IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OP TINE kotor.me/uploads/assets/sekretarijati/urbanizam/prostorno planska...ulaganja i valorizaciju ovog dijela Optine, ... Izmjene i dopune

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OP TINE...

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 1

  IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPTINE KOTOR ZA PODRUJE VRANOVII - POBRDJE 2008. Naruilac: SKUPTINA OPTINE KOTOR

  Obradjiva: MONTECEP CENTAR ZA PLANIRANJE URBANOG RAZVOJA Kotor (Potanski fah 76) Benovo 36

  Radni tim Saa Karajovi, dipl. prostorni planer (odgovorni planer) broj licence: 05-5295/05-1 (09/01/06) Zorana Miloevi, dipl. ing. arhitekture broj licence: 01-1871/07 (21/03/07) Jelena Franovi, dipl. ing. pejzane arhitekture broj licence: 01-1872/07 (21/03/07) Edvard Spahija, dipl. ing. saobraaja broj licence: 05-1355/06 (15/05/06) Svjetlana Lali, dipl. ing. graevine broj licence: 01-10693/1 (18/01/08) Bojana Gobovi, dipl. ing. graevine Predrag Vukoti, dipl. ing. elektrotehnike broj licence: 01-10683/1 (25/01/08) Zoran Beljka, dipl. ing. elektrotehnike broj licence: 01-6809/1 (05/10/07)

  Rukovodilac MonteCEP-a: Saa Karajovi, dipl. prostorni planer

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 2

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 3

  SADRAJ ELABORATA UUVVOODDNNEE NNAAPPOOMMEENNEE 44 Pravni osnov Povod za izradu plana Cilj izrade Obuhvat i granica plana Postojea planska dokumentacija Sadraj planskog dokumenta Programski zadatak IIZZVVOODD IIZZ PPRROOSSTTOORRNNOOGG PPLLAANNAA OOPPTTIINNEE KKOOTTOORR ((11999955..)) 77 ANALIZA I OCJENA POSTOJEEG STANJA PROSTORNOG UREENJA PROGRAMSKA PROJEKCIJA EKONOMSKOG I PROSTORNOG RAZVOJA PROJEKCIJE RAZVOJA STANOVNITVA RAZRADA MREE NASELJA PROJEKCIJA RAZVOJA DJELATNOSTI PROSTORNI KONCEPT RAZVOJA SAOBRAAJNA MREA KONCEPCIJA NAMJENE POVRINA, UREIVANJA I KORIENJA PROSTORA SMJERNICE I MJERE ZA ZATITU PRIRODE I OVJEKOVE OKOLINE SMJERNICE ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE IIZZVVOODD IIZZ PPRROOSSTTOORRNNOOGG PPLLAANNAA CCRRNNEE GGOORREE ((22000088..)) 1199 IIZZMMJJEENNEE II DDOOPPUUNNEE PPPPOO UU PPOOBBRRDDJJEE -- VVRRAANNOOVVIIII ((22000088..)) 2222 NAMJENA PROSTORA SMJERNICE ZA DETALJNU RAZRADU TEHNIKA INFRASTRUKTURA Vodosnabdijevanje Kanalisanje otpadnih i kinih voda Elektrosnabdijevanje Telekomunikacije SAOBRAAJNA INFRASTRUKTURA PEJZANO UREDJENJE GGRRAAFFIIKKII PPRRIILLOOZZII PPPPOO KKOOTTOORR ((11999955..)) 2299 GGRRAAFFIIKKII PPRRIILLOOZZII IIZZMMJJEENNAA II DDOOPPUUNNAA PPPPOO KKOOTTOORR ((22000088..)) 3300 0. Obuhvat izmjena i dopuna PPO (1:25.000) 1. Plan namjene povrina (1:25.000) 2. Plan djelatnosti i aktivnosti (1:25.000) 3. Plan vodovoda i kanalizacije (1:25.000) 4. Plan eleketro i tk mree (1:25.000) 5. Plan zatite (1:25.000)

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 4

  UUVVOODDNNEE NNAAPPOOMMEENNEE Predlog plana je uradjen na osnovu primjedbi i zakljuaka Komisije za strunu ocjenu plana, a koji je zasnovan na pojedinanim izvjetajima lanova Komisije i Izvjetaju o sprovedenoj javnoj raspravi sa primjedbama gradjana te miljenjima nadlenih institucija. Pravni osnov Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor (u daljem tekstu: PPO) za podruje Vranovii - Pobrdje rade se na osnovu: - Odluke predsjednika optine Kotor o izradi Izmjena i dopuna PPO Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje (2007.) - Projektnog zadatka za izradu Izmjena i dopuna PPO Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje (oktobar 2007.) - Ugovora izmeu Skuptine optine Kotor i Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora, kao naruioca i MonteCEP-a, kao obraivaa (02-161 od 17.01.2008. odnosno 6/30 od 27.12.2007.) - Zakona o planiranju i ureenju prostora (Sl. list RCG br.28/05) Povod za izradu plana Skuptini optine Kotor obratio se vlasnik zemljita (kompanija Casa Engeneering) u zoni Vranovii - Pobrdje sa zahtijevom da se za to podruje uradi adekvatna urbanistika razrada za turistiko naselje. Optina Kotor je, razmatrajui ovu inicijativu i sagledavajui interese lokalne zajednice kroz investiciona ulaganja i valorizaciju ovog dijela Optine, zakljuila da treba preispitati planske postavke u vaeem PPO i dati adekvatne smjernice za dalju plansku razradu. Cilj izrade Uzimajui u obzir zahtjev privatnog investitora, Izmjenama i dopunama PPO Kotor u zoni u zoni Vranovii - Pobrdje treba sagledati stvarne potencijale prostora i iskazane ideje investitora kao vlasnika zemljita, kako bi se definisali realni kapaciteti budueg turistikih sadraja koji ne naruavaju sklad prirodnog okruenja.

  Obuhvat i granica plana Predmetno podruje se nalazi u Donjem Grblju, na oko petnaest kilometara juno od Kotora. Zahvata prostor prirodnog amfiteatra, u narodu poznat pod imenom Polukvlje. U junom zaleu naslanja se na brdo Rogov Do. Izmjene i dopune PPO se odnose na prostor povrine oko 13,4 ha, to je u odnosu na ukupnu povrinu plana od 335 km2 tek 0,04%. Granica vaeeg PPO se ne mijenja. Postojea planska dokumentacija Ovaj prostor je bio obradjen kroz Prostorni plan optine Kotor, iji je obradjiva bio Urbanistiki institut Hrvatske iz Zagreba (1987), kao i kroz Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor, iji je obradjiva bio Centar za planiranje urbanog razvoja iz Beograda (1995). Ovaj plan je trenutno vaei i predstavlja osnovu za izradu sve nie prostorno planske i urbanistike dokumentacije. Sadraj planskog dokumenta Karakter i obim izmjena i dopuna PPO, koje su definisane u Projektnom zadatku, bio je takav da je obraivau omoguio da pripremi elaborat (tekstualni i grafiki dio) koji se veoma lako moe koristiti u praksi. Naime, u tekstualnom dijelu Izmjena i dopuna, dat je izvod iz vaeeg PPO, s obzirom da se najveim dijelom tekst zadrava. Tako e u ovom elaboratu biti date samo izmjene. I u pogledu grafike je primjenjen slian princip izmjene i dopune su jasno naznaene u odnosu na prethodni PPO (iji su izvodi takodje priloeni) i date na listovima (A3 formata) u razmjeri 1:25.000. To znai da se ovaj elaborat "Izmjena i dopuna PPO Kotor" koristi kao sastavni, amandmanski dio vaeeg plana iz 1995. godine.

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 5

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 6

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 7

  IIZZVVOODD IIZZ PPRROOSSTTOORRNNOOGG PPLLAANNAA OOPPTTIINNEE KKOOTTOORR ((11999955..))

 • Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor za podruje Vranovii - Pobrdje

  MonteCEP - Kotor, 2008. 8

  Izmjene i dopune Prostornog plana optine Kotor su usvojene 1995. godine, a izrada je poela na osnovu Odluke Skuptine optine o pristupanju izradi plana od 27. oktobra 1992. godine. Projektni program Izmjena i dopuna PPO iz 1987. godine je obuhvatio sledee obaveze: - usklaivanje PPO u dijelu drumskog saobraaja sa Prostornim planom Republike Crne Gore - razvoj turizma, javnih funkcija i pratee infrastrukture u zoni Donjeg Grblja uz otvoreno more - definisanje zahvata turistikog kompleksa "Jaz" i njegov odnos prema neposrednoj okolini, koja je na prostoru optine Kotor - iskoriavanje akvatorijuma u privredne svrhe i detaljna analiza mogunosti izgradnje marina na ovom podruju Ovo nisu bili jedini elementi koji su obraeni u sklopu Izmjena i dopuna PPO, jer su i njihove korekcije i promjene uticale na ostale segmente prostora. Svaka oblast je obraena kroz: evidentiranje problema, potencijala i ogranienja na podruju plana i na osnovu kojih su data mogua rjeenja, predlozi i preporuke za dalje aktivnosti. Svi izmenjeni dijelovi teksta do tada vaeeg Prostornog plana optine iz 1987. godine i oni koji nisu bitno mijenjani, objedinjeni su u jedinstveni tekstualni prilog, koji je formiran u 10 poglavlja. I poglavlje "Analiza i ocjena postojeeg stanja prostornog ureenja" II poglavlje "Poloaj i pravci razvoja optine u odnosu na okolne optine i Republiku" III poglavlje "Osnovna koncepcija namjene povrina, ureivanja, izgradnje i korienja prostora" IV poglavlje "Razrada mree naselja sa smjernicama i osnovama za reonizaciju i grupisanje seoskih naselja" V poglavlje "Osnove prostorne organizacije i povezivanje naselja infrastrukturom" VI poglavlje "Smjernice i mjere za zatitu i unapreenje prirode i ovjekove okoline" VII poglavlje "Smjernice za zatitu od elemenetarnih nepogoda i od interesa za odbranu" VIII poglavlje "Smjernice za izradu planske dokumentacije" IX poglavlje "Smjernice za izgradnju pojednih naselja za koje se ne radi planska dokumentacija" X poglavlje "Smjernice za realizaciju plana"

  Grafiki dio plana se sastoji od slijedeih priloga: 1. a/ Plan namjene povrina sa mreom saobraaja * b/ Prostorni koncept razvoja ** 2. a/ Plan aktivnosti i djelatnosti * b/ Mrea naselja sa distribucijom stanovnitva ** 3. a/ Plan vodovoda i kanalizacije * b/ Sintetski prikaz infrastrukture ** 4. a/ Plan elektro i PTT mree * b/ Sintetski prikaz infrastrukture ** 5. a/ Plan zatite * b/ Reimi ureenja prostora ** / * u razmeri 1:25.000; ** u razmeri 1:50.000 / Dokumentaciju PPO Kotor ine list