Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time ... Ang Pag-alis sa Pilipinas mga Kailangan Para

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time ... Ang Pag-alis sa Pilipinas mga Kailangan Para

 • Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers:

  QATAR

 • Gabay Sa Pangingibang Bansa Para Sa Mga First-Time Domestic Helpers (QATAR)

  Mga Manunulat: Andrea Bianca Gamboa de Vera, at Raya Pauline Symaco Joson mula sa De La Salle University-Manila

  Layout and Design: Andrea Bianca Gamboa de Vera, Raya Pauline Symaco Joson, atGianina Santiago

  Mga Imahe:Nicole Soltes

  Para sa: MIGRANTE INTERNATIONAL

 • mGA nilAlAmAn

  Paunang SalitaTungkol sa Qatar

  Ang Pag-al is sa Pi l ipinas

  mga Kailangan Para makakuha ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante)

  MgaKaragdagannaKailangan ParasamgaMuslimnaAplikante

  mga Kailangang Dokumento na Dapat Ayusin at magkaroon

  OverseasExitClearance NameHireProcessingProcedure(ParasamgaDirectHire/NameHire) HouseholdServiceWorkerNCIICertificationng TESDA

  mga Kailangang Bayaran ng Employer sa POEA DocumentationCosts ProcessingFees PlacementFee Paalala

  4.PhilippineOverseasEmploymentAgency(POEA)

  5.PhilippineOverseasLaboroffice(POLO)

  Pre-Departure Orientation Seminar ng OWWA

  mga Ahensyang Dapat Tandaan

  1. DepartmentofForeignAffairs(DFA)2. DepartmentofLaborandEmployment(DOLE)3. OverseasWorkersWelfareAdministration(OWWA)

  QatarLaborLawKafalaSystemBatasLabansaHumanTrafficking

  mga Karapatan Bilang Domestic Helper

  laman ng Employment Contract EmploymentContractparasaFilipino

  HouseholdServiceWorkers

  Gabay Para makaiwas sa illegal Recruitment AnoangIllegalRecruitment? IbapangAnyongIllegalRecruitment PaanoMakaiwassaIllegalRecruitment Paalala

  mga Dapat at Di-Dapat Gawin MgaDapatGawinatTandaansaPagtirasaQatar MgaHindiDapatGawinsaPagtirasaQatar

  1

  2

  4

  5

  9

  10

  11

  12

  13

  16

  18

 • mGA nilAlAmAn

  Ang Pagdating sa I bang B ansa

  mga Paglabag at nararapat na Parusa Para sa mga land-Based Worker Kabilang ang mga House Helper at Domestic Helper

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  lokasyon at numero ng Embahada ng Pilipinas, OWWA At POlO

  EmbahadasaQatar OWWAQatar POLOQatar

  Dagdag na Gabay mula sa migrante

  Ano ang Ak ing G agawin S ak aling M ay M angyari

  mga Kailangang Gawin Kung Sakaling magkaroon ng Kaso DagdagnaGabayMulasaMigrante

  mga Kailangang Dokumento Para magsampa ng Kaso

  19

  22

  24

  25

  27

  28

  NOTES

 • PAUnAnG SAliTAAndrea Bianca G. de Vera atRaya Pauline S. Joson

  migrante international Thesis Group (DlSU)

  Bilang mga estudyante na nag-aaral ng Organizational Communication,tinuruankamingtuminginlagpassamgabagayatproblemangpangkaraniwannamakikitasaatingkapaligiran.Angamingkursoayhindilamangsimplengpakikipagkomunikasamgakompanyaatorganisasyon,angamingkursoayangkursongmaypusoatmaymagandanghangarinnanaisnamakatulongupangmapabutiangestadongmaramingbuhay,upangmaiangatangmgaNon-GovernmentOrganizationattulungansilangmaiparatingangkanilangmisyonatbisyonsamgatao.NapakadamingorganisasyonditosaPilipinasnapwedenamingtulunganparasaamingthesisngunitsinandyanamingpiliinangMigranteInternationaldahilnaniniwalakaminanapakalayoangmararatingngamingproyekto,atmaramingbuhayangmaliligtassasimplengproyektongito.

  MalapitsaamingmgapusoangadbokasiyangMigranteInternational,saunangpag-uusappalamangnaminkasamaangpresidentenitonasiMr.GaryMartinez,aytinamaannakamiatagadnamingninaisgumawangpagbabagosakasalukuyangsitwasyonathinaharapngmgaPilipinosaibangbansa.KamiaydalawangsimplengestudyantelamangmulasaDeLaSalleUniversity-Manilanawalangibanghinahangadkunghindimakatulongsapag-unladngatingbansaathindilingidsakaalamannaminnakayo,mgaOverseasFilipinoWorkersangpangunahingdahilankungbakitsakabilangmgapaghihirapatpagbagsakngekonomiyasabuongmundo,angPilipinasaynakatayoatmaylabanparin.Kahitkamimanaynag-aaralsaisangmamahalingunibersidadnapunongmgataonghindipanakakaranasnghirapsakanilangbuhay,pinapangakonaminnaniminsanhindikaminagbulag-bulagansarealidadngtotoongbuhay.Naririnignaminanginyongmgatinig.Patinarinanginyongmgaiyakngpangungulilasainyongmgamahalsabuhay.

  Kayatnapagdesisyunannaminggawinanggabaynaito.Alaynaminitosainyongmgabagongbayaningatingbansa.Kayongmgainanamawawalaysapilingnginyongmgaasawaatanak.Mgaanakna

  hahanap-hanapinangalagaatyakapngkanilangmgamagulang.Mgababaenakahitlabagmansainyongkalooban,pipilitinattitiisinanghirapngpagigingdomestichelpersaibangbansa.

  Anopangabaanghinihintaynatin?Umuwiangibasainyongnakakahon?Panahonnaparamatigilangpang-aabusoatpananakit.Panahonnaparamaginghandasakahitanomangpwedengmangyarisalabasngatingbansa.Panahonnangpagbabagoatitoay magsisimula sa tanging gabay na ito.

  1

 • 2

  AngQataraymatatagpuansaPersianGulfmulasaSilangangbahagingtangwayngSaudiArabia.AngbuongpanagalanoopisyalnapangalanngbansangitoayStateofQataratangtawagnamansamgalokalnaipinanganakditoaymgaQatari.Mayroonitongpopulasyonna1,725,000(basenoongMay2010),karamihanngmgananinirahanditoaymgaQatarioArabna15%,Indianna24%,Nepalina16%,Pilipinona11%,SriLankanna5%,Bangladeshina5%,Pakistanina4%atibapangmganasyonalidad.1

  AngbansangitoayitinuturingangIslamangpinakadominantengrelihiyon,angmgadayuhannamannananinirahanditoaymgaSunnipShianaMuslim,Kristyano,Hindu,Buddhist,omgaBahaismulasaIran.AngopisyalnawikanamanditoayArabichabangangInglesaymalawakdinnaginagamit.AngkulturangQataraymahigpitatkonserbatibodahilnarinsakanilangrelihiyon,angmgakababaihanaymaymgapagkakataongpinagsusuotngAbaya. AngorasatarawngtrabahoditoatmulaLinggohanggangHuwebes,angkatapusannamanngisanglinggosakanilaoangweekendayBiyernesatSabado.Angtrabahoaynagsisimulang7:30ngumagahanggang3:30nghaponkungsaanmayroongtatlumpung(30)minutonabreaksatanghali.Angorasnilaaymashulinglimang(5)oraskaysasaPilipinas.AngtawagsakanilangperaayQatariRiyaloQAR,angisang(1)QARnamaykatumbasnghaloslabindalawang(12)piso(basengayong2012).2

  Sakasalukuyan,panlima(5th)angQatarsamgapangunahingdestinasyonngmgabaguhangdomesitchelpersmulasaPilipinas.BataysaPOEAOFWDeploymentperCountryperSkill,mayroongsiyamnalibotsiyamnaraanattatlumputpito(9,937)nakataoangdumayosaQatarsaloobngtaong2010.3

  TUnGKOl SA QATAR

 • ANG PAG-ALIS SA PILIPINAS

  3

  ANG PAG-ALIS SAPILIPINAS

  DitopalangipinapaalamnanaminsakanilaanglahatngkailangannilangmalamanbagosilaumalisngPilipinas.Kasidoonlahatnagsisimulaeh.Dapatbagosilaumalisalamnanilayungtamangimpormasyon.

  Mr. Gary Martinez, Presidente ng Migrante International

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

 • AnG PAG-AliS nG PiliPinASmga Kailangan Para makakuha

  ng Pasaporte (Para sa Bagong Aplikante) 4

  BUmAliK SA mGA nilAlAmAn

  4

  PersonalnamagpakitasaDepartmentofForeignAffairsKumpletongApplicationFormBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper(SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)oCertifiedTrueCopy(CTC)nagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingNSOPatunayngpagkakakilanlanoibapangmgadokumentonamayroongbuongpangalan,arawatlugarngkapanganakan,atpagkamamamayan

  1

  3

  4

  2

  mga Karagdagan na KailanganPara sa mga may Asawa na Babae:

  MarriageCertificate(MC)nanasaSecurityPaperatgalingsaNSOoCertifiedTrueCopynagalingsaLocalCivilRegistrarnamaypatunaynagalingsaNSO

  Para sa mga Widowed: DeathCertificatengasawa

  Para sa mga Anulled:Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementonannulmentatNSO-issuedMarriageCertificatenamayannotationsaannulment decree

  Para sa mga Divorced: Certifiedtruecopyatphotocopyngunangpahinaatng

  dispositiveportionngjudgementondivorcenanakuhangdayuhangasawanamaypatunaynagalingsaPhilippineEmbassyoConsulatekungsaannakuhaangdiborsiyo

  Para sa mga Nakarehistro ang Kapanganakan:(TignanangParaSaMgaBagongAplikante)

  Para sa mga Hindi Nakarehistro ang Kapanganakan: LateregisteredBirthCertificate(BC)nanasaSecurityPaper

  (SECPA)atgalingsaNationalStatisticsOffice(NSO)OrihinalatphotocopyngVotersAffidavitoibapang

  dokumentonamayroongarawatlugarngkapanganakan,pagkamamamayan,pagkakilanlanattribalaffiliation

  Para sa mga muslim na Aplikante

 • Bumalik sa mga nilalaman Bumalik sa mga nilalaman

  name Hire Processing Procedure (Para sa mga Direct Hire/name Hire)

  1.Pasaportenabalidopanghindikulangnganim(6)nabuwanbagoangpag-alisngbansa2.EntryVisananakatataksaPasaporte3.PhotocopyngKontrataoCertificateofEmployment4.NoObjectionCertificate(NOC)kapagwalangEntryVisananakatataksaPasaporte

  E-ReceiptAngE-ReceiptaypatunaynanabayarannaanglahatngkailangannatransaksyonsaPOEA,OWWA,atPhilHealth.8

  AngNameHireaytumutukoysamgamanggagawananakakuhangtrabahosalabasngbansangwalangtulongmulasakahitanomangahensya.NgunitkinakailanganparinnilangmagparehistrosaPOEAparamaiwasanangkahitanomangpaglabagsakanilangkarapatanokontrata.Saparaannaito,mababantayandinngahensyaangkatayuanngmanggagawabilangOFWsaibangbansa.9

  Mga Kailangang Dokumento para sa mga Household Service Workers (HSW)10

  Paalala: Ihandaangorihinalatphotocopyngmgadokumento

  Overseas Exit ClearanceAngOverseasExitClearanceoOECayibinibigaysalahatngmanggagawangPilipinonapapuntangibangbansa.PwedeitomagingsaanyongOverseasEmploymentCertificate(OEC)oE-receipt(ElectronicReceipt).5

  Overseas Employment Certificate (OEC)AngOECayipinepresentasaPOEALaborAssistanceCenter(LAC)atBureauofImmigration(BI)saairportparahindinakinakailangangmagbayadngtraveltaxatterminalfee.Kasamanito,binibigyandinnglibrengOFWelectronicIDcardoe-Card.ItoaynagsisilbingidentificationcardparamagamitanglahatngserbisyoparasamgaOFWs.6

  Unang Bahagi:EmploymentContractna:

  MaypirmangHSWatngemployerVerifiedngPhilippineOverseasLaborOffice(POLO)/LaborAttacheMaypatunaynagalingPhilippineEmbassy

  WorkPermit/Bisa/NoObjectionCertificate(NOC)BalidongPasaporte2X2Picture(ParasaMedicalReferral)HilingparahindimakasamasaDirectHir