Graveinstruks for Drammen 2013

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Graveinstruks for Drammen 2013

 • Graveinstruks for Drammen 2013

 • Fotoarkiv: Dramm

  en byarkiv

 • GraveinstruksRegler for graving i vei- og trafikkarealer,parker og friomrder i Drammen kommune

  Betingelser og vilkrAdministrative bestemmelser

  Tekniske bestemmelser

  April 2013

  Gjelder fra 1.8.2013

 • Fotoarkiv: Dramm

  en byarkiv

 • Graveinstruks for Drammen 2013 5

  ForordGraving i offentlige veiarealer og andre offentlige arealer medfrer ofte ulemper og kning av risiko for unskede hendelser, bde for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingen kunne fre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.

  Drammen kommune vil tillate graving og framfring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkr, bde for utfrelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Veiloven gir hjemmel til fastsetting av vilkr og til hnd-hevelsen.Drammen kommune vil ogs tillate framfring av ulike typer lednings- og kabelanlegg i park- og friomrder. Vilkr og hnd-hevelse reguleres i avtaler for hver enkelt graving.

  Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer i sin alminnelighet er slik: Tillatelse til graving i kommunale veiarealer og i park- og friomrder gis av Drammen kommune, virksomhet Vei, natur og

  idrett i medhold av denne instruksen. Tillatelse til grave i andre kommunale eiendommer gis av Drammen Eiendom etter avtale. Tillatelse til grave i riks- og fylkesveier gis av Statens vegvesen ihht statlige regler.

  Vilkrene i denne instruksen er generelle. Formlet med reglene er bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennom-fring av gravearbeidene, og en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke pfres undige skader, ulemper og kostnader. Reglene vil ogs bidra til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

  Reglene gjelder bde planlegging, forberedelser og sknadsutforming og er en viderefring, justering og oppdatering av de bestemmelsene som ble gjort gjeldende fra 1.1.2009. De viktigste endringene er forklart i vedlegg F.

  Instruksen er inndelt i kapitler som tilsvarer den kronologiske arbeidsprosessen som gjelder for planlegging, sknadsbehandling og gjennomfring av tiltak og har den samme oppbyggingen som ble lagt til grunn ved revisjonen som ble gjennomfrt i 2008:

  Disse reglene ble vedtatt av Drammen Bystyre 23. april 2013

  Reglene erstatter tidligere Graveinstruks som ble vedtatt av Drammen Bystyre 28.10.2008.

  Kapitel 1:Hjemmel, roller og ansvar.

  Kapitel 2:Sknad, behand-ling og tillatelse.

  Kapitel 3:Betingelser for legge kabler i vei og eiendom.

  Kapitel 4:Brudd p reglene, sanksjoner.

  Kapitel 5:Tekniske bestemmelser for graving og istandsetting.

 • Graveinstruks for Drammen 20136

  InnholdDefinisjoner 8

  Roller og ansvar 8

  1 Generelle bestemmelser 9

  1.1 Reglenes forml, virkeomrde og innhold 9

  1.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter 91.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutver 91.2.2 Kommunen som grunneier utenfor veigrunn 91.2.3 Oppbygging og hndhevelse av reglene 91.2.4 Forholdet til plan og bygningsloven 10

  1.3 Gebyr. Refusjon for kommunens kte kostnader 10

  1.4 Samordning og godkjenning av planer 10

  1.5 Ekstra trekkerr 10

  1.6 Krav til godkjenning av entreprenr 10

  1.7 Srlig om arbeidsvarsling ved arbeid p veigrunn 11

  1.8 Normer for utfrelse 11

  1.9 Forsikringer og ansvar under arbeidets utfrelse 11

  1.10 Garanti og erstatninger for skader etter overtagelse 12

  1.11 Saksbehandlingsregler 12

  2 Sknad, behandling og tillatelse 12

  2.1 Sknad om arbeids- og gravetillatelse 12

  2.2 Plan for arbeidet og andre vedlegg til sknad 122.2.1 Inndeling av det kommunale veinettet 122.2.2 Krav til planer, forhndsgodkjenning og utbyggingsavtale 132.2.3 Plan for fremfringstras 132.2.4 Rigg- og deponiomrde 132.2.5 Plan for anleggstrafikk og midlertidigtrafikkavvikling 132.2.6 Arbeidsvarslingsplan 142.2.7 Framdriftsplan og tidsfrister 14

  2.3 Andre forhold som kan pvirke planlegging og sknadsbehandling 142.3.1 Trr og annen vegetasjon 142.3.2 Veier med ny asfalt. Sperrefristbestemmelser 152.3.3 Krav til boring 152.3.4 Avtale om leie av kommunal grunn 152.3.5 Krav om istandsetting til hyere standard. 152.3.6 Forhndsbefaring 15

  2.4 Behandlingstid og tillatelse 15

  2.5 Hastesaker 16

  2.6 Anlegg og innretninger i grunnen 162.6.1 Underskelsesplikt 162.6.2 Kabelpvisning og ansvar for eksisterende anlegg 16

  2.7 Dokumentasjon av ferdig anlegg 16

  2.8 Overtagelse og garanti 162.8.1 Ferdigbefaring og overtagelse 162.8.2 Parsellvis overtagelse 17

  2.9 Spesielt om kabelframfring i luft 17

  3 Betingelser for ha ledninger og kabler i eller over vei og kommunal grunn 17

  3.1 Betingelser etter veiloven 17

  3.2 Betingelser for parker og friomrder derkommunen er grunneier 17

  4 Brudd p vilkr gitt i forbindelse med gravetillatelsen 18

  4.1 Ulovlig graving/tiltak 18

  4.2 Ansvar og plegg ved feil og mangler 184.2.1 Plikter for den som fr tillatelse 184.2.2 Feil opplysninger fra entreprenr eller tiltakshaver 184.2.3 Feil ved arbeidets utfrelse 184.2.4 Brudd p sikkerhet, arbeidsvarsling og trafikkavvikling. 18

  4.3 Frister 184.3.1 Frister for utfrelser 184.3.2 Overskridelse av tidsfrister i tillatelsene 18

 • Graveinstruks for Drammen 2013 7

  4.4 Varsling og sanksjoner 184.4.1 Varslingsform og innhold 184.4.2 Inndragning av ansvarsrett for arbeidsvarsling 184.4.3 Inndragning av godkjenning for gravetillatelser (graveforbud). 194.4.4 Varighet av inndragning 19

  4.5 Klageadgang 19

  5 Tekniske bestemmelser for gjennomfring av arbeidet 19

  5.1 Hensyn til ferdsel ved gravestedet 195.1.1 Passering av anleggsomrdet 195.1.2 Universell utforming 205.2 Sty og tidspunkt for utfrelse av arbeid 20

  5.3 Forhold p arbeidsstedet 205.3.1 Befaring og informasjon 205.3.2 Orden p arbeidsstedet 20

  5.4 Graving 205.4.1 Bruk av utstyr 205.4.2 Fjerning av sn og is 215.4.3 Skjring og fjerning av asfalt, brostein og kantstein 215.4.4 Grftedybde og utforming av grft 215.4.5 Avvik fra godkjent grftetras 225.4.6 Behandling og lagring av utgravde masser 225.4.7 Grntanlegg og sikring av stamme og rtter p trr 235.4.8 Bruk av stempling / spunt 235.4.9 Bruk av kjreplater 23

  5.5 Gjenfylling av grft i vei og trafikkarealer 235.5.1 Veioppbygging, materialvalg og lagtykkelser 235.5.2 Omfylling rundt ledninger og kabler 245.5.3 Gjenfylling og bruk av stedlige masser 245.5.4 Forsterkningslag og veiskulder 245.5.5 Utbedring av undergraving 255.5.6 Utkiling ved tversgende graving 255.5.7 Fjerning av stempling / spunt 25

  5.6 Istandsetting av brelag og dekke 265.6.1 Klargjring for istandsetting og asfaltering av anleggsstedet 265.6.2 Istandsetting rundt kummer og sluk 265.6.3 Tilpasning til eksisterende dekke og fortanning 275.6.4 Krav til utfrelse av asfaltarbeider 275.6.5 Midlertidig istandsetting 28

  5.7 Istandsetting av andre elementer og arealer 285.7.1 Istandsetting av trafikktekniske innretninger 285.7.2 Krav til trekkekummer 28

  5.8 Istandsetting av arealer med brostein og heller 295.8.1 Behandling av materialer 295.8.2 Oppbygging av stein- og hellearealer 295.8.3 Fortausrenner og rennesteinbunn med brostein 295.8.4 Kantstein 29

  5.9 Srskilt om krav til graving og istandsetting i parker og friomrder 305.9.1 Spesielt om utfrelse av arbeider i park- og friomrder 305.9.2 Istandsetting av park- og friomrder 30

  5.10 Varsling og kontroll. Komprimering 305.10.1 Kommunens rett til kontroll 305.10.2 Varslingsplikt for kontroll under arbeidets utfrelse 305.10.3 Komprimeringsregler 315.10.5 Egenkontrollskjema, ferdigmelding og dokumentasjon 31

  VedleggVedlegg A: Normalprofil 33Vedlegg B: Prosedyre for gjenbruk av kantsein, brostein etc 34Vedlegg C: Prosedyre for rehabilitering av kumtopp v/reastaltering 35Vedlegg D: Kantstein og rennebunner 36Vedlegg E: Oversikt over aktuelle anleggseiere 38Vedlegg F: Endringer i forhold til Graveinstruks av 2009 39

 • Graveinstruks for Drammen 20138

  Definisjoner

  Roller og ansvar:

  Veiholder: Veiholder er forst som Drammen kommune som myndighetsutver og eier av veigrunn.

  Lednings/kabeleier: Den som eier lednings- eller kabelanlegg. Ledninger omfatter ogs ulike typer rranlegg.

  Tiltakshaver: Den som nsker gjennomfre tiltak. Tiltakshaver kan vre utbyggere som ihht disse reglene m ske om tillatelse til gjennomfre tiltak, bde i forhold til disse reglene eller ihht Plan og bygningsloven.

  Sker: Den som sker om arbeids- og/eller gravetillatelse ihht disse reglene

  Entreprenr: Den som gjennomfrer arbeid etter avtale med og p vegne av tiltakshaver.

  Oppdragsgiver: Den som bestiller gjennomfring av gravearbeid.

  Arbeidstillatelse: Tillatelse til bruke veiareal i forbindelse med gjennomfre arbeid p eller ved kommunale veier. Arbeidstillatelse krever arbeidsvarslingsplan i form av skilt og ndvendige skiltvedtak. Arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan kreves selv om tiltaket ikke omfatter graving.

  Gravetillatelse: Tillatelse til grave og gjre andre fysiske tiltak i veier eller park- og friomrder. Dersom det skal graves i vei- og trafikkareal, kreves ogs arbeidstillatelse, se egen definisjon ovenfor.

  Andre definisjoner gis til hvert punkt der dette er relevant.

  Definisjon av betegnelser brukt om veiprofilet:

 • Graveinstruks for Dr