of 35/35
Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers: QATAR

Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time ... · Ang Pag-alis sa Pilipinas mga Kailangan Para makakuha ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante) ... ito sa inyong mga bagong

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time ... · Ang Pag-alis sa Pilipinas mga Kailangan...

 • Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers:

  QATAR

 • Gabay Sa Pangingibang Bansa Para Sa Mga First-Time Domestic Helpers (QATAR)

  Mga Manunulat: Andrea Bianca Gamboa de Vera, at Raya Pauline Symaco Joson mula sa De La Salle University-Manila

  Layout and Design: Andrea Bianca Gamboa de Vera, Raya Pauline Symaco Joson, atGianina Santiago

  Mga Imahe:Nicole Soltes

  Para sa: MIGRANTE INTERNATIONAL

 • mGA nilAlAmAn

  Paunang SalitaTungkol sa Qatar

  Ang Pag-al is sa Pi l ipinas

  mga Kailangan Para makakuha ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante)

  MgaKaragdagannaKailangan ParasamgaMuslimnaAplikante

  mga Kailangang Dokumento na Dapat Ayusin at magkaroon

  OverseasExitClearance NameHireProcessingProcedure(ParasamgaDirectHire/NameHire) HouseholdServiceWorkerNCIICertificationng TESDA

  mga Kailangang Bayaran ng Employer sa POEA DocumentationCosts ProcessingFees PlacementFee Paalala

  4.PhilippineOverseasEmploymentAgency(POEA)

  5.PhilippineOverseasLaboroffice(POLO)

  Pre-Departure Orientation Seminar ng OWWA

  mga Ahensyang Dapat Tandaan

  1. DepartmentofForeignAffairs(DFA)2. DepartmentofLaborandEmployment(DOLE)3. OverseasWorkersWelfareAdministration(OWWA)

  QatarLaborLawKafalaSystemBatasLabansaHumanTrafficking

  mga Karapatan Bilang Domestic Helper

  laman ng Employment Contract EmploymentContractparasaFilipino

  HouseholdServiceWorkers

  Gabay Para makaiwas sa illegal Recruitment AnoangIllegalRecruitment? IbapangAnyongIllegalRecruitment PaanoMakaiwassaIllegalRecruitment Paalala

  mga Dapat at Di-Dapat Gawin MgaDapatGawinatTandaansaPagtirasaQatar MgaHindiDapatGawinsaPagtirasaQatar

  1

  2

  4

  5

  9

  10

  11

  12

  13

  16

  18

 • mGA nilAlAmAn

  Ang Pagdating sa I bang B ansa

  mga Paglabag at nararapat na Parusa Para sa mga land-Based Worker Kabilang ang mga House Helper at Domestic Helper

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  lokasyon at numero ng Embahada ng Pilipinas, OWWA At POlO

  EmbahadasaQatar OWWAQatar POLOQatar

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  Ano ang Ak ing G agawin S ak aling M ay M angyari

  mga Kailangang Gawin Kung Sakaling magkaroon ng Kaso DagdagnaGabayMulasaMigrante

  mga Kailangang Dokumento Para magsampa ng Kaso

  19

  22

  24

  25

  27

  28

  NOTES

 • PAUnAnG SAliTAAndrea Bianca G. de Vera atRaya Pauline S. Joson

  migrante international Thesis Group (DlSU)

  Bilang mga estudyante na nag-aaral ng Organizational Communication,tinuruankamingtuminginlagpassamgabagayatproblemangpangkaraniwannamakikitasaatingkapaligiran.Angamingkursoayhindilamangsimplengpakikipagkomunikasamgakompanyaatorganisasyon,angamingkursoayangkursongmaypusoatmaymagandanghangarinnanaisnamakatulongupangmapabutiangestadongmaramingbuhay,upangmaiangatangmgaNon-GovernmentOrganizationattulungansilangmaiparatingangkanilangmisyonatbisyonsamgatao.NapakadamingorganisasyonditosaPilipinasnapwedenamingtulunganparasaamingthesisngunitsinandyanamingpiliinangMigranteInternationaldahilnaniniwalakaminanapakalayoangmararatingngamingproyekto,atmaramingbuhayangmaliligtassasimplengproyektongito.

  MalapitsaamingmgapusoangadbokasiyangMigranteInternational,saunangpag-uusappalamangnaminkasamaangpresidentenitonasiMr.GaryMartinez,aytinamaannakamiatagadnamingninaisgumawangpagbabagosakasalukuyangsitwasyonathinaharapngmgaPilipinosaibangbansa.KamiaydalawangsimplengestudyantelamangmulasaDeLaSalleUniversity-Manilanawalangibanghinahangadkunghindimakatulongsapag-unladngatingbansaathindilingidsakaalamannaminnakayo,mgaOverseasFilipinoWorkersangpangunahingdahilankungbakitsakabilangmgapaghihirapatpagbagsakngekonomiyasabuongmundo,angPilipinasaynakatayoatmaylabanparin.Kahitkamimanaynag-aaralsaisangmamahalingunibersidadnapunongmgataonghindipanakakaranasnghirapsakanilangbuhay,pinapangakonaminnaniminsanhindikaminagbulag-bulagansarealidadngtotoongbuhay.Naririnignaminanginyongmgatinig.Patinarinanginyongmgaiyakngpangungulilasainyongmgamahalsabuhay.

  Kayatnapagdesisyunannaminggawinanggabaynaito.Alaynaminitosainyongmgabagongbayaningatingbansa.Kayongmgainanamawawalaysapilingnginyongmgaasawaatanak.Mgaanakna

  hahanap-hanapinangalagaatyakapngkanilangmgamagulang.Mgababaenakahitlabagmansainyongkalooban,pipilitinattitiisinanghirapngpagigingdomestichelpersaibangbansa.

  Anopangabaanghinihintaynatin?Umuwiangibasainyongnakakahon?Panahonnaparamatigilangpang-aabusoatpananakit.Panahonnaparamaginghandasakahitanomangpwedengmangyarisalabasngatingbansa.Panahonnangpagbabagoatitoay magsisimula sa tanging gabay na ito.

  1

 • 2

  AngQataraymatatagpuansaPersianGulfmulasaSilangangbahagingtangwayngSaudiArabia.AngbuongpanagalanoopisyalnapangalanngbansangitoayStateofQataratangtawagnamansamgalokalnaipinanganakditoaymgaQatari.Mayroonitongpopulasyonna1,725,000(basenoongMay2010),karamihanngmgananinirahanditoaymgaQatarioArabna15%,Indianna24%,Nepalina16%,Pilipinona11%,SriLankanna5%,Bangladeshina5%,Pakistanina4%atibapangmganasyonalidad.1

  AngbansangitoayitinuturingangIslamangpinakadominantengrelihiyon,angmgadayuhannamannananinirahanditoaymgaSunnipShianaMuslim,Kristyano,Hindu,Buddhist,omgaBahaismulasaIran.AngopisyalnawikanamanditoayArabichabangangInglesaymalawakdinnaginagamit.AngkulturangQataraymahigpitatkonserbatibodahilnarinsakanilangrelihiyon,angmgakababaihanaymaymgapagkakataongpinagsusuotngAbaya. AngorasatarawngtrabahoditoatmulaLinggohanggangHuwebes,angkatapusannamanngisanglinggosakanilaoangweekendayBiyernesatSabado.Angtrabahoaynagsisimulang7:30ngumagahanggang3:30nghaponkungsaanmayroongtatlumpung(30)minutonabreaksatanghali.Angorasnilaaymashulinglimang(5)oraskaysasaPilipinas.AngtawagsakanilangperaayQatariRiyaloQAR,angisang(1)QARnamaykatumbasnghaloslabindalawang(12)piso(basengayong2012).2

  Sakasalukuyan,panlima(5th)angQatarsamgapangunahingdestinasyonngmgabaguhangdomesitchelpersmulasaPilipinas.BataysaPOEAOFWDeploymentperCountryperSkill,mayroongsiyamnalibotsiyamnaraanattatlumputpito(9,937)nakataoangdumayosaQatarsaloobngtaong2010.3

  TUnGKOl SA QATAR

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  3

  ANG PAG-ALIS SAPILIPINAS

  DitopalangipinapaalamnanaminsakanilaanglahatngkailangannilangmalamanbagosilaumalisngPilipinas.Kasidoonlahatnagsisimulaeh.Dapatbagosilaumalisalamnanilayungtamangimpormasyon.

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangan Para makakuha

  ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante) 4

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  4

  PersonalnamagpakitasaDepartmentofForeignAffairsKumpletongApplicationFormBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper(SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)oCertifiedTrueCopy(CTC)nagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingNSOPatunayngpagkakakilanlanoibapangmgadokumentonamayroongbuongpangalan,arawatlugarngkapanganakan,atpagkamamamayan

  1

  3

  4

  2

  mga Karagdagan na KailanganPara sa mga may Asawa na Babae:

  MarriageCertificate(MC)nanasaSecurityPaperatgalingsaNSOoCertifiedTrueCopynagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingsaNSO

  Para sa mga Widowed: DeathCertificatengasawa

  Para sa mga Anulled:Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementonannulmentatNSO-issuedMarriageCertificatenamayannotationsaannulment decree

  Para sa mga Divorced: Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementondivorcenanakuhangdayuhangasawanamaypatunaynagalingsaPhilippineEmbassyoConsulatekungsaannakuhaangdiborsiyo

  Para sa mga Nakarehistro ang Kapanganakan:(TignanangParaSaMgaBagongAplikante)

  Para sa mga Hindi Nakarehistro ang Kapanganakan: LateregisteredBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper

  (SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)OrihinalatphotocopyngVotersAffidavitoibapang

  dokumentonamayroongarawatlugarngkapanganakan,pagkamamamayan,pagkakilanlanattribalaffiliation

  Para sa mga muslim na Aplikante

 • Bumalik sa mga nilalaman Bumalik sa mga nilalaman

  name Hire Processing Procedure (Para sa mga Direct Hire/name Hire)

  1.Pasaportenabalidopanghindikulangnganim(6)nabuwanbagoangpag-alisngbansa2.EntryVisananakatataksaPasaporte3.PhotocopyngKontrataoCertificateofEmployment4.NoObjectionCertificate(NOC)kapagwalangEntryVisananakatataksaPasaporte

  E-ReceiptAngE-ReceiptaypatunaynanabayarannaanglahatngkailangannatransaksyonsaPOEA,OWWA,atPhilHealth.8

  AngNameHireaytumutukoysamgamanggagawananakakuhangtrabahosalabasngbansangwalangtulongmulasakahitanomangahensya.NgunitkinakailanganparinnilangmagparehistrosaPOEAparamaiwasanangkahitanomangpaglabagsakanilangkarapatanokontrata.Saparaannaito,mababantayandinngahensyaangkatayuanngmanggagawabilangOFWsaibangbansa.9

  Mga Kailangang Dokumento para sa mga Household Service Workers (HSW)10

  Paalala: Ihandaangorihinalatphotocopyngmgadokumento

  Overseas Exit ClearanceAngOverseasExitClearanceoOECayibinibigaysalahatngmanggagawangPilipinonapapuntangibangbansa.PwedeitomagingsaanyongOverseasEmploymentCertificate(OEC)oE-receipt(ElectronicReceipt).5

  Overseas Employment Certificate (OEC)AngOECayipinepresentasaPOEALaborAssistanceCenter(LAC)atBureauofImmigration(BI)saairportparahindinakinakailangangmagbayadngtraveltaxatterminalfee.Kasamanito,binibigyandinnglibrengOFWelectronicIDcardoe-Card.ItoaynagsisilbingidentificationcardparamagamitanglahatngserbisyoparasamgaOFWs.6

  Unang Bahagi:EmploymentContractna:

  MaypirmangHSWatngemployerVerifiedngPhilippineOverseasLaborOffice(POLO)/LaborAttacheMaypatunaynagalingPhilippineEmbassy

  WorkPermit/Bisa/NoObjectionCertificate(NOC)BalidongPasaporte2X2Picture(ParasaMedicalReferral)HilingparahindimakasamasaDirectHiringPolicyngPOLOTESDANCIIparasamgaHSW(ParasamgabagongHSWs)

  Pangalawang Bahagi:Pre-DepartureOrientationSeminar(PDOS)CertificateMedicalCertificatenagalingsamgaDOH-Accreditednaklinikaoospital

  5

  AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  Mga Kailangang Dokumento para Mabigyan ng OEC7

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  6

  Proseso (Para sa Name Hires):

  11

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  Household Service Worker nC ii Certification ng TESDA

  7

  AngPhilippineTVETQualificationandCertficationSystemoPTQCSayisangstrukturanaginagamitparakilalaninangmgakakayahanngmgamiddle-levelskilledoccupationskungsaankabilangangmgahouseholdserviceworkers.12

  Mga Kailangang Dokumento para sa Pag-Apply ng HSW NC II1.KumpletongApplicationForm2.Tatlong(3)Passportsizenalitratonamaypangalansalikodngbawatisa3.KumpletongSelfAssessmentForm

  Proseso para Mabigyan ng HSW NC II:131.SkillsTraining2.CompetencyAssessment3.Certification

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangang Dokumento na

  Dapat Ayusin at magkaroon

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  8

  Competency Assessment

  PAALALA:

  1.Kumuhangendorsementlettermulasarecruitmentagency.Itoaykailanganninyongipapakitasaassessmentcenterparakayoaymatanggap.2.Kinakailangangmarunongkayongmaglinisngbahay,maghugasatmagplanstangdamit,atmaglutongpagkainparamapatunayannamarunongkayongmaginghouseholdserviceworker.ItoaytinatawagnaPerformanceAssessment.3.PwedengsumailalimsaCompetencyAssessmentkahitnanakapagtaposngtrainingprogramhanggatalamninyonakayaniyonggampananangmgatungkulinbilanghouseholdserviceworker.4.PwededinsumailalimsaPortfolioAssessmentngunithindiitoinaalokparasamgabaguhanghouseholdserviceworker.5.Angassessmentfeeayisanglibong(1000)pisolamangparasakahitanonganyongCompetencyAssessment.6.Humingingopisyalnaresibomulasaassessmentcenter.7.Kapagbumagsak,kinakailanganmagbayadmulingisanglibong(1000)pisoparamakaulitmulingassessment.8.Kapagnakapasanaman,irerekomendaagadngassessmentcenternabigyankayongNationalCertificatemulasaTESDA.

  Skills Training

  PAALALA:

  1.Bagomagpatalasaisangtrainingprogram,siguraduhinmunanaitoaynakarehistrosaTESDA.2.BayaranlamanganghalaganapinahihintulutanngTESDAayonsaopisyalnawebsite(http://www.tesda.gov.ph)athumingingresibo.3.KinakailangangmakatanggapngCertificateofCompletionpagkataposngpagsasanay.4.Kapagmayroonnangkaranasandatibilanghouseholdserviceworker,pwedenghindinamagsanaybagodumiretsosaCompetencyAssessment.

  Certification

  PAALALA:

  1.Angcertificationfeeayisangdaang(100)pisolamangatkailangangbayaranitosaopisinangTESDA. 2. Ang resibo at ang National Certficate(NCII)parasaHouseholdServiceWorkersayibibigaypagkataposmagbayad.3.KailangangipresentasaPOEAangNationalCertificatekasamangkontratabagopamanmakaalisngbansapara mabigyan ng Overseas EmploymentCertificate(OEC)4.AngNationalCertificateaybalidohangganglimang(5)taon.

  14

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangang Bayaran

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  9

  Pasaporte(Regular)PasaporteRushed)NBI/PoliceClearanceMedicalExaminationTradeTests/TESDACertification*AuthenticationngmgadokumentoBirthCertificate(*KapagKinailanganLamang)

  Php950(15workingdays)Php1200(7workingdays)16

  Php11517-

  Php110018-

  Php14019

  =

  BisaPOEAProcessingFeeOWWAMembershipContributionPhilHealthMedicare

  (Dependesabansangpupuntahan)US$100/Php4,291.50US$25/Php1,072.88Php900

  =

  Pwedengmaningilangrecruitmentagencyngplacementfeenanagkakahalagasaisang(1)buwannasahod.Ngunittandaannamayroongibangbansanaipinagbabawalangpaniningilngplacementfees.21

  PAALALA:AyonsapatakaranngPOEA,angemployerangkailangangmagbayadngdocumentationcostsatprocessingfeesngdomestichelper.22

  Documentation Costs15

  Processing Fees20

  Placement Fees

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Ahensyang Dapat Tandaan

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  10

  Depertment of Foreign Affairs (DFA)AngDepartmentofForeignAffairsoDFAayangpangunahingahensyanggobyernonaresponsablesapaghahangadngmaayosnaforeignpolicyparasabansa.AngkanilangmisyonayangmapaabotanginteresngsambayanangPilipinosabuongmundosapamamagitanngpagbuongmatitibaynarelasyonsaibatibangbansa.Nakikipag-ugnayandinangDFAsaibapanginternationalorganizationsparaprotektahanangterritorialintegrityatnationalsovereigntyngPilipinas.23

  Department of labor and Employment (DOlE)

  AngDepartmentofLaborandEmploymentoDOLEayangopisyalnaahensyanggobyernongPilipinasnanamamahalasapaggawaatpagpapatupadngmgapatakaranatprogramanamaykinalamansalaboratemployment.AngkanilangmisyonaymagkaroonngmasmadamingoportunidadparasamanggagawangPilipinopatinarinangprotektahanangkanilangmgakapakananbilangtrabahador.24

  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)

  AngOverseasWorkersWelfareAdministrationoOWWAayisangahensyangkabahagingDepartmentofLaboroDOLE.AngkanilangpangunahinglayuninayprotektahanatitaguyodangkapakananatkabutihanngmgaOverseasFilipinoWorkersoOFWsatngkanilangmgapamilyabataysaLaborCodengPilipinas.ResponsibilidaddinngOWWAnaasikasuhinangrepatriationngmgaOFWssakalingmagkaroonnggiyera,epidemya,sakunaatibapangmgabantasakanilangkaligtasan.25

  Philippine Overseas EmploymentAdministration (POEA)

  AngPOEAoPhilippineOverseasEmploymentAdministrationayangnamumunongahensyangPilipinasnanamamahalasapangangasiwaatpagtataguyodngmgaprogramangmaykinalamansapagtratrabahongmgaPilipinosalabasngbansa.KabilangsamgamithiinngahensyaayangpagreregulangindustriyanamaykinalamansapagpapadalangmgaPilipinoabroad;angpakikipag-ugnayansamgaemployersalabasngbansaupangmaginggabaysamganararapatatlegalnausapin;angpangangalagasakaligtasanatkapakananngmgaOFWs;atangpagbibigaysuportasapamamagitanngpagturosamgaOFWkungpaanogamitinngtamaangperangkinikitaatmagbungaanghirapatpagodsapag-alisngPilipinas.26

  Philippine Overseas labor Office (POlO)

  AngPOLOoPhilippineOverseasLaborOfficeaykasalukuyangmayroongtatlumputpitong(37)opisinasaibatibangbansaatrehiyon.AngmgamisyonngPOLOay:siguraduhingmayroongsapatnaproteksyonangmgatrabahadornaPilipinosapagkakaroonngmaayosnapapelesatpagsunodsamgapolisiyangbansangpinagtratrabahuhan;magbigaynghandangtulongsakalingmayPilipinongnangangailangansalugarnasakop;maghanapngmaayosnamgaoportunidadpangtrabahonapwedengpasukanngmgaPilipinosabansangiyon;athuliayangpagtaguyodsapangkalahatangkabutihanngmgaOFWssabansangnasasakopsapamamagitanngmgaprogramaataktibidadnamakakatulongsapagyamanngkaalamanngmgaOFWsukolsabansangpinagtratrabhuhanatsaPilipinas.27

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASPre- Departure

  Orientation Seminar ng OWWA

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  AngPre-DepartureOrientationSeminaroPDOSayisinasagawangOWWAparasalahatngmgapaalisnaOFWs.AngpangunahinglayuninngPDOSayangmaiparatinganglahatngkailangangmalamanparamaihandaangsarilipagdatingsaibang bansa.

  LahatngmgapaalisnaOFWsaykinakailangangdumalosaPDOS.AngmgaseminarnaitoayisinasagawangmgaibatibangahensyanglisensyadongPOEAatmganon-profitnaorganisasyon.Bawatseminarayinaabotnglimang(5)orasdahilisa-isangnitongsinusuriangmgasumusunodnapaksa:28

  Values ClarificationThe Code of Discipline para sa mga OFWsCoping Mechanisms Karapatan at Obligasyon na nasa KontrataTungkulin at ObligasyonInstitutional Support SystemsRemittance ProceduresHIV/AIDS EducationTravel Procedures

  1

  7

  6

  543

  2

  98

  Kamakailanlamangayisinamanarinangself-defensesaseminar.Itinuturoitosaparaanngpagpapanoodngisangtatlumpung(30)minutonabidyonaginawangInternationalOrganizationforMigrationoIOM.Naghandarinangorganisasyonngmgakaragdagannamateryalestungkolsapisikal,sekswalatpananalapinapang-aabusosamgaOFWs.29

  11

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Karapatan

  Bilang Domestic Helper30

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  12

  1964 labor lawAngmgakarapatanngmigrantdomesticworkersangnabubukodtanginghindikasalasailalimngQatarLaborLaw.AyonsaLaw14,nawawalansilangkarapatannamagkaroonngmgasumusunod:

  1. Limitadong oras ng trabaho 2. May bayad na annual leave 3. Kasiguraduhan sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng pagtratrabahuhan 4. Takdang suweldo kada buwan 5. Mininum wage 6. Sumali sa mga union 7. Magwelga

  Nagtalagangisangdaanatlimampung(150)inspektoranggobyernongQatarparasubaybayankungsumusunodsaLaborLawangmgaemployers.Ngunithindiditokasamaangpakikipagpanayamsamgamigrantdomesticworkers.

  Noong2010,nakagawanaangAdvisoryCouncilngQatarngpanibagongbatasparasamgadomesticworkersngunithindipaitonaaprubahan.

  o Absconding PinapayagannggobyernongQatarnamagsampangkasoangemployerkapagnilayasansiyangkanyangdomesticworker.Pagkakulongopagpapataponsakanyangbansaangpwedengmagingparusasakahitsinomangmigrantdomesticworkernalumabagdito.

  o Exit Visa KinakailangangmagkaroonngExitVisamulasaisponsorangmgamigrantdomesticworker.Ngunitnagkakaroonngmgakasonahindibinibigyanngbisaangmgaito.Samgaganitongpagkakataon,pwedengmagreklamoangdomesticworkernanilabagngemployernitoangSponsorshipLaw.

  Kafala System

  AngKafalaSystemayisangSponsorshipSystemnaipinapatupadngbansangQatar.Ditonakasaadnakinakailangangtumirangmigrantdomesticworkersabahayngkanyangemployeroisponsor.Hindirinpinapayagannamagibangtrabahoangmgadomesticworkersngbastabastalamang,kinakailangannilanghumingingpermisosaemployerosaInteriorMinistry.

  Batas laban sa Human Trafficking

  IpinasangbansangQatarangpanibagongbataslabansahumantraffickingnoon2010basesadepinisyonnagalingsaUNTraffickingProtocol.Kapagnapatunayangmaykasalanan,angakusadongindibidwalaypwedengmakulongnghangganglabinlimang(15)taon.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  Employment Contract Para sa mga Filipino HSWs31

  Angkontrataayipinapatupadatpinagkasunduanngmgasumusunod:A. Employer Tirahan:PangmamamayangKalagayanoCivilStatus:TelephoneNo.:FaxNo.:InirerepresentasaQatarsapamamagitanng:

  ForeignRecruitmentAgency:Angtanggapanaymatatagpuansa:TelephoneNo:FaxNo.:

  B. Household Service WorkerTirahansaPilipinas:PangmamamayangKalagayanoCivilStatus:TelephoneNo.:PassportNo.:LugarngPagkaloob:PetsangPagkaloob:InirerepresentasaPilipinassapamamagitanng:

  RecruitmentAgencysaPilipinas:Angtanggapanaymatatagpuansa:TelephoneNo:FaxNo.:

  13

  Boluntaryong nagkakasundo sa kanilang mga sarili sa mga sumusnod na kondisyon: Lugar ng pagtratrabahuhan:____,Qatar Haba ng Kontrata:Dalawang(2)taon.(Pinakamatagalna angtatlong(3)taon,nagsisimulasapag-alisngdomestic helpersaPilipinashanggangsapadatingsalugar ngpagtratrabahuhan). Buwanang suweldo(US$)_____o(QR)_____. Oras ng Pagtratrabaho: AngHouseholdServiceWorkero DomesticHelperaykailangangmabigyanngtuloytuloyna pahinganghindibababasawalong(8)orassaisangaraw. Araw ng pahinga:Hindibababasaisangarawnapahinga saisang(1)linggo. Librengtransportasyonsalugarngpagtratrabahuhan saQataratpabalikngPilipinassapagtataposngkontrata okungsakalingangkontaratasapagtratrabahoaynahinto ngwalanamangkasalananangdomestichelperat/odahil samgapangyayaringwalanasakamayngparehongpanig. Sakasongangkontrataaymarenew,librengtiketpapuntaat pabalikngPilipinasaydapatmanggalingsaemployer. Angemployeraydapatmagbigaysahouseholdodomestic helperngmaayos,libre,hiwalay,malinis,attamang tulugannakuwartoatsapatnapagkainokunghindimanay foodallowance. Librengmedikalatdentalnaserbisyoparasahouseholdo domestichelperkasamanaangmgapasilidadatgamot. Pag-alissabakasyonnamayroongbuongbayadosuweldo kungitoayhindibababasalabinlimang(15)arawsabawat isangtaonnangpagseserbisyo,magagamititopagkatapos angkontrata. Angemployeraydapatbigyananghelperngpersonalna life,aksidente,medikal,atpabaliknainsurancemulasa kilalaatakreditadongkumpanyanginsurancesaQatar.

  12

  43

  5

  6

  7

  8

  9

  10.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  14

  Sakalimanangdomestichelperaysumakabilangbuhayhabangnasailalimngkontratasakanyangpagtratrabaho,angamooemployerayobligadongibalikangkatawanatlahatngpersonalnagamitngdomestichelperpabalikngPilipinas.Kungsapagkakataonnaangpagbabalikngkatawanobangkayayhindiposible,kailanganipaalamsapamilyangdomestichelperosaPhilippineEmbassysaQatar.AngamooemployeraydapatgabayanotulunganangdomestichelpersapagreremitopagpapadalangpartengkanyangsuweldosakanyangpamilyasaPilipinassapamamagitanngbangkooibapangparaannasang-ayonsabatas.Paghinto ng Kontrata:A. Paghinto ng kontrata ng amo o employer: Angamooemployeraymaaringihintoangkontratanghelpersapagtratrabahosamgapangunahingtanggapnadahilan: 1.Seryosongmalingpag-uugaliopag-asal; 2.Hindipagsunodsautosngamoongparteng pamilyanitoayonsapinagkasunduangtrabaho; 3.Paulit-ulitnapagsuwaysamgabagaynamay kinalamansakanyangtrabaho 4.Hindipaggalangatpaglabagsamgakalakaran, tradisyon,atbatasngQatar.*Samgakadahilanangito,angdomestichelperangdapatmagbayadngkanyangpamsahepabaliksaPilipinas.

  2.Paghintosakontratanamaytanggapnadahilan:Maaring ihintoangkontratanghelperngwalangpasabio kasulatan: i.KapagangDomesticHelperayminaltratongamo okahitsinongmiyembrokasamanitosabahayng employer. ii. Kapagangemployerayhindisumunodo lumabagsamganakasaadnakondisyonsa kontrata. iii.Kapagangemployeraysinadyanghindibayaran angsuweldonghelper,pisikalnapangmomolestya atpisikalnapananakit. iv.Samgakadahilanangito,angemployerang magbabayadnggastusinnghelperpabalikng Pilipinas. 3. Paghintongkontratadahilsasakitokaramdaman: Angkahitsinongpanigaypwedengmaghintongkontrata samgakadahilananngsakit,karamdaman,oseryosong pisikalnapinsalasakatawannghelper,kungsaanang patuloyniyangpagtratrabahoayipinagbabawalnangbatas oaymakakasamasakanyangpisikalnakatayuanatpatina rinsaamoatsamgakasamanitobahay.Samgapagkakata ongito,angemployerangmagbabayadnggastusinng helperpabalikngPilipinas.

  B. Paghinto ng kontrata ng domestic helper: 1.Paghintosakontratangwalangganapnadahilan: Maaringihintoangkontratanghelperngwalangganapna dahilansapamamagitanngpagbibigayngkasulutan kaugnayngkanyangpagpapatanggalsatrabahosa kanyangemployerisangbuwanbagoangpetsangkanyang gustongpag-alis.Kungwalaangnasabingkasulatan,ang helperangmagbabayadnglahatngkanyanggastusin pabalikngPilipinas.

  11.

  12.

  13.

  Pagsasaayos sa mga di-pagkakasunduan. Sakasongmayroongdipagkakasunduananghelperatangemployer,angproblemaaydapatdalhinatipaabotsaEmbahadangPilipinaskungsaanitonamananggagawangparaanupangmaisaayosangkasoparasaikabubutingdalawangpartido.Kungwalaparingmaratingnakasunduanangdalawangpanig,angopisyalngEmbahadaaydadalhinangkasosanararapatnaawtoridadngpaggawasaQatarparamakaratingsapatasnadesisyonkunganumananglegalnaaksyonanggustonggawinngpartidongnagsampangkaso.

  14.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASlaman ng

  Employment Contract

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  15

  Mga Espesyal na Probisyon: A. Angemployeraydapattratuhinanghousehelperngmaayos,patas,atmakataongparaan.Angbayolentengpagtratoayhindimaaaringipakitaoipramadamsadomesticohousehelpersaanumangpagkakataon. B.Angtrabahoatobligasyonngdomesticohousehelperaylimitadolamangsaaddressotirahannanakasaadsakontrata.Angdomestichelperahindipwedengmanilbihanomagtrabahoparasaibaosaibangkomersyal,industriyal,oagrikulturalnalayon. C.Angemployerayhindimaaaringmagbawasngkahitmagkanonghalagasaregularnasuweldonghousehelpermalibannalamangsakompulsarynabahaginanakasaadsabatas.Angmgalegalnakabawasansasuweldoaydapatmalinawnanakaisyusaisangresibo. D. Angemployerangdapatmagbayadparasaworkersresidencepermitatexit-re-entryvisa. E. Angpasaporteatworkpermit/Iquama(identificationcard)nghelperaydapatnasakanyangposesyononakatagosakanya.

  PAALALA:Mayapatnapirmasahulingpahina,sadomestichelper,employer,RecruitementAgnecysaPilipinas,atangPlacementAgencysaQatar.Nakasaadrinangpetsaatlugarkungsaanpinirmahanangkontrata.MaariringmaynakasamangInformationSheetngHelperparasaemployeratisangpapelnanangangakoangemployernasusundinanglahatngnakasaadsakontratasaitaas,itoayangUndertakingoftheEmployerfortheEmploymentofaHouseholdServiceWorker.

  Walangprobisyonsakontrataangpwedengpalitanobaguhinngwalangnakasulatnapag-aprubamulasaEmbahadangPilipinasoPOEA.Sakalingmagkagiyera,kaguluhansaloobngbansa,omatindingkalamidad,angemployeraydapatpabalikinngPilipinasngwalanggastusin.AngibapangkondisyonsatrabahoaypinamumunuanngbatasngPilipinasongQatar.Anumangprobisyonsapaggawaatpag-empleyongQataraykasamaatmaybisasanasabingkontrata.

  15.

  16.

  17.

  18.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASGabay Para makaiwas sa illegal Recruitment

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  16

  Ano ang illegal Recruitment?32AlinsunodsaArtikulo13ngLaborCodengPilipinas,angpinakasimplengdepinisyonngIllegalRecruitmentayangpagkalapngmgamanggagawangPilipinoparamagtrabahosaibangbansangwalanglisensyaowalangawtoridadmulasaPOEA.

  Pagsingilopagtanggapngperanamasmalakipasakinakailangangbayad;Paggawangmgapekengdokumentonamaykaugnayansarecruitmentoemployment;PagbigayngmalingimpormasyonodokumentoparalamangmakakuhanglisensyaoawtoridadsailalimngLaborCode;Pagpilitsamanggagawanaumalissakasalukuyangtrabahoparaalokanngibapangtrabahosaibangbansa;Pagpadalangmgamanggagawasamgalugarnamapanganibsakalusugan,moralidadosadignidadngPilipinas;PagpalitopagbagongemploymentcontractsnawalangpahintulotmulasaDepartmentofLaborandEmployment;PagtagongmgadokumentongmaykaugnayansapagbiyahengOFWkapalitngpera;Hindipagsumitengmgaulattungkolsakatayuanngtrabaho,placementvacancies,remittancesngforeignexchangeearningsatibapangimpormasyonnamaykinakailangangmalamanngSecretaryngLaborandEmployment.

  iba Pang Anyo ng illegal Recruitment

  1

  4

  3

  2

  5

  7

  6

  8

  Paano makakaiwas sa illegalRecruitment33

  (Tignanangmgalitratosasusunodnapahinaparasamasdetalyadongeksplanasyon)

  PAALALA:Parasiguradonglisensyadoangahensyangbalakaplayanoinaaplayan,tumungosaPOEAwebsite(http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=all)parasakumpletonglistahanngmgaaccreditednaahensya.

  http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=allhttp://www.poea.gov.ph/cgi-bin/aglist.asp?mode=all

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASGabay Para makaiwas sa illegal Recruitment

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  17

 • mga Dapat at Di-DapatGawin sa Dubai (UAE)

  AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Dapat at Di-Dapat

  Gawin sa Qatar34

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  18

  MGA DAPAtGAWIN SA PAGTIRa

  SA qatar

  Irespeto ang oras o mga oras ng pagdasal ng

  mga Qatari.Irespeto ang kanilang "praying carpet".Gamitin ang kanang kamay

  kapag may inaabot o binibigay sa isang tao dahil

  ang kaliwang kamay ay ginagamit sa panglinis ng maduduming bahagi ng

  katawan ngisang tao.

  Huwag tatapakan ang "praying carpet" nila, huwag ding

  sumingit o dumaan sa harap ng Muslim na nagdadasal

  kahit na nasa pampublikong

  lugar pa ito.

  pilipinas

  pasaporte

  Huwag magpakita ng "Public Display of Aection" at ang

  paghawak sa ibang bahagi ng katawan ng miyembro ng kabilang kasarian ay hindi

  maaaring gawin, para sa kanila ay hindi maganda ito sa

  paningin atpaniniwala

  nila.

  Laging dalhin ang "Identication Card o Iquama" na nagpapakita na legal ang

  pagtratrabaho at pagtira mo sa Qatar. Lagi din dapat dala ang kopya ng pasaporte at work

  permit, ang orihinal na pasaporte ay nasa kamay

  ng employer.

  Huwag magsugal. Ang kahit anong uri ng pagsugal ay

  ipinagbabawal dito.

  Huwag gumamit ng droga, at ang kahit na anong uri ng

  ipininagbabawalna gamot.

  Huwag ipakita ang talampakan ng paa o nagpapakitang ang

  iyong paa ay nakaturo sa isang tao. Huwag dumikwatro o

  umupo sa harapan ng importanteng bisita o opisyal,

  kinokonsidera itong bastos o di katanggap

  tanggap.

  Huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamot,

  produktong karne o baboy, at pornograpikong libro at

  iba pa pang materyal na kagaya nito

  Huwag kausapin o guluhin ang mga Muslim kapag ang "Holy

  Quran" ay binabasa, pinakikinggan sa radyo o

  telebisyon. Huwag kumain o gumawa ng anumang

  ingay na makakaistorbo sa kanila.

  MGA HINDI DAPAt GAWIN SA

  PAGTIRa SA qatar

  Huwag o kumuha ng mga litrato ng mga moske, mga base ng

  militar at lalo na ang mga kababaihang Arab.

  Huwag mag-alok ng inuming alkohol o pagkain na may karne sa mga Muslim na

  kakilala.

  Huwag magsuot ng maiigsing pang-ibaba, mababang

  pang-itaas at mga damit na "see-through".

  Huwag lumapit sa mga kababaihan para magtanong ng

  direksyon o impormasyonkung ikaw ay isang lalaki.

  A

  A

  A

  A

  Sa Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aabstina sa pagkain, pag-inom, at

  paninigarilyo sa gitna nang pagtaas ng araw at paglubog nito.

  Ang Qatar ay isang bansang Muslim, ang kanilang kultura, pag-uugali, at tradisyon na ginagawa ay purong

  Arab, base na rin sa mga turo sa kanilang relihiyon na Islam.

  beer

  kanan

  Masanay na ang mga Qatari ay malapitan kung makipag-usap. Huwag lumayo, kung hindi ka naman komportable ay ang

  paglayo ay itinututing nabastos o di maganda.

  Huwag panoorin ang mga tao habang nagdadasal, huwag ding maglakad sa harap ng

  sinoman habang nagdadasal dahil para sa kanila ay

  kawalan ito ng respeto.

  Ugaliing magdamit ng disente at nararapat lamang

  ng sa gayon ay makapagbigay ng respeto at konsiderasyon sa mga lokal na naninirahan sa Qatar pati

  na rin sa kanilang mga kaugalian.

  Takpan ang mga tatu at "piercing" sa katawan, liban na lamang sa hikaw, dahil

  hindi sila tanggap ng mga tao dito.

  HOLYQURAN

  ?

  MGA DAPAtGAWIN SA PAGTIRa

  SA qatar

  Irespeto ang oras o mga oras ng pagdasal ng

  mga Qatari.Irespeto ang kanilang "praying carpet".Gamitin ang kanang kamay

  kapag may inaabot o binibigay sa isang tao dahil

  ang kaliwang kamay ay ginagamit sa panglinis ng maduduming bahagi ng

  katawan ngisang tao.

  Huwag tatapakan ang "praying carpet" nila, huwag ding

  sumingit o dumaan sa harap ng Muslim na nagdadasal

  kahit na nasa pampublikong

  lugar pa ito.

  pilipinas

  pasaporte

  Huwag magpakita ng "Public Display of Aection" at ang

  paghawak sa ibang bahagi ng katawan ng miyembro ng kabilang kasarian ay hindi

  maaaring gawin, para sa kanila ay hindi maganda ito sa

  paningin atpaniniwala

  nila.

  Laging dalhin ang "Identication Card o Iquama" na nagpapakita na legal ang

  pagtratrabaho at pagtira mo sa Qatar. Lagi din dapat dala ang kopya ng pasaporte at work

  permit, ang orihinal na pasaporte ay nasa kamay

  ng employer.

  Huwag magsugal. Ang kahit anong uri ng pagsugal ay

  ipinagbabawal dito.

  Huwag gumamit ng droga, at ang kahit na anong uri ng

  ipininagbabawalna gamot.

  Huwag ipakita ang talampakan ng paa o nagpapakitang ang

  iyong paa ay nakaturo sa isang tao. Huwag dumikwatro o

  umupo sa harapan ng importanteng bisita o opisyal,

  kinokonsidera itong bastos o di katanggap

  tanggap.

  Huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamot,

  produktong karne o baboy, at pornograpikong libro at

  iba pa pang materyal na kagaya nito

  Huwag kausapin o guluhin ang mga Muslim kapag ang "Holy

  Quran" ay binabasa, pinakikinggan sa radyo o

  telebisyon. Huwag kumain o gumawa ng anumang

  ingay na makakaistorbo sa kanila.

  MGA HINDI DAPAt GAWIN SA

  PAGTIRa SA qatar

  Huwag o kumuha ng mga litrato ng mga moske, mga base ng

  militar at lalo na ang mga kababaihang Arab.

  Huwag mag-alok ng inuming alkohol o pagkain na may karne sa mga Muslim na

  kakilala.

  Huwag magsuot ng maiigsing pang-ibaba, mababang

  pang-itaas at mga damit na "see-through".

  Huwag lumapit sa mga kababaihan para magtanong ng

  direksyon o impormasyonkung ikaw ay isang lalaki.

  A

  A

  A

  A

  Sa Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aabstina sa pagkain, pag-inom, at

  paninigarilyo sa gitna nang pagtaas ng araw at paglubog nito.

  Ang Qatar ay isang bansang Muslim, ang kanilang kultura, pag-uugali, at tradisyon na ginagawa ay purong

  Arab, base na rin sa mga turo sa kanilang relihiyon na Islam.

  beer

  kanan

  Masanay na ang mga Qatari ay malapitan kung makipag-usap. Huwag lumayo, kung hindi ka naman komportable ay ang

  paglayo ay itinututing nabastos o di maganda.

  Huwag panoorin ang mga tao habang nagdadasal, huwag ding maglakad sa harap ng

  sinoman habang nagdadasal dahil para sa kanila ay

  kawalan ito ng respeto.

  Ugaliing magdamit ng disente at nararapat lamang

  ng sa gayon ay makapagbigay ng respeto at konsiderasyon sa mga lokal na naninirahan sa Qatar pati

  na rin sa kanilang mga kaugalian.

  Takpan ang mga tatu at "piercing" sa katawan, liban na lamang sa hikaw, dahil

  hindi sila tanggap ng mga tao dito.

  HOLYQURAN

  ?

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Paglabag at nararapat ng Parusa

  Para sa mga land-Based WorkerKabilangang mga House Helper at Domestic Helper35

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  19

  AngmgasumusunodaynakasaadngmalinawsamgaBatasatRegulasyonnaipinapatupadngPOEA:

  Ang mga Sumusunod ay Seryosong Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  Ang mga Sumusunod naman ay mga mas mababang Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  2

  3

  1

  1 Ang paggawa ng isang mabigat na kasalanan o krimen na dapat maparusahan ng batas ng Pilipinas at batas ng bansang pinagtratrabahuhan.

  Unang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Pangalawang Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Hindi makatarungang pagtanggi na umalis patungo sa bansa o lugar na pagtratrabahuhan pagkatapos na lahat ng paggawa at pag-alis na dokumento ay naaprubahan na ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan.

  Unang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Pangalawang Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  2

  Pagsumite o paggawa ng mga pekeng impormasyon o dokumento para maaprubahan ang aplikasyon sa trabaho o employment.

  Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Ikatlong Paglabag: Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Hindi makatarungang paglabag sa employment contract.Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Ikalawang Paglabag:AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  Pagnakaw o pagkuha ng pondo o pera ng kumpanya at/o mga kagamitan na ipinagbilin ng kasamahan sa trabaho para ipadala sa kanilang pamilya o kaanak sa Pilipinas.

  Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Paglabag at nararapat ng Parusa

  Para sa mga land-Based WorkerKabilangang mga House Helper at Domestic Helper35

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  20

  Ang mga Sumusunod naman ay mga mas mababang Paglabag sa Batas at ang mga Karampatang Kaparusahan

  Bayolasyon sa mga sagradong ritwal at kaugalian ng bansang pinagtratrabahuhan. Unang Paglabag: Dalawahangganganimnabuwan(2-6)napagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram. Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram. Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

  4

  PAALALA: KahitsinoaymaykarapatangmagsampangkasooreklamolabansaDomesticHelperoHouseHelper(LandBasedOFW),maaariitonggawinsaPOEAatnasailalimngpanunumpa.AngPOEAnamanaymagsasagawangaksyonatlilitisinangkasooreklamosangayonsaimpormasyonnagalingsaOFW.

  Ikalawang Paglabag: AnimnabuwanatisangarawhanggangIsang(1)taonnapagsuspindemulasapagsalisaOverseasEmploymentProgram.Ikatlong Paglabag:Permanentengpagkatanggalodiskuwalipikasyon.

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASAng iba Pang

  Posibleng mga Paglabag ng mga OFW/ Domestic Helper/ House Helper:36

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  21

  Adiksyon sa droga o posesyon ng ipinagbabawal at delikadong gamot;

  Pagsusugal o iba pang kagaya nito, lalo na kung ang batas ng bansang pinagtratrabahuhan ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga ito;

  Paggawa ng kaguluhan o preblema sa lugar ng pinagtratrabahuhan;

  Pagnanakaw at panloloob;

  Nagpapasimuno o sumasali sa mga strike o alinmang paghinto ng trabaho kung saan ang mga batas ng pinagtratrabahuhan ay ipinagbabawal ang mga nasabing kilos;

  Pagtakas o pag-abandona sa employer;

  Paglalasing, lalo na kung ang batas ng bansang pinagtratrabahuhan ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga nakalalasing na inumin, kemikal, at iba pang kagaya nito;

  Ang Iba Pang Posibleng mga Paglabag ng mga OFW/ Domestic Helper/ House Helper:

  beer

  A

  A

  A

  A

  STRIKE!! STRIKE!!

  STRIKE!!

  $

  Prostitusyon, Imoralidad, at Kalaswaan;

  Bandalismo o pagsira sa pagmamay ari ng kompanya o ng pinagtratrabahuhan.

  Vandalism

  Pagdadala ng baril o pagmamay ari ng nakakamatay na armas;

  Ang hindi pagsunod sa mga nakasaad sa employment contract;

  employment

  contract

  Ang hindi pagbayad sa mga panunugutan sa pagbalik ng Pilipinas;

  $

  Ang hindi pagsuporta sa pamilya;

  Ang hindi pagsunod sa "Code of Discpiline for Overseas Wokers."

  Code ofdiscipline

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASDagdag na Gabay

  mula sa migrante37

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  22

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pag-alis sa Pilipinas)

  Ipaalam sa pamilya kung ano ang pangalan ng agency, amo, magkano ang suweldo at saan ang lugar na pagtratrabahuhan.

  Agency

  amo

  magkano angsweldo

  saan magtatrabaho

  Ipaxerox lahat ng mga dokumento na may kinala-man sa pag-alis at mag-iwan ng kopya sa pamilya.

  Ipaalam din sa Migrante ang lahat na mga impormasyon na may kinalaman sa pag-alis para masabihan ang Migrante Chapter sa bansang pagtratrabahuhan.

  xerox original

  migrante international

  1 2

  3

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  ANG PAGDATING SA IBANG BANSA

  23

  Karaniwantalagananangyayarisahaloslahatngbansa,kapagfirst-timerkaatnakitayungpassportmonaPilipino,talagangmararamdamanmoyungibangklasengpaghihigpitdahilPilipinoka.Kahitmeronkangmgadokumento.

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

 • AnG PAGDATinG SA iBAnG BAnSAlokasyon at numero ng

  Embhada ng Pilipinas , OWWA at POlO

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  24

  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary:

  Address:

  Tel No:Fax:

  Email Address:

  H.E.(Mr.)CresenteR.RelacionVilla#7A1EithatStreet,Saha2,WestBayArea,Doha,StateofQatar,P.O.BoxNo.24900(965)2252-8422(974)4483-1585(974)[email protected];[email protected];[email protected]

  OWWA Qatar39

  Tel No:Fax No:

  (9744)486-1220;(9745)487-0487(9774)44870-487

  POlO Qatar40

  Labor Attache I:Tel No:

  Fax No:Email Address:

  Mr.LeopoldoB.DeJesus(974)44861-220;(974)44870-487(974)[email protected];[email protected]

  Embahada sa Qatar38

 • AnG PAGDATinG SA BAnSADagdag na Gabay

  mula sa migrante41

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  25

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ang Pagdating sa Ibang Bansa)

  Napakaimportante na tandaan ang mga impormasyon na may kaugnayan sa tradisyon, kultura at mga kaugalian ng tao sa lugar ng pinagtratrabahuhan.

  Tradisyon

  kultura

  kaugalian ng tao

  Pagkatapos, pag-aralan ang lahat ng mga natutunan at i-apply ang lahat ng ito sa araw-araw.

  1 2 3Kailangang matutuong mag-obserba kung paano kumilos ang mga tao sa inyong kapaligiran kapag walang alam tungkol sa kanilang kultura para maiwasang magkamali.

  goodmorning

  ma'am.

  Kapag hindi naman sigurado sa isang bagay, mas mabuting hintayin muna na iba ang gumawa para malaman ninyo ang kahihinatnan.4 5

  Importante din na palaging nasainyo ang inyong "cellphone" para bukas parin ang linya ng komunikasyon ninyo sa inyong pamilya sa Pilipinas kung sakaling may masamang mangyari.

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  26

  ano ang akingGAGAWIN SAKALING MAY

  MANGYARI

  HindipagpapasahodopagbabagongkontrataangnangungunasamadalasnakasongnahahawakannaminsaGitnangSilangan.Doondinyungpinakamataasnakasongmysteryosongpagkamatay.Dinedeclare nga namin na ito yung pinakamalalangsitwasyoneh,satotoolang.

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

 • AnO AnG AKinG GAGAWin SAKAlinG mAY mAnGYAYARi

  mga Kailangang GawinKung Sakaling magkaroon ng Kaso42

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  27

  IpagbigayalamsaEmbahadangPilipinasoPOLOangkaso.Makipag-ugnayansaabogadongtinalagangDFAparamapabilisangpag-absuweltongkaso.Ipaalamangbuongkwento,ibigayanglahatngkailangangimpormasyonatipakitaangmgakinakailangangdokumento.

  12

  3

  Dagdag na Gabay mula sa migrante43

  Dagdag na Gabay Mula sa Migrante (Ano Ang Aking GagawinSakaling May Mangyari)

  Alamin ang Criminal Justice System sa bansang pinagtratrabahuhan.

  Bago magsampa ng kaso, humingi muna ng payo sa mga NGOs tulad ng Migrante International para malinawan sa kasong kinasasangkutan.

  migrante international

  1 2

  CRIMIN

  AL JUS

  TICE

  SYSTEM

 • AnO AnG AKinG GAGAWin SAKAlinG mAY mAnGYAYARi

  mga Kailangang DokumentoPara magsampa ng Kaso44

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  28

  Kumpletong SalaysayOFW Information SheetAgency Verification FormPOEA Approved ContractPDOS CertificatePhotocopy ng PasaporteResiboPayslipCertificate of IndigencyIba pang mga dokumentong may kinalaman sa deployment na makakatulong sa kaso

  TAnDAAn:Kungsakalingkayoaynagingisangbiktima,oanginyongkapamilya,okayanamanmaykakilalakayongbiktimangpang-aabuso,exploytasyon,illegaltermination,humantrafficking,okapabayaanmulasagobyerno,huwagkayongmagdalawangisipnamagsumbongsaMigranteInternational.Nanditokamiparatulungankayo.

  I-clicklamanganglinknaito:(http://migranteinternational.org/?page_id=1187t)atsagutanangmgapatlangsa Migrante Online Grievance Form. Sapamamagitannito,maipapaabotsaMigranteInternationalangnaisninyongiparatingatagarannamankayongmatutulungan.

  http://migranteinternational.org/?page_id=1187thttp://migranteinternational.org/?page_id=1187t

 • nOTES BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  29

  1 U.S.DepartmentofState,BureauofNearEasternAffairs.(2011).Backgroundnote:Qatar.Retrievedfromhttp://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm

  2 OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).PDOSmaterials:Qatar.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/materials/qatar_pdos.html

  3 PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2010).OFWdeploymentpercountryandskillnewhires.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/stats/2010%20Deployment%20by%20Destination,%20Occupation%20and%20Sex%202010%20-%20New%20hires.pdf

  4DepartmentofForeignAffairs.(2009).Passportrequirementsforfirst-timeapplicants.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/consular-services/passport/passport

  5 PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2011).HiringFilipinoworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/about/hiring.htm

  6DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:Whatistheoverseasemploymentcertificate(OEC)issuedbythePOEA?Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1#faq30

  7CitizenServices.(2009).POEAoverseasexitclearancerequirementsforofwspercountryofwork.Retrievedfromhttp://www.citizenservices.com.ph/poea/requirements/?start=p&end=r

  8 E-GovernanceCenterofExcellence.(n.d.).POEAse-link:Revisited.Retrievedfromhttp://egov-coe.ncc.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=1

  9PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2002).POEArulesandregula-tionsgoverningtherecruitmentandemploymentofland-basedoverseasworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/rules/POEA%20Rules.pdf

  10PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).Namehireprocessingpro-cedure.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/ofw/nameHire.pdf

  11 PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).Citizenscharter.Retrieved

  fromhttp://www.poea.gov.ph/arta_iso/POEA%20Citizen%20Charter.pdf

  12 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Fre-quentlyaskedquestions(FAQs)onassessmentandcertification:WhatisPTQCS?Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=309

  13 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Proce-duresandguidelinesinapplyingforHSWNC.Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=48

  14 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(n.d.).Fre-quentlyaskedquestions(FAQs)onassessmentandcertification:Whatisanationalcertificate(NC)?Acertificateofcompetency(COC)?Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=309

  15 DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:Whatarethelegaldocumentationandprocessingfeesthatarecruit-mentagencyisallowedtocollect?Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1

  16DepartmentofForeignAffairs.(n.d.).Passportfees.Retrievedfromhttp://www.passport.com.ph/passport-fees

  17NationalBureauofInvestigation.(n.d.).Onlineapplication.Retrievedfromhttp://www.nbi.gov.ph/online_application.html

  18 TechnicalEducationandSkillsDevelopmentAuthority.(2012).Proce-duresandguidelinesinapplyingforHSWNCII.Retrievedfromhttp://www.tesda.gov.ph/program.aspx?page_id=48 19NationalStatisticsOffice.(2008).Feescollectedbytheofficeofcivilregistrargeneralbytypeofrequest.Retrievedfromhttp://www.census.gov.ph/data/civilreg/ocrgrevfees.html

  20DepartmentofLaborandEmployment.(2009).Overseasemployment:HowmuchistheprocessingofdocumentsatPOEA.Retrievedfromhttp://dole9.org/faq.php?mfc=2&pg=1

 • nOTES BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  30

  21 PhilippineOverseasEmploymentAgency.(2011).HiringFilipinoworkers.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/about/hiring.htm

  22 L.Perez(personalcommunication,June19,2012)

  23 DepartmentofForeignAffairs.(2009).Mission/vision.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/about-the-dfa/mission-a-vision

  24 DepartmentofLaborandEmployment.(2009)AboutDOLE.Retrievedfromhttp://www.dole.gov.ph/secondpage.php?id=57

  25 OverseasWorkersWelfareAdministration.(n.d.).TheOWWA.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/about/

  26PhilippineOverseasEmploymentAgency.(n.d.).AboutPOEA.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/html/aboutus.html

  27EmbassyoftheRepublicofThePhilippinesSouthKorea.(n.d.).Philippineoverseaslaboroffice.Retrievedfromhttp://www.philembassy-seoul.com/polo.asp

  28 OverseasWorkersWelfareAdministration.(n.d.).Pre-departureorientationseminar(PDOS).Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/mate-rials/

  29Sayres,N.J.(2007).AnanalysisofthesituationofFilipinodomesticworkers(ILOSpecialActionProgrammetoCombatForcedLabour:MobilizingActionfortheProtectionofDomesticWorkersfromForcedLabourandTraffickinginSoutheastAsia).RetrievedfromInternationalLabourOrganizationwebsite:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-manila/documents/publication/wcms_124895.pdf

  30HumanRightsWatch.(2012).Qatar(CountrySummaryJanuary2012).Re-trievedfromHumanRightsWatchwebsite:http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/qatar_2012.pdf

  31 SouthernHawkManpowerSupply.(2007).EmploymentcontractforFilipinohouseholdserviceworkers.Retrievedfromhttp://shmrs.com/files/philip-pines_embassy_contract.pdf

  32 DepartmentofLaborandEmployment(n.d.).Whatisillegalrecruit-ment?Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/air/whatisir.htm

  33 DepartmentofLaborandEmployment.(n.d.).Howtoavoidillegalre-cruitment.Retrievedfromhttp://www.poea.gov.ph/air/howtoavoid.htm

  34 OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).PDOSmaterials:Qatar.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/pdos/materials/qatar_pdos.html

  35 Villanueva,E.(2010).GabaysamgakarapatanngOverseasFilipinoWorker.QuezonCity:CentralBookSupplu,Inc.

  36Ople,S.(2006).Paaliskanapala:GabayparasaOFW.Manila:BlasF.OplePolicyCenterandTrainingInstitute.

  37G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  38 DepartmentofForeignAffairs.(2012).Philippineembassiesandcon-sulatesgeneraldirectory.Retrievedfromhttp://www.dfa.gov.ph/main/index.php/about-the-dfa/rp-embassies-consulates-a-rcos/phl-embas-sies-and-consulates-general

  39OverseasWorkersWelfareAdministration.(2012).Internationalofficesdirectory:Qatar.Retrievedfromhttp://www.owwa.gov.ph/wcmqs/direc-tory/international/QATAR.html

  40DepartmentofLaborandEmployment.(2012).DirectoryofPhilippineOverseasLaborOffices(POLOs):POLOQatar.Retrievedfromhttp://www.dole.gov.ph/contact/dole_contacts.php

  41 G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  42 L.Perez(personalcommunication,June19,2012)

  43 G.Martinez(personalcommunication,February25,2012)

  44 MigranteInternational.(n.d.).Manwalngmgapara-legal.[Manual].Cubao,QC.