NAZIV PLANA: IZMJENE I DOPUNE 2017. 3. 28.¢  Broj elaborata : 693/16 . NAZIV PLANA: IZMJENE I DOPUNE

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAZIV PLANA: IZMJENE I DOPUNE 2017. 3. 28.¢  Broj elaborata : 693/16 . NAZIV PLANA:...

 • Broj elaborata : 693/16 NAZIV PLANA:

  IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ERVENIK (II) FAZA PLANA:

  PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

  TEKSTUALNI DIO

  GRAFIČKI DIO

  NARUČITELJ: OPĆINA ERVENIK

  IZRAĐIVAČ: URBOS doo Split biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

  Split, ožujak 2017. godine

 • Broj elaborata : 693/16 NAZIV PLANA:

  IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ERVENIK (II) FAZA PLANA: PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU NARUČITELJ: OPĆINA BISKUPIJA Jedinstveni upravni odjel Pročelnik: Momir Novaković, prof.

  IZRAĐIVAČ: URBOS doo Split biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša DIREKTOR: Gordana Radman, dipl.ing.arh RADNI TIM Gordana Radman, dipl.ing. arh. - odgovorni voditelj dr.sc. Zoran Radman, znanstveni suradnik - koordinator izrade Maja Madiraca, dipl.oec. Larisa Bačić, dipl.ing.građ. Ana Pastuović, MA. ing.građ. Toni Lušić, MA.ing.arh. Ivana Bubić, univ.spec.oec. Mislav Madiraca, stud.oec.

  Split, ožujak 2017. godine

 • SADRŽAJ: a) Izvod iz upisa u sudski registar poduzeća URBOS doo Split b) Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja za upis u sudski registar poduzeća URBOS doo Split c) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

  za odgovornu osobu u poduzeću URBOS doo Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.) d) Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana

  uređenja Općine Ervenik (II)

  A. TEKSTUALNI DIO Obrazloženje Odredbe za provođenje B GRAFIČKI DIO

  1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25000 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – Korištenje voda, odvodnja otpadnih voda, energetski sustave

  (elektroenergetika), pošta i telekomunikacije 1:25000 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5000 Listovi: 1-Pađene, 11-Mokro polje, 13-Mokro polje i 3-Oton PRILOZI

 • a. Izvod iz upisa u sudski registar poduzeća URBOS doo Split

 • b. Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja za upis u sudski registar poduzeća URBOS doo Split

 • c. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u poduzeću URBOS doo Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

 • d. Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik (II)

 • Ug.693/16 ZR

  Split, 09.12.2016.godine

  Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13) za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik (II) imenuje se:

  Ovlaštena arhitektica - urbanistica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: 2416 (A-U 158).

  TEHNIČKI DIREKTOR

  Maja Madiraca, dipl.oec.

 • TEKSTUALNI DIO

 • OBRAZLOŽENJE

 • OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik (II) 1. POLAZIŠTA Prostorni plan uređenja općine Ervenik donesen je 2007., te obuhvaća područje općine Ervenik. Plan je dopunjavan 2010. godine.

  Općinsko vijeće općine Ervenik je 01.lipnja 2016. godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ervenik –II („Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. “, br. 09/16), te je od 23.12 2016. godine, donijelo Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. “, br.2/17). 1.1. Pravna osnova Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:

  - članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, u daljnjem tekstu „Zakona“),

  - Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10) i

  - ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.

  1.2. Predmet Izmjena i dopuna - II Predmet Izmjena i dopuna PPUO Ervenik (II) određen je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna PPUO Ervenik (II). Predmet ovih Izmjena i dopuna PPUO Ervenik je:

  1. Korigiranje građevinskih područja na temelju pojedinačnih zahtjeva. 2. Izmjene objekata elektroprijenosa u obuhvatu „VP Krš Pađene“. 3. Planiranje zone agro-turizma na području Mokro Polje.

  1.3. Obuhvat izmjena i dopuna Izmjene i dopune obuhvaćaju područja općine Ervenik naznačen u razlozima za izmjene i dopune iz točke 1.2.

  1.4. Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Građevinska područja određena PPUO, po svojoj površini zadovoljavaju potrebe stanovanja, odnosno izgradnje individualnih građevina zainteresiranih stanovnika. Međutim, pojedine potrebe za stanovanjem, obzirom na vlasničke odnose i nedjelotvornost drugih mjera zemljišne politike i uređenja građevinskih područja ne mogu se zadovoljit u okviru planiranih namjena. Stoga je za pojedine pojedinačne zahtjeve, a sukladno politici revitalizaciji ruralnog prostora potrebno izvršiti korekciju površina, sukladno Zakonu.

  1

 • Na području Krša-Peđene uočena su određena planska ograničenja u odnosu na objekte prijenosa, odnosno spoja vjetroelektrana u elektroenergetski sustav. Stoga se nameće potreba izmjene priključne točke na Elektroenergetsku mrežu. Na području općine nisu stvoreni potrebni preduvjeti za razvoj zona za agro-turizam, sa pratećim sportsko rekreacijskim sadržajima, čime je zainteresiranim osobama otežan pristup korištenje sredstva iz ESI fondova kojim se potiče gospodarski i socijalni razvitka lokalne zajednice. 2. CILJEVI IZMJENA I DOPUNA Ciljevi ovih izmjena i dopuna su sljedeći: • Korigiranje građevinskih područja naselja osigurati će se izgradnja građevina za stalno stanovanje

  zainteresiranim građanima sukladno vlasničkim donosima i time doprinijeti jačanju funkcije stanovanja na ovom depopulacijskom području. Korigiranje građevinskih područja sprovesti će se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) posebno primjenom članka 43.

  • Izmjenom naponske razine TS Krš-Pađene i planiranje novog dalekovoda 2X110 kV prema VE „Žujino polje“ osigurati će se optimalnije priključak vjetroelektrana na Elektroenergetsku mrežu.

  • Planiranjem područja za izgradnju stambeno gospodarskih sklopova poljoprivrednih gospodarstava, odnosno gospodarskih, stambenih i pomoćnih građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma potiču se gospodarske aktivnosti ovog ruralnog područja te osigurava korištenje sredstva iz ESI fondova.

  3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Plan prostornog uređenja i dopunjuju se planska rješenje kako slijedi u nastavku. 3.1. ORGANIZACIJA PROSTORA, OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA 3.1.1.Utvrđivanje građevinskih područja Ovim Izmjenama i dopunama planirano je povećanje građevinskog područja naselja i to na području naselja Pađene, Mokro polje i Oton. Prikaz izgrađenosti građevinskih područja i povećanja za predmetne izmjene.

  Građevinska

  područja

  PPUO (Sl.vj. 10/7 i 9/11) Moguće po

  Zakonu čl. 47.

  Prijedlog IDPPUO (II) Povećanje Izgrađen

  o Neizgrađ

  eno Ukupn

  o %

  izgrađeno Izgrađeno Neizgrađ

  eno Ukupno %

  izgrađeno

  Pađene - List 1 32,5 31,5 64,0 50,8 83,2 32,52 32,51 65,03 50,0 1,1 Oton - List 3 12,8 0,2 13,0 98,6 16,9 12,81 0,28 13,09 97,9 0,1 Mokro polje - List 11 21,2 0,0 21,2 100,0 27,6 21,21 1,4 22,61 93,8 1,4 Mokro polje - List 13 10,1 2,0 12,1 83,2 15,7 9,71 2,34 12,05 80,6 -0,1 Ukupno 76,6 33,7 110,3 69,5 143,4 76,3 36,5 112,8 67,61 2,5

  2

 • Iz gornjeg prikaza je vidljivo da je za sve skupine građevinskih područja predmetnih izmjena moguće povećanje za čak 33,1 ha. Međutim, ovim izmjenama izvršeno je povećanje za svega 2,5 ha. 3.1.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina Red. broj. OPĆINA ERVENIK Oznaka Ukupno ha

  % od površine općine

  stan/ ha ha/stan *

  1.0. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA

  1.1. Građevinska područja ukupno GP 502,4 2,37 4,00 izgrađeni dio GP ukupno 357,60 1,68 5,59 1.2. Izgrađene strukture van građevinskog područja ukupno 57,00 0,27 35,09 I 57,00 0,27 35,09 E K T R D 1.3. Poljoprivredne površine ukupno P 2420,70 11,40 1,21 * - obradive P1 P2 614,25 2,89 0,31 * P3 1806,45 8,51 0,90 *

  1.4 Šumske površine ukupno Š 2578,10 12,14 1,29 * - gospodarske Š1 - zaštitne Š2 1511,65 7,12 0,76 * - posebne namjene Š3 1066,45 5,02 0,53 *

  1.5. Ostale poljoprivredne i šumske površine