Click here to load reader

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA i dopuna... · PDF filerepublika hrvatska vukovarsko-srijemska Županija grad vinkovci izmjene i dopune prostornog plana ureĐenja

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA i dopuna... · PDF filerepublika...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

  GRAD VINKOVCI

  IZMJENE I DOPUNE

  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

  GRADA VINKOVACA

  KNJIGA I

  rujan, 2016.

 • 1

  NOSITELJ IZRADE PLANA GRAD VINKOVCI

  Gradonačelnik Mladen Karlić, dr.med.

  STRUČNI IZRAĐIVAČ PLANA JURCON PROJEKT d.o.o.

  Direktor Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Odgovorni voditelj Ljerka Jurasović, dipl. ing. arh.

  ovlaštena arhitektica i ovlaštena arhitektica urbanistica

  Stručni tim u izradi Plana Ljerka Jurasović, dipl. ing. arh. Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Tito Kosty, dipl. ing. arh. Bojan Linardić, dipl. ing. arh. Kristina Perkov mag.ing.arch. Gordan Maček, dipl. ing. prom. Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch. Renata Fakin, ing. građ. Milan Puhar, dipl. ing. el. Stručna suradnja Nevenka Mrčela, dipl. iur.

 • 2

  Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Općina/grad: GRAD VINKOVCI Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA Odluka o izradi Prostornog plana uređenja (službeno glasilo): „Službeni glasnik Grada Vinkovaca“ broj 7/04

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): „Službeni glasnik Grada Vinkovaca“ broj 5/16

  Javna rasprava (datum objave): Glas Slavonije 24.6.2015. Ponovna Javna rasprava: Glas Slavonije 15.12.2015. 2. Ponovna Javna rasprava: Glas Slavonije 26.04.2016.

  Javni uvid održan: od 1. do 15. 7. 2015. Javno izlaganje održano: 14. 7. 2015. Ponovni javni uvid: od 22. do 29.12.2015. Ponovno javno izlaganje: 22.12.2015. 2. Ponovni javni uvid: od 3. do 10.5.2016. Ponovno javno izlaganje: 9.5.2016.

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh. _________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Suglasnost na plan prema članku 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i članaku 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) Klasa: 350-02/16-01/34, Urbroj: 2196/1-01-16-1, datum: 19.08.2016. Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: JURCON PROJEKT d.o.o. Gotalovečka 4a, 10000 Zagreb Tel: 01/301 22 06

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. _________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Odgovorni voditelj: Ljerka Jurasović, dipl.ing.arh.

  ovlaštena arhitektica urbanistica Stručni tim u izradi plana: Ljerka Jurasović, dipl. ing. arh. Bojan Linardić, dipl. ing. arh. Renata Fakin, ing. građ. Milan Puhar, dipl. ing. el. Gordan Maček, dipl. ing. prom. Stručna suradnja: Nevenka Mrčela, dipl. iur.

  Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Tito Kosty, dipl. ing. arh. Slobodan Bajagić, dipl. ing. šum. Marin Kokić, prof. pov. Momir Pavletić Slobođan, mag. ing. prosp. arch.

  Pečat predstavničkog tijela:

  Predsjednik gradskog vijeća Grada Vinkovaca: Kata Krešić, dr. med. _________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Pečat nadležnog tijela:

 • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

  3

  SADRŽAJ PLANA

  (0) OPĆI DIO

  Prilozi prema članku 23. a. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98., 39/04., 45/04. – ispravak i 163/04.) i prema članku 40. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12, 55/12 i 80/13), u svezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13):

  1. Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Jurcon projekt d.o.o. 2. Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za upis tvrtke

  u sudski registar za izradu dokumenata prostornog uređenja 3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno Imenik ovlaštenih inženjera

  Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi

  4. Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornog voditelja

  5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja 6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Sl.

  glasnik Grada Vinkovaca“ broj 9/11.)

  (1) TEKSTUALNI DIO

  A. OPĆE ODREDBE

  B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA 2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

  2.1.1. Prometne građevine od važnosti za Državu i Županiju 2.1.2. Poštanske građevine

 • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

  4

  2.1.3. Telekomunikacijske građevine 2.1.4. Energetske građevine od važnosti za Državu i Županiju

  2.1.4.1. Elektroenergetske građevine 2.1.4.2. Građevine za cijevni transport nafte i plina

  2.1.5. Vodnogospodarske građevine od važnosti za Državu i Županiju 2.1.6. Proizvodne građevine od važnosti za Državu i Županiju 2.1.7. Športske građevine i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i

  Županiju 2.1.8. Građevine obrane

  2.2. Građevinska područja naselja 2.2.1. Izgradnja stambenih građevina 2.2.2. Izgradnja pomoćnih građevina/sadržaja 2.2.3. Izgradnja javnih i društvenih građevina/sadržaja 2.2.4. Izgradnja gospodarskih građevina (proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko - turističkih i

  luke) 2.2.5. Izgradnja športsko-rekreacijskih građevina 2.2.6. Građevine privremenog karaktera 2.2.7. Specifične građevine 2.2.8. Septičke jame 2.3. Izgrađene strukture van naselja 2.3.1.Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima (izvan naselja stalnog i

  povremenog stanovanja) 2.3.2. Gradnja izvan građevinskih područja 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 5. UVJETI UREDIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH

  INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

  5.1.Prometni sustav 5.1.1.Cestovni promet 5.1.2.Željeznički promet 5.1.3.Riječni promet 5.1.4.Zračni promet 5.1.5.Poštanski promet 5.1.6.Telekomunikacijska mreža

  5.2.Energetski sustav 5.2.1.Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 5.2.2.Elektroenergetska mreža 5.2.3.Vodnogospodarski sustav

  6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

 • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

  5

  6.1. Mjere zaštite zaštićenih dijelova prirode i dijelova predviđenih za zaštitu

  6.2. Mjere zaštite osobito vrijednih dijelova prirode

  6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina 6.4. Mjere zaštite eksploatacijskih polja

  6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav - Sava

  7. POSTUPANJE S OTPADOM

  8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

  9. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA 9.1.Mjere zaštite od ratnih opasnosti 9.2.Mjere zaštite od elementarnih nepogoda

  10. MJERE PROVEDBE PLANA 10.1. Obveza izrade prostornih planova 10.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera 10.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

  C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  (2) GRAFIČKI DIO

  1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:25.000 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:

  2.A.1. Prometni sustav-kopneni, vodeni i zračni 1:25.000 2.A.2. Prometni sustav-pošta i telekomunikacije 1:25.000 2.B.1. Energetski sustav - elektro energetika 1:25.000 2.B.2. Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 1:25.000 2.C.1. Vodno gospodarski sustav-vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:25.000 2.C.2. Vodno gospodarski sustav-uređenje voda i vodotoka 1:25.000

  3.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.A.1. Uvjeti korištenja-područja posebnih uvjeta korištenja 1:25.000 3.A.2. Uvjeti korištenja-područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25.000 3.B.1. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita

  posebnih vrijednosti i obilježja 1:25.000 3.B.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja

  i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000

 • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

  6

  4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA: 4.A. Naselje Vinkovci (zapadni dio) s Borincima, Arheološki park Marica, Gospodarska zona Borinci, Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad, Ugostiteljsko-turistička zona Sopot Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2 i Sportsko-rekreacijska zona Ljeskovac 1:5.000 4.B. Naselje Vinkovci (istočni dio), Zalužje (izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci) Arheološki park Kamenica, Groblje-Sjever, Gospodarska zona Žankovac, Gospodarska zona Gubac, Gospo

Search related