of 68 /68
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO SARA STANČEV MAGISTRSKA NALOGA ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ FARMACIJA Ljubljana, 2015

MAGISTRSKA NALOGA - ffa.uni-lj.si · PDF file1.3.5 Odvzem vzorcev in zaključek in vitro lipolize ... produkti lipidne formulacije, ki so nastali med lipolizo, v primeru valsartana

 • Author
  vandien

 • View
  236

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of MAGISTRSKA NALOGA - ffa.uni-lj.si · PDF file1.3.5 Odvzem vzorcev in zaključek in vitro...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA FARMACIJO

  SARA STANEV

  MAGISTRSKA NALOGA

  ENOVITI MAGISTRSKI TUDIJ FARMACIJA

  Ljubljana, 2015

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA FARMACIJO

  SARA STANEV

  IN VITRO LIPOLIZA SAMOMIKROEMULGIRAJOIH

  SISTEMOV Z IBUPROFENOM IN VALSARTANOM

  IN VITRO LIPOLYSIS OF SELF-MICROEMULSIFYING

  DRUG DELIVERY SYSTEMS WITH IBUPROFEN AND

  VALSARTAN

  ENOVITI MAGISTRSKI TUDIJ FARMACIJA

  Ljubljana, 2015

 • Magistrsko nalogo sem opravljala na Fakulteti za farmacijo na Katedri za farmacevtsko

  tehnologijo pod mentorstvom prof. dr. Mirjane Gaperlin, mag. farm.

  Zahvala

  Zahvaljujem se mentorici prof. dr. Mirjani Gaperlin, mag. farm. in delovni mentorici

  Katarini Bolko Seljak, mag. farm. za strokovno vodstvo in pomo pri izdelavi magistrske

  naloge. Prav tako se zahvaljujem strokovnima sodelavkama, Tatjani Hrovati in Mojci

  Keran, za koristne nasvete pri eksperimentalnem delu v laboratoriju.

  Posebna zahvala gre mojim najblijim, druini, fantu Nejcu in prijateljem, ki so me tekom

  tudija podpirali in verjeli vame.

  Izjava

  Izjavljam, da sem magistrsko nalogo samostojno izdelala pod mentorstvom prof. dr.

  Mirjane Gaperlin, mag. farm.

  Sara Stanev

  Diplomska komisija:

  Predsednik: prof. dr. Danijel Kikelj, mag.farm.

  Mentorica: prof. dr. Mirjana Gaperlin, mag. farm.

  lan: doc. dr. Damjan Jane, mag. farm.

 • Sara Stanev Magistrska naloga

  I

  KAZALO VSEBINE

  POVZETEK ........................................................................................................................ VI

  ABSTRACT ..................................................................................................................... VIII

  SEZNAM OKRAJAV ........................................................................................................ X

  1. UVOD ............................................................................................................................ 1

  1.1 NA LIPIDIH OSNOVANI DOSTAVNI SISTEMI ............................................... 1

  1.1.1 Samomikroemulgirajoi sistemi (SMES) ........................................................ 3

  1.2 PREBAVA NA LIPIDIH OSNOVANIH DOSTAVNIH SISTEMOV ................. 7

  1.3 IN VITRO LIPOLIZA ............................................................................................. 9

  1.3.1 pH-stat metoda ............................................................................................... 10

  1.3.2 Pankreasna lipaza .......................................................................................... 11

  1.3.3 Prebavni medij za in vitro lipolizo ................................................................ 11

  1.3.4 Titracija prostih maobnih kislin ................................................................. 13

  1.3.5 Odvzem vzorcev in zakljuek in vitro lipolize .............................................. 13

  1.3.6 Ustavljanje lipolize z boronskimi kislinami .................................................. 14

  2. NAMEN DELA ........................................................................................................... 15

  3. MATERIALI IN METODE ........................................................................................ 16

  3.1 MATERIALI ........................................................................................................ 16

  3.1.1 Zdravilni uinkovini ...................................................................................... 16

  3.1.2 Sestavine za izdelavo tekoega SMES-a ....................................................... 17

  3.1.3 Trdni nosilci za adsorpcijo tekoega SMES-a ............................................... 18

  3.1.4 Pomone snovi pri tabletiranju ...................................................................... 18

  3.1.5 Drug material ................................................................................................. 19

  3.2 NAPRAVE ............................................................................................................ 20

  3.3 METODE .............................................................................................................. 21

  3.3.1 Priprava vzorcev ............................................................................................ 21

 • Sara Stanev Magistrska naloga

  II

  3.3.2 In vitro lipoliza .............................................................................................. 23

  3.3.3 Ugotavljanje koncentracije ZU v vodni fazi po in vitro lipolizi.................... 27

  3.3.4 Ustavljanje lipolize v asovnih tokah .......................................................... 29

  4. REZULTATI IN RAZPRAVA ................................................................................... 31

  4.1 AKTIVNOST PANKREASNE LIPAZE ............................................................. 31

  4.2 IN VITRO LIPOLIZA VZORCEV ....................................................................... 32

  4.2.1 In vitro lipoliza tekoega SMES-a z vgrajeno ZU ........................................ 34

  4.2.2 In vitro lipoliza samomikroemulgirajoih prakov ....................................... 37

  4.2.3 In vitro lipoliza samomikroemulgirajoih tablet ........................................... 39

  4.2.4 Analiza vzorcev z razlino koliino v tekoi SMES vgrajene ZU ................ 40

  4.2.5 In vitro lipoliza VAL v posameznih komponentah tekoega SMES-a ......... 41

  4.3 USTAVLJANJE LIPOLIZE V ASOVNIH TOKAH ...................................... 43

  4.3.1 Ugotavljanje koliine BFBK za inhibicijo pankreasne lipaze ....................... 43

  4.3.2 Lipoliza tekoega SMES-a z ZU v posameznih asovnih tokah ................. 45

  5. SKLEP ......................................................................................................................... 48

  6. LITERATURA ............................................................................................................ 51

 • Sara Stanev Magistrska naloga

  III

  KAZALO PREGLEDNIC

  Preglednica I: Razvrstitev na lipidih osnovanih dostavnih sistemov v posamezne razrede.

  Povzeto po (3, 6, 8, 9). ........................................................................................................... 3

  Preglednica II: Pregled glavnih prednosti in slabosti SMES. Povzeto po (11, 12). ............ 4

  Preglednica III: Pregled glavnih znailnosti ibuprofena. Povzeto po (20)........................ 16

  Preglednica IV: Kemijske znailnosti valsartana. Povzeto po (22, 23, 24). ...................... 17

  Preglednica V: Komponente tekoega SMES-a in njihova vloga (37). ............................. 21

  Preglednica VI: Receptura za izdelavo tablet (37). ........................................................... 22

  Preglednica VII: Poloaj peatov pri stiskanju tablet z razlinimi nosilci ter povprena

  sila stiskanja tablet. .............................................................................................................. 22

  Preglednica VIII: Nastavitve za izvedbo pH-stat metode za ugotavljanje aktivnosti

  pankreasne lipaze a in analizo vzorcev-b (37).................................................................. 23

  Preglednica IX: Topnost IBU in VAL v posameznih komponentah SMES-a. Povzeto po

  (42, 45, 46, 47, 48). ............................................................................................................. 35

 • Sara Stanev Magistrska naloga

  IV

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Postopek izdelave in nastanka mikroemulzije. Prirejeno po (12). .......................... 6

  Slika 2: Shematski prikaz prebave na lipidih osnovanega dostavnega sistema. Prirejeno po

  (1). ......................................................................................................................................... 9

  Slika 3: Aparatura za izvedbo in vitro lipolize. Prirejeno po (16). ..................................... 10

  Slika 4: Prikaz loitve vzorca po reakciji lipolize na razline faze s centrifugiranjem.

  Prirejeno po (13, 15). ........................................................................................................... 14

  Slika 5: Shematski prikaz inhibicije lipaze z boronsko kislino. Prirejeno po (18). ............ 14

  Slika 6: Tabletirka, ki smo jo uporabljali za izdelavo samomikroemulgirajoih tablet. .... 22

  Slika 7: Umeritvena premica za ibuprofen (38). ................................................................. 27

  Slika 8: Umeritvena premica za valsartan (39). .................................................................. 28

  Slika 9: HPLC naprava, ki smo jo uporabljali za ugotavljanje koncentracij ZU. ............... 29

  Slika 10: Prikaz porabe titranta v odvisnosti od asa pri ugotavljanju aktivnosti pankreasne

  lipaze. Pri izraunu povprenega volumna NaOH smo upotevali asovni interval od 70. do

  300. s (prikazano z rdeo barvo). ........................................................................................ 31

  Slika 11: Prikaz poteka in vitro lipolize nakljunih vzorcev tekoega SMES-a, praka in

  tablete z IBU. ....................................................................................................................... 32

  Slika 12: Primerjava poteka in vitro lipolize nakljunih vzorcev tekoega SMES-a, praka

  in tablete z VAL. ..................