of 52 /52
2010. Anatomija nervnog sistema Biološka psihologija

Funkcionalna anatomija

Embed Size (px)

Text of Funkcionalna anatomija

Page 1: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 1/52

2010.

Anatomija nervnog sistema

Biološka psihologija

Page 2: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 2/52

Razviće nervnog sistema

Page 3: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 3/52

Embrionalno razviće mozgaEmbrionalno razviće mozga čovekazapočinje 18. dana nakon začeća.

Ektodermalni sloj na leđnoj stranitela duž središnje linije sezadebljava stvarajući nervnu ploču.

Nervna ploča se izdužuje i ulubljujeprema unutrašnjosti formirajućinervni žljeb dok zadebljali ruboviformiraju nervne nabore. 

!". dana embrionalnog razvićaformira se nervna #ev. Nervni naborizaostaju u međuprostoru izmeđunervne ploče i ektoderma $formirajući materijal nervne kreste %ganglionarna ploča& od kojeg ćekasnije nastati spinalne ganglije i

ganglije autonomnog nervnogsistema.

'okom sledeći( nekoliko dananervna #ev i neuralna kresta bićepokrivene slojem ektoderma.

)rednji deo nervne #evidiferen#iraće se u mozak  a zadnjideo u kičmenu moždinu. *entralnašupljina ostaje i od nje nastaje

Page 4: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 4/52

Nastanak možanih meh!rova

" prosen#ephalona nastaj! sekundarni

me(urovi $'elen#ep(alon $ parni meh!rovi

+ptički me(urovi $ parni meh!rovi

,ien#ep(alon % neparna str!kt!ra kojaostaje nakon ovajanja sek!narnihmeh!rova.

& '. neelji intra!terinog razvića $ na rostralnom

el! (ormira se najpre jean meh!r)arhi#e(alon*+ o kojeg nastaje tri primarname(ura,

1. )rosen#ep(alon 

!. -esen#ep(alon

. /(omben#ep(alon

"statak nervne #evi ostaje neproširen $i(eren#ira se ! ki-men! možin!.

Page 5: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 5/52

!bina sek!narnih meh!rova

0. dana intrauterinograzvića mozak čovekasastoji se od " delova

'elen#efalični me(urovi2

*erebralne (emisfere2

3iva masa %korteksbazalni telen#ep(alon&

4ela masa2 kortikalna belamasa #orpus #allosum%žuljevito telo& i #apsula

interna %unutrašnjakapsula&

,ien#ep(alon2

t(alamus (ipot(alamusepit(alamus isubt(alamus

-esen#ep(alon2 srednjimozak %te#tum itegmentum&

-eten#ep(alon2 moždanostablo 5arolijev most

-6elen#ep(alon2 produžena moždina

Page 6: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 6/52

/entrik!larni sistem mozga3istem povezani(

komora i kanala kojinastaje od prvobitnogšupljine nervne #evi iispunjen je#erebrospinalnomtečnošću2

-oždane (emisfere 7dve lateralne komore

-eđumozak $ trećamoždana komora

3rednji mozak $3ilvijev kanal

adnji mozak $ četvrtamoždana komora

9ičmena moždina $

#entralni kanal

Page 7: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 7/52

Razviće mozga na ćelijskomnivo!

1. Neurogeneza

!. -igra#ija

. ,iferen#ija#ija

:. 3inaptogeneza

". ;elijskasmrt

<. /earanžiran je sinapsi

Page 8: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 8/52

Ne!rogeneza

= osnovi svi( neuronalni( linijanalaze se neuralni pret(odni#i 

%progenitori& u formineuroepitelni( ćelija. Neuralniprogenitor je izdužena ćelijakoja se pruža između dvepovršine nervne #eviventrikularne i pijalne. 5eomarano tokom razvića neuralni

progenitor daje ćelije radijalneglije koje predstavljaju prvećelije koje se jasno razlikuju odneuroepitelni( ćelija. 'elaćelija radijalne glije nalaze sena ventrikularnoj površini utzv. ventrikularnoj zoni  anjeni nastav#i pružaju se

prema pijalnoj površini. ;elijeradijalne glije su #entralnielementi neurogeneze kojazatim sledi> nji(ovom deobommogu nastati neuroni astro#itii neki oligodendro#iti.

Page 9: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 9/52

igra#ija

 okom ove (aze ešavaj! se masivni pokreti nezrelih nervnih ćelija ! #ilj! !spostavljanja spe#i-nih pop!la#ijanervnih ćelija )jeara i slojeva*. 3elije ventrik!larne zone prelaze ! oblast 4preplo-e5 ge zaobijaj! kratkenastavke na 6glavenom7 i 6repnom7 el!. 3elije se kreć! prema marginalnoj zoni prateći površin! ćelijaradijalne glije. Nezrele ćelije prist!ž! ! oblast kortikalne ploče+ ge najpre naseljavaj! najbliži sloj )b!!ćišesti sloj kore*+ a zatim pop!njavaj! slojeve prema marginalnoj zoni. okom ove (aze (ormira se privremeni slojpodploče+ koja sarži nervne ćelije koje prestavljaj! 4!sp!tne stani#e5 migriraj!ćim ne!ronima. "vaj sloj se nenalazi ! oraslom mozg!.8ro#es migra#ije zavisi i o nekih hemijskih signala+ kao što s! ćelijski ad(ezioni molekuli )9A*.

:aa se ćelije jenom na;! na ogovaraj!ćem mest!+ zapo-inje (aza intenzivnog izrastanja enrita i!spostavljanja sinapsi $ i(eren#ija#ija i sinaptogeneza.

Page 10: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 10/52

<i(eren#ija#ija

8ro#es nastanka spe#i-nih tipova ne!rona.:aa pristign! na svoje oreište+ nezrele nervne ćelije po-inj! aispoljavaj! spe#i-ne gene i sintetiš! spe#i-ne proteine !sle -egase (ormiraj! zrele nervne ćelije.=aktori koji kontroliš! i(eren#ija#ij!,  % unutrašnji faktori !slovljavaj! pro#es i(eren#ija#ije naćelijski autonoman način.  % spoljašnji faktori !slovljavaj! i(eren#ija#ij! pro#esominduk#ije.

Kora velikog mozga Kora malog mozga

Page 11: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 11/52

>zrastanje ne!rita i i(eren#ija#ija kortikalnih

oblasti 

Page 12: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 12/52

inaptogeneza

8ro#es !spostavljanja sinapti-kih veza tokomizrastanja aksona i enrita.Na vrhovima aksona i enrita javljaj! se konusirasta+ prošireni krajevi iz kojih se nastav#i iz!ž!j!./eoma na pa!-inasta iz!ženja nazivaj! se?lopodije+ ok se spljošteni iz!ženja nazivaj!lamelipodije. =ilopoije i lamelipoije g!raj! kon!s

rasta ! ore;enom prav#!.8ro#es iz!živanja nastavaka ovija se po !ti#ajemsignalnih molek!la koje osloba;aj! #iljne ćelije $ćelije sa kojima treba !spostaviti sinaps!.% @emoatraktanti $ molek!li koji privla-e kon!serasta% @emorepelanti $ molek!li koji obijaj! kon!se

rasta/ećina signalnih molek!la s! istovremeno iatraktanti i repelanti $ semaforini.:on!s rasta aksona osetljiv je na graijentkon#entra#ije ovih molek!la+ što ga !smerava !ore;enom prav#!.

Page 13: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 13/52

3elijska smrtApopotoza je pro#es kontrolisane smrtine!rona koji po-inje a se ovija !

embrionalnom razvić! i nastavlja se tokomživota. Ne!roni mog! iz!mreti pro#esomnekroze $ nekontrolisana ćelijska smrt kojase javlja !sle povree+ kont!zije ili ishemije.& nekim elovima mozga pre ro;enja brojne!rona opane na 20?.!bina ne!ronazavisi o broja i jačine sinapsi koje je ne!ron!spostavio sa r!gim ćelijama.Apoptoza zapo-inje naglim !laskom kal#ij!ma! ćelij! i osloba;anjem proteina ,iablo izmitohonrija. <ijablo se vez!je za proteinein(ibitore apopotoze )>A8* i tako spre-avanjihov e(ekat. >nhibitori apoptoze ina-einhibiraj! enzime kaspaze koje s! ogovorniza razgra;ivanje !n!trašnjeg saržaja ćelije.

lobone kaspaze razgra;!j! !n!tarćelijskeproteine i <N: i ovoe o smrti ćelije. 8roteinsa s!protnim ejstvom je 4#l!. "n spre-avaosloba;anje <iabla i omog!ćava normaln!(!nk#ij! ćelije.!bina ne!rona zavisi i o (aktora rastane!rona $ na pr. NBC )nerve gro@th f a#tor* i4,NC )brain derive gro@th f a#tor*

Page 14: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 14/52

8re!re;ivanje sinapsi

Page 15: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 15/52

Embrionalno razviće ki-mene možine

Nastaje od kaudalnog delanervne #evi.

'okom <. nedelje postojedve grupa#ije nezreli(nervni( ćelija2

Alarna ploča $ nastaju

interneuroni4azalna ploča $ nastajumotoneuroni

-aterijal nervne kresteformira spinalne ganglije

%ganglije dorzalnogkorena&

Page 16: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 16/52

Page 17: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 17/52

*entralni nervni sistem%*N3&2

a. -ozak b. 9ičmena moždina

)eriferni nervni sistem%)N3&2

a. 3omatski deob. Autonomni deo

#. *revni nervni sistem

Page 18: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 18/52

:osa+ koža i lobanja

ožane ovojni#e % meninge <!ra mater Ara#hnoiea 8ia mater

/entrik!larni sistem mozga $ sistem komora i kanala isp!njen

#erebrospinalnom te-nošć!

9erebrospinalna te-nost 8roizvoe je ćelije horoinog pleks!sa >sp!njava komore leptomeningealni

prostor  e-ni 4jast!k5 na kome pl!ta mozak Razmena materija

:rvno%možana barijera ine je spe#ijalizovane 4-vrste5 vezeizme;! enotelnih ćelija krvnih s!ovakoje ne ozvoljavaj! slobon! razmen!materija izme;! krvi i možanog parenhima

8erivask!larna stopala astro#ita

& elovima mozga van krvno%možane barijere+ spe#ijalizovani astro#iti+

9rvno7moždana barijera

Page 19: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 19/52

= anatomskom smislu čine ga kranijalni i spinalni nervi iganglije.

Page 20: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 20/52

=!nk#ionla poela 8N

3omatski deo )N3 $ senzorna i motorna nervna vlakna koja prenosein(orma#ije iz -!la prema 9N+ onosno+ komane iz 9N premaskeletnim mišićima. /lakna se pr!žaj! se !n!tar kranijalnih i spinalnih 

nerava.

Autonomni %vegetativni& nervni sistem $ sastoji se o vaposistema+ kontroliše ra !n!trašnjih organa. arži senzitivn!+a(erentn! komponent! koja prenosi in(orma#ije iz intero#eptora imotorn! kopmonent! koja prenosi in(orma#ije prema e(ektorima

)mišićima ! !n!taršnjim organima i žlezama*. "va vlakna pr!žaj! se!n!tar kranijalnog nerva i !ž spinalnih nerava.

*revni %enterički nervni sistem& $ ogroman broj ne!rona i vlakanakoji s! pr!žaj! #elom !žinom igestivnog trakta. 

Page 21: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 21/52

:ranijalni nervi

Page 22: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 22/52

pinalni nervi

'(17'(1!

*17*8

D17D"

3173"*1

)rodužena moždina

*ervikalni splet

Brudni splet

Dumbalni splet

3akralni splet

3akro7kok#igealni splet

vi spinalni nervi s! mešoviti nervi sastavljeni o aksonasenzitivnih+ motornih i a!tonomnih ne!rona -ija sećelijska tela nalaze ! ki-menoj možini )motorni ia!tonomni* ili ! spinalnim ganglijama )senzitivni*.

C1 par spinalnih nerava ko -oveka $ nap!štaj! ki-men!možin! na pravilnim rastojanjima !ž ki-me. <obijaj!oznak! prema segment! ki-me na kojem se ovajaj!D vratnih )91%9*+ 12 gr!nih )1%12*+ ' slabinskih )F1%F'*+' pelvi-nih )1%'* i 1 trti-ni )91*.

vaki nerv se sastoji o va ovojena i (!nk#ionalnorazli-ita ogranka+ korena. <orzalni koren svakogspinalnog nerva sarži senzorne p!teve koji pristiž! saperi(erije tela ! ki-men! možin!. Na orzalnom koren!svakog spinalnog nerva nalazi se ganglija+ kolek#ijapse!o!nipolarnih -ija vlakna nastavljaj! orzalnimkorenom prema ki-menoj možini. /entralni koren svakogspinalnog nerva sarži vlakna motornih ne!rona -ija se

ćelijska tela nalaze ! ki-menoj možini+ a njihovi aksonipovez!j! ki-men! možin! sa mišićima. 

Page 23: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 23/52

A!tonomni nervni sistem)AN*

:ontroliše aktivnost !n!trašnjih organa+ glatkih mišićai sr-anog mišića. <va ela AN ostvar!j! vojn!inerva#ij! !n!trašnjih organa sprovoećiantagonističke %suprotstavljene& !ti#aje. viorgani imaj! vojn! inerva#ij!+ sa iz!zetkom znojnihžleza+ arenalnih žleza+ mišići koji s!žavaj! krvne

s!ove i mišići koji poiž! lak! $ oni primaj! samosimpati-ka vlakna. 3impatički nervni sistem 7 el!je ergotropno+ tj!slovljava mobiliza#ij! poten#ijalne energije %!brzava ra sr#a+ povećava krvni pritisak+ s!žavakrvne s!ove+ povećava osloba;anje šećera ! krv+povećava osloba;anje arenalina ! krv+ prošir!jeisajne p!teve+ inhibira varenje+ relaksira mokraćn!bešik!+ inhibira saliva#ij! i s!zenje+ prošir!je zeni#e.

)arasimpatički nervni sistem7 el!jetropotrofno+ omog!ćava eponovanje poten#ijalneenergije 7 !sporava ra sr#a+ smanj!je krvni pritisak+prošir!je krvne s!ove+ smanj!je razgranj! šećera+stim!liše pankrease i poten#ira varenje+ kontrah!jemokraćn! bešik!+ poja-ava seks!alno !zb!;enje.

Page 24: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 24/52

A!tonomni nervni sistem A!tonomni nervni sistem prostire se ! 9N i 8N. &ki-menoj možini nalaze se tela ne!rona+ -iji aksoni

nap!štaj! ki-men! možin! i pr!žaj! se o ganglija $preganglijski aksoni. Aksoni pregangijskih ne!ronastvaraj! sinapse sa ganglijskim ne!ronima+ a njihoviaksoni $ postganglijski aksoni+ pr!žaj! se o!n!trašnjih organa.

)reganglijski neuroni simpatičkog sistema nalazese ! grudnom i slabinskom delu kičmene moždine+a ganglije ovog posistema nalaze se ! vi!

simpatičkog lan#a koji se pr!ža pore ki-menemožine.

)reganglijski neuroni parasimpatičkog sistema nalaze se ! moždanom stablu i sakralnom delumoždine+ a njihove ganglije aleko o ki-menemožine+ u blizini #iljni( organa ili ! njima. toga s!preganglijski aksoni parasimpatik!sa !ga-ki+ apostganglijski aksoni kratki.

8reganglijski ne!roni oba posistema osloba;aj! nasvojim krajevima a#etil (olin. 8reganglijski ne!roni-esto osloba;aj! ! r!ge ne!roaktivne peptie+ na pr.ne!ropepti G ili vazointestinalni polipepti.

8ostganglijski ne!roni simpatik!sa osloba;aj!noradrenalin+ ok se na krajevima parasimpati-kihpostganglijskih vlakana osloba;a a#etil (olin.

Page 25: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 25/52

9revni nervni sistem ložena mreža vlakana i ne!rona )više o 1 milijare ćelija* koja se prostire

-itavom !žinom igestivnog trakta+ koja kontroliše razli-ite aspekte (!nk#ije#reva+ peristaltik!+ protok krvi+ sekre#ij!+ apsorp#ij! $ 4abominalni mozak5.

astoji se o pleks!sa ne!rona !ronjenih ! ziove gastrointestinalnogtrakt!sa. -ienterični pleksus -ini kolek#ija ne!roni ! spoljašnjem el! zia#reva. "vaj pleks!s reg!liše peristalti-ke talase i pokretanje hrane kroz#reva. 3ubmukozalni pleksus nalazi se ! !n!trašnjem el! zia #reva+ areg!liše kong!ra#ij! l!minalne površine+ sekre#ij! žleza i lokalni protokkrvi.

Ne!roni enteri-kog nervnog sistema (!nk#ionalno pripaaj! senzornim+aso#ijativnim i motornim ne!ronima.

8ostoji me;!sobni !ti#aji a!tonomnog sistema na enteri-ki sistem ienteri-kog sistema na a!tonomni i #entralni nervni sistem.

Page 26: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 26/52

9entralni nervni sistem

Page 27: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 27/52

9entralni nervni sistem

:i-mena možina )Medulla spinalis*

8ro!žena možina )Medulla oblongata*/arolijev most )Pons Varoli*ali mozak )Cerebellum*

renji mozak )Mesencephalon*e;!mozak )Diencephalon*8renji mozak )Cerebrum*

Page 28: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 28/52

"rganiza#ija ki-menemožine

3iva masa 

<orzalni st!bovi )rogovi* $ sarže ćelijska telaaso#ijativnih ne!ronaD

% marginalna zona% s!bstan#ia gelatinosa%s!bstan#ia spongiosa)organizovana ! jera+n!. propri+ n!. orsalis*

/entralni st!bovi $ sarže ćelijska tela

motone!ronaDFateralni st!bovi $ sarže ćelijska tela ne!ronaa!tonomnog nervnog sistema

Bela masa 

- Ushodni i nishodni snopovi aksoni koji povezuju različite segmentekičmene moždine i kičmenu moždinu sa višim delovima CNS:  - Dorzalna snopovi (funiuli dorsalis!

- Ventralni snopovi (funiuli ventralis!

- Lateralni snopovi (funiuli lateralis!U snopovima "ele mase nalaze se:-Snopovi aksona koji povezuju različite segmente kičmene moždine -asocijativni putevi-Snopovi aksona koji povezuju kičmenu moždinu sa višim delovimaCNS – putevi ili traktusi-Snopovi aksona koji povezuju levu i desnu stranu kičmene moždine -komisure:

-#orzalna komisura- $entralna komisura

Page 29: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 29/52

=!nk#ionalna organiza#ija per#ep#ije ipokreta

=s(odni traktusi  ,orzalni snop

7 Cas#i#ulus gra#ilis7 Cas#i#ulus #uneatus

  Dateralni snop7 spinot(alami#us %lateralis&7 spino#erebelaris %dorsalis&7 spino#erebelaris

%ventralis&7 spinoolivarius

7 spinote#talis  5entralni snop

Nis(odni traktusi  Dateralni snop

7 #orti#ospinalis %lateralis&

7 rubrospinalis  5entralni snop

7 #orti#ospinalis %anterior&7 reti#ulospinalis7 vestibulospinalis7 te#tospinalis7 olivospinalis

7 fas#i#ulus longitudinalismedialis

Page 30: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 30/52

&shoni p!tevi3pinotalamički put -edijalni lemniskus

Page 31: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 31/52

Fateralni nishoni p!tevi % :ortikospinalni ir!brospinalni p!t

Page 32: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 32/52

/entralni nishoni p!teviRetik!lospinalni trakt!s/estib!lospinalni i tektospinalni

trakt!si

Page 33: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 33/52

*entar reeksni( reak#ija 3pinalni reeksi

8rema stepen! geneti-keetermina#ije &ro;eni )bez!slovni* te-eni )!slovni*

8rema tip! e(ektora koji !-estv!je !sprovo;enj! reHeksa omatski /is#eralni

8rema broj! segmenata ki-mene

možine koji !-estv!j! !njegovom sprovo;enj! egmentalni )na pr.

patelarni reHeks* >ntersegmentalni

)reak#ija hoanja*8rema broj! sinapti-kih veza !

reHeksnom l!k! ,

onosinapti-ki )tetivnireHeks* 8olisinapti-ki

8rema lokaliza#iji re#eptora koja ihizaziva 8ovršinski )na pr.

plantarni+ abominalni* <!binski )patelarni*

8atološki $ javlja se kao poslei#aneke bolesti

% /eeks eksije 7 povlačenje ekstremiteta prilikom delovanjapoten#ijalno opasnog stimulusa. 'okom sprovođenja reeksaaktivira se grupa mišića eksora a relaksiraju se antagonistički

mišići ekstenzori $ fenomen re#ipročne in(ibi#ije.% /eeks ekstenzije 7 reeksno ispružanje ekstremiteta% /eeks ukrštene ekstenzije $ istovremena aktiva#ija eksora jednog ekstremiteta i relaksa#ija ekstenzora ekstremiteta drugestrane tela.% /eeks (odanja 7 F#entralni programG koji sprovode neuronismešteni u kičmenoj moždini.% -iotatički reeksi $ reeksi istezanja tetiva. =čestvuju u

održavanju uspravnog položaja tela i aktiva#iji antigravita#ionemuskulature.

3pinalni šok

Nastaje usled prese#anjakičmene moždine i prekidaveza sa višim delovima*N3. ,ovodi do stanja

potpune areeksije.+poravak zavisi od stepenaen#efaliza#ije kao i odozbiljnosti povrede i odvijase po određenom redosleduponovnog uspostavljanjafunk#ija. Nakon oporavkaod spinalnog šoka ostajeparaliza i gubitak svi(

modaliteta kožneosetljivosti.

Page 34: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 34/52

ožano stablo, 8ro!žena možina+/arolijev most i srenji mozak

Page 35: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 35/52

Naovez!je irektno na ki-men! možin! !rostralnom prav#!. = nivou spojakičmene i produžene moždine 

!o-avaj! se piramie na ventralnoj strani+ kao i#entralno postavljena vlakna meijalnog

lemnisk!sa.8iramie se ! ovom nivo! !krštaj! )decussatio

 pyramidalis* i prelaze na s!protn! stran! tela.a

orzalne strane !o-avaj! se jedra gra#ilis i#uneatus.

Na poprečnom preseku u nivou središnjeg dela produžene moždine+ na ventrlnoj

strani setako;e !o-avaj! piramie kao i #entralno je

postavljenmeijalni lemnisk!s. Na lateralnoj strani !

ovom

nivo! izlaze snopovi kranijalni( nerava >>+>+

+ > i />>>+ -ija se motorna jedra nalaze !sivoj

masi. Na lateralnim stranama !o-ava se jearni

kompleks olive )maslinasta jera ). & ovomel!

možine nalaze se vestibularno jero igustatorno

Page 36: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 36/52

/arolijev most eli se na orzalni eo $

tegment!m )tegmentum pontis) iventralni eo mosta $bazilarni

 pons.'egmentalni deo  % sarži jera />>>+/>>+ /> i / para kranijalnih nerava. &#entralnom el! tegment!ma ponsanalazi se izražena retik!larna (orma#ija sa jerima nu. rap(e pontis i lo#us

#oeruleus. Bel! mas! -ine snopovivlakana spinotalami-kog+spino#erebelarnog+ meijalnog ilateralnog lemnisk!sa+ r!brospinalnogp!ta.4azilarni deo mosta sarži pontinska jera i vlakna piramialnog trakt!sa+ vlakna kortikopontinskog trakt!sa+ kao

i vlakna popre-no položenogpontino#erebelarnog p!ta.

-ali mozak čine dve (emisfere koje povezujevermis. 3ivu masu

čini kora malog mozga koja je izbrazdanavelikim brojem vijuga.

9ora je troslojna2 spoljašnji molekularni sloj%-3& središnji sloj

)urkinje neurona i unutrašnji granularni sloj%B3&.

= unutrašnjosti malog mozga ispod korenalazi se bela masa i :

duboka #erebelarna jedra.• Nu. dentatus• Nu. emboliformis i Nu. globosus

%zajedno čine Nu. interpositus• Nu. fastigius $

MS

GSPurkinje

Page 37: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 37/52

<orzalna strana % te#tummesen#ep(ali+ s

sreišnji eo % tegmentum+ sa ventralne

stranenalaze možane rške %pedun#uli#erebri*.

'ektum % gornje i onje kvrži#e)#olli#uli superior i #olli#uli inferior*.<onje kvrži#e % relejna stani#a lateralnog lemnisk!sa % prenose

in(orma#ije iz -!la sl!ha.Iornje kvrži#e % opti-ke kvrži#e % imaj!!log! reHeksnih #entara o kojih zavisipoešavanje oka i položaja glave !onos! na vine+ sl!šne i kožnestim!l!se.'egmentum srenjeg mozga % siva masa

srenjeg

 mozga $ sarži jera >>>+ >/ i / parakranijalnihnerava i retik!larn! (orma#ij! kojaza!zima sreišnji eo oko ilvijevogakva!kta. & tegment!m! se nalazi irazvijeno spe#ijalizovano retik!larno jero+ #rveno jedro )nu. ruber *+ kojeelimi-no pripaa i me;!mozg!. egment!m sarži i nervna vlakna!shonih i nishonih p!teva kojerolaze kroz mesen#e halon ! sastav!

-oždane drške7 ventralni deo srednjeg mozga $ u njima se nalazi pigmentisana siva masa $%substan#ia nigra&. -oždane drške sadrže vlakna kortikospinalnog puta.

Page 38: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 38/52

e;!mozak se naovez!je na prenji kraj možanog stabla ismešten je

oko >>> možane komore. Na ventralnom el! >>> komore nalazi se

(ipotalamus+ na bo-nim stranama komore epitalamus+ a naorzalnoj

strani talamus. >spo epitalam!sa nalazi se subtalamus kojitako;e

pripaa me;!mozg!.

Page 39: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 39/52

Page 40: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 40/52

8arna str!kt!ra ovalnog oblika koja -ini orzalnieo me;!mozga. nop vlakana koji povez!je vepolovine naziva se masa intermedia. ine ga

obro izi(eren#irane jearne gr!pe+ koje se !anatomskom i (!nk#ionalnom smisl! mog!klasikovati ! tri gr!pe,3pe#i?čna ili relejna jedra 7 jera na kojima

se završavaj! projek#ije iz re#eptorskihsistema. :lasik!j! se ! -etiri gr!pe )premapoložaj! ! onos! na !n!trašnj! me!larn!lamin! $ snop vlakana koji se pr!ža !rostralno%ka!alnom prav#! !ž talam!sa,

Anteriorna $ jeno jero ko -oveka $anteriorno jero+ )prima projek#ije izmamilarnih tela i hipokamp!sa*

-edijalna $ primaj! projek#ije izbazalnih ganglija+ amigaloinih jeara isrenjeg mozga+ a šalje aksone prema(rontalnom korteks!

5entrolateralna primaj! senzorne imotorne in(orma#ije)ventroposterolateralno jero $ /8F*

)osteriorna $ lateralno genik!lato jero )eo viz!elnog sistema*+meijalno genik!latno jero )eoa!itivnog sistema*

Nespe#i?čna jedra nalaze !ž sreišnje linijetalam!sa ili !n!tar !n!trašnje me!larnelamine

/etikularno jedro se nalazi oko talam!sa.arži inhibitorne ne!rone koji se ne

Page 41: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 41/52

Page 42: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 42/52

Nalazi se ispo talam!sa oko >>>možane komore.

ini ga gr!pa#ija jeara smeštenih izai izna opti-ke hijazme. tr!kt!rno i(!nk#ionalno povezan sa (ipo?zom.

Na prenjoj strani hipotalam!sa nalazise rška $ infundibulum+ na koj! senaovez!je (ipo?za. reišnji eoin(!nib!l!ma je meijalna eminen#a.

iva masa eli se na tri ela, )eriventrikularni eo sarži

ne!rosekretorne ćelije i jera kojakontroliš! AN

-edijalni deo  9audalna jedra $

)mamilarna jera* -edijalna jedra $

)orzomeijalno+ventromeijalno i ark!atno jero*

Anteriorna jedra )s!praopti-ka* $s!praopti-ko+paraventrik!larno+s!prahijazmatsko+intersti#ijalna jera*

Dateralni deo $ neizi(eren#iran+-ini ien#e(ali-n! retik!larn!

Page 43: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 43/52

@ipo?za $smeštena na bazi mozga povezana sa (ipotalamusom preko drške. %infundibulum&9ontroliše aktivnost svi( žlezda sa unutrašnjim lučenjem. 3adrži dva strukturno ifunk#ionalno različita dela2 prednji režanj$ adeno(ipo?za i zadnji režanj 7 neuro(ipo?za.

@ipotalamus kontroliše funk#iju oba dela (ipo?ze.Neurosekretorne ćelije (ipotalamusa7 magno#elularne ćelije pružaju svoje aksone kroz drškuprema zadnjem režnju i završavaju se u nivou krvni( kapilara. Na krajevima ovi( aksonaoslobađaju se neuro(ormoni 2 oksito#in i vazopresin.

Aksoni parvo#elularni( ćelija (ipotalamusa pružaju se i završavaju u infundibulumu a nanji(ovim krajevima oslobađaju se (ipotalamični (ormoni %FreleasingG (ormoni& koji ulaze u(ipotalamo7(ipo?zealni krvotok. +vi (ormoni utiču na funk#iju adeno(ipo?ze i lučenjenjeni( (ormona.

Page 44: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 44/52

Page 45: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 45/52

7 'ežina oko 1:g %!H ukupne mase

tela&>% *erebralne (emisfere %telen#ep(alon#erebrum veliki mozak&.

% Naborana površina mozga 7 g6rusi $vijuge sul#usi $ žljebovi.

%/ežnjevi mozga

% Ieoni %frontalni&

% temeni %parijetalni&

% )otiljačni %ok#ipitalni&

% 3lepoočni %temporalni&

%  3ivu masu prednjeg mozga čine kora%#orteJ& i subkortikalne strukture%subkortikalna jedra i limbički režanj&

%  4elu masu čine snopovi aksona $žuljevito telo %#orpus #allosum& i#apsula interna.

Page 46: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 46/52

Neokorteks $ nalazi se samo

ko sisara @ipokampus $ nalazi se ispo

neokorteksa+ lateralno oventrik!leD

+lfaktorni korteks $ lateralno iventralno o hipokamp!sa.

= neokorteksu tela neurona su

organizovanau < slojeva2K $ molekularni slojKK 7 spoljašnji

granularniKKK 7 spoljašnjipiramidalni

K5 7 unutrašnjigranularni

5 7 unutrašnjipiramidalni

5K 7 polimorfni sloj

Page 47: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 47/52

Bazalne ganglije

9la!str!m )beem*

!pstan#iainnominata

)bezimenas!pstan#a*

N!#lei amigale)baemasta jera*

Dimbički lobus

Jipokamp!s

=orniK

9ing!latna vij!ga

"l(aktorna kvrži#a

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Jipotalam!s

amilarna tela

3ubkortikalna jedra

Page 48: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 48/52

ine ih nu. #audatus+ putamen i globus pallidus. N!. #a!at!s i p!tamen -ine logenetskinovij! gr!p! $ neostriatum+ a glob!s palli!s $ paleostriatum.

Neostriat!m prima projek#ije iz korteksa+ talam!sa i s!pstan#ie nigre+ ok je glavna e(erentnaveza neostriat!ma na glob!s palli!s )striatopalidalni put*.

A(erentne projek#ije palli!sa najvećim elom poti-! iz striat!ma+ ok se e(erentne vezeostvar!j! se pomoć! složenog snopa palidofugalni( vlakana+ koja se projekt!j! na talam!s+s!btalami-ko jero i mezen#e(alon.

Bazalne ganglije pripaaj! opaminergi-nom sistem! mozga

Page 49: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 49/52

4azalne ganglije ne vrše irektn! kontrol!

motone!rona ki-mene možine+ ali s! važnezaglatko sprovo;enje pokreta $ !-estv!j! !

kontroliamplit!e i !smerenje pokreta+ a ne !

ini#ija#ijipokreta. Bazalne ganglije zajeno sa

korteksom italam!som -ine motornu petlju.

:orteks → triat!m → Ilob!s palli!s → /F jero talam!sa→ :orteks )A*

=!nk#ionalna poslei#a kortikalne aktiva#ije p!tamena jesteaktiva#ija

A. & mirovanj!+ ne!roni glob!s pali!sa s! spontanoaktivni i vrše

inhibi#!j! ne!rona /F jera talam!sa. Aktiva#ija korteksa+izaziva

 aktiva#ij! p!tamena+ koji inhibira glob!s pali!s+ pa se!klanja

inhibitorna kontrola na /F jerom talam!sa i on postaje

aktivan. Naovaj na-in se aktiva#ija primarne motorne zone korteksaSinapse označene sa (+) su ekscitatorne, a one označene sa (-) su inhibitorne

VL Talamus- +Hipokinezija Hiperkinezija

Page 50: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 50/52

Baemasta jera leže isposlepoo-nog korteksa sameijalne strane.

 o je kompleks tri gr!pe jeara, 4azolateralna jedra 

ob!hvataj! lateralno jero+ bazalno jero+

pomoćno bazalno jero. 9ortikomedijalna jedra ob!hvataj!kortikalno i meijalno

 jero *entralno jedro

A(erentne veze olaze izrazli-itih elova mozga+

!klj!-!j!ći sve eloveneokorteksa+ hipokamp!s i#ing!latni gir!s. >n(orma#ijeiz svih -!lnih sistema olazeo bazolateralnih jearaamigala. /eze sahipotalam!som ostvar!j! sepreko va glavna p!ta,amigdalofugalni put i

stria terminalis.

Page 51: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 51/52

Fimbi-ki korteks obavija možano stablo+a nalazi se ispo kore velikog mozga.

"b!hvata nekoliko elova,

B6rus #ingulatus )#ing!latna vij!ga* $vij!ga na meijalnom el! #erebralnihhemis(era+ elimi-no obmotavaž!ljevito telo+ a sa gornje strane jeograni-ena #ing!latnim brazom.

@ipokampus $ pripaa logenteskistarom el! korteksa $ ima troslojn!str!kt!r!

B6rus para(ippo#ampus % #erebralnavij!ga postavljena izme;!hipokamp!sa i #olateralne braze

CorniJ %Duk& $ snop vlakana koji

povez!je hipokamp!s sa mamilarnimtelima hipotalam!sa+ (ormiraj!ći l!koko talam!sa

-irisna kvrži#a

i zajeno sa amigaloinim jerima imamilarnim telom -ini limbičkisistem.

Page 52: Funkcionalna anatomija

7/17/2019 Funkcionalna anatomija

http://slidepdf.com/reader/full/funkcionalna-anatomija-568cbc08d13ff 52/52

Do#us #oeruleus smešten ! pons!+ -ini naji(!znij! mrež! mozga.Lalje aksone prema svim elovima mozga. Na krajevima ovihaksona osloba;a se norarenalin. &loga ! oržavanj! pažnje+b!;enj! i paanj! ! san+ !-enj! i pamćenj!+ raspoloženj! imetabolizm! mozga.

 Ledra /ap(e forma#ije %Nu. raphe& $ gr!pa#ija o M jeara

smeštenih sa obe strane sreišnje linije možanog stabla. Nakrajevima aksona osloba;a se serotonin

Fo#!s #oer!le!s i raphe n!#le!si eo s! ascedentnog retikularnogaktivirajućeg sistema

,opaminergični difuzni sistem mozga 

s!pstan#ia nigra srenjeg mozga /entralna tegmentalna oblast srenjeg mozga @olinergični difuzni kompleksi prednjeg mozga i moždanog

stabla -edijalni septalni nukleus prednjeg mozga 4azalni nukleus -e6nerta