EH wykład 2

Embed Size (px)

Text of EH wykład 2

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  1/23

  E handel

  Wprowadzenie e-biznesu do przedsibiorstw zrewolucjonizowao sposb prowadzenia ichdziaalnoci i moliwoci, jakimi dysponuj !r"anizacja "ospodarki elektronicznejeliminuje wiele o"ranicze# tradycyjnej "ospodarki, ustanawiajc przy tym nowestandardy prowadzenia biznesu $by jedna zda% sobie spraw, jakie naprawd wystpuj

  rnice pomidzy handlem tradycyjnym a elektronicznym, naley skon&rontowa% obaza"adnienia

  Rnice midzy handlem elektronicznym a handlem tradycyjnym:

  Kryteria

  media

  elastyczno% dziaalnoci

  lo"istyka dziaalnoci

  lo"istyka sprzeday

  &ormy patnoci

  parametry sprzeday

  Media:

  Handel tradycyjnykomunikacja bezporednia, przy pomocy porednikw, bd' przy pomocy dokumentwprzesyanych tradycyjnie

  Handel Internetowykontakt przez "wnie (nternet, przejciowe wsparcie przez media tradycyjne

  Elastyczno dzia!alnoci:

  Handel tradycyjny)iska

  Handel Internetowywysoka, wynikajca z roli porednika na rynku

  "o#istyka dzia!alnoci:

  Handel tradycyjnytowary wytwarzane na miejscu lub ma"azynowane, o"raniczony zakres

  Handel Internetowy

  oderwanie od procesu wytwrcze"o, bardzo duy zasi"

  "o#istyka s$rzeday:

  Handel tradycyjnystruktura pionowa, a#cuch porednikw, konieczno% dotarcia klienta do punktusprzeday

  Handel Internetowyspaszczenie struktur, moliwo% przeprowadzenia transakcji z dowolne"o miejsca odowolnym czasie

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  2/23

  %ormy $!atnoci:

  Handel tradycyjny

  tradycyjne* "otwka, karta patnicza, czek+

  anonimowo% kupna i sprzeday+

  powszechno% uycia i akceptowalnoci rnych &orm sprzeday+ problemy z wymian walut+

  akceptowalny poziom zabezpieczenia

  Handel Internetowy

  tradycyjne* za zaliczeniem pocztowym, przekaz pieniny, karta patnicza

  odmienne od tradycyjnych* karta inteli"entna, mikropatnoci, pienidz

  elektroniczny+

  wtpliwa powszechno% wobec wymo"u odpowiedniej in&rastruktury+

  poziom zabezpiecze# uznawany za mniejszy od tradycyjne"o

  &arametry s$rzeday:

  Handel tradycyjny zaleno% pomidzy pooeniem punktu sprzeday i "stoci realnej sieci a cen

  zakupu+ rnice re"ionalne zwizane z pooeniem "eo"ra&icznym

  Handel Internetowy niewielkie rnice cenowe, niwelowane przez trudne warunki dostawy+ najnisze ceny w handlu wartociami intelektualnymi brak np ce, kosztw

  transportu

  &ojcia $odstawowe

  .-handel, handel elektroniczny - elektronizacja sprzeday np kody kreskowe, sprzedatowarw i usu" poprzez wykorzystanie technolo"ii internetowych np WWW, email

  'asady dzia!ania e(handl)

  )ajwaniejsze zasady dziaania handlu elektroniczne"o obejmuj nastpujceza"adnienia*

  skupienie uwa"i na kliencie+

  ci"y proces tworzenia nowych &orm usu" i zyskw+

  trans&ormacja procesw biznesowych na &ormy umoliwiajce in&ormatyzacj+

  decentralizacja zarzdzania, centralizacja koordynacji+

  tworzenie odpowiedniej architektury dla zastosowa# w e-biznesie,

  uwz"ldniajcej*

  o inter&ejsy z dostawcami i klientami,

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  3/23

  o personalizacj, dostosowanie do upodoba# klienta,

  o inte"racj biznesu z systemami in&ormacyjnymi,

  o innowacyjno% i poszukiwanie atrakcyjnych rozwiza#+

  planowanie ci"e"o wzrostu i ci"ych zmian

  *cenari)sz w$rowadzania handl) elektroniczne#o

  /ealizacja pomysu na dziaalno% komercyjn w (nternecie powinna by% poprzedzona

  wnikliw analiz biznesow, wczajc planowany model biznesowy &irmy i jej model

  or"anizacyjny )iezbdne jest rwnie waciwe rozpoznanie rynku, a wic wykonanie

  analizy rynku klientw oraz rynku dostawcw i usu"odawcw 0opiero rozwinita pod

  wz"ldem biznesowym koncepcja moe by% realizowana za pomoc technik

  in&ormatycznych rys 1

  'adanie system) in+ormatyczne#o dla e(handl)

  2W istocie wszystko w dzisiejszym biznesie jest niezrnicowanym towarem, z wyjtkiemte"o, jak przedsibiorstwo zarzdza in&ormacj 3arzdzanie in&ormacj przesdza o tym,czy wy"rasz, czy stracisz2 45ill 6ates4

  6wnym zadaniem systemu in&ormatyczne"o dla handlu elektroniczne"o jest or"anizacjapomostu midzy klientami, zapleczem biurowym 2back-office2 i a#cuchem dostawrys7

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  4/23

  /ys 7 $rchitektura systemu dla e-handlu

  ,e+inicje i klasy+ikacje handl) elektroniczne#o

  8iedy moemy mwi% o handlu on-line9 :amo stworzenie wasnej witryny WWW iprezentacja na niej o&erty &irmy nie jest jeszcze handlem on-line ! handluelektronicznym moemy mwi% dopiero wtedy, "dy przez :ie% jest moliwe dokonywaniezakupw towarw lub usu" prezentowanych w o&ercie &irmy na stronie WWW ;odelowyhandel on-line wystpuje dopiero w momencie, "dy za zakupiony on-linetowar moemyzapaci% rwnie on-line, czyli wtedy, "dy istnieje moliwo% patnoci przez (nternet

  /ne s &ormy dziaalnoci biznesowej w (nternecie, a mianowicie*

  rekrutacja pracownikw+

  wirtualne hurtownie odbiorcy* sklepy spoywcze, apteki, sklepy muzyczne i

  inne+

  e-bankingi inne usu"i internetowe+

  internetowe kino telewizja interaktywna+

  internetowa prasa+

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  5/23

  marketin" wirtualny - tworzenie wizerunku &irmy przez pro&esjonalnych dostawcw

  - twrcw strony, ktrzy nastpnie j aktualizuj+

  rozmowy tele&oniczne za pomoc (nternetu+

  wirtualne aukcje np "iedy usu" telekomunikacyjnych, ener"ii elektrycznej, "azu

  ziemne"o

  Handel elektroniczny handel on-line, e-commerce pole"a na sprzeday towarw iusu" oraz in&ormacji pomidzy rezydentami te"o same"o kraju handel krajowy lubmidzy rezydentami dwch lub wicej krajw handel midzynarodowy w (nternecie

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  6/23

  - ,r)#a kate#oria dotyczy tych przedsiwzi%, dla ktrych (nternet jest interesemsamym w sobie, np Internet Service Provider- (:@ &irma zapewniajca dostp do(nternetu oraz dodatkowe usu"i* konto poczty elektronicznej, miejsce na stron WWW,[email protected] itd

  3akwali&ikowanie handlu on-line, usu" &inansowych on-line, lub marketin"u on-line do

  handlu elektroniczne"o lub biznesu elektroniczne"o nie jest jednoznaczne, do jakiejkate"orii naleaoby zakwali&ikowa% sklep cakowicie wirtualny lub bank cakowiciewirtualny9 Bzsto (nternet jest tylko medium wspoma"ajcym prowadzony biznes Wwielu przypadkach sprzeda towarw i usu" jest zwizana z moliwociami transakcjibiznesowych realizowanych metodami tradycyjnymi

  'alety handl) on(line dla klientw

  /elacje &irma-konsument dotycz wszelkich &orm dziaalnoci przedsibiorstwa, ktre srealizowane w kontaktach z indywidualnymi klientami )ajpowszechniejsz &orm tychrelacji s sklepy internetowe 6wne zalety, wynikajce z realizacji zakupw lubskorzystania z usu" handlu elektroniczne"o dla konsumentw, s nastpujce*

  dua oszczdno% czasu+

  znaczna wy"oda, czyli atwy i szybki dostp do in&ormacji, moliwo%

  wyszukiwania towarw wedu" dowolne"o zadane"o kryterium, np ceny, rodzaju,koloru, itp+

  moliwo% porwnywania konkurencyjnych o&ert+

  moliwo% lepsze"o zapoznania si z o&ert bez o"ranicze# czasowych

  moliwo% prze"ldania o&erty oraz obsu"a klienta 7C "odziny na dob, DEF dni w

  roku chocia czasem zakupy4usu"i mo" by% realizowane tylko w okrelonych"odzinach+

  dostp do zdecydowanie szersze"o asortymentu towarw+

  dostp do o&erty sklepw na caym wiecie+

  bardziej szcze"owe opisy towarw+

  moliwo% przeniesienia si bezporednio na stron producenta towaru, za

  pomoc zamieszczonych linkw+

  moliwo% staej kontroli przez klienta wysokoci kwoty do wydania w sklepie za

  pomoc koszyka zakupw+

  moliwo% uzyskania niszej ceny cho% nie zawsze+ pewne towary, ktre mona

  otrzyma% bezporednio przez :ie%, jak na przykad opro"ramowanie mo" mie%korzystniejsz cen, "dy zostaj pominite koszty transportu czy opat celnych+

  nowe moliwoci niedostpne w tradycyjnych sklepach, np*

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  7/23

  o moliwo% wysuchania czci utworu z wirtualnym sklepie sprzedajcym

  pyty B0+

  o przeczytanie recenzji ksiki, jej &ra"mentu, spisu treci w wirtualnej

  ksi"arni+

  obnienie kosztw pocze# telekomunikacyjnych

  'alety handl) on(line dla +irm

  3wykle mona okreli% trzy "wne obszary, w ktrych zastosowanie systemu e-biznesowe"o moe przynie% znaczne korzyci : to*

  zwikszenie e&ektywnoci procesw biznesowych+

  stworzenie wartoci dodanej dla klientw nowe moliwoci osi"ane w ebiznesie+

  marketin"

  Poprawa efektywnoci dziaalnoci jest podstaw osi"ania sukcesu w biznesie)ajwaniejszymi korzyciami, jakie w zakresie poprawy e&ektywnoci mona uzyska%wdraajc rozwizania wykorzystujce (nternet, s*

  automatyzacja procesw :B;, obnienie kosztw, skrcenie czasu realizacji

  zamwie# system moe na bieco analizowa% stany ma"azynowe i uzupenianie,przesyajc zamwienia do dostawcw - moe nawet dokonywa% wyborunajlepszej w danym momencie o&erty w uwz"ldniajce okrelone kryteria cena,termin dostawy itp+

  atwiejsza wymiana in&ormacji i koordynacja zaopatrzenia midzy dostawcami iklientami+

  zmniejszenie liczby bdw dziki automatyzacji i redukcji biurokracji+

  sprawniejsze zarzdzanie lo"istyk, moliwo% atwiejsze"o wdroenia systemu

  just in time+

  atwiejszy zdalny dostp do in&ormacji - pracownicy maj takie same moliwoci,

  niezalenie od te"o, czy s w centrali, w oddziale za"ranicznym, czy na spotkaniuu klienta+

  moliwo% pracy w modelu teleworkingu+

  obnienie kosztw wasnych wynikajcych z pocze# telekomunikacyjnych

  zwaszcza midzystre&owych i midzynarodowych oraz prowadzeniakorespondencji+

  moliwo% dziaania i obsu"i klientw przez ca dob szcze"lnie wana na

  rynku midzynarodowym+

  moliwo% zmniejszenia liczby biur lokalnych i pracownikw w oddziaach znaczn

  cz% kontaktw z klientami moe nawizywa% przez (nternet

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  8/23

  /ozwizania internetowe zapewniaj dodatkowe moliwoci, trudne do zrealizowania wtradycyjnej &ormie, a mianowicie*

  dostp do stanw ma"azynowych dostawcw, oddziaw, klientw, moliwo%

  lepszej or"anizacji zaopatrzenia planowanie i koordynacja dostaw+

  ledzenie postpu realizacji zamwie# i reklamacji mona okreli% "dzie w danymmomencie znajduj si nasze towary - &irmy spedycyjne o&eruj rwnie ledzeniedro"i przesyki przez (nternet+

  ledzenie stanu przyszych dostaw - w zasadzie towar mona sprzedawa% zanim

  jeszcze dotrze do nas+

  in&ormacje dotyczce stanu rozlicze# - system moe dziki in&ormacjom z banku

  blokowa% lub zezwala% na transakcje+

  dostp do aktualnych cennikw, "dy klient pyta nas o produkt, ktre"o jeszcze nie

  sprzedawalimy, byskawicznie moemy odnale'% in&ormacje na ten temat cena,warunki dostaw, in&ormacje techniczne z systemu odpowiednie"o dostawcy, naszsystem moe rwnie automatycznie znale'% dany produkt i okreli%, "dzie snajlepsze warunki zakupu cena, dostpno% itp+

  dostp do aktualnych in&ormacji o produktach - nie trzeba "romadzi% opasych

  katalo"w z danymi technicznymi, mamy dostp do bieco aktualizowanejdokumentacji co ma nieba"atelne znaczenie w warunkach szybko zmieniajcychsi linii produktw+ moemy uzyska% dowolne dostpne in&ormacje na tematdowolne"o produktu+

  moliwo% uzyskania dodatkowych in&ormacji4porad dziki wykorzystaniu list

  dyskusyjnych, a take porad ekspertw on-line

  moliwo% or"anizacji szkole# on-line dla odbiorcw - oszczdzaj one czas i

  pienidze klientw, umoliwiajce zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie imiejscu

  )ajwaniejszymi cechami (nternetu, jako medium reklamowego, marketin" s*

  interaktywno% - umoliwia odbiorcy uzyskiwanie takich in&ormacji, jakie w danym

  momencie s mu potrzebne, wybieranie okrelonych dziedzin, produktw, tekstwitp, wyraanie opinii+

  moliwo% personalizacji przekazu - mona dobiera% przesyane in&ormacjez"odnie z pro&ilem uytkownika, pozwala% mu na dostosowanie przekazu samemupersonalizowane strony internetowe lub ksztatowa% przekaz dla okrelone"oodbiorcy np za pomoc cookies, w ten sposb do kade"o uytkownika siecimoemy dotrze% z przy"otowan specjalnie dla nie"o o&ert wybrane produkty,rodzaje reklam, a nawet ceny GGG+

  wielokierunkowy przekaz in&ormacji - in&ormacje marketin"owe w (nternecie mo"

  by% przesyane do uytkownika, od uytkownika do &irmy, a take, co manieba"atelne znaczenie, midzy uytkownikami+ opinie wyraane w sieci, nalistach dyskusyjnych, w niezalenych serwisach i przez poczt elektroniczn majniejednokrotnie olbrzymi zasi", byskawiczn prdko% rozpowszechniania i

  wielkie moliwoci ksztatowania pre&erencji konsumentw+

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  9/23

  moliwo% natychmiastowej reakcji - od dotarcia przekazu marketin"owe"o do

  klienta do dokonania zakupu moe min% tylko kilka minut+

  atwiejsze docieranie do zainteresowanych - mona precyzyjnie pozycjonowa%

  przekaz, opierajc si na zbieranych in&ormacjach na temat uytkownikw, pozatym na witryny o&erujce okrelone produkty tra&iaj uytkownicy aktywnie

  poszukujcy podobnych treci, czyli potencjalni klienci przekaz nie jest kierowanydo ludzi zupenie niezainteresowanych, jak to si dzieje czsto w przypadku npreklam telewizyjnych+

  moliwo% dotarcia do ludzi na caym wiecie+

  atwa i szybka aktualizacja in&ormacji - w porwnaniu np z drukowanymi

  kolorowymi katalo"ami+

  moliwo% czenia rnych mediw - tekstu, "ra&iki, animacji, d'wiku+

  rnorodno% &orm przekazu - banery, e-mail marketin", sponsorin", strony www,

  newslettery+

  moliwoci tworzenia spoecznoci, atwo% tworzenia wizi - jeli uytkownik

  znajdzie w okrelonym serwisie WWW to, cze"o szuka, bdzie tam czstopowraca

  &ro-lemy zwi/zane z handlem elektronicznym

  Handel elektroniczny o&eruje przedsibiorstwom oraz konsumentom wiele moliwoci

  )ie naley jednak zapomina% o potencjalnych problemach zwizanych z handleminternetowym 6wne obszary mo"ce sprawi% kopoty przedsibiorcom s zwizane z*

  bezpiecze#stwem

  re"ulacjami prawnymi i podatkowymi,

  kwestiami technolo"icznymi

  Pod wzgl!dem bezpiecze"stwa internetowy system sprzeday musi zapewnia% pou&no%danych klienta, potwierdzenie tosamoci klienta, potwierdzenie tosamoci sprzedawcy,zapewnienie inte"ralnoci danych i bezpieczn autoryzacj patnoci transakcji

  6dy zadbamy o bezpiecze#stwo transakcji w systemie, nastpn kwesti jest z"odno%proponowanych przez nas rozwiza# z obowi#zuj#cym porz#dkiem prawnym @rzyprojektowaniu nasze"o systemu naley wzi% pod uwa"

  prawo obowizujce w krajach, z ktrych moemy spodziewa% si klientw - czy

  wszystkie o&erowane przez nas towary i usu"i s tam dopuszczone do sprzedaypod jakimi warunkami9+

  przepisy i tary&y celne+

  przepisy podatkowe, szcze"lnie dotyczce miejsca i sposobu opodatkowania

  osi"anych dochodw+

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  10/23

  przepisy dotyczce ochrony prywatnoci i danych personalnych - wzrastajcy

  nacisk na ochron danych osobowych moe spowodowa% wprowadzenie przezpa#stwa ustawodawstwa utrudniajce"o swobodny przepyw in&ormacji pomidzyposzcze"lnymi krajami+

  znakw towarowych, a take status naszych znaku towarowych

  3apewne najwaniejsz barier hamujc rozwj handlu on-line jest brak zaufaniakonsumenta do transakcji realizowanyc$ w Internecie, zwizany min z takimiza"adnieniami jak*

  zapewnienie bezpiecze#stwa patnoci przez :ie%+

  niepewno%, co do rzetelnoci sprzedawcy, moliwoci zakupu towarw on-line,

  obok duych, renomowanych &irm, proponuj te mae, nieznane na szerszymrynku &irmy, klient obawia si jednak zakupu towarw w takich &irmach, zatemsprzedawcy prowadzcy sprzeda on-linemusz dba% o wysoki poziom zau&aniaswoich klientw+ jedna 2wpadka2 moe zniweczy% wszelkie poprzednie wysiki,

  zmierzajce do pozyskania nowe"o klienta+ obawy konsumenta mo" w znacznymstopniu o"raniczy%*

  o umieszczenie na stronie &irmy jej dokadne"o adresu, numerw tele&onw i

  &aksw+ in&ormacji o &irmie oraz biece aktualizowanie tych danych+

  o umieszczenie na stronie &irmy in&ormacji o pracownikach, sze&ach &irmy

  wraz z ich penymi nazwiskami+

  o biece odpowiadanie na pytania potencjalnych klientw wysyane poczt

  elektroniczn do &irmy+

  o utworzenie listy najczciej zadawanych pyta# wraz z krtkimi, treciwymi

  odpowiedziami

  brak moliwoci wyprbowania, czy obejrzenia kupowane"o towaru+

  stosunkowo maa liczba wydanych kart patniczych w @olsce+

  odczuwalny brak &izycznie istniejce"o sprzedawcy, z ktrym mona skonsultowa%

  pewne pilne kwestie dotyczca przypadkw sabo opracowanych serwisw

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  11/23

  mianowicie sprzeday towarw, ktre trzeba &izycznie dostarczy% do klienta @rzysprzeday wartoci intelektualnych w &ormie elektronicznej ten problem nie wystpuje

  &ods)mowanie

  :ukces handlu elektroniczne"o w I:$ przyczyni si w duej mierze do rozwoju handlu

  elektroniczne"o w innych czciach wiata, take w @olsce i powstania nowych &ormprowadzenia dziaalnoci "ospodarczej z wykorzystaniem (nternetu - e-biznesu W dobieprocesw "lobalizacji handlu i caej "ospodarki wiatowej proces zwikszania si udziau"ospodarki elektronicznej jest raczej nieodwracalny

  !becnie najwaniejszymi relacjami na rynku "ospodarki elektronicznej s 575 i 57BJiczne zalety wykorzystania handlu on-lines coraz bardziej doceniane take w obszarzewspdziaania przedsibiorstw i konsumentw z jednostkami administracji publicznej576, B76

  )ie mona jednak zapomina% o trudnociach zwizanych z prowadzeniem handluelektroniczne"o, ktre dotycz min niejasnych re"ulacji prawnych, za"adnie#

  bezpiecze#stwa i zau&ania do tej &ormy handlu, czy te problemw technolo"icznych

  0r#anizacja handl) elektroniczne#o

  @rowadzenie biznesu w obszarze rynku handlu on-line wyma"a rozpoznania je"o

  specy&iki, min* potencjalnych obszarw dziaalnoci, moliwych sposobw

  &unkcjonowania przedsibiorstwa, a take rozpoznania niejednorodnych i nieprecyzyjnych

  za"adnie# prawnych

  )owe sposoby prowadzenia dziaalnoci "ospodarczej, dla ktrych niezbdna staa si

  sprawna i e&ektywna wsppraca z partnerami biznesowymi, przyczyniy si do powstaniaintranetu "ospodarcze"o i standardw w zakresie elektronicznej wymiany in&ormacji

  handlowych na rynku 575

  .!wne o-szary handl) elektroniczne#o

  W 1=>K roku @ )elson zaproponowa podzia dbr na dwa rodzaje* dobra poszukiwane idobra dowiadczane searc$ goods and e&perience goods

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  12/23

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  13/23

  !pacalno% sprzeday produktw przez (nternet zaley te od atwoci ichtransportowania

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  14/23

  zapata za zamwiony towar

  W zwykym sklepie, "dy dokonujemy zakupw, realizacja zamwienia odbywa si czstonatychmiast i opuszczamy sklep z towarem w rku W przypadku sklepu elektroniczne"osprawa nie przedstawia si tak prosto, bowiem stykamy si z pewnym ci"iem proceswrealizowanych w systemie sklepu internetowe"o Wprawdzie o&erowanie za darmo kopii

  plikw przez (nternet jest proste, ale ju sprzeda takich samych produktw, ktrezostaj skopiowane po dokonaniu zakupu, jest nieco bardziej skomplikowana 0zieje sitak z powodu wtpliwoci

  Klasy+ikacja skle$w internetowych

  3nane s rne sposoby klasy&ikacji sklepw elektronicznych ;ona je podzieli%*

  pod wz"ldem rodzaju rynku rynek nabywcy, rynek sprzedawcy+

  pod wz"ldem skali dua czy maa+

  pod wz"ldem rodzaju klienta np hurtowy czy detaliczny+

  pod wz"ldem rodzaju o&erowanych towarw

  3e wz"ldu na rodzaje o+erowanych towarw mona dokona% podziau sklepwinternetowych na nastpujce kate"orie*

  sklepy z prezentami i towarami kupowanymi pod wpywem impulsu "dy wpadnnam w oko+ istota takie"o sklepu opiera si na zaciekawieniu klienta produktem,a dopiero potem s mu o&erowane moliwoci zakupu+

  witryny sprzedajce artykuy, o ktrych mona powiedzie%, e s w kadym

  sklepie takie same homo"eniczne+ te"o typu sklepy musz mie% przedewszystkim dobrze opracowane systemy wyszukiwawcze o&erowanych towarw+

  sklepy o&erujce towary, ktrych zakup wyma"a zastanowienia+ klient powinien

  mie% moliwo% porwnywania towarw, aby mia pewno%, e dokonujewaciwe"o wyboru+

  sklepy zajmujce si sprzeda towarw kon&i"urowanych, a wic takich, ktrych

  cena zaley od wybranych przez klienta elementw+

  sklepy o&erujce towary, ktrych skatalo"owanie znacznie uatwia przeszukiwanie

  cae"o asortymentu

  !becnie s dostpne tysice rozwiza# w zakresie opro"ramowania sklepuinternetowe"o*

  :upermarket @olskie :ieci (n&ormatyczne,

  (nter-;arket D0 ;icroso&t,

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  15/23

  ."o:erNer .ncanto,

  Web-:peed B:5( -O Bomputerland :$,

  isklep @0i,

  :toreAront Web Breator ;ar"midlun,

  LiaBart Lil"orin :o&rware :ystems 0eNelopment,

  e$uthor4:tore 5uilder Hyper$ct (nc,

  :; ;arket :uper;edia,

  :przeda !n-Jine @olska !n-Jine,

  (5; )etBommerce D1 (5;,

  (ntershop D ;erchant .dition, ()?./:[email protected] ;all 1K (ntershop,

  WP:?$W$ WWW 5(:,

  i wiele innych, w tym przeznaczone dla poszcze"lnych sklepw

  Klasy+ikacja )mw on(line

  Wyrnia si dwa zasadnicze rodzaje umw zawieranych w sieci (nternet*

  typowe umowy on-line, dotyczce specy&icznych usu" on-line, a wiec transakcjekupna4sprzeday, ktre mo" by% realizowane natychmiastowo, przez :ie% +

  atypowe umowy on-linenazwa bdnie su"eruje, e ten typ umw nie jest

  odpowiedni dla komercyjne"o (nternetu+ przedmiotem jest zamawianieokrelonych towarw przez :ie% i ich &izyczna dostawa tradycyjnymi metodami doklienta

  @rzykady typowych umw on-line*

  zakup4sprzeda in&ormacji+

  korzystanie z baz danych+

  usu"i na yczenie on demand+ video on demand, )ews"roups, 55:, /::+

  umoliwienie dostpu do :ieci+

  przekazywanie poczty elektronicznej+

  sprzeda opro"ramowania+

  przesyanie uytkownikom okrelonych materiaw direct mailing

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  16/23

  *K"E& I23ER2E3045( jak #o za!oy i $rowadzi 6

  0ecyzja zostaa podjta Bhcemy wykorzysta% (nternet do prezentacji i promocji&irmy, a take do prowadzenia handlu Bo naley zrobi%9

  Itworzenie &irmowej witryny nie jest atwe i tanie :koncentrowanie si naokrelonym celu i konsekwentne do nie"o denie pozwoli unikn% straty pienidzyoraz czasu i przyniesie spodziewane e&ekty

  3anim witryna &irmowa zostanie zaprojektowana, warto odpowiedzie% na nastpujcepytania *

  Q

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  17/23

  portale ekstranetowe i intranetowe

  Kate#orie wizer)nk) +irmy w *ieci

  ;ona wyrni% rne kate"orie wizerunku &irmy w sieci )aley okreli%, ktry rodzajwitryny interesuje &irm ;ona rwnie, po utworzeniu skromniejszej witryny

  rozszerza%, jej zakres do penych moliwoci handlowych )ajwaniejsze s trzykate"orie*

  witryna bdca wycznie wizytwk &irmy+

  witryna dynamiczna, stale aktualizowana, wpisana i bdca czci kampanii

  reklamowej, majca by% jeszcze jednym sposobem budowania wiadomoci markilub produktu np serwisy &irmowe+

  witryna dynamiczna, przedostajca nie tylko &irm i zajmujca si jej promocj,

  ale przede wszystkim bdca now &orm dystrybucji towarw sklep on-line

  4izytwki stanowi najprostszy rodzaj strony internetowej Imieszczana na takichwitrynach in&ormacja obejmuje dane teleadresowe &irmy i czasami rwnie krtkcharakterystyk dziaalnoci )ajwikszym atutem posiadania wizytwki reklamowej jest&akt, e zostaa zaznaczona obecno% &irmy w (nternecie @otencjalni klienci mo" by%

  jednak zirytowani brakiem dostpu do penej o&erty w czasach powszechnej dostpnocido in&ormacji

  ;ona wyrni% nastpujce cechy charakterystyczne wizytwki*

  sporadycznie wykorzystywanie wasnej domeny+ czste korzystanie z bezpatnych

  adresw domenowych udostpnianych przez portale+

  zamieszczane in&ormacje maj charakter statyczny+

  brak pocze# hipertekstowych z innymi stronami w (nternecie+

  tre% zazwyczaj na jednej planszy WWW+

  brak sprzeday powierzchni reklamowej, wynikajcy z niskiej wartoci

  merytorycznej strony+

  brak promocji strony i w zwizku z tym mae prawdopodobie#stwo zwery&ikowania

  jej w rozle"ej :ieci+

  nie spenianie zadania marketin"owe"o+ brak pro&itw z tytuu jej posiadania+

  brak technik wspoma"ajcych interaktywno% np listy najczciej zadawanych

  pyta#, &orum, c$at-room+ wynikajcy ze specy&iki strony+

  sporadyczne wizyty na stronie+ niska odpowiedzialno% spowodowana wyej

  wymienionymi o"raniczeniami

  *erwis +irmowy jest rodzajem strony internetowej, znacznie odbie"ajcym od modeluwizytwki

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  18/23

  prezentowan o&ert &irmy, stanowic wartociowy komponent serwisu 8reuj pozytywnywizerunek strony oraz od"rywaj znaczc rol w statystyce odwiedzin @ropa"owanieposzukiwanych treci, bo"actwo zasobw, a przede wszystkim stosowanie instrumentwwspierajcych obustronn komunikacj s czynnikami precyzujcymi pozytywn warto%serwisu 3naczce korzyci dla przedsibiorstwa wynikaj take z moliwocipozyskiwania kr"u nowych odbiorcw )ie bez znaczenia pozostaje te kwestia

  piel"nowania kontaktw z dotychczasowymi klientami i uytkownikami Bechycharakteryzujce serwisy s nastpujce *

  posu"iwanie si wasn domen, z"odn z nazw lub pro&ilem &irmy+

  stosowanie wywaonej oprawy "ra&icznej oraz lo"iczne"o ukadu nawi"acyjne"o+

  nieskomplikowana architektura serwisu oraz przyjazna nawi"acja, umoliwiajcauytkownikowi zwiedzanie w prosty sposb dostpnych zasobw+

  skoncentrowanie uwa"i przede wszystkim na zawartoci merytorycznej serwisu+

  dynamiczny przepyw treci, cyklicznie aktualizowany publikacje, aktualnoci,

  wywiady, poradniki itp+

  zamieszczanie in&ormacji na kilkunastu, a nawet kilkudziesiciu planszach+

  stosowanie technik marketin"owych, wspierajcych interaktywno%+

  rozprowadzanie biuletynw elektronicznych w celu podtrzymania kontaktu z

  odbiorcami strony WWW+

  stosowanie szerokiej "amy technik reklamowych w celu przeprowadzenia

  e&ektywnej akcji promocyjnej+

  stosowanie elementw promocji uzupeniajcej konkursy, badania w celu

  pozyskania adresw e-mail

  moliwo% sprzeday powierzchni reklamowej+

  moliwo% korelacji z &irmowym sklepem internetowym+

  w przypadku wielu zasobw zaimplementowanie wyszukiwarki+

  ksztatowanie si odwiedzalnoci na wysokim poziomie od kilkuset do kilku

  tysicy dziennie+

  zadowalajca warto% marketin"owa, wynikajca z kreowania pozytywne"o

  wizerunku serwisu oraz systematyczne"o zwikszania kr"u zainteresowanych

  *kle$y internetowes systemami, ktre powinny zapewnia% wy"odn &orm skadaniazamwie#, np przez zastosowanie koncepcji elektroniczne"o koszyka lub tzwkon&i"uratora ;echanizm ten umoliwia klientowi szybkie i bezproblemowe dokonanieprocesu zamwienia, dziki swobodnemu poruszaniu si po katalo"u z o&ert orazautomatycznemu zamieszczaniu wybranych produktw w &ormularzu zamwie# )iektresklepy maj rozwizania zinte"rowane, bardziej zaawansowane technolo"icznieWsppracuj z &irmow baz danych, umoliwiaj dokonywanie patnoci przez :ie% oraz

  dokonuj rejestru cieki, ktr porusza si klient po wirtualnym sklepie

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  19/23

  7harakter dzia!alnoci i zaso-y +inansowe

  8lasy&ikacja sklepw internetowych moe by% rwnie dokonywana na podstawiecharakteru dziaalnoci lub zasoby &inansowe przedsibiorstwa ?echnolo"ie internetowerozwijaj si bardzo szybko !becnie s dostpne rnorodne narzdzia in&ormatyczne,

  umoliwiajce prezentacje materiau i komunikacj dostosowan, np do okrelonejbrany lub wielkoci sklepu (naczej bd wy"lday strony &irmy zajmujcej sisprzeda butw, a inaczej strona &irmy z sektora zaopatrzenia - nie tylko merytorycznie i"ra&icznie, ale rwnie pod wz"ldem struktury strony, sposobu nawi"acji i ukadupocze# midzy poszcze"lnymi podstronami itp

  Wanym za"adnieniem s &inanse przedsibiorstwa 3asb rodkw &inansowych, jakie&irma zamierza przeznaczy% na utworzenie oraz p'niejsze utrzymanie i prowadzeniewitryny, decyduje bowiem o takich min kwestiach, jak*

  wielko% strony liczba podstron, wykorzystanie bazy danych i innych systemw

  wsppracujcych+

  wybr dostawcy internetowe"o+

  podjcie decyzji o tworzeniu strony wasnymi siami lub skorzystaniu z coraz

  bardziej popularne"o outsourcingu+

  zakres wykorzystania (nternetu do prowadzenia dziaalnoci

  4ykonawcy witryn

  @odmioty, ktre zajmuj si projektowaniem i wykonaniem witryn, mona podzieli% na

  nastpujce kate"orie*

  wyspecjalizowane &irmy, zatrudniajce in&ormatykw, "ra&ikw, specjalistw od

  marketin"u, kompetentnych zarwno pod wz"ldem technicznym, jak ibiznesowym+

  operatorzy sieci (nternet, ktrzy maj wasne studio "ra&iczne lub edycyjne,

  przy"otowujce projekty dla klientw ju korzystajcych z ich usu"+

  a"encje reklamowe, ktre swoj dotychczasow dziaalno% rozszerzyy,

  wykorzystujc (nternet+

  &irmy i osoby &izyczne, dla ktrych taka witryny stanowi dziaalno% uboczn lub

  dodatkowe 'rdo dochodw+

  2wolni strzelcy2, czyli osoby, ktre dziki zdobytej wiedzy o&eruj swoje

  umiejtnoci &irmom w zakresie tworzenia witryn WWW i pracuj na wasnyrachunek

  8orzystanie z usu" podmiotw nalecych do dwch ostatnich kate"orii jest zwykleta#sze, ale podmioty te czsto s niepro&esjonalne i poziom ich usu" pozostawia wiele doyczenia /zadko te o&eruj oni kompletn obsu" klienta, zarwno w &azie tworzeniawitryny, jak i p'niejszej opieki nad ni !becnie coraz czciej witryny wykorzystuj

  systemy baz danych i inne systemy, ktre &unkcjonuj w przedsibiorstwie, np :B; iwyma"aj pro&esjonalne"o podejcia ?o czsto eliminuje z rynku twrcw-amatorw

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  20/23

  &rojektowanie i )trzymanie witryny skle$) internetowe#o

  @rzed przystpieniem do tworzenia wasnej witryny, czy to wasnymi siami, czy zlecajcutworzenie jej wyspecjalizowanym &irmom, warto przejrze% ju istniejce w :ieci strony opodobnej tematyce, zobaczy%, jak wy"ldaj strony konkurencji )a pewno uwiadominam to zoono% za"adnienia, pozwoli unikn% bdw konkurencji, a moe nawet

  wpadnie nam do "owy jaki nowy ory"inalny pomys

  "o#iczny )k!ad inter+ejs) )ytkownika

  8omunikacja na stronie powinna by% jasna )iektrzy okrelaj to jako 2intuicyjnanawi"acja2 lub jako 2wiadomo%2 awareness Iytkownik nie moe po"ubi% si ;usiwiedzie%, w ktrym miejscu si znajduje, tak aby m" w atwy sposb dotrze% i powrci%do okrelonej in&ormacji :topie# trudnoci nawi"acji jest wprost proporcjonalny doobjtoci witryny

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  21/23

  wsppracujce &irmy

  0+erta

  8lient nie ma moliwoci dotknicia towaru, sprawdzenia zapachu i wyprbowania )aley

  to, w miar moliwoci, czym zastpi% Wane jest umieszczenie jak najpeniejszej ipro&esjonalnej in&ormacji o produkcie, o je"o danych, czy cechach (lo% in&ormacji niepowinna jednak klienta przytacza% Becha ta jest osi"alna przez zastosowanieodpowiednie"o ukadu lo"iczne"o witryny, na przykad ukadu pionowe"o,porzdkujce"o in&ormacje od o"lnych do najbardziej szcze"owych ;oliwe jestrwnie stosowanie odnonikw do stron producenta okrelone"o towaru

  7ena

  @owinna by% podana przy towarze na stronie WWW )ie mona dopuci%, aby klientmusia dzwoni% w tej sprawie do &irmy

  8dres sieciowy

  W :ieci s setki tysicy &irm Wane jest, aby klient, tra&iajc na stron &irmy, zapamitajej adres $dres powinien on by% krtki, prosty i atwo identy&ikujcy si z &irmWyrnia si nastpujce rodzaje adresw sieciowych*

  adres &unkcjonalny np http*44wwwpolboRcom4nazwaS&irmy+ zalet s nisze

  koszty, ale wad - "orsza zapamitywalno% adresu i mniejszy presti &irmy+

  adres domeny np http*44www&irmapl lub http*44www&irmacompl, s to dwa

  "wne rodzaje domen o"lnopolskich przeznaczonych dla &irm prowadzcychdziaalno% komercyjna, due &irmy powinny zarejestrowa% swoj stron wobydwch rodzajach 3 t kate"ori adresw wie si najwikszy stopie# je"ozapamitywalnoci, pozostae rodzaje domen np http*44www&irma"danskpl,wskazuj, e dziaalno% &irmy jest o"raniczona do pewne"o obszaru"eo"ra&iczne"o+

  adres subdomeny np http*44www&irmadostawcacompl, "dy zleceniodawca i

  dostawca podejmuj pewne wsplne przedsiwzicia+

  domena midzynarodowa np http*44www&irmacom, nie wydaje si "odna

  polecenia dla &irm, ktrych dziaalno% jest mocno o"raniczona do rynku polskie"o,"dy odrywa &irm od kraju pochodzenia+ domeny takie wykorzystuj najczciej

  &irmy ameryka#skie oraz wielkie midzynarodowe koncerny

  8kt)alizacje

  .lementy w treci strony powinny by% biece i aktualne )a przykad, adres &irmy, cena io&erta asortyment bezwz"ldnie musz by% aktualne )aley take re"ularniesprawdza% aktualno% odnonikw do innych stron w :ieci

  Kom)nikacja z )ytkownikiem

  http://www.polbox.com/nazwa_firmyhttp://www.firma.dostawca.com.pl/http://www.firma.com/http://www.firma.dostawca.com.pl/http://www.firma.com/http://www.polbox.com/nazwa_firmy
 • 7/25/2019 EH wykad 2

  22/23

 • 7/25/2019 EH wykad 2

  23/23

  0-s!)#a klienta

  8lienci mo" mie% pytania dotyczce towarw, procesu zakupu i patnoci

  Bzciowo mona te wtpliwoci rozwia%, tworzc osobny dzia tzw 're*uently+sked uestions - A$T na stronie w &ormie zestawu najczciej zadawanychpyta# i krtkich odpowiedzi )aley zapewni% rwnie moliwo% zadawania pyta#przez klientw za pomoc poczty elektronicznej

  8trakcyjno o+erty

  Iatrakcyjnianie zakupw moe pole"a%, np na zaproponowaniu klientowi

  rwnoczesne"o nabycia dodatkowych towarw zwizanych z aktualniesprzedawanym akcesoria )a atrakcyjno% o&erty wpywaj znacznie o&erowanepromocje, np &irma sprzedajca pyty 0L0

  moe zaproponowa% zakup koszulek, plakietek, plakatw, podkadek pod mysz iinnych "adetw zwizanych z konkretnym &ilmem !r"anizowanie konkurswtypu* 2!dpowiedz na D pytania, a koszulka jest ?wojaG2 lub 2:taa znika dlastaych klientw2 uatrakcyjnia stron i przywizuje klienta do &irmy

  &resja zak)$)

  @resja zakupu powinna by% odpowiednia, ale nie przesadna =FU klientw

  odwiedza sklep "wnie, aby porwna% "o z o&ert innych sklepw oraz znale'%in&ormacj o produkcie ?ylko FU klientw kupuje Wywieranie zbyt duej presjizakupu spowoduje zniechcenie zarwno tych FU klientw, jak i pozostaych

  ,ostawa towar)