program uredjenja medjublokovskog zelenila

Embed Size (px)

Text of program uredjenja medjublokovskog zelenila

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  1/13

   

  На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне

  средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.53/09) и члана 2. и 72.

  Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,

  бр.1/13), Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана  13.04.2016.

  године, доноси 

  ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА 

  У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

  Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно

  одржавање нужност и потреба. Зеленило, поред  естетско  – декоративне

  функције  има и заштитну улогу јер доприноси ублажавању температурних

  екстрема у току године, смањује температурну инсолацију у летњим месецима.

  Зеленило, такође има функцију заштите од буке, штетних гасова, јаких удараветра, ствара специфичну микро климу. 

  Са редовним обављањем послова и покретањем еколошких акција о значају 

  живљења у оплемењеном простору  односно здравој животној средини, Град

  Ниш се постепено приближава светским нормативима о потреби за зеленилом у

  урбаном простору. 

  За леп, чист и еколошки уређен град неопходно је поред редовног одржавања

   јавних зелених површина обухваћених  Програмом редовног одржавања,

  уређивати и одржавати јавне зелене површине стамбених објеката – блоковског

  зеленила. То  су површине намењене  станарима стамбених објеката неопходне 

  за одмор и релаксацију, игру, шетњу малишана, јер су паркови са мобилијаром

  често прилично удаљени од њиховог места становања. У складу са чланом 2.  Закона  о заштити животне средине (“Службени

  гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), систем заштите животне

  средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање, очување

  природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих

  облика загађивања животне средине. Сви субјекти система заштите животне

  средине, на основу члана 4. овог Закона дужни су да чувају и унапређују

  животну средину. 

  У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне

  средине Града Ниша, спроводи Програм уређења међублоковског зеленила у

  циљу унапређења животне средине.

  II – ЦИЉ ПРОГРАМА 

  Уређење међублоковског зеленила града Ниша има за циљ: 

  • Заштиту и унапређење животне средине 

  • Едукацију и развој свести код грађана за негу и очување животне средине

  • Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине 

  • Обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце 

  • Обезбеђење услова за одржавање хигијене у блоковском зеленилу 

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  2/13

   

  III – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

  Програм Уређења међублоковског зеленила Града Ниша обухвата одржавање

  зелених површина стамбених објеката у граду на територији следећих Градских

  општина: Медијана, Палилула, Црвени Крст и Пантелеј. Програмом је

  обухваћено  кошење и грабуљање травњака са сакупљањем покошеног

  материјала, шишање живе ограде, сакупљање и чишћење разног отпадног

  материјала као и употребу подизне платформе са пратећом екипом на сечи и

  орезивању сувих и болесних стабала, грана и   редукцију крошњи. Сав

  покошени, посечени и други отпадни материјал сакупља се и одвози на

  депонију ангажовањем возила ТАМ и ФАП. 

  У оквиру Програма на свим елементима зеленила (травњак, жива ограда,

  стабла) планирани су следећи радови: 

  Први третман: Кошење и грабуљање травњака, орезивање живе ограде,

  орезивање и сеча сувих болесних стабала и грана, редукција крошњи чије гране

  задиру у фасаду, сакупљање, чишћење и одвоз покошеног, посеченог и осталог

  отпадног материјала на свим подручјима у укупној површини травњака

  721 528,40м

  2

  и укупној дужини живе ограде 25 861м'.Други третман:  Кошење и грабуљање травњака, орезивање живе ограде,

  сакупљање, чишћење и одвоз покошеног, посеченог и осталог отпадног

  материјала на подручјима: Старог гробља, Сестре Баковић, Др Зорана Ђинђића,

  Душанове и Воводе  Мишића, Војводе Танкосића, Максима Горког, Булевара

  Немањића, Романијске и Византијског булевара и насеља Стевана Синђелића у

  укупној површини 295 500 м2 травњака и укупној дужини живе ограде 6 969 м'. 

  Називе подручја, површине и потребне операције, која обухвата Програм

  уређења међублоковског зеленила приказана су у табелама за сваку Градску

  општину појединачно.

  IV- ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА СА ПРИКАЗОМ БУЏЕТА 

  Активности  IV V VI VII VIII IX X XI XII 

  1.Кошење и грабуљање

  травњака

  2.Шишање живе ограде 

  3.Сакупљање покошеног

  орезаног и осталог отпадног

  материјала 

  4.Рад леђне косачице 

  5.Рад подизне платформе са

  пратећом екипом радника 6.Рад ФАП-а са два радника на

  утовару отпадног материјала 

  7.Рад ТАМ-а са два радника на

  утовару отпадног материјала 

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  3/13

   

  ГО „МЕДИЈАНА“ 

  Укупна површина покошеног травњака била би 657 107м2 (Први третман 

  406 607 м2, други третман 250 500 м2), а дужина живе ограде 20 378м' (13 909м'

  први третман и 6 469 м' други третман )

  Р.бр  Радови/трошкови Јед. 

  мере 

  Јед.Цена по 

   јединици 

  Трош/динар

  ПОДРУЧЈЕ 14.ОКТОБАР 

  (Блоковско зеленило између Обреновићеве ул.

  Пријездине и Учитељ Тасине, блоковско

  зеленило између ул. Обреновићеве и Миладина

  Поповића и блоковско зеленило у Катићевој

  улици)

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  4.045

  280

  4,73

  54,29

  19.132

  15.201

  ПОДРУЧЈЕ Ј.РИСТИЋА И ВАРДАРСКЕ (Блоковско зеленило од ул. Душана Радовића,

  Вардарске и Милојка Лешњанина, блоковско

  зеленило између ул. Топличке, Козарачке и

  Јована Ристића и блоковско зеленило између

  Вардарске, Јована Ристића, Генерала Милојка

  Леш jанина и Соколске) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  3.112

  330

  4,73

  54,29

  14.719

  17.915

  ПОДРУЧЈЕ СЕСТРЕ БАКОВИЋ 

  (Блоковско зеленило између ул. Хајдук Вељкове,

  Учитељ Милине и Чаирске) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  47.400

  1100

  4,73

  54,29

  224.202

  59.719

  ПОДРУЧЈЕ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 

  (Блоковско зеленило између Бул. З. Ђинђића, ул.

  Сремске, Николе Коперника и Радних Бригада) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  38.000

  1 000

  4,73

  54,29

  179.740

  54.290

  ПОДРУЧЈЕ ИЗА МЗ “М.СТАНИМИРОВИЋ” 

  (Блоковско зеленило између улица Сремска,

  Драгише Цветковић, Рентгенове и Булевара

  З.Ђинђића) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде

  m2  18.000 4,73 85.140

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  4/13

  ПОДРУЧЈЕ Д.ЦВЕТКОВИЋА И РЕНТГЕНОВЕ 

  (Блоковско зеленило између улица Рентгенове,

  Драгише Цветковића, Људевита Гаја и Булевара

  др Зорана Ђинђића) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  32.000

  2400

  4,73

  54,29

  151.360

  130.296

  ПОДРУЧЈЕ ДУШАНОВЕ И В.МИШИЋА 

  (Блоковско зеленило између Булевара др Зорана

  Ђинђића, ул. Војводе Мишића, IX бригаде и ул. 

  Цара Душана) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  40.000

  1820

  4,73

  54,29

  189.200

  98.807

  ПОДРУЧЈЕ ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА 

  (Блоковско зеленило између ул. Булевара

  Немањића, Војводе Танкосића и Дома Здравља) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  12.000

  628

  4,73

  54,29

  56.760

  34.094

  ПОДРУЧЈЕ МАКСИМА ГОРКОГ 

  (Блоковско зеленило између ул. Војводе

  Танкосића, Булевара Немањића и ул. Војводе

  Мишића) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  35.200

  1.790

  4,73

  54,29

  166.496

  97.179

  10 

  ПОДРУЧЈЕ БУЛЕВАРА НЕМАЊИЋА 

  (Блоковско зеленило између ул. Војводе Мишића

  поред Булевара Немањића до Булевара цара 

  Константина)

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  249.400

  5.200

  4,73

  54,29

  1.179.662

  282.308

  11 

  ПОДРУЧЈЕ РОМАНИЈСКЕ И ВИЗАНТИЈСКОГБУЛЕВАРА 

  (Блоковско зеленило између ул. Романијске и

  Византијског Булевара) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  79.000

  1.400

  4,73

  54,29

  373.670

  76.006

  12 

  ПОДРУЧЈЕ ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 

  (Блоковско зеленило између Византијског

  булевара, ул. Бранка Миљковића и Патриса

  Лумумбе) 

  К бm2  32.500 4,73 153.725

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  5/13

  13 

  ПОДРУЧЈЕ БРАНКА КРСМАНОВИЋА 

  (Блоковско зеленило од ул. Бранка Крсмановића

  и Народних хероја до Византијског Булевара) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  26.450

  1100

  4,73

  54,29

  125.108,5

  59.719,00

  14 

  ПОДРУЧЈЕ ДУВАНИШТА (Блоковско зеленило између ул. Радоја Дакића, 

  Византијског Булевара, Булевара Медијана, ул. 

  Мајаковског и Ђердапске) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  40.000

  380

  4,73

  54,29

  189.200,0

  20.630,20

  15 

  ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад радника на сакупљању и чишћењу разног

  отпадног материјала са зелених површина у

  блоковском зеленилу 

  h 1.788 556,99 995.898

  16 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад леђне косачице  h 1.289 950,53 1.225.233

  17 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад подизне платформе са екипом радника на 

  сечи сувих стабала и грана h 80 5.168,47 413.477

  18 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу

  отпадног материјала h 97 3.869,61 375.352

  19  ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 

  отп.материјала h 665 2.921,68 1.942.917

  УКУПНО без ПДВ-а  9.167.315

  ПДВ 10 % 916.731

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА  10.084.047

  ГО „ПАЛИЛУЛА“ 

  Укупна површина покошеног травњака била би 181 254м2 (Први третман160 554 м2, други третман 20 700м2), а дужина живе ограде 5 405м' (4 955м' први

  третман и 450м' други третман )

  Р..

  бр 

  Радови/трошкови  Јед. 

  мере 

   јединица  Цена по

   јединици 

  Трош/динара 

  ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА М.ПРОТИЋ-ЛИНА 

  (Блоковско зеленило између КПД-ома, ул. 

  Димитрија Туцовића, прве, друге и треће улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  34.000

  735

  4,73

  54,29

  160.820,0

  39.903,1

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  6/13

  Карађорђеве звезде, Милентија Поповића,

  Салвадора Аљендеа и ул. Војводе Путника) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  12.270

  470

  4,73

  54,29

  58.037,1

  25.516,3

  ПОДРУЧЈЕ СТАРОГ ГРОБЉА 

  (Блоковско зеленило између ул. Стевана

  Сремаца, Гаврила Принципа, Бранка 

  Радичевића, Чарнојевића и Рудничке)

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  41.400

  900

  4,73

  54,29

  195.822,0

  48.861,0

  ПОДРУЧЈЕ НОВЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 

  (Блоковско зеленило између ул. Божидарчеве,

  Станоја Бунушевца, Конванлучке и Синдикалнхстанова) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  9.067

  730

  4,73

  54,29

  42.886,9

  39.631,7

  ПОДРУЧЈЕ СТАРЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 

  (Блоковско зеленило између ул. Његошеве,

  Станоја Бунушевца, Божидарчеве и Старца

  Вујадина) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  2.000

  100

  4,73

  54,29

  9.460,0

  5.429,0

  ПОДРУЧЈЕ Д.ТУЦОВИЋА, Ж. СТАНИЦА

  (Блоковско зеленило око ул. Димитрија

  Туцовића и парка Озрен) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  7.170

  270

  4,73

  54,29

  33.914,1

  14.658,3

  ПОДРУЧЈЕ ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ 

  (Блоковско зеленило између ул. Бубањски

  хероји и Жртава фашизма, Великојастребачке и

  ул. Бубањски хероји, ул. Бубањски хероји, 

  Петра Аранђеловића и Стојана Андрића, и

  МИН-ово насеље око ул. Петра Аранђеловића) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  20.115

  200

  4,73

  54,29

  95.143,9

  10.858,0

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  7/13

  ПОДРУЧЈЕ ОБИЛИЋЕВОГ ВЕНЦА 

  (Блоковско зеленило у ул. Краљевића Марка и

  Немањиној) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  3.232

  100

  4,73

  54,29

  15.287,3

  5.429,0

  ПОДРУЧЈЕ ДЕЛИЈСКОГ ВИСА 

  (Блоковско зеленило између ул. Делијске, Љ. 

  Николића, Павла Јуришића-Штурма и

  Француске улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  13.000

  150

  4,73

  54,29

  61.490,0

  8.143,5

  10 

  ПОДРУЧЈЕ ГАБРОВАЧКЕ РЕКЕ (Блоковско зеленило између ул. Љ. Николића,

  Габровачке реке и Хиландарског метоха) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  16.000

  1100

  4,73

  54,29

  75.680,0

  59.719,0

  11 

  ПОДРУЧЈЕ МОКРАЊЧЕВЕ 

  (Блоковско зеленило поред Мокрањчеве улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2

   

  m

  12.000

  350

  4,73

  54,29

  56.760,0

  19.001,5

  12 

  ПОДРУЧЈЕ ТРИГЛАВСКЕ 

  (Блоковско зеленило поред ул. Душана

  Поповића и поред Триглавске улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  11.000

  300

  4,73

  54,29

  52.030,0

  16.287,0

  13 

  ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад радника на сакупљању и чишћењу разног

  отпадног материјала са зелених површина у

  блоковском зеленилу  h 614 556,99 341.991,8

  14 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад леђне косачице  h 502 950,53 477.166,0

  15 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад подизне платформе са екипом радника на

  сечи сувих стабала и грана  h 40 5.168,47 206.738,8

  16 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  8/13

  17 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу

  отппадног материјала  h 198 2921,68 578.492,64

  УКУПНО без ПДВ-а  2.929.290,68

  ПДВ 10 % 292.929,07

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА  3.222.219,7

  ГО „ЦРВЕНИ КРСТ“ 

  Укупна површина покошеног травњака била би 52 013м2 (Први третман 

  27 713м2, други третман 24 300 м2), а дужина живе ограде 485м' (435м' први

  третман и 50м' други третман )

  Р. бр 

  Радови/трошкови  Јед. мере 

   јединица  Цена по

   јединици 

  Трош/динара 

  ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ 

  (Блоковско зеленило између Булевара Николе

  Тесле и Електронског факултета) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  48.600

  100

  4,73

  54,29

  229.878,0

  5.429,0

  ПОДРУЧЈЕ РАТКА ЈОВИЋА 

  (Блоковско зеленило поред Булевара 12.

  фебруар 

  и код Сокобањске улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2

   

  m

  3.413

  385

  4,73

  54,29

  16.143,4

  20.901,6

  ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад радника на сакупљању и чишћењу разног

  отпадног материјала са зелених површина у

  блоковском зеленилу 

  h 119 556,99 66.281,8

  4 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад леђне косачице  h 120 950,53 114.063,6

  5 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад подизне платформе са екипом радника на

  сечи сувих стабала и грана 

  h 15 5168,47 77.527,0

  6 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу

  отпадног материјала 

  h 62 2921,68 181.144,1

  УКУПНО без ПДВ-а  711.368,7

  ПДВ 10 % 71.136,8

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА  782.505,6

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  9/13

  ГО „ПАНТЕЛЕЈ“ Укупна површина покошеног травњака  у једном третману била би

  126 654,40м2), а дужина живе ограде 6 562м'

  Р.бр 

  Радови/трошкови  Јед. мере 

   јединица  Цена по

   јединици 

  Трош/динара 

  ПОДРУЧЈЕ КЊАЖЕВАЧКЕ 

  (Блоковско зеленило поред Књажевачке улице) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  48.330

  1800

  4,73

  54,29

  228.600,9

  97.722,0

  ПОДРУЧЈЕ КЊАЖЕВАЧКЕ други део 

  (Блоковско зеленило поред Жутих зграда) 

  Кошење и грабуљање травњака m2  6.324,4 4,73 29.914,4

  ПОДРУЧЈЕ УЛ. К. ДЕВОЈКЕ И II ПРОЛЕТ. 

  (Блоковско зеленило између ул. Косовке девојке,Мавровске, Дубровачке и Живорада Костића

  Моравца) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  8.000

  900

  4,73

  54,29

  37.840,0

  48.861,0

  ПОДРУЧЈЕ СОМБОРСКЕ 

  (Блоковско зеленило између Сомборске, ул.

  Васе Пелагића и Граничке улице и зеленило у

  Крфској улици) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  40.000

  3100

  4,73

  54,29

  189.200,0

  168.299,0

  ПОДРУЧЈЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 

  (Блоковско зеленило поред улице Васе

  Пелагића) 

  Кошење и грабуљање травњака

  Машинско шишање живе ограде 

  m2 

  m

  12.000

  762

  4,73

  54,29

  56.760,0

  41.368,9

  ПОДРУЧЈЕ МАТЕЈЕВАЧКОГ ПУТА

  (Блоковско зеленило уз улицу Матејевачки пут

  од Књажевачке улице до Сомборског булевара) 

  Кошење и грабуљање травњака m2  12.000 4,73 56.760,0

  11 

  ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ Рад радника на сакупљању и чишћењу разног

  отпадног материјала са зелених површина у h 477 556 99 265 684 2

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  10/13

  12 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад леђне косачице h 296 950,53 281.356,8

  13 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад подизне платформе са екипом радника 

  на сечи сувих стабала и грана  h 30 5168,47 155.054,1

  14 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу

  отппадног материјала  h 40 3869,61 154.784,4

  15 ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ 

  Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу

  отпадног материјала h 130 2921,68 379.818,4

  УКУПНО без ПДВ-а  2.192.024,3

  ПДВ 10 % 219.202,4

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА  2.411.226,7

  УКУПНО МЕЂУБЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 

  Ред.број 

  Радови/трошкови  Јед. мере 

   јединица  Цена по јединици 

  Трош/динара 

  1Кошење и грабуљање травњака – два

  пута у периоду реализације Програма m2 1017028,4 4,73 4.810.544,33

  2 Шишање живе ограде  m 32.830 54,29 1.782.340,70

  3

  Рад радника на сакупљању и чишћењу

   разног отпадног материјала са зелених

  површина у блоковском зеленилу 

  h 2.998 556,99 1.669.856,02

  4 Рад леђне косачице  h 2.207 950,53 2.097.819,71

  5 Рад подизне платформе са екипом радника на сечи сувих стабала и грана 

  h 165 5168,47 852.797,55

  6Рад ФАП-а са два радника на утовару

  и извозу отпадног материјала h 182 3869,61 704.269,02

  7Рад ТАМ-а са два радника на утовару

  и извозу отпадног материјала  h 1.055 2921,68 3.082.372,40

  УКУПНО без ПДВ-а  14.999.999,73

  ПДВ 10 % 1.499.999,97

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА  16.499.999,70

  V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

  Реализација Програма уређења међублоковског зеленила у циљу

  унапређења животне средине, обухвата 2 фазе: 

  I фаза  - Доношење Програма уређења међублоковског зеленила у циљуунапређења животне средине од стране Градског већа Града Ниша, и

  II фаза  - Реализацију Програма уређења међублоковског зеленила  у циљуунапређења животне средине, од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  11/13

  VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

  Програм Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења животне

  средине, финансираће се из средстава  предвиђених Одлуком о Буџету  Града

  Ниша за 2016. годину,  из средстава Буџетског фонда за заштиту животне

  средине („Службени лист Града Ниша“, бр.98/15), раздео 3; глава 3.10.;

  функција 560; позиција 363, економска класификација 424  – специјализоване

  услуге, од укупно намењене апропријације од 62.033.000,00 динара. 

  Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

  Број: 456-6/2016-03

  У Нишу, 13.04.2016. године 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

  ПРЕДСЕДНИК 

  Проф. др Зоран Перишић 

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  12/13

   

  О б р а з л о ж е њ е 

  У члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града

  Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.53/09), дефинисано је да Градско веће

  Града Ниша, доноси Програме за сваку календарску годину, на предлог

  надлежне Управе за заштиту животне средине, који ће се финансирати из

  средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. 

  У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени

  гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), систем заштите животне

  средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање, очување

  природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих

  облика загађивања животне средине. Сви субјекти система заштите животне

  средине, на основу члана 4. овог Закона дужни су да чувају и унапређују

  животну средину. 

  У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне

  средине Града Ниша, спроводи Програм уређења међублоковског зеленила у

  циљу унапређења животне средине  у  2016. години, а све у циљу унапређењаживотне средине.

  Циљ Програма је уређење међублоковског зеленила на територији града

  Ниша у 2016. години. Овим Програмом је предвиђено уређење и одржавање

  блоковског зеленила стамбених објеката  града Ниша, што подразумева

  чишћење стаза и парковских површина, уклањање сувих стабала и грана. Поред

  тога Програм подразумева кошење блоковског зеленила стамбених објеката два

  пута у периоду реализације Програма и шишање живе ограде. 

  Програм Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења животне

  средине, доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава

  Градоначелник Града Ниша. 

  Н А Ч Е Л Н И К 

  УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   _____________________________

  Драган Карличић, дипл. правник 

 • 8/18/2019 program uredjenja medjublokovskog zelenila

  13/13