IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA URE¤¯ENJA OP¤â€ INE izmjene i dopune prostornog plana ure¤¯enja op¤â€ ine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA URE¤¯ENJA OP¤â€ INE izmjene i...

 • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA ODREDBE ZA PROVOĐENJE, KARTOGRAFSKI PRIKAZI I IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA PLANA

 • Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina |

  I - I

  ELABORAT: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA NOSITELJ IZRADE: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA JANJINA

  20246 Janjina STRUČNI IZRAĐIVAČ: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET

  ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I PEJZAŽNU ARHITEKTURU

  Kačićeva ul. 26, 10000 ZAGREB, TEL.: 01/4561 256, FAX/TEL.: 01/482 6326, FAX: 01/463 9284

  http://www.arhitekt.hr BROJ UGOVORA: 42/09-19 od 22. prosinca 2009. ODGOVORNI VODITELJ:

  Prof.dr.sc. OLEG GRGUREVIĆ, dipl.ing.arh. dipl.ing.šum. STRUČNI TIM U IZRADI PLANA:

  Prof.dr.sc. OLEG GRGUREVIĆ, dipl.ing.arh. dipl.ing.šum. Doc.dr.sc. DAMIR KRAJNIK, dipl.ing.arh. Doc.dr.sc. KRUNOSLAV ŠMIT, dipl.ing.arh IVONA JERKOVIĆ, dipl.ing.arh. HRVOJE VIDOVIĆ, dipl.ing.arh. MARKO JAKELIĆ, ing.arh. LUKA TRKANJEC, dipl. ing. arh Doc.dr.sc. MILJENKO HAIMAN, dipl. ing. građ. DEANKA HIRJAN, dipl. iur. Mr.sc. IVO BROZOVIĆ, dipl.ing.prom. Mr.sc. HRVOJE CARIĆ, dipl.oecc. KOORDINATOR I SURADNIK OD STRANE NARUČITELJA: VLATKO MRATOVIĆ PREDSTOJNIK ZAVODA:

  Prof.dr.sc. JESENKO HORVAT, dipl.ing.arh.

 • Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina |

  I - II

  STRUČNI TIM IZVORNOG PLANA:

  GLAVNI PLANER I KOORDINATOR: Prof.dr.sc. OLEG GRGUREVIĆ,dipl.ing.arh., dipl.ing.šum.

  PLANERI SURADNICI: DARIJA MALETIĆ MIRKO,dipl.ing.arh., PETRA ŠKEVIN, dipl.ing.arh., SONJA PETRINJAK, dipl.ing.arh., MARTA VALAŠEK, dipl.ing.arh., MARTINA LULIĆ, dipl.ing.arh.

  STRUČNA SURADNJA: HIRJAN DEANKA, dipl. iur., Prof.dr.sc. IVO PODHORSKY, dipl.ing.građ., Doc.dr.sc. MILJENKO HAIMAN, dipl.ing.građ.

  KOORDINATOR I SURADNIK OD STRANE NARUČITELJA: VLATKO MRATOVIĆ

  STRUČNA VANJSKA SURADNJA I SURADNIČKE USTANOVE NA IZVORNOM PLANU:

  Kulturno nasljeđe: Prof.dr.sc. IGOR FISKOVIĆ.

  Prirodno nasljeđe: AMALIJA DENICH, dipl.ing.agr., Zagreb.

  Demografska slika i sustav naselja: Prof.dr.sc. OLEG GRGUREVIĆ, dipl.ing.arh., dipl.ing.šum., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb, Kačićeva 26;

  Cestovni promet: "Palmotićeva 45", projektni biro, Zagreb, EJUB PECO, dipl.ing.građ.,

  Kulturna baština: MINISTARSTVO KULTURE, Državna uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Dubrovnik

  Prirodna baština: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

  Poljodjelske površine: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, Uprava gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, Zagreb

  Šumski pokrov: "HRVATSKE ŠUME", Dubrovnik.

  Cestovni promet: HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE, Središnji ured, Odjel za razvitak i planiranje, Zagreb

  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Dubrovnik

  Pomorski promet: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Ured za pomorstvo, Dubrovnik

  LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK, Dubrovnik

  Poštanski promet: HRVATSKE POŠTE, Središnji ured, Dubrovnik

  Telekomunikacije: HT – TK CENTAR DUBROVNIK, Dubrovnik, HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Odašiljači i veze, Plansko tehnološki odjel, Zagreb, VIP – NET GSM d.o.o., Zagreb

  Elektroenergetika: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, D.P. “ELEKTROJUG”- Dubrovnik,

  Vodnogospodarstvo: HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjeljak Split, Split, N.P.K.L. d.o.o., Korčula

  Turizam: MINISTARSTVO TURIZMA, Odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb

  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: Planovi komunalne infrastrukture izrađeni su djelomice temeljem postojeće dokumentacije i podataka općinskih službi i povjerenstva, te podataka nadležnih javnih i komunalnih poduzeća koja djeluju na području Općine.

 • Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina |

  I - III

  Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  Grad/Općina: OPĆINA JANJINA

  Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA

  Naziv kartografskog prikaza: ODREDBE ZA PROVOĐENJE, KARTOGRAFSKI PRIKAZI I

  IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA PLANA Broj kartografskog prikaza:

  Mjerilo kartografskog prikaza:

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

  ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I PEJZAŽNU ARHITEKTURU Zagreb, Kačićeva 26, tel./fax. (01) 4639 284; http://www.arhitekt.hr

  Predstojnik zavoda:

  Prof.dr.sc. JESENKO HORVAT,

  __________________________ dipl. ing. arh.

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

  Odgovorni voditelj:

  Prof.dr.sc. OLEG GRGUREVIĆ,

  __________________________ dipl. ing. arh., dipl. ing. šum.

  Pečat odgovornog voditelja:

  Stručni tim u izradi plana: 1. Prof.dr.sc. Oleg Grgurević, dipl. ing. arh.,

  dipl. ing. šum. 2. Doc.dr.sc. Damir Krajnik, dipl. ing. arh. 3. Doc.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh. 4. Ivona Jerković, dipl. ing. arh. 5. Hrvoje Vidović, dipl. ing. arh.

  6. Marko Jakelić, ing. arh. 7. Luka Trkanjec, dipl. ing. arh 8. Doc.dr.sc. Miljenko Haiman, dipl. ing. građ. 9. Mr.sc. Ivo Brozović, dipl. ing. prom. 10. Mr.sc. Hrvoje Carić, dipl. stručnjak zaštite

  okoliša, dipl.oecc. 11. Deanka Hirjan, dipl. iur.

  Odluka o izradi prostornog plana: Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko- neretvanske županije broj 12/2009, 03. prosinca 2009. godine.)

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 03/2011 od 02. svibnja 2011. godine.

  Javna rasprava (datum objave):18. svibnja 2010. (u dnevnom tisku: „Slobodna dalmacija“)

  Javni uvid održan: od 24. svibnja 2010. do 08. lipnja 2010.

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Osoba odgovorna za provođenje javne rasprave:

  Vlatko Mratović

  ____________________________

  Suglasnost prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br.76/07, 38/09) klasa: 350-02/11-11/8, ur.br: 531-06-11-3, od 25. ožujka 2011. Predsjednik predstavničkog tijela:

  Milivoj Herceg ___________________________

  Pečat nadležnog tijela:

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  ___________________________

  Pečat nadležnog tijela:

 • Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina |

  I - V

  SADRŽAJ

  OVLAŠTENJA:

  - RJEŠENJE O ODGOVORNOM VODITELJU

  - IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TRGOVAČKOG SUDA A.F.

  - RJEŠENJE O SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA P.P

  - RJEŠENJE O UPISU I IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA ODGOVORNOG VODITELJA

  SUGLASNOST Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

  klasa: 350-02/11-11/8, ur.br: 531-06-11-3, od 25. ožujka 2011.

  UVOD

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE – AMANDMANSKE I - 1… I - 43

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PROČIŠĆENI TEKST II - 1… II – 89

  IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA PLANA III - 1… III - 52

  KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

  Kartografski prikaz br. 0: Položaj Općine Janjina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u mj. 1: 400000

  1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

  Kartografski prikaz br. 1: Korištenje i namjena površina, u mj. 1:25000

  2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

  Kartografski prikaz br. 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 2c: Infrastrukturni sustavi – energetski sustav, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 2e1: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda –

  varijanta 1 i Obrada, skladištenje i odlaganje otpada, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 2e2: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda –

  varijanta 2 i Obrada, skladištenje i odlaganje otpada, u mj. 1:25000

  3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

  Kartografski prikaz br. 3a1: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja –

  prirodno nasljeđe, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 3a2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja –

  NEM, u mj. 1:25000

 • Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina |

  I - VI

  Kartografski prikaz br. 3a3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja –

  Staništa, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 3b: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja –

  kulturna dobra, u mj. 1:25000

  Kartografski prikaz br. 3c1: Uvjeti kori