Det juridiske fakultet - Universitetet i oslo 6 fransk) - Du kan uttrykke deg muntlig p£¥ fransk b£¥de

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Det juridiske fakultet - Universitetet i oslo 6 fransk) - Du kan uttrykke deg muntlig p£¥...

 • Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

  Eksamensseksjonen Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

  Telefon: 22 85 95 00 Telefaks: 22 85 96 58 postmottak@jus.uio.no www.jus.uio.no Org.nr.: 971 035 854

  Til: PMR

  Dato: 13.03.2014

  Deres ref.: Vår ref.:2014/625

  Kjære dere,

  Jeg tillater meg å snakke for både meg og de andre språklærerne:

  Vi viser til protokollen for PMR-møtet som fant sted 31. januar 2014, sak 6.

  Vi mener at våre forslag for reviderte kursbeskrivelser og pensumlister tilfredsstiller kravene og

  anbefalingene som PMR kom til hva gjelder språkemnene.

  Beste hilsen,

  Iris Nguyen-Duy

 • 2

  Endringsforslag i litteratur, hjelpemidler og læringsutbytte.

  I dette skjemaet fyller du inn eventuelle endringer du ønsker å foreslå, med virkning fra og med HØSTEN

  2014. Husk at totalt antall sider i hovedlitteraturen må være innenfor sidetallsnormen: maksimalt 400 sider

  for emner 1.-3. studieår og 600 sider for emner på 4.-5. studieår.

  Forslag som overstiger sidetallsnormen utover det rimelige vil ikke bli vedtatt av PMR.

  Skjemaet må returneres til Christine Skogrand Havgar innen 28. FEBRUAR 2014 på e-post:

  c.s.havgar@jus.uio.no (skjemaet kan også leveres direkte til Infosenteret, via post eller internpost)

  Emnekode: FRAJUR

  Fransk for jurister

  Fagområde: Språkfag

  Navn på ansvarlig faglærer: Iris Nguyen Duy

  Forslag til endring i hjelpemidler: Ingen

  Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette skjemaet): PENSUM

  OBS: Innkjøpet av boken i grammatikk er obligatorisk. De andre bøkene er tenkt veiledende.

  Grammatikk

   Gregoire, M. & Thievenaz, O. (2003). Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire. Paris : Clé International, 272 s.

   Utdelt materiale

  Organisasjon og virkemåte i det franske politiske system og rettssystem

   De Gunten, Martin, et Niogret (2012). Les institutions de la France. Repères pratiques, Paris : Nathan, 159 s.

   Fabre-Magnan, Muriel (2011). Introduction générale au droit. Paris : PUF

  mailto:c.s.havgar@jus.uio.no

 • 3

   Utdelt materiale

  Fransk rettspraksis

   Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Eric Oliva, André Roux (2013). Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Paris: Dalloz.

   Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant †, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois (2013). Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Paris: Dalloz.

   Henri Capitant, François Terré, Yves Lequette (2007). Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 1. Paris: Dalloz.

   André Varinard, Jean Pradel (2012). Les grands arrêts du droit pénal général. Paris: Dalloz.

  Annen litteratur

   Mathieu, B. & Ardant, P. (2012). Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris :LGDJ.  Terré, F. (2012). Introduction au droit. Paris : Dalloz.

  Juridisk fagterminologi (Fransk rett og EU-rett)

  Utdelt materiale

  Aktuelle endringer i franske lover

  Utdelt materiale

  Muntlige øvelser

  Utdelt materiale

  Hjelpebøker

   Guinchard, S., Debard, T. (2012). Lexique des termes juridiques 2013. Paris: Dalloz.

   Cornu, G. et al. (2011). Vocabulaire juridique. Paris: PUF  Fransk-Fransk ordbok: Robert, Larousse etc.  Elligers, A. & Jacobsen, T. (2007). Fransk blå ordbok. Fransk-Norsk Norsk-Fransk

  ordbok,Oslo: Kunnskapsforlaget.

 • 4

  Elektroniske ressurser

   Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/  Le Parlement:http://www.assemblee-nationale.fr/ og http://www.senat.fr/  Le Conseil constitutionnel: http://www.conseil-constitutionnel.fr/  La Cour de cassation: http://www.courdecassation.fr/  Le Conseil d’état: http://www.conseil-etat.fr/cde/  Le Tribunal des conflits: http://www.tribunal-conflits.fr/  Le Conseil de l’Europe: http://hub.coe.int/fr/  Le portail de l’Union européenne: http://europa.eu/index_fr.htm

  Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur:

   Steiner, E. (2010). French Law : A Comparative Perspective. Oxford : OUP.  Bell, J. (2001). French Legal Cultures (Law in Context). Cambridge: Cambridge University

  Press.

  Forslag til endring i fagbeskrivelse: EMNETS INNHOLD / KORT OM EMNET

  Emnet har som hovedmål å styrke studentenes språkkompetanse i fransk, både skriftlig og muntlig.

  Det vil være særlig fokus på juridisk fagterminologi.

  Dessuten utgjør emnet en innføring i det franske politiske system og rettssystem (organisasjon og

  virkemåte).

  Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke

  studentenes kompetanse som juristlingvist.

  Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet, jobbe i et arbeidsmiljø der fransk

  blir brukt, og utdype deres kunnskap i et utenlandsk rettssystem.

  http://www.legifrance.gouv.fr/ http://www.assemblee-nationale.fr/ http://www.senat.fr/ http://www.conseil-constitutionnel.fr/ http://www.courdecassation.fr/ http://www.conseil-etat.fr/cde/ http://www.tribunal-conflits.fr/ http://hub.coe.int/fr/ http://europa.eu/index_fr.htm

 • 5

  Kurset består av de følgende elementene:

  - Innføring i det franske politiske system og rettssystem - Innføring i fransk kultur og arbeidsliv - Skriftlige og muntlige øvelser av ulik art - Grammatikk

  Gjennom ulike øvelser vil du utvikle ordforråd og ditt kjennskap til idiomatiske og fagtekniske

  uttrykk, bli oppmerksom på ”lumske likheter” (faux amis) og lære viktige fraser.

  I tillegg trener du på både generelle og profesjonelle lese- og skriveferdigheter i fransk og jobber

  med oversettelser med juridisk innhold til og fra norsk.

  Innføringen i det franske politiske system og rettssystem er gjort i et komparativt perspektiv. Det

  sammenlignes systematisk med det norske rettssystemet.

  Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse): KUNNSKAP

  Dette har du lært når du har fullført emnet:

  - De franske statsmaktene og deres innbyrdes forhold og det franske rettssystemets særegenhet

  - Domstolenes organisasjon og kompetanser - De ulike stadiene i en vanlig rettssak (rettsprosess) i Frankrike - Den franske grunnlovens innhold og innføring i den franske rettskildelæren. - Den franske forvaltningen, dens organisasjon, både på nasjonalt og lokalt nivå - De ulike juridiske yrkene i Frankrike - Å sammenligne det franske og det norske rettssystemet - Generell kunnskap om Frankrike (kultur og samfunn) - Nyttig terminologi i EU-rett på fransk.

  FERDIGHETER

  Dette kan du etter å ha studert faget:

  - Du har utviklet din leseteknikk i fransk; du kan lese og forstå franske tekster av ulik vanskelighetsgrad og i ulike sjangere (presseartikler, rettsavgjørelser osv.).

  - Du kan oversette tekster med juridisk innhold mellom begge språk (fransk – norsk / norsk -

 • 6

  fransk) - Du kan uttrykke deg muntlig på fransk både i dagligdagse og i profesjonelle vendinger. - Du er i stand til å holde muntlige referater på fransk av faglig karakter. - Du kan skrive administrative brev, redigere din CV, søke en jobb på fransk. - Du har utviklet dine evner til å forstå, forklare og analysere forskjellige teksttyper og

  sjangere, bl.a. fransk lovgivning og rettspraksis. - Du kan sammenligne det franske og det norske rettssystemet. - Du kan finne frem det nødvendige rettsmaterialet både på biblioteket og på nettet.

  GENERELL KOMPETANSE

  Emnet gir den som følger kurset en generell kompetanse i fransk for jurister, samt at det forbedrer

  dens muntlige, skriftlige og grammatiske ferdigheter.

  Faget skal også øve opp evnen til systematisk å tenke komparativt og i et bredere perspektiv (bl.a.

  transnasjonalt, europeisk og internasjonalt).

  Totalt antall sider hovedlitteratur: 272 sider [eller 431 sider (272 s. + 159 s.)]

 • 7

  ENGELSK FOR JURISTER

  EMNETS INNHOLD / KORT OM EMNET

  Emnet har som hovedmål å styrke studentenes kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.

  Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke studentenes

  kompetanse som juristlingvister.

  Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet eller jobbe i et arbeidsmiljø der engelsk

  blir brukt, og vil utdype sine kunnskaper om et utenlandsk rettssystem. Dessuten vil kurset forbedre

  engelskferdighetene før studentene tar et engelskspråklig valgemne senere i studiet.

  Kurset består av de følgende elementene:

  - Innføring i britisk og amerikansk kulturkunnskap - Oversettelse av juridiske tekster - Innføring i juridisk fagterminologi - Skriftlige og muntlige øvelser - Praktisk grammatikk