of 31 /31
Broj: 1863/15 I Z V J E Š TAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o. ZA 2014. GODINU Karlovac, travanj 2015. godine

I Z V J E Š TAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o. ZA 2014. …Broj: 1863/15 . I Z V J E Š TAJ . O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o. ZA 2014. GODINU . Karlovac, travanj 2015. godine

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I Z V J E Š TAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o. ZA 2014. …Broj: 1863/15 . I Z V J E Š TAJ . O...

 • Broj: 1863/15

  I Z V J E Š TAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o.

  ZA 2014. GODINU Karlovac, travanj 2015. godine

 • 2

  SADRŽAJ:

  OPĆI PODACI O DRUŠTVU…………………………………………. str. 3

  IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU………………………………………….str. 4

  BILANCA NA DAN 31.12. 2014……………………………………… str. 5

  I BILJEŠKE UZ BILANCU………………………..……………...… str. 6

  RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………… str.17

  II BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA…………….…..…. str.18

  - STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA……………….…….. str.18

  - STRUKTURA POSLOVNIH RASHODA……………… ……. str. 21

  - FINANCIJSKI PRIHODI………………………………………. str.26

  - FINANCIJSKI RASHODI……………………………………... str. 26

  - IZVANREDNI PRIHODI……………………………………… str. 26

  - IZVANREDNI RASHODI…………………………………….. str. 26

  - DOBITAK………………………………………………..…….. str. 27

  IZVJEŠTAJ O SVIM PROMJENAMA GLAVNICE………………… .str. 28

  III BILJEŠKA O IZVJEŠTAJU O SVIM PROMJENAMA GLAV… str. 28 POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE.......................................str. 29

  KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA………………………………….. str. 31 PRIVITCI

  - Tabela 1 – Prihodi od trećih lica- hortikultuna uređenja - Tabela 2 – Prihodi od trećih lica- prometna signalizacija - Tabela 3 – Operativni leasing - Tabela 4 – Donacije u 2014. godini

 • 3

  OPĆI PODACI O DRUŠTVU

  TVRTKA: ZELENILO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, groblja i obavljanje pogrebnih poslova. SJEDIŠTE: Karlovac, Put D. Trstenjaka br. 6 PREDMET POSLOVANJA:

  • održavanje i izgradnja javnih površina, • održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, • izrada vijenaca i buketa • kupnja i prodaja robe • obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i

  inozemnom tržištu, • građenje, projektiranje i nadzor, • održavanje i popravak motornih vozila, • čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući

  posipanje soli ili pijeska, • uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala,

  osim skupljanja šumskih gljiva, • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji • održavanje prometne horizontalne i vertikalne

  signalizacije i opreme na cestama OSNIVAČ: GRAD KARLOVAC TEMELJNI KAPITAL: 2.967.300 kn uplaćen u cjelosti POČETAK POSLOVANJA: 2. siječnja 1996. Društvo je upisano i sudski registar

  Trgovačkog suda u Karlovcu Tt-95/682-2 DIREKTOR: Stjepan Turković, bacc.oec ŽIRO-RAČUNI: 2400008-1190026197 KABA 2484008-1101923393 RBA 2340009-1110163161 PBZ 2402006-1100600426 ERSTE ŠIFRA DJELATNOSTI: 9603 MBS: 020006716 MATIČNI BROJ: 01160800 OIB: 58836601538 ORGANIZACIJSKA SHEMA:

  • UPRAVA-DIREKTOR • SEKTORI:

  o pravni poslovi, ljudski resursi i odnosi s javnošću o financije, računovodstvo i komercijala o tehnički ( odjel pogrebno, odjel parkovi, odjel uzgoja

  i proizvodnje bilja, aranžiranja i izrade vijenaca, odjel mehanizacije, voznog parka i prometne signalizacije)

 • 4

  IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o. U PERIODU 1.1.2014. – 31.12.2014.

  Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja (Narodne novine 30/ 08) propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu ( Narodne novine 109/07, 144/12 ). Temeljni financijski izvještaji moraju pružiti istinit, fer, pouzdan i nepristran pregled imovine, obveza, kapitala, dobiti i gubitka. Sukladno čl. 15. st .1. Zakona o Računovodstvu (NN br. 109/07), poduzetnik je dužan sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan ovim Zakonom ( strukturu i sadržaj financijskih izvještaja propisuje ministar financija na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja) i na temelju njega donesenim propisima. Donošenjem zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (NN br. 47/2003) i Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća ( NN 39/ 08 i 37/09 ) uvedena je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg financijskog izvješća na obrascima POD-RDG, POD- BIL (Račun dobiti i gubitka, bilanca i dodatni podaci) Registru. Registar je javan i podaci se mogu dobiti bez dokazivanja pravnog interesa. Financijski izvještaji su dostupni 10 godina, a može ih koristiti svatko temeljem pisanog zahtjeva. BILANCA Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sredstva (imovina) čine aktivu, a izvori sredstava (kapital i obveze) čine pasivu. Aktiva i pasiva uvijek imaju istu vrijednost, jer prikazuju presjek istog stanja poduzeća na dan bilance. Aktiva prikazuje vrijednost svih vrsta sredstava kojima raspolaže Društvo, a sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine. Pasiva se dijeli na vlastite i tuđe izvore. Vlastiti izvori nazivaju se kapitalom (glavnica), a tuđi izvori su obveze koje mogu biti dugoročne i kratkoročne.

 • 5

  BILANCA NA DAN 31.12. 2014. god.

  Redni broj P o z i c i j a

  IZNOS Prethodne godine Tekuće godine

  1. 2. 3. 4.

  1.

  AKTIVA A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

  2. B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) ( red. br. 3 + 4 + 5 + 6 ) 5.428.169 5.279.908

  3. I. Nematerijalna imovina 972.612 855.839 4. II. Materijalna imovina 4.117.780 4.079.820 5. III. Financijska imovina 251.596 269.200 6. IV. Potraživanja 86.181 75.049

  7. C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) ( red. br. 8 + 9 + 10 + 11 ) 4.916.325 4.810.305

  8. I. Zalihe 312.584 337.571 9. II. Potraživanja 2.730.476 3.034.460

  10. III. Financijska imovina 449.860 451.386 11. IV. Novac na računu i blagajni 1.423.405 987.887

  12.

  D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA 391 400

  13. E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

  14. F. UKUPNA AKTIVA ( red. br. 1 + 2 + 7 + 12 + 13 ) 10.344.885 10.091.612

  15. G. IZVANBILANČNI ZAPISI 2.248.086 2.105.296 Redni broj P o z i c i j a

  IZNOS Prethodne godine Tekuće godine

  1 2 4 4

  16.

  PASIVA A KAPITAL I REZERVE (red.br. 17+18+19+20+21-22+23+24) 4.577.964 4.733.427

  17. I. Upisani kapital 2.399.500 2.967.300

  18. II. Premije na emitirane dionice ( kapitalni dobitak)

  19. III. Revalorizacijska rezerva 185.761 160.071 20. IV. Rezerve 1.424.868 1.424.903 21. V. a) Zadržana dobit 22. V. b) Preneseni gubitak 23. VI. a) Dobitak tekuće godine 567.835 181.153 24. VI. b) Gubitak tekuće godine

  25. B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 200.476 88.000

  26. C. DUGOROČNE OBVEZE 999.964 339.497 27. D. KRATKOROČNE OBVEZE 3.352.557 3.811.403

  28. E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA 1.213.924 1.119.285

  29. F. UKUPNA PASIVA ( red. br. 16 + 25 + 26 + 27 + 28 ) 10.344.885 10.091.612

  30. G. IZVANBILANČNI ZAPISI 2.248.086 2.105.296

 • 6

  I BILJEŠKE UZ BILANCU

  a) Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

  Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina početno je iskazana po trošku nabave koji uključuje kupovnu cijenu ,uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata,kao i sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina priznaje se ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini pritjecati u Društvo, ako se trošak nabave imovine može pouzdano utvrditi, te ako je pojedinačna nabavna vrijednost imovine veća od 3.500 kuna. Nakon početnog mjerenja, imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo raspoloživo i spremno za namjeravanu uporabu. Imovina u izgradnji se ne amortizira. Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka uporabe sredstva po stopama amortizacije kako slijedi:

  2013. 2014. Nematerijalna imovina 25% 25%

  Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje 5% 5%

  Građevinski objekti drvene i metalne konstrukcije 5% 5%

  Proizvodna oprema, pogonski i poslovni inventar 20% 20%

  Informatička oprema,telekomunikacijska oprema 50% 50%

  Cestovna motorna vozila ( teretna) 25% 25%

  Osobni automobili 20% 20%

  Uredska oprema 25% 25%

  Dugotrajni nasadi 10% 10%

  Obračun amortizacije obavlja se po pojedinačnim osnovnim sredstvima do njihovog potpunog otpisa kroz procijenjeni vijek korištenja primjenom linearne metode. Bilješka 1. Dugotrajna nematerijalna imovina – 855.839 kn Dugotrajna nematerijalna imovina evidentirana u knjigovodstvu odnosi se na kupljene softvere i na prava vezana za ulaganje na grobljima koja održava Zelenilo d.o.o.

 • 7

  Povećanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine iznosi 265.507 kn, a odnosi se na preknjižavanje mrtvačnice Dubovac sa građevinskih objekata na prava korištenja, prema preporuci revizije ( izmjena unutar skupina smanjenje dugotrajne materijalne imovine i povećanje dugotrajne nematerijalne imovine sadašnje vrijednosti 0,00kn ). Smanjenje dugotrajne nematerijalne imovine odnosi se na amortizirani iznos nematerijalne imovine u iznosu 382.280 kn i rashod dugotrajne nematerijalna imovina ( računalni programi ) nabavne vrijednosti 10.500 kn, sadašnje vrijednosti 0,00 kn. Ukupna nematerijalna imovina na kraju godine po sadašnjoj vrijednosti iznosi 855.839 kuna. Bilješka 2. Dugotrajna materijalna imovina – 4.079.820 kn Dugotrajna materijalna imovina se iskazuje prema trošku nabave sukladno točki 6.6. HSFI-a 6. Amortizira se linearnom metodom, prema Odluci direktora o obračunu amortizacije (ur. broj: 2975/01) i dopunama Odluke (3825/03, 4185/04, 4360A/07, 4550A/09), u skladu s Zakonom o porezu na dobit čl. 12. (NN 177/2004., 90/2005.) Struktura dugotrajne imovine U kn R.b

  O P I S Vrijednost na dan 31.12.2014. god. Bruto Ispravak Neto

  Promjene u 2014. god. Povećanje Smanjenje

  1. Građ. objekti

  3.185.078 2.603.316 581.761 18.380 305.026

  2. Postr. i oprema

  6.818.953 5.964.276 854.677 316.706 381.873

  3. Umjetnič. slika

  8.500 - 8.500 - -

  4. Dug. mat. i u pripr.

  2.115.836 - 2.115.836 117.280 33.226

  5. Višegod. nasadi

  31.405 31.405 - - -

  6. Stanovi

  792.507 277.377 515.130 - 39.625

  7. Ostalo 8.600 4.683 3.917 4.000 83 Ukupna dugotrajna materijalna imovina na dan 31.prosinca 2014. godine po sadašnjoj vrijednosti iznosi 4.079.820 kn.

  Povećanje dugotrajne materijalne imovine Ukupno povećanje dugotrajne materijalne imovine u 2014. godini iznosi 456.366 kuna od čega se na povećanje građevinski objekata odnosi 18.380, opreme i transportnih sredstava 316.706 kune, 117.280 kuna se odnosi na materijalnu imovinu u pripremi, a 4.000 kn odnosi se na ostalo. Povećanje građevinskih objekata odnosi se na završetak skladišta goriva II u iznosu od 18.380 kuna. Povećanje opreme i transportnih sredstva se odnosi na kupnju kosilice Ferris u iznosu 132.380 kuna, otkup stroja za horizontalnu i vertikalnu

 • 8

  signalizaciju u iznosu od 95.894 kuna, otkup kombi vozila VW 2,5 TDI u iznosu 16.026 kuna, otkup Altea kamp prikolice u iznosu od 20.715 kuna koji su bili u najmu putem operativnog leasinga, 3 motorne pile u iznosu od 13.735 kuna, 1 motorne škare u iznosu od 3.520 kn, računalnu opremu u iznosu od 5.328 kuna, vibro ploču u iznosu od 8.590 kn i drugu opremu u iznosu 20.518 kuna. Povećanje ostale imovine odnosi se na kovani grb Zelenila u iznosu od 4.000 kn. Smanjenje dugotrajne materijalne imovine Ukupno smanjene dugotrajne imovine po nabavnoj vrijednosti iznosi 517.852 kuna, otpisane vrijednosti 498.409 kune i sadašnje vrijednosti 4.597 kuna. Smanjenje u iznosu od 265.507 kn, a odnosi se na preknjižavanje prema preporuci revizije mrtvačnice Dubovac sa građevinskih objekata na prava korištenja. ( izmjena unutar skupina smanjenje dugotrajne materijalne imovine i povećanje dugotrajne nematerijalne imovine sadašnje vrijednosti 0,00kn ). Smanjenje se odnosi na rashod opreme i alata zbog dotrajalost i prodaje nabavne vrijednosti 237.498 kuna, otpis nasada u iznosu 7.102 kuna te prodaje višegodišnjih nasada u pripremi u iznosu 7.744 kuna, a koji su evidentirani u okviru materijalne imovine u pripremi. Smanjenje je evidentirano i temeljem obračunate amortizacije za 2014. godinu u iznosu 456.502 kuna od čega se 39.518 kuna odnosi na amortizaciju građevinskih objekata, 377.359 kuna na amortizaciju opreme, transportnih sredstava i alata i na stanove se odnosi 39.625 kuna. Biološka imovina sastoji se od višegodišnjih nasada mahonija u iznosu 31.405 kuna. Ostala imovina nabavne vrijednosti u iznosu 17.700 kuna odnosi se na umjetničke slike u iznosu 8.500 kuna te korpus u iznosu 4.600 kuna. Sadašnja vrijednost ostale imovine iznosi 3.917 kuna. Ulaganja u nekretnine odnose sa na 3 stana u vlasništvu Zelenila d.o.o. čija nabavne vrijednost iznosi 792.507 kuna, otpisana vrijednost 237.752 kuna, a sadašnja vrijednost 515.130 kuna. Dugotrajna materijalna imovina u pripremi odnosi se na kupljeno zemljište i građevinski objekt u Primorskoj ulici u Karlovcu, u iznosu od 2.089.500 kuna. Kreditnim zaduženjem kod Hypo banke u iznosu od 1.750.000, te vlastitim sredstvima u iznosu 339.500 kuna. Suglasnost za ovo kreditno zaduženje dao je Grad Karlovac 24. veljače 2010. godine. Povećanje materijalne imovine u pripremi odnosi se na kupljeno zemljište i građevinski objekt u Primorskoj ulici u iznosu od 97.000 kuna (projektna dokumentacija ), višegodišnje nasade u iznosu od 1.900 kuna a odnosi se na nabavu sadnica. Materijalna imovina u pripremi u 2014. godini smanjena je za 18.380 kuna, odnosi se na izgradnju skladišta goriva II koje je aktivirano i knjiženo kao građevinski objekt i 14.846 kuna za prodane i otpisane sadnice.

 • 9

  Bilješka 3. Dugotrajna financijska imovina – 269.200 kn Financijska imovina početno se mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine po fer vrijednosti čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka, te se stoga pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju u transakcijski troškovi već oni terete rashode tekućeg razdoblja.

  1. Sudjelujući interesi (udjeli)

  31.12.2013. kuna 31.12.2014.

  kuna Udjeli u Hrvatskom Radio Karlovacu 214.200 214.200 Ukupno: 214.200 214.200

  Iskazana imovina odnosi se na 13,04 % udjela Zelenila d.o.o. u temeljnom kapitalu Hrvatskog Radio Karlovca.

  2. Ulaganja u vrijednosne papire 31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna Obveznice RH kod KB d. d. i PBZ d. d. 35.903 Kamate na obveznice RH (EUR 165,17) 1.493 Ulaganja u dionice-Industrogradnja 55.000 Ukupno: 37.396 55.000

  Ulaganje u vrijednosne papire- dionice u ukupnom iznosu 55.000 kuna odnosi se na potraživanje za dionice Industrogradnje grupe d.d. koje smo dobili temeljem predstečajne nagodbe obzirom da smo Industrogradnju ABK d.o.o. utužili 2008. godine za neplaćeno potraživanje. Dionice su nam dodijeljene nominalne vrijednosti 1.000 kn za 55 komada. Smanjenje dugotrajne financijske imovine odnosi se na prodaju obveznica nominalne vrijednosti 37.396 kn. Bilješka 4. Dugoročna potraživanja – 75.049 kn

  1. Dugotrajna potraživanja 31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna Potraživanje za prodane stanove 86.181 75.049 Ukupno 86.181 75.049

  Dugoročna potraživanja odnose se na potraživanje za 15 stanova prodanih na kredit (obročna otplata). U 2014. godini naplaćeno je 11.133 kune ovih potraživanja.

 • 10

  Bilješka 5. Zalihe – 337.571 kn Zalihe sirovina i materijala vode se po troškovima nabave, a njihov utrošak se obračunava metodom prosječnih cijena, iznose 124.905 kn. Nabavljeni sitan inventar, autogume i radna odjeća evidentiraju se po mjestima rada i jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu. Zalihe sitnog inventara iznose 7.359 kn. Trgovačka roba u pogrebnom i rasadniku iznosi 167.303 kn vodi se po maloprodajnim cijenama s uključenim PDV- om, te obračunatom razlikom u cijeni, zalihe gotovih proizvoda - knjige 38.004 kn. Bilješka 6. Kratkotrajna potraživanja – 3.034.460 kn u kn

  OPIS 31.12.2013. god 31.12.2014. god Potraživanja od kupaca 2.672.382 3.004.610 Potraživanja od zaposlenih 711 Potraživanja od države i dr. inst. 57.383 29.850 Ostala potraživanja UKUPNO 2.730.476 3.034.460 U strukturi kratkotrajnih potraživanja na dan 31.12.2014. god., u ukupnom iznosu od 3.035.119 kn najveći dio (99 %) odnosi se na potraživanja od kupaca 3.004.610 kn. U strukturi potraživanja od kupaca najznačajnija su potraživanja od pravnih osoba u iznosu od 1.368.900 kn, od toga potraživanja od Ceste Karlovac d.d. iznose 503.714kn, SA Bišćan d.o.o. Duga Resa 122.531 kn, Grad Karlovac 146.690 kn , Arkada d.o.o. 33.920 kn, Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 33.469 kn, Konzum d.d. 29.511 kn, Općina Lasinja 19.708 kn, Hidroelektra niskogradnja d.d. 19.731 kn ( pokrenut postupak predstečajne nagodbe ), Posmrtna pripomoć Zagreb 18.302 kn. Potraživanja za godišnju grobnu naknadu iznose 1.600.510 kn od toga potraživanja za 2014.g. iznose 605.610 kn (od ukupno fakturiranih, s 31.12.2014. 21 % potraživanja nije naplaćeno, a zaključno s ožujkom 2015. g. ostalo je nenaplaćeno 12 %). Utužena potraživanja iznose 62.640 kn, a zbog zastare otpisano je potraživanje za godišnju grobnu naknadu iz 2011.g. u iznosu od 188.695 kn, godišnja grobna naknada do 2002. g 175.650 i ostala potraživanja u zastari u iznosu od 4.841 kn. Potraživanja od države i drugih institucija iznose 29.850 kn , a odnose se na potraživanja za više uplaćeni predujam poreza na dobit 390 kn, potraživanja za više plaćen porez na dohodak 897 kn, potraživanja za isplatu bolovanja 28.563 kn. Bilješka 7. Financijska imovina – 451.386 kn Potraživanje u iznosu 444.517 kuna odnosi se na dane jamčevine po ugovorima o operativnom leasingu sa PBZ leasing , S-leasing i Alfa leasing. Predujam dobavljaču iznosi 6.869 kn.

 • 11

  Bilješka 8. Novac na računu i u blagajni – 987.887 kn Sastoji se od stanja na redovnim žiro - računima 31.12.2014. u iznosu 813.796 kn, stanja na deviznim računima 14.085 kn, gotovine u blagajni u iznosu 2.684 kn, debitne i kreditne kartice 157.322 kn. Bilješka 9. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja – 400 kn Razgraničeni troškovi – evidentirani su unaprijed plaćeni troškovi koji će teretiti rashode u idućoj godini na koju se odnose. ( Pretplate na stručnu literaturu za 2015. godinu). Bilješka 10. Upisani kapital – 2.967.300 kn

  Temeljni kapital Društva utvrđen je u nominalnoj vrijednosti od 2.967.300 kuna . Iskazani upisani kapital u financijskim izvještajima jednak je upisanom u sudskom registru Trgovačkog suda u Karlovcu. Vlasnička struktura sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

  Naziv osnivača Temeljni kapital Udio u

  vlasništvu %

  GRAD KARLOVAC 2.967.300 100

  Ukupno 2.967.300 100

  Struktura ukupnog kapitala Društva

  31.12.2013. kuna 31.12.2014.

  kuna

  Temeljni (upisani) kapital 2.399.500 2.967.300

  Ostale rezerve 1.424.868 1.424.903

  Revalorizacijske rezerve-stanovi 185.761 160.071

  Dobit poslovne godine 567.835 181.153

  Ukupno: 4.577.964 4.733.427 Za 2014. godinu Društvo je iskazalo dobit u iznosu 181.153 kuna (prethodne godine 567.835 kuna).

  Prema odluci Skupštine Društva od 05. svibnja 2014. godine ostvarena dobit za 2013.godinu u iznosu 567.835 kuna raspoređena je za povećanje temeljnog kapitala temeljem reinvestiranja sukladno Zakonu o porezu na dobit u iznosu od 567.800 kn, a iznos od 35 kn raspoređen je u ostale rezerve Društva.

 • 12

  Bilješka 11. Revalorizacijske rezerve – 160.071 kn Odnosi se na revaloriziranu vrijednost stanova u vlasništvu Društva. Bilješka 12. Rezerve – 1.424.903 kn Rezerve su veće za 35 kn u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na dio ostvarene dobiti u 2013. godini. Bilješka 13. Dobitak tekuće godine – 181.153 kn Rezultat poslovanja za 2014. godinu je dobit nakon oporezivanja u iznosu 181.153 kn. Bilješka 14. Dugoročne obveze – 1.072.653 kn odnose se na:

  1. Dugoročne kredite

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Dugoročni krediti:

  Dugoročni robni kredit po ugovoru 1/M/12

  za nabavu trakora 116.621 82.488

  Tekuće dospijeće (bilješka ) (34.133 ) (34.133 )

  Dugoročni robni kredit po ug. 2013/S 002-76564 164.976 130.843

  Tekuće dospijeće (34.133) (34.133)

  Dugoročni kredit 418-51-006605 HYPO-BANKA 1.292.322 742.123

  Tekuće dospijeće (bilješka 23 ) (552.129) (587.710)

  Ukupno 953.524 299.479 Napomene uz dugoročne kredite: Temeljem ugovora o dugoročnom kreditu broj 418-51006605 od 25.veljače 2010. godine sa HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.Zagreb, Podružnica Karlovac dobiven je kredit u ukupnom iznosu 2.500.000 kuna (protuvrijednost 343.784,38 EUR) za kupnju nekretnina u Karlovcu (Luščić dvorište i oranica, Primorska ulica, porodično stambena zgrada sa poslovnom prostorijom i dvorište i vrt kod kuće u Žorovici ) i za obrtna sredstva. Kredit je iskorišten za kupnju zemljišta u iznosu 1.750.000 kuna, 750.000 kuna je utrošeno za kupnju opreme , za plaćanje naknade banci 25.000 kuna i za obrtna sredstva 521.527 kuna. Otplata kredita počela je 01. travnja 2011. godine. Dospijeće svakog slijedećeg anuiteta je svakog prvog u mjesecu. Rok povrata je 6 godina, uključujući poček od 12 mjeseci odnosno do 01.ožujka 2016. godine u mjesečnim anuitetima. Ugovorena kamatna stopa je tromjesečni EURIBOR sa dodatkom marže od 5,75.a efektivna kamatna stopa iznosi 7,06%. Instrumenti osiguranja naplate su zadužnice i mjenice. Neotplaćeni iznos kredita na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 742.123 kuna.

 • 13

  Temeljem ugovora br. 1/M/12 od 15.05.2012. godine sa tvrkom PA-VIN d.o.o. kupljen je traktor u vrijednosti 220.665 kuna bez PDV-a, 275.832 kuna s PDV-om. Iznos od 105.166 kuna plaćen je odmah, a ostatak 170.665 se plaća u 60 jednakih rata uz kamatu od 8% godišnje. Otplata kredita započela je 15.06.2012. godine. Dospijeće svakog slijedećeg anuiteta je svakog petnaestog u mjesecu. Rok povrata je do 15.05.2017. godine. Instrument osiguranja naplate je zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika . Neotplaćeni iznos kredita na dan 31.12.2014. godine iznosi 82.488 kuna. Temeljem ugovora br. 2013/ S 002-76564 od 22.10.2013. godine sa tvrkom PA-VIN d.o.o. kupljen je traktor u vrijednosti 220.665 kuna bez PDV-a, 275.832 kuna s PDV-om. Iznos od 105.166 kuna plaćen je odmah, a ostatak 170.665 se plaća u 60 jednakih rata uz kamatu od 8% godišnje. Otplata kredita započela je 15.11.2013. godine. Dospijeće svakog slijedećeg anuiteta je svakog petnaestog u mjesecu. Rok povrata je do 15.10.2018. godine. Instrument osiguranja naplate je zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika . Neotplaćeni iznos kredita na dan 31.12.2014. godine iznosi 130.843 kuna.

  2. Odgođenu poreznu obvezu

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Odgođena porezna obveza 46.440 40.018

  Ukupno: 46.440 40.018

  Odgođena porezna obveza u iznosu 40.018 kuna odnosi se na revalorizirani dio dugotrajne imovine koji će se u budućim razdobljima prenijeti u korist obveze poreza na dobit u visini obračuna u PD obrascu svake godine ili ukoliko nema porezne obveze u toj godini razmjerni dio prenijet će se u zadržani dobitak.

  Bilješka 15. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove – 88.000 kn

  1. Rezerviranja

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Rezerviranja za otpremnine 155.000 88.000

  Rezerviranja za pokriće troškova otklanjanja

  nedostataka u jamstvenom roku 29.476

  Rezerviranja za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor 16.000

  Ukupno: 200.476 88.000 Rezerviranja za otpremnine povećana su u 2014. godini za 88.000 kuna u skladu sa godišnjim planom smanjenja broja radnika. Tijekom 2014. godinu ukinuto je 155.000 kuna ovih rezerviranja.

 • 14

  Tijekom 2014. godine ukinuto je rezerviranje za moguće troškove u jamstvenim rokovima u iznosu od 29.476 kn ( odnosi se na ugovor 7008-38/2011 sa Alpine Bau Gmbh Podružnica Zagreb ). U 2014. Godini ukinuto je rezerviranje za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu 16.000 kuna.

  Bilješka 16. Kratkoročne obveze – 3.811.403 kn

  1. Obveze za zajmove

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Tekuće dospijeće kredita 620.395 655.976

  Ukupno: 620.395 655.976

  Odnosi se na dugoročne kredite, a u skladu s HSFI izdvojeni dio koji se odnosi na tekuće dospijeće, tj. dospijeće u prvoj godini.

  2. Obveze za predujmove

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Predujmovi kupaca u zemlji 231.569 10.835

  Predujmovi godišnjih grobnih pristojbi 340.553 359.388

  PDV u predujmovima (46.314) (2.167)

  PDV u predujmovima (74.637) (78.551)

  Ukupno: 451.171 289.505 Predujmovi kupaca te godišnjih grobnih naknada iznose bez uplaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2014. godini 289.505 kuna.

  3. Obveze prema dobavljačima

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Obveze prema dobavljačima u zemlji za obrtna sredstva i usluge 1.319.462 1.774.536

  Obveze prema dobavljačima u zemlji za investicije 110.144 248.276

  Ukupno 1.429.606 2.022.812 Nepodmirene obveze prema najvećim dobavljačima na dan 31.12.2014. g. iznose 2.022.812 kn, najznačajniji su: Palma d.o.o. Jastrebarsko 275.464 kn, Crtorad d.o.o. Varaždin 179.438 kn, Gips-mont obrt Tušilović 155.757 kn, Mali pogonski strojevi d.o.o. Ivanić Grad 115.475 kn, Kaktus Zagreb 113.312 kn, SA Bišćan d.o.o. Duga Resa 86.311 kn, Gavranović d.o.o. 70.883 kn, Mateša commerce, Draganić 62.480 kn, Konzum d.d. 56.000 kn, Bačelić d.o.o. 43.630 kn i ostali..

 • 15

  4. Obveze prema zaposlenima

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Obveze za neto plaće 448.533 445.273

  Ukupno 448.533 445.273 Obveze prema zaposlenima u iznosu 445.273 kn odnose se na neto plaću za 12. mjesec 2014. god. isplaćenu u siječnju 2015 .god.

  5. Obveze za poreze i doprinose

  31.12.2013.

  kuna

  31.12.2014.

  kuna

  Obveze za uplatu PDV-a 153.883 129.059

  Obveza za porez na dobit - -

  Doprinos za zdravstvo na plaću 77.911 87.773

  Doprinos za ozljede na radu na plaće 2.993 2.922

  Doprinos za zapošljavanje na plaću 9.578 9.352

  Doprinos za poticajno zapošljavanje invalida na plaću 598 584

  Doprinos za šume - -

  Naknada za uređenje voda - -

  Naknada Nadzornom odboru 4.770 4.770

  Doprinosi i porezi na dohodak NO 4.050 4.954

  Autorski honorar - -

  Porez na dohodak i prirez – autorski honorar - -

  Naknada povjerenstvu za rek.pot. - -

  Doprinosi mirov.i zdrav.za povjerenstvo - -

  Porez na dohodak i prirez – povjerenstvo - -

  Doprinosi iz plaće –MIO 1. I 2.stup 119.002 116.148

  Porez iz plaće i prirez 29.205 21.138

  Obveze za bolovanje 862 9.778

  Ostale kratkoročne obveze - 11.360

  Ukupno 402.852 397.838

 • 16

  6. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

  31.12.2013.

  kuna 31.12.2014.

  kuna

  Sredstva za uređenje staklenika-razglas 326.492 306.192

  Namjenska dotacija- groblje Jamadol, infrastruktura 545.403 508.881

  Namjenska dotacija- groblje D1, drenažni kanal 48.341 44.473

  Namjenska dotacija- Groblje Mala Š., Sv. Dorotea 123.708 114.712

  Namjenska dotacija- Groblje Hrnetić,staza 103.397 95.444

  Namjenska dotacija – WEB gis zelene površine 66.583 49.583

  Ukupno 1.213.924 1.119.285

  Kao prihod budućeg razdoblja evidentirane su doznake Grada Karlovca za obnovu staklenika, uređenje gore navedenih grobalja i za Gis program katastar zelenih površina s pozicije „kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru“. Doznake imaju tretman državne potpore. Potpore se unose u prihode u omjeru nastalih troškova amortizacije onih ulaganja koja su financirana iz doznaka navedenih potpora. U 2014. godini s te osnove prihodovano je 94.638 kuna ( u prethodnoj godini 56.811 kuna) .

  7. Izvanbilančne evidencije U izvanbilančnoj evidenciji evidentiran je operativni leasing kod PBZ LEASING d.o.o. u iznosu 1.475.735 kune , S-leasing u iznosu 227.973 kuna i Alfa leasing d.o.o. u iznosu od 401.588 kn.

 • 17

  RAČUN DOBITI I GUBITAKA

  Račun dobiti i gubitaka je pregled prihoda, rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u obračunskom razdoblju. U nastavku je prezentiran skraćeni Račun dobiti i gubitaka za razdoblje 1.1.2014. – 31.12.2014. god.

  RAČUN DOBITI I GUBITKA

  Red. Br. POZICIJA

  OSTVARENO OSTVARENO OSTVARENO PLAN INDEKS INDEKS

  2012. g. 2013. g. 2014 2014 2014/PL 2014/13 1 Poslovni prihodi 18.726.028 19.698.278 18.537.625 18.137.865 102 94 2 Poslovni rashodi 18.210.628 18.971.925 18.150.306 18.019.000 101 96 3 Financijski prihodi 27.957 30.665 28.234 30.000 94 92 4 Financijski rashodi 169.043 119.469 88.076 100.000 88 74

  5 Ukupni prihodi iz poslovanja 18.753.985 19.728.943 18.565.859 18.167.865 102 94

  6 Ukupni rashodi iz poslovanja 18.379.671 19.091.394 18.238.382 18.119.000 101 96

  7 Izvanredni prihodi 30.222 6.854 53.598 35.000 153 782 8 Izvanredni rashodi 12.019 21.682 44.498 15.000 297 205 9 UKUPNI PRIHODI 18.784.207 19.735.797 18.619.457 18.202.865 102 94 10 UKUPNI RASHODI 18.391.690 19.113.076 18.282.880 18.134.000 101 96 11 Dobit / gubitak 392.517 622.721 336.577 68.865 489 54 12 Porez na dobit 133.428 54.886 155.424 283

  13 Dobit nakon oporez. 259.089 567.835 181.153 32

  Ukupni prihodi poslovanja iznose 18.619.457 kn, bilježe 6% smanjenja u odnosu na prošlu godinu. Ukupni rashodi poslovanja iznose 18.282.880 kn manji su za 4% u odnosu na prošlu godinu. Dobit tekuće godine prije oporezivanja iznosi 336.577 kn, a čista dobit nakon oporezivanja 181.153 kn.

 • 18

  II BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA Bilješka 19. Poslovni prihodi – 18.537.625 kn U nastavku je prezentiran usporedni pregled realiziranih poslovnih prihoda u 2014.g., 2013. g., 2012. g i planiranih prihoda.

  STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA

  Red.br OPIS OSTVARENO OSTVARENO OSTVARENO PLAN INDEKS INDEKS

  2012. g. 2013. g. 2014. g. 2014.g. 2014/PL 2014/13

  1 Održavanje zelenih površina Grad 5.244.957 5.608.877 5.430.239 5.430.240 100 97 2 Grad - druge pozicije 948.949 1.530.611 449.874 500.000 90 29 3 Zelene površine - ostalo 697.310 958.924 1.021.090 900.000 113 106 4 Zimska služba 120.408 164.948 342.087 450.000 76 207 5 Održavanje groblja - Grad 1.000.360 1.039.909 799.998 800.000 100 77

  6 Horizontalna i vertik. signalizacija- Ceste 1.493.652 1.677.125 1.727.723 1.437.625 120 103

  7 Horizontalna i vertik. signalizacija- Ostalo 152.190 128.324 78.149 100.000 78 61

  8 Prodaja pogrebne opreme 1.156.880 1.232.269 1.184.455 1.150.000 103 96 9 Pogrebne usluge i prijevozi 2.536.924 2.513.610 2.558.270 2.500.000 102 102

  10 Godišnje grobne naknade 2.402.606 2.312.805 2.331.277 2.340.000 100 101 11 Izrada pogrebnih ograda - krančeva 633.997 533.188 350.139 400.000 88 66

  12 Naknada za ustupanje grobnih mjesta 242.362 215.478 176.396 200.000 88 82

  13 Radionica za izradu vijenaca, aranžmana 760.500 831.401 796.685 800.000 100 96

  14 Rasadnik 398.119 299.198 477.127 350.000 136 159 15 Prihod od sufinanciranja plaća 348.477 226.328 160.839 160.000 101 71 16 Ostali prihodi 588.337 425.283 653.277 620.000 105 154 UKUPNO 18.726.028 19.698.278 18.537.625 18.137.865 102 94

  Ukupno ostvareni poslovni prihodi su za 400 tis. kn veći od planiranih, a za 6% manji u odnosu na prošlu godinu. 1. Prihod od održavanja zelenih površina na području grada Karlovca – 5.430.239 kn Ovi prihodi iz proračuna grada Karlovca za održavanje zelenih površina ostvareni su u skladu s ugovorom o održavanju zelenih površina za 2014. godinu i dodatkom I Ugovora kojim je početna pozicija povećana za 237.800 kn s PDV-om te iznosi ukupno 6.787.800 kn ( uključen PDV ).

 • 19

  2. Prihod od grada Karlovca (druge pozicije ) – 449.874 U odnosu na prošlu godinu na ovoj stavci ostvaren je manji prihod (za 1.081 tis. kn). Razlog smanjenja je što je u prethodnoj godini ovu poziciju u najvećem dijelu činio prihod od zimske službe, a u ovoj godini prihod je sadržan na poziciji Red.br.4 – Zimska služba-treća lica jer je Grad Karlovac na temelju Odluke povjerio obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca tvrtki Ceste d.d. Karlovac, a Zelenilo d.o.o. je jedan od podizvođača. Ovi prihodi odnose se na demontažu božićnog nakita u iznosu od 24.000 kn, hortikulturno uređenje rotora Novi centar u iznosu od 20.517 kn, izrada potpornja bukve u ul. A.Cesarca u iznosu od 7.581 kn, rušenje stabala, svrdlanje panjeva i sadnja novih stabala u ul. Šetalište dr. F. Tuđmana u iznosu od 67.800 kn, održavanje Foginovog kupalište 160.116 kn, čišćenje obraslih površina u Branimirovoj ul. i Mostanju 26.500 kn, popravak dječjih igrališta 25.219 kn, obnova postojećih drvoreda u gradu Karlovcu 14.440 kn, i ostalo prema narudžbenicama od Grada. 3. Prihod zelene površine – ostalo – 1.021.090 kn odnosi se na hortikulturna uređenja za treće osobe. ( Tabela 1 u privitku )

  4. Prihodi od zimske službe – ostalo – 342.087 kn Odnosi se u najvećem dijelu na održavanje nogostupa, biciklističkih staza i štetnica na području Grada Karlovca u zimskim uvjetima koje smo održavali kao podizvođač radova za Ceste d.d. Karlovac u iznosu od 283.327 kn. Ostalo se odnosi se na održavanje prometnica i parkirališta za Konzum d.d. u iznosu od 48.864 kn, Billu d.o.o., AK Karlovac, Dječji vrtić 4 rijeke u iznosu od 9.896 kn.

  5. Prihod od održavanja groblja – 799.998 kn Prihodi iz proračuna grada Karlovca za ovu poziciju ostvareni su u skladu s ugovorom o održavanju groblja na području Grada Karlovca za 2014. godinu . 6. Prihod od vertikalne i horizontalne signalizacije za grad Karlovac - 1.727.723 kn Ovi prihodi uključuju horizontalnu, vertikalnu signalizaciju, nabavu i ophodnju, održavanje svjetlosne prometne signalizacije, a ostvareni su u skladu s ugovorom o podizvođenju dijela komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca. 7. Prihod od signalizacije za treće osobe - 78.149 kn Odnosi se na usluge prometne signalizacije prema trećima. (Tabela 2 u privitku) 8. Prihodi od prodaje pogrebne opreme – 1.184.455 kn Ovaj prihod je podložan tržišnim utjecajima. Prihod je za 4 % manji u . odnosu na prošlu godinu, a 3% veći u odnosu na plan

 • 20

  9. Prihod od pogrebnih usluga i usluga prijevoza – 2.558.270 kn Ovaj prihod ovisi o raznim faktorima koje je teško predvidjeti ( broj ukopa, udaljenosti prijevoza i slično ), prihod je 2 % veći u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan. 10. Prihod od godišnjih grobnih naknada – 2.331.277 kn Prihod od godišnjih grobnih naknada je veći za 1% u odnosu na prošlu godinu , a u skladu je s planiranim prihodima. 11. Prihod od izrade grobnih ograda ( krančeva ) – 350.139 kn Prihod je manji u odnosu na prošlu godinu za 34%, a u odnosu na plan za 12 %. 12. Prihod od nakn. za ustupanje gro. mjesta na korištanje -176.396 kn Na ovoj stavci bilježimo smanjenje prihoda za 18 % u odnosu na prošlu godinu i 12 % u odnosu na plan. 13. Prihod od radionice za izradu vijen., aranžm. i buketa – 796.685 kn Prihod od izrade vijenaca, aranžmana i buketa za 4 % je manji u odnosu na prošlu godinu i u skladu je s planiranim prihodima. 14. Prihod od prodaje bilja iz rasadnika – 477.127 kn Prihodi od prodaje bilja iz rasadnika bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 59% , a u odnosu na plan za 36 %. Ovi prihodi su vezani na poziciju 3. Zelene površine-ostalo koja isto tako bilježi povećanje. 15. Prihod od sufinanciranja plaća za javne radove – 160.839 kn Program javnih radova sufinanciran od strane Grada Karlovca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosi se na sufinanciranje troškova plaća i materijalnih troškova za 6 radnika u periodu od 01.09. -31.12.2014. godine. 16. Ostali poslovni prihodi – 653.277 kn uključuju sljedeće prihode: - prihod od najma posl. prostora, stanova i zakupa javne zelene površ. 9.135 kn - prihode – u naravi – 21.564 kn - prihode od ukidanja rezerviranja – 200.476 kn - prihod od amort – 94.638 kn, naplaćena otp. potraživanja – 74.847 kn, - prihodi od ovrha, penala i sl 44.609 kn, prihode iz proteklih god. – 7.362 kn, - prihodi od am.revalorizacije stanova – 32.113 kn - prihodi od izrade novog polja na groblju Jamadol – 122.531 kn - ostali poslovni prihodi 46.002 kn.

 • 21

  STRUKTURA POSLOVNIH RASHODA

  Konto OPIS OSTVARENO OSTVARENO OSTVARENO PLAN INDEKS INDEKS

  2012. g. 2013. g. 2014.g. 2014. 2014/PL 2014/13 400 materijal 2.191.183 2.329.074 2.127.893 2.150.000 99 91 401 energetici 628.518 632.216 553.937 600.000 92 88 405 sitni inventar, gume, HTZ 316.134 153.753 194.133 200.000 97 126 410 Cestarine, ostali tr.prijev 20.874 28.920 17.487 20.000 87 60 411 Pošt. Trošk, tel, mob, int 89.969 92.332 93.301 100.000 93 101 412 Usl. Kooperanata 195.812 411.047 254.698 250.000 102 62 413 Usl. Tekućeg i inv. održ 610.877 800.142 731.554 600.000 122 91 415 zakupnina, oper. leasing 446.856 461.725 489.861 500.000 98 106 416 troškovi reklame 106.083 53.552 42.492 40.000 106 79 418 komunalne usluge 197.644 405.930 326.412 350.000 93 80 420 Liječnički pregledi 41.237 49.141 12.836 20.000 64 26 421 Naknade financ. Instituc. 108.928 135.666 133.293 120.000 111 98 422 Odvjetničke usluge i ostalo 53.622 44.689 67.843 70.000 97 152 423 Premije osiguranja 195.531 124.050 132.915 130.000 102 107 425 antivir. licence i članarine 9.571 17.772 14.406 15.000 96 81 426 Komunalne naknade 153.556 44.507 43.275 50.000 87 97 427 Usluge održ. Inf. Sustava 60.618 95.175 93.889 100.000 94 99 428 Nakn. Za ceste i tehn. Pregl 43.105 50.558 50.596 60.000 84 100 429 Ostale usluge 526.050 328.498 307.132 400.000 77 93 430 amortizacija 507.409 508.536 573.275 560.000 102 113 440 Dnevnice 10.199 39.938 20.158 30.000 67 50

  442 Troškovi-priv aut u sl.svrhe, noćenje na sl.putu 5.000 23.236 25.989 20.000 130 112

  443 Prijevoz s posla i na posao 823.722 877.788 854.674 870.000 98 97 444 Nakn. Za stručno usavrš. 35.962 45.664 66.158 80.000 83 145 445 Potpore radnicima 59.456 26.978 19.326 20.000 97 72 446 Prigodne nagrade radnicima 518.199 415.899 385.350 420.000 92 93 447 Otpremnina-neoporezivo 8.000 220.000 147.000 147.000 100 67 450 Rezerviranja 102.196 200.476 88000 105.000 84 44 460 Reprezentacija 109.779 46.724 37.701 40.000 94 81 461 čl. Turist zajed, HGK i ostali dopr. 74.272 37.629 33.843 40.000 85 90 462-463 Nakn. za šume i uređenje voda 29.812 23.107 26.498 30.000 88 115 464 Sudski i javnobiljež.trošk 40.828 14.902 23.165 25.000 93 155 465 troškovi stručne liter. 27.289 36.226 15.968 20.000 80 44

  468 porezi koji ne zavise o posl. Rezultatu 4.144 2.100 2.100 2.000 105 100

  467 naknade čl. NO, autor. hon. 265.767 163.707 140.548 130.000 108 86 470-472 bruto plaće i dopr. na plaće 8.430.961 8.775.440 8.587.314 8.600.000 100 98

  UKUPNO RAZRED 4 17.049.163 17.717.097 16.735.020 16.914.000 99 94

 • 22

  700 smanjenje zaliha nedovr pr i got.pr 35.003 55.422 4.050 5.000 81 7 710 nabavna vrij. trg. robe 705.888 759.437 847.742 720.000 118 112 731 donacije 133.780 171.347 76.260 70.000 109 45 733 manjkovi 1 1 0 0 735 naknade štete 24.616 8.663 27.831 30.000 93 321 736 otpis nenapl.pot. 223.169 243.963 431.826 250.000 173 177 737 rashodi iz prošlih godina 17.060 2.369 6.922 10.000 69 292 739 Ostli rashodi 21.948 13.626 20.655 20.000 103 152

  SVEUKUPNO 18.210.628 18.971.925 18.150.306 18.019.000 101 96

  KONTO 400 – Materijal – 2.127.893 kn, obuhvaća utrošak raznovrsnog materijala potrebnog za nesmetano odvijanje poslovnog procesa; za cement, armaturnu mrežu i kameni agregat utrošeno je 237.022 kn, troškovi rezervnih dijelova iznose 147.448 kn, za uredski materijal utrošeno je 88.424 kn, za cvijeće i ostali materijal potreban za izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana, biljni materijal za sadnju, stablašice iznosi 746.610 kn, utošak materijala za urne i exhumacije 7.341 kn, a na ostali materijal utrošeno je 861.725 kn (znakovi, klupe s naslonom, koševi za smeće grobne pločice, oblice, razni jelovi elementi, lakovi, boje, antikorozivna sredstva, žica, vijci, žarulje, čavli, flax, folija, metle, mineralna gnojiva, rukavice, vreće transportne i sl.) KONTO 401 – Potrošeni energenti – 553.937 kn, odnosi se na utrošak električne energije u iznosu 63.289 kn, utrošak goriva i maziva u iznosu 490.275 kn i plin 374 kn. KONTO 405 – Otpisi sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma – 194.133 kn, odnose se na otpis sitnog inventara u upotrebi 71.155 kn, otpis auto guma 20.702 kn, te otpis HTZ opreme u iznosu 102.276 kn. KONTO 410 – Cestarine i ostali troškovi prijevoza – 17.487 kn Obuhvaća troškove cestarina, tunelarina i sl. u iznosu od 14.548 kn, te ostale usluge prijevoza u iznosu 2.939 kn. KONTO 411 – Pošt. troškovi, tr. tel., mobitela, interneta – 93.301 kn Obuhvaća poštanske troškove u iznosu od 25.629 kn, troškove mobitela 39.422 kn, troškove fiksnih telefona 23.178 kn i ostale usluge u iznosu od 5.071 kn. KONTO 412 – Usluge kooperanata – 254.698 kn, obuhvaćaju usluge raskićivanja nakita u Gradu u iznosu od 11.980 kn, usluge ralice, utovara i odvoza snijega u iznosu od 42.555 kn tijekom zimskog perioda, svrdlanje panjeva u iznosu od 22.250 kn, usluge strojnog planiranja zemljanog materijala na groblju Mala Švarča u iznosu od 16.200 kn,održavanje i čišćenje Foginovog kupališta u iznosu od 48.060 kn u dijelu koji se odnosi na tvrtku Mladost d.o.o. s obzirom na Ugovor o održavanju Gradskog kupališta, izvođenje horizontalne signalizacije ( biciklističke staze ) u iznosu od 51.742 kn i ostalo.

 • 23

  KONTO 413 – Usl. tekućeg i inv. održ. – 731.554 kn Troškovi tekućeg održavanja iznose 231.947 kn, a odnose se na elektro instalacijske radove i uzemljenja po mrtvačnicama na grobljima, krugu tvrtke i ostalo, servisiranje vozila i ostale troškove održavanja. Investicijsko održavanje iznosi 499.608 kn, a odnosi se na radove uređenja i sanacije mrtvačnice na groblju Hrnetić u iznosu od 123.541 kn, radovi na obnovi mrtvačnice Jamadol u iznosu od 145.231 kn, izrada sustava navodnjavanja za treća lica 26.458, opločenje platoa na groblju Šišljavić 38.952 kn, izvođenje asfalterskih radova u krugu tvrtke u iznosu od 66.935 kn,ličilačke radove u prostorijama tvrtke u iznosu od 11.813 kn, radove na ugradnji sustava za navodnjavanje na rotoru Kaufland 5.756 kn i ostalo. KONTO 415 – Zakupnina, operativni leasing – 489.861 kn Obuhvaća trošak operativnog leasinga za 7 vozila, 1 traktor, 1 auto lift, 1 sakupljač trave. ( Tabela 3 u privitku ) KONTO 416 – Troškovi reklame i propagande – 42.492 kn, obuhvaćaju promidžu putem medija, objavu čestitki u javnim glasilima, promotivne poklone do 160 kn vrijednosti bez PDV-a koji se smatraju promidžbenim materijalom i sl. KONTO 418 – Komunalne usluge – 326.412 kn , obuhvaćaju utrošak vode u iznosu od 54.657 kn, odvoza i odlaganja kom. otpada 183.011 kn, trošak kanalizacije 9.184 kn, deratizacije i dezinsekcije 1.100 te ostale komunalne usluge 78.458 kn. KONTO 420 – Liječnički pregledi – 12.836 kn Odnose se na troškove obveznih liječničkih pregleda. KONTO 421 – Naknade financ. institucijama – 133.293 kn Odnosi se na naknade bankama i drugim financijskim institucijama. KONTO 422 – Odvjetničke, revizorske i ostale usl. – 67.843 kn Odnose se na troškove odvjetničkih usluga u iznosu 40.043 kn, revizorske usluge 25.000 kn i usluge ostalog savjetovanja 2.800 kn. KONTO 423 – Premije osiguranja – 132.915 kn, uključuju premije osiguranja za automobilsku odgovornost i kasko u iznosu od 88.755 kn i police osiguranja imovine u iznosu od 44.159 kn. KONTO 425 – Antivirusne lic., članarine po karicama i sl. – 14.406 kn, uključuje antivirusni program na računalima, članarine po karticama (INA, kreditne kartice i sl.) i ostala prava. KONTO 426 – Komunalne naknade i doprinosi – 43.275 kn, odnosi se na komunalnu naknadu za prostor na lokaciji Put Davorina Trstenjaka 6 u iznosu od 38.577 kn i ostalo 4.698 kn.

 • 24

  KONTO 427 – Usluge održ. inf. sustava – 93.889 kn, obuhvaća troškove održavanja računovodstvenih programa, programa za evidenciju grobnih mjesta i ostale usluge obrade podataka. KONTO 428 – Naknade za ceste i teh.pregledi vozila – 50.596 kn KONTO 429 – Ostale neproizvodne usluge – 307.132 kn, obuhvaćaju geodetske usluge, usl.projektiranja u iznosu od 39.430 kn, usluge tjelesne zaštite imovine i osoba u iznosu od 111.743 kn, usluge zaštite na radu 4.850 kn, članarine za gradski parking 30.720 kn, usluge pranja i glačanja ( odijela pogrebnih radnika ) 10.023 kn, usluge kremiranja, oblačenje pokojnika 50.504 kn i ostalo ( fotografske usl, pranje i čišćenje automobila) u iznosu od 59.862 kn. KONTO 430 – Amortizacija – 573.275 kn, Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo raspoloživo i spremno za namjeravanu upotrebu. Imovina u izgradnji se ne amortizira. Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka uporabe po stopama amortizacije. Obračun amortizacije se obavlja pojedinačno po osnovnim sredstvima do njihovog potpunog otpisa kroz procijenjeni vijek korištenja primjenom linearne metode. KONTO 440 - Dnevnice – 20.158 kn , uključuje troškove dnevnica u zemlji i inozemstvu. KONTO 442 – Troškovi prijevoza i noćenja na sl.putu – 25.989 kn , obuhvaćaju troškove prijevoza i noćenja na sl.putu u iznosu od 22.895 kn, te upotrebu privatnog auta u sl.svrhe u iznosu od 3.094 kn. KONTO 443 – Troškovi prijevoza na posao i s posla – 854.674 kn, obračun troškova prijevoza vrši se prema broju radnih dana i iznosu dnevne karte prema autobusnim zonama. KONTO 444 – Troškovi nakn.za stručno usavršavanje – 66.158 kn , uključuje troškove seminara , savjetovanja. KONTO 445 - Potpore radnicima – 19.326 kn, troškovi uključuju potporu za bolovanje duže od 90 dana u iznosu od 10.000 kn ( 2.500 kn po radniku ), za novorođeno dijete 3.326 kn ( 3.326 kn po djetetu ), za smrt člana uže obitelji 6.000 kn ( 3.000 kn po radniku ). KONTO 446 – Prigodne nagrade i darovi radnicima – 385.350 kn, sadrže troškove jubilarnih nagrada u iznosu od 13.500 kn , regres za godišnji odmor u iznosu od 146.250 kn ( 1250 kn po radniku – 117 radnika ), dar u naravi radnicima od 49.600 kn ( uskrsnica 400 kn po radniku – 124 radnika), prigodna godišnja nagrada 140.000 ( 1250 kn po radniku – 112 radnika ), darovi djeci zaposlenika 36.000 kn ( 600 kn po djetetu ).

 • 25

  KONTO 447 – Otpremnine neoporezivo – 147.000 kn, odnosi se na otpremnine za 4 radnika kao poslovno uvjetovani otkaz. KONTO 450 – Troškovi rezerviranja – 88.000 kn, odnosi se na rezerviranja za otpremnine. KONTO 460 – Reprezentacija – 37.701 kn , odnosi se na ugošćavanje poslovnih partnera i kupnju prigodnih poklona. KONTO 461 – Čl. strukovnim udrugama, zajednicama i dr. – 33.843 kn , Odnosi se na čl. HGK u iznosu 12.996 kn i čl. Turističoj zajednici 20.846 kn. KONTO 462-463 – Naknade za šume i za uređenje voda – 26.498 kn Naknada za opće korisne funkcije šuma iznosi 5.401 kn i naknada za uređenje voda 21.097 kn. KONTO 464 – Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade – 23.165 kn Upravni i sudski troškovi iznose 2.715 kn, administrativne takse 3.105 kn, bilježničke naknade 17.344 kn. KONTO 465 – Troškovi stručne literature i tiska – 15.968 kn Odnosi se na troškove stručne i ostale literature ( knjige, časopisi ) u iznosu od 7.318 kn ,troškovi objave oglasa 8.850 kn. KONTO 467 – Naknade članovima Nadzornog odbora, ug. o djelu i dr. – 140.548 kn, Trošak naknade čl. nadzornog odbora iznosi 114.017 kn, ugovor o djelu 9.983 kn, drugi dohodak ( potpora i ugovor ) 16.547 kn. KONTO 468 –Porezi koji ne ovise o rezultatu – 2.100 kn, odnosi se na porez na tvrtku, na cestovna vozila i porez za korištenje javne zelene površine. KONTO 470-472 – Bruto plaće i doprinosi na plaće – 8.587.314 kn, čine najznačajnije poslovne rashode – 53% ukupnih rashoda zbog radno – intenzivne djelatnosti Društva. Osim redovne bruto plaće na ovoj poziciji su uključena i sva davanja radnicima koja nisu porezno priznata prema Zakonu o porezu na dohodak na koja se moraju obračunati porezi i doprinosi ( plaća u naravi, razni bonusi i dodaci ). KONTO 700 – Smanjenje vrijednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda – 4.050 kn, Smanjenje ovih zaliha u odnosu na početak godine znači da je gotov proizvod prodan. Odnosi se na prodane knjige „ Zelenilo u Karlovcu“.

 • 26

  KONTO 710 – Nabavna vrijednost trgovačke robe – 847.742 kn, odnosi se na nabavu pogrebne opreme i biljnog materijala koji je prodan u maloprodaji i veleprodaji. KONTO 731 – Donacije – 76.260 kn – odnosi se na dane donacije u novcu u i donacije iz vlastite proizvodnje ( vijenci, aranžmani i sl ) ( Tabela 4 u privitku ) KONTO 735 – Kazne, penali i naknade štete – 27.831 kn, odnosi se na nadoknadu kazni za privredne prijestupe 23.833 i nadoknadu prometnih kazni u iznosu od 3.250 kn i ostalo 748 kn. KONTO 736 – Otpis nenapl. potraž. – 431.826 kn. Odnosi se na potraživanja prema kupcima koja su utužena 62.340 kn , potraživanja za godišnju grobnu naknadu za 2011. godinu koja je u zastari u iznosu od 188.695 kn, potraživanja za ggn. do 2002.g. 175.650 kn i ostala potraživanja koja su u zastari u iznosu od 4.841 kn. KONTO 737 – Rashodi iz prošlih godina – 6.922 kn naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina KONTO 739 – Ostali rashodi – 20.655 kn, odnose se na dane rabate kupcima. Bilješka 21. – Financijski prihodi – 28.234 kn Sastoje se od: - prihoda od kamata 24.880 kn - valutnih razlika 3.354 kn Bilješka 22. – Financijski rashodi – 88.076 kn Sastoje se od: - kamata na kredite 82.810 kn - interkalarnih i zateznih kamata 5.178 kn - valutnih razlika 88 kn Bilješka 23. –Izvanredni prihodi – 53.598 kn Sastoje se od: - prihoda od prodaje dugot. imovine 53.598 kn Bilješka 24. – Izvanredni rashodi – 44.498 kn Sastoje se od: - rashoda dugotrajne nemat. imovine 37.396 kn - rashod višeg.nasada u pripremi 7.102 kn

 • 27

  Bilješka 25. – Dobitak prije oporezivanja – 336.577 kn

  U kn OPIS 2013. god. 2014. god.

  Ostvareno posl.aktivnostima

  726.353 387.319

  Ostvareno financijskim aktivnostima

  -88.804 -59.842

  Izvanredne aktivnosti -14.828 9.100 Dobit/Gubitak prije oporezivanja

  622.721 336.577

  U 2014. g. ostvaren je dobitak u iznosu 336.577 kn kao rezultat poslovnih i izvanrednih aktivnosti. Bilješka 26. – Dobitak nakon oporezivanja – 181.153 kn Porezna osnovica za 2014. godinu iznosi 777.121 kn , porez na dobit po stopi 20 % iznosi 155.424 kn, a dobit nakon oporezivanja 181.153 kn. Osnovica poreza na dobit sastoji se od dobiti kao razlike prihoda i rashoda 336.577 kn na koju se dodaju porezno nepriznati troškovi i prihodi ( 70% troškova reprezentacije, 30 % troškova osobnih automobila, kalo, otpis potraživanja i ostalo ) i oduzimaju porezno priznati rashodi i prihodi ( troškovi školovanja, naplaćena otpisana potraživanja ) prema Zakonu o porezu na dobit.

  U našem slučaju dobit nakon oporezivanja u iznosu od 181.153 kn rasporedit će se Odlukom skupštine, tj. vlasnika.

 • 28

  IZVJEŠTAJ O SVIM PROMJENAMA GLAVNICE

  Red.br. NAZIV STAVKE STANJE

  31.12.2013.god STANJE

  31.12.2014.god 1. Ukupni kapital 2.399.500 2.967.300 2. Premija na emitirane dionice 3. Rezerve (osim revalorizacijskih) 1.424.868 1.424.903 4. Zadržana dobit 5. Preneseni gubitak 6. Dobit tekuće godine 567.835 181.153 7. Gubitak tekuće godine UKUPNO ULOŽENI I ZARAĐENI

  KAPITAL 4.392.203 4.573.356

  8. Revalorizacijske rezerve a)Revalorizacija nekretnina,

  postrojenja i opreme b)Revalorizacija ulaganja c)Ostale revalorizacje

  185.761 160.071

  9. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemne subjekte

  UKUPNO IZRAVNO POVEĆANJE KAPITALA

  10. Promjene računovodstvenih politika 11. Ispravak temeljnih pogrešaka UKUPNO IZRAVNO POVEĆANJE

  ZADRŽANE DOBITI

  UKUPNO – GLAVNICA 4.577.964 4.733.427

  III BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICE

  Bilješka 27. Kapital je tijekom godine uvećan za ostvarenu dobit .

 • 29

  POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE

  U nastavku prezentiramo neke financijske pokazatelje za 2014. god. i nekoliko prethodnih godina s ciljem utvrđivanja financijskog stanja i trendova. 1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje obveza, tj. koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze.

  a) Koeficijent tekuće likvidnosti ( tekući odnos ) – ukazuje na sposobnost podmirivanja kratkoročnih obveza u rokovima dospijeća

  kratkotrajna imovina

  KTL= kratkoročne obveze KTL 09 = 1,87 KTL 10= 2,26 KTL 11= 2,20 KTL 12= 1,58 KTL 13= 1,50 KTL 14= 1,27 Ovaj pokazatelj predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti ( sposobnost društva da trajno ispunjava sve dospjele dugoročne i kratkoročne obveze ). Tekući odnos ne bi trebao biti manji od 2, što znači da kratkotrajna imovina mora biti makar dva puta veća od kratkoročnih obveza. b) Koeficijent ubrzane likvidnosti ( brzi odnos ) – ukazuje na probleme

  kratkoročne likvidnosti, ako ona postoji (kratkotrajna imovina bez zaliha u odnosu na kratkoročne obveze).

  novac + kratkoročna potraživanja + krat. financ. imovina

  KUL= kratkoročne obveze KUL 09 = 1,70 KUL 10 = 2,04 KUL 11= 2,01 KUL 12= 1,47 KUL 13= 1,41 KUL 14= 1.18 Brzi odnos pokazuje kakva je sposobnost društva u podmirenju obveza u kratkom roku. Prihvaćeno pravilo je omjer 1:1 što nam ukazuje na nepostojanje problema kratkoročne likvidnosti te nam je cilj održati takav trend u budućnosti.

 • 30

  2. POKAZATELJ FINANCIJSKE STABILNOSTI Pokazatelji financijske stabilnosti daju informaciju o dugoročnim aspektima likvidnosti, odnosno sposobnosti društva za podmirenje dugoročnih obveza. Odnosi se prije svega na utvrđivanje pokrića imovine vlastitim izvorima. stupanj pokrića imovine vlastitim izvorima dugotrajna imovina KFS= ------------------------------------------------ kapital i rezerve + rezerviranja KFS 09= 1,05 KFS 10= 1,34 KFS 11 = 1,23 KFS 12 = 1,19 KFS 13 = 1,19 KFS 14 = 1,10 Stupanj pokrića imovine vlastitim izvorima u praksi se naziva zlatnim bilančnim pravilom. Prema tom bi se pravilu dugotrajna imovina trebala financirati iz vlastitih izvora. Referentna vrijednost ovog pokazatelja jest 1, u našem slučaju je pokazatelj veći od 1, što znači da je dugotrajna imovina financirana iz vlastitih i tuđih izvora.

  3. POKAZATELJ ZADUŽENOSTI DRUŠTVA Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se trgovačko društvo financira iz tuđih izvora sredstava, odnosno koliko imovine je financirano iz vlastitog kapitala, a koliko iz tuđeg kapitala ( obveze ). ukupne obveze KZ = ukupna imovina KZ 09 = 0,35 KZ 10= 0,50 KZ 11= 0,47 KZ 12= 0,47 KZ 13= 0,42 KZ 14= 0,42 Koeficjent zaduženosti ne bi trebao biti veći od 50 %. Konkretno Društvo u svom poslovanju ima 0,42 kn obveza na 1 kn imovine, u 2014. godini društvo se financiralo 58 % vlastitim kapitalom, a 42 % tuđim kapitalom (dugom ).

 • 31

  Kvalifikacijska struktura zaposlenih 31.12.2013. godine 31.12.2014.godine VSS 13 13 VŠS 9 9 SSS 43 41 NSS 9 7 VKV 2 1 KV 10 12 PKV 2 2 NKV 28 27 UKUPNO 116 112 Na dan 31.12.2014. godine bilo je zaposleno 112 radnika od toga 108 na neodređeno radno vrijeme.

  Izvještaj sastavila: Direktor: Ivana Smoljak, dipl. oec. Stjepan Turković, bacc.oec Karlovac, travanj 2015. godine

  ZA 2014. GODINUKarlovac, travanj 2015. godineSADRŽAJ:PRIVITCIOPĆI PODACI O DRUŠTVUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZELENILA d.o.o.

  BILANCABILANCA NA DAN 31.12. 2014. god.

  a) Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovinaRAČUN DOBITI I GUBITAKABilješka 19. Poslovni prihodi – 18.537.625 knU nastavku je prezentiran usporedni pregled realiziranih poslovnih prihoda u 2014.g., 2013. g., 2012. g i planiranih prihoda.

  Bilješka 21. – Financijski prihodi – 28.234 knBilješka 22. – Financijski rashodi – 88.076 knBilješka 23. –Izvanredni prihodi – 53.598 knBilješka 24. – Izvanredni rashodi – 44.498 knBilješka 25. – Dobitak prije oporezivanja – 336.577 knIZVJEŠTAJ O SVIM PROMJENAMA GLAVNICEIII BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICEPOKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZEKvalifikacijska struktura zaposlenih

  OPISNAZIV STAVKE