoj bolesti kod miševa (Huang i sur. 1999).

 • Genetski i biokemijski pristupi poboljšavanju antioksidativne obrane idu u prilog teoriji kako

  je oksidativni stres kritičan mehanizam u neurodegeneracijskim putevima. Prekomjerna

  ekspersija Cu/Zn SOD-a kod transgeničnih miševa i štakora pruţa značajnu zaštitu od

  ishemije, hladnog edema i neurotoksina i promiče preţivljavanje neurona u kulturi stanica i

  nakon transplantacije. Genetski inducirana povećana ekspresija Tn-SOD-a djeluje protektivno

  na mitohondrije i stanice od oksidativnog stresa. Povećana ekspresija vanstaničnog SOD-a ili

  glutation peroksidaze je pokazala protektivan učinak od raznih neurotoksina na CNS. Studije

  na mušicama i gujavicama su pokazale da povećana ekspresija SOD-a i katalaze značajno

  produţuje njihov ţivotni vijek. Kod knockout mušica, moţe se povećati ţivotni vijek do 60%

  ţivotnog vijeka divljeg tipa ekspresijom SOD-a u motornim neuronima. Nova saznanja

  impliciraju da antioksidativni enzimi i mali antioksidansi (vitamin E i C, kelacija metala)

  igraju vaţnu ulogu u zaštiti CNS-a (Ischiropoulos i Beckman 2003).

  Slobodne radikale mogu proizvesti sve stanice mozga, npr. NADPH oksidazu (enzim koji

  katalizira produkciju superoksida kod fagocita) ne eksprimiraju samo mikroglija stanice, već i

  neuroni i astroglija. Superoksid ni vodikov peroksid nisu osobito toksični, dok se hidroksilni

  radikal često navodi kao jedan od najtoksičnijih slobodnih radikala in vivo. Proizvodnja

  hidroksilnog radikala Haber-Weissovom ili Fentonovom reakcijom je prespora i

  prenespecifično je reaktivan da bi bio značajno toksičan. Da bi se u kulturi stanica primijetila

  toksičnost vodikovog peroksida, njegova koncentracija mora biti veća od koncentracije kisika

  u mediju (Tammariello i sur. 2000).

  Dva su moguća puta povećanja toksičnosti djelomično reduciranih kisikovih radikala. Upalne

  stanice uvelike povećavaju toksičnost vodikovog peroksida lučenjem peroksida i produkcijom

  hipokloraste kiseline i drugih hipohalogenih kiselina. Stanice mogu povećati toksičnost

  superoksida produkcijom dušikovog monoksida, koji zajedno reagiraju i proizvode

  peroksinitrit, najbrţom reakcijom poznatoj biologiji. U prisutnosti ugljikovog dioksida,

  peroksinitrit modificira proteine u nitrotirozine. Nitrotirozini mogu biti formirani

  peroksidaznom oksidacijom nitrita (nusprodukta metabolizma dušikovog monoksida) i

  vodikovog peroksida (Slika 8.). Doprinos dušikovog monoksida neuralnim oštećenjima je

  pokazan uporabom inhibitora sintaze dušikovog monoksida (NOS) na sojevima miševa

  deficijentnim za neuralnu izoformu NOS-a (NOS1). Miševi deficijentni u NOS1 imalisu

  manju incidenciju moţdanog udara, veću otpornost na neurotoksičnost N-metil-D-aspartatom

  i 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridinom. Uz NOS1, studije su pokazale i učinak NOS2

  (inducibilna forma NOS-a, primarno nađena u glija stanicama) na neuralna oštećenja. Plakovi

 • pacijenata oboljelih od multiple skleroze su pokazali povećanu imunoreaktivnost na NOS2 i

  nitrotirozin. Nitracija je povezana s kompromitiranjem integriteta krvno moţdane barijere kod

  multiple skleroze. Kod ţivotinjskih modela multiple skleroze i moţdanog udara, urična

  kiselina se pokazala inhibitorom nitracije tirozina i pokazala je protektivan učinak na krvno

  moţdanu barijeru. Blokada aktivacije NOS2 i mikroglija je pokazala neuroprotektivan učinak

  kod Parkinsonove i Alzheimerove bolesti. Aktivacija mikroglija stanica (koja dovodi do

  formiranja peroksinitrita) je povezana s Aβ peptidom uzrokovanom neurotoksičnosti

  (Ischiropoulos i Beckman 2003).

  Slika 8. Shema reakcija kisikovih radikala i dušikovog monoksida (Preuzeto s -

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC151889/)

  1.3 Klasični lijekovi

  1.3.1 Acetilsalicilna kiselina

  Acetilsalicilna kiselina (aspirin) je trenutno nakorišteniji lijek na planeti, on je nesteroidni

  antiinflammatorni lijek antipiretičkog i analgetičkog učinka. Glavni mehanizam njegovog

  djelovanja je sprječavanje biosinteze prostaglandina preko inhibicije ciklooksigenaznih

  enzima (Vane i Botting 2003).

  Aspirin interferira s biosintezom cikličnih prostanoida (tromboksana A2 – TXA2 i

  prostaciklina) i drugih prostaglandina (PGE2 i PGI2). Prostanoidi nastaju enzimski

  kataliziranom oksidacijom arahidonske kiseline (iz membranskim fosfolipida). Prostaglandin

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC151889/

 • H-sintetaza metabolizira arahidonsku kiselinu u PGG2 i PGH2 zbog svog ciklooksigenaznog i

  peroksidaznog učinka (Slika 9.). PGG2 dalje modificiraju specifične sintetaze do TXA2 i

  prostaciklina.

  Prostaglandin H-sintetaza (COX) postoji u dvije izoforme koje imaju velik postotak

  homologije u aminokiselinskoj sekvenci. Prva izoforma (COX-1) je eksprimirana u

  endoplazmatskom retikulumu većine stanica i sintetizira homeostatske prostaglandine

  zasluţne za obavljanje normalnih staničnih funkcija, poput zaštite ţeluca mukoznim

  sekretom, odrţavanja normalnog bubreţnog optoka krvi i regulacije aktivnosti i agregacije

  trombocita. Druga izoforma (COX-2) se ne nalazi aktivna u većini stanica sisavaca, ali je brzo

  induciraju inflamatorni signali i faktori rasta, što rezultira u sintezi prostaglandina koji

  doprinose upalnom odgovoru.

  Slika 9. Shema sinteze prostaglandina iz arahidonske kiseline (Preuzeto s -

  http://circ.ahajournals.org/content/101/10/1206.full.pdf)

  Aspirin ima značajan antitrombotičan učinak koji ostvaruje preko inhibicije PGH-sintaze

  (COX) ireverzibilnom actilacijom Ser530 (u COX-1 izoformi) ili Ser516 (u COX-2 izoformi).

  Aspirin potpuno inaktivira COX-1, dok COX-2 ne inaktivira potpuno, već mu mijenja

  djelovanje tako da arahidoničnu kiselinu ne metabolizira u PGH2, već u 15-R-HETE. Kako

  http://circ.ahajournals.org/content/101/10/1206.full.pdf

 • prisustvo aspirina onemogućuje produkciju PGH2, kod obje izoforme (nuţan korak u

  produkciji prostanoida) dolazi do smanjene produkcije prostaglandina i tromboksana, što je

  odgovorno za pozitivne i negativne učinke aspirina.

  Aspirin također štiti LDL od oksidativnih modifikacija te tako sprječava ili usporava

  aterosklerozu (Awtry i Loscalzo 2000).

  Aspirin smanjuje razinu vaskularne produkcije O2-

  smanjivanjem NAD(P)H oksidazne

  aktivnosti (Tauseef i sur. 2008).

  Predloţeno je nekoliko mehanizama antioksidativnog učinka aspirina. Salicilat je inhibitor

  indukcije ovisne o citokinu genske ekspresije NOS-II preko mehanizma koji uključuje

  aktivaciju NF-kB, što dovodi do smanjenja oksidativnog stresa koji prati produkciju citokina.

  Aspirin redukcijom hidroksilnih radikala prelazi u derivate 2,3- i 2,5-dihidroksibenzoata, koji

  sluţe kao markeri oksidativnog stresa i smanjuju protok oksidativnih radikala. Aspirin moţe

  acetilirati lizinske nastavke proteina što sprječava njihovu oksidaciju, što je bitan faktor u

  antioksidativnoj zaštiti lipoproteina i fibrinogena (Awtry i Loscalzo 2000).

  Nedavna istraţivanja na ljudskim HepG2 stanicama raka su pokazala da aspirin pokreće

  apoptozu kod stanica raka. Aspirin u stanicama raka povećava produkciju slobodnih radikala,

  smanjuje dostupnost staničnog glutationa i inhibira aktivnost kompleks respiratornih

  mitohondrijskih enzima, NADH-ubiquinon oksidoreduktaze (kompleks 1), citokrom c

  oksidaze (kompleks 4) enzim mitohondrijskog matriksa, akonitazu. Apoptozu pokreće

  promjena u mitohondrijskoj permeabilnosti, inhibicija sinteze ATP-a, smanjena ekspresija

  antiapoptotičkog proteina Bcl-2, oslobađanje citokroma c i aktivacija proapoptotičke kaspaze-

  3 i enzima popravka DNA PARP (Raza i sur. 2010).

  1.3.2 Varfarin

  Varfarin je derivat kumarina s antikoagulativnim učinkom, kojeg ostvaruje interferiranjem u

  interkonverziji vitamina K i njegovog 2,3-epoksida. Vitamin K je kofaktor za karboksilaciju

  glutamatnih nastavaka do γ-karboksiglutamata na N-terminalnim regijama vitamin K ovisnih

  proteina (među njima su koagulacijski faktori 2, 7, 9 i 10). Inhibicijom interkonverzijskog

  ciklusa vitamina K, varfarin inducira jetrenu produkciju djelomično dekarboksiliranih

  proteina s reduciranom koagulantskom aktivnosti.

 • Karboksilacija potiče vezanje vitamin K ovisnih koagulacijskih faktora na fosfolipidne

  površine (što ubrzava koagulaciju krvi). Za γ-karboksilaciju je potreban reducirani oblik

  vitamina K (vitamin KH2). Kumarin sprječava formiranje vitamina KH2 inhibicijom enzima

  vitamin K epoksid reduktaze i time ograničava γ-karboksilaciju Vitamin K ovisnih

  koagulacijskih proteina (Slika 10.). Uz to, antagonisti vitamina K inhibiraju karboksilaciju

  regulatornih antikoagulacijskih proteina C i S. Antikoagulativne efekte kurmarina moguće je

  nadvladati niskim dozama vitamina K1 jer vitamin K1 zaobilazi vitamin K epoksid

  reduktazu.Varfarin također interferira u karboksilaciji Gla proteina sintetiziranih u kostima.

  Slika 10. Prikaz djelovanja varfarina na ciklus vitamina K (Preuzeto s -

  http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1132287)

  Varfarin je racemična mješavina dva optički aktivna izomera, R i S forme, u otprilike

  jednakim odnosima. Brzo se upija kroz probavni sustav, ima visoku biodostupnost te doseţe

  najvišu koncentraciju u krvi za 90 minuta nakon oralnog uzimanja. Racemični varfarin ima

  poluţivot između 36 i 42 sata, cirkulira vezan za proteine plazme (najčešće albumine) i

  nakuplja se u jetri gdje dva izomera prolaze različite metaboličke puteve (Hirsh i sur. 2003).

  S-varfarin se metabolizira u neaktivne metabolite (S-7 hidroksivarfarin) izoenzimom

  CYP2C9, dok se R-varfarin metabolizira izoenzimima CYP1A2, CYP2C19 i CYP3A4 u 6-,

  8- i 10-hidroksivarfarin. Neaktivni metaboliti se izlučuju urinom i fecesom (Teles i sur. 2012).

  http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1132287

 • Odnos između doze varfarina i njegovog odgovora je uvjetovan genetskim i okolišnim

  faktorima. Bitni genetski faktori su učestale mutacije u genu za kodiranje citokroma P450,

  jetrenog enzima odgovornog za metabolizam S izomera varfarina. Opisano je nekoliko

  genetskih polimorfizama za enzim, koji su povezani uz niţe potrebne doze i veću stopu

  nuspojava krvarenja u odnosu na divlji tip enzima CYP2C9 i VKORC1. Uz brojne genetske i

  okolišne faktore, na odgovor varfarina utječu drugi lijekovi, prehrana i brojne bolesti (Hirsh i

  sur. 2003).

  Interakcije varfarina s drugim supstancama se dijele u dvije kategorije: farmakokinetske i

  farmakodinamičke efekte.

  Interakcije koje modificiraju farmakokinetiku varfarina uključuju promjene u apsorpciji (koja

  smanjuje antikoagulacijski efekt), metabolizmu (induciranjem izoenzima CYP2C9 što

  smanjuje antikoagulativan učinak, enzimskom inhibicijom CYP2C9 koja povećava

  antikoagulativan učinak) i transportu (spojevi koji se veţu na proteine plazme, osobito

  albumin, dislociraju vezani varfarin što povećava koncentraciju slobodnog varfarina u krvi i

  antikoagulativan učinak).

  Interakcije koje modificiraju farmakodinamiku varfarina uključuju sinergizme (djelovanje na

  hemostazu i smanjivanje sinteze koagulacijskih faktora), kompetitivni antagonizam (vitamin

  K) i promjene u fiziološkoj kontroli ciklusa vitamina K (nasljedna otpornost na oralne

  antikoagulante) (Teles i sur. 2012).

  1.4 Biljni pripravci

  1.4.1 Regulacija biljnih pripravaka u Europskoj Uniji

  Od početaka ljudske civilizacije, biljni pripravci su se koristili za liječenje raznih bolesti i

  poboljšanje zdravlja. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije 80% svjetske

  populacije koristi biljne pripravke u nekom obliku iz zdravstvenih razloga. Veliki razlog

  njihove popularnosti leţi u njihovoj lakoj dostupnosti i u tome što se smatraju zdravima, jer su

  prirodni. Unatoč tome, mnogi od njih imaju ozbiljne nuspojave, bilo zbog direktnog toksičnog

  učinka biljke, alergijskih reakcija, utjecaja kontaminanata, bilo zbog prisutnosti teških metala,

  interakcije s klasičnim lijekovima ili nenavedenih farmaceutskih spojeva, namjerno i ilegalno

  dodanih da bi se postigao ţeljeni učinak (Dulger, 2012.).

 • U skladu s europskim zakonodavstvom, da bi medicinski pripravci koji sadrţe biljne

  supstance/preparate mogli biti pušteni na trţište, moraju spadati u jednu od tri navedene

  kategorije:

  1.) Proizvod se moţe svrstati u kategoriju medicinski tradicionalne upotrebe. Mora

  postojati dovoljno informacija o njegovoj sigurnosti i njegova učinkovitost mora biti

  uvjerljiva.

  2.) Proizvod se moţe svrstati u kategoriju utemeljene upotrebe za medicinske svrhe.

  Kriterij za to je znanstvena literatura koja potvrđuje da se aktivne supstance proizvoda

  utemeljeno koriste u medicinske svrhe unutar Unije bar deset godina, s utvrđenom

  učinkovitošću i prihvaćenom razinom sigurnosti.

  3.) Proizvod se moţe odobriti nakon provjere prijave za puštanje na trţište koja se sastoji

  od podataka o sigurnosti i učinkovitosti iz firme proizvođača (samostojeća studija) ili

  kombinacije vlastitih podataka firme i postojećih bibliografskih podataka (mješovita

  aplikacija). (DIRECTIVE 2001/83/EC)

  1.4.2 Ginko

  Ginko (Ginkgo biloba) je jedini ţivući član porodice Ginkgoaceae i spada u „žive fosile“

  (najduţe ţivuće vrste na planeti), budući da postoje fosilni nalazi stari 150 milijuna godina.

  Lišće i plodovi ginka su često korišteni u tradicionalnoj kineskoj medicini za liječenje

  plućnih, srčanih i mokraćnih problema te koţnih bolesti. Prije dvadesetak godina

  standardiziran je ekstrakt lista ginka, Egb761, i najčešće se koristi kao suplement za

  kognitivne probleme.

  Standardizirani ekstrakt lista ginka Egb 761 sadrţi 24 % flavonoidnih glikozida, 6 %

  terpenskih laktona, i manje od 5 ppm ginkolične kiseline (Droy-Lefaix, 2005).

  Glavni farmakološki aktivni spojevi u ekstraktu lista ginka su flavonoidi i terpenoidi.

  Flavonoidi prisutni u ekstraktu lista ginka su flavoni, flavonoli, tanini, biflavoni i vezani

  glikozidi kvercitina i kamferola na 3-ramnozidima i p-kumarinskim esterima. Oni djeluju kao

  antioksidansi, inhibitori enzima i kelatori kationa. Flavonoidni sastav listova ginka varira

  između sezona. Biodostupnost flavonoida je relativno niska zbog ograničene apsorpcije i brze

  eliminacije. Glikozidni oblik flavonoida se slabo apsorbira u crijevu, samo aglikonični oblik

  se moţe direktno apsorbirati. Neapsorbirane flavonoide koji dospiju u debelo crijevo

  http://link.springer.com/search?facet-creator=%22M.+T.+Droy-Lefaix%22

 • metaboliziraju bakterije a nakon toga se apsorbiraju u crijevu. Apsorbirani flavonoidi

  dospijevaju do jetre, ondje se metaboliziraju u konjugirane derivate čija biološka aktivnost

  nije uvijek ista kao u originalnih spojeva. Dva su tipa terpenoida prisutna u ekstraktu lista

  ginka: ginkolidi i bilobalid (Bilia, 2002).

  Ekstrakt lista ginka je pokazao pozitivne učinke u liječenju neurodegenerativnih bolesti poput

  Alzheimerove, kardiovaskularnih bolesti, raka, stresa, gubitka pamćenja, tinitusa, bolesti

  vezanih uz starenje i psihijatrijskih poremećaja poput šizofrenije. Ti učinci se objašnjavaju s

  više mehanizama, poput antioksidativnog učinka, antiagregacijskog učinka (za srčane i krvno-

  moţdane bolesti), inhibicije agregacije beta amiloidnih peptida (za usporavanje progresije

  Alzheimerove) i smanjene ekspresije perifernih benzodiazepinskih receptora (za olakšanje

  stresa i poboljšanje cirkulacije) (McKenna i sur. 2001).

  Smatra se da je glavni mehanizam terapeutskog učinka ekstrakta lista ginka na kronične

  bolesti (neurodegenerativne i kardiovaskularne bolesti i rak) njegovo antioksidativno

  djelovanje. Dva su predloţena mehanizma njegovog djelovanja: vezanja slobodnih radikala i

  indirektna inhibicija formiranja slobodnih radikala. Ekstrakt lista ginka moţe vezati kisikove

  radikale poput hidroksilnih radikala, peroksidne radikale, superoksidnog aniona, NO-,

  vodikovog peroksida i ţeljezne ione. Ekstrakt lista ginka moţe pojačati aktivnost

  antioksidativnih enzima poput superoksid dismutaze, glutation peroksidaze katalaze i hem-

  oksigenaze-1 i tako indirektno djelovati kao antioksidant. Studije također pokazuju da

  ekstrakt lista ginka povećava ekspresiju mitohondrijskih enzima poput NADH dehidrogenaze,

  što utječe na stvaranje kisikovih radikala u mitohondrijima, jer djeluje izravno na oksidativnu

  fosforilaciju, što povećava razinu ATP-a i regulaciju energetskog metabolizma. U usporedbi s

  drugim antioksidansima, ekstrakt lista ginka je regulativan i adaptivan, moţe dilatirati i

  kontrahirati krvne ţile i kontrolirati neurokemikalije i neuroendokrine indikatore ovisno o

  situaciji. Glavne aktivne tvari tih mehanizama su flavonoidi (kvercetin kempferol) i terpenoidi

  (ginkolidi i bilobalid), koji doprinose antioksidativnom učinku na različite načine. Flavonoidi

  djeluju preko inhibicije enzima ciklooksienaze 2 (COX2), koja je dio ciklusa sinteze

  prostaglandina. Bilobalid povećava aktivnost antioksidativnih enzima (SOD-a i katalaze) i

  poboljšava vijabilnost stanica.

  Proantocijanidini prisutni u ekstraktu lista ginka se veţu na proteine i inaktiviraju

  antioksidativne enzime (katalazu, glutation peroksidazu i laktat dehidrogenazu), tako da

 • njihova prisutnost u ekstraktu moţe smanjivati antioksidativni učinak ginka (Mahadevan i

  Park, 2008).

  1.4.3 Gotu kola

  Gotu kola (Centella asiatica) je penjačica koja spada u porodicu Apiaceae, a nalazi se u

  tropskom i suptropskom području Indije, Pakistana, Šri Lanke, Madagaskara, Juţne Afrike i

  Istočne Europe. Cijela biljka se koristila za medicinske svrhe u tradicionalnoj indijskoj i

  kineskoj medicini, za liječenje visokog tlaka, revitalizaciju moţdanih stanica i ţivaca,

  emocionalne poremećaje i koţne bolesti (Gohil i sur. 2010).

  Farmakološki aktivni spojevi gotu kole su triterpenski saponini (triterpenoidi) podnazivom

  aziatikozidi od kojih su najpoznatiji madekasozid i madazijatska kiselina. Ti triterpeni saponini

  i njihovi sapogenini se smatraju odgovornima za zaliječivanje rana i vaskualrno djelovanje

  produkcijom kolagena na mjestu rane. Drugi spojevi izolirani iz gotu kole, poput brahmozida

  i brahminozida, mogu biti odgovorni za djelovanje na CNS i relaksantno djelovanje, ali

  njihovo djelovanje još nije klinički potvrđeno. Ekstrakti gotu kole sadrţe glikozide koji su

  pokazali antifertilni učinak kod miševa. Centelozid i njegovi derivati su se pokazali

  efikasnima u tretmanima venske hipertenzije. Među ekstraktima gotu kole se nalaze biljni

  steroli, flavonoidi i spojevi za koje se ne zna farmakološka aktivnost (tanini, esencijalne

  kiseline, fitosteroli, slobodne aminokiseline, flavonoidi, alkaloidi i masne kiseline)

  (Srivastava i sur. 1997).

  Gotu kola revitalizira mozak i ţivčani sustav, povećava koncentraciju i usporava starenje.

  Studija na štakorima je pokazala antioksidativan učinak i kognitivno stimulirajući učinak.

  Štakori tretirani s gotu kolom pokazuju dozno ovisan napredak kognitivnog ponašanja u

  testovima pasivnog izbjegavanja i labirintskim testovima. Značajno smanjenje razine MDA i

  povećanje razine katalaze i SOD-a je primijećeno kod štakora tretiranih visokim dozama gotu

  kole (Hussin i sur. 2005). Također je dokazana povećana razina fosforilacije CREB-a (cyclic

  AMP response element binding proteina) u kulturi stanica neuroblastoma i embrijskim

  kortikalnim stanicama štakora tretiranih ekstraktom gotu kole. Pretpostavlja se da je za to

  djelovanje odgovoran signalni putERK/RSK (extra cellular signal-regulated kinase-ribosomal

  S6 kinaza). Studija na miševima, koji su oralno uzimali ekstrakt gotu kole 14 dana, pokazala

  je povećanje razine antioksidativnih enzima (SOD-a, katalaze i glutation peroksidaze).

  Derivati azijatske kiseline povećavaju razine antioksidativnih enzima u kulturi kortikalnih

  stanica pa se pretpostavlja da štite stanice od oksidativne štete nastale zbog izloţenosti višim

 • razinama glutamata u ţivčanim stanicama. Azijatikozidni derivati su djelovali protektivno na

  beta-amiloid neurotoksičnost u kulturi B103 stanica. Tri azijatikozidna derivata pokazuju

  inhibiciju apoptoze uzrokovane beta-amiloidima i slobodnim radikalima (Gohil i sur. 2010).

  1.4.4 Borovnica

  Borovnica (Vaccinium myrtillus) je nisko rastući grm čiji plodovi su bogati antocijaninima i

  daju im karakterističnu plavu boju. Apsorpcija antocijana je brza, ali imaju slabu

  biodostupnost (11-22 %).

  Antocijani su se, mehanizmima vezanja slobodnih radikala i keliranjem metalnih iona,

  pokazali kao dobri antioksidansi. Štakori tretirani ekstraktom plodova borovnica su pokazali

  smanjenu lipidnu peroksidaciju u serumu i povećanu razinu glutationa u stanicama srčanog

  mišića (Chu i sur. 2011).

  1.4.5 Vulkan

  Vulkan je dodatak prehrani za poboljšanje muške potencije. Sastav vulkana, po navodima

  proizvođača, trebalibi biti samo biljni ekstrakti: ekstrakt lista ginka, matičnjaka (Melissa

  officinalis), hmelja (Humulus lupulus) i origana (Origanum vulgare). Ekstrakt matičnjaka je

  pokazao niz neuroprotektivnih i antioksidativnih učinaka mehanizmima inhibicije MAO-A i

  vezanja vodikovog peroksida (López i sur. 2009). Ekstrakt hmelja sadrţi brojne polifenole

  koji sprječavaju oksidativna oštećenja DNA vezanjem hidroksilnih radikala i superoksidnih

  radikala (Wang i sur. 2014). Fenoli nađeni u ekstraktu origana pokazuju antioksidativan

  učinak vezanjem slobodnih radikala i u studijama su pokazali značajan učinak u smanjenju

  lipidne peroksidacije (Aranha i Jorge. 2012).

  1.5 Interakcije klasičnih lijekova i biljnih pripravaka

  Rastuća globalna popularnost alternativne medicine rezultirala je povećanim interesom za

  posljedice interakcije biljnih pripravaka i klasičnih lijekova, osobito za lijekove uskog

  sigurnosnog raspona doze.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19760174

 • Studija provedena 2007. je pokazala kako 15% pacijenata tretiranih klasičnom

  farmakoterapijom uzima biljne pripravke. Kod njih 40% su primijećene moguće interakcije

  klasičnih lijekova s biljnim suplementima, ali je često teško odrediti točan uzrok interakcije,

  osobito kod onih čija terapija uključuje više lijekova (Dulger, 2012.).

  1.5.1 Ginko i varfarin

  Studije rađene in vitro i na štakorima su pokazale da ginko utječe na enzime CYP2C9,

  CYP2D6 i CYP2E1, dok su rezultati utjecaja na CYP3A4 nejasni ili su pokazali da utjecaj

  ginka nije klinički značajan. Farmakološke studije na pacijentima i zdravim volonterima nisu

  pokazale interakciju između ginka i varfarina. Prijavljena su krvarenja kod zajedničkog

  uzimanja, ali nema dokaza koji bi objasnio mehanizam ni pokazao da je to rezultat interakcije

  (Beikang i sur. 2014).

  1.5.2 Ginko i acetilsalicilna kiselina

  Zabiljeţena su krvarenja kod pacijenata koji su uzimali ekstrakt lista ginka uz acetilsalicilnu

  kiselinu, što bi moglo biti rezultat interakcije inhibicijskog utjecaja flavonoida i terpenoida

  prisutnih u ekstraktu lista ginka na zgrušavanje krvi. (Abebe, 2002)

  1.6 Cilj istraţivanja

  Cilj ovog rada je istraţiti kakva je interakcija između lijekova (čiji su učinci na oksidativni

  stres dobro poznati) i biljnih pripravaka na oksidativni stres mozga. Mjerenjem markera

  oksidativnog stresa kod grupa koje primaju pojedinačne supstance i grupa koje dobivaju

  kombinacije supstanci usporedit će se razina oksidativnog stresa na tri regije mozga.

 • 2. Materijali i metode

  2.1 Materijali

  Priloţen je tablični prikaz otopina korištenih u istraţivanju.

  Tablica 1. Priprema pokusnih otopina

  Otopina Priprema otopine

  Otopina D (određivanje proteina

  prema Lowryu)

  Pomiješati otopine u omjeru A:B:C=48:1:1

  A: 2% (w/v) Na2CO3 u 0,1 mM NaOH

  B: 1% (w/v) natrij-kalij tartarat u dH2O

  C: 0,5% (w/v) CuSO4× 5H2O u dH2O

  Otopina E (određivanje proteina

  prema Lowryu)

  Pomiješati Folin & Ciocalteu's phenol reagent i

  dH2O u omjeru 2:1

  0,81% TBA (određivanje MDA)

  Otopiti 0,8 g TBA u 40 mL dH2O uz lagano

  zagrijavanje. Dodati 500 μL 5M NaOH te nadopuniti

  s dH2O do 100 mL.

  Reagens A (određivanje MDA) Pomiješati 100 μL 8,1% SDS sa 750 μL 20% octene

  kiseline namještene na pH=3,5 i 750 μL 0,81% TBA

  0,5 M pufer PBS (Phosphate

  Buffered Saline) - određivanje GSH

  Pomiješati 17 mL 1 M Na2HPO4× 2 H2O (otopiti 3 g

  Na2HPO4 × 2H2O u dH2O i nadoliti dH2O do 17 mL)

  i 183 mL 1 M Na2HPO4× 12 H2O (otopiti 65,5 g

  Na2HPO4×12 H2O u dH2O i nadoliti dH2O do 183

  mL)

  0,5 M EDTA (određivanje GSH) Otopiti 37,2 g EDTA u dH2O i nadoliti dH2O do 200

  mL

  0,25 M pufer PBS s 0,25 M EDTA

  (određivanje GSH)

  Pomiješati 200 mL 0,5 M pufer PBS i 200 mL 0,5 M

  EDTA

  0,035 M HCl (određivanje GSH) Pomiješati 7 mL 0,1M HCl s 193 mL dH2O

  Ellmanov reagens (određivanje

  GSH)

  Otopiti 20 mg DTNB (ditionitrobenzoična kiselina) u

  5 mL 0,5M pufer PBS s 0,25 M EDTA

  0,8 mM NADPH (određivanje GSH) Otopiti 6,67 mg NADPH s 10 mL 0,5M pufer PBS s

  0,25 M EDTA

  50 mM PBS (određivanje SOD) Pomiješati 17 mL (otopiti 1,56 g NaH2PO4× 2H2O u

  50 mL dH2O) i 183 mL ( otopiti 5,678 g Na2HPO4 u

 • 200 mL dH2O), namjestiti pH=7,8 te nadopuniti do

  800 mL s d H2O

  50 mM PBS s 0,1 mM EDTA

  (određivanje SOD)

  Otopiti 3,72 mg EDTA u 100 mL 50 mM PBS

  Reakcijska otopina A (određivanje

  SOD)

  Pomiješati 190 mL 0,05 mM citokroma c (otopiti 29

  mg citokroma c u 190 mL 50 mM PBS s 0,1 mM

  EDTA ) i 19 mL 1 mM ksantina ( uz lagano

  zagrijavanje otopiti 3 mg ksantina u 19,74 mL 1 mM

  NaOH)

  10 mM H2O2 (određivanje katalaze) 100 μL 30% H2O2 pomiješati sa 100 ml dH2O

  Otopina B enzima ksantin oksidaze

  (aktivnost 0,8 U/mL) (određivanje

  SOD)

  Pomiješati 40 μL ksantin oksidaze i 960 μL dH2O

  2.2 Metode

  2.2.1 Tretman ţivotinja

  Za potrebe istraţivanja korišteno je 48 štakora soja Y59, podijeljenih u osam grupa po pet

  štakora i dvije grupe po četiri štakora (Tablica 2.). Devet grupa je bilo dnevno tretirano

  odgovarajućim preporučenim dozama (mg/kg) od strane proizvođača (referentne doze od

  strane proizvođača, korekcija na bazi mase ţivotinja) acetilsalicilne kiseline, ginka, varfarina,

  vulkana, goji bobica, gotu kole i borovnica i njihovim kombinacijama, dok je kontrolna grupa

  bila tretirana fiziološkom otopinom. Tretiranje se provodilo 15 dana po standardnom OECD

  protokolu 407 za ispitivanje subkronične toksičnosti.

 • Tablica 2. Pokusne skupine i doziranje preparata

  Oznaka skupine Sastav pokusne otopine Doziranje

  0.KONTROLA Fiziološka otopina 2 mL svaki dan

  1.GINKO Komercijalni pripravak ginka Ginkgo

  biloba (GINKOCEL Dietpharm)- 400

  mg preparata sadrţi 120 mg ginka

  5,71 mg preparata/kg

  svaki dan

  2.VULKAN Komercijalni pripravak mješavine

  različitih biljaka: hmelj, matičnjak,

  ekstrakt origana i Ginkgo biloba

  (VULKAN Avala pharma)- 1650 mg

  preparata sadrţi 150 mg ginka

  23,5 mg preparata/kg

  svaki dan

  3.ACETILSALICILNA

  KISELINA

  Otopina 0,86 mg acetilsalicilne

  kiseline na 1 mL vode

  4,2 mg/kg svaki dan

  4.VARFARIN Otopina varfarina Kroz 12 dana fiziološka

  otopina,a zadnja 3 dana

  varfarin u dozi 0,4

  mg/mL

  5.VULKAN+VARFARIN Kombinacija otopina skupina 2.

  Vulkan i 4. varfarin

  Kroz 12 dana otopina

  2.Vulkan, nakon 13.

  dana u tretiranje je

  uključena i otopina

  4.Varfarin

  6.VULKAN+ACETILSA

  LICILNA KISELINA

  Kombinacija otopina skupina 2.

  Vulkana i 3. Acetilsalicilna kiselina

  Kroz 12 dana otopina

  2.Vulkan, nakon 13.

  dana u tretiranje je

  uključena i otopina 3.

  Acetilsalicilna kiselina

  7.GINKO+VARFARIN Kombinacija otopina skupina 1.

  Ginko i 4.Varfarin

  Kroz 12 dana otopina 1.

  Ginko, nakon 13. dana u

  tretiranje je uključena i

  otopina 4. Varfarin

  8.GINKO+ACETILSALI Kombinacija otopina skupina 1. Kroz 12 dana otopina 1.

 • CILNA KISELINA Ginko i 3. Acetilsalicilna kiselina Ginko, nakon 13. dana u

  tretiranje uključena i

  otopina 3. Acetilsalicilna

  kiselina

  9.GINKALERT Komercijalni pripravak Ginko biloba

  i mješavine biljnih pripravaka: Gota

  Kola (Centella asiatica) s 10%

  triterpena i borovnica s 36%

  antocijanozida (GINKALERT

  Solaray) – 720 mg preparata sadrţi

  120 mg ginka

  10,2 mg preparata/kg

  2.2.2 Izolacija organa i obrada tkiva

  Nakon 15 dana tretmana, ţivotinje su anestezirane mješavinom Xilapana i Narketana, i.p. 25

  mg/kg) i ţrtvovane, zatim su im izolirani mozgovi. Sa svakog mozga je izoliran i izvagan dio

  korteksa, prefrontalnog korteksa i malog mozga te stavljen u Eppendorf-epruvetu s fosfatnim

  puferom u volumenu 10× većim od mase uzorka. Uzorci su homogenizirani ultrazvučnim

  homogenizatorom i zatim centrifugirani 15 minuta na 15 000 g i pri 60C. Nakon

  centrifugiranja je odvojen supernatant i pohranjen u hladnjaku na -200C do početka testiranja.

  2.2.3 Određivanje proteina metodom po Lowryju

  Metoda određivanja proteina po Lowryju (1951.) je biokemijski test za određivanje ukupne

  koncentracije proteina u otopini, a temelji se na biuretskoj reakciji, promjeni boje otopine

  zbog oksidacije aromatskih aminokiselina u njoj. U biuretskoj reakciji ioni bakra reagiraju s

  peptidnim vezama proteina u luţnatom mediju, pri čemu dolazi do njihove redukcije u Cu+.

  Nakon toga se u reakcijsku smjesu dodaje fenolni reagens koji reagira sa Cu+–proteinskim

  kompleksom i bočnim ograncima aromatskih aminokiselina, prilikom čega uzrokuje njihovu

  oksidaciju i svoju redukciju, što dovodi do nastanka plavog obojenja. Promjena apsorbancije

  uslijed obojenja mjeri se pomoću spektrofotometra.

  Metodom po Lowryju određene su razine proteini u štakorima. Uzorci mozgova razrijeđeni su

 • 10 puta u PBS-u. U epruvete je dodano po 100 μL razrijeđenog uzorka i 2 mL otopine D

  (Tablica 1) i inkubirano 10 min na sobnoj temperaturi. Sve je rađeno u duplikatima. Zatim je

  dodano 200 μL otopine E (Tablica 1), nakon čega je snaţno vorteksirano i inkubirano 30 min

  na sobnoj temperaturi. Količina proteina određena je na spektrofotometru mjerenjem

  apsorbancije na valnoj duljini od 600 nm. Kao standard, upotrijebljen je albumin goveđeg

  seruma (eng. Bovine serum albumin, BSA) u koncentracijama od 2 mg/mL prema manjim

  koncentracijama (2; 1; 0,25; 0,125 i 0 mg/mL). Iz standardne krivulje ovisnosti apsorbancije o

  koncentraciji BSA, određen je nagib pravca. Preko nagiba pravca izračunata je koncentracija

  proteina u uzorcima. Koncentracija proteina izraţena je kao mg/mL.

  2.2.4 Količina ukupnog glutationa (GSH)

  Koncentracija ukupnog glutationa u mozgu štakora određena je prema modificiranoj metodi

  koju je opisao Tietze (1969). Metoda se temelji na reakciji tiolnog reagensa 5,5-ditiobis-2-

  nitrobenzoične kiseline (DTNB, Ellmanov reagens) s GSH, pri čemu se stvara kromofor 5-

  tionitrobenzoična kiselina (TNB) koja se moţe fotometrijski očitati na 412 nm. Uz TNB,

  stvara se i GS-TNB koji se reducira pomoću GSH reduktaze (GR) i NADPH, pri čemu se

  otpušta druga molekula TNB i reciklira GSH. Brzina nastanka TNB proporcionalna je

  recilirajućoj reakciji, koja je proporcionalna koncentraciji glutationa u uzorku. Pri ovoj

  metodi, sav oksidirani GSH (disulfid GSSG) prisutan u reakcijskoj smjesi ili nastao iz

  miješanog disulfida GSH s GS-TNB, brzo se reducira do GSH. Konačan rezultat koji se

  dobije odgovara ukupnoj koncentraciji reduciranog i oksidiranog GSH u uzorku.

  Koncentracija ukupnog GSH mjeri se u mikrotitarskoj pločici. U jednu jaţicu dodaje se 20 μL

  uzorka, 40 μL 0,035 M HCl i 40 μL 10 mM DTNB te se mjeri apsorbancija na valnoj duljini

  od 415 nm. Zatim se dodaje 100 μL otopina GR i NADPH i mjeri se apsorbancija tijekom 5

  min. Priprema navedenih otopina prikazana je u Tablici 2. Kao slijepa proba korišten je PBS u

  reakcijskoj smjesi. Za standard korištene su koncentracije reduciranog GSH (5-100 μM).

  Nacrtani su pravci za sve standarde, kao promjena apsorbancije u vremenu. Očitani su nagibi

  pravaca, nacrtan je pravac kao ovisnost nagiba pravca o koncentraciji GSH. Konačno, taj

  dobiveni pravac korišten je za dobivanje koncentracije ukupnog GSH u uzorku prema formuli

  (nagib pravcauzorak – nagib pravcaslijepa proba)/nagib pravcastandard. Koncentracija ukupnog GSH

  prikazuje se kao μg GSH po mg proteina.

 • 2.2.5 Mjerenje enzimske aktivnosti superoksid dismutaze (SOD)

  Određivanje aktivnosti superoksid dismutaze provedeno je prema posrednoj metodi po Flohé i

  Ötting (1984.) koja se temelji na inhibiciji redukcije citokroma C u sustavu ksantin/ksantin

  oksidaza.

  U ovoj metodi korištene su dvije slijepe probe. Prva slijepa proba sastojala se samo od

  otopine A (Tablica 1) te je apsorbancija u spektrofotometru mjerena na 550 nm tijekom 3

  min. Druga slijepa proba sluţila je za namještanje aktivnosti ksantin oksidaze (XOD). U

  epruvetu Eppendorf- je stavljeno 1,45 mL otopine A, 25 μL dH2O i 20-30 μL XOD (0,8

  U/mL) (Tablica 1). Odmah nakon dodavanja enzima i brzog miješanja, reakcijska smjesa

  prelivena je u kivetu i mjerena je promjena apsorbancije, odnosno aktivnost enzima ksantin

  oksidaze tijekom 3 min na 550 nm. Aktivnost XOD mora biti oko 0,025 U/min. U ovom

  slučaju, odgovarajući volumen XOD bio je 25 μL. Nakon što se postigla optimalna aktivnost

  SOD, analizirani su uzorci. U svaku reakcijsku smjesu, umjesto dH2O, dodano je 25 μL

  uzorka te odgovarajući volumen XOD (30 μL) i odmah nakon toga mjerena je apsorbancija u

  spektrofotometru. Enzimska aktivnost mjerena je kao postotak inhibicije aktivnosti XOD te

  izraţena kao %inhibicije=100-(ΔAuzorka/ΔAslijepa proba)×100.

  2.2.6 Mjerenje enzimske aktivnosti katalaze

  Aktivnost katalaze određena je spektrofotometrijskom metodom po Aebiju (1984). Prema toj

  metodi, aktivnost katalaze određuje se kao količina potrošenog H2O2. U reakcijsku smjesu u

  kivetu dodano je 980 μL10 mM H2O2 (Tablica 1), a ostatak do ukupnog volumena od 1 mL

  bio je nerazrijeđeni uzorak. Nakon toga je na spektrofotometru mjereno smanjenje količine

  H2O2 pri 240 nm tijekom jedne minute. Aktivnost katalaze izraţena je preko ekstinkcijskog

  koeficijenta H2O2 (ε= 39,4 mM–1

  cm–1

  ) kao U/mg proteina, što odgovara μmol razgrađenog

  H2O2 po minuti po miligramu proteina.

  2.2.7 Mjerenje količine lipidne peroksidacije

  Količina lipidne peroksidacije određivana je modificiranom metodom koju su opisali Lamsal i

  sur. 2007. Metoda nalaţe mjerenje koncentracije malondialdehida (MDA), jednog od glavnih

  produkata lipidne peroksidacije. Temelji se na reakciji MDA s tiobarbiturnom kiselinom, pri

  čemu se stvara kromogen koji je moguće mjeriti spektrofotometrijski.

 • U eppendorf-epruvetu je dodano 100 μL 8,1%-tni SDS, 750 μL 20%-tne octene kiseline

  (pH=3,5), 750 μL 0,8%-tne TBA (Tablica 1) i 100 μL homogenog uzorka. Otopina je zatim

  stavljena u vodenu kupelj na 100 °C na 60 minuta. Nakon toga je naglo ohlađena na ledu i

  zatim centrifugirana 15 min na 5000 rpm pri 4–6 °C. Supernatant je odvojen i izmjerena je

  apsorbancija pri 532 nm iz koje je putem Beer-Lambertovog zakona izračunata ukupna

  koncentracija MDA, izraţena kao nmol MDA po mg proteina.

  2.2.8 Statistička analiza podataka

  Softverski program "Statistica" korišten je za statističku analizu istraţivanjem dobivenih

  podataka. Provedena je analiza varijance (ANOVA) koja je dala pregled u podudarnostima i

  razlikama između pojedinih pokusnih grupa, a razlike između grupa potvrđene su LSD post

  hoc testom. Određena je vrijednost medijana i standardne devijacije pokusnih ţivotinja u

  grupama. Dobiveni podatci korišteni su u daljnjoj analizi podudarnosti i razlika između

  pojedinih varijabli koje su mjerene u ovome istraţivanju.

 • 3. Rezultati

  3.1 Aktivnost katalaze

  Mjerenje aktivnosti katalaze u prefrontalnoj regiji mozga pokazalo je da grupe tretirane

  ginkom, varfarinom, vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom te

  ginkalertom pokazuju smanjenu stopu aktivnosti u usporedbi s kontrolnom grupom, grupa

  tretirana vulkanom pokazuje višu stopu aktivnosti, a grupe tretirane acetilsalicilnom

  kiselinom, ginkom i varfarinom te ginkom i acetilsalicilnom kiselinom imaju sličnu stopu

  aktivnosti kao kontrolna grupa. Niti jedna promjena nije bila statistički značajna. (Slika 11.)

  Slika 11. Aktivnost katalaze u prefrontalnoj regiji mozga (P CAT). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje aktivnosti katalaze u kortikalnoj regiji je pokazalo da grupe tretirane ginkom,

  varfarinom, vulkanom i varfarinom te vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom pokazuju niţu

  stopu aktivnosti od kontrolne grupe, dok grupe tretirane vulkanom, acetilsalicilnom

  kiselinom, ginkom i varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom imaju

  sličnu stopu aktivnosti kao kontrolna grupa. Niti jedna promjena nije bila statistički značajna.

  (Slika 12.)

  Slika 12. Aktivnost katalaze u kortikalnoj regiji mozga (C CAT). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje aktivnosti katalaze u regiji malog mozga je pokazalo da grupe tretirane ginkom,

  vulkanom, acetilsalicilnom kiselinom, vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom

  kiselinom, ginkom i varfarinom te ginkalertom imaju manju stopu aktivnosti od kontrolne

  grupe, grupa tretirana ginkom i acetilsalicilnom kiselinom ima povećanu stopu aktivnosti u

  odnosu na kontrolnu grupu, dok grupa tretirana varfarinom ima sličnu stopu aktivnosti kao

  kontrolna grupa. Niti jedna promjena nije bila statistički značajna. (Slika 13.)

  Slika 13. Aktivnost katalaze u regiji malog mozga (CI CAT). C: kontrolna grupa, G: grupa

  tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana acetilsalicilnom

  kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i varfarinom, v+S:

  grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana ekstraktom ginka

  i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom kiselinom, GOI: grupa

  tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • 3.2 Aktivnost SOD

  Mjerenje aktivnosti SOD-a u prefrontalnoj regiji mozga pokazalo je da grupe tretirane

  vulkanom, acetilsalicilnom kiselinom, varfarinom, vulkanom i varfarinom, vulkanom i

  acetilsalicilnom kiselinom te ginkom i acetilsalicilnom kiselinom imaju višu stopu aktivnosti

  od kontrolne grupe, grupa tretirana ginkalertom ima manju stopu aktivnosti, a grupe tretirane

  ginkom te ginkom i varfarinom imaju stopu aktivnosti poput kontrolne grupe. Porast

  aktivnosti je statistički značajan kod grupe tretirane vulkanom i varfarinom.(Slika 14.)

  Slika 14. Aktivnost SOD-a u prefrontalnoj regiji mozga (P SOD). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje aktivnosti SOD-a u kortikalnoj regiji mozga pokazalo je da grupe tretirane ginkom,

  acetilsalicilnom kiselinom, varfarinom, ginkom i varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom

  kiselinom te ginkalertom imaju manju stopu aktivnosti u odnosu na kontrolnu grupu, dok

  grupe tretirane vulkanom, vulkanom i varfarinom te vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom

  imaju stopu aktivnosti poput kontrolne grupe. Pad aktivnosti je statistički značajan kod grupe

  tretirane ginkalertom. (Slika 15.)

  Slika 15. Aktivnost SOD-a u kortikalnoj regiji mozga (C SOD). C: kontrolna grupa, G: grupa

  tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana acetilsalicilnom

  kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i varfarinom, v+S:

  grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana ekstraktom ginka

  i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom kiselinom, GOI: grupa

  tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje aktivnosti SOD-a u regiji malog mozga pokazalo je da grupe tretirane

  acetilsalicilnom kiselinom, varfarinom, vulkanom i varfarinom, ginkom i varfarinom te

  ginkalertom imaju manju stopu aktivnosti u odnosu na kontrolnu grupu, dok grupe tretirane

  ginkom, vulkanom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkom i acetilsalicilnom

  kiselinom imaju stopu aktivnosti poput kontrolne grupe. Pad aktivnosti je statistički značajan

  kod grupe tretirane acetilsalicilnom kiselinom. (Slika 16.)

  Slika 16. Aktivnost SOD-a u regiji malog mozga ( CI SOD). C: kontrolna grupa, G: grupa

  tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana acetilsalicilnom

  kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i varfarinom, v+S:

  grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana ekstraktom ginka

  i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom kiselinom, GOI: grupa

  tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • 3.3 Koncentracija GSH

  Mjernje koncentracije GSH u prefrontalnoj regiji pokazalo je da grupe tretirane vulkanom i

  varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i varfarinom, ginkom i

  acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom imaju višu stopu koncentracije GSH u odnosu na

  kontrolnu grupu, dok grupe tretirane ginkom, vulkanom, acetilsalicilnom kiselinom i

  varfarinom imaju koncentraciju GSH poput kontrolne grupe. Porast koncentracije je statistički

  značajan kod grupa tretiranih vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom,

  ginkom i varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom. (Slika 17.)

  Slika 17. Koncentracija glutationa u prefrontalnoj regiji mozga (PGSH). C: kontrolna grupa,

  G: grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje koncentracije GSH u kortikalnoj regiji pokazalo je da grupe tretirane vulkanom i

  varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i varfarinom, ginkom i

  acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom imaju višu stopu koncentracije GSH u odnosu na

  kontrolnu grupu, dok grupe tretirane ginkom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom imaju

  manju koncentraciju GSH u odnosu na kontrolnu grupu. Porast koncentracije je statistički

  značajan kod grupa tretiranih vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom,

  ginkom i varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom. (Slika 18.)

  Slika 18. Koncentracija glutationa u kortikalnoj regiji mozga (C GSH). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

 • Mjerenje koncentracije GSH u regiji malog mozga pokazalo je da grupe tretirane vulkanom,

  vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i varfarinom, ginkom

  i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom imaju višu koncentracije GSH u odnosu na

  kontrolnu grupu, dok grupe tretirane ginkom, acetilsalicilnom kiselinom i varfarinom imaju

  koncentraciju GSH poput kontrolne grupe. Porast koncentracije je statistički značajan kod

  grupa tretiranih vulkanom i varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i

  varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom. (Slika 19.)

  Slika 19. Koncentracija glutationa u regiji malog mozga (CI GSH). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • 3.4 Koncentracija MDA (malondialdehid)

  Mjerenje koncentracije MDA u prefrontalnoj regiji pokazalo je da grupe tretirane

  acetilsalicilnom kiselinom, varfarinom, vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i

  varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom kiselinom te ginkalertom imaju manju koncentraciju

  MDA u odnosu na kontrolnu grupu, dok grupe tretirane ginkom, vulkanom te vulkanom i

  varfarinom imaju koncentraciju MDA poput kontrolne grupe. Pad koncentracije MDA je

  statistički značajan kod grupa tretiranih varfarinom, ginkom i varfarinom te ginkom i

  acetilsalicilnom kiselinom. (Slika 20.)

  Slika 20. Koncentracija malondialdehida u prefrontalnoj regiji mozga (P MDA). C: kontrolna

  grupa, G: grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje koncentracije MDA u kortikalnoj regiji pokazalo je da sve grupe imaju manju

  koncentraciju MDA od kontrolne grupe. Pad koncentracije MDA je statistčki značajan kod

  grupa tretiranih s acetilsalicilnom kiselinom te vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom. (Slika

  21.)

  Slika 21. Koncentracija MDA u kortikalnoj regiji mozga (C MDA). C: kontrolna grupa, G:

  grupa tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana

  acetilsalicilnom kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom, v+S: grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana

  ekstraktom ginka i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom

  kiselinom, GOI: grupa tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • Mjerenje koncentracije MDA u regiji malog mozga pokazalo je da grupe tretirane ginkom i

  vulkanom imaju višu koncentraciju MDA od kontrolne grupe, dok grupe tretirane varfarinom,

  vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, ginkom i varfarinom, ginkom i acetilsalicilnom

  kiselinom te ginkalertom imaju manju koncentraciju MDA od kontrolne grupe, a grupe

  tretirane acetilsalicilnom kiselinom te vulkanom i varfarinom imaju koncentraciju MDA

  poput kontrolne grupe. Niti jedna promjena nije bila statistički značajna. (Slika 22.)

  Slika 22. Koncentracija MDA u regiji malog mozga (CI MDA). C: kontrolna grupa, G: grupa

  tretirana ekstraktom ginka, V: grupa tretirana vulkanom, S: grupa tretirana acetilsalicilnom

  kiselinom, W: grupa tretirana varfarinom, v+W: grupa tretirana vulkanom i varfarinom, v+S:

  grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom, G+W: grupa tretirana ekstraktom ginka

  i varfarinom, G+S: grupa tretirana ekstraktom ginka i acetilsalicilnom kiselinom, GOI: grupa

  tretirana ginkalertom.

  srednja vrijednost

  standardna devijacija

  vrijednosti koje

  odskaču

  ekstremi

 • 3.5 Saţeti prikaz promjena u uzorcima

  Priloţeni su tablični prikazi statistički značajnih promjena po regiji mozga i po markerima

  oksidativnog stresa. (Tablice 3. i 4.)

  Tablica 3. Prikaz statistički značajnih promjena po regiji mozga. P cat: aktivnost katalaze u prefrontalnoj regiji mozga, P SOD: aktivnost SOD-a u prefrontalnoj regiji, P GSH:

  koncentracija GSH u prefrontalnoj regiji, P MDA: koncentracija MDA u prefrontalnoj regiji, C cat: aktivnost

  katalaze u kortikalnoj regiji mozga, C SOD: aktivnost SOD-a u kortikalnoj regiji,

  C GSH: koncentracija GSH u kortikalnoj regiji, , C MDA: koncentracija MDA u kortikalnoj regiji, Cl cat:

  aktivnost katalaze u regiji malog mozga, Cl SOD: aktivnost SOD-a u regiji malog mozga, Cl GSH: koncentracija

  GSH u regiji malog mozga, Cl MDA: koncentracija MDA u regiji malog mozga

  0: nema statistički značajne promjene

  Regija

  mozga

  Ginko Vulkan Acetilsalicilna

  kiselina

  Varfarin Vulkan

  +

  Varfarin

  Vulkan

  +

  Acetilsalicilna

  kiselina

  Ginko

  +

  Varfarin

  Ginko

  +

  Acetilsalicilna

  kiselina

  Ginkalert

  P cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  P SOD 0 0 0 0 porast 0 0 0 0

  P GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  P MDA 0 0 0 pad 0 0 pad pad 0

  C cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  C SOD 0 0 0 0 0 0 0 0 pad

  C GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  C MDA 0 0 pad 0 0 pad 0 0 0

  Cl cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Cl SOD 0 0 pad 0 0 0 0 0 0

  Cl GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  Cl MDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • Tablica 4. Prikaz statistički značajnih promjena po markerima oksidativnog stresa. P cat: aktivnost katalaze u prefrontalnoj regiji mozga, P SOD: aktivnost SOD-a u prefrontalnoj regiji, P GSH:

  koncentracija GSH u prefrontalnoj regiji, P MDA: koncentracija MDA u prefrontalnoj regiji, C cat: aktivnost

  katalaze u kortikalnoj regiji mozga, C SOD: aktivnost SOD-a u kortikalnoj regiji,

  C GSH: koncentracija GSH u kortikalnoj regiji, , C MDA: koncentracija MDA u kortikalnoj regiji, Cl cat:

  aktivnost katalaze u regiji malog mozga, Cl SOD: aktivnost SOD-a u regiji malog mozga, Cl GSH: koncentracija

  GSH u regiji malog mozga, Cl MDA: koncentracija MDA u regiji malog mozga.

  0: nema statistički značajne promjene

  Markeri Ginko Vulkan Acetilsalicilna

  kiselina

  Varfarin Vulkan

  +

  Varfarin

  Vulkan

  +

  Acetilsalicilna

  kiselina

  Ginko

  +

  Varfarin

  Ginko

  +

  Acetilsalicilna

  kiselina

  Ginkalert

  P cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  C cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Cl cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  P SOD 0 0 0 0 porast 0 0 0 0

  C SOD 0 0 0 0 0 0 0 0 pad

  Cl SOD 0 0 pad 0 0 0 0 0 0

  P GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  C GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  Cl GSH 0 0 0 0 porast porast porast porast porast

  P MDA 0 0 0 pad 0 0 pad pad 0

  C MDA 0 0 pad 0 0 pad 0 0 0

  Cl MDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • 4. Rasprava

  Rastuća popularnost biljnih pripravaka, praćena njihovom lakom dostupnosti, dovodi do

  njihovih sve češćih uzimanja uz klasične farmakoterapije. Iako se reklamiraju kao sigurni i

  bez nuspojava u kombinaciji s klasičnim lijekovima su primijećene interakcije u djelovanju. U

  ovom istraţivanju smo pratili učinke nekih popularnih biljnih pripravaka i klasičnih lijekova

  na markere oksidativnog stresa na tri različite regije mozga štakora. Kako su za korištene

  biljne pripravke studije pokazale moguć antioksidativni utjecaj i kako se smatra da imaju

  utjecaj na kognitivne sposobnosti, zanimalo nas je mijenjaju li u interakciji s klasičnim

  lijekovima oksidativnu ravnoteţu u mozgu. Tretirali smo deset grupa ţivotinja s tri biljna

  pripravka (tabletama ginka, vulkanom i ginkalertom), dva klasična lijeka (varfarinom i

  acetilsalicilnom kiselinom), njihovim kombinacijama i fiziološkom otopinom. Ţivotinje su

  bile tretirane oralnim putem tako da bi supstance prošle jednak metabolički put kao kod ljudi

  koji ih uzimaju. Razine markera oksidativnog stresa su praćene u tri regije mozga:

  prefrontalnoj regiji, kortikalnoj regiji i regiji malog mozga, kako bi pokrili što veći dio mozga

  i regije odgovorne za kognitivne sposobnosti. Dobiveni rezultati su uspoređivani s grupom

  tretiranom fiziološkom otopinom koja je bila kontrolna grupa.

  Tretirane grupe su pokazale brojna odstupanja u razinama markera oksidativnog stresa u

  odnosu na kontrolnu grupu. Grupa tretirana acetilsalicilnom kiselinom je pokazala smanjenu

  aktivnost SOD-a u regiji malog mozga i manju koncentraciju MDA u kortikalnoj regiji

  mozga. Ti rezultati se poklapaju s pretpostavljenim antioksidativnim učincima acetilsalicilne

  kiseline. Smanjena aktivnost SOD-a bi mogla biti rezultat aspirinom smanjene razine

  vaskularne produkcije O2-

  inhibicijom NAD(P)H oksidazne aktivnosti (Tauseef i sur. 2008),

  odnosno aspirinom posredovane inhibicije NOS-II i inhibicije COX enzima. Acetilsalicilna

  kiselina moţe dovesti do acetilacijelizinskih nastavaka proteina, koji igraju ulogu u njihovoj

  zaštiti od slobodnih radikala (Awtry i Loscalzo, 2000), što bi, zajedno s manjom stopom

  produkcije slobodnih radikala, moglo objasniti niţu koncentraciju MDA.

  Grupa tretirana varfarinom je pokazala manju koncentraciju MDA u prefrontalnoj regiji

  mozga. Smanjena koncentracija MDA kod tretmana varfarinom bi mogla biti rezultat

  djelovanja varfarina, koji moţe dovesti do smanjene pokretljivosti i veće gustoće lipidne

  membrane, što oteţava pristup slobodnim radikalima i smanjuje stopu lipidne peroksidacije.

  (Amin i sur. 1986)

 • Grupa tretirana vulkanom i varfarinom je pokazala veću aktivnost SOD-a i koncentraciju

  GSH u sve tri regije mozga. Povećana aktivnost SOD-a bi mogla biti rezultat sinergije

  antikoagulacijskog djelovanja varfarina i vazodilatatorskog djelovanja ginka prisutnog u

  vulkanu (Beikang i sur. 2014), što moţe dovesti do krvarenja i veće razine oksidativnog

  stresa. Kako grupe tretirane samo varfarinom ili samo vulkanom nisu pokazale slične

  promjene aktivnosti, čini se da je povećana aktivnost rezultat međudjelovanja. Povećana

  koncentracija GSH bi mogla biti odgovor organizma na opisano krvarenje uzrokovano

  interakcijom vulkana i varfarina, potpomognuto antioksidativnim učinkom biljnih ekstrakata

  koji se nalaze u vulkanu (López i sur. 2009; Wang i sur. 2014; Aranha i Jorge. 2012).

  Grupa tretirana ginkom i varfarinom je pokazala veću koncentraciju GSH u sve tri regije

  mozga i smanjenu koncentraciju MDA u prefrontalnoj regiji mozga. Povećana koncentracija

  GSH moţe biti objašnjena indirektnim antioksidativnim djelovanjem ekstrakta lista ginka.

  Indirektan antioksidativan učinak ekstrakta lista ginka djeluje preko terpenoida prisutnih u

  ekstraktu lista ginka (Mahadevan i Park, 2008), koji mogu povećavati aktivnost

  antioksidativnih enzima, i flavonoida koji inhibiraju enzim COX2 i smanjuju razinu slobodnih

  radikala u organizmu. Smanjena koncentracija MDA bi mogla biti objašnjena već navedenim

  djelovanjem varfarina te direktnim i indirektnim antioksidativnim učincima ekstrakta lista

  ginka. Spojevi prisutni u ekstraktu lista ginka mogu vezati slobodne radikale i tako smanjiti

  stopu lipidne peroksidacije (Mahadevan i Park, 2008). Moguća je interakcija između

  inhibicije COX2, povećane aktivnosti antioksidativnih enzima, vezanja radikala i veće

  gustoće lipidnih membrana.

  Grupa tretirana ginkom i acetilsalicilnom kiselinom je pokazala povećanu koncentraciju GSH

  u sve tri regije mozga i smanjenu koncentraciju MDA u prefrontalnoj regiji mozga. Povećana

  koncentracija GSH bi mogla biti rezultat već opisanih antioksidativnih učinaka ginka, dok bi

  niţa koncentracija MDA mogla biti rezultat sinergističkog učinka s acetilsalicilnom kiselinom

  koja acetiliralipidne proteinske nastavke i smanjuje produkciju O2-

  i spojeva prisutnih u

  ekstraktu lista ginka koji veţu slobodne radikale.

  Grupa tretirana vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom je pokazala veću koncentraciju GSH u

  sve tri regije mozga i smanjenu koncentraciju MDA u kortikalnoj regiji mozga. Povećana

  koncentracija GSH bi se mogla objasniti antioksidativnim učincima ekstrakta biljaka nađenih

  u vulkanu, osobito ginku. Niţa koncentracija MDA bi mogla biti objašnjena interakcijom već

  navedenih mehanizama acetilsalicilne kiseline (acetilacijalizinskih nastavaka proteina i

 • smanjene stopa produkcije slobodnih radikala) i brojnih polifenola prisutnih u vulkanu, koji

  mogu vezati slobodne radikale i tako smanjiti stopu lipidne peroksidacije (López i sur. 2009;

  Wang i sur. 2014; Aranha i Jorge. 2012).

  Grupa tretirana ginkalertom je pokazala smanjenu aktivnost SOD-a u kortikalnoj regiji mozga

  i povećanu koncentraciju GSH u prefrontalnoj regiji mozga i regiji malog mozga. Smanjena

  aktivnost SOD-a bi mogla biti objašnjena interakcijom ekstrakta lista ginka, koji moţe vezati

  slobodne radikale i inhibira COX 2 enzim time smanjujući produkciju slobodnih radikala, sa

  ekstraktom gotu kole i antocijana prisutnih u ekstraktu borovnice (Chu i sur. 2011) koji mogu

  vezati slobodne radikale i kelirati metale te tako smanjiti sveukupni oksidativni stres, jer

  grupa tretirana samo ginkom nema smanjenu stopu aktivnosti SOD što navodi da je to rezultat

  interakcije. Povećana koncentracija GSH se moţe objasniti već navedenim antioksidativnim

  učinkom ekstrakta lista ginka, gotu kola također moţe povećati aktivnost antioksidativnih

  enzima, a antocijani prisutni u ekstraktu borovnice mogu dovesti do povećanja razine GSH

  (Chu i sur. 2011).

  Dobiveni rezultati pokazuju najveće promjene kod grupa koje su uzimale kombinacije biljnih

  pripravaka i klasičnih lijekova, što upućuje na zaključak da su promjene u razini oksidativnog

  stresa rezultat interakcije, obzirom na to da se grupe tretirane ginkom i vulkanom ne razlikuju

  od kontrolne grupe, a promjene kod grupa s kombinacijama su drukčije od grupa tretiranih

  acetilsalicilnom kiselinom i varfarinom. Promjene su zabiljeţene kod aktivnosti SOD i

  koncentracija GSH i MDA, dok aktivnost katalaze nije odstupala od vrijednosti kontrole.

  Najveća odstupanja koncentracije GSH, prisutna su kod grupa tretiranih kombinacijama

  biljnih pripravaka i klasičnih lijekova. Zabiljeţen je porast koncentracije GSH u sve tri regije

  mozga i smanjena koncentracija MDA. Povećana koncentracija GSH vjerojatno nije samo

  rezultat antioksidativnog djelovanja biljnih suplemenata jer nije zabiljeţena kod grupa

  tretiranih samo biljnim suplementima pa je vjerojatno da dolazi do povećane produkcije

  oksidativnih radikala. Smanjena koncentracija MDA je zapaţena i kod grupa tretiranih samo

  klasičnim lijekovima i moţe se objasniti njihovim djelovanjem. Grupa tretirana vulkanom i

  varfarinom pokazuje porast aktivnosti SOD-a i koncentracije GSH i jednaku razinu MDA kao

  i kontrolna grupa, dok je grupa tretirana s varfarinom imala smanjenu koncentraciju MDA. To

  sugerira da je interakcija biljnih ekstrakata u vulkanu s varfarinom dovela do povećanja

  oksidativnog stresa u mozgu, koji je poništio zaštitni učinak varfarina na lipidne membrane.

  Suprotno tome, grupa tretirana ginkalertom, koji je mješavina biljnih ekstrakata, pokazuje pad

  razine SOD-a, porast koncentracije GSH i koncentraciju MDA u razini kontrolne grupe i

 • grupa tretiranih samo biljnim suplementima, što moţe upućivati na sinergistički učinak

  antioksidansa u toj kombinaciji biljnih ekstrakata, koja bi mogla djelovati neuroprotektivno

  ali bi i mogla narušavati biološke procese regulirane slobodnim radikalima.

 • 5. Zaključak

  Iako se sluţbeno reklamiraju kao pripravci koji nemaju nuspojave i kontraindikacije, ovo

  istraţivanje je potvrdilo da postoji interakcija između klasičnih lijekova i biljnih suplemenata.

  Razine aktivnosti i koncentracije markera oksidativnog stresa kod grupa tretiranih

  kombinacijama biljnih pripravaka i klasičnih lijekova bile su značajno promijenjene u odnosu

  na kontrolnu grupu.

  Koncentracija GSH je bila značajno povećana u svim regijama mozga kod grupa tretiranih

  kombinacijama biljnih pripravaka i klasičnih lijekova što bi moglo biti indikator potencijalne

  toksičnosti. Koncentracija MDA je bila smanjena u regiji prefrontalnog korteksa kod grupa

  tretiranih ginkom i varfarinom te ginkom i acetilsalicilnom kiselinom i u kortikalnoj regiji kod

  grupe tretirane vulkanom i acetilsalicilnom kiselinom. Aktivnost SOD-a je povećana u

  prefrontalnoj regiji kod grupe tretirane vulkanom i varfarinom.

  Grupa tretirana vulkanom i varfarinom koja uz povećane koncentracije GSH ima i povećanu

  aktivnost SOD-a i višu koncentraciju MDA od drugih grupa tretiranih kombinacijama

  predstavlja najveću promjenu razina oksidativnog stresa.

  Laka dostupnost klasičnih lijekova i biljnih suplemenata, uz njihovu sve veću popularnost,

  nuţno dovodi do sve češćih zajedničkih uzimanja, stoga su potrebna daljnja istraţivanja da bi

  se razjasnile posljedice njihovog zajedničkog uzimanja.

 • 6. Popis literature

  Abebe W. (2002): Herbal medication: Potential for adverse interactions with analgesic drugs.

  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 27:391-401

  Awtry E. H.,Loscalzo J. (2000): Aspirin. Circulation 101:1206–1218

  Beikang G., Zhen Z., Zhong Z. (2014): Updates on the Clinical Evidenced Herb-Warfarin

  Interactions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 18 str.

  Bilia A. R. (2002): Ginkgo biloba Fitoterapia 73:276–9

  Birben E., Sahiner U. M., Sackesen C., Erzurum S., Kalayci O. (2012): Oxidative stress and

  antioxidant defense. World Allergy Organization Journal 5:9–19

  Browne S. E., Ferrante R. J., Beal M. F. (1999): Oxidative stress in Huntington’s disease.

  Brain Pathology 9:147–163

  Chu W., Cheung S. C. M., Raw L., et al. (2011): Bilberry (Vaccinium myrtillus) U: Benzie

  IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects.

  2.izdanje. Boca Raton (FL): CRC Press; Chapter 4.

  DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

  of 6 November (2001): on the Community code relating to medicinal products for human use.

  OJ L 311, p. 67

  Droy-Lefaix M. T. (1997): Effect of the antioxidant action of Ginko biloba extract (EGb 761)

  on aging and oxidative stress, AGE, 3: 141

  Dülger G. (2012): Herbal drugs and drug interactions. Marmara Pharmaceutical Journal 16:

  9-22

  Flohé L, Otting F. (1984) Superoxide dismutase assays. Methods in Enzymology 105:93–104.

  Gohil K. J., Patel J. A., Gajjar A. K. (2010): Pharmacological Review on Centella asiatica: A

  Potential Herbal Cure-all. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences,72, 546–556.

 • Hirsh J., Fuster V., Ansell J., Halperin J. (2003): American Heart Association/American

  College of Cardiology Foundation guide to warfarin th