of 30 /30
UREDBU O UREDSKOM POSLOVANJU I. OPĆE ODREDBE Primjena uredbe Članak 1. Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne uprave. Podredna primjena uredbe Članak 2. Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi. Uredsko poslovanje Članak 3. (1) Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu. (2) Postupanje s pismenima u elektroničkom obliku obavlja se sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s elektroničkim ispravama. Temeljni pojmovi uredskog poslovanja Članak 4. U smislu ove Uredbe:

UREDBA o Uredskom Poslovanju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uredba o uredskom poslovanju

Text of UREDBA o Uredskom Poslovanju

UREDBUO UREDSKOM POSLOVANJUI. OPE ODREDBEPrimjena uredbelanak 1.Ovom uredbom ureuje se uredsko poslovanje u tijelima dravne uprave.Podredna primjena uredbelanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje strunih slubi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih dravnih tijela, tijela i slubi jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.Uredsko poslovanjelanak 3.(1) Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, koritenju, otpremanju, uvanju, izluivanju i predaji nadlenom arhivu ili drugom nadlenom tijelu.(2) Postupanje s pismenima u elektronikom obliku obavlja se sukladno propisima kojima se ureuje postupanje s elektronikim ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjalanak 4.U smislu ove Uredbe: pisarnica je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i rasporeivanja, upisivanja u odgovarajue evidencije (oevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvoenja te njihova uvanja u pismohrani; pismohrana je dio pisarnice koja obavlja poslove uvanja i izluivanja pismena te drugih dokumenata; dokument je svaki podatak, odnosno svaki napisani, umnoeni, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optiki, elektroniki ili bilo koji drugi zapis podatka, fiziki predmet, priopenje ili informacija, koji sadrajem i strukturom ini raspoznatljivu i jednoznano odreenu cjelinu povezanih podataka; elektroniki dokument je bilo koja vrsta elektronikog zapisa koji nema svojstva elektronike isprave; elektronika isprava je isprava ureena sukladno posebnim propisima; pismeno je podnesak ili akt; podnesak je pismeno kojim stranka pokree postupak, dopunjuje, mijenja svoj zahtjev odnosno drugo traenje ili od tog odustaje; akt je pismeno kojim tijelo odluuje o predmetu postupka, odgovara na podnesak stranke, odreuje, prekida ili zavrava neku slubenu radnju te obavlja slubeno dopisivanje s drugim tijelima odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; prilog je svaki pisani sastavak ili slikovni prikaz (tablica, slika, crte ili slino) kao i fiziki predmet koji se prilae uz podnesak ili akt radi nadopune, pojanjenja ili dokazivanja njegovog sadraja; spis (predmet) je skup pismena, priloga i drugih dokumenata koji se odnose na isto pitanje ili zadau ili koji na drugi nain ine posebnu cjelinu; dosje je skup predmeta koji se odnose na istu cjelinu, istu osobu, tijelo ili zadau; brojana oznaka je identifikacija predmeta odnosno pismena i sastoji se od klasifikacijske oznake i urudbenog broja; klasifikacijska oznaka oznaava predmet prema sadraju, godini nastanka, obliku i rednom broju predmeta; urudbeni broj oznaava stvaratelja pismena, godinu nastanka i redni broj pismena unutar predmeta.Pisarnicalanak 5.(1) Tijela dravne uprave (u tekstu koji slijedi: tijela) duna su ustrojiti pisarnicu.(2) Iznimno, u tijelu kod kojeg je opseg uredskog poslovanja manji, poslove pisarnice moe obavljati odreeni slubenik uz druge poslove, a odreena pismena mogu se zaprimati i u pojedinim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela, ako to zahtijeva organizacija upravnog poslovanja ili njihova prostorna izdvojenost.(3) Pisarnica jednog tijela moe obavljati uredske poslove i za jedno ili vie drugih tijela, ako se njihovi elnici u pisanom obliku o tome dogovore.(4) Pismena koja nisu primljena posredstvom pisarnice, ve izravno elektronikim putem, bez odgode se upisuju i u odgovarajuoj elektronikoj evidenciji pisarnice.Pismohranalanak 6.(1) U sastavu pisarnice ustrojava se pismohrana.(2) Pismohrana preuzima dovrene spise (predmete), organizira koritenje, obradu, izluivanje pismena i drugih dokumenata, vodi evidenciju o registraturnoj grai, brine se za cjelovitost i sreenost cjelokupne registraturne i arhivske grae, nadzire je i uva te obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadlenom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti.lanak 7.Ovlast i postupanje u poslovima uredskog poslovanja u pojedinom tijelu ureuju se pravilnikom o unutarnjem redu.II. PRIMITAK, OTVARANJE I PREGLED POILJKIPrimitak pismena i drugih poiljkilanak 8.(1) Primanje pismena i drugih poiljki (novanih pisama, paketa, brzojava i drugo) obavlja se, u pravilu, na odreenom mjestu u pisarnici, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme tijela, a prima ih ovlateni slubenik pisarnice (u tekstu kako slijedi: slubenik pisarnice). Izvan redovnog radnog vremena, kao i u dane kad tijelo ne radi, poiljke prima deurni slubenik, ako je u tijelu organizirana sluba deurstva.(2) Izuzetno, za unutarnje ustrojstvene jedinice koje vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik ili imaju osnovane odgovarajue baze dokumenata u sluaju elektronike obrade dokumenata, elnik tijela moe odrediti da se pismena i druge poiljke upuene tim ustrojstvenim jedinicama primaju u tim jedinicama, ali se bez odgode moraju ubiljeiti i u odgovarajuoj elektronikoj evidenciji pisarnice.Postupak s pismenima koja podlijeu plaanju upravne pristojbelanak 9.Slubenik pisarnice koji podnesak prima neposredno od stranke odbit e primitak podneska ako uz podnesak nije priloena propisana upravna pristojba. Podnesak koji stigne putem potanske slube, elektronikim putem ili na drugi nain, a uz koji nije priloen dokaz o plaenoj upravnoj pristojbi, zaprimit e se, a o tome e se uz otisak prijemnog tambilja staviti slubena biljeka. S takvim podneskom postupit e se na nain propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja podnesaka usmeno na zapisniklanak 10.Ako stranka trai da se podnesak primi usmeno na zapisnik, slubenik pisarnice uputit e je slubeniku iz nadlene unutarnje ustrojstvene jedinice.Postupak u sluaju nenadlenostilanak 11.Ako tijelo nije nadleno za primitak podneska, slubenik pisarnice tijela upozorit e na to podnositelja i uputiti ga na nadleno tijelo, ako je jasno koje je tijelo nadleno za postupanje po tom podnesku. Ako podnositelj nakon upozorenja i dalje zahtjeva da se njegov podnesak primi, slubenik pisarnice duan je zaprimiti takav podnesak, o tome e se staviti slubena biljeka uz otisak prijemnog tambilja i dostaviti ga u rad.Potvrda primitkalanak 12.(1) Na zahtjev stranke koja neposredno predaje izvornik podneska, primitak podneska potvruje se stavljanjem otiska prijemnog tambilja na kopiju podneska ili na poseban papir. U otisak prijemnog tambilja upisuje se datum primitka i brojana oznaka. Potvrdu potpisuje slubenik pisarnice koji je podnesak primio.(2) Primitak pismena od drugih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti a dostavljena putem dostavljaa, potvruje se stavljanjem datuma, potpisa i tambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi za mjesto, na dostavnici ili povratnici.(3) Izuzetno, tono vrijeme dostave (sat i minuta) upisuje se kad je to posebnim propisima odreeno. Ovaj podatak treba pribiljeiti i na primljenom pismenu odnosno njegovoj omotnici, ako slubenik nije ovlaten za otvaranje poiljke.Drugi naini primitka poiljkilanak 13.(1) Primitak poiljki koje se tijelu dostavljaju putem potanske slube, kao i podizanje poiljki iz potanskog pretinca obavlja se na nain utvren propisima za obavljanje potanske slube. Prilikom primitka odnosno podizanja poiljki slubenik ne smije podii poiljku ako utvrdi da je poiljka oteena. U takvom sluaju zatrait e od nadlene potanske slube da se stanje i sadraj poiljke komisijski utvrdi i tek tada smije preuzeti poiljku zajedno sa zapisnikom o komisijskom nalazu.(2) Pismena se mogu dostaviti i elektronikim putem. Pismena dostavljena u elektronikom obliku s elektronikim potpisom smatraju se vlastoruno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektronikoj ispravi. Elektronikim putem dostavljeno pismeno smatra se podnijetim tijelu u trenutku kad je zabiljeeno na posluitelju za primanje takvih poruka. Slubenik koji je primio pismeno elektronikim putem bez odgode e poiljatelju potvrditi primitak pismena.(3) Ako se iz tehnikih razloga ne moe proitati pismeno primljeno elektronikim putem, o tome e se bez odgode na prikladan nain obavijestiti poiljatelja, koji je duan ponovno poslati pismeno u ispravnom elektronikom obliku koji je u uporabi u tijelu kojem se alje pismeno ili ga dostaviti na drugi propisani nain.Otvaranje poiljkilanak 14.(1) Poiljke primljene u zatvorenim omotnicama naslovljene na tijelo otvara slubenik pisarnice. Iznimno, poiljke koje su oznaene odreenim stupnjem tajnosti otvara elnik tijela ili druga slubena osoba toga tijela koju on za to ovlasti.(2) Slubenik pisarnice koji otvara poiljke ne smije potvrditi primitak niti otvoriti poiljke na ijoj je omotnici pored naziva tijela naznaeno osobno ime elnika tijela ili druge slubene osobe toga tijela, kao niti poiljke u vezi s raspisanom licitacijom, natjeajima i druge poiljke ako je na omotnici naznaeno da ih moe otvoriti samo elnik tijela, druga slubena osoba ili komisija. Takve poiljke upisat e se u knjigu primljene pote (Obrazac broj 1. Knjiga primljene pote) i uz potpis predati naslovljenoj osobi, odnosno komisiji.(3) Izuzetno, elnik tijela moe ovlastiti drugu slubenu osobu da potvrdi i otvori poiljke naznaene na njegovo osobno ime.(4) U tijelu u kojem postoji sluba deurstva, poiljke primljene izvan redovnog radnog vremena prima deurni slubenik. Ako deurni slubenik nije ovlaten za otvaranje poiljki, a razvidno je da se radi o hitnoj poiljci, o primitku takve poiljke odmah e na prikladan nain obavijestiti slubenu osobu toga tijela ovlatenu za otvaranje te vrste poiljki.Pregled poiljkilanak 15.(1) Prilikom otvaranja i pregleda sadraja poiljki naroito treba paziti da se ne oteti njihov sadraj, da se pismena i prilozi ne pomijeaju te da pojedino pismeno ili prilog ne ostanu u omotnici. Ako neko od pismena oznaenih na omotnici nedostaje ili su primljeni samo prilozi bez pismena, odnosno ako broj priloga koji su navedeni u pismenu ne odgovara broju primljenih priloga ili se ne moe utvrditi tko je poiljatelj pismena, to e se navesti u slubenoj biljeci uz otisak prijemnog tambilja.(2) Uz pismeno primljeno preporueno, prilae se omotnica u svim sluajevima kad je datum predaje pismena potanskoj slubi preporueno od znaaja za raunanje rokova (na primjer: albe, natjeaji i slino) ili kad se iz samog pismena ne moe utvrditi poiljatelj, a ti su podaci oznaeni na omotnici. Ako je u jednoj omotnici dostavljeno vie pismena uz koje bi trebalo priloiti omotnicu, omotnica e se priloiti uz jedno od tih pismena, a na ostala pismena upisat e se brojana oznaka pismena uz koje je priloena omotnica.Posebni postupci s primljenim poiljkamalanak 16.(1) Ako su primljene oteene omotnice ili druge poiljke, ili postoji sumnja o njihovom neovlatenom ili zlonamjernom otvaranju, prije otvaranja treba o tome sastaviti slubenu biljeku, u nazonosti i uz potpis jo dva slubenika toga tijela, u kojoj e se utvrditi vrsta i opseg oteenja.(2) Ako je poiljka naslovljena na drugo tijelo, pravnu ili fiziku osobu, ili ako se nakon pregleda sadraja omotnice ustanovi da je pismeno upueno drugom tijelu, pravnoj ili fizikoj osobi, stavit e se na njega biljeka: Pogreno dostavljeno i uz naznaku kome se pismeno dostavlja, na prikladan nain dostavit e se onome kome je upueno. Takva pismena upisuju se u knjigu otpremljene pote.(3) Ako se prilikom pregleda poiljke utvrdi da je uz podnesak priloen novac ili neka druga vrijednost, kratkom biljekom ustanovit e se njihova vrsta ili vrijednost, a iznos novca upisati u odgovarajuu rubriku prijemnog tambilja. Ove vrijednosti predat e se, uz potpis primitka na samom podnesku, slubeniku toga tijela ovlatenom za materijalno-financijsko poslovanje.(4) Ako je uz pismeno priloena dostavnica, na njoj treba slubenik pisarnice potvrditi primitak stavljanjem datuma, potpisa te otiska tambilja s nazivom tijela i bez odgode je vratiti poiljatelju. Izuzetno, ako je pismeno s dostavnicom naslovljeno na slubenu osobu tijela, primitak potvruje naslovljena osoba.Postupanje s aktima oznaenima odreenim stupnjem tajnostilanak 17.Ako se pismena oznaena odreenim stupnjem tajnosti primaju elektronikim putem, postupat e se prema propisima o zatiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti.Razvrstavanje i rasporeivanje pismenalanak 18.(1) Primljena pismena razvrstavaju se na pismena predmeta upravnog postupka i pismena predmeta neupravnog postupka.(2) Razvrstana pismena rasporeuju se na unutarnje ustrojstvene jedinice upisivanjem brojane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice u rubriku Ustrojstvena jedinica prijemnog tambilja.(3) Brojane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica utvruje elnik tijela planom klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena, tako da obuhvaa sve poslove iz djelokruga toga tijela, a donosi se krajem tekue godine za sljedeu kalendarsku godinu. Brojane oznake u toku godine ne smiju se mijenjati ni brisati, ali se mogu dodavati nove, ako to zahtijevaju promjene nastale u vezi ustrojstva i djelokruga tijela. S planom klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena moraju biti upoznati svi slubenici.(4) Razvrstavanje i rasporeivanje primljenih pismena obavlja slubenik pisarnice koji otvara i pregledava primljene poiljke. Izuzetno, elnik tijela moe odrediti da razvrstavanje i rasporeivanje pismena obavlja drugi slubenik.Prijemni tambiljlanak 19.(1) Na izvornike primljenih pismena koja se upisuju u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno u urudbeni zapisnik stavlja se otisak prijemnog tambilja (Obrazac broj 2. Prijemni tambilj).(2) Ako je dokument zaprimljen elektronikim putem podaci koje sadri prijemni tambilj, ugrauju se u primljeni dokument na nain ureen posebnim propisima o elektronikoj ispravi.(3) Otisak prijemnog tambilja stavlja se na pismeno u gornjem desnom uglu prve stranice pismena, a ako tamo nema mjesta, na drugom pogodnom mjestu prve stranice. Ako na prvoj stranici nema dovoljno mjesta, otisak prijemnog tambilja stavit e se na zadnjoj stranici pismena na pogodno mjesto. Ako su sve stranice pismena u potpunosti popunjene, otisak prijemnog tambilja stavit e se na papir koji e se privrstiti uz pismeno. Otisak prijemnog tambilja ne stavlja se na priloge.(4) U otisak prijemnog tambilja upisuje se u rubrike:1) Primljeno datum primitka;2) Klasifikacijska oznaka klasifikacijsku oznaku;3) Urudbeni broj urudbeni broj;4) Ustrojstvena jedinica brojana oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice u koju se pismeno rasporeuje;5) Prilozi broj priloenih priloga;6) Vrijednosti ukupan iznos upravne pristojbe, novca ili naznaku drugih vrijednosti koje su priloene pismenu.(5) Omotnica pismena i upravna pristojba ne smatraju se prilozima.III. UPISIVANJE PISMENAUpisivanje pismenalanak 20.(1) Primljena, razvrstana i rasporeena pismena te vlastiti akti upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili u urudbeni zapisnik, kao osnovne evidencije uredskog poslovanja, onoga dana i pod onim datumom kad su primljeni odnosno nastali.(2) Ako se zbog velikog broja primljenih pismena ili iz drugih opravdanih razloga sva primljena pismena ne mogu upisati istoga dana kad su primljena, upisat e se najkasnije sljedeeg radnog dana, prije upisivanja novoprimljenih pismena i to pod datumom kad su primljena.(3) U upisnik predmeta upravnog postupka upisuju se pismena predmeta upravnog postupka, a u urudbeni zapisnik pismena neupravnog postupka. U urudbeni zapisnik se ne upisuju pismena koja ne predstavljaju slubenu prepisku (na primjer: vraene dostavnice ili povratnice, dokumentacija internog karaktera, slubena glasila, asopisi, druge tiskovine i slino).Brojana oznakalanak 21.Upisnik predmeta upravnog postupka i urudbeni zapisnik vode se po sustavu brojanih oznaka, odnosno klasifikacijskih oznaka i urudbenih brojeva.Klasifikacijska oznakalanak 22.Klasifikacijska oznaka sastavljena je od etiri grupe brojanih oznaka: klasifikacije prema sadraju, klasifikacije prema vremenu, klasifikacije prema obliku i rednog broja predmeta.Klasifikacija prema sadrajulanak 23.(1) Klasifikacija prema sadraju odreuje se prema sadraju prvog pismena u predmetu. Pismena koja se primaju svrstavaju se prema upravnom podruju u glavne grupe, grupe, podgrupe i djelatnosti unutar podgrupe. Prvi broj klasifikacijske oznake oznaava glavnu grupu, drugi broj grupu, trei broj podgrupu unutar pojedinog upravnog podruja, a etvrti i peti broj oznaavaju djelatnost unutar podgrupe.(2) Brojevi koji oznaavaju djelatnost unutar podgrupe odvajaju se ravnom crticom (-) od brojeva koji oznaavaju glavnu grupu, grupu i podgrupu, a kosom crtom (/) od klasifikacije prema vremenu.Klasifikacija prema vremenulanak 24.Klasifikacija prema vremenu odreuje godinu otvaranja predmeta, a oznaava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj je odreeni predmet otvoren. Iza ta dva broja stavlja se crtica (-) i slijedi brojana oznaka klasifikacije prema obliku predmeta.Klasifikacija prema obliku (dosje)lanak 25.Klasifikacija prema obliku je brojana oznaka dosjea koja po potrebi razrauje klasifikaciju prema sadraju na ue cjeline, i odvaja se ravnom crticom (-) od klasifikacije prema vremenu, a oznaava se s dva ili vie brojeva, od 01 pa nadalje, do potrebnog broja.Redni broj predmetalanak 26.Redni broj predmeta oznaava redoslijed predmeta unutar klasifikacije prema sadraju, vremenu, obliku i odvaja se kosom crtom (/) od brojane oznake klasifikacije prema obliku, a oznaava se s dva ili vie brojeva od 01 pa nadalje, do potrebnog broja.Posebne oznake predmetalanak 27.(1) Pismena predmeta upravnog postupka i pismena oznaena odreenim stupnjem tajnosti moraju imati i oznaku prvostupanjskog ili drugostupanjskog upravnog postupka, odnosno stupnja tajnosti, koja se stavlja prije klasifikacijske oznake te odvaja ravnom crticom (-) od oznake klasifikacije prema sadraju.(2) Oznaka upravnog postupka (UP/I ili UP/II) odnosno stupanj tajnosti, sukladno propisima o tajnosti podataka, upisuju se u otisak prijemnog tambilja.Jednoznano odreenje predmeta odnosno pismenalanak 28.Klasifikacijska oznaka oznaava predmet, a urudbeni broj pojedino pismeno u tom predmetu.Urudbeni brojlanak 29.(1) Urudbeni broj sastoji se od: brojane oznake stvaratelja pismena; brojane oznake godine nastanka pismena te rednog broja pismena unutar predmeta.Brojana oznaka stvaratelja pismenalanak 30.Brojana oznaka stvaratelja pismena oznaava osobe ili tijela koja su se podneskom obratila tijelu, odnosno tijela koja su sastavila akte. U sastavu brojane oznake stvaratelja pismena moe se utvrditi i brojana oznaka za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice tijela, tako da se iza brojane oznake tijela stavi ravna crtica (-) i brojana oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice. Ako se brojana oznaka stvaratelja pismena razrauje i po uim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u tijelu, te se oznake meusobno takoer odvajaju crticama (-), a ako se razrauju i po pojedinim slubenicima, broj slubenika odvaja se kosom crtom (/) od oznake unutarnje ustrojstvene jedinice.Brojana oznaka godine nastanka akta ili primitka podneskalanak 31.Brojana oznaka godine nastanka akta ili primitka podneska oznaava godinu nastanka akta ili primitka podneska i oznaava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj su nastali ili primljeni.Redni broj pismena unutar predmetalanak 32.Redni broj pismena oznaava redoslijed podneska, odnosno akta unutar predmeta.Oblik urudbenog brojalanak 33.Brojane oznake stvaratelja pismena, godine nastanka i rednog broja meusobno se odvajaju crticama (-).Odreivanje klasifikacijske oznake odnosno urudbenog brojalanak 34.(1) Klasifikacijska oznaka odreuje se prilikom upisa prvog podneska odnosno akta kojim se osniva predmet, a urudbeni broj kod upisivanja i svakog sljedeeg pismena koje se odnosi na isti predmet.(2) Klasifikacijska oznaka i urudbeni broj odreuju se u pisarnici tijela.Obrasci upisnika predmeta upravnog postupka i urudbenog zapisnikalanak 35.Pismena upravnog postupka prvog stupnja upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka prvog stupnja (Obrazac broj 3. Upisnik predmeta upravnog postupka prvog stupnja), pismena upravnog postupka drugog stupnja u upisnik predmeta upravnog postupka drugog stupnja (Obrazac broj 4. Upisnik predmeta upravnog postupka drugog stupnja), a pismena neupravnog postupka u urudbeni zapisnik (Obrazac broj 5. Urudbeni zapisnik).Povezivanje i prijenos upisalanak 36.(1) Ako se isti predmet vodi pod dvije ili vie klasifikacijskih oznaka, obavit e se povezivanje tih klasifikacijskih oznaka u odgovarajuoj evidenciji (oevidniku) tako da e se predmet dalje voditi pod klasifikacijskom oznakom pod kojom je predmet prvi put upisan, a kod upisa ostalih predmeta oznait e se u odgovarajuoj rubrici veze pod kojom e se klasifikacijskom oznakom dalje voditi.(2) Na odgovarajui nain postupit e se i kad neupravni predmet postane upravni ili obratno, s tim da e slubenik koji rjeava predmet staviti slubenu biljeku u omot spisa predmeta da je predmet potrebno vratiti pisarnici radi upisa u odgovarajuu evidenciju, kako bi slubenik pisarnice u rubrici Razvoenje ili napomena evidencije upisao prijenos.Omot spisa predmetalanak 37.(1) Prilikom upisivanja prvog podneska, odnosno akta kojim se osniva predmet, otvara se omot spisa za taj predmet, a podnesak ,odnosno akt stavlja u omot spisa, u koji se ulau i ostala pismena tog predmeta.(2) Na unutarnjim stranicama omota spisa kronoloki se vodi evidencija primljenih podnesaka odnosno akata u predmetu (Obrazac broj 6. Omot spisa neupravnog predmeta i obrazac broj 7. Omot spisa predmeta upravnog postupka). Podnesci, odnosno akti slau se u omotu spisa prema datumu njihova primitka odnosno nastanka, tako da se na vrhu nalazi pismeno koje je zadnje primljeno ili nastalo.(3) Omot spisa ostaje u tijelu i kad se predmet dostavlja drugom tijelu na nadleno postupanje, sve do izluivanja ili predaje nadlenom arhivu.Zdruivanje pismenalanak 38.Nakon osnivanja spisa predmeta naknadno pristigli podnesci odnosno akti zdruuju se tako da se svaki sljedei podnesak ili akt dostavi u rad unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici kod koje se predmet nalazi. Ako se spis predmeta nalazi u pismohrani ili rokovniku predmeta, novi podnesak odnosno akt uloit e se u omot spisa toga predmeta i dostaviti u rad unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici.Voenje i zakljuivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudbenog zapisnikalanak 39.(1) Upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudbeni zapisnik poinju se voditi na poetku godine. Upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik zakljuuju se 31. prosinca tekue godine, stavljanjem slubene biljeke o ukupnom broju predmeta upisanih u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudbeni zapisnik.(2) Slubenu biljeku potpisuje slubenik pisarnice koji vodi upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik. Ispod biljeke o zakljuenju ispisuju se klasifikacijske oznake nerijeenih predmeta iz te godine.(3) Naknadno pristigli podnesci odnosno akti upisat e se u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudbeni zapisnik ,one godine u kojoj je predmet osnovan.Uvezivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudbenog zapisnikalanak 40.(1) Na kraju godine upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudbeni zapisnik, uvezuju se u jednu ili vie knjiga.(2) Ako se upisnik predmeta, odnosno urudbeni zapisnik vode u elektronikom obliku, na kraju godine se ispisuju i takoer uvezuju u jednu ili vie knjiga.(3) Zajedno s upisnikom predmeta upravnog postupka, odnosno urudbenim zapisnikom, uvezuje se i preslika plana klasifikacijskih, odnosno brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za tu godinu.Evidencije (oevidnici) predmeta oznaenih odreenim stupnjem tajnostilanak 41.Za pismena oznaena odreenim stupnjem tajnosti vode se posebne evidencije (oevidnici), odnosno odgovarajue elektronike baze podataka, sukladno propisima o tajnosti podataka.Kazalolanak 42.(1) Kazalo se kao pomona evidencija vodi radi lakeg i breg pronalaenja klasifikacijske oznake predmeta (Obrazac broj 8. Kazalo).(2) U kazalo se upisuju podaci po predmetu prema poetnom slovu prezimena, odnosno naziva stranke na koju se predmet odnosi ili prema poetnom slovu rijei koja oznaava bitni sadraj predmeta.(3) Po poiljatelju, odnosno prema poetnom slovu prezimena ili naziva poiljatelja, upisivanje podataka u kazalo obavlja se ako to zahtijeva veliki broj predmeta istog sadraja.(4) Kazalo se ne mora voditi ako se evidencije (oevidnici) vode u elektronikom obliku.IV. DOSTAVA PISMENA U RADDostavljanje spisa predmeta odnosno pismena u radlanak 43.Poslije upisivanja pismena u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik, pismena se dostavljaju u rad u pravilu istog dana kad su zaprimljeni. U izuzetnim sluajevima bit e dostavljeni u rad najkasnije poetkom radnog vremena sljedeeg radnog dana.Interna dostavna knjigalanak 44.(1) Dostavljanje pismena izmeu pisarnice i unutarnjih ustrojstvenih jedinica obavlja se putem pomone evidencije, interne dostavne knjige (Obrazac broj 9. Interna dostavna knjiga), ukoliko se elektronikim putem ne moe sa sigurnou pratiti tijek pismena izmeu pisarnice i unutarnjih ustrojstvenih jedinica.(2) Svaka unutarnja ustrojstvena jedinica ima jednu, a po potrebi i vie internih dostavnih knjiga.(3) Primitak pismena potvruje se potpisom ovlatenog slubenika unutarnje ustrojstvene jedinice. Ovlateni slubenik unutarnje ustrojstvene jedinice duan je nakon primitka pismena rasporediti ih na pojedine slubenike. Primanje pismena u rad potvruje i slubenik kojem je predmet dodijeljen u rad stavljanjem datuma i potpisa.(4) Interna dostavna knjiga nalazi se na odreenom mjestu u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici, a mora se dostaviti pisarnici u vrijeme upisivanja novih pismena.(5) Ako se spis predmeta ustupa drugoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici istog tijela, ovlateni slubenik unutarnje ustrojstvene jedinice stavit e unutar omota spisa uputu s potpisom, datumom, i oznakom unutarnje ustrojstvene jedinice kojoj se akt ustupa, radi upisa u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik.(6) Ako se pismena obrauju elektronikim putem, rasporeivanje pismena na slubenike obavlja ovlateni slubenik, odreivanjem brojane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice odnosno brojane oznake slubenika.V. ADMINISTRATIVNO-TEHNIKA OBRADA AKTASastavni dijelovi neupravnog aktalanak 45.(1) Slubena prepiska s drugim tijelima ili osobama obavlja se neupravnim aktima. Ako posebnim propisima nije drukije odreeno, neupravni akt mora sadravati sljedee osnovne dijelove: zaglavlje; osobno ime odnosno naziv i adresu primatelja; kratku oznaku predmeta; tekst akta; potpis ovlatene slubene osobe te otisak slubenog peata.(2) Osim osnovnih dijelova, neupravni akt sadrava i druge podatke (ako postoje): vezu brojanih oznaka, naznaku priloga, kao i kome se akt dostavlja osim primatelju.Zaglavlje aktalanak 46.(1) Zaglavlje se stavlja u gornjem lijevom uglu akta i sadri dijelove propisane propisima o natpisnoj ploi i zaglavlju akata tijela dravne uprave, lokalne, podrune (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.(2) U zaglavlju akta klasifikacijska oznaka naznauje se velikim slovima: KLASA:, a urudbeni broj: URBROJ:, kao i u oznaci veze i tekstu akta.Adresa primateljalanak 47.(1) Adresa primatelja sastoji se od imena i prezimena odnosno naziva primatelja te njegove adrese odnosno sjedita, ulice i kunog broja (potanskog pretinca), potanskog broja i naziva mjesta.(2) Adresa primatelja kojima se akt dostavlja radi postupanja stavlja se na desnu stranu akta ispod zaglavlja akta.(3) Ako se akt istog sadraja (raspis) dostavlja istovrsnim tijelima odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ispod naziva vrste tijela odnosno osoba stavlja se oznaka SVIMA.Oznaka predmetalanak 48.(1) Oznaka predmeta naznauje se velikim slovima: PREDMET:, s lijeve strane akta, ispod zaglavlja akta, nie od adrese primatelja.(2) Kratki sadraj predmeta sadri: ime i prezime odnosno naziv stranke i njezino prebivalite odnosno sjedite te stvar na koju se predmet odnosi.Veza brojanih oznakalanak 49.Ispod oznake PREDMET upisuje se oznaka: Veza: i u nastavku navodi brojana oznaka i datum pismena na koje se odgovara odnosno oituje.Tekst aktalanak 50.Tekst akta mora biti jasan, saet i itak. U tekstu mogu se upotrebljavati samo one kratice koje su opepoznate. Zakone i druge propise koji se navode u aktu treba, u pravilu, napisati njihovim punim nazivom uz oznaku slubenog glasila, broj i godina, u kojem su objavljeni.Potpis ovlatene slubene osobelanak 51.(1) Slubene akte vlastoruno potpisuje elnik tijela ili ovlateni slubenik. Ime i prezime osobe koja potpisuje akt ispisuje se neposredno ispod naziva slubene dunosti.(2) Potpis ovlatene osobe stavlja se s desne strane ispod teksta akta.Otisak slubenog peatalanak 52.Na svakom aktu koji se otprema stavlja se s lijeve strane potpisa ovlatene slubene osobe otisak slubenog peata, tako da otisak peata jednim dijelom zahvati naziv slubene dunosti i potpis ovlatene osobe, ako posebnim propisima nije drukije odreeno.Prilozilanak 53.Prilozi koji se dostavljaju uz akt oznaavaju se njihovim ukupnim brojem odnosno njihovim nazivom. Oznaka priloga navodi se tako da se ispod teksta akta s lijeve strane navede rije Prilozi:. Prilozi uz akt slau se po redu izlaganja u aktu.Nain otpreme aktalanak 54.(1) Nain otpreme akta odreuje se uputom pisarnici koja se stavlja lijevo ispod teksta odnosno ispod oznake priloga i naznake kome se sve akt dostavlja, a sastoji se od naina otpreme (preporueno, avionom, dostavom i slino), datuma i potpisa slubenika koji je akt izradio ili druge ovlatene osobe.(2) Prilikom otpreme akta, slubenik u pisarnici duan je provjeriti formalnu ispravnost akta i na eventualne nedostatke upozoriti slubenika i vratiti mu spis predmeta radi nadopune akta, a osobito ako adresa nije tona ili potpuna ili ako uz akt nije priloen naznaeni broj priloga, ako akt nije potpisala ovlatena slubena osoba te ako nedostaje uputa pisarnici za daljnji rad.(3) Akti koji se ne otpremaju elektronikim putem, u pravilu se otpremaju obinom potom. Ovlateni slubenik uputom pisarnici na primjerku akta koji ostaje u spisu predmeta moe odrediti i drukiji nain otpreme akta.Dostava radi obavijesti ili na znanjelanak 55.(1) Ako se akt dostavlja i drugim osobama odnosno tijelima radi obavijesti ili na znanje, ispod teksta s lijeve strane akta stavljaju se rijei: O tome obavijest: ili Na znanje:, a ispod toga osobna imena odnosno nazivi primatelja s adresom.(2) Ako se akt dostavlja veem broju osoba koje nisu odreene temeljem propisa ili odredive, ovlatena slubena osoba duna je uz uputu pisarnici priloiti popis primatelja s naznaenim osobnim imenima odnosno nazivom i adresom sjedita primatelja.Dostava upravnih akatalanak 56.U upravnim aktima osobna imena odnosno naziv osoba kojima se akt dostavlja naznauju se tako da se ispod upute o pravnom lijeku s lijeve strane akta navodi velikim slovima rije: DOSTAVITI: te osobe odnosno tijela kojima se akt dostavlja.Rjeavanje vie predmeta jednim aktomlanak 57.(1) Ako je jednim aktom rijeeno vie predmeta koji se odnose na istu osobu ili tijelo, isto pitanje ili cjelinu, a koji su upisani u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno u urudbeni zapisnik pod razliitim klasifikacijskim oznakama, takav akt treba donijeti pod prvom upisanom klasifikacijskom oznakom, s time da se izvri povezivanje klasifikacijskih oznaka u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudbenom zapisniku. U tom sluaju sva pismena koja se odnose na taj predmet odlau se u omot spisa predmeta koji je prvi upisan, a na omote spisa drugih predmeta stavlja se biljeka pod kojom klasifikacijskom oznakom je predmet rijeen.(2) Kad je jednim aktom rijeeno vie zasebnih predmeta, slubenik je duan na vrhu prve stranice primjerka akta koji ostaje u spisu, na vidnom mjestu ispisati klasifikacijske oznake svih zajedno rijeenih predmeta.Izrada akatalanak 58.Akti se izrauju u potrebnom broju primjeraka, osim ako se izrauju elektronikim putem.Ostali postupci u vezi s izradom akatalanak 59.(1) Za uvjerenja i druge potvrde koji se izdaju u veem broju s istim osnovnim tekstom, koriste se propisani obrasci. Umjesto obrazaca mogu se upotrebljavati tambilji s odgovarajuim tekstom. Uvjerenja i druge potvrde mogu se izdavati i elektronikim putem.(2) Prilikom sastavljanja teksta obrazaca i tambilja treba voditi rauna da je tekst u skladu s posebnim propisima te da olakaju i pojednostave rad tijela i stranaka.Pripremanje akata za potpislanak 60.Na jednom primjerku akta pripremljenom za potpis ovlatene slubene osobe koji ostaje u spisu, stavlja potpis slubenik koji je akt izradio za potpis, a po potrebi i drugi slubenici koji su sudjelovali u izradi akta. Potpisi se stavljaju u pravilu s desne strane, ispod mjesta za potpis slubene osobe ovlatene za potpisivanje.VI. OTPREMANJE AKATAOtpremanje akata putem pisarnicelanak 61.(1) Otpremanje akata obavlja se putem pisarnice.(2) Izuzetno, unutarnje ustrojstvene jedinice koje su prostorno odvojene, a vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik, mogu samostalno otpremati svoje akte.(3) Unutarnje ustrojstvene jedinice koje vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik koje ne otpremaju akte samostalno, otpremaju ih putem pisarnice.(4) Svi akti preuzeti u toku dana na otpremu, moraju biti otpremljeni tog istoga dana. Akti primljeni poslije zakljuivanja otpremnih knjiga, ako nisu hitni, otpremit e se idueg radnog dana.(5) Akti koji se istog dana alju istom primatelju, na istu adresu, stavljaju se u jednu omotnicu. Ako se koji od tih akata alje preporueno, treba u zajedniku omotnicu staviti i ostale akte koji bi se inae otpremili kao obine poiljke. Ako se istom primatelju istovremeno otpravlja velik broj akata ili neki drugi materijali koji ne mogu stati u zajedniku omotnicu, treba ih pripremiti za otpremu i otpremiti na nain odreen propisima potanske slube.(6) Na omotnici u kojoj se otpremaju akti na gornjem lijevom uglu naslovne strane ispisuje se naziv i adresu poiljatelja, kao i oznaka svih klasifikacijskih oznaka akata koji se nalaze u omotnici. Osobno ime, naziv i mjesto primatelja poiljke pie se velikim slovima, a ispod toga stavlja se ulica i kuni broj ili broj potanskog pretinca te potanski broj odredine pote.(7) Neponiteni dravni biljezi i druge vrijednosti te pota oznaena odreenim stupnjem tajnosti otpremaju se uvijek preporueno i predaju se pisarnici radi otpreme u zatvorenim omotnicama. Omotnice s aktima oznaenim odreenim stupnjem tajnosti moraju biti zapeaene ili na drugi pogodan nain osigurane, sukladno propisima o tajnosti podataka.Dostavna knjiga za potulanak 62.Dostavna knjiga za potu je pomona evidencija koja se vodi za otpremljenu potu (Obrazac broj 10. Dostavna knjiga za potu), radi upisa svih akata koji se otpremaju putem potanske slube.Trokovi potarinelanak 63.Trokovi otpreme pote obraunavaju se i evidentiraju na nain utvren opim aktima potanske slube.Dostavna knjiga za mjestolanak 64.Svi akti i drugi materijali koji se otpremaju drugim tijelima i osobama u istom mjestu ili se radi urnosti ili drugih razloga moraju osobno dostaviti, mogu se otpremiti putem dostavljaa. Takvi akti upisuju se u dostavnu knjigu za mjesto kao pomonu evidenciju (Obrazac broj 11. Dostavna knjiga za mjesto). Prijem poiljke potvrdit e se potpisom u dostavnoj knjizi za mjesto i na dostavnici.VII. RAZVOENJE AKATA U UPISNIKU PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ODNOSNO URUDBENOM ZAPISNIKURazvoenje spisa predmetalanak 65.(1) Razvoenje spisa predmeta u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudbenom zapisniku obavlja se prema uputi pisarnici. Uputu o razvoenju spisa predmeta odreuje slubenik koji po spisu postupa.(2) Razvoenje dovrenih predmeta obavlja se tako da se u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnik upisuje datum razvoenja i stavlja oznaka: a/a i rok uvanja, sukladno propisima o arhivskoj djelatnosti.(3) Spise koji se stavljaju u rokovnik predmeta s odreenim datumom odreuje slubenik koji radi na predmetu. Na omote spisa predmeta koji se odlau u rokovnik predmeta stavlja se oznaka R (rok) i datum kad nastupa rok.(4) Slubenik pisarnice poslije obavljenog razvoenja, spis predmeta odlae u rokovnik predmeta ili u pismohranu.VIII. ROKOVNIK PREDMETARokovnik predmetalanak 66.(1) Predmeti za koje je odreeno da se dre u pisarnici do odreenog roka stavljaju se u rokovnik predmeta, prema datumu koji je odredio ovlateni slubenik.(2) Na dan roka ili kad u meuvremenu pristigne novo pismeno koje se odnosi na taj predmet, uzimaju se iz rokovnika predmeta svi predmeti i predaju u rad odgovarajuim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama preko interne dostavne knjige. Ako dan roka pada u nedjelju ili dravni praznik, predmeti se predaju u rad jedan dan ranije.IX. STAVLJANJE PREDMETA U PISMOHRANU I UVANJEPostupak prije stavljanja u pismohranulanak 67.(1) Rijeeni predmeti stavljaju se u pismohranu i u njoj uvaju, sukladno propisima o zatiti arhivske grae.(2) Ako se pismena obrauju elektronikim putem, rijeeni predmeti snimaju se na elektroniki medij i uvaju na drugom mjestu. U izvornom obliku na papiru uvaju se samo oni dokumenti za koje je to utvreno propisom o izluivanju arhivske grae. Na uvanje spisa u pismohrani primjenjuju se propisi o uvanju arhivske grae.Pregled prije stavljanja u pismohranulanak 68.(1) Prije stavljanja spisa predmeta u pismohranu ovlateni slubenik koji je radio na spisu i dao uputu pisarnici za razvoenje duan je kronolokim redom, prema datumu nastanka odnosno primitka sloiti sva pismena s prilozima, na nain da se na vrhu predmeta nalazi posljednje pismeno u predmetu.(2) Ako su omoti spisa predmeta oteeni, predmeti e se prije odlaganja u pismohranu staviti u nove omote spisa.Odlaganje predmeta u pismohranulanak 69.(1) Ovlateni slubenici unutarnjih ustrojstvenih jedinica duni su dovrene predmete bez odgode vratiti pisarnici.(2) Dovreni predmeti odlau se u pismohranu po klasifikacijskim oznakama, po rednim brojevima predmeta.Sreivanje i uvanje predmeta u pismohranilanak 70.(1) Za svaku klasifikacijsku oznaku treba u pismohrani predvidjeti, u pravilu, posebni omot (fascikl, korice s vezicama i slino) u kojem se predmeti slau po broju predmeta unutar klasifikacijske oznake.(2) U pismohrani se posebno odlau predmeti upravnog postupka, a posebno predmeti neupravnog postupka.(3) Na svaki posebni omot stavlja se naziv tijela, klasifikacijska oznaka i oznaka a/a.(4) Dovreni predmeti, upisnici predmeta upravnog postupka odnosno urudbeni zapisnici i pomone evidencije, kao i ostali evidentirani materijali moraju se uvati u sreenom stanju do izluivanja odnosno do predaje nadlenom arhivu.(5) Predmeti odreenog stupnja tajnosti uvaju se odvojeno od ostalih predmeta i to na nain koji osigurava uvanje njihove tajnosti na primjeren nain, sukladno propisima o tajnosti podataka.Rukovanje predmetima stavljenim u pismohranulanak 71.(1) Predmetima stavljenim u pismohranu rukuje slubenik pisarnice ovlaten za rad u pismohrani.(2) Spisi predmeta izdaju se iz pismohrane samo uz potvrdu i to ovlatenoj slubenoj osobi nadlene unutarnje ustrojstvene jedinice. Potvrda mora sadravati: klasifikacijsku oznaku predmeta, datum uzimanja i vraanja spisa predmeta, potpis slubenika koji preuzima spis predmeta uz oznaku unutarnje ustrojstvene jedinice. Potvrda se dri na mjestu preuzetog spisa predmeta, a po povratku potvrda se ulae u vraeni spis.(3) Iznimno, pismeno primljeno poslije odlaganja predmeta u pismohranu, uloit e se u spis predmeta i dostaviti u rad nadlenoj ustrojstvenoj jedinici bez izdavanja potvrde.(4) Predmeti stavljeni u pismohranu mogu se izdavati i osobama izvan tijela samo uz pisano odobrenje elnika tijela.Knjiga pismohranelanak 72.(1) Knjigu pismohrane duna je voditi pisarnica, kao pomonu evidenciju radi opeg pregleda cjelokupnog grae odloene u pismohranu (Obrazac broj 12. Knjiga pismohrane), ukoliko se elektronikim putem ne vidi koji su predmeti u pismohrani.(2) Kad se graa odloena u pismohranu nakon izluivanja unitava ili predaje nadlenom arhivu, akt o unitenju grae, odnosno akt o predaji grae nadlenom arhivu upisuje se u knjigu pismohrane. Akt o unitenju registraturne grae odnosno predaji nadlenom arhivu donosi elnik tijela, sukladno propisima o arhivskoj djelatnosti.(3) Na svaki dio grae odloene u pismohranu stavlja se oznaka rednog broja knjige pismohrane pod kojim je upisana.X. PEATI, IGOVI I TAMBILJIPeati i igovi s grbom Republike Hrvatskelanak 73.Postupanje s peatima i igovima s grbom Republike Hrvatske obavlja se sukladno posebnim propisima.tambiljilanak 74.U obavljanju poslova uredskog poslovanja mogu se koristiti tambilji kao pomono-tehnika sredstva, koji mogu biti promjenjivog sadraja.XI. OSTALE ODREDBElanak 75.(1) Odredbe ove uredbe koje se odnose na primjenu klasinih uredskih sredstava na odgovarajui nain se primjenjuju i na elektroniku obradu dokumenata, osim u sluaju kad je izrijekom propisan postupak za elektroniku obradu dokumenata.(2) Uredsko poslovanje u elektronikom obliku uredit e standardnim projektom elektronikog uredskog poslovanja elnici sredinjih tijela dravne uprave nadleni za poslove ope uprave i informatiko poslovanje.(3) Pitanja koja su u vezi s uredskim poslovanjem, kao to su raspored radnih prostorija, rad u radnim prostorijama, primanje stranaka, deurstvo, uporaba raunala i drugih elektronikih pomagala, telefona, telefaksa, strune knjinice i slino, uredit e se pravilnikom o unutarnjem redu tijela.(4) Klasifikacijske oznake i brojane oznake stvaratelja i primatelja pismena uredit e se naputkom o klasifikacijskim oznakama i brojanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena kojeg donosi elnik sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove ope uprave.(5) Sadraj i oblik obrazaca od broja 1. do 12. propisani su uz ovu uredbu i ine njezin sastavni dio.XII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBElanak 76.(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju vaiti: Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 38/87 i 42/88) i Uputstvo za izvrenje Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 49/87 i 38/88).(2) Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (Narodne novine, broj 38/88) ostaje na snazi do donoenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena.(3) elnik sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove ope uprave donijet e naputak o klasifikacijskim oznakama i brojanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.lanak 77.elnik Sredinjeg dravnog ureda za e-Hrvatsku uz suglasnost s elnikom Sredinjeg dravnog ureda za upravu donijet e standardni projekt elektronikog uredskog poslovanja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.lanak 78.(1) Nadzor nad primjenom ove Uredbe obavlja upravna inspekcija sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove ope uprave.(2) elnici tijela dravne uprave odgovorni su za provedbu ove Uredbe.lanak 79.Ova Uredba stupa na snagu 1. sijenja 2010. godine i objavit e se u Narodnim novinama.Klasa: 035-01/08-01/01Urbroj: 5030106-09-1