Ghid de Bune Practici

  • View
    184

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ghid de Bune Practici

GHID NATIONAL DE BUNE PRACTICI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

- DEPOZITAREA SEMINTELOR DECONSUM -

Bune practici de productie gi igieng9

Bune practici de producfie qi igiena'

Secfiunea 1. Perimetrul unitHtii de depozitareClMrile, perimetrul gi zona limitrom sunt proiectate, amenajate, constmite gi intretinute astfel inciit s5 se minimizeze accesul &un5torilor gi a1 cwtarninanfilor. Trebuie s5 existe proceduri adecvate pentru monitorizarea gi controlul tuturor elementelor mentionate in aceastii s e c w e , iar inregist&le trebuie menfinute. fn Anexa a este prezentat un model de procedurii pentru inspectia perirnetrului gi a cliidirilor.

1.1 Zona limitrofg ~i incinta

a. Zona limitrofg Unitatea de depozitare qi terenul pe care se afl5, vor fi amplasate in zone care trebuie sa hdeplineascg urmgtoarele conditii: s5 fie la distanv suficient de mare de posibile surse de contaminare cu pericole pentru siguranp alimentului (statii de epurare a apei, gropi de gunoi, wine chimice etc.); s5 aibg acces la c5ile de transport (auto, cale ferat5 gilsau fluviavmaritim, in h c t i e de amplasament); sii nu fie inundabile gilsau supuse riscului alunecilrilor de teren; sii aibii un drenaj eficace a1 apelor pluviale; s l aibg cel putin o sursg de apg potabilg, fie de la reteaua public& fie de adhcime. Dac5 unitatea de depozitare nu este racordaffi la releaua public5 gi in zona respectivil apa provenita din surse de adhcime este nepotabil5 se va asigura personalului unitiltii de depozitare ap5 potabilg din alte surse (ap5 mineralg).Accesul In incinta unitgplor de depozitare Toate uniafile (bazele) de depozitare a semintelor de consurn vor avea incinta imprejmuitg. fmprejmuirile se vor mentine in stare bun5 gi vor fi complete. Nu se admit alte deschideri in garduri in afara [email protected] de acces amenajaffi pentru intrarea gi iegirea atiit a persoanelor cit gi a mijloacelor de transport (auto sau CF). Trebuie sg se asigure curi%wagi igienizarea zonei exterioare, perimetrale, aferente unitatii de depozitare pentru a se evita dezvoltarea d8uniitorilor (roatoare, insecte, paS2h-i etc.). Poarta de acces a mijloacelor auto va fi In bung stare, va avea dispozitive de inchidere gi deschidere mecanicii sau manual&gi lafl de oprire a circulatiei sau barieri4 medic8 chid este deschis21. Pe l h g 5 poarta mare, de acces a mijloacelor auto, trebuie s5 existe o poarta micH pentru intrarea personalului muncitor.

b.

1

1i

I

(;hid de hunr pructici pentru .sigttrrmn{tr dtlnrc?rr/rtitjr --

Pourta va fi permanent supravegheat3 de un paznic, numit de conduserea societiltii oomcrciale, care va purta pe braful st8ng o banderol3 pe care r l tlc inscris ,.PAZAW.

t,u potvta de intrare-iegire a unit3tii va exista:o cabinl dotat3 cu: o mas&,scaune, luminii electric5, registru pentru evidenta persoanelor gi a mijloacelor de transport care sosesc sau pleac3 din unitate gi un dulap in care se vor pgstra tigsrile, chibritu.de gi brichetele depuse de c2tre pmoanele care intr3 in unitate (personal sau vizitatori), urrnbd ca la iegirea acestora obiectele sii le fie restituite. o rampii sau postament cu o ln2ltime corespunzltoare, pe care se urc2 pamicul pentru a verifica cu ugurint5 continutul mijloacelor de transport. In cazul rampelor fixe, acestea vor fi prevHzute cu balustradil pentru protectie gi cu platform3. llzi sau stelaje pentru depozitarea diverselor produse sau materiale care eventual se vor giisi fsra acte justificative la persoanele sau In rnijloacele de trasport, la iegirea acestora din subunitate. clopot sau un alt dispozitiv sonor de alarml in caz de pericol. indicatoare cu textul ,,Fumatul oprit" gi ,,Unitate sub incidents Decretului 40011981". loc de fiunat, prevbut cu l2zi de nisip sau recipiente cu ap2 pentm stingerea figilrilor. In incinta unitiitilor de depozitare vor avea acces numai mijloacele de transport gi ocrsoanele care au docurnente din care sil rezulte cil au atributii in legiitur2 cu activitatea unitgtii. Ss interzice accesul in incinta unitatii a mijloacelor de transport particulare, inclusiv celc ale personalului angajat. De regul5, acestea vor fi parcate Intr-un loc special unenajat h afara incintei unit2tii de depozitare. fn situatia in care acest lucru nu este po~ibil, vor amenaja locuri speciale de parcare in incinta unitqii, cgt mai aproape de se poartli.C. Incinta unitiltilor de depozitare La mica distant2 de poarta de acces In incintl se va monta la loc vizibil un panou cu mchema de amplasare a laboratomlui, chtarului bascull (auto gilsau CF), spatiilor de depozitare gi a altor obiective principale (mecanizi%ri, uscltoare, ateliere etc.). Fiecare obicctiv va fi numerotat gi marcat. Pe schema respectivH se va inscriptions vizibil, prin slgeti, fluxul de circulatie in unitate a mijloacelor de transport pline Si a celor goale. Fluxurile de circulatie in unitate (inhare - iegire) vor fi despiloite prin linie continu2 sau lntrerupts iar pe ambele sensuri, vor fi trasate slgep cu sensul de circulatie. Viteza vehiculelor rutiere se va limita la maximum 5 k m h prin indicatoare rutiere. Platfonnele (pistele), dnunurile betonate sau cu acoperire asfalticii gi c5ile ferate uzinale vor fi mentinute in bun5 stare, curQate, igienizate ori de cgte ori este necesar cntru a mentine controlul daun3torilor. fn locuri special ammajate din incinta unitaiii se pot organiza puncte P.S.1 care pot fi prcvllzate qi cu diapoaitivc ronore de alert& in afara celui existent la poart3. sau

conectate la acesta. De asemenea, ae pot orgmiza pi alte locuri dc !%mat,P afara cell n de la poartl, dacl suprafafa unitlltii de dsporituc o permite, cu respectarea legislu(i in vigoare. Se va asigura iluminatul corespunzltor In incinta unitlltii de depozitare. Rampele gi buncllrele de inciircare - desckcare auto gilsau CF trebuie s l fie adecvat in bun2 stare, curilfate gi igienizate. h vederea indepsnsrii degeurilor gi subproduselor gi minimizarii contaminlrii pericole pentru siguranp alimentarq se va amenaja un spaliu special de depozitarc acestora (praf refulant, subproduse, alte degeuri etc.), In afara fluxului de circulatie unitate, lngr3dit (dac2 este un spatiu deschis) gi iluminat corespunz2tor. Se va asigu cur2prea gi igienizarea acestuia, ori de crite ori se ridic2 degeurile gi subprodusele.

1.2 Clitdiri ~i anexe

Conditii generaleSpaiiile de depozitare vor fi proiectate, construite gi intretinute astfel inclt sll reducg la minimum accesul d~un2torilor gi/sau a altor contaminanti, precum pgtrunderea in interior a apei din precipitafii gi a celei din p h z a fieaticl. La proiectarea unitilfii de depozitare se va avea in vedere asigurarea spafiul care sil permiti4 extinderea ulterioar5 a uniwii gi se vor respecta normala vigoare privind amplasarea qi siguranp constructiilor de acest gen. Trebuie sil se asigure separarea zonelor de receppe gi conditionare a semintel de consum de zonele de depozitare gi livrare pentru a preveni contaminarl incrucigatii, ceea ce se evidentiazil in procedurile de receppe gi de livrare. Pardoselile, perelii, acoperigul, scHrile gi alte structuri (stilpii de sustiner trebuie sg fie proiectate gi intrefinutepentru prevenirea contamin3rilor. Trebu s2 fie ugor de curgpt, s2 fie mentinute curate gi lipsite de resturi de produs. Tavanele vor fi suficient de inalte pentru a nu ingreuna lucrul in incir cl2dirii. Ugile trebuie s aibil o deschidere corespundtoare pentru a nu impiedica bu B desfigurare a lucrului gi h acelagi timp s corespunda normelor in vigor H privind siguranta. Vor fi construite din materiale rezistente la coroziune B protejate impotriva coroziunii. Se vor lua mHsuri de prevenire a accesului dfiuniltorilor. Ferestrele trebuie s fie intregi, bine fixate. DacH se sparg gearnurile, aceet H vor fi inlocuite imediat. Se recornand2 utilizarea materialelor tip policarbor sau altele, in locul geamurilor de sticlg. , Prin proiectare cladirea trebuie s3 permit2 o ugoar2 curlitire gi igicnirm interiorului gi a utilajelor existente. Sckile trebuie s3 fie construite din materiale rezistente gi sigure.h i

1

'171,

f

fnlocui imediat.

ozitarea probelor martor.

[email protected] pentru depozitare temporars

"

,

I

I

111

1 ' ~

I

' L

zsp*lharrrnsrsq~~~a filtre, Acoatea&&t u

,aifrcv,,*ijL,:&*&

,,

1 4

)

I'

I*{ a

Milh$gementlvl de~Odllor rl rpelor reziduale pi r'!t

t !

,

?!'!

39:;! 'd

I

rimltate din igienizarea clgdirilor gi a anexelor tmbuie ri& rezidualg va fi instalat astfel !no& aceartr rl

apelor reziduale & aura dC 1194

i (prafbl mineral gi dt4lq) 14 a1 amenajatc pentru a fi &zt&b qi transportate la platfbrma &din &tihatea unitefli de dapozitarc, ta Rrtlcfiu dr iil&ldle) hie coleotrte, depozlfute W &

rn !*"

I '3&[email protected]>ra

5

. # + w , i q ~ iv ~ & $ t

, s

I

.

d @eprevbutc vedare pentru personal, diferenvat pe ssxa. Fiecare vestiar t ~ ' f pmrIIZUt cu dulapuri pentru haine, p r e v h t e cu fante sau orificii pentru aeisire l'dnipurilc sanitare vor fi p r e v h t e cu dug, chidvete gi toalete, cu apH curentti provenib do la reteaua localitgtii sau din alte surse, gi se va asigura ventilafia corespunziitoare a I p t l u i . Acestea trebuie sg fie fn numb suficient, raportat la personal. " &upwile sanitare vor fi prevkute cu sifoane de pardosealti, acoperite cu grgtare a fmpiedica piitrunderea roziitoarelor. Acestea se vor curQa gi igieniza periodic. apafiile destinate personalului vor fi prev-te, dupii caz, cu coguri c j ~ , p ocu i pdrlk h&ie igienica, hMie prosop sau uscgtoare de miiini gi siipun lichid hw amcnaja un spafiu desti

Search related