Fransk lommeordbok

 • View
  243

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Fransk lommeordbok

 • ISBN 978-82-573-1880-2

  9 7 8 8 2 5 7 3 1 8 8 0 2

  Fransk lommeordbok inneholder ca. 30 000 oppslagsord fra moderne fransk og norsk dagligsprk, med fransk uttale, fransk minigrammatikk og parlrdel.

  Fransk lommeordbok contient environ 30 000 entres empruntes au norvgien moderne et au franais de tous

  les jours. La prononciation franaise y est prcise.

  Il comporte galement une mini-grammaire franaise et

  un petit guide-rpertoire.

  www.kunnskapsforlaget.no

  ISBN: 978-82-573-1880-2

  Fransklommeordbok

  Fransklom

  meordbok

 • FransklommeordbokFranais-NorvgienNorvgien-Franais

  KunnskapsforlagetAschehoug og Gyldendal

  KunnskapsforlagetAschehoug og Gyldendal

 • 1. utgave 19814. utgave 2008

  KunnskapsforlagetH. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S ogGyldendal ASA, Oslo 2008

  Skrift: Times 7 pkt./Helvetica 6,5 pkt.Omslag: Kitty EnsbySats: KunnskapsforlagetTrykk og innbinding: GGP Media GmbH, Tyskland

  ISBN 978-82-573-1880-2

  Det m ikke kopieres fra denne boken i strid med ndsverkloven eller avtaler om kopiering inngtt med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til ndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medfre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bter eller fengselsstraff.

 • 1A /a/ prep (+le=au, +les =

  aux) til, i, p, ved, med; ~ Paris til, i Paris; ce livre est ~ moi denne boken er min; ~ deux heures klokken to; caf au lait kaffe med varm melk; (infinitivsmerke, ofte utelatt p fransk) ; apprendre ~ lire lre lese

  abaisszement /absm/ m nedgang m, fall, reduksjon m; svekkelse m; ~er senke, trekke ned; fornedre

  abandon /abd/ m oppgivelse m; det oppgi; ~ner forlate, oppgi; svikte

  abasourdir gjre dv; (overfrt) lamsl

  abat-jour m lampeskjerm m; skrvindu n

  abats /aba/ m flt slakteavfall n; innmat m

  abattzage /abata/ m hogst m; slakting m/f; ~ement m nedsltthet m; ~oir m slakteri n; ~re hogge ned; slakte; gjre motls; ~u motls; medtatt

  abcs /aps/ m byll mabdizcation /abdikasj/ f

  (tron)frasigelse m; ~quer frasi seg; abdisere

  abdomen /abdmn/ m (anatomi) underliv n

  abcdaire /abesedr/ m ABC m, lesebok m/f

  abeille /abj/ f (zoologi) bie m/f

  aberration f avvik n; forvillelse m

  abtzir /abetir/ fordumme; ~issement m fordummelse m

  abhorrer /abre/ avskyabmze /abim/ m avgrunn m;

  ~er delegge; skade; s~ bli drlig; g i stykker

  abject foraktelig; ~ion f foraktelighet m; usselhet m

  abngation /abnegasj/ f (selv)fornektelse m

  aboizement /abwam/ m bjeffing m/f; ~s; aux ~ i en fortvilet situasjon

  abolzir /ablir/ avskaffe; oppheve; ~ition f

 • 2abominable abstinence

  avskaffelse m; opphevelse m

  abominzable /abminabl/ avskyelig; ~ation f avsky(elighet) m; ~er avsky

  abondzamment /abdam/ rikelig, mer enn nok; ~ance f overflod m; ~ant rikelig; ~er finnes i overflod

  abonnz /abne/ m abonnent m; ~ement m abonnement n; ~er; s~ abonnere p

  abord /abr/ m tilgjengelighet m, adgang m; flt omgivelser; d~ frst; tout d~ til begynne med; ~able tilgjengelig; (om pris) rimelig; ~er lande, legge til; tiltale, snakke til; ta fatt p

  aborignes m flt urinnvnere flt

  aboucher koble sammenaboutzir munne ut i; fre

  til; ~issement m resultat naboyer /abwaje/ gj; skrleabrgz /abree/ m utdrag n;

  resym n; ~er forkorteabreuvzer /abrve/ vanne;

  ~oir vanningssted nabrviation /abrevjasj/ f

  forkortelse mabri /abri/ m ly n;

  tilfluktsrom nabricot /abriko/ m aprikos

  m; ~ier m aprikostre nabriter /abrite/ gi ly; s~

  ske ly, dekningabrogzation /abrgasj/ f

  opphevelse m, avskaffelse m; ~er oppheve; avskaffe

  abrupt /abrypt/ steil, bratt; barsk; usammenhengende

  abruti /abryti/ m dumrian m; ~r fordumme, slve; ~ssement m fordumming m/f, slvhet m

  absenzce /apss/ f fravr n; ~t fravrende; ~ter; s~ fjerne seg

  absinthe /abst/ f absint m; malurt m/f

  absolu /apsly/ absolutt; ~ment absolutt; ~tion f syndsforlatelse m; frikjennelse m

  absorzber /apsrbe/ absorbere, suge inn; sluke; (overfrt) oppta, fengsle; ~ption f absorbering m/f; innsuging m/f; (overfrt) fordypelse m

  absoudre /apsudr/ frikjenne; gi syndsforlatelse

  abstenir /apstnir/; s~ de avholde seg fra

  abstinzence /apstins/ f avholdenhet m; ~ent

 • 3abstraction accointances

  avholdende; m avholdsmann m

  abstraction /apstraksj/ f abstraksjon m; abstrakt begrep n; faire ~ de se bort fra; ~ faite de bortsett fra

  abstraizre /apstrr/ abstrahere; s~ isolere seg; ~t abstrakt

  absurdze /apsyrd/ meningsls, absurd; ~it f meningslshet m

  abus /aby/ m misbruk n; ~er de misbruke; s~ ta feil; ~if lovstridig; ureglementert

  acabit /akabi/ m (hverdagslig) den slags n

  acadmizcien /akademisj/ m medlem (n) av et akademi; ~e f akademi n; skolekrets m; ~que akademi-; akademisk

  acajou /akau/ m mahogni macaritre /akarjtr/ gretten,

  sur, sintaccablzement /akablm/ m

  utmattelse m; nedtrykthet m; ~er overvelde; knuse; gjre nedtrykt

  accalmie f vindstille f; (overfrt) pusterom n

  accaparer /akapare/ kjpe opp, hamstre; rive til seg

  accder /aksede a/ komme (el n) fram til; f adgang

  til; innvilgeacclrzateur /akseleratr/

  m gasspedal m; adj framskyndende, drivende; ~ation f akselerasjon m, kende hastighet m; ~er ke hastigheten (av)

  accent /aks/ m aksent m, tonefall n; ~uation f betoning m/f; ~uer betone; s~ bli tydeligere

  acceptzable /aksptabl/ som kan godtas, akseptabel; ~ation f antagelse m; vedtagelse m; aksept m; ~er akseptere, anta; si ja til

  acczs /aks/ m adgang m, atkomst m; tilgang m; anfall n; ~essible tilgjengelig; ~essoire underordnet, bi-; ~essoires m flt tilbehr n

  accident /aksid/ m ulykkestilfelle n; ujevnhet m; par ~ tilfeldigvis; ~ ujevn, kupert; urolig; m trafikkskadet m/f; ~el tilfeldig

  acclamzation f akklamasjon m, bifallsrop n; ~er motta med akklamasjon, bifallsrop

  acclimatzation /aklimatasj/ f akklimatisering m/f; jardin d~ zoologisk hage m; ~er akklimatisere

  accointances f flt

 • 4accolade accueil

  forbindelser fltaccolzade /aklad/ f

  broderkyss n; ridderslag n; dobbeltklamme m; ~er stille, sette sammen

  accommodzant /akmd/ fyelig, medgjrlig; ~ation f tillemping m/f; tilpassing m/f; ~er innrette; tilpasse; tilberede (mat); s~ tilpasse seg

  accompagnzateur /akpaatr/ m akkompagnatr m; ledsager m; guide m; ~ement m ledsagelse m; (mus) akkompagnement n; ~er ledsage; (mus) akkompagnere

  accompli /akpli/ fullendt, fullkommen; ~r fullende; utfre; oppfylle; ~ssement m fullendelse m; utfrelse m; oppfyllelse m

  accord /akr/ m overensstemmelse m; enighet m; avtale m; (mus) akkord m; harmoni m; d~! enig! ok!; ~on m trekkspill n; ~er innrmme, gi; forlike

  accoster /akste/ snakke til, antaste; (sjfart) legge til

  accotement /aktm/ m veikant m

  accouchzement /akum/ m nedkomst m, fdsel m; ~er nedkomme, fde; (overfrt) skape, frambringe

  accoudoir /akudwar/ m armlene n

  accoupler /akuple/ koble sammen, pare

  accourir /akurir/ lpe (el. strmme) til

  accoutumz /akutyme/ vanlig; comme l~e som vanlig; (s)~er venne (seg) til

  accrditer /akredite/ akkreditere; skaffe tiltro

  accro /akro/ (hverdagslig) hekta

  accrzoc /akro/ m rift m; hindring m/f; vanskelighet m; ~ocher henge opp; f tak i; kjre p

  accroire /akrwar/; faire ~ innbille

  accrzoissement /akrwasm/ m kning m/f; vekst m; ~otre ke; s~ vokse

  accroupir /akrupir/; s~ sette seg p huk

  accueil /akj/ m mottagelse m; velkomst m; ~lant forekommende; ~lir ta imot; hilse velkommen

 • 5accumulateur actif

  accumulzateur m akkumulator m; ~ation f opphopning m, samling m/f; ~er hope opp, samle

  accuszateur /akyzatr/ m anklager m; ~ation f anklage m; ~ m anklaget m; tydelig, markert; ~ de rception bekreftelse (m) p mottagelse; ~er anklage; framheve; rpe

  acerbe /asrb/ sur, bitendeacr skarp, kvassachalandzage m kundekrets

  m; ~ vel forsynt (med varer); velassortert

  acharnz /aarne/ iherdig; hissig; ~ement m hissighet m; iherdighet m; ~er; s~ vre ivrig, hissig

  achat /aa/ m (inn)kjp nacheminer /amine/ lede,

  styre; sende avgrde; s~ begi seg p vei, skride fram

  achetzer /ate/ kjpe; ~eur m kjper m

  achzvement /avm/ m fullfrelse m; ~ever fullfre; gjre det av med, drepe

  acidze /asid/ m syre f; adj sur, bitter; pluie (f) ~ sur nedbr m; ~ul syrlig

  acizer /asje/ m stl n; ~ inoxydable rustfritt stl;

  ~rie f stl verk nacn m kviser flt, uren hud

  macompte /akt/ m avdrag nacoquiner /akkine/; s~

  menge seg med-coup /aku/ m rykk n, stt nacoustique /akustik/ f

  akustikk m; adj akustiskacqurir /akerir/ erverve,

  skaffe (seg)acquisition f ervervelse m;

  kjp nacquit /aki/ m kvittering m/f;

  pour ~ betalt; par ~ de conscience for ordens (el. sikkerhets) skyld; ~tement m betaling m/f; frifinnelse m; ~ter betale; kvittere; frifinne; s~ de oppfylle; innfri, betale (gjeld)

  cre /kr/ stram, bitter; ~t f skarphet m; bitterhet m

  acrobazte /akrbat/ m/f akrobat m; ~tique akrobatisk

  actze /akt/ m (teater) akt m/f; handling m/f; dokument n; ~eur m skuespiller m; handlende person m

  actizf /aktif/ m (handel) aktiva; adj (f ~ive) aktiv, virksom; ~on f handling m/f; (inn)virkning m; aksje m; (jur) sksml n;

 • 28

  MINIPARLR

  I denne miniparlren har vi tatt utgangspunkt i et muntlig og hverdagslig sprk i oversettelsene. Her finner du setninger og uttrykk som kan vre nytttige i ulike dagligdagse situasjoner. Den franske De-formen (vous) er ofte brukt der vi p norsk vil bruke du-form. I utgangspunktet er det hankjnnsformen som er oppgitt, men i en del tilfeller er hunkjnnsformen mark