of 72/72
INFORMATYKA INFORMATYKA -wykład 2 -wykład 2 mgr Magdalena Kondraciuk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii Wydziału Rolnictwa i Biologii w Leśnej Podlaskiej w Leśnej Podlaskiej Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Kierunek: rolnictwo Kierunek: rolnictwo

INFORMATYKA -wykład 2

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii w Leśnej Podlaskiej. INFORMATYKA -wykład 2. Rok I sem.2 rok ak.2005/2006 Kierunek: rolnictwo. mgr Magdalena Kondraciuk. Informatyka - PowerPoint PPT Presentation

Text of INFORMATYKA -wykład 2

 • INFORMATYKA-wykad 2mgr Magdalena KondraciukSzkoa Gwna Gospodarstwa WiejskiegoZamiejscowy Orodek DydaktycznyWydziau Rolnictwa i Biologiiw Lenej PodlaskiejRok I sem.2 rok ak.2005/2006Kierunek: rolnictwo

 • Informatyka

  jest dziedzin wiedzy zajmujc si algorytmami oraz gromadzeniem, wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji za pomoc komputerw i odpowiedniego oprogramowania.

  Informatyka = Informacja + automatyka

 • Informacja (definicja oglna) to taki czynnik, ktremu czowiek moe przypisa okrelony sens (znaczenie), aby mc j wykorzystywa do rnych celw.

  Informacja (definicja informatyczna) to zbir danych zebranych w celu ich przetwarzania i otrzymania wynikw (nowych danych)

 • Gwne cechy komputera:

  zdolno do zapamitywania duej iloci danych (pami tamowa, dyskowa, CD-ROM), moliwo automatycznego wykonywania rozkazw (program komputerowy), programowalno, czyli zdolno do zmiany sposobu dziaania programu (programowanie) bardzo dua szybko oblicze (procesor moe wykona wiele milionw operacji matematycznych w czasie 1 sekundy), moliwo prezentacji wynikw w rnej formie (pliku, tabeli, wykresu, tekstu, wydruku, dwiku, cigu bitw)

 • Zastosowania informatykiZastosowania informatyki, a w szczeglnoci komputerw mona podzieli nastpujco:programowanie: tworzenie kompilatorw np. Turbo-Pascal, C++,Visual Basic, programowanie systemw operacyjnych np. Unix, DOS, Linux, Windows NT, tworzenie jzykw zorientowanych problemowo np. Access, dBase, Delphi. wspomaganie pracy biurowej (pakiety oprogramowania np. Ms-Office 97): edytory tekstu np. WordPad, Word, edytory graficzne Paint, bazy danych (np. zarzdzanie baz kadrow firmy), programy kalkulacyjne np. Lotus 1-2-3, Excel 97, programy komunikacyjne np. Outlook Express, NetMeeting, Internet Explorer, systemy Desktop Publishing np. Ms-Publisher, Adobe Page Maker, programy graficzne do obrbki obrazw np. Corel PhotoPaint, programy edukacyjne: do nauki, do zabawy, wspomaganie pracy twrczej czowieka (ang.Computer Aided Design) np. AutoCAD, wspomaganie pracy wytwrczej czowieka (ang.Computer Aided Engineering),

 • Systemy liczbowe

  W yciu codziennym przyzwyczajeni jestemy do wykonywania rachunkw w systemie dziesitnym. Zupenie niewiadomie korzystamy z tzw. pozycyjnego systemu liczenia. Przykadowo liczb 118 mona zapisa w nastpujcej postaci:

  Liczba 10 w tym zapisie nazywa si podstaw systemu liczenia. W systemie dziesitnym wykorzystuje si 10 cyfr : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 • T sam liczb 118 mona przedstawi w systemie szesnastkowym w postaci nastpujcej:

  Liczba 16 w tym zapisie nazywa si podstaw systemu. W systemie szesnastkowym wykorzystuje si 16 cyfr : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

 • Wszystkie komputery na wiecie dziaaj w oparciu o urzdzenia, ktrych najmniejsz jednostk jest cyfra 0 lub 1. Stao si tak, dlatego, e ludziom udao si tylko zbudowa takie elementy elektroniczne, ktre mog przyjmowa dwa stany fizyczne: jest prd, nie ma prdu. Te dwa stany fizyczne nazywamy wartociami logicznymi: TAK, NIE (PRAWDA, FASZ) lub w systemie dwjkowym 1 , 0. Dlatego te systemy komputerowe posuguj si (licz) tylko dwjkowym systemem liczenia. Nasz liczb 118 mona zapisa w postaci nastpujcej:

  Natomiast w pamici komputera (RAM lub ROM) zapisana liczba wyglda tak: 1,1,1,0,1,1,0

 • Programici, czyli ludzie piszcy programy komputerowe posuguj si czasem systemem szesnastkowym (heksadecymalnym), w ktrym stosuje si cyfry: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

 • Zamie liczb binarn 1111 (2) na liczb dziesitn:

  Odp.: 1111 (2) = 8 + 4 + 2 +1 = 15 (10)

  32102^32^22^12^084211x81x41x21x1

 • Zamie liczb dziesitn 15(10) na liczb binarn:

  Dzielenie wykonujemy a iloraz osignie 0.Otrzymana liczba wynosi : (1111) 2

  DzielenieIlorazReszta z dzieleniaCyfra15:571C07:231C13:211C21:201C3

 • Jedn cyfr 0 lub 1 w systemie binarnym nazywamy bitem. Nazwa ta powstaa ze zoenia dwch sw angielskich binary digit (cyfra binarna). Bit to podstawowa jednostka informacji w wiecie komputerw. Na bicie koczy si wiat komputerw, a moe w nim wanie si zaczyna (?). Pojcie bajtu. Gdy zestawimy razem 8 bitw to mamy ju kawaek informacji, tak miar informacji nazywamy wic bajtem ( ang. byte kawaek ).

  Przykad komrki pamici komputerowej zawierajcej liczb 50 (10) .(00110010) (2) = (50) (10)1KB = 210B = 1024B1MB = 210KB = 1025KB = 1048576B

  7654321000110010

 • Aby moliwa bya wymiana informacji midzy rnymi komputerami, opracowano standardowy kod wymiany informacji ASCII (American Standard Code for Information), w ktrym kademu znakowi przyporzdkowano liczb (kod).

 • Tablica kodw ASCII

 • Uwzgldnione zostay tylko znaki widoczne. Kody od 0 do 31 stosowane s do tzw. znakw sterujcych prac urzdze komputerowych, dlatego nie s widoczne na ekranie monitora.

  Przykad:Znak A (dua litera a) jest reprezentowany przez liczb dwjkow (01000001) (2)

  ZAWARTO 1 BAJTU10000001

  Dziesitna warto kodu ASCII litery A wynosi 65(10).

 • Twrcza praca czowiekaBudowa komputera

  PRZETWARZANIE

  PROGRAM

  POMN PIERWSZ LICZB PRZEZ DRUG

  WYJCIE

  ODPOWIED

  4

  WEJCIE

  DANE

  2, 2

  PAMI

  OPERACYJNA

 • Budowa komputera (2)

 • PROCESORinaczej SERCE KOMPUTERA stanowi gwny element komputera, poniewa jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji. Skada si on z ukadw sterujcych, arytmometru oraz rejestrw . Ukady sterujce odpowiadaj za: dostarczenie arytmometrowi danych do oblicze z pamici operacyjnej, przekazywanie wynikw oblicze z powrotem do pamici oraz waciw kolejno przetwarzania. W arytmometrze odbywaj si wszystkie obliczenia realizowane przez komputer. W rejestrach procesora przechowuje si adresy wybranych miejsc pamici operacyjnej oraz dane i wyniki oblicze. W wyrnionym rejestrze nazywanym licznikiem rozkazw jest umieszczany adres miejsca w pamici wewntrznej zawierajcego biecy rozkaz dla procesora. Praca procesora odbywa si w tzw. cyklach rozkazowych.

 • MAGISTRALAjest zbiorem przewodw elektrycznych oraz specjalnych gniazd poczonych ze sob rwnolegle, tak aby umoliwi przesyanie danych, adresw i sygnaw sterujcych pomidzy procesorem, pamici wewntrzn i urzdzeniami peryferyjnymi komputera. Magistrala skada si z szyny sygnaw sterujcych, szyny danych i szyny adresowej. Cykl pracy magistrali odbywa si w taktach czasowych (podobnie jak w przypadku procesora), z tym, e zwykle czstotliwo pracy magistrali jest kilka razy mniejsza od czstotliwoci pracy procesora. Powoduje to zmniejszenie efektywnoci pracy caego systemu komputerowego.

 • W komputerze wyrniamy dwa rodzaje pamici:

  pamici wewntrzne pamici zewntrzne

  PAMI WEWNTRZNA skada si z pamici staej okrelanej terminem ROM (ang. Read Only Memory) oraz pamici operacyjnej okrelanej pamici RAM (ang. Random Access Memory). W pamici staej ROM producent komputera zapisuje informacje o konfiguracji sprztowej, programy rozpoczynajce pierwsz faz pracy komputera (inicjalizacja systemu) oraz programy diagnostyczne. Do pamici ROM nie mona zapisywa danych - mona j tylko odczytywa. W pamici operacyjnej RAM, czyli pamici do zapisu i odczytu, przechowywane s informacje bdce obiektem biecego przetwarzania (dane, programy, wyniki). Pami RAM jest pamici ulotn - jej zawarto ginie po wyczenia komputera.

 • Pamici buforowe (1)

  Szybko z jak moemy pobiera lub zapisywa informacje z pamici jest jednym z istotniejszych parametrw decydujcych o szybkoci dziaania komputera.Czas dostpu do pamici, jest barier ograniczajc przyspieszenie pracy caego komputera.Ukady pamici o bardzo krtkim czasie dostpu < 60 ns s na tyle drogie, e nie montuje si ich w komputerach, jako podstawowe pamici.Stosuje si je do specjalnych pamici buforowych (cache).

 • Pamici buforowe (2)

  Do komputera montuje si (zalenie od potrzeb i moliwoci finansowych) 256 do 512 kB bardzo szybkiej pamici. Jest ona umieszczona midzy procesorem i reszt pamici RAM, ju znacznie wolniejsz.Procesor komunikuje si z t szybk pamici czytajc z niej lub piszc do niej.Operacje te mog odbywa si z du i szybkoci.Kiedy za procesor zajty jest wykonywaniem funkcji innych ni komunikowanie si z pamici, specjalne ukady przerzucaj informacj midzy pamici cache i reszt RAM'u.

 • Pamici zewntrzneIstnieje niebezpieczestwo utraty zawartoci pamici RAM po wyczeniu komputera lub po utracie zasilania. Pami ta bowiem dziaa tylko wtedy, gdy komputer jest zasilany. Z tego powodu istniej pamici zewntrzne: tamy (tapes) wsppracujce z magnetofonem (pierwsze komputery PC), dyski elastyczne (floppy disks), dyski (twarde) (hard disks) stacje CD ROM i DVD tamy wsppracujce ze streamer'em.Urzdzeniem zapewniajcym przechowywanie informacji w sposb efektywny jest tzw. dysk.

 • Dyski i napdyDysk jest krkiem o ksztacie gramofonowej pyty pokrytym z obu stron cienk warstw magnetyczn, podobnie jak tama magnetofonowa. W terminologii dotyczcej pamici dyskowych istniej niejednoznacznoci. Dysk oznacza w zasadzie sam nonik informacji.Potocznie sowem tym okrelany jest cay mechanizm sucy do zapisu i odczytu, czyli stacja dyskw zwana take napdem dysku. W mikrokomputerach stosowane s dwa rodzaje stacji dyskw: stacje dyskw elastycznych, mikkich (floppy disc drive), stacje dyskw sztywnych, staych, (hard disc drive).

 • DyskiDyski su do przechowywania duych ilo informacji nawet po wyczeniu zasilania komputera i nazywane s pamici masow.Ich cech wspln jest zapis informacji na noniku magnetycznym. Podstawowe rnice to: wymienna dyskietka, mogca "pracowa " w wielu napdach, niewymienny dysk, stanowicy jedn cao z napdem.Dyskietki w dyskach mikkich mog mie rozmiar. 5.25 cala (135 mm) 360kB, 1,2MB, 3.5 cala (90 mm) 720kB, 1.44MB.

 • Dziaanie dyskuNapd dyskowy przypomina swoj konstrukcj gramofon lub odtwarzacz pyt kompaktowych Gwne elementy to: silnik wprawiajcy dyskietk w ruch wirowy (5 obr/sek) ze stabilizacj, dwie gowice suce do zapisu i odczytu, urzdzenie przesuwajce gowice wzdu promienia dyskietki.Informacje zapisywane s na dyskietce na koncentrycznie rozmieszczonych okrgach (ciekach).

 • Organizacja dyskuDla zapewnienia lepszej organizacji zapisu kada cieka podzielona jest na sektory, wycinki cieki ograniczone dwoma promieniami, z ktrych kady ma swj unikatowy "numer". Ilo informacji zapisywana w kadym sektorze jest zawsze staa, cho rne s jego "fizyczne" rozmiary i wynosi zawsze 512 bajtw.Dziaaniem napdu kieruje kontroler dysku. Najmniejsz jednostk zapisu i odczytu jest jeden sektor. Informacje gromadzone s w postaci plikw.

 • Formatowanie dyskietki (1)Przed uyciem dyskietk musimy sformatowa .Proces ten moe by czciowo porwnany do liniowania kartki papieru przed jej uyciem do pisania. Dokonuje si w nim jednak znacznie wicej

 • Formatowanie dyskietki (2)Nastpuje numeracja sektorw,Dokonywana jest rezerwacja miejsca na katalog, w ktrym bd umieszczane informacje o zbiorach,Tworzona jest tabela rozmieszczenia plikw FAT (File Allocation Table) zawierajca fizyczne adresy poszczeglnych jednostek rozmieszczeniowych, tzw. clusters.Dziki temu nazwa pliku nie zajmuje miejsca na dyskietce. Dyskietka 360 kB moga zawiera maksymalnie 112 plikw, Dyskietka 1.2 MB dwa razy wicej.

 • Podobiestwa i rnicePodstawowe rnice midzy dyskiem staym i elastycznym dotycz ich konstrukcji. Dysk elastyczny si "krci " dopiero w chwili gdy chcemy dokona zapisu bd odczytu. Dysk stay "krci si" zawsze. Zasady zapisu i odczytu i rozmieszczenia plikw s takie same. Wynikiem rnic konstrukcyjnych s midzy innymi: Znacznie wiksza pojemno dyskw staych (10 MB - n-GB) i krtszy czas zapisu i odczytu (tzw. czas dostpu). Olbrzymia szybko przesyania informacji midzy dyskiem a RAM'em jest wynikiem stosowania buforw w procesie transferu informacji.

 • Dysk stayDysk stay posiada kilka sztywnych krkw wirujcych z prdkoci 600 obr/s; przy powierzchni kadego z nich znajduje si gowica odlega od jego powierzchni o setne czci milimetra. Dysk stay to jednoczenie nonik danych i urzdzenie do odczytu i zapisu. Jest on hermetycznie zamknity, a nonik w nim niewymienialny. Czasy dostpu do dyskw wynosz oko o 10 ms. Najczciej stosowane rednice to: 5.25", 3.5" i ostatnio 2.5".

 • Pyty CD-AUDIO i CD-ROM

 • Struktura pyty CD

 • Zapis danych na pycie CDGowica prowadzi laser po ciekach [groove], Od rodka na zewntrz.

  cznie cieki na 74-minutowej pycie CD licz niemal 5km! Wartoci 0 i 1 reprezentowane s na pycie przez pity oraz landy. Land - powierzchni gadk, od ktrej wizka odbija si cakowicie otrzymujemy warto bitu 1

  Pit - wgbienie, od ktrego, po odbiciu wizka lasera jest rozpraszana i nie wraca z powrotem do czujnika otrzymujemy warto bitu 0

 • Odczyt pyty CDObecnie wodtwarzaczach CD stosuje si lasery GaAlAs (dugo fali 780nm granica) Laser skupia swoj wizk ok. 1,2mm wewntrz powierzchni CD maa czuo na obce ciaa.W diodzie laserowej powstaje wizka wiata, ktra trafia najpierw na siatk dyfrakcyjn. Wychodz z niej trzy promienie, ktre s polaryzowane i przechodz przez kolimator. Nastpnie pytka 1/4 fali zmienia ich polaryzacj na koow i przesya do obiektywu, ktry je ogniskuje na pycie. Promienie odbite od pyty przechodz w drodze powrotnej znowu przez pytk 1/4 fali, gdzie uzyskuj polaryzacj prostopad do tej, ktr uzyskay wczeniej w polaryzatorze. Promienie te s odbijane i kierowane do ukadu optycznego, zoonego z soczewki wklsej i cylindrycznej, ktry suy do tworzenia obrazu na matrycy fotodetekcyjnej.

 • Pyty CD-R i CD-RW

 • Budowa pyty CD-R

 • Budowa pyty CD-RW

 • Barwy pyt CD-RCyjanina - barwa zielon, niezbdna moc lasera - 6,5 mw, duga strategia nagrywania, niskie prdkociach nagrywania Ftalocyjanina - barw ta lub bezbarwna, niezbdna moc lasera - 5,5 mw, krtka strategia nagrywania, wiksza odporno na energi wietln i ciepln, drosza, due prdkoci nagrywania

  Azocyjanina - barwa jasnoniebieska, dosy rzadko spotykana

 • Pyty DVDRozwinicie technologii CD

 • Budowa pyty DVD R/RW

 • Porwnanie DVD z CD Dugo cieki na DVD wynosi ok. 11 km, gdzie dla CD 5-6km Rozmiar danych na DVD zwiksza si 650 MB do 4,7 GB. cieki na CD s oddzielone od siebie o 1,6 m, a odlego midzy rowkami wynosi 0,83 m, w przypadku DVD odlegoci te zmniejszaj si do 0,74 m oraz 0,4 m.

 • Rne pojemnociDVD-5 Jednostronny jednowarstwowy 4,7 GBDVD-8 Jednostronny dwuwarstwowy 8,5 GBDVD-10 Dwustronny jednowarstwowy 9,4 GBDVD-18 Dwustronny dwuwarstwowy 17 GB

 • STANDARDY DVD

  Nie istnieje jeden standard pyt DVD, ktrego trzymaliby si wszyscy producenci tego nonika danych. W rezultacie pyt zapisanych w jednym z wymienionych formatw nie mona odczyta w innym. Std istnieje rwnie wiele konkurencyjnych formatw zapisywalnych pyt DVD (schemat):

 • STANDARDY DVD:DVD-R odpowiednik pyt CD-R, o zapisie jednokrotnym, umoliwiajcy zapisanie 3,68 GB danych

  DVD ROM standard pyt do zapisu danych komputerowych DVD VIDEO - dawny "Digital Video Disc

 • Od samego pocztku istniej dwa konkurencyjne i niekompatybilne ze sob standardy pyt DVD jedno- i wielokrotnego zapisu: DVD-R/RW oraz DVD+R/RW.

  W obu przypadkach mamy do czynienia z jednokrotnie lub wielokrotnie zapisywalnymi dyskami mieszczcymi 4,7 GB danych, ktre mog zosta odczytane przez wikszo zwykych czytnikw DVD-ROM

  DVD+R DL ( Double Layer) - pyty jednokrotnego zapisu dwuwarstwowe. W nagrywarkach tych pyt laser musi mie minimaln moc wynoszc ok. 30 mW, dla porwnania moc lasera w DVDR/RW wynosi zaledwie 5-11 mW.

  DVD R/RW

 • BHP CD i dyskietek (1)Nie dotykaj sucych do zapisu powierzchni magnetycznych widocznych przez otwory w zabezpieczajcej je plastykowej kopercie.Nie am i nie zginaj dyskietki i krka CD.Przechowuj dyskietki w chodnym, suchym i czystym miejscu. Nie zostawiaj ich w zaparkowanym samochodzie w gorcy dzie. Niewystawiaj ich rwnie na dziaanie temperatur poniej 10C.Przechowuj dyskietki i krki CD w pozycji pionowej. Nie zostawiaj dyskietek lecych pasko w miejscu pracy, mog one zostaprzycinite jakimi przedmiotami.

 • BHP CD i dyskietek (2)Trzymaj dyskietki z dala od magnetycznych, wytwarzanych przez silniki elektryczne, kalkulatory, dyktafony, itp.Jeli zdarzy ci si zala dyskietk kaw bd herbat wyrzu j, nie czyci przy pomocy jakichkolwiek pynw. Nie wkadaj ju nigdy takiej dyskietki do napdu -moesz przez to zniszczy rwnie gowic czytajc i zapisujc informacj.Zabrudzony krek CD wyczy !Wykonuj zawsze kopie dyskietek zawierajcych istotne pliki.

 • (ang. keyboard) skada si z ponad 100 klawiszy (101-, 102- lub 104). Dziki niej wprowadzamy do komputera polecenia, operacje i teksty. Komputer reaguje bezporednio po wydaniu naszego polecenia z klawiatury wykonujc konkretne dziaanie (nazywane jest to prac interakcyjn). KLAWIATURA

 • MYSZ(ang. mouse) to jedno z popularnych urzdze peryferyjnych sucych do komunikacji uytkownika z komputerem. Mysz przesuwana po paszczynie obraca gumow kulk, ktra wiele razy na sekund przekazuje dane pooeniu myszy do komputera. Komputer przenosi ruchy myszy na ruch wskanika myszy. Myszka moe by wyposaona od jednego do trzech przyciskw sucych do wydawania polece oraz w tzw. rolki suce do przewijania ekranu w pionie i w poziomie. W rodowisku Microsoft Windows dwuprzyciskowa myszka jest niezbdna do penej obsugi systemu.

 • bezprzewodowe wykorzystujce technologi podczerwieni lub fal radiowych trackball "kot", czyli odwrcona myszka z du kulk, ktr obraca si palcam, jest przydatna w pracy z aplikacjami wymagajcymi duej precyzji ruchu.

 • Joystick jest wejciowym urzdzeniem peryferyjnym, sucym najczciej fanom gier komputerowych do sterowania obiektami w grze. Joystick wyposaony jest w drek sterowniczy, ktrego manipulacja wrnych kierunkach pozwala na przemieszczanie rnych obiektw oraz od jednego do kilku przyciskw (midzy innymi przycisk fire) osadzonych na drku i jego podstawce, ktrych nacinicie wywouje rne zdarzenia. Wkomputerach PC joystick nie znalaz zastosowania, poniewa wietnie zastpowany jest przez mysz.

 • Rysownica zwana rwnie digitizerem, tabletem graficznym, to paska tabliczka, wykrywajca pozycj specjalnego pira-rysika. Moemy na tablecie rysowa jak na kartce papieru - z tym, e obrazek powstaje nie na tablecie, a na ekranie monitora. Rysowanie za pomoc tabletu jest prostsze ni przy uyciu tradycyjnej myszki. Tablety reaguj np. na si nacisku rysika, przez co zmienia si grubo linii lub intensywno koloru, moemy wic tworzy rysunki jak za pomoc kartki i owka, mona jeszcze doda, e drugi koniec pira suy zazwyczaj jako gumka. Urzdzenie podcza si do komputera przez zcze szeregowe. W razie braku wolnego portu tablet moe zosta przyczony zamiast myszy. Nie zmniejsza to funkcjonalnoci zestawu, poniewa zadania dotychczasowego wskanika przejmuje piro, ktre najczciej posiada rwnie dwa przeczniki odpowiadajce funkcjonalnie klawiszom myszy. Przyzwyczajenie si do zmiany wymaga pewnego treningu, ale brak "gryzonia" szybko przestaje by zauwaalny.

 • Skaner(ang. scaner) suy do wczytywania obrazw (rysunkw, fotografii, tekstu, pisma odrcznego) ze skanowanej paszczyzny do pamici komputera. Jako skanowania przez skaner mierzona jest w jednostce dpi (ang. dots per inch - punkty na cal), jest to jednostka rozdzielczoci zarwno skanerw jak i drukarek. Im wicej dpi, czyli im wicej punktw na jednostce dugoci jest w stanie odczyta skaner, tym dokadniejszy jest uzyskany obraz.

 • Skanery dzielimy na:

  rczne, zwane rwnie domowymi su do skanowania obrazu, tekstu o niskiej rozdzielczoci wdowolnym formacie przesuwajc czytnik skanera po powierzchni dokumentu, rolkowe posiadaj czytnik w ksztacie rolki, ktra przesuwa dokument i wczytuje dane, stacjonarne (inaczej stoowe) su do skanowania formatw A3 lub A4; pojedyncz kartk papieru przykrywa si wiekiem skanera.

 • inaczej nazywana tunerem telewizyjnym, to urzdzenie w postaci dodatkowej karty rozszerzajcej, ktre po zamontowaniu w komputerze i podczeniu anteny umoliwia ogldanie telewizji na ekranie monitora. Urzdzenia te zalenie od stopnia swojego zaawansowania technologicznego oferuj szereg najrozmaitszych funkcji, od prostego wywietlania obrazu, a po wyrafinowane moliwoci umoliwiajce np. skalowanie ogldanego obrazu, ogldanie telegazety, podgld kilku kanaw na raz, podczenie zestawu video, czy te zapisywanie poszczeglnych klatek obrazu na twardy dysk. Niektre urzdzenia maj zestawie nawet pilot umoliwiajcy zdalne sterowanie lub dodatkowo tuner radiowy, umoliwiajcy rwnie suchanie radia. Wikszo tych urzdze musi wsppracowa z komputerem, czyli aby mc oglda telewizj musi by rwnie wczony komputer.Karta telewizyjna

 • KameraTo najczciej nie wiksze od jabka urzdzenie z soczewk . Zmienia ona widziany obraz na informacje czytelne dla komputera. Kamera pozwala na video konferencje w internecie. Ustawiamy j zazwyczaj na podwyszeniu, aby dobrze mie si w kadrze (najczciej na grnej krawdzi obudowy monitora).

 • Mikrofonprzydatny zwaszcza w czasie pracy z aplikacjami multimedialnymi, takimi jak programy do nauki jzykw obcych, programy komunikacyjne wykorzystujce modem do kontaktw telefonicznych, programach do obrbki dwiku, czy wreszcie specjalnych aplikacjach przeznaczonych do porozumiewania si z komputerem za pomoc gosu, umoliwiajcych rozpoznawanie mowy cigej wykorzystywane na przykad do sownej edycji tekstu w programach edytorskich.

 • Modem(ang. MODulator/DEModulator) jest urzdzeniem peryferyjnym, ktre przetwarza dane komputerowe na dwiki. Jest to posta, nadajca si do transmisji za pomoc analogowych drg cznoci, takich jak: linie telefoniczne, cza radiowe czy satelitarne. Dwiki te przesyane s zawsze z jednego modemu do drugiego. Modem odbiorca dekoduje analogowe sygnay z powrotem na posta cyfrow - dane czytelne dla komputera.

 • URZDZENIA WYJCIAMonitorsuy do wywietlania punktw na ekranie, czyli wizualnej komunikacji komputera zuytkownikiem. Monitory generalnie mona podzieli na: monochromatyczne (czarno-biae) ikolorowe.

 • Drukarka(ang. printer) suy do przenoszenia efektw pracy komputera na arkusz papieru, foli albo dowolny inny materia, na ktrym drukarka moe drukowa. Ze wzgldu na metod druku dzielimy je gwnie na trzy rodzaje:

  laserowe dziaaj podobnie jak kserokopiarki, miejsca ktre maj by zadrukowane s silnie nawietlane promieniem lasera na bbnie drukarki, a nastpnie przycigaj toner (atrament w proszku), ktry wprasowywany jest w papier; atramentowe dziaaj na zasadzie "wypluwania" kropelek atramentu zgowicy cartridge (pojemnika z atramentem); igowe (matrycowe) za pomoc igie (9 lub 24) uderzaj w tam barwic, pozostawiajc na papierze lad odpowiedniego znaku.

 • Gonikiwbudowany goniczek komputera, zwany take beeperem lub PC speaker'em znajduje si wewntrz komputera osobistego o bardzo niskiej jakoci wydawania dwikw. Beeper moe wic wydawa jedynie pojedyncze dwiki ostrzegawcze. Aby wykorzysta moliwoci karty dwikowej konieczne jest zainwestowanie wdodatkowe goniki (chyba, e ma je zainstalowane w obudowie monitor).

 • System komputerowy

  SKANER

  MYSZ

  KLAWIATURA

  PAMICI DYSKOWE

  DRUKARKA

  PLOTER

  MONITOR

  PAMICI DYSKOWE

  WYJCIE

  MIKROPROCESOR

  WEJCIE

  PROGRAM

  DANE

  PAMI RAM

  PAMI ROM

  SYSTEM OPERACYJNY

 • system komputerowy = sprzt + oprogramowanie Jeli do naszego komputera dodamy jeszcze "dusz", czyli myl czowieka, to otrzymamy ywy twr zwany systemem komputerowym. system komputerowy = sprzt + oprogramowanie

  Hardware (czyli sprzt) i software (czyli oprogramowania) to dwa zasadnicze elementy systemu komputerowego.Ale tym zajmiemy si ju na nastpnym wykadzie

  CD Compact DiscCD-ROM - Compact Disc Read Only Memory) W midzyczasie wykadu (po przetwarzaniu A/C) polecam przytoczy nazw CD-Rom jako pyt, ktra nie wymaga przetwarzania C/A po odczycie gdy w tym przypadku CD jest nonikiem wiadomoci cyfrowych!Po kolei (idc od lasera) przedstawiamy warstwy toczonej pyty CD. Pyty CD-Audio i CD-ROM s pytami toczonymi.W pytach CD-Audio zamiast konwersji dwikw analogowych na ich fizyczn reprezentacj (rowki lub magnetyzm), wartoci poziomu oraz czstotliwoci rda dwiku s konwertowane do cigu liczb dwjkowych. One dopiero zamieniane s na fizyczne rowki w aluminiowej warstwie nonika.

  Oprcz cieek na pycie przechowywane s rwnie takie dane jak katalog (definiuje poszczeglne cieki ich dugo oraz fizyczn lokalizacj na CD. Dziki temu, po woeniu pyty do odtwarzacza, urzdzenie podaje liczb cieek, ich dugo, oraz pozwala odtworzy dowoln ciek wdowolnym momencie.

  Na rysunku przedstawiony jest schemat ukadu optycznego odtwarzacza CD. Istot dziaanie jest bezkontaktowy odczyt za pomoc lasera. Wodtwarzaczach pyt kompaktowych wykorzystuje si zasad interferencji wiata, dlatego konieczne jest rdo wiata spjnego. Wizka wiata powstajca w diodzie laserowej trafia najpierw na siatk dyfrakcyjn. Opuszczaj j trzy promienie, ktre s polaryzowane i przechodz przez kolimator. Nastpnie pytka 1/4 fali zmienia ich polaryzacj na koow i przesya do obiektywu, ktry je ogniskuje na pycie. Promienie odbite od pyty przechodz w drodze powrotnej znowu przez pytk 1/4 fali, gdzie uzyskuj polaryzacj prostopad do tej, ktr uzyskay wczeniej w polaryzatorze. Jednak nie przechodz pzeze jak poprzednio, lecz s odbijane i kierowane do ukadu optycznego, zoonego z soczewki wklsej i cylindrycznej, ktry suy do tworzenia obrazu na matrycy fotodetekcyjnej.

  Na kierunku padajcej wizki ley maksimum gwne. Szeroko poowy jego penej mocy jest punktem o rednicy 1,7 m i wypada na grnej powierzchni wypukoci podajc dokadnie osi cieki. Minima lece po obu stronach maksimum gwnego s dokadnie usytuowane na osiach wypukoci ssiednich cieek. Dziki temu minimalizowane s zakcenia pochdzce z ssiednich cieek.

  W celu odczytu danych ogniskuje si wiato lasera na warstwie fotorezystywnej (ok. 1,2mm od poniej powierzchni pyty). To rozwizanie pozwala na du tolerancj uszkodzenia powierzchni. Rysa lub drobinka kurzu nie po blokuje cakowicie wizki wiata, gdy w momencie przechodzenia przez powierzchnie, wizka jest szeroka. Tytuowa zaczynam co tworzyZdjcie pobrane z stryny firmy Dysan(Compact Disc Recordable) - jednokrotnie zapisywalna pyta kompaktowa. Budow rni si od "fabrycznej" pyty, cho zasada dziaania jest taka sama. Warstwa nagrywalna, to specjalny organiczny polimer, ktry pod wpywem wiata laserowego (dla nagrywania majcego wiksz moc ni dla odczytu) zmienia swoje waciwoci optyczne. Odrnia si rwnie jeszcze jednym szczegem. Zawiera mianowicie obszar kalibracji lasera i bit pocztku zapisu. Po wypaleniu pyta CD-R staje si zwyk pyt CD-ROM, CD-Audio, CD-I lub tp.

  Pyta CD-R jest wykonana w oparciu o specjalny barwnik, natomiast pyta CD-RW w oparciu o materia w ktrym wykorzystano zmian fazy stanu ciaa staego.

  Compact Disc ReWritable) - wielokrotnie zapisywalna pyta kompaktowa. Idea jednokrotnie zapisywanego CD-R zostaa w Pomaraczowej ksidze rozszerzona o moliwo kasowania. Zasada dziaania opiera si na zjawisku zmiany fazy. Warstwa czynna skada si z mieszaniny srebra, antymonu, teluru i irydu. Jak w kadym materiale, tak i w tym moliwa jest zmiana waciwoci pod wpywem temperatury. Jeli podgrzany zostanie do temperatury topnienia (ok. 600 stopni Celsjusza) przejdzie w stan cieky. Stygnc, w temperaturze ok. 200 stopni Celsjusza, przejdzie faz krystalizacji i znowu stanie si ciaem staym. Gwatownie stygnc przechodzi w stan amorficzny. Gdy natomiast przez okrelony czas utrzymywany jest w temperaturze krystalizacji zanim wystygnie na tyle, aby sta si ciaem staym - zastyga w postaci krystalicznej. To tumaczy dlaczego nagrywarki nie osigaj oszaamiajcych prdkoci zapisu na pytach CD-RW. Oczywicie stan amorficzny rozprasza wiato. Nowa, wanie zakupona pyta CD-RW, ma ca warstw zapisywaln w postaci krystalicznej, tak e wiato lasera przechodzi przez ni i odbija si od aluminiowej warstwy odblaskowej. Poniewa warstwa krystaliczna nie przepuszcza tak dobrze wiata jak zwyky CD-R - odczyt pyty CD-RW wymaga lasera o troch wikszej mocy ni dla odczytu konwencjonalnych pyt. Std starsze modele czytnikw i odtwarzaczy kompaktowych nie s w stanie odczyta takich pyt. S rne waciwoci pyt w zaleno od powierzchni.W wyniku kombinacji metalicznej warstwy odbijajcej i warstwy barwnej powstaj rne odcienie powierzchni odczytywanej przez laser. Wspczesne pyty wystpuj w trzech kolorach, ktre s efektem stosowania barwnikw o nazwach: cyjanina (bkitny), ftalocyjanina (bezbarwny) i azocyjanina (ciemnoniebieski). Warstwa odbijajca moe mie kolor zoty lub srebrny. Jeli na zot powierzchni odbijajc zostanie naoona cyjanina, pyta bdzie miaa kolor ciemnozielony. Kombinacja cyjaniny ze srebrn warstw metaliczn da w efekcie jasnoniebiesk barw z lekkim odcieniem zieleni. Jeeli warstwa odbijajca zostanie pokryta bezbarwn ftalocyjanin, pyta CD-R uzyska srebrn lub zot barw.

  Krzysztof Chruciski