Click here to load reader

Program Rødt Drammen 2011

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Rødt Drammen 2011

Text of Program Rødt Drammen 2011

 • Valgprogram for Rdt Drammen 2011

 • Barnefattigdommen kan avskaffes i Drammen. Istedenfor har Drammen hatt en kning av barn som lever i fat-tigdom de seinere ra. Rdt Drammen vil sikre at ingen barn lever i fattigdom gjennom, blant annet ke, barnetil-leggene for sosialhjelpsmottakere og mottakere av midlertidige trygdeytelser.

  Drammen Rdt arbeider for: Gratis tannhelse Fjerning av egenandel i helsesek-

  toren

  Gratis barnehage og SFO Offentligfinansiertfritidstilbudfor

  barnogungeiallenrmiljer. Flere stillinger i barnevernet Kommunalgjeldsrdgivningog

  konomisk veiledning. Barnefamilierutenferdigbehand-

  lede asylsknader skal ha krav p inntekt tilsvarende satsene for konomisk sosialhjelp

  Drammen er en by med store for-skjeller mellom fattige og rike. Vi har store utfordringer knytta til folks oppvekst og levekr, milj, transport og byutvikling. Vi mener at dette kan lses, men krever omfattende endringer.

  Rdteretrevolusjonrtsosialistiskparti. Vi mener det er riktig avskaffe kapitalismen og ta makta fra private aksjonrer,styreromogdeborgerligepolitikerne som styrer Drammen. Sam-funnetsressursermstyresdemokra-

  tisk, og ikke etter hva som gir hyest profitttilstorkapitalen.Kapitalismensprofittjagfrertilarbeidslshetogutsttningfraarbeidslivet,fattigdom,krig og miljkriser. Menneskehetens strste problemer m lses gjennom at ressurserogproduksjonunderleggesfolkelig styring. Rdt vil alliere seg med allesomkjempermoturettferdighet,undertrykking,rasismeogforbedrenrmilj.Viviltaoppsakeribystyretsom ingen andre politikere tr eller vil ta opp.

  Fattigdoms-bekjempelse

 • Dagensproduksjonssystembasertpmaksimalprofittvilaldrisettehensynettilmiljogbrekraftigutviklingifrsterekke. Rdt Drammen mener derfor at det er folks behov som skal danne grunnlagforutviklingenavmiljogklimatiltak og ikke konomisk fortjenes-te. Det m lnne seg for folk velge miljvennlig

  Drammen Rdt arbeider for: Allekommunenstransportmidler

  p mest miljvennlige drivstoffsal-ternativ

  Ladestasjoner for elbiler ved alle kommunalebygg

  ktutbyggingavsykkelveier Ikkebrukeelvasomsndeponi Fsluttpallemiljgiftersomfort-

  sattforurenserDrammensfjorden 10minavgangerpallehytrafik-

  kerteruteriDrammenogminimum30minavgangerpalleruterfrakl6 23

  Halverte priser p kollektiv trans-port og gratis overgang til og fra NSB.

  Alle offentlige transportmidler p mest miljvennlig drivstoff. By trikk!

  Egne kollektivtraser p de mest trafikkerteruteneogdirekteav-gangermellomdemesttrafikkerteomrdeneirushtiden.

  EndestasjonenforlokaltogetflyttesfraDrammentilGulskogen

  JobbeforDrammensomknute-punktforlyntogutbyggingenpstlandet

  Utbygging av dobbeltspor i interci-ty-trianglet

  Godekommunalesttteordningertil enk tiltak

  Utbygging av miljvennlig fjernvar-meanlegg

  Bygningsstandarden for nye bygg og strre rehabiliteringer settes til passivhus,oginnentirblisatttilnull-energihus.

  Klima og milj

 • bo i en tilfredsstillende bolig er en menneskerett. Rdt nsker ikke at markedskreftene ensidig skal styre boligsektoren. Rdts ml er at alle skal kunnebogodtogrimelig,ogatalleskal ha rd til skaffe seg en hvelig bolig. Dette krever en offentlig boligpo-litikksomregulerermarkedskreftene.

  Drammen Rdt arbeider for: Sosial boligbygging og variert bo-

  ligmasse i hele Drammen Flerebilligeleiligheterogstudent-

  boligerisentrum Tilskuddtilrehabiliteringogenktil-

  tak

  Bolig for alleFoto: Elvis Santana/sxc.hu

 • Rdtsmleretflerkultureltsamfunnutenrasismeognasjonalundertryk-king, med pne grenser og demokra-tiskerettigheterforallefolkegrupper.Rdt mener at arbeiderklassen er internasjonal, og at det er viktig sttte arbeidsfolkogundertryktenasjonerskampmotimperialismeogundertryk-king.

  Drammen Rdt arbeider for: Aktivttilbyboligogarbeidforflykt-

  ninger og innvandrere Styrket morsmls- og norskopp-

  lringstilbudforflyktningerogasylsker

  Boikott av israelske varer Tilbaketrekking av norske styrker

  fra Afghanistan Palestinernes kamp mot sinoismen Kurdernesogtamilenesretttil

  egne nasjonalstater Folklig frigjring fra Midtstens

  brutalediktatorer Latin-Amerikas kamp for frigjring

  fra USA imperialsimen Island sin kamp mot internasjonal

  storkapitaloghjemligefinansban-ditter.

  Internasjonal solidaritet

 • Drammen Rdt mener at motsettinga mellom arbeidsfolk og kapital er av de viktigsteskilleneidagenssamfunn.Kapitalen styrker stadig sin posisjon gjennom privatisering, liberalisering av konomien. Rdt arbeider for ke arbeidsfolks kampkraft. Derfor trengs Rdt i bystyret, fylkesting og i fag-rrsla.

  Drammen Rdt arbeider for: All offentlige innkjp i Drammen

  skal skje fra bedrifter med tariffav-tale

  Fremme saker som er viktige for fagrrsla i bystyret

  Sikre at innkjp blir gjort fra leve-randrersomkandokumentereatfaglige retterigheter og standarder forHMSblirfulgt

  Rekommunaliseringavkonkurran-seutsattevirksomheter

  6timersdagmedfulllnnskompen-sasjon i offentlige virksomheter

  Rett til heltidsstillinger Ingenbrukavbemanningsbyreri

  Drammenkommune

  Arbeider-klassens rettigheter

 • Rdt mener skolen skal gi barn og ungdomkunnskapogferdighetersomikke bare gjr dem i stand til delta isamfunnet,menogstilformeogendredet.Idagermletmedutdan-ninga tilfredsstille markedets behov for arbeidskraft. Dette m endres til at menneskeligutviklingerdetviktigstemlet.

  Drammenkommuneharenambisismlsetting om lage Norges beste skole.Vimeneratsatsningenbrerpregavetensidigfokuspfagenematte, norsk og engelsk, kt byrkra-tiseringavlrerjobbenogenvektleg-ging av testsystemer og at dette man

  forsker tildekke at Drammen har en altforlavlrertetthet.

  Drammen Rdt arbeider for: ktlrertetthet,maks20eleverpr

  klasse Avskaffelse av karakterer og nasjo-

  nale prve Retttillese-ogskriveopplringp

  morsmlet,retttilmorsmlsoppl-ring og rett til tosprklig fagsttte.

  Rehabilitering av skolebygg Gratis skolemat Gratis skolefritidsordning med

  kvalifisertpersonell. ktfokuspnorskopplringal-

  lerede fra barnehagen

  En skole for et annet samfunn

  Foto: Jeff Prieb/sxc.hu

 • Lars Mamen 39 r og tmrer. Lars er spesielt opp-tatt av faglige rettigheter.

  Gro Horneland 35 r og barnevernpedagog. Gro er spesielt opptatt av fattigdomsbekjem-pelse i Drammen

  Sanjayan Shan25rogstudent.Hanerspesieltopp-tatt av tredje verden og internasjonale sprsml

  For mer info; www.roedt.no/drammen Leder Jrgen H. Wilhelmsen tlf 920 69 205

  Vre toppkandidater:

  rdt.no/drammen