of 88 /88
FUNKCIONALNA ANATOMIJA FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA STOPALA Tanja Rauter Pungartnik Tanja Rauter Pungartnik

FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vse potrebno za študij anatomije človeškega stopala.

Text of FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Page 1: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

FUNKCIONALNA FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALAANATOMIJA STOPALA

Tanja Rauter PungartnikTanja Rauter Pungartnik

Page 2: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

RAZVOJ STOPALARAZVOJ STOPALA

Vzravnanje človeka – dvonožna hojaVzravnanje človeka – dvonožna hoja Nova funkcija stopala Nova funkcija stopala Prenos teže:Prenos teže:

3 stopalni loki3 stopalni loki

vezivno močno podprto vezivno močno podprto

togosttogost

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 3: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

TOPOGRAFSKA ANATOMIJA TOPOGRAFSKA ANATOMIJA STOPALA - kostiSTOPALA - kosti

ZgornjiZgornji del stopala – del stopala – TARSUS TARSUS (7 kosti)(7 kosti) čolničasta kost (=OS NAVICULARE), čolničasta kost (=OS NAVICULARE), klinaste kosti (=OSSA CUNEIFORMIA) klinaste kosti (=OSSA CUNEIFORMIA) kvadratna kost (=OS KUBOIDEUM)kvadratna kost (=OS KUBOIDEUM)

SrednjiSrednji dela stopala – dela stopala – METATARSUSMETATARSUS (5 kosti)(5 kosti) PrstiPrsti – – DIGITI DIGITI (14 kosti)(14 kosti)

Leonard B, Tillmann B et al, Raube/Kopsch Anatomie des Menschen, Bewegungsaparat Band I. Thieme, Leonard B, Tillmann B et al, Raube/Kopsch Anatomie des Menschen, Bewegungsaparat Band I. Thieme, Stuttgart 1987Stuttgart 1987..

Page 4: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika 1Slika 1

http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/arthritis_gout/foot_anatomy_bones05.jpghttp://www.eorthopod.com/images/ContentImages/arthritis_gout/foot_anatomy_bones05.jpg

Page 5: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://www.free-online-health.com/common/foh/http://www.free-online-health.com/common/foh/

images/FootTop.jpgimages/FootTop.jpg

Page 6: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

TRANSVERZNI TARZALNI TRANSVERZNI TARZALNI (=CHOPARTOVI) SKLEPI(=CHOPARTOVI) SKLEPI

kalkaneokuboidni in talonavikularni sklepi kalkaneokuboidni in talonavikularni sklepi obsegajo transverzne tarzalne sklepeobsegajo transverzne tarzalne sklepe

Imajo paralelne osi ko je kalkaneus Imajo paralelne osi ko je kalkaneus evertiran in neparalelne ko je kalkaneus evertiran in neparalelne ko je kalkaneus invertiraninvertiran

Ko sta osi paralelni, se sklepa rotirata v Ko sta osi paralelni, se sklepa rotirata v isto smer – Chopartov s. je fleksibilenisto smer – Chopartov s. je fleksibilen

Ko sta osi neparalelni – C.s. rigidenKo sta osi neparalelni – C.s. rigiden Funkcionalna pomembnost – pri hojiFunkcionalna pomembnost – pri hoji

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.

Page 7: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

od spusta pete do dostopa na podplat se od spusta pete do dostopa na podplat se kalkaneus premesti iz inverzije v everzijo kalkaneus premesti iz inverzije v everzijo in transverzni sklep postane fleksibilen, in transverzni sklep postane fleksibilen, kar omogoča prilagoditev na neravne kar omogoča prilagoditev na neravne površine pri dostopupovršine pri dostopu

V fazi odriva je kalkaneus invertiran in C.s. V fazi odriva je kalkaneus invertiran in C.s. je rigiden in stabilizira longitudinalni lok je rigiden in stabilizira longitudinalni lok kot vzvod za prenos telesne teže med fazo kot vzvod za prenos telesne teže med fazo odrivaodriva

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.

Page 8: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

TRANSVERZNI LOKTRANSVERZNI LOK

Čolničasta (os naviculare), kvadratna (os Čolničasta (os naviculare), kvadratna (os cuboideum) in tri klinaste (ossa cuneiformia) kosti cuboideum) in tri klinaste (ossa cuneiformia) kosti tvorijo transverzni loktvorijo transverzni lok

Stabiliziran z multiplimi ligamentiStabiliziran z multiplimi ligamenti Za stabilizacijo pomembna klinasta oblika treh kostiZa stabilizacijo pomembna klinasta oblika treh kosti Stabilnost kostnega t. loka omogoča podporo Stabilnost kostnega t. loka omogoča podporo

telesne teže v srednji fazi opore in v fazi odrivatelesne teže v srednji fazi opore in v fazi odriva Majhni gibi so možni v navikulokuneiformnem in Majhni gibi so možni v navikulokuneiformnem in

kuneiformno-metatarzalnem sklepukuneiformno-metatarzalnem sklepu

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.

Page 9: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Velik lok dorzi- in plantarne fleksije ter Velik lok dorzi- in plantarne fleksije ter pronacije in supinacije se dogaja v 4. in 5. pronacije in supinacije se dogaja v 4. in 5. metatarzo-kuboidnem sklepumetatarzo-kuboidnem sklepu

To gibanje pomaga prilagajanju stopala pri To gibanje pomaga prilagajanju stopala pri dostopu na neravne površinedostopu na neravne površine

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994 ..

Page 10: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

LISFRANCOV SKLEPLISFRANCOV SKLEP

Katerikoli izmed 3 sklepov med tarzalnimi Katerikoli izmed 3 sklepov med tarzalnimi in metatarzalnimi kostmi: in metatarzalnimi kostmi:

medialni sklep med 1. klinasto in 1. medialni sklep med 1. klinasto in 1. metatarzalo, metatarzalo,

srednji sklep med 2. in 3. klinasto in srednji sklep med 2. in 3. klinasto in ustrezno metatarzalo, ustrezno metatarzalo,

lateralni sklep med kvadratno k. in 4. in 5. lateralni sklep med kvadratno k. in 4. in 5. metatarzalo.metatarzalo.

http://www.answers.com/topic/tarsometatarsal-joint?cat=healthhttp://www.answers.com/topic/tarsometatarsal-joint?cat=health

Page 11: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika 2Slika 2

http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/foot/foot_anatomy/foot_anatomy_bones02.jpghttp://www.eorthopod.com/images/ContentImages/foot/foot_anatomy/foot_anatomy_bones02.jpg

Page 12: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

METATARZOFALANGEALNI METATARZOFALANGEALNI SKLEPI (=MTF)SKLEPI (=MTF)

MTF sklepi sodelujejo v dorzifleksiji od MTF sklepi sodelujejo v dorzifleksiji od dviga pete do odriva stopaladviga pete do odriva stopala

MTF sklep 1. prsta ima posebnost: MTF sklep 1. prsta ima posebnost: prisotnost sezamoidne kostiprisotnost sezamoidne kosti

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 13: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

POMEN GOLENIPOMEN GOLENI

Pomembna položaj in oblikaPomembna položaj in oblika Vzdolžna os goleniVzdolžna os goleni: : skozi glavico II. stopalniceskozi glavico II. stopalnice Notranja rotacija goleniNotranja rotacija goleni – dvig in – dvig in

preobremenitev notranje strani stopalapreobremenitev notranje strani stopala Zunanja rotacija goleniZunanja rotacija goleni – –

preobremenitev zunanje strani stopalapreobremenitev zunanje strani stopala

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 14: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MEDIALNI LONGITUDINALNI MEDIALNI LONGITUDINALNI LOKLOK

Tvorijo ga: calcaneus, talus, čolničasta k., 3 Tvorijo ga: calcaneus, talus, čolničasta k., 3 klinaste k. in 1., 2. in 3. metatarzalaklinaste k. in 1., 2. in 3. metatarzala

Glavna značilnost tega loka je elastičnost zaradi Glavna značilnost tega loka je elastičnost zaradi višine in številnih malih sklepovvišine in številnih malih sklepov

Najšibkejši del je sklep med talusom in čolničem, Najšibkejši del je sklep med talusom in čolničem, vendar je ta del ojačan s kalkaneonavikularnim vendar je ta del ojačan s kalkaneonavikularnim lig, ki je elastičen in tako omogoča hitro povrnitev lig, ki je elastičen in tako omogoča hitro povrnitev loka v prvotno stanje po odstanitvi motečega loka v prvotno stanje po odstanitvi motečega dejavnikadejavnika

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 15: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Gray354.png/250px-Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Subtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=Subtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl111&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl

Page 16: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

LATERALNI LONGITUDINALNI LATERALNI LONGITUDINALNI LOKLOK

Sestavljajo ga: calcaneus, kvadratna k., 4. in 5. Sestavljajo ga: calcaneus, kvadratna k., 4. in 5. metatarzalametatarzala

Najvišje je talocalcanealni s., glavni s. Najvišje je talocalcanealni s., glavni s. calcaneocuboidni, ki dovoljuje zelo omejene gibecalcaneocuboidni, ki dovoljuje zelo omejene gibe

Napomembnejša značilnost je čvrstost in rahla Napomembnejša značilnost je čvrstost in rahla elevacijaelevacija

Dva močna ligamenta: dolgi plantarni in plantarni Dva močna ligamenta: dolgi plantarni in plantarni calcaneocuboidni skupaj s kitami ekstenzorjev in calcaneocuboidni skupaj s kitami ekstenzorjev in kratkimi mišicami malih prstov ohranjajo kratkimi mišicami malih prstov ohranjajo integritetointegriteto

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 17: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/4/46/Gray354.png/250px-Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Subtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=Subtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl111&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl

Page 18: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ZGORNJI SKOČNI SKLEPZGORNJI SKOČNI SKLEP

SKOČNICA (=TALUS) povezana z golenico SKOČNICA (=TALUS) povezana z golenico in piščaljo – in piščaljo –

ARTICULATIO TALOCRURALISARTICULATIO TALOCRURALIS SYNDESMOSIS TIBIOFIBULARISSYNDESMOSIS TIBIOFIBULARIS Maleolarna vilicaMaleolarna vilica Gibanje v ART. TALOCRURALIS: Gibanje v ART. TALOCRURALIS: DORZALNA, PLANTARNA FLEKSIJADORZALNA, PLANTARNA FLEKSIJA

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 19: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ZGORNJI SKOČNI SKLEP – ZGORNJI SKOČNI SKLEP – vezivni aparatvezivni aparat

Na notranji strani: Na notranji strani:

LIG. DELTOIDEUM LIG. DELTOIDEUM

(stabilizira gleženj medialno,(stabilizira gleženj medialno,

omejuje valgus premike talusa)omejuje valgus premike talusa)

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994.

Page 20: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika 4Slika 4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-Gray354.pngGray354.png

Page 21: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Na zunanji strani – stabil. gleženj lateralno; ATF in Na zunanji strani – stabil. gleženj lateralno; ATF in CFL – varus premiki talusa, stabilnost proti stresni CFL – varus premiki talusa, stabilnost proti stresni inverziji : inverziji :

LIG. TALOFIBULARE ANT. (=ATF)LIG. TALOFIBULARE ANT. (=ATF) (omejuje: anteriorne premike talusa ali (omejuje: anteriorne premike talusa ali

posteriorne gibe tibije-fibule, not. rot. talusa ali posteriorne gibe tibije-fibule, not. rot. talusa ali zunanjo rotacijo fibule)zunanjo rotacijo fibule)

LIG. TALOFIBULARE POST. (=PTF) (omejuje: LIG. TALOFIBULARE POST. (=PTF) (omejuje:

posteriorne premike talusa ali ant. gibe tibije-posteriorne premike talusa ali ant. gibe tibije-fibule, zun.rot. talusa ali not.rot. fibule)fibule, zun.rot. talusa ali not.rot. fibule)

LIG. CALCANEOFIBULARE (=CFL)LIG. CALCANEOFIBULARE (=CFL)

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 22: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ligament je medialno ojačan s ligament je medialno ojačan s spojitvijo z deltoidnim lig. in od spojitvijo z deltoidnim lig. in od spodaj ga podpira kita tibialis spodaj ga podpira kita tibialis posteriorposterior

Lok podpira plantarna aponevroza, Lok podpira plantarna aponevroza, male mišice podplata, kita anticusa male mišice podplata, kita anticusa in posticusa in peroneus longusa in in posticusa in peroneus longusa in lig. vseh sklepovlig. vseh sklepov

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 23: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Gray355.png/180px-http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Gray355.png/180px-Gray355.png&imgrefurl=http://www.tier-guide.com/index.php%3Fid%3D1033%26%26wikiidGray355.png&imgrefurl=http://www.tier-guide.com/index.php%3Fid%3D1033%26%26wikiid%3DSprunggelenk&h=146&w=180&sz=40&hl=sl&start=5&tbnid=BRV4UUGRqVCUhM:&tbnh=82&tbnw=101&prev=/%3DSprunggelenk&h=146&w=180&sz=40&hl=sl&start=5&tbnid=BRV4UUGRqVCUhM:&tbnh=82&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dslimages%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl

Page 24: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

SPODNJI SKOČNI SKLEPSPODNJI SKOČNI SKLEP

ART. SUBTALARISART. SUBTALARIS (=zadnja komora) (=zadnja komora) ART. TALOCALCANEONAVICULARISART. TALOCALCANEONAVICULARIS

(=sprednja komora)(=sprednja komora) Gibanje v spodnjem skočnem sklepu:Gibanje v spodnjem skočnem sklepu:

dvig dvig notranjeganotranjega dela stopala = dela stopala = SUPINACIJASUPINACIJA

dvig dvig zunanjegazunanjega dela stopala= dela stopala=

PRONACIJAPRONACIJA

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 25: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

SPODNJI SKOČNI SKLEP – SPODNJI SKOČNI SKLEP – vezivni aparatvezivni aparat

Lig. so razporejeni v 3 plasti: Lig. so razporejeni v 3 plasti: superficialno,intermedialno in globokosuperficialno,intermedialno in globoko

CFL (primarni stabilizator; prerez povzroči CFL (primarni stabilizator; prerez povzroči supinacijo subtalarnega sklepa)supinacijo subtalarnega sklepa)

Lig. CERVICALE – najmočnejši; med Lig. CERVICALE – najmočnejši; med talusom in kalkaneusomtalusom in kalkaneusom

Lig. TALOCALCANEUM INTEROSSEUM Lig. TALOCALCANEUM INTEROSSEUM (močna medsklepna vez)(močna medsklepna vez)Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 26: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-http://images.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Gray354.png/250px-Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Gray354.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Subtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/imagesSubtalar_joint&h=193&w=250&sz=58&hl=sl&start=6&tbnid=xHxXGp0ug_eMvM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl%3Fq%3Darticulatio%2Bsubtalaris%26gbv%3D2%26hl%3Dsl

Page 27: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika 5Slika 5

http://old.lf3.cuni.cz/ustavy/anatomie/atlas/images/arthrologie/art_talocruralis_sag.jpghttp://old.lf3.cuni.cz/ustavy/anatomie/atlas/images/arthrologie/art_talocruralis_sag.jpg

Page 28: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

LIG. ZADNJEGA IN SREDNJEGALIG. ZADNJEGA IN SREDNJEGA DELA STOPALADELA STOPALA

Talus in kalkaneus sta s kostmi Talus in kalkaneus sta s kostmi srednjega stopala stabilizirana z srednjega stopala stabilizirana z multiplimi vezmimultiplimi vezmi

Chopartov lig. – oblike V – petnica + Chopartov lig. – oblike V – petnica + čolničasta k. + kvadratna k.čolničasta k. + kvadratna k.

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994 ..

Page 29: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

1. metatarz.-klinasti s. – sodeluje pri stab. 1. metatarz.-klinasti s. – sodeluje pri stab. med. vzdolžnega lokamed. vzdolžnega loka

Tarzometatarzalni s. imajo številne lig. Tarzometatarzalni s. imajo številne lig. (vključno z Lisfrancovim lig. – 1. klinasta + (vključno z Lisfrancovim lig. – 1. klinasta + 2. metatarzalna k.)2. metatarzalna k.)

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994 ..

Page 30: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠIČNO TETIVNI APARATMIŠIČNO TETIVNI APARAT

Funkcija ekstrinzičnih mišic je zasnovana z Funkcija ekstrinzičnih mišic je zasnovana z anatomsko lokacijo kit v odnosu z osjo anatomsko lokacijo kit v odnosu z osjo sklepasklepa

V nevtralnem položaju stopala in gležnja V nevtralnem položaju stopala in gležnja peroneus longus evertira in tibialis post. peroneus longus evertira in tibialis post. invertira subtalarni sklep; oba sta sicer invertira subtalarni sklep; oba sta sicer plantarna fleksorja gležnjaplantarna fleksorja gležnja

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994 ..

Page 31: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

vpliv mišice na aktiven gib sklepa je vpliv mišice na aktiven gib sklepa je torej odvisen od položaja s. (npr. torej odvisen od položaja s. (npr. anticus ni glavni invertor anticus ni glavni invertor subtalarnega sklepav nevtralnem subtalarnega sklepav nevtralnem položaju; če je prisotna dorzifleksija položaju; če je prisotna dorzifleksija gležnja je anticus močan invertor)gležnja je anticus močan invertor)

posticus je močan invertor, če je posticus je močan invertor, če je gleženj v plantarni fleksijigleženj v plantarni fleksiji

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 32: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Pri dostopu pete je subtalarni sklep invertiranPri dostopu pete je subtalarni sklep invertiran Gleženj, ki je začetno v rahli dorzalni fleksiji iz Gleženj, ki je začetno v rahli dorzalni fleksiji iz

faze zamaha, gre v plantarno fleksijo v fazi opore faze zamaha, gre v plantarno fleksijo v fazi opore (pod kontrolo ekscentrične kontrakcije anticusa)(pod kontrolo ekscentrične kontrakcije anticusa)

Ko je podplat na tleh, preneha kontrakcija Ko je podplat na tleh, preneha kontrakcija anticusa, gleženj gre v dorzifleksijo s premikom anticusa, gleženj gre v dorzifleksijo s premikom telesa naprejtelesa naprej

Pri gibanju telesa naprej se ekscentrično krčijo Pri gibanju telesa naprej se ekscentrično krčijo mišice mečmišice meč

Subtalarni s. se progresivno invertira s pomočjo Subtalarni s. se progresivno invertira s pomočjo koncentrične kontrakcije posticusa (transverzni koncentrične kontrakcije posticusa (transverzni tarzalni s. se “zaklene” in je rigiden)tarzalni s. se “zaklene” in je rigiden)

Pri supinaciji med fazo, ko je stopalo obremenjeno Pri supinaciji med fazo, ko je stopalo obremenjeno na tleh, so aktivne intrinzične mišicena tleh, so aktivne intrinzične mišice

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 33: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Med zgodnjo fazo dviga pete poteka aktivna Med zgodnjo fazo dviga pete poteka aktivna plantarna fleksija s pomočjo koncentrične plantarna fleksija s pomočjo koncentrične kontrakcije gastrocnemius-soleus kompleksakontrakcije gastrocnemius-soleus kompleksa

Telesna teža se prenese na glavice metatarzal in Telesna teža se prenese na glavice metatarzal in prsteprste

FHL je minimalno aktiven – majhen pomen te m. za FHL je minimalno aktiven – majhen pomen te m. za ravnotežje med fazo odrivaravnotežje med fazo odriva

intrinzične m. so aktivne do končne točke faze intrinzične m. so aktivne do končne točke faze odrivaodriva

Pri odrivu prsta ni aktivnosti mečnih mišic in Pri odrivu prsta ni aktivnosti mečnih mišic in dorzifleksija poteka s pomočjo koncentrične dorzifleksija poteka s pomočjo koncentrične kontrakcije anticusa in tako dvigne prste od talkontrakcije anticusa in tako dvigne prste od tal

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 34: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika str 14. - fig. 16Slika str 14. - fig. 16

Page 35: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

PLANTARNI PRITISKIPLANTARNI PRITISKI

Pri stanju na bosi nogi je peta 2,6x bolj Pri stanju na bosi nogi je peta 2,6x bolj obremenjena kot sprednji del nogeobremenjena kot sprednji del noge

Pritiski v odstotkih:Pritiski v odstotkih:1.1. 60,5% - peta60,5% - peta2.2. 28,1% - metatarzale28,1% - metatarzale3.3. 7,8% - čolničasta, kvadratna in 3 klinaste 7,8% - čolničasta, kvadratna in 3 klinaste

kostikosti4.4. 3,6% - prsti3,6% - prsti

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 36: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika na strani 15: Fig. 17Slika na strani 15: Fig. 17

Page 37: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

PLANTARNI PRITISKIPLANTARNI PRITISKI

Pri hojiPri hoji: obremenitev 3x večja na : obremenitev 3x večja na sprednjem kot na zadnjem delu stopala, sprednjem kot na zadnjem delu stopala,

Po dostopu pete se pritisk prenese s pete Po dostopu pete se pritisk prenese s pete na glavice metatarzal, kjer ostane 30-55% na glavice metatarzal, kjer ostane 30-55% ciklusa hoje, potem pa se prestavi na ciklusa hoje, potem pa se prestavi na palecpalec

Prsti so pomembni za prenos teže zadnjih Prsti so pomembni za prenos teže zadnjih 30% faze opore30% faze opore

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994

Page 38: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

Slika na str15 – fig.18Slika na str15 – fig.18

Page 39: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠIČNO TETIVNI APARATMIŠIČNO TETIVNI APARAT

SPREDNJA SKUPINA – SPREDNJA SKUPINA –

UPOGIBALKE STOPALAUPOGIBALKE STOPALA STRANSKA SKUPINASTRANSKA SKUPINA – –

PERONEALNE MIŠICEPERONEALNE MIŠICE ZADNJA SKUPINAZADNJA SKUPINA – –

IZTEGOVALKE STOPALAIZTEGOVALKE STOPALA

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 40: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

SPREDNJA SKUPINA SPREDNJA SKUPINA

M. tibialis ant. – ANTICUSM. tibialis ant. – ANTICUS

M. extensor digitorumM. extensor digitorum

M. hallucis longusM. hallucis longus

M. peroneus tertiusM. peroneus tertius

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 41: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

upogib in supinacija stopalaupogib in supinacija stopala

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Tibialis_anterior_2.pngcommons/6/64/Tibialis_anterior_2.png

Page 42: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ekstenzija prstov in gležnjaekstenzija prstov in gležnja

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Extensor_digitorum_commons/0/08/Extensor_digitorum_longus.pnglongus.png

Page 43: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ekstenzija 1.prsta, ekstenzija 1.prsta, dorzifleksija stopala in gležnja, dorzifleksija stopala in gležnja, šibek invertoršibek invertor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Extensor_hallucis_longus.pngcommons/2/25/Extensor_hallucis_longus.png

Page 44: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Gray441.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Gray441.png

Page 45: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

dorzifleksija in everzija stopaladorzifleksija in everzija stopala

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Peroneus_tertius.png/commons/4/46/Peroneus_tertius.png

Page 46: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

STRANSKA SKUPINASTRANSKA SKUPINA

M. Peroneus longusM. Peroneus longus

M. Peroneus brevisM. Peroneus brevis

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 47: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

plantarna fleksija, everzijaplantarna fleksija, everzija

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Gray439.pngcommons/c/c1/Gray439.png

Page 48: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ZADNJA SKUPINAZADNJA SKUPINA

Povrhnji sloj:Povrhnji sloj:1.1. M. gastrocnemiusM. gastrocnemius2.2. M. soleusM. soleus3.3. M. plantarisM. plantaris Globoki sloj:Globoki sloj:1.1. M. flexor hallucis longusM. flexor hallucis longus2.2. M. flexor digitorum longusM. flexor digitorum longus3.3. M. tibialis posteriorM. tibialis posterior

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_leghttp://en.wikipedia.org/wiki/Human_leg

Page 49: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

plantarna fleksija, plantarna fleksija, fleksija kolenafleksija kolena

http://upload.wikimedia.orghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e//wikipedia/commons/8/8e/Gastrocnemius.pngGastrocnemius.png

Page 50: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

plantarna fleksijaplantarna fleksija

http://upload.wikimedia.org/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Gray438.pngwikipedia/commons/1/19/Gray438.png

Page 51: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

AHILOVA TETIVAAHILOVA TETIVA

Omogoča plantarno fleksijo Omogoča plantarno fleksijo (pomaga pri odrivu pri hoji). (pomaga pri odrivu pri hoji).

Največja in najmočnejša kita v telesu.Največja in najmočnejša kita v telesu.

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 52: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://images.conquestchronicles.http://images.conquestchronicles.com/images/admin/foot_achilles_com/images/admin/foot_achilles_tendon_anatomy01a.jpgtendon_anatomy01a.jpg

Page 53: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

plantarna fleksija, fleksija kolenaplantarna fleksija, fleksija kolena

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Gray1242.pnhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Gray1242.pngg

Page 54: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

fleksija prstovfleksija prstov

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Gray442.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Gray442.png

Page 55: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

inverzija stopala, inverzija stopala, plantarna fleksija stopalaplantarna fleksija stopala

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Tibialis_posterior.png/commons/4/49/Tibialis_posterior.png

Page 56: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠICE NA STOPALUMIŠICE NA STOPALU

DORZALNO: DORZALNO:

1.1. M. ext. hallucis brevis (medialni del ext. M. ext. hallucis brevis (medialni del ext. dig. brevis)dig. brevis)

2.2. M. ext. dig. BrevisM. ext. dig. Brevis

http://en.wikipedia.org/wiki/Extensor_hallucis_brevis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Extensor_hallucis_brevis_muscle

http://en.wikipedia.org/wiki/Extensor_digitorum_brevishttp://en.wikipedia.org/wiki/Extensor_digitorum_brevis

Page 57: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Gray437.png/commons/a/a4/Gray437.png

Page 58: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Gray441.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Gray441.png

Page 59: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠICE NA STOPALUMIŠICE NA STOPALU

Prva plast:Prva plast: abductor hallucis, abductor hallucis, flexor digitorum brevis, flexor digitorum brevis, abductor digiti minimiabductor digiti minimi

http://en.wikipedia.org/wiki/Abductor_hallucis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Abductor_hallucis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_digitorum_brevis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_digitorum_brevis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Abductor_digiti_minimi_muscle_%28foot%29http://en.wikipedia.org/wiki/Abductor_digiti_minimi_muscle_%28foot%29

Page 60: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Abductor_hallucis.png/commons/b/bf/Abductor_hallucis.png

Page 61: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Flexor_digitorum_brevis.png/commons/6/69/Flexor_digitorum_brevis.png

Page 62: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Abductor_digiti_minimi/commons/6/69/Abductor_digiti_minimi_%28foot%29.png_%28foot%29.png

Page 63: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠICE NA STOPALUMIŠICE NA STOPALU

Druga plastDruga plast : :

quadratus plantaequadratus plantae

lumbrikalne mm.lumbrikalne mm.

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratus_plantae_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Quadratus_plantae_muscle

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbrical_muscle_%28foot%29http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbrical_muscle_%28foot%29

Page 64: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Gray444.pngcommons/a/a3/Gray444.png

Page 65: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/wikipedia/commons/b/b8/Lumbricales_pedis.pngLumbricales_pedis.png

Page 66: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠICE NA STOPALUMIŠICE NA STOPALU

Tretja plast:Tretja plast: flexor hallucis brevis flexor hallucis brevis adductor hallucis adductor hallucis flexor digiti minimi brevisflexor digiti minimi brevis

http://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_hallucis_brevis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_hallucis_brevis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Adductor_hallucis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Adductor_hallucis_musclehttp://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_digiti_minimi_brevis_muscle_%28foot%29http://en.wikipedia.org/wiki/Flexor_digiti_minimi_brevis_muscle_%28foot%29

Page 67: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Musculus_flexor_/commons/5/58/Musculus_flexor_hallucis_brevis.pnghallucis_brevis.png

Page 68: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Musculus_adductor_commons/f/f6/Musculus_adductor_hallucis.pnghallucis.png

Page 69: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Musculus_flexor_digiti/commons/1/1e/Musculus_flexor_digiti_minimi_brevis_%28foot%29.png_minimi_brevis_%28foot%29.png

Page 70: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

MIŠICE NA STOPALUMIŠICE NA STOPALU

Četrta plast:Četrta plast:

plantarne in dorzalne interosalne mm.plantarne in dorzalne interosalne mm.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_interossei_of_the_foothttp://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_interossei_of_the_foot

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantar_interossei_muscleshttp://en.wikipedia.org/wiki/Plantar_interossei_muscles

Page 71: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Gray446.pngwikipedia/commons/5/57/Gray446.png

Page 72: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Gray447.pngwikipedia/commons/2/21/Gray447.png

Page 73: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

PLANTARNA FASCIAPLANTARNA FASCIA

Dolga, ligamentu podobna struktura, ki podpira Dolga, ligamentu podobna struktura, ki podpira vzdolžni lok pri hoji. vzdolžni lok pri hoji.

Ima tri veje: medialno, centralno in lateralno.Ima tri veje: medialno, centralno in lateralno. Izvira od kalkaneusa, pripenja se na plantarno Izvira od kalkaneusa, pripenja se na plantarno

bazo proksim.falangbazo proksim.falang pri dorzifleksiji prstov jo potegne naprej pod pri dorzifleksiji prstov jo potegne naprej pod

metatarzalne glavice – pride do elevacije metatarzalne glavice – pride do elevacije longitudinalnega loka in plant.fleksije metatarzallongitudinalnega loka in plant.fleksije metatarzal

Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Lutter LD, Mizel MS, Pfeffer GB: Foot and Ankle. American Academy of Orthopedic Surgeons 1994Orthopedic Surgeons 1994..

Page 74: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA
Page 75: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ŽILJEŽILJE

A. tibialis anterior se nadaljuje v A. tibialis anterior se nadaljuje v a. dorsalis pedis – klinično pomembno pri a. dorsalis pedis – klinično pomembno pri

oceni stopalnih pulzovoceni stopalnih pulzov A. tibialis posterior se v stopalu deli na A. tibialis posterior se v stopalu deli na

zadnjo in notranjo vejo stopalne arterije – zadnjo in notranjo vejo stopalne arterije – klinično prav tako pomembna za oceno klinično prav tako pomembna za oceno stopalne prekrvavitve.stopalne prekrvavitve.

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 76: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://www.southwest-ortho.com/images/feet/foot-arteries.jpghttp://www.southwest-ortho.com/images/feet/foot-arteries.jpg

Page 77: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/http://www.eorthopod.com/images/ContentImages/ ankle/ankle_anatomy/ankle_anatomy_arteries01.jpgankle/ankle_anatomy/ankle_anatomy_arteries01.jpg

Page 78: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ŽILJEŽILJE

Venski sistemVenski sistem: : hrbtiščni in podplatni oz. povrhnji in hrbtiščni in podplatni oz. povrhnji in

globoki splet, pri čemer globoke stopalne globoki splet, pri čemer globoke stopalne vene potekajo ob pripadajočih arterijahvene potekajo ob pripadajočih arterijah

Povrhnje vene dorzuma tvorijo lok in se Povrhnje vene dorzuma tvorijo lok in se medialno drenirajo skozi veliko in lateralno medialno drenirajo skozi veliko in lateralno skozi malo safenoskozi malo safeno..

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 79: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://www.microsurgeon.http://www.microsurgeon.org/foot%20venous%20org/foot%20venous%20system.jpgsystem.jpg

Page 80: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ŽIVČEVJE STOPALAŽIVČEVJE STOPALA

N. ischiadicus - mišične veje se razcepijo na N. ischiadicus - mišične veje se razcepijo na n.tibialis in n. peroneus communisn.tibialis in n. peroneus communis

N. tibialis (v stopalu se razdeli na medialno in N. tibialis (v stopalu se razdeli na medialno in lateralno vejo) inervira vse mišice stopala razen lateralno vejo) inervira vse mišice stopala razen extensor digitorum brevis (peroneal nerve).extensor digitorum brevis (peroneal nerve).

N. peroneus superfic. inervira oba peroneusaN. peroneus superfic. inervira oba peroneusa N. peron. (globoka veja) inervira: tibialis ant., ext. N. peron. (globoka veja) inervira: tibialis ant., ext.

Dig. Longus, peroneus tertius, ext. Hallucis longusDig. Longus, peroneus tertius, ext. Hallucis longus

http://en.wikipedia.org/wiki/Tibial_nervehttp://en.wikipedia.org/wiki/Tibial_nerve

Page 81: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

ŽIVČEVJE STOPALAŽIVČEVJE STOPALA

Dva ločena živca oskrbujeta dorzum stopala.Dva ločena živca oskrbujeta dorzum stopala. Superficialni peronealni živec poteka lateralno Superficialni peronealni živec poteka lateralno

navzdol in se razveji na nivoju extensor navzdol in se razveji na nivoju extensor retinaculuma – zagotavlja oskrbo medialnega in retinaculuma – zagotavlja oskrbo medialnega in lateralnega dela dorzuma stopala lateralnega dela dorzuma stopala

Globoka veja peronealnega živca poteka z a. Globoka veja peronealnega živca poteka z a. dorsalis pedis pod extensor retinaculum-om, pod dorsalis pedis pod extensor retinaculum-om, pod kito extensor hallucis brevis in nato v prvi kito extensor hallucis brevis in nato v prvi medprstni prostor.medprstni prostor.

http://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_peroneal_nervehttp://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_peroneal_nervehttp://en.wikipedia.org/wiki/Deep_peroneal_nervehttp://en.wikipedia.org/wiki/Deep_peroneal_nerve

Page 82: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray833.pngImage:Gray833.png

Page 83: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

http://upload.wikimedia.org/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/wikipedia/commons/9/95/Gray836.pngGray836.png

Page 84: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

KOŽNI POKROVKOŽNI POKROV

Varuje globoke strukture (pred Varuje globoke strukture (pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi dejavniki)dejavniki)

Koža podplata je zelo debela (do 5 mm)Koža podplata je zelo debela (do 5 mm)

Prepletena s številnimi čutnimi telesci za Prepletena s številnimi čutnimi telesci za obremenitev, bolečino in temperaturoobremenitev, bolečino in temperaturo

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 85: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

FUNKCIONALNA RAZDELITEVFUNKCIONALNA RAZDELITEV

ZGORNJI SKOČNI SKLEP (z maleolarnimi ZGORNJI SKOČNI SKLEP (z maleolarnimi vilicami med golenico in piščaljo, ki so vilicami med golenico in piščaljo, ki so odgovorne za stabilnost v zg. skočnem odgovorne za stabilnost v zg. skočnem sklepu, katerega funkcija je prilagajanje sklepu, katerega funkcija je prilagajanje stopala naklonu terena in omogočanje stopala naklonu terena in omogočanje odriva pri hoji, saj je odgovoren za okoli odriva pri hoji, saj je odgovoren za okoli 80-90% odklonov stopala v sagitalni 80-90% odklonov stopala v sagitalni ravnini (dorzalna in plantarna fleksija ravnini (dorzalna in plantarna fleksija stopala)stopala)

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 86: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

FUNKCIONALNA RAZDELITEVFUNKCIONALNA RAZDELITEV

KOSTI IN SKLEPI NARTA (tarsus in KOSTI IN SKLEPI NARTA (tarsus in metatarsus), s SPODNJIM SKOČNIM metatarsus), s SPODNJIM SKOČNIM SKLEPOM, odgovornim predvsem za gibe SKLEPOM, odgovornim predvsem za gibe everzije in inverzije ter prečnim tarzalnim everzije in inverzije ter prečnim tarzalnim sklepom, ki s spodnjim skočnim sklepom sklepom, ki s spodnjim skočnim sklepom tvori funkcionalno enoto, podprto z vlekom tvori funkcionalno enoto, podprto z vlekom stopalnih mišic)stopalnih mišic)

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 87: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

FUNKCIONALNA RAZDELITEVFUNKCIONALNA RAZDELITEV

STOPALNICE, ki jih zgoraj omejuje STOPALNICE, ki jih zgoraj omejuje transmetatarzalni in spodaj transmetatarzalni in spodaj metatarzofalangealni sklepmetatarzofalangealni sklep

PRSTE, z medprstnimi sklepi PRSTE, z medprstnimi sklepi (=interdigitalnimi), ki so pretežno omejeni (=interdigitalnimi), ki so pretežno omejeni na upogib in izteg in v primerjavi z roko na upogib in izteg in v primerjavi z roko slabo gibljivislabo gibljivi

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006

Page 88: FUNKCIONALNA ANATOMIJA STOPALA

FUNKCIONALNA RAZDELITEVFUNKCIONALNA RAZDELITEV

Zadnje tri sklepne strukture stopala skrbijo Zadnje tri sklepne strukture stopala skrbijo predvsem za vzdrževanje in funkcijo predvsem za vzdrževanje in funkcijo stopalnih lokov, pri čemer je njihov gibanje stopalnih lokov, pri čemer je njihov gibanje omejeno pretežno na drsenje, kar omejeno pretežno na drsenje, kar omogoča razpiranje sklepnih špranj, ob omogoča razpiranje sklepnih špranj, ob močni vezivni opori in ciljni mišični funkciji.močni vezivni opori in ciljni mišični funkciji.

Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in Tomažič T, Brodnik T: Funkcionalna anatomija in klinični pregled gležnja in stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v stopala V: II.Mariborsko ortopedsko srečanje: Gleženj in stopalo v ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006ortopediji, zbornik predavanj, Maribor, 10.novembra 2006