Imenice Na -Dak i -Tak

 • Author
  galic95

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Imenice Na -Dak i -Tak

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  1/22

  Pisanje imenica koje zavravaju na-dak i -tak

  Hrvatski standardni jezikBoi Ivan, Gali Goran

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  2/22

  Pitanja i problemiKako je problem pisanje imenica mukog roda na -tak, -dak,

  -tac, -dac rijeen u razliitim pravopisima i gramatikama

  edan od najvei! predmeta pravopisnog sporenja "Belaj,#$$%&'

  Biljee li prirunici glasovne promjene koje se pojavljuju ili ne

  ( izgovoru "ne'dolazi do ispadanja suglasnika ti d uskupinama tci dc

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  3/22

  Hipoteze)& *ravila za pisanje imenica koje zavravaju na

  +tak i +dak u !rvatskim su normativnimprirunicima jasno denirana#& -eina je pravopisa i gramatika suglasna oko

  ovog pitanja jer su normativni prirunici stvarkonvencije

  .& Hrvatska publicistika i znanstvena produkcijaimenice koje zavravaju na +tak i +dak pie popravilima jednoga normativnog prirunika

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  4/22

  /eoretski i praktini dio/eoretski dio0

  + analiza % pravopisa i 1 gramatike*raktini dio0 + analiza znanstveni! radova, relevantni!

  portala i publikacija

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  5/22

  2etoda istraivanja)& 3naliza sadraja

  #& 4esk metoda

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  6/22

  3nalizirani pravopisi)& Badurina, 2arkovi, 2ianovi0 Hrvatski

  pravopis, 2H, 5agreb, #$$6&

  #& Babi, Ham, 2ogu0 Hrvatski kolski pravopis,7K, 5agreb, #$$8&

  3. Ani, Sili: Pravopis hrvatskoga jeika, !",#agreb, $%%&.

  1& Babi, 2ogu0 Hrvatski pravopis, 7K, 5agreb,#$)$&

  '. ()bri, *arbaroa-!iki: Prakti+ni kolskipravopis, !", #agreb, $%%.

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  7/22

  3nalizirane gramatike&. eak, *abi: /ramatika hrvatskoga jeika 0

  prir)+nik a osnovno jei+no obraovanje,

  #agreb, $%%'.#& 9ili, *ranjkovi0 /ramatika hrvatskoga jeika a

  gimnaije i visoka )+ilita, 7K, 5agreb, #$$%&3. 1ag): Prakti+na hrvatska gramatika,

  2edicinska naklada, #agreb, &4.1& 9kupina autora, Hrvatska gramatika, 7K& 5agreb,

  )88%&

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  8/22

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  9/22

  Babi, Ham, 2ogu0 Hrvatski kolski pravopis, 7K, 5agreb, #$$8&

  )& *rimjereno je u pisanju "ne u izgovoru' biljeiti di tispred c, u oblicima imenica snepostojanim a u zavretku -dac, -dak, -tac, -tak, -tka, ako je taj zavretak ispredotvornika, tj& dc, tc biljeimo u rijeima na otvornik : -dac, -dak, -tac, -tak, -tka

  . dc0 ledac; ledca, ledci< mladac; mladca, mladci< jadac; jadci< razgodak; razgodci. tc0 bratac ; bratca, bratci< letak; letci< svetac; svetca, svetci< zadatak; zadatci< pripovijetka

  ; pripovijetci. d0 sudac; sudev. t0 svetac; svetev

  #& 3ko je ispred zavretka -takzapornik "b, d, g, p, t, k', tse u oblicima ne gubi0

  .

  listak, listka, listci, naprstak, naprstka, naprstci

  .& ( oblicima i tvorenicama imenice otacne biljeimo t ispred c, , nego t ispada0

  . otac > oca, oci, oe, oevi; oev

  >nedosljednost u pravopisu? 9tr& .)0 3ko je st zavretak [email protected] od koje tvorimo pridjev, ostvaruje seu pismu skup stn0 azbestni, protestni &&& ( drugom dijelu pravopisa0 ABojkot protesno djelovanje &&&C

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  10/22

  Babi, 2ogu0 Hrvatski pravopis, 7K, 5agreb, #$)$&)& 7umnik dispred c gubi se u rijei otac "G jed& oca, D mn& ocii oevi'& (

  ostalim imenicama na otvornik : -dac, -dak, -tac, -tak, -tka ostaju d i t"isto kao u H7*+u'0

  . iscjedak ; iscjedci, razgodak ; razgodci. napitak ; napitci. Gradac ; Gradca i Graca "ako je tako uobiajenoE?'

  .#& ( tvorbi rijei kad je potrebno razlikovati znaenje piemo d "kao mladec

  prema mladac', odnosno t "mlatev prema mlatac'...& 3ko se ispred nominativnog zavretka +tak nalazi zapornik, umnik se t

  gubi u ostalim padeima0 !rastak G& jd& !raska, listak G jd& liska

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  11/22

  Poglavlje "ontaki 5onema - /)bljenje s)glasnika

  )& 9uglasnici di tgube se kad se na granici osnove i gramatikoga morFema ili nagranici korijena i suksa [email protected] ispred suglasnika c, , d& 4o gubljenja d i tdolazi i promjena se biljei0 u sklonidbi imenica koje zavravaju na -dac, -dak,-tac, -tak, -tkate ispred suksa ce, -e-, -i, -dija0

  . boljitak D mn& boljici. curetak D mn& cureci. dodatak dodaci dodacima. do!odak dohoci dohocima.

  krletka jd& krleci" i krletki'. napitak napici. sudac suca sue suci suev. svetac sveca svee sveci sveev. tvrtka tvrci" i tvrtki'. otac oca oe oevi oev. pogodak pogoci pogocima

  Badurina, 2arkovi, 2ianovi0

  Hrvatski pravopis, 2H, 5agreb,#$$6&

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  12/22

  #& 9uglasnici di tispred ci mogu se pisati kad se u pismu eli ouvati korijen rijei obino u [email protected]! i krai! rijei, odnosi u nji!ovi! komunikacijski! [email protected]! oblika "kad izkonteksta nije potpuno jasno o kojem je korijenu rije, odnosno kad se suglasnici c i izgovaraju produeno'0

  . bitak D mn& bitci"i bici', bitka jd& bitci"i bici, i bitki'. jadac G jd&jadca"ijaca' -jd&jade"ijae' jadev"ijaev'. kutak D mn& kutci"i kuci'. mladac G jd& mladca"i mlaca' - jd& mlade"i mlae' mladev"i mlaev'. petak D mn& petci"i peci'. tvrtka jd& tvrtci"i tvrci'. usadak D mn& usadci"i usaci' i sl&

  .& 9uglasnici di tispred ci mogu se pisati i kad se u sklonidbi prezimenu iimenu naseljena mjesta eli sauvati osnovni oblik0

  . Brgudac Brgudca (iBrguca. !rnolatac !rnolatca (i !rnolaca. "radac "radca (i"raca

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  13/22

  ()bri, *arbaroa-!iki: Prakti+ni kolski pravopis, !", #agreb, $%%.

  Dajdetaljniji pregled problematike 5asebna objanjenja za dvoslone i troslone i vieslone imenice s iznimkama

  4voslone imenice

  )& ( dvosloni! imenica na dac, -dak, dostaje ispred c"kada se izgubi a', a i u pridjevima odti! imenica ostaje ispred 0

  glodac glodca " ne glotca?', glodev , osim0 sudac suca

  #& Isto je i sa tu imenica na taci tak& 4akle, i bezvuno tostaje ispred cu dvosloni!imenica& I tostaje ispred u pridjevima i imenikim oblicima0

  Bitak bitci, bitev , osim0 otac oci, svetac sveci

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  14/22

  ()bri, *arbaroa-!iki: Prakti+ni kolski pravopis, !", #agreb, $%%.

  Iznimke

  3ko se usporede rijei na -daci -daksonima na -taci -tak, vidi se da bi dolodo izjednaavanja u izrazima u nekimpadeima "!omonimija' ako se ispusti dili t0

  mladac mla"d'ca mlatac mla"t'ca ledak le"d'ci letak le"t'ci

  4akle, u dvosloni! imenica na -dac,-dak, -tac, itakostaju di t ispred ci, a u troslonihi vi#eslonihmogu ine moraju ostati

  ( !

 • 7/25/2019 Imenice Na -Dak i -Tak

  15/22

  ()bri, *arbaroa-!iki:Prakti+ni kolski pravopis, !",

  #agreb, $%%./roslone i vieslone imenice

  )& /roslone i vieslone imenice na daci dak, -taci takmogu se pisati dvostruko0

  .2oe se ostaviti di tispred c, a moe se i izgubiti0

  .estoredac D mn& estoredci i estoreci.nedostatak D mn& nedostatci i nedostaci

  4akle, u dvoslonihimenica na dac, -dak, -tac, -takostaju di tispred ci , a u trosloni! iviesloni! mogu i ne moraju ostati&

  .D 435I do jednaenja po zvunosti u sloenicama0.

  .broj : godinji "ako se piu bez spojnika -o-'0.

  .npr& petgodinji "kod petogodinji ni ne treba zvuno jednaenje'.D pedgodinji " da ne zbuni pedeset?'