of 23 /23
ELEMENTI VREDNOVANJA RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA dovoljan (2) dobar (3) vrlodobar (4) odličan (5) USVOJENOST, RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA PROGRAMSKIH SADRŽAJA (USMENO I PISANO) -čita i zapisuje brojeve do 1000 -broji po redu od zadanoga broja uz manje poteškoće kada je riječ o prijelazu dekadske jedinice -prikazuje broj pomoću didaktičkih materijala -zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000 pomoću konkreta -pisano zbraja i oduzima unutar određene dekadske jedinice -dijeli s ostatkom uz pomoć -pisano množi i dijeli jednoznamenkastim brojem samo u jednostavnim primjerima -rješava zadatke u kojima se pojavljuju dvije računske radnje uz manju nesigurnost -broji po redu od zadanog broja do 1000, uspoređuje i prikazuje u tablici mjesnih vrijednosti -mentalno i pisano zbraja i oduzimau skupu brojeva do 1000 uz povremene pogreške -dijeli s ostatkom uz manju nesigurnost -pisano množi i dijeli jednoznamenkastim brojem na duži način -rješava zadatke s više računskih radnji i sa zagradama -primjenjuje usvojene spoznaje u rješavanju jednostavnih problemskih situacija iz neposredne okoline -uz manju pomoć izračunava vrijednost nepoznatoga člana u jednakosti i provjerava -prikazuje troznamenkaste brojeve u obliku c x 100 + b x 10 + a x 1 i u obliku aS +bD+cJ te određuje broj neposredno ispred i neposredno iza zadanoga broja te brojeve između zadanih brojeva -procjenjuje rezultat te mentalno i pisano zbraja i oduzima provjeravajući rezultat -dijeli s ostatkom uz provjeravanje rezultata -pisano množi i dijeli jednoznamenkastim brojem na kraći način -rješava zadatke s više računskih radnji objašnjavajući redoslijed njihova izvođenja -primjenjuje usvojene spoznaje u rješavanju -prikazuje brojeve na raličite načine te se njima služi u matematici i u svakodnevnom životu -vješto zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000 objašnjavajući postupak pisanoga računanja -u dijeljenju s ostatkom označava značenje ostatka. -brzo i točno procjenjuje rezultat i množi i dijeli jednoznamenkastim brojem objašnjavajući postupak -vješto osmišljava zadatke s više računskih radnji -primjenjuje usvojene spoznaje u rješavanju problemskih situacija -rješava problemske situacije zapisujući jednakost s jednim nepoznatim članom

ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice...

Page 1: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

ELEMENTI

VREDNOVANJA

RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlodobar (4)

odličan (5)

USVOJENOST,

RAZUMIJEVANJE I

PRIMJENA

PROGRAMSKIH

SADRŽAJA

(USMENO I PISANO)

-čita i zapisuje brojeve do

1000

-broji po redu od zadanoga

broja uz manje poteškoće

kada je riječ o prijelazu

dekadske jedinice

-prikazuje broj pomoću

didaktičkih materijala

-zbraja i oduzima u skupu

brojeva do 1000 pomoću

konkreta

-pisano zbraja i oduzima

unutar određene dekadske

jedinice

-dijeli s ostatkom uz pomoć

-pisano množi i dijeli

jednoznamenkastim brojem

samo u jednostavnim

primjerima

-rješava zadatke u kojima se

pojavljuju dvije računske

radnje uz manju nesigurnost

-broji po redu od zadanog

broja do 1000, uspoređuje i

prikazuje u tablici mjesnih

vrijednosti

-mentalno i pisano zbraja i

oduzimau skupu brojeva do

1000 uz povremene pogreške

-dijeli s ostatkom uz manju

nesigurnost

-pisano množi i dijeli

jednoznamenkastim brojem

na duži način

-rješava zadatke s više

računskih radnji i sa

zagradama

-primjenjuje usvojene

spoznaje u rješavanju

jednostavnih problemskih

situacija iz neposredne

okoline

-uz manju pomoć izračunava

vrijednost nepoznatoga člana

u jednakosti i provjerava

-prikazuje troznamenkaste

brojeve u obliku

c x 100 + b x 10 + a x 1 i u

obliku aS +bD+cJ te

određuje broj neposredno

ispred i neposredno iza

zadanoga broja te brojeve

između zadanih brojeva

-procjenjuje rezultat te

mentalno i pisano zbraja i

oduzima provjeravajući

rezultat

-dijeli s ostatkom uz

provjeravanje rezultata

-pisano množi i dijeli

jednoznamenkastim brojem

na kraći način

-rješava zadatke s više

računskih radnji

objašnjavajući redoslijed

njihova izvođenja

-primjenjuje usvojene

spoznaje u rješavanju

-prikazuje brojeve na raličite

načine te se njima služi u

matematici i u

svakodnevnom životu

-vješto zbraja i oduzima u

skupu brojeva do 1000

objašnjavajući postupak

pisanoga računanja

-u dijeljenju s ostatkom

označava značenje ostatka.

-brzo i točno procjenjuje

rezultat i množi i dijeli

jednoznamenkastim brojem

objašnjavajući postupak

-vješto osmišljava zadatke s

više računskih radnji

-primjenjuje usvojene

spoznaje u rješavanju

problemskih situacija

-rješava problemske situacije

zapisujući jednakost s jednim

nepoznatim članom

Page 2: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

-primjenjuje usvojene

spoznaje u rješavanju

jednostavnih probleskih

situacija iz neposredne

okoline uz nesigurnost

-uz pomoć izračunava

vrijednost brojevnog izraza

uvrštavanjem zadanoga broja

na mjesto slova

-uz pomoć izračunava

vrijednost brojevnog izraza

uvrštavanjem zadanog broja

na mjesto slova

-prepoznaje i crta pravac i

polupravac

-prepoznaje i navodi

međusone odnose pravaca te

uz pomoć crta pravce koji se

sijeku (uključujući i okomite)

i usporedne pravce

-pomoću šestara prenosi

dužine

-imenuje mjerne jedinice za

mjernje duljine i pokazuje

rukama njihov odnos

-imenuje jedinice za mjerenje

mase

točnost dobivenoga rješenja

-opisuje i crta pravac i

polupravac

-opisuje i crta međusobne

odnose pravaca uz manju

nesigurnost

-pomoću šestara prenosi

dužine i konstruira kružnicu

-mjeri dužinu i crta dužine

zadane duljine

-mjeri masu različitih

predmeta digitalnom vagom

zapisujući dobivenu

vrijednost

-izražava volumen tekućine

standardnim jedinicama te

uspoređuje volumene posuda

-imenuje mjerne jedinice za

mjerenje duljine i pokazuje

rukama njihov odnos

složenijih problemskih

situacija iz neosredne okoline

-u jednakosti samostalno

izračunava vrijednost

nepoznatoga člana

primjenjujući veze između

računskih radnji

-iz crteža određuje pripadnost

i nepripadnost određene

točke, dužine i polupravca

zadanome pravcu

-precizno crta okomite i

usporedne pravce te se koristi

oznakama za okomitost i

usporednost dvaju pravaca

-koristi se šestarom u crtanju

pravokutnika i kvadrata

-procjenjuje duljinu dužine i

mjerenjem provjerava svoju

procjenu

-procjenjuje masu tijela te

vaganjem provjerava

procjenu, uočava odnos među

mjernim jedinicama za masu

-procjenjuje i mjeri volumen

tekućine u različitim

posudama te uspoređuje

jedinice za mjerenje

-crtežom prikazuje

pripadnost i nepripadnost

određene točke, dužine i

polupravca zadanom pravcu

-crta okomite i usporedne

pravce u različite svrhe (npr.

kvadrat, pravokutnik, tablice)

-koristi se šestarom u crtanju

ili konstruiranju različitih

geometrijskih motiva

-primjenjuje pravilan

matematički zapis za duljinu

dužine i iskazuje odnos

jediničnih dužina prikazujući

ga na različite načine

-vješto procjenjuje i mjeri

masu tijela te prelazi s jednih

mjernih jedinica na druge

-procjenjuje i mjeri volumen

tekućine u različitim

problemskim situacijama

Page 3: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

-uočava volumen tekućine u

posudi i imenuje mjerne

jedinice

volumena tekućine

Page 4: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

ELEMENTI VREDNVANJA

RAZINA USVOJENOSTI - HRVATSKI JEZIK

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

JEZIK

-imenuje predmete oko sebe -uz pomoć učitelja/učiteljice izdvaja imenice od ostalih vrsta riječi u nizu riječi i rečenica - uz pomoć učitelja/učiteljice prepoznaje opće i vlastite imenice koje imaju konkretno značenje i koje su povezane s neposrednom stvarnošću -uz pomoć učitelja/učiteljice preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje i koje se često koriste u svakodnevnom govoru -pravilno izgoovara i piše samo one riječi s ije i je koje su dio svakodnevnog govora - uz pomoć učitelja/učiteljice

-razumije pojam imenice kao vrste riječi -prepoznaje opće i vlastite imenice koje imaju konkretno značenje povezano s neposrednom stvarnošću -razlikuje jedninu i množinu imenica -prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje povezano s neposrednom stvarnošću i koje se često koriste u svakodnevnom govoru - pravilno izgovara i piše samo one riječi s ije i je koje su česte i koje su dio aktivnog govora

-razumije pojam imenice kao vrste riječi - razlikuje opće i vlastitie imenica -razlikuje jedninu i množinu imenica -prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje imenice u umanjenice i uvećanice -pravilno izgovara i piše riječi s ije i je -pravilno izgovara i piše ije i je u umanjenicama i uvećanicama -pravilno piše veliko početno slovo u imenima ustanova, kazališta, škola i poduzeća

-razumije pojam imenice kao vrste riječi -objašnjava razliku između općih i vlastitih imenica -objašnjava jedninu i množinu imenica -objašnjava umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje imenice u umanjenice i uvećanice -pravilno piše i izgovara riječi s ije i je -prailno izgovara i piše ije i je u umanjenicama i uvećanicama -objašnjava i primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima ustanova, kazališta, škola i poduzeća

Page 5: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

izdvaja u nizu riječi samo one glagole koji izriču konkretnu radnju -rabi zarez u nabrajanju, a dvotočku samo uz pomoć učitelja/učiteljice -uz pomoć učitelja/učiteljice piše veliko početno slovo samo u jednostavnijim i često korištenim imenima ustanova, kazališta, škola i poduzeća -piše točno veliko početno slovo samo u često korištenim imenima nebeskih tijela -pravilno izgovara i uz pomoć učitelja/učiteljice pravilno piše samo jednostavnije i često korištene riječi s č u umanjenicama na –ić, -čić, -čica i uvećanicama na -čina -u nizu riječi izdvaja samo često korištene pridjeve -pravilno izgovara i uz pomoć učitelja/učiteljice piše samo često korištene riječi s ć u

- prepoznaje glagole koji izriču konkretnu radnju povezanu s neposrednom stvarnošću -rabi dvotočku i zarez u nabrajanju -pravilno piše veliko početno slovo u imenima ustanova, kazališta, škola i poduzeća samo u često korištenim imenima povezanim s neposrednim okruženjem -pravilno piše samo često korištena imena nebeskih tijela -točno izgovara i piše samo često korištene riječi s č u umanjenicama na –ić, -čić, -čica i uvećanicama na –čina -razumeije samo često korištene pridjeve kao vrstu riječi koja se pridjeva imenicama -uz pomoć koristi pitanja za pridjeve

-razlikuje glagole kao vrstu riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa -razumije dvotočku i zarez u nabrajanju kao interpunkcijske znakove -rabi dvotočku i zarez u nabrajanju -primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima nebeskih tijela -točno izgovara i piše česte riječi s č u umanjenicama na –ić, -čić, -čica i uvećanicama na –čina -razumije prijeve kao vrstu riječi koja se pridjeva imenicama -pravilno koristi pitanja za pridjeve -pravilno izgovara i piše česte riječi s ć u umanjenicama na

-razlikuje i objašnjava glagole kao vrstu riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa -razumije i objašnjava dvotočku i zarez u nabrajanju kao interpukcijske znakove -rabi dvotočku i zarez u nabrajanju -razumije i primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima nebeskih tijela -točno izgovara i piše česte riječi s č u umanjenicama na –ić, -čić i -čica i uvećanicama na -čina -razumije pridjeve kao vrstu riječi koja se pridjeva imenicama -razlikuje i pravilno koristi pitanja za pridjeve -pravilno izgovara i piše česte riječi s ć u umanjenicama na

Page 6: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

umanjenicama na –ić te glagolima i pridjevima na ić -uz pomoć učitelja/učiteljice točno piše veliko početno slovo samo u često korištenim imenima voda i gora -uz pomoć učitelja/učiteljice točno piše samo često korištene kratice i oznake za mjere - uz pomoć učitelja/učiteljice pravilno piše veliko početno slovo samo u često korištenim višerječnim imenima naseljenih mjesta

-pravilno izgovara i piše samo često korištene riječi s ć u umanjenicama na –ić te glagolima i pridjevima na –ić -primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova samo u često korištenim imenima voda i gora -točno piše samo često korištene kratice i oznake za mjere -uz pomoć primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u višerječnim imenima naseljenih mjesta

–ić te glagolima i pridjevima na –ći -primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima voda i gora -pravilno piše opće kratice i češće oznake za mjere -primjenjuje pravio o pisanju velikog početnog slova u višerječnim imenima naseljenih mjesta

–ić te glagolima i pridjevima na –ći -razumije i primjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u imenima voda i gora -pravilno piše opće kratice i češće oznake za mjere -razumije iprimjenjuje pravilo o pisanju velikog početnog slova u višerječnim imenima naseljenih mjesta

JEZIČNO

IZRAŽAVANJE

-uz pomoć učitelja/učiteljice govori kratke tekstove i odgovara na postavljena pitanja u skladu sa zadanom temom u poznatoj komunikacijskoj situaciji

-govori kraće tekstove i uz pomoć učitelja/učiteljice oblikuje uvodni, središnji i završni dio teksta -razgovara izražavajući

-pripovijeda nižući događaje kronološkim redom te govori strukturirani tekst -razgovara izražavajući potrebe, misli i osjećaje

-pripovijeda kratke tekstove, razgovara izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje -pokazuje iznimno zanimanje za sadržaj govorenja i

Page 7: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

-sluša tekst i odgovara na pitanja poslušanom tekstu -čita kratki tekst i uz pomoć učitelja/učiteljice pronalazi važnije podatke u tekstu (usredotočen je na dređene dijelove teksta) -piše prema predlošku jednostavnije tekstove u skladu s temom te uz pomoć učitelja/učiteljice primjenjuje pravopisnu i slovopisnu točnost -uz pomoć učitelja/učiteljice upotrebljava riječi u skladu sa značenjem te ih povezuje u jednostavne izraze i rečenice -uz pomoć učitelja/učiteljice u govornoj komunikaciji uočava razliku između riječi na zavičajnome govoru i standardnome hrvatskome jeziku

potrebe, misli i osjećaje -u komunikacijskim situacijama potiče dijalog -sluša tekst i prepoznaje važne podatke u poslušanom tekst -čita tekst i prema smjernicamapronalazi važne podatke u tekstu -piše prema smjernicama jednostavnne tekstove u skladu s temom uz tematska, jezična i stilska odstupanja te uz pomoć primjenjujući pravopisnu i slovopisnu točnost -prema smjernicama upotrebljava riječi u rečenicama te vođenim pisanjem oblikuje kratki tekst u skladu s ovladanim gramatičkim i pravopisnim znanjima -uz pomoć učitelja/učiteljice u govornoj i pisanoj komunikaciji uočava razliku između zavičajnoga govora i

-navodi činjenice, uzročno-posljedične veze, pojašnjava pojedinosti s obzirom na formulaciju pitanja -sluša tekst i izdvaja važne podatke iz teksta, postavlja pitanja o poslušanome tekstu i prepričava ga -čita tekst, pronalazi važne podatke u tekstu, objedinjuje ih i tumači pročitani tekst -piše vođenim pisanjem jednostvne tekstove u skladu s temom i vrstom te primjenjuje pravopisnu i slvopisnu točnost -samostalno upotrebljava riječi u rečenicama te ih prema smjernicama povezuje u tekst u skladu s ovladanim gramatičkim i pravopisnim znanjima, tematski povezan s neposrednom stvarnošću (vidni i slušni dojmovi, krajolici, obitelj) -prema smjernicama uočava razliku između zavičajnoga

iskazuje angažman: kvaliteta govorenja, motivi i uspješnost govorenja -sposoban je preusmjeriti i produbiti komunikaciju -sluša tekstove, izdvaja važne podatke iz teksta i prepričava tekst pokazujući razumijevanje poslušanog teksta -čita tekst i pronalazi važne podatke u tekstu -samostalno tumači pročitani tekst te izražava svoje mišljenje o pročitanom tekstu (promišlja i procjenjuje sadržaj teksta) -piše vođenim pisanjem jednostavne tekstove u skladu s temom i vrstom i bez odstupanja primjenjuje pravopisnu i slovopisnu točnost -samostalno odabire temu, upotrebljava riječi u rečenicama te ih samostalno povezuje u tekst u skadu s

Page 8: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

standardnoga hrvatskoga jezika

govora i standardnoga hrvatskog jezika

ovladanim pravopisnim i gramatičkim znanjima, tematski povezan s neposrednom stvarnošću (vidni i slušni dojmovi, krajolici, obitelj) -prepoznaje razliku između zavičajnoga govora i standardnoga hrvatskog jezka te uočava važnost učenja hrvatskoga standardnog jezika

KNJIŽEVNOST

-uz pomoć učitelja/učiteljice razlikuje stvarni događaj od nestvarnoga, uočava tijek događaja i pripovijeda o stvarnom događaju -uz pomoć učitelja/učiteljice uočava tijek događaja u izmišljenom događaju

-prepoznaje stvarni događaj od nestvatvarnoga, uočava tijek događaja u stvarnom događaju, uz pomoć pripovijeda o stvarnom događaju -uočava tijek događaja u izmišljenom događaju, uz pomoć pripovijeda o izmišljenom događaju

-razlikuje stvarni događaj od nestvarnoga,uočava tijek događaja u stvarnom događaju, pripovijeda o stvarnom događaju -uočava tijek događaja u izmišljenom događaju, pripovijeda o izmišljenom događaju prema planu pripovijednja

-razlikuje stvarni događaj od nestvarnog, uočava tijek događaja u stvarnom događaju, samostalno pripovijeda o stvarnom događaju -uočava tijek događaja u izmišljenom događaju, pripovijeda o izmišljenom događaju prema planu pripovijedanja, prepoznaje narodnu priču o nestvarnom događaju

Page 9: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

-uz pomoć učitelja/učiteljice: zamjećuje neke osobine likova,prepoznaje temu priče u naslovu, zamjećuje obilježja proznog teksta, uočava redoslijed događaja u priči -uz pomoć učitelja/učiteljice prepričava priču i sudjeluje u stvaranju zajedničke priče -uz pomć učitelja/ učiteljice povezuje događaje s vremenom radnje, mjestom i likom -uz pomoć učitelja/učiteljice uočava dijelove pjesme, prepoznaje i izdvaja riječi koje se rimuju -uz pomoć učitelja/učiteljice određuje osnovna obilježja glavnog lika prema izgledu,

-zamjećuje neke osobine likova u priči, prepoznaje temu priče u naslovu, uz pomoć zamjećuje obilježja proznog teksta, uočava pouku priče i određuje redoslijed događaja u priči -prepričava priču, uz pomoć učitelja/učiteljice sudjeluje u stvaranju zajedničke priče -uz pomoć učitelja/učiteljice povezuje događaje s vremenom radnje, mjestom i likom -uočava šaljive elemente u pjesmi, prepooznaje i izdvaja riječi koje se rimuju, prepoznaje temu u naslovu pjesme -određuje osnovna obilježja lika prema izgledu te uz pomoć učitelja/učiteljice

-zamjećuje osobine likova u priči, prepoznaje temu priče u naslovu, zamjećuje obilježja proznog teksta, uočava pouku priče, određuje redoslijed događaja u priči -prepričava priču, sudjeluje u stvaranju zajedničke priče prema zadanom poticaju uvodeći nove likove -povezuje događaje s vremenom radnje, mjestom i likom -uočava obilježja pjesme, uočava šaljive elemente u pjesmi, prepoznaje pjesničke slike, prepoznaje ritmotvorne elemente: ponavljanje i rimu, prepoznaje temu u naslovu pjesme -određuje osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru, izražava

-uočava osobine likova u priči,prepoznaje temu priče u naslovu, uočava obilježja proznog teksta, uočava pouku priče, određuje redoslijed događaja u priči -samostalno prepričava priču, sudjeluje u stvaranju zajedničke priče prema zadanom poticaju uvodeći nove likove -prepoznaje povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom -upčava obilježja pjesme, uočava šaljive elemente u pjesmi, samostalno prepoznaje i opisuje pjesničke slike, prepoznaje ritmotvorne elemente: ponavljanje i rimu, prepoznaje temu u naslovu pjesme -određuje osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru, izražava

Page 10: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

ponašanju i govoru -uz pomoć učitelja/učiteljice Prepoznaje obilježja bajke i izdvaja čudesne događaje u bajci -uz pomoć učitelja/učiteljice prepoznaje dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci, djetinjstvu i njihovim pustolovinama -repoznaje basnu, uz pomoć učitelja/učiteljice određuje osobine likova i sudjeluje u pisanju zajedničke basne -uz pomoć učitelja/učiteljice uočava obilježja igrokaza za djecu: lica, dijalog

izražava svoj doživljaj lika i opisuje ponašanje glavnog lika -prepoznaje obilježja bajke i uz pomoć učitelja/učiteljice izdvaja čudesne elemente u bajci -uz pomo ćučitelja/učiteljice prepoznaje dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci, djetinjstvu i njihovim pustolovinama -prepoznaje basnu, uz pomoć učitelja/učiteljice određuje osobine likova u basni i sudjeluje u pisanju zajedničke basne -uočava obilježja igrokaza za djecu: lica, dijalog, uz pomoć učitelja/učiteljice uočava osnovne etičke osobine likova

svoj doživljaj lika, opisuje ponašanje glavnog lika -prepoznaje obilježja bajke i navodi čudesne elemente u bajci -repoznaje dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci, djetinjstvu i njihovim pustolovinama -repoznaje basnu, određuje osobine likova u basni, uočava pridavanje ljudskih osobina životinjama, uočava pouku i šaljivost u basni, sudjeluje u pisanju zajedničke basne -zamjećuje obillježja igrokaza: lica, dijalog, zamjećuje osnovne etičke osobine likova, interpretativno čita igrokaz po ulogama

svoj doživljaj lika, opisuje ponašanje glavnog lika - samostalno objašnjava obilježja bajke i navodi čudesne elemente u bajci -prepoznaje dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci, djetinjstvu i njihovim pustolovinama -prepoznaje basnu, određuje osobine likova u basni, uočava pridavanje ljudskih osobina životinjama, uočava pouku i šaljivost u basni, zastupa određenu tezu pritom raspravlja, sudjeluje u pisanju zajedničke basne -prepoznaje obilježja igrokaza: lica, dijalog, zamjećuje osnovne etičke osobine likova, interpretativno čita igrokaz po ulogama

Page 11: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

LEKTIRA

-čita lektirna djela -uz pomoć učitelja/učiteljice otkriva neke vrijednosti lektirnog djela -dnevnik čitanja je oskudan

-čita lektirna djela -uz smjernice izražava doživljaj djela -dnevnik čitanja je oskudan -uz smjernice otkriva poruku

-redovito čita i interpretira lektirna djela -vodi dnevnik čitanja -uočava osnovne etičke osobine likova -otkriva pouke i poruke lektirnih djela

-redovito čita lektirna djela i interpretira ih -vodi iscrpan dnevnik čitanja -razvija kritičan stav prema likovima i njihovim postucima -ističe se u otkrivanju poruka i pouka

Page 12: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

MEDIJSKA KULTURA

-prepoznaje različite vrste medija i medijske sadržaje primjerene dobi i interesu (časopisi za djecu, kazališne predstave, animirani, dokumentarni i igrani filmovi, edukativni i interaktivni digitalni mediji primjereni dobi i interesima učenika, zvučna priča, televizijske i radijske emisije za djecu) -gleda dječje filmove i imenuje djela prema kojima su snimljeni filmovi

-razlikuje vrste medija i medijske sadržaje primjerene dobi i interesu te izdvaja omiljene medijske sadržaje -gleda i sluša animirane, dokumentarne i igrane filmove za djecu -priča kratku filmsku priču nakon gledanja filma -razlikuje glavne i sporedne likove u gledanome filmu -prati (gleda, sluša i doživljava) kazališne predstave, televizijske i radijske emisije za djecu

-razlikuje vrste medija i medijske sadržaje primjerene dobi i interesu te izdvaja omiljene medijske sadržaje -gleda i sluša animirane, dokumentarne i igrane filmove za djecu -priča kratku fillmsku priču nakon gledanja filma -razlikuje glavne i sporedne likove u gledanome filmu -prati (gleda, sluša i doživljava) kazališne predstave, televizijske i radijske emisije za djecu -zamjećuje sličnosti i razlike književnog djela, kazališne predstave i filma nastalog prema književnome djelu.

-razlikuje vrste medija i medijske sadržaje primjerene dobi i interesu i iskazuje svoje mišljenje o njima -gleda i sluša animirane, dokumentarne i igrane filmove za djecu -priča kratku filmsku priču nakon gledanja filma -razlikuje glavne i sporedne likove u gledanom filmu -prati (gleda, sluša i doživljava) kazališne predstave, televizijske i radijske emisije za djecu -zamjećuje, izdvaja i objašnjava sličnosti i razlike između književnog djela, kazališne predstave i filma nastalog prema književnome djelu.

Page 13: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

PRIRODA I DRUŠTVO

ELEMENTI

VREDNOVANJA

RAZINA USVOJENOSTI

odličan (5)

vrlo dobar (4)

dobar (3)

dovoljan (2)

nedovoljan (1)

Usvojenost,

razumijevanje i primjena

programskih sadržaja

-stečeno znanje

primjenjuje na nove,

složenije primjere,

samostalno rješava

složenije zadatke, služi

se dodatnim izvorima

znanja, izvrsno

zaključuje i povezuje

naučene sadržaje,

sposoban je prenositi

znanje na druge

-razumije, prepoznaje i

razlikuje glavne i

sporedne strane svijeta

-određuje i objašnjava

-objašnjava, služi se

usvojenim znanjem,

navodi vlastite primjere,

samostalno rješava

postavljene zadatke

- određuje glavne i

sporedne strane svijeta

-određuje stajalište i

opisuje obzor

-snalazi se pomoću

kompasa, Sunca i nekih

znakova na zemlji

-snalazi se na planu

-prepoznaje osnovne

pojmove, ali gradivo

ne primjenjuje niti

obrazlaže, zadatke

rješava uglavnom uz

pomoć

-nabraja glavne i

sporedne strane

svijeta

-određuje stajalište

-snalazi se pomoću

kompasa i Sunca uz

pomoć

-snalazi se na dijelu

- uz pomoć učitelja i

postavljanja

podpitanja

prepoznaje osnovne

činjenice i pojmove

- nabraja glavne

strane svijeta

-određuje stajalište i

obzor

-snalazi se pomoću

kompasa

-prepoznaje plan

mjesta

- niti uz pomoć

učitelja učenik ne

pokazuje interes za

nastavne sadržaje i

ne uključuje se u

rad na satu, ne

izvršava svoje

obveze

Page 14: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

stajalište i obzor, te

zaključuje o njihovoj

povezanosti

-snalazi se pomoću

kompasa, Sunca i nekih

znakova na zemlji

-objašnjava plan mjesta

ili grada

-snalazi se na

zemljovidu županije;

razlikuje značenje

tonova boja

-razlikuje zavičaje RH

na zemljovidu,

pokazuje zavičajno

područje, rijeke,

uzvisine i gradove

zavičajnog područja -

objašnjava uvjetovanost

zavičajnog područja i

gospodarstva

-uočava i objašnjava

povezanost podneblja i

životne zajednice u

mjesta

-snalazi se na zemljovidu

županije; razlikuje

značenje tonova boja

-razlikuje zavičaje RH na

zemljovidu, pokazuje

reljef zavičaja, te

gradove zavičajnog

područja

- uočava uvjetovanost

zavičajnoga područja i

gospodarstva

-navodi kulturno-

povijesne spomenike i

važne osobe u zavičaju

-imenuje vode u

zavičaju

- izvodi jednostavne

pokuse i zaključke o

pojavnim oblicima vode

-prepoznaje najpoznatije

biljke i životinje u

vodama

plana mjesta uz

pomoć

-snalazi se na

zemljovidu županije

uz pomoć iako

razlikuje značenje

boja

-razlikuje zavičaje

RH na zemljovidu

-nabraja osnovne

djelatnosti zavičaja

-nabraja neke

kulturno-povijesne

spomenike i važnije

osobe u zavičaju

-imenuje vode

zavičaja

-izvodi jednostavne

pokuse s vodom

-prepoznaje neke

biljke i životinje u

vodama

-razumije važnost

-prepoznaje

zemljovid

-razlikuje zavičaje

RH

-nabraja osnovne

gospodarske

djelatnosti zavičaja

-nabraja neke

kulturno-povijesne

spomenike i važnije

osobe u zavičaju

-imenuje svoju

županiju

-imenuje neke vode

zavičaja

-razlikuje i

prepoznaje stanja

vode

-prepoznaje neke

biljke i životinje u

vodama

-razumije važnost

vode za život ljudi,

Page 15: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

zavičaju

-navodi i prepoznaje

kulturno- povijesne

spomenike, prirodne

ljepote i važne osobe

svog zavičaja

-razlikuje i imenuje

vode u zavičajnom

području

-predlaže načine

očuvanja voda u

zavičaju

-izvodi jednostavne

pokuse i zaključke o

pojavnim oblicima vode

-prepoznaje

najpoznatije biljke i

životinje u vodama

-objašnjava važnost

vode za život ljudi

biljaka i životinja

-uočava utjecaj čovjeka

na onečišćenje i

-razumije važnost vode

za život ljudi i životinja u

vodama

-razumije važnost vode

za život ljudi, biljaka i

životinja

-uočava utjecaj čovjeka

na onečišćenje i

potrošnju vode

-razlikuje prošlost,

sadašnjost i budućnost na

temelju događaja iz

vlastite prošlosti

-snalazi se na

vremenskoj crti i

određuje stoljeće

-razlikuje vrste

prometnica koje

povezuju zavičaj s

drugim mjestima

-pridržava se prometnih

pravila

-povezuje bolest s

načinima prijenosa

vode za život ljudi,

biljaka i životinja

-shvaća utjecaj

čovjeka na

onečišćenje i

potrošnju vode

-razlikuje prošlost,

sadašnjost i

budućnost

-određuje stoljeće na

vremenskoj crti

-nabraja vrste

prometnica u

zavičaju

-pridržava se

prometnih pravila

-razumije način

prijenosa zaraznih

bolesti

biljaka, i životinja

-shvaća utjecaj

čovjeka na

onečišćenje i

potrošnju vode

-razlikuje prošlost,

sadašnjost i

budućnost

-određuje stoljeće na

vremenskoj crti uz

pomoć

-nabraja vrste

prometnica u

zavičaju

-pridržava se

prometnih pravila

-nabraja zarazne

bolesti

Page 16: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

potrošnju vode

-razlikuje prošlost,

sadašnjost i budućnost

na temelju događaja iz

vlastite prošlosti

-snalazi se na

vremenskoj crti i

određuje stoljeće

-razlikuje vrste

prometnica koje

povezuju zavičaj s

drugim mjestima

-pridržava se prometnih

pravila i sigurno se

kreće prometnicom

-objašnjava način

prijenosa zaraznih

bolest i raspravlja o

važnosti sprječavanja

prijenosa bolesti

bolesti

Page 17: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

GLAZBENA KULTURA

ELEMENTI

VREDNOVANJA

RAZINA USVOJENOSTI

odličan (5)

vrlo dobar (4)

dobar (3)

PJEVANJE

-samostalno točno

pjeva/izvodi najmanje 15

pjesama i brojalica i pritom

uvažava većinu/sve glazbeno-

izražajne sastavnice

-samostalno približno

točno pjeva/izvodi

najmanje 15 pjesama i

brojalica i pritom uvažava

većinu glazbeno-izražajnih

sastavnica

-uz učiteljevu pomoć

točno pjeva/izvodi

najmanje 15 pjesama i

brojalica i pritom

uvažava većinu

glazbeno-izražajnih

sastavnica

SVIRANJE

-samostalno točno svira uz

pjesme/brojalice koje

pjeva/izvodi i pritom uvažava

većinu glazbeno-izražajnih

sastavnica

-samostalno približno

točno svira uz

pjesme/brojalice koje

pjeva/izvodi i pritom

uvažava glazbeno-

-uz učiteljevu pomoć

točno svira uz

pjesme/brojalice koje

pjeva/izvodi i pritom

uvažava glazbeno-

Page 18: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

izražajne sastavnice izražajne sastavnice

SLUŠANJE GLAZBE

-samostalno slušno prepoznaje

najmanje 10 skladbi i opaža

većinu glazbeno-izražajnih

sastavnica

-uz učiteljevu pomoć

slušno prepoznaje

najmanje 10 skladbi i

opaža neke glazbeno-

izražajne sastavnice

-uz učiteljevu pomoć

slušno opaža većinu

glazbeno-izražajnih

sastavnica

Page 19: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

LIKOVNA KULTURA

ELEMENTI

VREDNOVANJA

RAZINA USVOJENOSTI

odličan (5)

vrlo dobar (4)

dobar (3)

CRTANJE

-uočava, razlikuje i stvara gradbenim

i obrisnim crtama

-izražava kontrast crta različitim

likovno-tehničkim sredstvima

-izražava se sigurno i bogato

detaljima

-poznaje ključne pojmove iz

područja crtanja, opaža ih i imenuje

u okruženju i na umjetničkim

djelima

-samostalan, dosljedan i detaljan u

izvedbi

-razlikuje i stvara gradbenim i

obrisnim crtama

-izražava kontrast crta

različitim likovno-tehničkim

sredstvima

-poznaje ključne pojmove iz

područja crtanja, opaža ih i

imenuje u okruženju i na

umjetničkim djelima

-izostaje težnja originalnom

rješenju

-uz učiteljevo posredovanje

razlikuje i stvara gradbenim

i obrisnim crtama, izražava

kontrast crta različitim

likovno-tehničkim

sredstvima

-poznaje ključne pojmove iz

područja crtanja, opaža ih i

imenuje u okruženju i na

umjetničkim djelima

-crteži nepotpuni, ponekad

nedovršeni

-izvedba rijetko dosljedna,

Page 20: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

broj detalja malen

SLIKANJE

-promatra, uspoređuje i izražava

kontrast svijetlo-tamno i toplo-

hladno

-vizualno razlikuje, stvara i imenuje

jarke i zagasite boje

-izražavanje sigurno, bogato

detaljima

-poznaje ključne pojmove iz

područja slikanja, opaža ih i imenuje

u okruženju i na umjetničkim

djelima

-izražena je samostalnost,

dosljednost i detaljnost izvedbe

-promatra, uspoređuje i

izražava kontrast svijetlo-

tamno i toplo-hladno

-vizualno razlikuje, stvara i

imenuje jarke i zagasite boje

-poznaje ključne pojmove iz

područja slikanja, opaža ih i

imenuje u okruženju i na

umjetničkim djelima

-težnja originalnom rješenju

izostaje

-uz učiteljevo posredovanje

promatra, uspoređuje i

izražava kontrast svijetlo-

tamno i toplo-hladno,

vizualno razlikuje, stvara i

imenuje jarke i zagasite

boje

-poznaje ključne pojmove iz

područja slikanja, opaža ih i

imenuje u okruženju i na

umjetničkim djelima

-radovi nepotpuni, ponekad

nedovršeni

-izvedba je rijetko

dosljedna, broj detalja je

malen

OBLIKOVANJE

-uočava, uspoređuje i razlikuje

različite vrste tekstura

-uočava i izražava odnose različitih

-uočava, uspoređuje i razlikuje

različite vrste tekstura

-uočava i izražava odnose

-uz učiteljevo posredovanje

uočava, uspoređuje i

razlikuje različite vrste

tekstura, uočava i izražava

Page 21: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

veličina masa

-objašnjava dizajn kao oblikovanje

uporabnih predmeta

-uočava uporabu fotografije

-samostalno uporabljuje likovne

materijale i postupke kako bi izradio

svoj likovni rad

-pokazuje dobru vizualno-motoričku

koordinaciju i raspon mogućnosti

kontrole materijala

-izvedba je dosljedna i detaljna

različitih veličina mase

-objašnjava dizajn kao

oblikovanje uporabnih

predmeta

-uočava uporabu fotografije

-težnja originalnom rješenju

izostaje

odnose različitih veličina

masa, objašnjava dizajn kao

oblikovanje uporabnih

predmeta, uočava uporabu

fotografije

-vizualno-motorička

koordinacija popravlja se

praksom

-izvedba je rijetko

dosljedna, broj detalja

malen

Page 22: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

ELEMENTI

VREDNOVANJA

RAZINA USVOJENOSTI

odličan (5)

vrlo dobar (4)

dobar (3)

MOTORIČKA ZNANJA

- vježbu izvodi pravilno i sa

sigurnošću u svim fazama, te

uz estetsku vrijednost

-vježbu izvodi pravilno i

sigurno uz manje tehničke

ili estetske nedostatke

-vježbu izvodi s

promjenjivim uspjehom

uz manju sigurnost i

manje estetske

nedostatke

MOTORIČKA DOSTIGNUĆA

-rezultat koji se nalazi u prvoj

trećini po vrijednosti

dobivenih rezultata

-rezultat druge trećine

dobivenih rezultata

-svi rezultati u trećoj, po

vrijednosti, trećini

Page 23: ELEMENTI RAZINA USVOJENOSTI - MATEMATIKA …...-prepoznaje umanjenice i uvećanice kao imenice -preoblikuje u umanjenice i uvećanice samo one imenice koje imaju konkretno značenje

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

-bit će ocijenjena prva najbolja

trećina po vrijednosti

postignutih rezultata bez

obzira na vrijednost

napredovanja

-ocjena za značajan

rezultat u napredovanju

-ocjena za umjereno

napredovanje u rezultatu

Motorička dostignuća provjeravamo i ocjenjujemo mjerenjem pri čemu kao rezultat dobijemo vrijednosti izražene brojkom i

jedinicom mjere (metar, minuta, broj postignutih ponavljanja).

Orijentacijske vrijednosti za ocjenu motoričkoga dostignuća izračunava učitelj temeljem vrijednosti svih učenika koje

registrira tijekom mjerenja. Od najboljeg rezultata oduzme se najslabiji i zatim dobiveni broj dijelimo s tri.