Click here to load reader

Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time ...firsttimedhkit.weebly.com/uploads/1/2/9/7/12973250/gabay_sa_pangingi... · Gabay Sa Pangingibang Bansa Para Sa Mga First-Time

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time...

 • Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers:

  DUBAI (UAE)

 • Gabay Sa Pangingibang Bansa Para Sa Mga First-Time Domestic Helpers (DUBAI UAE)

  Mga Manunulat: Andrea Bianca Gamboa de Vera, at Raya Pauline Symaco Joson mula sa De La Salle University-Manila

  Layout and Design: Andrea Bianca Gamboa de Vera, Raya Pauline Symaco Joson, atGianina Santiago

  Mga Imahe:Nicole Soltes

  Para sa: MIGRANTE INTERNATIONAL

 • mGA nIlAlAmAn

  Paunang SalitaTungkol sa Dubai (UAE)

  Ang Pag-al is sa Pi l ipinas

  mga Kailangan Para makakuha ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante)

  • MgaKaragdagannaKailangan• ParasamgaMuslimnaAplikante

  mga Kailangang Dokumento na Dapat Ayusin at magkaroon

  • OverseasExitClearance• NameHireProcessingProcedure(ParasamgaDirectHire/NameHire)• HouseholdServiceWorkerNCIICertificationng TESDA

  mga Kailangang Bayaran ng Employer sa POEA• DocumentationCosts• ProcessingFees• PlacementFee• Paalala

  4.PhilippineOverseasEmploymentAgency(POEA)

  5.PhilippineOverseasLaboroffice(POLO)

  Pre-Departure Orientation Seminar ng OWWA

  •FederalLaw•ImmigrationLaw•KafalaSystem

  mga Karapatan Bilang Domestic Helper

  laman ng Employment Contract •2007EmploymentContractparasaDomesticHelpersatSponsors

  Gabay Para makaiwas sa Illegal Recruitment

  mga Ahensyang Dapat Tandaan

  1. DepartmentofForeignAffairs(DFA)2. DepartmentofLaborandEmployment(DOLE)3. OverseasWorkersWelfareAdministration(OWWA)

  •AnoangIllegalRecruitment? •IbapangAnyongIllegalRecruitment •PaanoMakaiwassaIllegalRecruitment •Paalala

  mga Dapat at Di-Dapat Gawin •MgaDapatGawinatTandaansaPagtirasaDubai(UAE) •MgaHindiDapatGawinsaPagtirasaDubai(UAE)

  1

  2

  4

  5

  9

  10

  11

  12

  14

  17

  19

 • mGA nIlAlAmAn

  Ang Pagdating sa I bang B ansa

  mga Paglabag at nararapat na Parusa Para sa mga “land-Based Worker” Kabilang ang mga House Helper at Domestic Helper

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  lokasyon at numero ng Embahada ng Pilipinas, OWWA at POlO

  • EmbahadasaDubai(UAE)• OWWADubai(UAE)• POLODubai(UAE)

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  Ano ang Ak ing G agawin S ak aling M ay M angyari

  mga Kailangang Gawin Kung Sakaling magkaroon ng Kaso •DagdagnaGabayMulasaMigrante

  mga Kailangang Dokumento Para magsampa ng Kaso

  20

  23

  25

  26

  28

  29

  NOTES

 • PAUnAnG SAlITAAndrea Bianca G. de Vera atRaya Pauline S. Joson

  migrante International Thesis Group (DlSU)

  Bilang mga estudyante na nag-aaral ng Organizational Communication,tinuruankamingtuminginlagpassamgabagayatproblemangpangkaraniwannamakikitasaatingkapaligiran.Angamingkursoayhindilamangsimplengpakikipagkomunikasamgakompanyaatorganisasyon,angamingkursoayangkursongmaypusoatmaymagandanghangarinnanaisnamakatulongupangmapabutiangestadongmaramingbuhay,upangmaiangatangmgaNon-GovernmentOrganizationattulungansilangmaiparatingangkanilangmisyonatbisyonsamgatao.NapakadamingorganisasyonditosaPilipinasnapwedenamingtulunganparasaamingthesisngunitsinandyanamingpiliinangMigranteInternationaldahilnaniniwalakaminanapakalayoangmararatingngamingproyekto,atmaramingbuhayangmaliligtassasimplengproyektongito.

  MalapitsaamingmgapusoangadbokasiyangMigranteInternational,saunangpag-uusappalamangnaminkasamaangpresidentenitonasiMr.GaryMartinez,aytinamaannakamiatagadnamingninaisgumawangpagbabagosakasalukuyangsitwasyonathinaharapngmgaPilipinosaibangbansa.KamiaydalawangsimplengestudyantelamangmulasaDeLaSalleUniversity-Manilanawalangibanghinahangadkunghindimakatulongsapag-unladngatingbansaathindilingidsakaalamannaminnakayo,mgaOverseasFilipinoWorkersangpangunahingdahilankungbakitsakabilangmgapaghihirapatpagbagsakngekonomiyasabuongmundo,angPilipinasaynakatayoatmaylabanparin.Kahitkamimanaynag-aaralsaisangmamahalingunibersidadnapunongmgataonghindipanakakaranasnghirapsakanilangbuhay,pinapangakonaminnaniminsanhindikaminagbulag-bulagansarealidadngtotoongbuhay.Naririnignaminanginyongmgatinig.Patinarinanginyongmgaiyakngpangungulilasainyongmgamahalsabuhay.

  Kaya’tnapagdesisyunannaminggawinanggabaynaito.Alaynaminitosainyongmgabagongbayaningatingbansa.Kayongmgainanamawawalaysapilingnginyongmgaasawaatanak.Mgaanakna

  hahanap-hanapinangalagaatyakapngkanilangmgamagulang.Mgababaenakahitlabagmansainyongkalooban,pipilitinattitiisinanghirapngpagigingdomestichelpersaibangbansa.

  Anopangabaanghinihintaynatin?Umuwiangibasainyongnakakahon?Panahonnaparamatigilangpang-aabusoatpananakit.Panahonnaparamaginghandasakahitanomangpwedengmangyarisalabasngatingbansa.Panahonnangpagbabagoatitoay magsisimula sa tanging gabay na ito.

  1

 • 2

  Ang United Arab Emirates o U.A.E ay isang bansa sa timog-silangangbahagingArabianGulfRegion.Itoaybinubuongpitong(7)katipunan:angAbuDhabi;angkabiseraattinuturingdinnaisasapinakamalakingsiyudadsabansa,Dubai;ikalawa(2nd)sapinakamalakingsiyudad,Sharjah,Ajman,Ummal-Quwain,Rasal-Khaimahatal-Fujairah.1 Bawatisangkatipunanaypinamumunuanngkani-kanyangpinunosailalimparinng“FederalSystem”nggobyerno ng U.A.E.2

  AngpangunahingwikangmgaEmiratiomgataonananinirahansaU.A.EayInglesatArabicdahilkaramihansakanilaaySunniMuslimatShi’aMuslim.Pumapangalawa(2nd)lamangangmgaHinduatsumunodangmgaKristyanokaya’tkahitnamainito“humid”angklimasabansa,kinakailangangkonserbatiboparinangpananamitngmgababae.Ngunitkumparasaibang“MuslimCountry”,hindiganoongkastriktoangbatasngU.A.Epagdatingsapananamitngmgadayuhanbasta’tkinakailangangdesenteparinatbawalmagpakitangmgabrasoatbintiangmgababae.

  NagsisimulangLinggohanggangHuwebesangmgaarawngtrabahosaU.A.E.PahingaangmgataokapagBiyernesatSabado,malibansamgadomestichelpers.UnitedArabEmirateDirham(AEDoDHS)namanangtawagsaperangU.A.E.Angisang(1)DHSaykatumbasngmahigitkumulangnalabing-isang(11)piso(basepanoongAgostong2011).3

  Sakasalukuyan,pangatlo(3rd)angU.A.E.samgapangunahingdestinasyonngmgabaguhangdomesitchelpersmulasaPilipinas.Bataysa“POEAOFWDeploymentperCountryperSkill,”mayroonglabintatlonglibo’tisangdaanatwalongpu’tapat(13,184)nakataoangdumayosaU.A.E.saloobngtaong2010.4

  TUnGKOl SA DUBAI (UAE)

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  3

  ANG PAG-ALIS SAPILIPINAS

  “DitopalangipinapaalamnanaminsakanilaanglahatngkailangannilangmalamanbagosilaumalisngPilipinas.Kasidoonlahatnagsisimulaeh.Dapatbagosilaumalisalamnanilayungtamangimpormasyon.”

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangan Para makakuha

  ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante)5

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  4

  Para sa mga Nakarehistro ang Kapanganakan:(Tignanang“ParaSaMgaBagongAplikante)

  Para sa mga Hindi Nakarehistro ang Kapanganakan: LateregisteredBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper

  (SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)OrihinalatphotocopyngVoter’sAffidavitoibapang

  dokumentonamayroongarawatlugarngkapanganakan,pagkamamamayan,pagkakilanlanattribalaffiliation

  Para sa mga muslim na AplikantePersonalnamagpakitasaDepartmentofForeignAffairsKumpletongApplicationFormBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper(SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)oCertifiedTrueCopy(CTC)nagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingNSOPatunayngpagkakakilanlanoibapangmgadokumentonamayroongbuongpangalan,arawatlugarngkapanganakan,atpagkamamamayan

  1

  3

  4

  2

  mga Karagdagan na KailanganPara sa mga may Asawa na Babae:

  MarriageCertificate(MC)nanasaSecurityPaperatgalingsaNSOoCertifiedTrueCopynagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingsaNSO

  Para sa mga Widowed: DeathCertificatengasawa

  Para sa mga Anulled:Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementonannulmentatNSO-issuedMarriageCertificatenamayannotationsaannulment decree

  Para sa mga Divorced: Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementondivorcenanakuhangdayuhangasawanamaypatunaynagalingsaPhilippineEmbassyoConsulatekungsaannakuhaangdiborsiyo

 • Bumalik sa mga nilalaman Bumalik sa mga nilalaman

  name Hire Processing Procedure (Para sa mga Direct Hire/name Hire)

  1.Pasaportenabalidopanghindikulangnganim(6)nabuwanbagoangpag-alisngbansa2.EntryVisananakatataksaPasaporte3.PhotocopyngKontrataoCertificateofEmployment4.NoObjectionCertificate(NOC)kapagwalangEntryVisananakatataksaPasaporte

  E-ReceiptAngE-ReceiptaypatunaynanabayarannaanglahatngkailangannatransaksyonsaPOEA,OWWA,atPhilHealth.9

  Ang“NameHire”aytumutukoysamgamanggagawananakakuhangtrabahosalabasngbansangwalangtulongmulasakahitanomangahensya.NgunitkinakailanganparinnilangmagparehistrosaPOEAparamaiwasanangkahitanomangpaglabagsakanilangkarapatanokontrata.Saparaannaito,mababantayandinngahensyaangkatayuanngmanggagawabilangOFWsaibangbansa.10

  Mga Kailangang Dokumento para sa mga Household Service Workers (HSW)11

  Paalala: Ihandaangorihinalatphotocopyngmgadokumento

  Overseas Exit ClearanceAngOverseasExitClearanceoOECayibinibigaysalahatngmanggagawangPilipinonapapuntangibangbansa.PwedeitomagingsaanyongOverseasEmploymentCertificate(OEC)oE-receipt(ElectronicReceipt).6

  Overseas Employment Certificate (OEC)AngOECayipinepresentasaPOEALaborAssistanceCenter(LAC)atBureauofImmigration(BI)saairportparahindinakinakailangangmagbayadngtraveltaxatterminalfee.Kasamanito,binibigyandinnglibrengOFWelectronicIDcardo“e-Card.”Itoaynagsisilbing“identificationcard”paramagamitanglahatngserbisyoparasamgaOFWs.7

  Unang Bahagi:EmploymentContractna:

  MaypirmangHSWatngemployerVerifiedngPhilippineOverseasLaborOffice(POLO)/LaborAttacheMaypatunaynagalingPhilippineEmbassy

  WorkPermit/Bisa/NoObjectionCertificate(NOC)BalidongPasaporte2X2Picture(ParasaMedicalReferral)Hilingparahindimakasamasa“DirectHiringPolicy”ngPOLOTESDANCIIparasamgaHSW(ParasamgabagongHSWs)

  Pangalawang Bahagi:Pre-DepartureOrientationSeminar(PDOS)CertificateMedicalCertificatenagalingsamgaDOH-Accreditednaklinikaoospital

  5

  AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  Mga Kailangang Dokumento para Mabigyan ng OEC8

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  6

  Proseso (Para sa Name Hires):

  12

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  Household Service Worker nC II Certification ng TESDA

  7

  AngPhilippineTVETQualificationandCertficationSystemoPTQCSayisangstrukturanaginagamitparakilalaninangmgakakayahanngmga“middle-levelskilledoccupations”kungsaankabilangangmgahouseholdserviceworkers.13

  Mga Kailangang Dokumento para sa Pag-Apply ng HSW NC II1.KumpletongApplicationForm2.Tatlong(3)Passportsizenalitratonamaypangalansalikodngbawatisa3.KumpletongSelfAssessmentForm

  Proseso para Mabigyan ng HSW NC II:141.SkillsTraining2.CompetencyAssessment3.Certification

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  8

  Competency Assessment

  PAALALA:

  1.Kumuhangendorsementlettermulasarecruitmentagency.Itoaykailanganninyongipapakitasaassessmentcenterparakayoaymatanggap.2.Kinakailangangmarunongkayongmaglinisngbahay,maghugasatmagplanstangdamit,atmaglutongpagkainparamapatunayannamarunongkayongmaginghouseholdserviceworker.Itoaytinatawagna“PerformanceAssessment.”3.PwedengsumailalimsaCompetencyAssessmentkahitnanakapagtaposngtrainingprogramhangga’talamninyonakayaniyonggampananangmgatungkulinbilanghouseholdserviceworker.4.Pwededinsumailalimsa“PortfolioAssessment”ngunithindiitoinaalokparasamgabaguhanghouseholdserviceworker.5.Angassessmentfeeayisanglibong(1000)pisolamangparasakahitanonganyongCompetencyAssessment.6.Humingingopisyalnaresibomulasaassessmentcenter.7.Kapagbumagsak,kinakailanganmagbayadmulingisanglibong(1000)pisoparamakaulitmulingassessment.8.Kapagnakapasanaman,irerekomendaagadngassessmentcenternabigyankayongNationalCertificatemulasaTESDA.

  Skills Training

  PAALALA:

  1.Bagomagpatalasaisangtrainingprogram,siguraduhinmunanaitoaynakarehistrosaTESDA.2.BayaranlamanganghalaganapinahihintulutanngTESDAayonsaopisyalnawebsite(http://www.tesda.gov.ph)athumingingresibo.3.KinakailangangmakatanggapngCertificateofCompletionpagkataposngpagsasanay.4.Kapagmayroonnangkaranasandatibilanghouseholdserviceworker,pwedenghindinamagsanaybagodumiretsosaCompetencyAssessment.

  Certification

  PAALALA:

  1.Angcertificationfeeayisangdaang(100)pisolamangatkailangangbayaranitosaopisinangTESDA.2.AngresiboatangNationalCertficate(NCII)parasaHouseholdServiceWorkersayibibigaypagkataposmagbayad.3.KailangangipresentasaPOEAangNationalCertificatekasamangkontratabagopamanmakaalisngbansapara mabigyan ng Overseas EmploymentCertificate(OEC)4.AngNationalCertificateaybalidohangganglimang(5)taon.

  15

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Kailangang Bayaran

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  9

  Pasaporte(Regular)Pasaporte(Rushed)NBI/PoliceClearanceMedicalExaminationTradeTests/TESDACertification*AuthenticationngmgadokumentoBirthCertificate(*KapagKinailanganLamang)

  Php950(15workingdays)Php1200(7workingdays)17

  Php11518-

  Php110019-

  Php14020

  =

  BisaPOEAProcessingFeeOWWAMembershipContributionPhilHealthMedicare

  (Dependesabansangpupuntahan)US$100/Php4,291.50US$25/Php1,072.88Php900

  =

  Pwedengmaningilangrecruitmentagencyngplacementfeenanagkakahalagasaisang(1)buwannasahod.Ngunittandaannamayroongibangbansanaipinagbabawalangpaniningilngplacementfees.22

  PAALALA:AyonsapatakaranngPOEA,angemployerangkailangangmagbayadngdocumentationcostsatprocessingfeesngdomestichelper.23

  Documentation Costs16

  Processing Fees21

  Placement Fees

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Ahensyang Dapat Tandaan

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  10

  Depertment of Foreign Affairs (DFA)AngDepartmentofForeignAffairsoDFAayangpangunahingahensyanggobyernonaresponsablesapaghahangadngmaayosnaforeignpolicyparasabansa.AngkanilangmisyonayangmapaabotanginteresngsambayanangPilipinosabuongmundosapamamagitanngpagbuongmatitibaynarelasyonsaiba’tibangbansa.Nakikipag-ugnayandinangDFAsaibapanginternationalorganizationsparaprotektahanang“territorialintegrityatnationalsovereignty”ngPilipinas.24

  Department of labor and Employment (DOlE)

  AngDepartmentofLaborandEmploymentoDOLEayangopisyalnaahensyanggobyernongPilipinasnanamamahalasapaggawaatpagpapatupadngmgapatakaranatprogramanamaykinalamansalaboratemployment.AngkanilangmisyonaymagkaroonngmasmadamingoportunidadparasamanggagawangPilipinopatinarinangprotektahanangkanilangmgakapakananbilangtrabahador.25

  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)

  AngOverseasWorkersWelfareAdministrationoOWWAayisangahensyangkabahagingDepartmentofLaboroDOLE.AngkanilangpangunahinglayuninayprotektahanatitaguyodangkapakananatkabutihanngmgaOverseasFilipinoWorkersoOFWsatngkanilangmgapamilyabataysaLaborCodengPilipinas.ResponsibilidaddinngOWWAnaasikasuhinangrepatriationngmgaOFWssakalingmagkaroonnggiyera,epidemya,sakunaatibapangmgabantasakanilangkaligtasan.26

  Philippine Overseas EmploymentAdministration (POEA)

  AngPOEAoPhilippineOverseasEmploymentAdministrationayangnamumunongahensyangPilipinasnanamamahalasapangangasiwaatpagtataguyodngmgaprogramangmaykinalamansapagtratrabahongmgaPilipinosalabasngbansa.KabilangsamgamithiinngahensyaayangpagreregulangindustriyanamaykinalamansapagpapadalangmgaPilipinoabroad;angpakikipag-ugnayansamgaemployersalabasngbansaupangmaginggabaysamganararapatatlegalnausapin;angpangangalagasakaligtasanatkapakananngmgaOFWs;atangpagbibigaysuportasapamamagitanngpagturosamgaOFWkungpaanogamitinngtamaangperangkinikitaatmagbungaanghirapatpagodsapag-alisngPilipinas.27

  Philippine Overseas labor Office (POlO)

  AngPOLOoPhilippineOverseasLaborOfficeaykasalukuyangmayroongtatlumpu’tpitong(37)opisinasaiba’tibangbansaatrehiyon.AngmgamisyonngPOLOay:siguraduhingmayroongsapatnaproteksyonangmgatrabahadornaPilipinosapagkakaroonngmaayosnapapelesatpagsunodsamgapolisiyangbansangpinagtratrabahuhan;magbigaynghandangtulongsakalingmayPilipinongnangangailangansalugarnasakop;maghanapngmaayosnamgaoportunidadpangtrabahonapwedengpasukanngmgaPilipinosabansangiyon;athuliayangpagtaguyodsapangkalahatangkabutihanngmgaOFWssabansangnasasakopsapamamagitanngmgaprogramaataktibidadnamakakatulongsapagyamanngkaalamanngmgaOFWsukolsabansangpinagtratrabhuhanatsaPilipinas.28

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASPre- Departure

  Orientation Seminar ng OWWA

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  AngPre-DepartureOrientationSeminaroPDOSayisinasagawangOWWAparasalahatngmgapaalisnaOFWs.AngpangunahinglayuninngPDOSayangmaiparatinganglahatngkailangangmalamanparamaihandaangsarilipagdatingsaibang bansa

  LahatngmgapaalisnaOFWsaykinakailangangdumalosaPDOS.Angmgaseminarnaitoayisinasagawangmgaiba’tibangahensyanglisensyadongPOEAatmganon-profitnaorganisasyon.Bawatseminarayinaabotnglimang(5)orasdahilisa-isangnitongsinusuriangmgasumusunodnapaksa:29

  Values ClarificationThe Code of Discipline para sa mga OFWsCoping Mechanisms Karapatan at Obligasyon na nasa KontrataTungkulin at ObligasyonInstitutional Support SystemsRemittance ProceduresHIV/AIDS EducationTravel Procedures

  1

  7

  6

  543

  2

  98

  Kamakailanlamangayisinamanarinangself-defensesaseminar.Itinuturoitosaparaanngpagpapanoodngisangtatlumpung(30)minutonabidyonaginawangInternationalOrganizationforMigrationoIOM.Naghandarinangorganisasyonngmgakaragdagannamateryalestungkolsapisikal,sekswalatpananalapinapang-aabusosamgaOFWs.30

  11

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Karapatan

  Bilang Domestic Helper31

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  12

  Federal lawAngkarapatanngmgamigrantdomesticworkersayhindikasalisa“FederalLaw”ngU.A.E.Alinsunodsabatasnaito,silaaykabilangsakateorgyana“contractworkers”ngunithindipantayangturingsakanila.Dahildito,nawawalansilangmgakaratapannamagkaroonnglimitadongorasngtrabaho,bakasyonkadalinggootaonat“end-of-workcompensation.”

  o SuweldoSumusuweldonghindibabasaDHS500oUS$130kadabuwanangisangmigrantdomesticworkersaU.A.E.Minsan,pwedepaitongtumaassaDHS700oUS$200kadabuwan.Angkanilangsuweldoaybataysakanilanglahiathindisakanilangkakayahan.

  o KontrataKinakailangandinmayroonsilangkontratanapanghahawakansakanilangemployernamanggagalingsarecruitmentagency.Sadokumentongitonakasaadangkanilangmgakarapatanatresponsibilidadbilangmigrantdomesticworker.

  o Work Permit at Residence Visa Angkaraniwangkontratangisangdomesticworkeraytumatagalngdalawang(2)taonsailalimngisangemployer.Kapagitoaynapasona,pwedengirenewang“workpermit”at“residencevisa.”Kinakailanganlangipakitangemployerangmgaimportantengdokumentotuladng: 1.BalidonaPasaporte 2. “MaidSponsorshipValidCard”

  o Mga Iba pang BenepisyoBinibigyanng“tip”ngmgaemployersaU.A.E.angkanilangempleyadongdomesticworkerkapagmayroongmgaokasyonopagtitipon

  Binibilandinnilaitongmgagintongalahasatdagdagnaperamakabilingmga pasalubongsapamilya.Sinasagotdinnilaangmga“shippingexpenses”parasapadalangmgadomesticworkerssakanilangbansa.

  Immigration law

  Angmgamigrantdomesticworkersaysakopng“ImmigrationLaw”ngU.A.E.Mayroongsilangapat(4)nabatasnakinakailangangsundin.Angpinakaimportanteditoayangpagbawalsa“familyreunion”nanakasulatsa1996amendment.

  Nakasaaddinditoangdalawang(2)kondisyonnakailangansundinng“non-national”naemployerkapagkukuhangdomesticworker.Itoayangmgasumusunod: 1.KailanganhindibababasaDHS6,000oUS$2,000angkinikitang“non-national.” 2.Kailanganbayaranng“non-national”anggobyernongU.A.E.ngDHS4,000oUS$1,200.

  o “Domestic Card”Kinakailangannamayroong“DomesticCard”angmgaemployernanaiskumasundongmgamigrantdomesticworkers.SaparaannaitonamamanmananngDepartmentofImmigrationkungilanangdomesticworkernanagtratrabahosaisangisponsor.Responsibilidadngemployernaipaalamagadsagobyernokungumalisnangbansaolumayassakanyaangdomesticworker.Dahilkapaghindi,ituturingparinnasailalimniyaangsinasabingdomesticworker.

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Karapatan

  Bilang Domestic Helper31

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  13

  Kafala SystemAng“KafalaSystem”aykinikilaladinbilang“SponsorshipSystem”naipinatutupadngU.A.E.Angmgaemployersngmgamigrantdomesticworkersayangtumatayongisponsorsnila.

  Napupuntasaemployerangkapanyarihannakontrolahinangkada-galawngdomesticworkerdahilsilaangmayhawakngvisanito.Responsibilidadngemployerangpasaporteatibapangopisyalnadokumentohangga’tmakaalisitongbansa.

  Saunangtatlo(3)hanggangapat(4)nabuwan,pwedengmagsumbongangemployeroangdomesticworkersaahensyakapagnagkaroonngproblema.Pwedengmabagoanglegalnakatayuanotrabahongdomesticworkerkapagnangyariito.

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  2007 Employment Contract Para sa Domestic Workers at Sponsors32

  Ang“EmployerAgreementContract”parasamgadomesticworkersoahensyaatamoaydapatparehongnasasalitangInglesatArabicupangmaintindihanngdalawangpanig.

  Mayroonglabing-isang(11)namgaArtikulonanilalamanangkontratang: “FirstParty”bilangangEmployer “SecondParty”bilangangServantoDomesticHelper

  o Nakasaad dito ang mga sumusunod:

  I. Pangalan ng Amo TirahanngAmo Nasyonalidad KasarianPassport#TeleponoII. Pangalan ng Domestic Helper NasyonalidadKapangnakanTirahanPangalanatTirahanng“EmergencyContact”KasarianPassport#

  14

  o Ang mga Nilalaman: I. Unang Artikulo: Ang Uri at Deskripsyon ng Trabaho at Suweldo DapatnakasaadkungmagkanoangsuweldongPilipinongDomesticHelperpatinarinangmgasumusunod: Kungkailanibibigayosaanongarawngbuwanibibigayangsuweldo.Halimbawa:Angsuweldoaydapatibigayngbuosa tuwingkatapusanngbuwan. Kasamanarinangpagkainsaaraw-araw Angamoatdomestichelperaydapatpumirmang “salaryrecord”upangmapatunayanangpagbigayatpagtanggapngsuweldo.AnglistahanokasunduannaitoaynakasaulatsaArabicatInglesatnasakamaynamanngamo. AngDomesticHelperaypumapayagsatrabaho, obligasyon, at batas na isinaad ng amo. AngAmoayhindipwedengmag-utosngmgatrabahongdelikadonakasasamasakalusuganatkaligtasanngDomesticHelperoanumanglabagsakarapatanat dignidad ng tao. AngAmoayhindipwedengpilitinangDomesticHelpernamagtrabahoparasaibangtao,malibannalamangkungangmgaitoaynakasaadsamgakondisyonng“EntryatForeigner’sResidencyLaw”. AngAmoaynangangakongtutulunganangDomesticHelpernaipadalaatihatidangsuweldonitosapamamagitanngregulasyonngbangko.

  1

  3

  2

  4

  5

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  15

  II. Ikalawang Artikulo: Ang Ayos ng Trabaho at Bakasyon Angtrabahoaynasaayosnamaykasunduansapagitanngamoatdomestichelper,kasamanaangsapatnabakasyonatpahinga.Angservantodomestichelperaydapatbigyanngisang(1)buwangbakasyonnamaybayadpagkataposmakumpletongkonrata.Angdomestichelpernamanaypwedengpiliinokuninangbayadparasaisangbuwannalamangkaysasasaisangbuwangbakasyon,kasamanarinanghalagangisang“returnticket”pauwisaPilipinas.III. Ikatlong Artikulo: Tiket sa PagbiyaheSaorasnamataposangkontrata,angamoaydapatmagbayadparasapamasahepauwisaPilipinasngdomestichelper.IV. Ikaapat na Artikulo: Tutuluyan o TirahanAngamoaydapatmagbigayngmaayos,ligtas,atmalinisnatirahanparasadomestichelpero“servant.”V. Ikalimang Artikulo: Mabuting Pagtrato Angamoaypumapayagnatratuhinangdomestichelperngmakataonamaydignidadatproteksyonsakatawanatpagkatao.Angdomestichelperaypumapayagnagawinangkanyangmgatrabahoatobligasyonngbuongloobatkusanduangtutuparinangmgaitonamaypaggalangsamoral,kultura,attradisyonngbansangpinagtratrabahuhan.VI. Ikaanim na Artikulo: Komunikasyon at PakikitungoAngamoaydapattumulongsadomestichelpersakalingmayproblemaodipagkakasundoitosapamilyasaPilipinas,ngunitmaypaggalangparinsapersonalnabuhayngdomestichelpersalahatngpagkakataon.AngdomestichelperangmaysagotomagbabayadsapagpapadalangmgalihamsakanyangpamilyasaPilipinas.

  2

  1

  2

  2

  1

  1

  VII. Ikapitong Artikulo: Pangangalaga sa KalusuganAngamoayinoobliganamagbigayngpanggamotatpangangalagasakalusuganparasadomestichelper.VIII. Ikawalong Artikulo: Pagkamatay at Paglibing Sakalimangangdomestichelperaysumakabilangbuhayhabangnasailalaimngkontratasakanyangpagtratrabaho,angamoaydapatmagbayadsapamilyangdomestichelperngnararapatnakompensasyonparasasahodngbuwannaiyonkungkailanpumanawangdomestichelper.AngamorinayobligadongibalikangkatawanatlahatngpersonalnagamitngdomestichelperpauwingPilipinas.IX. Ikasiyam na Artikulo: Ang Durasyon o Haba ng KontrataAnghabangkontrataaydalawang(2)taonmulasapetsangpagdatingngdomestichelpersaUAE,atmaaaringdagdaganpangisang(1)taonohigitpa,dependesakahilinganngdalawangmagkabilangpanig.Kungsakalingangamoayhumilingnaisawalangbisaangkontrataokasunduan,angamoaydapatmagbigayngtiketsadomestichelperpabalikngPilipinasatpagbayadngbuongisangbuwangsuweldo.AngdomestichelperaymaglilipatomagpapadalangperasaPilipinas,kungangkontrataaynapigilonahinto.X. Ikasampung Artikulo: Di Pagkakasundo sa Pagitan ng Dalawang Panig Kungsakalingmayhindipagkakasunduansadalawangpanig,parehoayobligadongmakipag-ugnayansa“NaturalizationandResidencyAdministration”atkungwalaparinmapagkasunduanpagkataposngdalawanglinggoaymaaringdalhinangproblemasalokalnakorte.Kasamangkaparusahannanakasaadsa“EntryatResidencyLaw”,angkarapatanngdomestichelperaymapawawalangbisaatmawawalanngepektosakalingangdomestichelperaytumakasobiglangumalis.

  2

  1

  1

  2

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  16

  XI. Ikalabing-isang Artikulo: Pag-abruba sa KontrataAngkontrataaynagmulasailalaimng“LawNumber6sataong1973,Foreigner’sEntryandResidency.”Angamoayobligadongsundinatgawinlahatngprosesongnakasaadsa“SpecializedNaturalizationandResidencyAdministration.”Angemployerayobligadongsundinlahatngregulasyonsapagtanggapngdomestichelperkahitnaangpagtanggapsadomestichelperaywalasatulongng“DomesticWorkers’Offices.”

  PAALALA: Angkontrataaydapatmaypirmangemployeratdomestichelper,nakaprintsatatlongkopya,parehongnasasalitangArabicatIngles,atmaykopyaangdalawangpanignanakapirma.Angikatlongkopyanamanaynakatagosa“NaturalizationandResidencyAdministration”kungkinakailangan.

  1

  2

  3

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASGabay Para makaiwas sa Illegal Recruitment

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  17

  Ano ang Illegal Recruitment?33

  AlinsunodsaArtikulo13ngLaborCodengPilipinas,angpinakasimplengdepinisyonngIllegalRecruitmentayangpagkalapngmgamanggagawangPilipinoparamagtrabahosaibangbansangwalanglisensyaowalangawtoridadmulasaPOEA.

  Pagsingilopagtanggapngperanamasmalakipasakinakailangangbayad;Paggawangmgapekengdokumentonamaykaugnayansarecruitmentoemployment;PagbigayngmalingimpormasyonodokumentoparalamangmakakuhanglisensyaoawtoridadsailalimngLaborCode;Pagpilitsamanggagawanaumalissakasalukuyangtrabahoparaalokanngibapangtrabahosaibangbansa;Pagpadalangmgamanggagawasamgalugarnamapanganibsakalusugan,moralidadosadignidadngPilipinas;PagpalitopagbagongemploymentcontractsnawalangpahintulotmulasaDepartmentofLaborandEmployment;PagtagongmgadokumentongmaykaugnayansapagbiyahengOFWkapalitngpera;Hindipagsumitengmgaulattungkolsakatayuanngtrabaho,placementvacancies,remittancesngforeignexchangeearningsatibapangimpormasyonnamaykinakailangangmalamanngSecretaryngLaborandEmployment.

  Iba Pang Anyo ng Illegal Recruitment

  1

  4

  3

  2

  5

  7

  6

  8

  Paano makakaiwas sa IllegalRecruitment34

  (Tignanangmgalitratosasusunodnapahinaparasamasdetalyadongeksplanasyon)

  PAALALA:Parasiguradonglisensyadoangahensyangbalakaplayanoinaaplayan,tumungosaPOEAwebsite(http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=all)parasakumpletonglistahanngmgaaccreditednaahensya.

  http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=allhttp://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=all

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASGabay Para makaiwas sa Illegal Recruitment

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  18

 • mga Dapat at Di-DapatGawin sa Dubai (UAE)

  AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Dapat at Di-Dapat

  Gawin sa Dubai (UAE) 3536

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  19

  MGA DAPAtGAWIN SA PAGTIRa

  SA UAE

  Tandaan na kapag Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aabstina sa pagkain, pag-inom, at paninigarilyo sa gitna nang pagtaas ng

  araw at paglubognito.

  Tumanggap lamang ng pagkain o inumin gamit ang

  kanang kamay, ito rin ang damat gamitin sa pagkain

  at pag-inom.Magdamit ng disente at nararapat

  lamang nang sa gayon ay makapagbigay ng respeto at

  konsiderasyon sa mga lokal na naninirahan sa Dubai o UAE

  pati na rin sa kanilang mga kaugalian.

  Huwag magpakita ng "Public Display of Aection" o PDA, ang paghawak ng kamay ay tanggap

  subalit ang paghalik at paghawak sa ibang bahagi ng

  katawan ng miyembro ng kabilang kasarian ay hindi

  maaaring gawin, maaari kang maaresto at makulong dito.

  Pagbigay ng "Bad Finger", Paglabas ng Dila, Kahit na

  ang agresibong kumpas ng kamay, at Pagtawag sa isang tao gamit ang daliri o mga daliri ay kinokonsiderang

  bastos.

  Huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamot,

  produktong karne o baboy, at pornograpikong libro at iba

  pa pang materyal nakagaya nito.

  Huwag makipag live-in, magkaroon ng sekswal na relasyon sa labas ng kasal, pakikipagrelasyon sa may

  asawa at anghomsekswalidad ay

  mahigpit naipinagbabawal.

  Huwag lumabas sa pampublikong lugar

  ng nakainom.

  Huwag magsuot ng mga pang-itaas na masyadong

  mababa, masyadong maigsing pang-ibaba, at "sleeveless" para sa

  mga kababaihan. At sa mga kalalakihan naman ay hindi dapat

  makitang maglakad sa mga pampublikong lugar na naka pang swimming at bikini kung wala rin naman sila sa beach o swimming

  pool.

  (Para sa mga kalalakihan) Huwag maunang

  makipagkilala sa mga Emirati na kababaihan nang

  nakikipagkamay hanggang siya ang maunang mag-abot

  ng kanyang kamay.

  Halimbawa:

  Pagbigay ng "Bad Finger", Paglabas ng Dila, Kahit na

  ang agresibong kumpas ng kamay, at Pagtawag sa

  isang tao gamit ang daliri o mga daliri ay

  kinokonsiderang bastos.

  MGA HINDI DAPAt GAWIN SAPAGTIRa SA UAE

  [email protected]#$%*

  (Para sa mga OFW na hindi Muslim) Huwag kumain,

  uminom, o manigarilyo sa pampublikong lugar lalo na

  sa harap ng ibang mga tao.

  Huwag ipakita ang talampakan ng paa o nagpapakitang ang

  iyong paa ay nakaturo sa isang tao. Huwag dumikwatro o

  umupo sa harapan ng importanteng bisita o opisyal,

  kinokonsidera itong bastoso di katanggap

  tanggap.

  Huwag kumuha ng mga litrato ng mga moske, mga base ng

  militar at lalo na ang mga kababaihang Arab. Huwag mag-alok ng inuming

  alkohol o pagkain na maykarne sa mga Muslim na

  kakilala.

  beer

  Ang Dubai o UAE ay isang bansang Muslim at ang kultura, pag-uugali, at tradisyon na ginagawa ng mga

  taong nakatira dito ay purong Arab, base na rin sa mga turo sa relihiyong Islam.

  kanan

  beer

  MGA DAPAtGAWIN SA PAGTIRa

  SA UAE

  Tandaan na kapag Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aabstina sa pagkain, pag-inom, at paninigarilyo sa gitna nang pagtaas ng

  araw at paglubognito.

  Tumanggap lamang ng pagkain o inumin gamit ang

  kanang kamay, ito rin ang damat gamitin sa pagkain

  at pag-inom.Magdamit ng disente at nararapat

  lamang nang sa gayon ay makapagbigay ng respeto at

  konsiderasyon sa mga lokal na naninirahan sa Dubai o UAE

  pati na rin sa kanilang mga kaugalian.

  Huwag magpakita ng "Public Display of Aection" o PDA, ang paghawak ng kamay ay tanggap

  subalit ang paghalik at paghawak sa ibang bahagi ng

  katawan ng miyembro ng kabilang kasarian ay hindi

  maaaring gawin, maaari kang maaresto at makulong dito.

  Pagbigay ng "Bad Finger", Paglabas ng Dila, Kahit na

  ang agresibong kumpas ng kamay, at Pagtawag sa isang tao gamit ang daliri o mga daliri ay kinokonsiderang

  bastos.

  Huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamot,

  produktong karne o baboy, at pornograpikong libro at iba

  pa pang materyal nakagaya nito.

  Huwag makipag live-in, magkaroon ng sekswal na relasyon sa labas ng kasal, pakikipagrelasyon sa may

  asawa at anghomsekswalidad ay

  mahigpit naipinagbabawal.

  Huwag lumabas sa pampublikong lugar

  ng nakainom.

  Huwag magsuot ng mga pang-itaas na masyadong

  mababa, masyadong maigsing pang-ibaba, at "sleeveless" para sa

  mga kababaihan. At sa mga kalalakihan naman ay hindi dapat

  makitang maglakad sa mga pampublikong lugar na naka pang swimming at bikini kung wala rin naman sila sa beach o swimming

  pool.

  (Para sa mga kalalakihan) Huwag maunang

  makipagkilala sa mga Emirati na kababaihan nang

  nakikipagkamay hanggang siya ang maunang mag-abot

  ng kanyang kamay.

  Halimbawa:

  Pagbigay ng "Bad Finger", Paglabas ng Dila, Kahit na

  ang agresibong kumpas ng kamay, at Pagtawag sa

  isang tao gamit ang daliri o mga daliri ay

  kinokonsiderang bastos.

  MGA HINDI DAPAt GAWIN SAPAGTIRa SA UAE

  [email protected]#$%*

  (Para sa mga OFW na hindi Muslim) Huwag kumain,

  uminom, o manigarilyo sa pampublikong lugar lalo na

  sa harap ng ibang mga tao.

  Huwag ipakita ang talampakan ng paa o nagpapakitang ang

  iyong paa ay nakaturo sa isang tao. Huwag dumikwatro o

  umupo sa harapan ng importanteng bisita o opisyal,

  kinokonsidera itong bastoso di katanggap

  tanggap.

  Huwag kumuha ng mga litrato ng mga moske, mga base ng

  militar at lalo na ang mga kababaihang Arab. Huwag mag-alok ng inuming

  alkohol o pagkain na maykarne sa mga Muslim na

  kakilala.

  beer

  Ang Dubai o UAE ay isang bansang Muslim at ang kultura, pag-uugali, at tradisyon na ginagawa ng mga

  taong nakatira dito ay purong Arab, base na rin sa mga turo sa relihiyong Islam.

  kanan

  beer

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Paglabag at nararapat ng Parusa

  Para sa mga “land-Based Worker”Kabilangang mga House Helper at Domestic Helper38

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  20

  AngmgasumusunodaynakasaadngmalinawsamgaBatasatRegulasyonnaipinapatupadngPOEA:

  Ang mga Sumusunod ay Seryosong Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  Ang mga Sumusunod naman ay mga mas mababang Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  2

  3

  1

  1 Ang paggawa ng isang mabigat na kasalanan o krimen na dapat maparusahan ng batas ng Pilipinas at batas ng bansang pinagtratrabahuhan.

  Unang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Pangalawang Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Hindi makatarungang pagtanggi na umalis patungo sa bansa o lugar na pagtratrabahuhan pagkatapos na lahat ng paggawa at pag-alis na dokumento ay naaprubahan na ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan.

  Unang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Pangalawang Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  2

  Pagsumite o paggawa ng mga pekeng impormasyon o dokumento para maaprubahan ang aplikasyon sa trabaho o employment.

  Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Ikatlong Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Hindi makatarungang paglabag sa employment contract.Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Ikalawang Paglabag:AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Pagnakaw o pagkuha ng pondo o pera ng kumpanya at/o mga kagamitan na ipinagbilin ng kasamahan sa trabaho para ipadala sa kanilang pamilya o kaanak sa Pilipinas.

  Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASmga Paglabag at nararapat ng Parusa

  Para sa mga “land-Based Worker”Kabilangang mga House Helper at Domestic Helper37

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  21

  Ang mga Sumusunod naman ay mga mas mababang Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  Bayolasyon sa mga sagradong ritwal at kaugalian ng bansang pinagtratrabahuhan. Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”. Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”. Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  4

  PAALALA: KahitsinoaymaykarapatangmagsampangkasooreklamolabansaDomesticHelperoHouseHelper(LandBasedOFW),maaariitonggawinsaPOEAatnasailalimngpanunumpa.AngPOEAnamanaymagsasagawangaksyonatlilitisinangkasooreklamosangayonsaimpormasyonnagalingsaOFW.

  Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisa“OverseasEmploymentProgram”.Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASAng Iba Pang

  Posibleng mga Paglabag ng mga OFW/ Domestic Helper/ House Helper:38

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  22

  Adiksyon sa droga o posesyon ng ipinagbabawal at delikadong gamot;

  Pagsusugal o iba pang kagaya nito, lalo na kung ang batas ng bansang pinagtratrabahuhan ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga ito;

  Paggawa ng kaguluhan o preblema sa lugar ng pinagtratrabahuhan;

  Pagnanakaw at panloloob;

  Nagpapasimuno o sumasali sa mga strike o alinmang paghinto ng trabaho kung saan ang mga batas ng pinagtratrabahuhan ay ipinagbabawal ang mga nasabing kilos;

  Pagtakas o pag-abandona sa employer;

  Paglalasing, lalo na kung ang batas ng bansang pinagtratrabahuhan ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga nakalalasing na inumin, kemikal, at iba pang kagaya nito;

  Ang Iba Pang Posibleng mga Paglabag ng mga OFW/ Domestic Helper/ House Helper:

  beer

  A

  A

  A

  A

  STRIKE!! STRIKE!!

  STRIKE!!

  $

  Prostitusyon, Imoralidad, at Kalaswaan;

  Bandalismo o pagsira sa pagmamay ari ng kompanya o ng pinagtratrabahuhan.

  Vandalism

  Pagdadala ng baril o pagmamay ari ng nakakamatay na armas;

  Ang hindi pagsunod sa mga nakasaad sa employment contract;

  employment

  contract

  Ang hindi pagbayad sa mga panunugutan sa pagbalik ng Pilipinas;

  $

  Ang hindi pagsuporta sa pamilya;

  Ang hindi pagsunod sa "Code of Discpiline for Overseas Wokers."

  Code ofdiscipline

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

 • AnG PAG-AlIS nG PIlIPInASDagdag na Gabay

  mula sa migrante39

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  23

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

 • 24

  ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  ANG PAGDATING SA IBANG BANSA

  “Karaniwantalagananangyayarisahaloslahatngbansa,kapagfirst-timerkaatnakitayungpassportmonaPilipino,talagangmararamdamanmoyungibangklasengpaghihigpitdahilPilipinoka.Kahitmeronkangmgadokumento.”

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

 • AnG PAGDATInG SA IBAnG BAnSAlokasyon at numero ng

  Embhada ng Pilipinas , OWWA at POlO

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  25

  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary:

  Address:

  Tel No:Fax:

  Email Address:

  H.E.(Ms.)GraceR.PrincesaVillaNo.8StreetNo.8,Sector94,Zone2,AlBateen,AbuDhabi,UAE,P.O.Box3215(9712)639-0006(9712)[email protected];[email protected]

  OWWA Dubai (UAE) 41

  Tel No:Fax No:

  Email Address:

  (9712)639-0024(9712)[email protected];[email protected]

  POlO Dubai (UAE) 42

  Labor Attache I:Tel No:

  Fax No:Email Address:

  Ms.Ma.CorazonVenusN.Abad(9714)220-701;(9714)265-9974(9714)[email protected];[email protected]

  Embahada sa Dubai (UAE) 40

 • AnG PAGDATInG SA BAnSADagdag na Gabay

  mula sa migrante43

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  26

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pagdating sa Ibang Bansa)

  Napakaimportante na tandaan ang mga impormasyon na may kaugnayan sa tradisyon, kultura at mga kaugalian ng tao sa lugar ng pinagtratrabahuhan.

  Tradisyon

  kultura

  kaugalian ng tao

  Pagkatapos, pag-aralan ang lahat ng mga natutunan at i-apply ang lahat ng ito sa araw-araw.

  1 2 3Kailangang matutuong mag-obserba kung paano kumilos ang mga tao sa inyong kapaligiran kapag walang alam tungkol sa kanilang kultura para maiwasang magkamali.

  goodmorning

  ma'am.

  Kapag hindi naman sigurado sa isang bagay, mas mabuting hintayin muna na iba ang gumawa para malaman ninyo ang kahihinatnan.4 5

  Importante din na palaging nasainyo ang inyong "cellphone" para bukas parin ang linya ng komunikasyon ninyo sa inyong pamilya sa Pilipinas kung sakaling may masamang mangyari.

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  27

  ano ang akingGAGAWIN SAKALING MAY

  MANGYARI

  HindipagpapasahodopagbabagongkontrataangnangungunasamadalasnakasongnahahawakannaminsaGitnangSilangan.Doondinyungpinakamataasnakasongmysteryosongpagkamatay.Dinedeclare nga namin na ito yung pinakamalalangsitwasyoneh,satotoolang.”

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

 • AnO AnG AKInG GAGAWIn SAKAlInG mAY mAnGYAYARI

  mga Kailangang GawinKung Sakaling magkaroon ng Kaso44

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  28

  IpagbigayalamsaEmbahadangPilipinasoPOLOangkaso.Makipag-ugnayansaabogadongtinalagangDFAparamapabilisangpag-absuweltongkaso.Ipaalamangbuongkwento,ibigayanglahatngkailangangimpormasyonatipakitaangmgakinakailangangdokumento.

  12

  3

  Dagdag na Gabay mula sa migrante45

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ano Ang Aking GagawinSakaling May Mangyari)

  Alamin ang Criminal Justice System sa bansang pinagtratrabahuhan.

  Bago magsampa ng kaso, humingi muna ng payo sa mga NGOs tulad ng Migrante International para malinawan sa kasong kinasasangkutan.

  migrante international

  1 2

  CRIMIN

  AL JUS

  TICE

  SYSTEM

 • AnO AnG AKInG GAGAWIn SAKAlInG mAY mAnGYAYARI

  mga Kailangang DokumentoPara magsampa ng Kaso46

  BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  29

  Kumpletong SalaysayOFW Information SheetAgency Verification FormPOEA Approved ContractPDOS CertificatePhotocopy ng PasaporteResiboPayslipCertificate of IndigencyIba pang mga dokumentong may kinalaman sa deployment na makakatulong sa kaso

  TANDAAN: Kungsakalingkayoaynagingisangbiktima,oanginyongkapamilya, okayanamanmaykakilalakayongbiktimangpang-aabuso, eksploytasyon,illegaltermination,humantrafficking,okapabayaan mulasagobyerno,huwagkayongmagdalawangisipna magsumbongsaMigranteInternational.Nanditokamiparatulungan kayo.

  I-clicklamanganglinknaito:(http://migranteinternational.org/?page_id=1187t)atsagutanangmgapatlangsa“Migrante OnlineGrievanceForm.”Sapamamagitannito,maipapaabotsa MigranteInternationalangnaisninyongiparatingatagarannaman kayongmatutulungan.

  http://migranteinternational.org/?page_id=1187thttp://migranteinternational.org/?page_id=1187t

 • nOTES BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  30

  1 Sabban,R.(2002).MigrantwomenintheUnitedArabEmirates:Thecaseoffemaledomesticworkers(GENPROMWorkingPaperNo.10).RetrievedfromInternationalLabourOfficewebsite:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_117955.pdf

  2U.S.DepartmentofState,BureauofNearEasternAffairs.(2011).Backgroundnote:UnitedArabEmirates.Retrievedfromhttp://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5444.htm

  3 OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).PDOSmaterials:UnitedArabEmirates.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/materi-als/uae.html

  4 PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2010).OFWdeploymentpercountryandskill–newhires.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/stats/2010%20Deployment%20by%20Destination,%20Occupation%20and%20Sex%202010%20-%20New%20hires.pdf

  5 DepartmentofForeignAffairs.(2009).Passportrequirementsforfirst-timeapplicants.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/consular-services/passport/passport

  6PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2011).HiringFilipinoworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/about/hiring.htm

  7DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:Whatistheoverseasemploymentcertificate(OEC)issuedbythePOEA?Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1#faq30

  8CitizenServices.(2009).POEAoverseasexitclearancerequirementsforofwspercountryofwork.Retrievedfromhttp://www.citizenservices.com.ph/poea/requirements/?start=s&end=u

  9 E-GovernanceCenterofExcellence.(n.d.).POEA’se-link:Revisited.Retrievedfromhttp://egov-coe.ncc.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=1

  10PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2002).POEArulesandregulationsgoverningtherecruitmentandemploymentofland-basedoverseasworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/rules/POEA%20Rules.pdf

  11PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).Namehireprocessingprocedure.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/ofw/nameHire.pdf

  12PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).Citizen’scharter.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/arta_iso/POEA%20Citizen%20Charter.pdf

  13 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Fre-quentlyaskedquestions(FAQs)onassessmentandcertification:WhatisPTQCS?Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=309

  14 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Pro-ceduresandguidelinesinapplyingforHSWNC.Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=48

  15TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Fre-quentlyaskedquestions(FAQs)onassessmentandcertification:Whatisanationalcertificate(NC)?Acertificateofcompetency(COC)?Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=309

  16DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:Whatarethelegaldocumentationandprocessingfeesthatarecruit-mentagencyisallowedtocollect?Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1

  17DepartmentofForeignAffairs.(n.d.).Passportfees.Retrievedfromhttp://www.passport.com.ph/passport-fees

  18NationalBureauofInvestigation.(n.d.).Onlineapplication.Retrievedfromhttp://www.nbi.gov.ph/online_application.html

 • nOTES BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  31

  19TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(2012).ProceduresandguidelinesinapplyingforHSWNCII.Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=48

  20NationalStatisticsOffice.(2008).Feescollectedbytheofficeofcivilreg-istrargeneralbytypeofrequest.Retrievedfromhttp://www.census.gov.ph/data/civilreg/ocrgrevfees.html

  21DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:HowmuchistheprocessingofdocumentsatPOEA.Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1

  22PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2011).HiringFilipinoworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/about/hiring.htm

  23L.Perez(personalcommunication,June19,2012)

  24DepartmentofForeignAffairs.(2009).Mission/vision.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/about-the-dfa/mission-a-vision

  25DepartmentofLaborandEmployment.(2009)AboutDOLE.Retrievedfromhttp://www.dole.gov.ph/secondpage.php?id=57

  26OverseasWorkersWelfareAdministration.(n.d.).TheOWWA.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/about/

  27PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).AboutPOEA.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/html/aboutus.html

  28EmbassyoftheRepublicofThePhilippinesSouthKorea.(n.d.).Philippineoverseaslaboroffice.Retrievedfromhttp://www.philembassy-seoul.com/polo.asp

  29OverseasWorkersWelfareAdministration.(n.d.).Pre-departureorientationseminar(PDOS).Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/mate-rials/

  30Sayres,N.J.(2007).AnanalysisofthesituationofFilipinodomesticworkers(ILOSpecialActionProgrammetoCombatForcedLabour:Mobi-lizingActionfortheProtectionofDomesticWorkersfromForcedLabourandTraffickinginSoutheastAsia).RetrievedfromInternationalLabourOrganizationwebsite:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-manila/documents/publication/wcms_124895.pdf

  31Sabban,R.(2002).MigrantwomenintheUnitedArabEmirates:Thecaseoffemaledomesticworkers(GENPROMWorkingPaperNo.10).Re-trievedfromInternationalLabourOfficewebsite:http://www.ilo.org/wc-msp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_117955.pdf

  32(2007).Contractagreementtobringinsponsoredpersonofdomesticworkercategoryandtheirsponsors.Retrievedfromhttp://ofwngayon.com/home/wp-content/uploads/2008/09/POEAadvisory12_07.pdf

  33 DepartmentofLaborandEmployment(n.d.).Whatisillegalrecruit-ment?Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/air/whatisir.htm

  34DepartmentofLaborandEmployment.(n.d.).Howtoavoidillegalre-cruitment.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/air/howtoavoid.htm

  35OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).PDOSmaterials:UnitedArabEmirates.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/materials/uae.html

  36vanLeijen,M.(2012,February28).UAElawsyoumustknowtostayoutoftrouble.Emirates24/7News.Retrievedfromhttp://www.emir-ates247.com/news/emirates/uae-laws-you-must-know-to-stay-out-of-trouble-2012-02-28-1.445519

  37Villanueva,E.(2010).GabaysamgakarapatanngOverseasFilipinoWorker.QuezonCity:CentralBookSupplu,Inc.

  38Ople,S.(2006).Paaliskanapala:GabayparasaOFW.Manila:BlasF.

 • nOTES BUmAlIK SA mGA nIlAlAmAn

  32

  OplePolicyCenterandTrainingInstitute.

  39G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  40DepartmentofForeignAffairs.(2012).Philippineembassiesandconsulatesgeneraldirectory.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/about-the-dfa/rp-embassies-consulates-a-rcos/phl-embassies-and-consul-ates-general

  41OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).Internationalofficesdirectory:UnitedArabEmirates.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/directory/international/UNITED+ARAB+EMIRATES.html

  42DepartmentofLaborandEmployment.(2012).DirectoryofPhilippineOverseasLaborOffices(POLOs):POLODubai.Retrievedfromhttp://www.dole.gov.ph/contact/dole_contacts.php

  43G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  44L.Perez(personalcommunication,June19,2012)

  45 G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  46MigranteInternational.(n.d.).Manwalngmgapara-legal.[Manual].Cubao,QC.