IZMJENE I DOPUNE BUD¥½ETA TUZLANSKOG KANTONA ZA vlada.tk.gov.ba/Vlada/Budzet_2009/IZMJENE I DOPUNE

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE BUD¥½ETA TUZLANSKOG KANTONA ZA vlada.tk.gov.ba/Vlada/Budzet_2009/IZMJENE...

 • Na osnovu člana 24. stava 1. tačke b) Ustava Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona», broj: 7/97 i 3/99) i («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 15.12.2009. godine, u s v a j a

  IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

  I OPĆI DIO

  Član 1.

  Član 1. stav 1. i stav 2. Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu („Službene

  novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/09 i 9/09) mijenjaju se i glase:

  OPIS

  Izmjene i dopune plana budžetskih

  sredstava za 2009. godinu

  Izmjene i dopune plana prihoda po

  osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija

  za 2009. godinu

  IZMJENE I DOPUNE

  UKUPNOG PLANA

  BUDŽETA ZA 2009. GODINU

  I PRIHODI I PRIMICI 276.113.957,00 79.684.717,60 355.798.674,60 II RAČUN FINANSIRANJA 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00

  Primici od inostranih zaduživanja- Podrška iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana

  17.600.000,00 0,00 17.600.000,00

  UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I + II )

  293.713.957,00 79.684.717,60 373.398.674,60

  III RASHODI I IZDACI 290.472.857,00 79.684.717,60 370.157.574,60 IV RAČUN FINANSIRANJA 3.241.100,00 0,00 3.241.100,00 Spoljne otplate 3.241.100,00 0,00 3.241.100,00

  UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE (III + IV)

  293.713.957,00 79.684.717,60 373.398.674,60

 • FINANSIRANJE

  Primici od inostranog zaduživanja odnose se na podršku iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana u iznosu od 17.600.000,00 KM za pokriće viška rashoda nad prihodima.

  Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 3.241.100,00 KM koristi se za

  finansiranje spoljnih otplata kako slijedi:

  REDNI BROJ

  OPIS

  Izmjene i dopune plana za 2009. godinu

  na ekonomskom kodu 823000

  1. Spoljne otplate Razvojna banka FBiH – OŠ „Stupari“ i OŠ „Kladanj“- Tarevo

  13.500,00

  2. Razvojna banka FBiH- Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla

  169.140,00

  3. Federalno ministarstvo finansija –UKC Rekonstrukcija Plave bolnice Tuzla

  3.058.460,00

  UKUPNO: 3.241.100,00

  Član 2.

  U članu 2. stav. 1. Tabela „A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE“ i stav 2. Tabela „B. RASHODI I IZDACI“ mijenjaju se i glase:

 • 8 8a 8b 9 9a 9b 10 10a 10b 10c 10d 10e 11c 11d 11e

  321.823.146,00 293.713.957,00 293.713.957,00 91.791.786,00 86.418.045,60 79.684.717,60 413.614.932,00 380.132.002,60 373.398.674,60 91,27 86,81 90,28 100,00 92,21 98,23

  700000 PRIHODI 310.292.120,89 272.582.931,89 272.569.147,64 91.791.786,00 86.418.045,60 79.684.717,60 402.083.906,89 359.000.977,49 352.253.865,24 87,84 86,81 87,61 99,99 92,21 98,12

  710000 PRIHODI OD POREZA 294.971.095,73 256.606.385,00 258.349.332,00 0,00 42.900,00 924.600,00 294.971.095,73 256.649.285,00 259.273.932,00 87,58 87,90 100,68 2.155,24 101,02

  711000 POREZI NA DOBIT POJEDINCA I PREDUZEĆA 13.398.630,00 14.509.970,00 16.248.967,00 0,00 0,00 0,00 13.398.630,00 14.509.970,00 16.248.967,00 121,27 121,27 111,98 111,98

  711200 POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA 13.398.630,00 14.509.970,00 16.248.967,00 0,00 0,00 0,00 13.398.630,00 14.509.970,00 16.248.967,00 121,27 121,27 111,98 111,98 713000 POREZI NA PLAĆU I RADNU SNAGU 985.645,83 1.872.020,00 2.966.530,00 0,00 0,00 0,00 985.645,83 1.872.020,00 2.966.530,00 300,97 300,97 158,47 158,47

  713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE POREZA) 985.645,83 1.872.020,00 2.966.530,00 0,00 0,00 0,00 985.645,83 1.872.020,00 2.966.530,00 300,97 300,97 158,47 158,47 715000 DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE 4.674.532,49 4.486.435,00 4.925.300,00 0,00 0,00 0,00 4.674.532,49 4.486.435,00 4.925.300,00 105,36 105,36 109,78 109,78

  715100 POREZI NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODATNU VRIJEDNOST 3.490.100,00 2.799.313,00 3.082.113,00 0,00 0,00 0,00 3.490.100,00 2.799.313,00 3.082.113,00 88,31 88,31 110,10 110,10

  715200 POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA 14.432,49 19.470,00 25.543,00 0,00 0,00 0,00 14.432,49 19.470,00 25.543,00 176,98 176,98 131,19 131,19

  715900 OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 1.170.000,00 1.667.652,00 1.817.644,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 1.667.652,00 1.817.644,00 155,35 155,35 108,99 108,99

  716000 POREZ NA DOHODAK 34.160.820,00 20.167.480,00 19.072.970,00 0,00 0,00 0,00 34.160.820,00 20.167.480,00 19.072.970,00 55,83 55,83 94,57 94,57

  716100 POREZ NA DOHODAK 34.160.820,00 20.167.480,00 19.072.970,00 0,00 0,00 0,00 34.160.820,00 20.167.480,00 19.072.970,00 55,83 55,83 94,57 94,57 717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 241.744.210,00 215.565.500,00 215.126.635,00 0,00 0,00 0,00 241.744.210,00 215.565.500,00 215.126.635,00 88,99 88,99 99,80 99,80

  717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 241.744.210,00 215.565.500,00 215.126.635,00 0,00 0,00 0,00 241.744.210,00 215.565.500,00 215.126.635,00 88,99 88,99 99,80 99,80 719000 OSTALI POREZI 7.257,41 4.980,00 8.930,00 0,00 42.900,00 924.600,00 7.257,41 47.880,00 933.530,00 123,05 12.863,13 179,32 2.155,24 1.949,73

  719100 OSTALI POREZI 7.257,41 4.980,00 8.930,00 0,00 42.900,00 924.600,00 7.257,41 47.880,00 933.530,00 123,05 12.863,13 179,32 2.155,24 1.949,73 720000 NEPOREZNI PRIHODI 15.283.725,16 15.613.716,89 14.018.575,64 83.580.453,88 80.219.484,96 71.801.456,96 98.864.179,04 95.833.201,85 85.820.032,60 91,72 85,91 86,81 89,78 89,51 89,55

  721000 PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA 1.008.504,54 1.008.504,85 455.558,09 30.030.000,00 30.030.000,00 22.293.034,00 31.038.504,54 31.038.504,85 22.748.592,09 45,17 74,24 73,29 45,17 74,24 73,29

  721100 PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA 147.762,25 127.588,00 130.580,00 1.030.000,00 1.030.000,00 559.594,00 1.177.762,25 1.157.588,00 690.174,00 88,37 54,33 58,60 102,35 54,33 59,62

  721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE 14.391,44 34.566,00 7.630,00 0,00 0,00 0,00 14.391,44 34.566,00 7.630,00 53,02 53,02 22,07 22,07

  721300 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA I UČEŠĆA U KAPITALU 846.350,85 846.350,85 317.348,09 0,00 0,00 0,00 846.350,85 846.350,85 317.348,09 37,50 37,50 37,50 37,50

  721600 PRIHODI OD PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 21.733.440,00 29.000.000,00 29.000.000,00 21.733.440,00 74,94 74,94 74,94 74,94 722000 NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA 9.748.370,17 10.008.468,54 10.025.658,00 53.550.453,88 50.189.484,96 49.508.422,96 63.298.824,05 60.197.953,50 59.534.080,96 102,84 92,45 94,05 100,17 98,64 98,90

  722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 3.463.311,48 3.469.167,00 2.813.120,00 0,00 0,00 0,00 3.463.311,48 3.469.167,00 2.813.120,00 81,23 81,23 81,09 81,09

  722200 SUDSKE TAKSE 4.889.278,29 4.919.977,00 5.307.638,00 0,00 0,00 0,00 4.889.278,29 4.919.977,00 5.307.638,00 108,56 108,56 107,88 107,88

  722300 KOMUNALNE TAKSE 7.465,33 6.205,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 7.465,33 6.205,00 2.440,00 32,68 32,68 39,32 39,32

  722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE 896.636,63 931.187,54 446.480,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.976.636,63 3.011.187,54 2.526.480,00 49,79 100,00 84,88 47,95 100,00 83,90

  722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 321,60 360,00 191.270,00 12.706.800,00 12.663.900,00 11.782.200,00 12.707.121,60 12.664.260,00 11.973.470,00 59.474,50 92,72 94,23 53.130,56 93,04 94,55

  722600 PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA I VLASTITI PRIHODI) 299.556,84 247.032,00 261.970,00 38.083.945,95 33.500.119,04 33.700.757,04 38.383.502,79 33.747.151,04 33.962.727,04 87,45 88,49 88,48 106,05 100,60 100,64

  722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI 191.800,00 434.540,00 1.002.740,00 679.707,93 1.945.465,92 1.945.465,92 871.507,93 2.380.005,92 2.948.205,92 522,81 286,22 338,29 230,76 100,00 123,87 723000 NOVČANE KAZNE (NEPORESKE PRIRODE) 4.526.850,45 4.596.743,50 3.537.359,55 0,00 0,00 0,00 4.526.850,45 4.596.743,50 3.537.359,55 78,14 78,14 76,95 76,95

  723100 NOVČANE KAZNE 4.526.850,45 4.596.743,50 3.537.359,55 0,00 0,00 0,00 4.526.850,45 4.596.743,50 3.537.359,55 78,14 78,14 76,95 76,95 730000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI I DONACIJE) 0,00 0,00 0,00 7.411.332,12 5.355.660,64 6.158.660,64 7.411.332,12 5.355.660,64 6.158.660,64 83,10 83,10 114,99 114,99

  731000 TEKUĆE POTPORE IZ INOSTRANSTVA 0,00 0,00 0,00 419.132,00 209.832,00 209.832,00 419.132,00 209.832,00 209.832,00 50,06 50,06 100,00 100,00

  731100 TEKUĆE POTPORE IZ INOSTRANSTVA 0,00 0,00 0,00 419.132,00 209.832,00 209.832,00 419.132,00 209.832,00 209.832,00 50,06 50,06 100,00 100,00 732000 OD OSTALIH NIVOA VLASTI 0,00 0,00 0,00 6.992.200,12 5.145.828,64 5.948.828,64 6.992.200,12 5.145.828,64 5.948.828,64 85,08 85,08 115,60 115,60

  732100 OD OSTALIH NIVOA VLASTI 0,00 0,00 0,00 6.992.200,12 5.145.828,64 5.948.828,64 6.992.200,12 5.145.828,64 5.948.828,64 85,08 85,08 115,60 115,60 770000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 37.300,00 362.830,00 201.240,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 837.300,00 1.162.830,00 1.001.240,00 539,52 100,00 119,58 55,46 100,00 86,10

  777000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 37.300,00 362.830,00 201.240,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 837.300,00 1.162.830,00 1.001.240,00 539,52 100,00 119,58 55,46 100,00 86,10

  777700 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 37.300,00 362.830,00 201.240,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 837.300,00